Issuu on Google+


  

ระบบการจัด Grid ของโลโก้ snack parfait ได้กำหนดค่า x มาความสูงของตัวใบไม้ หนึ่งใบจึง เท่ากับ 1x

 ร้าน Snack Parfait เป็นร้านขายของทานเล่นจำพวก Bakery ของทานเล่นและเครื่องดื่ม ซึ่งจุดเด่่นของร้านจะ เน้นความเป็น Organic จึงใช้จุดขายของร้านตรงนี้มาใช้ ในงาน Design เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันกับ Concept ของร้าน



 





สีโลโก้ของ Snack Parfait ซึ่งเป็นร้านขนมเพื่อสุขภาพ จึงเน้นสีที่ดูแล้วสบายตาไม่หนักเกินไป และใช้สีเขียวเน้นความ เป็นธรรมชาติ ช่วยให้รู้สึกนุ่มนวลดูแล้วผ่อนคลาย







 



 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


  Victory Accounting software SATHORN THANI 2 - FLOOR 19 NORTH SATHORN ROAD, SILOM, BANGKOK 10500. office@victoryaccounting.com + 66 2636 8308

 Victory Accounting Software คือ บริษัทซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเกี่ยวกับบัญชี จึงต้องการออกแบบตัว CI ให้ดูทันสมัย และดูน่าเชื่อถือ



สีของ Victory Accounting Software เน้นความเป็นทันสมัยแต่ดูมั่นคงน่าเชื่อถือ



  Miss Sirirat Buapia sales coordinator



 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved

id:1234567 sirirat_b@victoryaccounting.com tel : +668.5351.3521 office : +662.860.6830

Si ri rat Buapi a sales coordinator sirirat_b@victoryaccounting.com tel : +668.5351.3521 office : +662.860.6830


 

 งานออกแบบชิ้นนี้เ ป็นการออกแบบ Packaging ผลิตภันฑ์ Popcorn มีทั้งหมด 4 รสชาติ ซึ่งลูกค้าต้องการให้ออกมาเป็น Series เดี ย วกั น ผมจึ ง ดี ไ ซน์ อ อกมาในคอนเซป Superhero ทั้งหมดสี่ตัว ซึ่ง Hero แต่ละตัวจะมีชื่อที่ิแต่งต่างกันไปตามรสชาติ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 สำหรับ Magazine Ad. ชิ้นนี้เป็นงานที่ทำให้กับ สินค้า Nutwalker ลงใน Happenning Magazine ฉบับที่ 74 เดือนเมษา ปี 2556 โดยการนำ Character ต่างๆ ที่ผมเคยออกแบบให้ทาง Nutwalker มาเล่น กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปถ่ายจริง

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 Poster งานวิชาเสวนาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน ที่อาจารย์ ประจำวิชาจะให้แต่ละกลุ่มจัดงานขึ้นมาหนึ่งงาน ซึ่งกลุ่มของผม ได้ เ ชิ ญ ศิลปินวง Playground มาเล่าเรื่ อ งราวการเดินทางตาม ความฝัน กว่าจะได้เป็นศิลปิน และมีฟรีคอนเสิร์ตในงานด้วย © 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 งานออกแบบ Brochure ของบริษัท ค้าเหล็กไทย ซึ่ง Brochure ที่ทำออกมาเพื่อแนะนำสินค้าใหม่ของบริษัทเป็นรางเหล็กตัว C ทำสี เคลือบกันสนิมสำหรับงานก่อสร้าง © 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   งานออกแบบ Website ให้ ก ั บ บริ ษ ั ท Heritage ใหม่ แ ทนที ่ Website เดิ ม ที ่ ค ่ อ นข้ า งเก่ า และไม่ ค ่ อ ย มีการ Update โดยตัว Website เน้นความเป็นธรรมชาติ เพราะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษ ั ท เป็ น สิ น ค้ า จากธรรมชาติ ทัั้งหมด

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 Infinity 3 เป็นทีมนักวาดเฉพาะกิจที่รวมตัวกันกับเพื่อน สมัยเรียนมหาลัย ชื่อนี้ตั้งขึ้นมาแบบไม่มีที่ไปซึ่งเพื่อนคนหนึ่ง ในกลุ่มเป็นคนคิดขึ้นมาจากหลายๆชื่อที่ดูความน่าจะเป็นไปได้ มากกว่าแต่สุดท้ายก็ตกลงใจใช้ชื่อนี้ ซึ่งโลโก้เป็นภาพวาด ลายเส้ นของผมรูป รูบ ิค แล้ว เขียนลายมือภาษาอัง กฤษ ตัวเขียนว่า infinity 3 ภาพด้านซ้ายนี้เป็นแอนิเมชั่นสั้นๆ ทีผ่ มได้วาดขึน้ มาเพือ่ เป็นวีดโี อแนะนำทีม

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูป วาดที ่ เ คยวาดลงในสมุ ด สเก็ ต ซึ่งในรูปเป็นบอลลูนที่มีรูปร่างเป็น ตัวปลาวาฬ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   ร้าน Girl’s Holic Casessory เป็นร้านขายเคสมือถือน้องคนนึงที่ รู้จักกันจ้างให้ทำเคสสไตร์ของผม ออกมาหนึ่ง Collection ซึ่งผม ได้ทำออกมาเป็น Collection ที่ชื่อ ว่า Animonster ชุดนีม้ ที ง้ั หมดสีแ่ บบ

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


 

 รูปที่วาดขึ้นมาเพื่อร่วมงานของกลุ่ม Thai illustrator ชื่องาน รวมเส้น ครังที่ 3 ซึ่งเป็นงานรวมนักวาด่จัดขึ้นที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556

 : Heavyweight  : Acrylic Paint On Canvas  : 2013 © 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


   ภาพถ่ายชุด day intro noir เป็นคอนเซป ที่ตั้งขึ้นกันเล่นๆกับพี่ที่ออฟฟิสตอนไปเที่ยว คือให้ถ่ายภาพ ขาว-ดำ ของสถานที่ที่ไปเที่ยว ในมุมมองของแต่ละคนซึ่งผมถ่ายสิ่งที่เคยมีชีวิต

 

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


  EDUCATION

Resume name

mr.suthirak pinthong

nickname

PENG

age

26

1987

WAS BORN 9 FEB 1987 BANGKOK THAILAND

NATIONALITY/RACE THAI HEATH

EXECLLENT

WEIGHT/HEIGHT

60 kgs/175 cms.

RELIGION

BUDDHISM

MARITAL STATUS

SINGLE

2003

WAT Suthivararam Hight school

2005

SAOWABHA VOCATIONAL COLLAGE Diploma Visual Communication Design

2007

N.C.C. Management & Development Co., Ltd. Trainee

2008

2008

SILPAKORN UNVERSITY

FACULTY OF DECORATIVE ARTS

Hazel & Azure Co.,Ltd. (Part-time) Graphic design

2009

Hazel & Azure Co.,Ltd. Graphic design

2012

Conjunction design studio Creative designer

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


  GRAPHIC SKILL

CONtact me

Program GRAPHIC SKILL

ADDREss

Illustrator photoshop

5 Pracha Uthit 54 Pracha Uthit ROAD, THUNGKRU, BANGKOK 10400

PHONE 085-351-3521

Indesign

E-mail suthirak.pinthong@hotmail.com

Dreamweaver

Skype suthirak.pinthong

3d

3d program

personal SKILL Illustration copywriter photograph

© 2013 by Suthirak Pinthong. All rights reserved


tel. 085.351.3521 email. suthirak.pinthong@hotmail.com facebook. https://www.facebook.com/pagetkwk


Suthirak pinthong