Page 1


Media Partner

ภายใต้โครงการ

“Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” คือโครงการโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (Creative Economy) และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.creativethailand.org หรือ twitter.com/Creative_Th อีเมล์ creativethailand@tcdc.or.th


'วตั ถุดบิ ' สำหรับแรงบันดาลใจและการต่อยอดความคิด (ข้อมูลจาก TCDC Resource Center และ

)

ผ้าทอจากพืชสมุนไพร MC#5462-03

นวัตกรรมสิ่งทอจากกลุ่มแม่บ้านดาวรัฐ จังหวัดลำปาง เป็นการ ถักทอเส้นใยฝ้ายและเส้นใยของต้นกระทือ พืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง โดยปราศจากการใช้สารเคมี จึงได้สธี รรมชาติ นำมาผลิตกระเป๋า บรรจุภัณฑ์ ผ้าม่าน เสื่อ และบุเฟอร์นิเจอร์ได้สวยงาม


ธันวาคม 2552 | Creative Thailand


ธันวาคม 2552 | Creative Thailand


ธันวาคม 2552 | Creative Thailand


section name

ธันวาคม 2552 | Creative Thailand

Creative Magazine 03  

Creative Thailand Magazine

Creative Magazine 03  

Creative Thailand Magazine

Advertisement