Page 1

O ¢Ú. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™. KÔ˘ÛÔ˘Ú‹˜ Â›Ó·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Y‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ EÚ¢ÓÒÓ. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÔ˘ ·¤ÎÙËÛ Ù˘¯›Ô º˘ÛÈÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›ψ̷ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, M.Sc. ‰›ψ̷ ¶fiÚˆÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Salford AÁÁÏ›·˜ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‰›ψ̷ °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. MÂÙÂÎ·È‰Â‡ÙËΠÛÙËÓ AÁÁÏ›· Î·È EÏ‚ÂÙ›· Û ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ EÚ¢ÓÒÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ 1972, ˘‹ÚÍ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. EȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ·, Ù¯ÓÈΤ˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ÂÈ‚·ÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÁÈ· ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ¤ÏÂÁ¯Ô ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÚÔÊÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÒÓ Î.¿. TÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Û ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈο ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ·.

Dr. Theodore S. Koussouris is the director of the Institute of Inland Waters of N.C.M.R. He studied in Greece and abroad and graduated in Natural Sciences and Geography at the University of Athens, postgraduated in Regional Development at the Pantios University of Athens, M.Sc. in Environmental Resources at the Salford University of England doctorate degree in Geotechnical Sciences at the University of Thessaloniki. He also received further education in Ecology and in protection and management of the aquatic environment in England and Switzerland. He has been working at the N.C.M.R. since 1972, and is one of the pioneer researchers on limnology and hydrobiology in Greece and has contributed to the solution of problems concerning the protection and development of the Greek aquatic environment. Additionally, his researching activities are related to the environmental impact from development works, remediation practices of polluted areas, feasibility studies, potential of aquatic environments for development purposes, control of the eutrophication and the trophic situation, ecological quality of water etc. He has published various articles on scientific journals, has written schoolbooks and other scientific books while his researching activities have been presented in national and international scientific congresses.

M O N O ° PAº I E ™ £A § A ™ ™ I ø N E ¶ I ™ T H M ø N - MO N O G R A P H S O N M A R I N E S C I E N C E S

E £ N I KO K E N T P O £ A § A ™ ™ I ø N E P E Y N ø N N AT I O N A L C E N T R E F O R M A R I N E R E S E A R C H

M O N O ° PAº I E ™ £A § A ™ ™ I ø N E ¶ I ™ T H M ø N MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

1

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ™. KÔ˘ÛÔ˘Ú‹˜ Theodore S. Koussouris

TÔ NÂÚfi ÛÙË º‡ÛË, ÛÙËÓ AÓ¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

ISBN 960-85952-6-6 ISSN 1108-37-94

1

The Water in Nature, in Development, in Environmental Protection Aı‹Ó· 1998 Athens 1998


MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN O¢H°IE™ ¶PO™ TOY™ ™Y°°PAºEI™

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ E£NIKOY KENTPOY £A§A™™IøN EPEYNøN

¢IEY£YNTH™ EK¢O™H™

¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™. Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EK£E

K·ıËÁËÙ‹˜ ¢Ú. ¢. I. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, E¶I™THMONIKH E¶ITPO¶H ¢Ú. °. XÚfiÓ˘,

¢/ÓÙ‹˜ IÓÛÙ. øηÓÔÁÚ·Ê›·˜

¢Ú. K. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘,

¢/ÓÙ‹˜ IÓÛÙ. £·Ï·ÛÛ›ˆÓ BÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ

¢Ú. £. KÔ˘ÛÔ˘Ú‹˜,

¢/ÓÙ‹˜ IÓÛÙ. EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Y‰¿ÙˆÓ

MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Scientific Publication of the NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH CHIEF EDITOR

OÈ ªÔÓÔÁڷʛ˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, ÌË ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ¢ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÌÔÓÔÁڷʛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ, ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÙfiÛÔ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ fiÛÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ˆ˜ ‰È‰·ÎÙÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·. ∆· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ªÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ, Ì ¤ÎÙ·ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ ‰‡Ô 16ÛÂÏȉˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (‰ÈÛΤٷ ∏/À) ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· Word, Û ÛÂÏ›‰· ∞4, Ì ÂÚÈıÒÚÈÔ 2,5cm ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿, 2,5 cm ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ, ‰È¿ÛÙÈ¯Ô ÌÔÓfi Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Helvetica Ì ̤ÁÂıÔ˜ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ 10 ÛÙÈÁÌÒÓ. OÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È. ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ªÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÎÂÊ¿Ï·È· (΢ڛˆ˜ ÌÂϤÙË), ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ¢¯·ÚÈÛٛ˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. O Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ªÔÓÔÁÚ·Ê›·˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÛÂÏ›‰·. ª·˙› Ì ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÚ›ÏË„Ë (abstract) Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 3% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›ÓÔÓÙ·È Ï¤ÍÂȘ - ÎÏÂȉȿ (ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ 6). OÈ ›Ó·Î˜, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ (·ÚÈıÌË̤ӷ ηٿ ÎÂÊ¿Ï·È·) Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. OÈ ÌÂÓ ›Ó·Î˜ Â›Ó·È ·ÚÈıÌË̤ÓÔÈ Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÔÈ ‰Â ÂÈÎfiÓ˜ ‹ Û¯‹Ì·Ù· Ì ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ Î·È Û ̤ÁÂıÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 50%). OÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Û Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ¯·ÚÙ›. ∏ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ı· ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ηٿ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi: GIRARD, J. P., DEYNOUX, M. & NAHON, D. 1989.- Diagenesis of the upper proterozoic siliclastic sediment of the Taoudeni basin. J. Sedim. Petrol., 59, 2, 233-284.

°È· ‚È‚Ï›Ô:

SKAAR, K. E. 1992.- Tectonomagmatic evolution. Monograph, 3, Kluwer Acad. Public., Dordrecht, 102 pp. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Word List of Scientific Periodicals. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Ï‹Ú˜ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ªÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ Â›Ó·È: ªO¡O°ƒ∞ºπ∂™ £∞§∞™™πø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ªÂ Û‡ÓÙÌËÛË: ªO¡O°ƒ. £∞§∞™. ∂¶π™∆. MONOGR. MAR. SCI. OÈ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂.∫.£.∂., ÙÔ ÔÔ›Ô ÙȘ ÚÔˆı› ÛÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ì ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ, Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ Î.Ï.. ‰›‰ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ‰ÔΛÌÈÔ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ı· ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÔÚÈÛÙ› οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜. ∂›ÎÔÛÈ (20) ·Ó¿Ù˘· ‰›‰ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· (-Ê›˜). OÈ ªÔÓÔÁڷʛ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ‰Èο -̤ۈ Ù˘ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ∂∫£∂ - Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÙÈÌ‹ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı ÙfiÌÔ. ∫¿ı ۯÂÙÈ΋ Ì ÙȘ ªÔÓÔÁڷʛ˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÌÔÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È‡ı˘ÓÛË: ∂£¡π∫O ∫∂¡∆ƒO £∞§∞™™πø¡ ∂ƒ∂À¡ø¡ °ƒ∞º∂πO ∂∫¢O™∂ø¡ ∞°πO™ ∫O™ª∞™, ∂§§∏¡π∫O 166 04 ∞£∏¡∞ ∆ËÏ.: +301- 98.55.023 Fax: + 301- 98.33.095 e-mail: publ@ncmr.gr Internet Web Site: www.ncmr.gr

MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES NCMR President of the Board

Professor Dr. D. J. Papanikolaou,

and General Director EDITORIAL BOARD Dr. G. Chronis,

Director of Inst. of Oceanography

Dr. K. Papakonstantinou,

Director of Inst. of Marine Biological Resources

Dr. Th. Koussouris,

Director of Inst. of Inland Waters

EΉfiÙ˘:

Editor:

E£NIKO KENTPO £A§A™™IøN EPEYNøN

NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH

°PAºEIO EK¢O™EøN

PUBLICATION OFFICE

ÕÁÈÔ˜ KÔÛÌ¿˜, EÏÏËÓÈÎfi

Aghios Kosmas, Helliniko

166 04, Aı‹Ó·

166 04, Athens TËÏ./Tel.: +301-98 55 023 Fax: +301-98 33 095 e-mail: publ@ncmr.gr Web Site: http://www.ncmr.gr

INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS Monographs on Marine Sciences is a non periodical scientific publication of the Greek National Center for Marine Research. It publishes monographs focused on integral themes of marine sciences in general, or of particular interest regarding the Hellenic area, and adjacent Mediterranean regions. Synthetic reviews of various subjects are also included, which may be useful also for teaching purposes. Texts of the Monographs usually exceeding 32 pages should be submitted in electronic form (P/C disc) elaborated on “Word” for “Windows” in “Helvetica Font” sized 10, on A4 paper and page setup on the above margins: 2.5 cm left and right, 2.5 cm top and bottom and with single line spacing. All the pages should be numbered. Full Monographs should be arranged in the following sequence: introduction, main text divided in chapters, results, discussion or conclusions, acknowledgements and references. The title of the Monograph, the names and address(es) of the author(s) are written on a separate sheet. The original copy is submitted in triplicate. The text starts with an extended abstract corresponding to the 3% of the whole study. Key words (no more than 6) are also given. Tables, illustrations, figures (diagrammes, drawings, etc) in their original form, should be numbered consecutively, clearly referred in the text and submitted in a different file. The tables are numbered in Latin numerals, while all illustrations or figures in Arabic numerals and of a size appropriate to a possible need for reduction (preferably not more than 50%). Photographs are required to be of good quality and printed on glossy paper. References should be cited in alphabetical order according to the following example: For periodicals: GIRARD, J. P., DEYNOUX, M. & NAHON, D. 1989.- Diagenesis of the upper proterozoic siliclastic sediment of the Taoudeni basin. J. Sedim. Petrol., 59,2,233-248

For books:

SKAAR, K.E., 1992.- Tectonomagmatic evolution. Monograph, Kluwer Acad. Public., Dordrecht, 102 pp. The names of the periodicals should be written according to the World List of Scientific Periodicals. The complete name of the Monographs is: MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES abbreviated as: MONOGR. MAR. SCI. Papers submitted for publication in the Monographs should be sent to the Publication Office of N.C.M.R. which is forwarding them to the Editorial Committee and to reviewers. After their approval for publication with eventual corrections they are forwarded to the printer. The author will receive one proof for correction before printing. In case of several authors the proofs are sent to the first author, unless, otherwise notified. The author receives 20 copies of the Monographs. The Monographs are exchanged with other scientific publication through the N.C.M.R. Library. Each volume is available at rate fixed individually. All correspondence relevant to the Monograph, should be addressed to: NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH PUBLICATION OFFICE AGHIOS KOSMAS, HELLINIKO 166 04, ATHENS Tel.: +301-98.55.023 Fax: +301-98.33.095 e-mail: publ@ncmr.gr Internet Web Site: www.ncmr.gr


M O N O ° PAº I E ™ £A § A ™ ™ I ø N E ¶ I ™ T H M ø N MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

1


E £ N I KO K E N T P O £ A § A ™ ™ I ø N E P E Y N ø N N AT I O N A L C E N T R E F O R M A R I N E R E S E A R C H

M O N O ° PAº I E ™ £A § A ™ ™ I ø N E ¶ I ™ T H M ø N MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

1 £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™. KÔ˘ÛÔ˘Ú‹˜ Theodore S. Koussouris

TÔ NÂÚfi ÛÙË º‡ÛË, ÛÙËÓ AÓ¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ The Water in Nature, in Development, in Environmental Protection

Aı‹Ó· 1998 Athens 1998


¶EPIEXOMENA ÛÂÏ. ¶PO§O°O™ .................................................................................................................................................. 9 ABSTRACT ..................................................................................................................................................11 ¶EPI§HæH ..................................................................................................................................................13 KEºA§AIO 1 ∂π™∞°ø°∏ ..................................................................................................................................................17 KEºA§AIO 2 ∆√ ¡∂ƒ√ √π ¢π∞¢ƒ√ª∂™ ∫∞π ∏ ∫∞∆∞¡√ª∏ ∆√À ..................................................................................21 1. À‰ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫‡ÎÏÔ˜ ....................................................................................................................21 2. À‰·ÙÈÎfi πÛÔ˙‡ÁÈÔ ..........................................................................................................................22 3. ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ ....................................................................................................................25 KEºA§AIO 3 √π π¢π√∆∏∆∂™ ∫∞π ∆∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆√À ¡∂ƒ√À ............................................................................29 1. π‰ÈfiÙËÙ˜ ........................................................................................................................................29 2. º˘ÛÈο Î·È º˘ÛÈÎÔ-ÃËÌÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ................................................................................30 1. ºˆ˜........................................................................................................................................33 2. ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡ ..................................................................................................................34 3. £ÔÏÂÚfiÙËÙ· ..........................................................................................................................35 4. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ........................................................................................................................35 5. ∂ÓÂÚÁfi˜ Ô͇ÙËÙ· (pH) ..........................................................................................................38 6. ¢È·Ï˘Ì¤Ó· ·¤ÚÈ· (Ô͢ÁfiÓÔ, ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ˘‰ÚÔÁfiÓÔ) ........................................41 7. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·........................................................................................................43 8. ∞Ï·ÙfiÙËÙ· ............................................................................................................................44 9. ∞ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ........................................................................................................................44 10. ™ÎÏËÚfiÙËÙ· ........................................................................................................................45 11. ÃψÚÈÔ‡¯· ÈfiÓÙ· ................................................................................................................46 12. £ÂÈÈο ÈfiÓÙ· Î·È ˘‰ÚfiıÂÈÔ ..................................................................................................46 13. £ÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· ..................................................................................................................46 14. ÕÓıڷη˜ ............................................................................................................................51 15. ∆ÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ....................................................................................................................51 16. √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ............................................................................................................52 KEºA§AIO 4 ∏ ƒÀ¶∞¡™∏ ∆ø¡ ¡∂ƒø¡ ..........................................................................................................................55 1. ∂˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ ..................................................................................................................................59 2. ∆ÚÔÊÈ΋ K·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ºfiÚÙÈÛË £ÚÂÙÈÎÒÓ ..............................................................................60 3. ¢Â›ÎÙ˜ P‡·ÓÛ˘ - K·ı·ÚfiÙËÙ·˜................................................................................................61 4. √ÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ AÓ¿Ï˘ÛË ....................................................................................................................63 1. AÓ¿Ù˘ÍË ‰ÂÈÎÙÒÓ ................................................................................................................66 MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

7


KEºA§AIO 5 ∆∞ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ¡∂ƒ∞ ................................................................................................................................69 1. ¶ÚԤϢÛË Î·È ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ..........................................................................................................69 1. §›ÌÓ˜, ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ¤ÏË............................................................................................72 2. ¶ËÁ¤˜, ÔÙ·ÌÔ›, ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ, Â΂ÔϤ˜ Î·È ‰¤ÏÙ· ÔÙ·ÌÒÓ....................................................75 3. °ÂÓÈο ÁÈ· ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜ ........................................................................................................76 2. ªÔÚÊÔÏÔÁÈο, À‰ÚÔÏÔÁÈο Î·È À‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ................................................83 1. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ˘‰ÚÔÏÔÁ›· ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÔÙ·ÌÒÓ ................................................................83 2. º˘ÛÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ˙ÒÓˆÛË ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÔÙ·ÌÒÓ ..........................................................85 3. À‰Úfi‚Ș ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ............................................................................88 KEºA§AIO 6 Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆ø¡ ¡∂ƒø¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ....................................................................................109 1. ªÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È ÕÏÏ· ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ....................................................................................110 1. °ÂÓÈ΋ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ..........................................................................................................121 2. ÃÚ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÂÈϤ˜ ..........................................................................................124 3. ¶ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ..........................................................................125 4. ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ - Â͢Á›·ÓÛ˘ ................................................................................131 KEºA§AIO 7 ∑∏∆∏ª∞∆∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ........................................................................................................................133 KEºA§AIO 8 H Ã∏™πª√¶√π∏™∏ ∆√À ¡∂ƒ√À ∫∞π ∆∞ ∫ƒπ∆∏ƒπ∞ ∆∏™ ......................................................................137 1. ¶fiÛÈÌÔ ¡ÂÚfi Î·È ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ..........................................................................................................139 1. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ................................................................................142 2. ªÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ....................................................................................147 3. M¤ıÔ‰ÔÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ................................149 4. ∂ÈÏÔÁ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ....................................................150 5. ∂ÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ ............................................................................................................154 6. √ÈÎȷο Ê›ÏÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ........................................................................................................153 2. ¡ÂÚfi ÁÈ· Õډ¢ÛË Î·È ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ..................................................................................................153 KEºA§AIO 9 ∞•π√¶√π∏™∏ ∫∞π Ãøƒ∏∆π∫√∆∏∆∞ À¢∞∆π¡∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ (¢À¡∞∆√∆∏∆∂™ - ∂§∂°Ã√™) ..................159 1. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ................................................................................................160 2. °ÂÓÈο ÁÈ· ¶·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ∂ϤÁ¯Ô˘, ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘..............................................163 3. ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ..........................................................165 1. ∞Ó·Ó¤ˆÛË ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ ......................................................................166 2. ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ ..............................................................................166 KEºA§AIO 10 ª∂§∂∆∏ ™∫√¶πª√∆∏∆∞™ °π∞ ∞¡∞¶∆À•π∞∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ À¢∞∆π¡∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™..............171 1. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ À¿Ú¯Ô˘Û· ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¶ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ........................................................171 2. ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ....................................................................................................172 E¶I§O°O™ ................................................................................................................................................176 EYXAPI™TIE™ ............................................................................................................................................178 µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞..........................................................................................................................................179

8

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶PO§O°O™ ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂Ú¢ÓÒÓ, ÂΉ›‰ÂÙ·È ÙÔ ·ÚfiÓ ÚÒÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ "ªÔÓÔÁڷʛ˜ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ", ÌÂ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔÓ ¢Ú. £. ™. ∫Ô˘ÛÔ˘Ú‹, ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ À‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂∫£∂. √ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ªÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂∫£∂, Û ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù· ÔÔ›· ·Ê' ÂÓfi˜ ÌÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÈ΋ Î·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓË Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ·Ê' ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â, ÚÔηÏÔ‡Ó ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤Ú¢ӷ ‹ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, Ë ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ "¡ÂÚfi", ÙÔ˘ £. ∫Ô˘ÛÔ˘Ú‹, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÁÂÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ ªÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÊıÔÓÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÁÂÓÈο ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ó¤· ÛÙÔȯ›·. ∏ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê‹˜ Û fiÏË ÙË ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ï¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙË Ê‡ÛË ¤ˆ˜ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË, fiÔ˘ ϤÔÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· "ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô", fiÔ˘ "ÙÔ ÓÂÚfi ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ" Î·È fiÔ˘ "ÔÈ fiÏÂÌÔÈ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi" Î·È Ô˘ ÁÈ' ·˘Ùfi Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙÔ Ó¤Ô ¶¤ÌÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔ·ÙÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÔÏ˘ÎÏ·‰È΋ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË, ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ, ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· ı· Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌË, ÙfiÛÔ ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ fiÛÔ Î·È Û ÛÙÂϤ¯Ë ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ π. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢.™ Î·È ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂∫£∂

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

9


The Water in Nature, in Development, in Environmental Protection

ABSTRACT Keywords: Water, Development, Protection, Environment. Water is one of the principal elements of nature and life. It is a renewable resource and important factor for maintaining balance in the nature. Its physical and chemical properties support the biological cycles of the livings and control the climatic and geological conditions everywhere. The water as food and raw material is strictly connected with life and describes the human’s cultural development throughout the centuries. Works on water supply and irrigation are well known among great ancient civilizations and even in mythology. Water usage through the centuries was differentiated and the human activities began to bring about the first threats to water quality and supply. Nowadays under the public awareness for the environmental protection and the demand for sustainable development, the need for a discreet water use is urgent. With the solar radiation as motive power, our biosphere is dominated by water’s perpetual circle such as evaporation, evaportranspiration, transpiration, rainfall and natural flow on ground’s surface as well as its penetration deeper under the earth’s surface. Study of the hydrological cycle of water can give answers to questions related to its quantitative characteristics, hydrology and hydrodynamics. The great water basins such as sea and natural lakes, play an active role in the water’s cycle. However, the water found in the biosphere is unequally distributed. A great portion of it (95%) is banded into the rocks and it can’t be used. From the remaining quantity only an amount in the order of 15.000 Km3 can be used annually. Water as an inorganic compound appears with its three phases in all parts of the biosphere. It has an unusual molecular structure and constitutes a universal solvent due to its great solving ability. This property as well as its irregularity between temperature and density are the major natural properties that characterize it. The impact of water on the ground, rocks and life is well known. That is, water is of essential importance and plays a defining role in the ecosystems and in the biogeochemical cycles of different elements. Natural waters are not clean because they are enriched during their course with gases, substances and salts. Different anions found in the water play an active role in living organisms, their development and metabolism. Certain cations are essential from the biological point of view as well as for water usage. In natural waters carbonate and surface radicals prevail, as a result of the presence of carbonate rocks and sulfuric compounds. Solar radiation is of essential importance for the water ecosystems. This kind of energy beyond its biological usage affects the thermal conditions of water masses and consequently the recycling of different substances, as well as the presence of dissolved gases. Light is an important ecological factor for fauna and flora while water transparency is a quality criterion giving an indication for water eutrophication. Transparency and turbidity alterations, beyond the influence of temperature and aesthetics, affect the whole biological environment, trophic relations and activities. When solar energy is absorbed from the water masses, it is converted to heat which is the most important parameter of the biosphere. Its affect is consisted of changes on oxygen consumption by the organisms, changes on their metabolism, as well as on biodegradation procedures of organic substances. Temperature is a limiting factor for the development of aquatic organisms and plays a decisive role in the functional properties of every water ecosystem. The thermal behavior of each water body is influenced by morphometrical, climatic and other factors. This behavior leads to a thermal stratification on the water circulation in lakes located on different climatic zones such as tropical, polar and temperate or with different circulation patterns such as monomictic, dimictic, amictic or polymictic ones... The pH depends on temperature, salinity, concentration of dissolved gasses, other substances and metabolic activity of aquatic organisms. Most natural waters show a sufficient buffer capacity while these are interrelations among carbon dioxide, photosythesis and pH. Dissolved gases give important information on what kind of chemical and biological activities take place in the water bodies. For example, dissolved oxygen is essential for the respiratory needs of aquatic organisms, while water oxygenation gives information on the trophic status and the function and uses of a particular water mass.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

11


The presence of carbon dioxide depends on photosythesis and respiration, which are the major factors influencing its concentration, which in its turn regulates abrupt changes on natural waters. Natural water dissolves a great amount of salts and as a result conductivity defines the mobility of all ions found in it. Salinity is related to the electrolyte concentration into the water and affects living organisms indirectly. If there are changes to salinity there are also changes in the physicochemical conditions of the water column. Alkalinity, which is the ability of water to neutralize acids, indicates the nature and weathering of bed rocks in the watershed and measures the buffer capacity of the water. Another natural property of water is hardness and it is mainly expressed as its concentrations of calcium and magnesium. In natural water the concentration of chloride ions is low excepted in polluted and brackish water. Sulfate ions are spread in natural waters because they are enriched by anthropogenic activities. Biologic productivity in water depends on dissolved nutrients. Phosphorus and nitrogen are the most important elements for plants. Phosphorus and its compounds play an important role in the biological metabolism while nitrogen salts supply water system with nitrogen which is essential for the trophic relations among organisms. These salts are created from a variety of biogeochemical reactions and mechanisms deriving from aerobic and anaerobic microorganisms. However relations between nutrients are essential for the eutrophication and its control. Silica in natural water is found in small concentrations, while the total amount of inorganic carbon which is contained in the water, can be estimated from alkalinity, pH and temperature measurements. Toxic substances found in the water, natural or artificial, create toxic events and are bioaccumulated. Organic substances originated by anthropogenic activities are dangerous for human health and most of aquatic organisms. The most common methods to estimate organic pollution are based on the estimation of biochemical and chemical oxygen demands. Thus, areas with BOD less than 2mg/l are not affected by organic pollutants, while those with BOD over 5mg/l are affected by organic pollutants. In this case sources of pollutants must be located and the proper anti-polluting technologies should be applied. The alteration of natural water features is characterized as pollution and can lead to disturbances of the ecosystems which can cause damages to materials and humans. Water pollution could become a problem for the economy, health, aesthetics etc. Pollution can be caused by urban wastes and other human activities through physicochemical changes in the water masses. Industrial pollution and oil spills are considered to be the most harmful. Agricultural and cattle-breeding activities can cause harmful effects when fertilizers, pesticides and herbicides are overused. When nutrients enter in excess into aquatic ecosystem from natural and human activities, they create overproduction of some organisms and plants, known as eutrophication. Nowadays, with the help of some mathematical expressions we are able to know the trophic status of a water body as well as to anticipate unpleasant situations. Furthermore, the presence or absence of certain organisms and the application of certain relations can give an indication of water quality. Ecometric analysis contributes basically to the knowledge of the water ecosystems. In this case different systems of ecological indices, that are tested for each area, are used, while biological indices are also very useful. Inland waters constitute natural resources that include important functions for the biosphere and our natural environment, while their beneficial values for humans and the environment are multiple. In the water courses (torrents, streams, rivers) and in the water reservoirs (lakes, lagoons, marshes) with the process of biogeochemical and microbiological activities the main characteristics on inland waters are formed. The distribution of these ecosystems differs morphometrically, hydrodynamically and in biological activity. Special effort is made to classify inland waters at an international as well as at a national level, while the general functions and usage of wetlands are presented. Indicative methodology is presented to restore basic function of wetlands that have been ecologically degraded. Many famous scientists emphasized the fact that morphological, hydrological and climatic conditions are decisive factors for maintaining natural function and the biological productivity of ecosystems of inland waters. For studying reasons, these systems are differentiated according to their morphological, hydrological and hydrobiological characteristics. Their natural structure and zonation are explained by natural and biological means while biocommunities with their characteristics appear in a different chapter of the book. Representative flora and fauna from the hellenic inland waters are presented in a few tables. Physical, chemical characteristics, trophic status, major problems and the existing threats for lakes and lagoons along with restoring and upgrading perspectives are also presented in relative tables. Water management matters and the relevant policy are very important subjects that need a multiscientific approach. Demographic evolution along with economic development demand sufficient quantity and excellent water quality. Nevertheless the water “crisis” is real. That is why it is necessary not only a wise restriction on the water use but also to change our traditional mentality of overusing water, and to start considering it as “food in shortage”. In addition, parameters for drinking and irrigation water are presented, given that they are significant for health, development and environmental protection. The aquatic environment needs special care. It is known that each area has a specific potential to support development that must be considered within the framework of environmental protection and sustainable growth.

12

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


TÔ NÂÚfi ÛÙË º‡ÛË, ÛÙËÓ AÓ¿Ù˘ÍË, ÛÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

¶EPI§HæH §¤ÍÂȘ-KÏÂȉȿ: NÂÚfi, AÓ¿Ù˘ÍË, ¶ÚÔÛÙ·Û›·, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Afi Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi. E›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙË Ô˘Û›·, ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ù˘ ʇÛ˘. OÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. TÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ Î·È ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. Afi Ôχ ·ÏÈ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· Ù˘ÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ. Afi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ù· ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘. M ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. M ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜, ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·¤Ó·Ô ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Î·È ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹˜, ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, Ê˘ÛÈ΋˜ ÚÔ‹˜ Î·È Î›ÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È›ۉ˘Û‹ ÙÔ˘ ‚·ı‡ÙÂÚ·. ¢ËÏ·‰‹ Ô ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. M¤Ûˆ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙËıÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ ÔÛÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ˘‰ÚÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘. OÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜, ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. TÔ ÓÂÚfi fï˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹. K·Ù¿ 95% ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¯ËÌÈο ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. AÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÛfiÙËÙ·, Ë Ì¤ÛË ‰È·ı¤ÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÁË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 15.000 km3 ÂÙËÛ›ˆ˜. TÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ·ÓfiÚÁ·ÓË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ·Û‡ÌÌÂÙÚË ÌÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·Ï‡ÙË ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. H ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÓÒÌ·ÏË ÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. °ÓˆÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙË ˙ˆ‹. TÔ ÓÂÚfi ‰ËÏ·‰‹, Â›Ó·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘, Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. T· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿, ÁÈ·Ù› ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ·¤ÚÈ·, Ô˘Û›Â˜, ¿Ï·Ù·. T· ·ÓÈfiÓÙ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜. I‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ηÙÈfiÓÙ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ Î·È ÔÈ ıÂÈ˚Τ˜ Ú›˙˜ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ıÂÈÔ‡¯ˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏ› Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. H ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ¯Ú‹ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÂÚÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ Ì·˙ÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ. TÔ Êˆ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· οı ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ̤۷ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

13


ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. H ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ë ıÔÏÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, fiÙ·Ó ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·‚ÈÔÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜, ‰ÈfiÙÈ Âȉڿ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi Ú˘ıÌfi, ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È¿Û·Û˘ - ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ οı ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. MÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÔ›, ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙË ıÂÚÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ οı ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Û ÛÙڈ̷ÙÔÔÈË̤ӷ ‹ ÌË ÓÂÚ¿, Û ıÂÚÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‹ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Û ‡ÎÚ·Ù˜, ÙÚÔÈΤ˜ ‹ ÔÏÈΤ˜ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜, Û ‰ÈÌÈÎÙÈΤ˜, ÌÔÓÔÌÈÎÙÈΤ˜, ÔÏ˘ÌÈÎÙÈΤ˜ ‹ ·ÌÈÎÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, Û ϛÌÓ˜ ÚÒÙ˘, ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‹ ÙÚ›Ù˘ Ù¿Í˘. H ÂÓÂÚÁfi˜ Ô͇ÙËÙ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ·, ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÂÚ›ˆÓ, ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ, ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. T· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ pH. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ù· ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ·¤ÚÈ· Û ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂΛ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Ô͢ÁfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi Â͢ËÚÂÙ›. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Ë ·Ó·ÓÔ‹ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂȉÚÔ‡Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈο ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿. EÂȉ‹ Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ‰È·Ï‡Ù˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ, Ë ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. M ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÓÂÚÔ‡ Û ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ë ·Ï·ÙfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏ› ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. H ÈηÓfiÙËÙ· fï˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙȘ fiÍÈÓ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ Î·È ·ÔÚÚ›„ÂȘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔÛ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙÚ¿ ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ÕÏÏË ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ÈfiÓÙ·, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Û ڢ·Ṳ̂ӷ Î·È ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ Ù· ıÂÈ˚ο ÈfiÓÙ· Â›Ó·È Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿, ηıÒ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ Î·È ·fi ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ‰È·Ï˘Ì¤Ó· Û’ ·˘Ù¿ ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. O ÊÒÛÊÔÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi, ÂÓÒ Ù· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘ ·ÌÌˆÓ›Ô˘, Ù· ÓÈÙÚÒ‰Ë Î·È ÓÈÙÚÈο ¿Ï·Ù·, ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ¿˙ˆÙÔ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù¿ ¿Ï·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, fiÔ˘ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÂÚfi‚ÈÔÈ Î·È ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. EÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ËÁÒÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. TÔ ˘Ú›ÙÈÔ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÂÓÒ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ ¿Óıڷη Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ pH Î·È Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. OÈ ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Ê˘ÛÈΤ˜ ‹ Û˘ÓıÂÙÈΤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔÍÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ‚ÈÔÛ˘ÛÛÒÚ¢ÛË, ÂÓÒ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. OÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ̤ıÔ‰ÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔ¯ËÌÈ΋ ‹ ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Û Ô͢ÁfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó. ŒÙÛÈ, ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì BOD ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 2mg/l ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ Â›‰Ú·ÛË Ú‡ˆÓ, ÂÓÒ fiÙ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 5mg/l ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËı› Ë ËÁ‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÂÈÙfiÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·ÓÙÈÚÚ‡·ÓÛ˘. K¿ı ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ú‡·ÓÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ù· ˘ÏÈο. H Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› Úfi‚ÏËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ˘Á›·˜, ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Î.Ï. P‡·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ·fi Ù· ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ë Ú‡·ÓÛË ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, ÙȘ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ŸÙ·Ó ÔÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˜ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ·fi Ê˘ÛÈο ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ·›ÙÈ· ˘ÂÚ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ

14

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÓÂÚÒÓ Û ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù·, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¢ÓÔËı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÈÎÚÔÊ˘ÎÒÓ Î·È Ó· ˘ÂÚ·˘ÍËı› Ë ˘‰Úfi‚È· ‚Ï¿ÛÙËÛË. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜. P‡·ÓÛË fï˜ Î·È Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Â›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚԂϤÔ˘Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. AÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ì ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. E‰Ò ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·Ûı› ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û οı ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ. T· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÔÈ ˆÊÂÏËÌ·ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ϥ˜. ™ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (¯Â›Ì·ÚÚÔÈ, ÔÙ¿ÌÈ·) Î·È ÛÙȘ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜ (Ï›ÌÓ˜, ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜, ¤ÏË, ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜), ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‚ÈÔ-Áˆ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔ-‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. H Û‡ÓıÂÛË Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÔÈΛÏÏÂÈ Û ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈο ÌÂÁ¤ıË, Û ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, Û ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Û ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹. °›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÌÓ›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ·Í›Â˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔȈı› Î·È ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ÔÈÎÔÏÔÁÈο. A˘Ùfi fï˜ Ô˘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔÓÈÛı› ·fi ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜, ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Û ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο, ˘‰ÚÔÏÔÁÈο Î·È ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È Ë ˙ÒÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÌË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Û¯ÂÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ó‹ıÂȘ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˙ˆÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. °È· Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ۯÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜, Ù· Ê˘ÛÈο, ¯ËÌÈο Î·È Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ - Â͢Á›·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜. T· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏ˘ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Î·È ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ó· Á›ÓÂÙ·È Â›Î·ÈÚÔ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ - ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Û οı ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ··ÈÙÔ‡Ó Â¿ÚÎÂÈ· ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. E›Ó·È ˘·ÚÎÙfi fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ “ÎÚ›Û˘” ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi. T· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘ÓÂÙ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. A˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ̤ÙÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ˆ˜ ·Á·ıÔ‡ Û ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ŒÙÛÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿Ú‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÙÈı¤ÌÂı· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì οÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹. °È·Ù› fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi οı ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË. EÍ¿ÏÏÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ - ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

15


«ÕÚÈÛÙÔÓ ÌÂÓ ⁄‰ˆÚ» ¶›Ó‰·ÚÔ˜ «∞Ú¯‹ ¶¿ÓÙˆÓ ⁄‰ˆÚ» £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ «∞fi ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Î¿ı ÙÈ Î·È Ì ÙÔ ÓÂÚfi Û˘ÓÙËÚ›ٷȻ °Î·›ÙÂ

KEºA§AIO 1

«∆Ô ÓÂÚfi Î·È Ù· ÏfiÁÈ·..., Ôχ ‡ÎÔÏ· ¯‡ÓÔÓÙ·È Î·È Ú¤Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰‡ÛÎÔÏ· Â·Ó·ÎÙÒÓÙ·È» ∫ÈÓ¤˙ÈÎË ·ÚÔÈÌ›·

∂π™∞°ø°∏ ∆Ô ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞ӤηıÂÓ ˘‹ÚÍ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ıÚËÛΛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ Á˘ Ï¿ÙÚ„·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ıÂfiÙËÙ· Î·È Ë ıÚËÛΛ· ÙÔ ˘ÈÔıÂÙ› ˆ˜ ̤ÛÔ ÂÍ·ÁÓÈÛÌÔ‡. √È ·Ú¯·›ÔÈ ¤ÏÏËÓ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Î·È ∂Ì‰ÔÎÏ‹˜, ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÙÔ Û‡Ì·Ó ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi “‡‰ˆÚ-˘Ú-ÁË-·‹Ú”, Û˘ÛÙ·ÙÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ‹ÏıÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∆Ô ÓÂÚfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ˆ˜ “·›Ì·” Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ıˆÚÔ‡Û·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ Êˆ˜, ‚·ÛÈο ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∆ËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ fï˜ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ˆ˜ “∞ÚÈÛÙÔÓ ÌÂÓ À‰ˆÚ”. ∆ÔÓ 6=Ô ·ÈÒÓ· .¯. ÛÙËÓ πˆÓ›· Ù˘ ª. ∞Û›·˜, Ô £·Ï‹˜ Ô ªÈÏ‹ÛÈÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ ÚÔ˜ Ì›· ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙˆÓ fiÓÙˆÓ. ¶Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô Newton ÙÔ 17=Ô ·ÈÒÓ·, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ë ÚˆÙ·Ú¯È΋ Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂηÙfi Î·È fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿. ∏ ϤÍË ÓÂÚfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ÓÂÚfi ÏÂÁfiÙ·Ó “Ó·ÚfiÓ ‡‰ˆÚ” ·’ fiÔ˘ ÙÔ “Ó·ÚfiÓ” Ì ·Ú·ÊıÔÚ¿ η٤ÏËÍ Û “ÓÂÚfi”. ™‹ÌÂÚ· Ë Ï¤ÍË “‡‰ˆÚ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ı·ÚÒ˜ ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Ì ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔ ¯ËÌÈÎÒ˜ ηı·Úfi ÓÂÚfi, ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ Û ‰È¿Ï˘ÛË ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÓÂÚfi fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ïfi, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ¯ËÌÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔχÏÔÎË, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ı¤Ì·Ù· ÌÂϤÙ˘. ∆Ô ÓÂÚfi ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ Î·È ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ··ÈÙ› ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘ ˙Ô‡Û ÎÔÓÙ¿ Û ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Ï›ÌÓ˜. √È ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ µ.∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ∞Û›·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈο ÙȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ¿Ú‰Â˘Û˘ Î·È ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ∞fi Ôχ ·ÏÈ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ˙ˆÙÈΤ˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë fiÛË, Ë ·Ú·Û΢‹ Ê·ÁËÙÒÓ Î·È ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, ÙË ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋-‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋-ÂÌÔÚÈ΋-ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛË. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙Ô‡Û ·fi ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ηÙÔÈÎÔ‡Û Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹Á·ÈÓ·Ó Ù· ıËÚ¿Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ͉Ȅ¿ÛÔ˘Ó. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙȘ ÛÔ‰ÂȤ˜ ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÚ›È· ·Ï·ÈÒÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì οı ‰˘Ó·Ùfi ̤ÛÔ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠMONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

17


·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ˙ˆÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·fi ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÚÔÈfiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·˘Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘, ‚¿ÚΘ Î·È Û¯Â‰›Â˜ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ηٷ˘ÏÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜, ÂÓÒ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›· Î·È ÛÙËÓ ∫›Ó· ‹Ù·Ó Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È ÚÒÙ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜, ·fi ÙËÓ 4Ë ¯ÈÏÈÂÙ›·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂›Û˘, ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÈÏÈÂÙ›· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Î.¿. °ÓˆÛÙ¿ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ù· ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ˆ·˝‰·˜, ÛÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÊÂÈfi, ηٿ ÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi ÙÔ 1250 ̤¯ÚÈ ÙÔ 800 .Ã., ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ·‚¤‚·ÈË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ™fiψӷ ÙÔ ÓÔÌÔı¤ÙË Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈÎÔ› ¡fiÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ËÁ·‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹ fiÙ·Ó Û ÔÚÈṲ̂ÓË ·fiÛÙ·ÛË ÚÔ¸‹Ú¯Â ¿ÏÏÔ ËÁ¿‰È. √È ƒˆÌ·›ÔÈ, ˆ˜ ¿ÚÈÛÙÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ηٷÛ··Û·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘˜ ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ªÂÛ·›ˆÓ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȉË̛˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∆fiÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ù· Ú˘¿ÎÈ· ÛÙȘ fiÏÂȘ ˆ˜ ·ÁˆÁÔ› ÁÈ· Ù· χ̷ٷ. ™˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Î·È Ù· ·Î¿ı·ÚÙ· ÓÂÚ¿ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· Ù· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. ÃÔϤڷ, ‰˘ÛÂÓÙÂÚ›· Î·È Ù‡ÊÔ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ› ·ÁˆÁÔ›. M ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÔÏÏÒÓ ·ÈÒÓˆÓ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ™’ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·Ï ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÔÙ·ÌÒÓ, ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË, ¿Ú‰Â˘ÛË, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·, ·Ó·„˘¯‹, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Ë Ê˘ÛÈ΋-‰˘Ó·ÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔ-Áˆ-Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ηÙfiÚıˆÓ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ (·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌfi˜) Î·È Ó· ÂÍÈÛÔÚÚÔ› ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË fï˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿ Î·È Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·Ù¿Ú·Í·Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ¯ËÌÈ΋ Ú‡·ÓÛË, Ú‡·ÓÛË ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜, Ë Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜ Ú‡·ÓÛË, Ë Ú‡·ÓÛË ·fi ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ηıÒ˜ Î·È Ë ıÂÚÌÈ΋ Ú‡·ÓÛË. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÁÈ· ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Î¿Ï˘„˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ˘‰·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ, ȉ›ˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÌfiÓÈÌË Î·È Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ™ËÌ·Û›· fï˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ë Â·Ú΋˜ ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡˜ Î·È ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Û ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜, Ì fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ·‰È¿ÏËÙË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÈηӋ˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡. ∏ ˙ˆ‹ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, Â›Ó·È ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙË Ô˘Û›· Î·È ·ÔÙÂÏ› Ù· 4/5 ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi Û ÓÂÚfi Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÛÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· „¿ÚÈ· (Û˘Ó‹ıˆ˜ 80%), ÛÙȘ ̤‰Ô˘Û˜ Î·È ÛÙȘ ÙÔÌ¿Ù˜ (95%), ÛÙÔ Î·ÚÔ‡˙È (97%) ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÛÙ· ÂÚ˘ıÚ¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· (60%), ÛÙ· ÔÛÙ¿ (30%) Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÈÙ·ÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηϷÌÔÎÈÔ‡ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10%). Èڛ˜ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔχÏÔΘ ‚ÈÔ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÂÚfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ë ‚ÈÔÌ¿˙·

18

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÍËÚ¿˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô ÓÂÚfi ÁÂÓÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi fiÏÔ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ì ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ŒÙÛÈ, Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÓÂÚfi ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛË. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ϥ˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ˘ÂÚ-¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ, ÙȘ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·Ô¯¤Ù¢Û˘, ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÙȘ ÂÍÔÚ˘ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÙËÓ ˘ÂÚ-¿ÓÙÏËÛË ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÙËÓ ˘ÂÚ‚fiÛÎËÛË, ÙËÓ ÂÓÂͤÏÂÁÎÙË ˘ÏÔÙÔÌ›· Î.¿. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Â›Î·ÈÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË, Ë Â›ÁÔ˘Û· Ï‹„Ë Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ¯ÒÚËÛËÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡ ÓÂÚÔ‡ (˘Ê·ÏÌ‡Ú˘ÓÛË) ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˘ÚηÁȤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ϤÔÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi Î·È ˘‰·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÎÚ·›ˆÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ ÏËÌ̇Ú˜, ÍËÚ·Û›·, ÂÚËÌÔÔ›ËÛË Î.Ï. ∆Ô ÓÂÚfi, Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Î·È ‚·ÛÈÎfi ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÁÈ·Ù› ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ ıÂÚÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÌˆ˜, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÍ·ÚÙÒvÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ù· Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙ‡ÍÂȘ.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

19


KEºA§AIO 2 ∆√ ¡∂ƒ√, √π ¢π∞¢ƒ√ª∂™ ∫∞π ∏ ∫∞∆∞¡√ª∏ ∆√À 2.1. À‰ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ∫‡ÎÏÔ˜ ∆Ô ÓÂÚfi ÛÙË ÁË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÙ¤ Û ·ÎÈÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ Û ‰È·Ú΋ ΛÓËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Î·È ·ÁÂÙÒÓ˜. ∆Ô ÓÂÚfi Û˘Ó¯Ҙ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ¿ ÔÈÎÈÏ›· “ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ”, ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÛÙËÓ ˘‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·, ÛÙË ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó ·Ù¤ÏÂȈÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙË Ì›· ηٿÛÙ·ÛË (˘ÁÚ‹, ÛÙÂÚ‹, ·¤ÚÈ·) ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ∏ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÚÔ‹˜ ‹ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ‹ ÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ (EÈÎ. 1), ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· (EÈÎ. 2). ∆Ô ÓÂÚfi ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ·fi οı ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂχıÂÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ̤ۈ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÓÔ‹˜, ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. √È ˘‰Ú·ÙÌÔ›, Ô˘ ¤ÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ˆ˜ ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ˘ÁÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‚ÚÔ¯‹˜, ¯ÈÔÓÈÔ‡, ˘ÁÚ·Û›·˜ Î.¿.

EÈÎ. 1: √ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ۯËÌ·ÙÈ΋ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

21


∆Ô ÓÂÚfi Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÙËÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÚÔ‹, ÙËÓ Î·Ù›ۉ˘ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (Ê˘Ù¿ Î·È ˙Ò·). ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, Ô ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Ê‡ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù·, ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË, ÙËÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ Î·È ÙËÓ ˘fiÁÂÈ· ÚÔ‹. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹, Ë ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÔÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙÔ Îϛ̷, ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘ Á˘, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Î.¿. (™OY§IO™, 1986). ø˜ ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ‚ÚÔ¯‹, ÙÔ ¯ÈfiÓÈ, Ë ‰ÚfiÛÔ˜, ÙÔ ¯·Ï¿˙È, Ë ÔÌ›¯ÏË Î.¿. √È Î·Ù·ÎÚËÌÓ›ÛÂȘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·fi ¤ÙÔ˜ Û ¤ÙÔ˜. °È· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ Î·È ˘ÂÚÂÙ‹ÛȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 1030 mm. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÓÂÚfi ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È 30 ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ οı 9-12 Ë̤Ú˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘.

EÈÎ. 2: √ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·.

ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ú¤ÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ê˘ÛÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË ‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ‹ Î·È ·ÎfiÌË fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ, ÂÎÙÚÔ¤˜ ÎÔ›Ù˘), ÛÙ· Ê˘ÛÈο ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈο ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ηÙÂÈÛ‰‡ÂÈ (·ÔÚÚfiÊËÛË) ̤۷ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ô˘ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ˘‰ÚÔÊfiÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛ‹ ·fi οı ÂχıÂÚË ˘‰¿ÙÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙÔ ÓÂÚfi ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (™OY§IO™,1986, STANNER & BOURDEAU, 1995).

2.2. À‰·ÙÈÎfi πÛÔ˙‡ÁÈÔ ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. √È ÂÍÈÛÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÙÚÔÊÔ‰Ôۛ˜ Î·È ÙȘ ·ÒÏÂȘ Û ÓÂÚfi ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ï›ÌÓË, ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ, ¤Ó·˜ ˘fiÁÂÈÔ˜ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤·˜, ÌÈ· ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÁË. ªÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Î·È ·Ï‹ Û¯¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ (ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÂÈÛÚÔ‹, ˘fiÁÂÈ· ÂÈÛÚÔ‹, ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÛ·ÁfiÌÂÓÔ ÓÂÚfi) Î·È ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ (ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÂÎÚÔ‹, ˘fiÁÂÈ· ÂÎÚÔ‹, ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÂχıÂÚ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÓÂÚÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋

22

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹, ··ÁfiÌÂÓÔ ÓÂÚfi), ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ‡ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÏ¿ÙÙˆÛË Î·È ·‡ÍËÛË ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·Ôı‹Î¢Û˘, ÂÏ¿ÙÙˆÛË Î·È ·‡ÍËÛË ˘fiÁÂÈ·˜ ·Ôı‹Î¢Û˘) ( ™OY§IO™, 1986). ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÔÛÔÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË: P=Ef+Ea+R+I fiÔ˘, Ì P ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì Ef Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ·fi οı ˘‰¿ÙÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì Ea ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹˜ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, Ì R Ë ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÔÚÚÔ‹ ·fi ÙËÓ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ì I ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ηÙÂÈÛ‰‡Ô˘Ó Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· ˆ˜ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂΛÓÔ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ Ú¤Ô˘Ó ÂÈÊ·ÓÂȷο, Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ˘fi„Ë ÔÙ·ÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ Ù· Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·Ô‰¤ÎÙË ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Û˘, ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, οı ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘, ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ. ∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÈ·˜ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÚÈÔıÂÙ› ÙËÓ ˘‰ÚÔÎÚÈÙÈ΋ ÏÂοÓË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÎÔÚ˘ÊÔÁÚ·ÌÌ‹ ÂΛÓË Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜. ™ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ “ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ‹ ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÏÂοÓË” ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ‰¿ÊÔ˘˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ˘‰ÚÔ-ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿, ·Ó Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‰È·ÂÚ·ÙÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ ηÚÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ Î·È ˘fiÁÂÈ· ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÏÂοÓË ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó (™OY§IO™, 1986). ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÏÔÎË Î·È ·ÓÒÌ·ÏË (EÈÎ. 3). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 112 Km3 Ì ̤ÛÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ Ù· 856 mm. ∆fiÛÔ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, fiÛÔ Î·È Ë Âԯȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÓÔÌ‹ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Ì ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ 1567 mm Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Ì 462 mm. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ‚ÚÔ¯ÂÚfiÙÂÚÔ˜ Ì‹Ó·˜ Â›Ó·È Ô ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ Î·È ÍËÚfiÙÂÚÔ˜ Ô πÔ‡ÏÈÔ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ˘ÂÚÂÙ‹ÛȘ (4-6 ¤ÙË) ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ ‹ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜ (1984-1990) Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì 1-2 ¤ÙË ÔÏ˘ÔÌ‚Ú›·˜ (∫APA¶I¶EPH™, 1973, ªIMIKOY, 1993). ∆Ô ÓÂÚfi, Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ·, Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ˘‰ÚÔÊfiÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË, ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ fi¯È ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î.¿. ™Â ˘‰·ÙÔÛÙÂÁ‹ ÂÙÚÒÌ·Ù· (¿ÚÁÈÏÔÈ, Êχۯ˘, Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔÈ) ÂÚ›Ô˘ 5% ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·ÙÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÓÒ Û ˘‰·ÙÔÂÚ·Ù¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 50% ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ (∫A§§EP°H™, 1986). ø˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÔÚÚÔ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÏȘ ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÊ·ÓÂȷο. ŒÙÛÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ÂÈÊ·ÓÂȷο Û ÌÈ· ÏÂοÓË Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ë ÂÙÚÔÏÔÁÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÁˆÏÔÁÈ΋-ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂΛ fiÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›, Ë ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÔÚÚÔ‹ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 4-5% ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÚÔÛ¯ˆÛÈÁÂÓ›˜ ·Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚÔ‹˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 45 Km3 Â›Ó·È Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ (∫A§§EP°H™, 1979). ∏ ηÙ›ۉ˘ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂΛÓÔ ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜. ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ ηÙ›ۉ˘ÛË, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηÙ›ۉ˘Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηÙÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ̤۷ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜, ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÏÈıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ, ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Î.¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û Á˘ÌÓfi ¤‰·ÊÔ˜ Ì ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈο ÂÙÚÒÌ·Ù· Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηÙ›ۉ˘Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 50-55% ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, Û ÚÔÛ¯ˆÛÈÁÂÓ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

23


Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ηÙ›ۉ˘Û˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10-25%, ÂÓÒ Û ·ÏÏÔ˘‚ȷΤ˜ ·Ôı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 1621% ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ (™OY§IO™, 1986).

>1.200 800-1.200 400-800 <400 EÈÎ. 3: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ËÁ‹: ∫APPA™, 1973).

∂Í¿ÙÌÈÛË Â›Ó·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·fi οı ˘ÁÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ı¿Ï·ÛÛ·, Ï›ÌÓË, ÔÙ¿ÌÈ, ÓÂÚfiÏ·ÎÎÔ˜ Î.¿), ·fi Á˘ÌÓfi ¤‰·ÊÔ˜ ‹ ·fi Ê˘ÙÔÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ (.¯. ‰¿ÛÔ˜), ÂÓÒ ‰È·ÓÔ‹ Â›Ó·È Ë ·Ô‚ÔÏ‹ (¤ÍÔ‰Ô˜) ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· ÛÙfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‹ Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·È Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹ Â›Ó·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Û‡ÌÙˆÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ·ÏÏËÏÔÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È (.¯. Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂΉËψı› Ë ‰È·ÓÔ‹). ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ ÌÈ·˜ ÏÂοÓ˘, ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ٷÌÈÂ˘Ù‹Ú˜, ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Û ¿Ú‰Â˘ÛË, ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹˜ ›ӷÈ: - Ì ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ (·ÙÌfiÌÂÙÚ· ‹ ‰Ô¯Â›· ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘) Ù· ÔÔ›· ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î¿ı ÂχıÂÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡, - Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÂχıÂÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì Â·Ú΋ ˘‰ÚÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.

24

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


- Ì ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÙˆÓ Ï˘ÛÈ̤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘. °È· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰‡Ô Û˘Óı‹Î˜. ¡· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ·ÙÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ô ·ÙÌfi˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‹ Ù˘ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ̤ڷ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘, fiÁÎÔ˜ ÓÂÚÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 1439 Km3. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÓÂÚfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 13000 Km3. ¢ËÏ·‰‹, ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 9-12 ̤Ú˜ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¤ÊÙÂÈ ÛÙË ÁË Î·È ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È.

2.3. ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡ ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÎÙÈÌËı› ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶›Ó·Î· I, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ٿÍË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı ¤ÙÔ˜ (UNESCO, 1978): - Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù‹Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û ÔÛfiÙËÙ· ·ÙÌÔ›, ·’fiÙÈ ÛÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, - Ë ‚ÚÔ¯‹ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ fiÁÎÔ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 110000 Km3 (‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ 762 mm) ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 40000 Km3 ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· 70000 Km3 ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, - ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Û fiÁÎÔ ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó Ù˘ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ÂÓÒ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (EÈÎ. 4). ¶π¡∞∫∞™ I ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË (ËÁ‹: UNEP, 1991) ∆‡Ô˜

µÚÔ¯fiÙˆÛË ∞ÔÚÚÔ‹ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∂Í·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹ µÚÔ¯fiÙˆÛË ∂ÈÛÚÔ‹ ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ∂Í¿ÙÌÈÛË µÚÔ¯fiÙˆÛË ∂Í·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹

ŸÁÎÔ˜ Km3 ∂‰·ÊÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ = 148.9 à 106 Km2 110000 40000 70000 £·Ï¿ÛÛÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ Á˘ = 361 à 106 Km2 390000 40000 430000 ™˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ = 510 à 106 Km2 500000 500000

⁄„Ô˜ mm 762 275 487 1140 275 1254 1030 1030

∆Ô ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· ¤¯ÂÈ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹. ∫·Ù¿ 95% Â›Ó·È ¯ËÌÈο ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙ· ÂÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ· (1100-1400 à 106 ∫m3 ), ÙÔ 94% ·ÔÙÂÏ› ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜, ÙÔ 1.9% ÙÔ˘˜ ÔÏÈÎÔ‡˜ ¿ÁÔ˘˜ Î·È ·ÁÂÙÒÓ˜, ÂÚ›Ô˘ 5% Â›Ó·È Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Ï›ÌÓ˜, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌ· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ ÙÔ 0.001% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˆ˜ ˘‰Ú·ÙÌÔ›. ∂ΛÓÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ ηχÙÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 71% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ Ù˘ (¶›Ó. II). °È· ÙÔ ÂÔÙÈÎfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜. ŒÙÛÈ, ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ψı› ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó, ·fi ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜, ÛÙÚÒÌ· ¿¯Ô˘˜ (‚¿ıÔ˜) 2.61 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔ ÓÂÚfi MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

25


ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÁˆÓ ÛÙÚÒÌ· ¿¯Ô˘˜ 100 ̤ÙÚ·, ·fi Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ÙÔ ¿¯Ô˜ ı· ‹Ù·Ó 15 ̤ÙÚ·, ·fi Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ 40 ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚ· Î·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ˆ˜ ˘‰Ú·ÙÌfi˜ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ı· ›¯Â ¿¯Ô˜ ÌfiÏȘ 2.5 ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚ·. ∂›Û˘, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÒÚÈ·

EÈÎ. 4: √ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë ‰È·Î›ÓËÛË Î·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ (ËÁ‹: UNEP, 1991).

¶π¡∞∫∞™ ππ ∫ÔÈÓÔ› Ù‡ÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ (ËÁ‹: UNEP,1991)

∆‡Ô˜ ‹ ªÔÚÊ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ - ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

ŸÁÎÔ˜ Ã 106 ∫m3

¶ÔÛÔÛÙfi fiÁÎÔ˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ ˘‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·˜ (%)

1356.29 29.0 0.013

97.91 2.09 0.0009

1348.0 29 0.013 8.29 (8.065) (0.065) (4.0) (4.0)

(Ï›ÌÓ˜, ÔÙ¿ÌÈ·)

™‡ÓÔÏÔ µÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ - À‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·˜

ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË - ÀÁÚ‹ - ™ÙÂÚ¿ - ∞¤ÚÈ· ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ -øηÓÔ›-£¿Ï·ÛÛ˜ -¶¿ÁÔÈ-¶·ÁÂÙÒÓ˜ -∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· -¡ÂÚ¿ ∏Â›ÚˆÓ (ÀfiÁÂÈ· ÓÂÚ¿) (ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·) (Û ‚¿ıÔ˜>800Ì.) (Û ‚¿ıÔ˜<800Ì.)

ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ (¤ÙË)

™∞ (mm)

97.31 2.09 0.0009 0.6 (0.58)

8000 3000 12 Ë̤Ú

250 69 1.9

5000

34

(0.224)

(0,016)

5

4.2

1385.303

100

28000

260

(∂ÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿)

(™∞(mm)=Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÊ·›Ú· ·ÎÙ›Ó·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ mm).

26

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË °Ë ÌfiÓÔ ÙÔ 2.8% (36000000 Km3) Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÁÔÈ Î·È ·ÁÂÙÒÓ˜. ∆ÂÏÈο, ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 0.65% (8290000 Km3) Â›Ó·È Û ˘ÁÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Â›Ó·È ÌË ÚÔÛÈÙfi ‹ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ‰È·ı¤ÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÁË Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 15000 Km3 (UNEP, 1991).

EÈÎ. 5: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Âԯȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ËÁ‹: ™KOY§IKI¢H™, 1997).

™ÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ë Âԯȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ (ÛÙÔȯ›· ∫APPA™, 1973), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÈÎ. 5, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÁÂÓÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÂÓÒ Â¿ÚÎÂÈ· ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ Î·È ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

27


KEºA§AIO 3 √π π¢π√∆∏∆∂™ KAI TA Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆√À ¡∂ƒ√À 3.1. π‰ÈfiÙËÙ˜ ∆Ô ÓÂÚfi Â›Ó·È ·ÓfiÚÁ·ÓË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÙËÓ ˘‰ÚfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË ÏÈıfiÛÊ·ÈÚ· Ì ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ, ÙË ÛÙÂÚ‹, ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Î·È ÙËÓ ·¤ÚÈ·. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿ÔÛÌÔ, ¿Á¢ÛÙÔ, ۯ‰fiÓ ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÒÌ·, Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ˘ÁÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÊıÔÓÔ ÛÙË Ê‡ÛË. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ‚Ú·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· ˘ÁÚ¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ Ù¿Û˘ Î·È ÈÍÒ‰Ô˘˜.

EÈÎ. 1: ∞ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ËÁ‹: SNELL et al., 1965).

∞fi ¯ËÌÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÌÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹, Â›Ó·È ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô Â›Ó·È ·ÛÙ·ı¤˜. ™ÙÔ ÌfiÚÈfi ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯˘Úfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ (EÈÎ.1). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ô “·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ‰È·Ï‡Ù˘” ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó (ÁˆÓ›· ¯ËÌÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ 105 ÌÔ›Ú˜). ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·, ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÍËÁ› ηٿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ‰È¿‚ÚˆÛË (SNELL et al., 1965). ∏ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÌÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ȉÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ·ÁÒÓÂÈ, Ù· ÌfiÚÈ¿ ÙÔ˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÓÔȯً ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ¿ÁÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˘ÎÓfi˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÂÈϤÂÈ. ªÂ ÙËÓ Ù‹ÍË ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘, Ë ÛÙÂÚ‹ Ê¿ÛË Á›ÓÂÙ·È ˘ÁÚ‹ Î·È Ù· ÌfiÚÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔ. ŸÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ù· ÌfiÚÈ¿ ÙÔ˘ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

29


ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È fiÏÔ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ·, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÌÔ‡, ÔfiÙ ÚÔ¯ˆÚ› Î·È ÂÈÎÚ·Ù› Ë ·¤ÚÈ· Ê¿ÛË. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ÛÙËÓ ·¤ÚÈ· Ê¿ÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÌÔÚÈ·ÎÒÓ ¤Ï͈Ó, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ê¿Û˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÁÚ‹, ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ Û‡ÓÓÂÊ·, ÌÔÚ› ̤۷ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÚÔÎÏËı› ηٷÈÁ›‰·. ŒÙÛÈ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· ̤ÛË Î·Ù·ÈÁ›‰· ·Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÛÔÙÈο ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÂΛÓË Ô˘ ÂÎχÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î·‡ÛË 6000 ÙfiÓˆÓ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘. ªÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· (EÈÎ. 2). ŸÛÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ 4Ô C. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Á›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ, ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î·È ÚÔηÏ› ·Ó¿ÌÈÍË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ‚·ı‡ÙÂÚ·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔηÏÂ›Ù·È Â͛ۈÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÁÎÔ ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÏÂοÓ˘. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C, Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ŒÙÛÈ, ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÁÎÔÈ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ·ÁÒÓÔ˘Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· η٤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ‹ οو ·fi ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÈÊ·ÓÂȷο Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Ó¤ÎÚˆÛË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ˙ˆ‹˜. ªÂ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÓÂÚÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C, οı „‡ÍË ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÏfiÁˆ ηÈÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ, ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‚‡ıÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÌÈ·˜ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜.

EÈÎ. 2: ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘.

3.2. º˘ÛÈο Î·È º˘ÛÈÎÔ-ÃËÌÈο ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∆Ô ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ηı·Úfi. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È, Û ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ·¤ÚÈ·, ÛÎfiÓË, Ì ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ı›Ԣ, ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î.¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÔÍ›‰È· ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ï¿ÙˆÓ, fiˆ˜ fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ, ıÂÈÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ, ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚ÚˆÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ ·Ôχو˜ ηı·Ú¿, ·ÏÏ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ ÂÓÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ÏÒÚÈÔ Î·È Ó¿ÙÚÈÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘, Ì·ÁÓËÛ›Ô˘, Î·Ï›Ô˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰·ÊÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÍËÚ¿˜, ÂÓÒÛÂȘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ı›Ԣ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ (MEYBECK et al., 1989).

30

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


√È ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔÈ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÓÂÚfi, Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ Ì ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹, ÛÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÔ˘˜ Áˆ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ï˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓÒÌ·ÏË ÂÍ¿ÚÙËÛË Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó. ∂Ô̤ӈ˜, ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿, Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿ÊıÔÓ˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜, ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘‰¿ÙÈÓ˜ Ì¿˙˜ ÛÙڈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ˘ÎÓfiÙËÙ· Î.¿) ηٿ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ·, ÙÔ ˘ÁÚfi ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ 0.99987 g/cm3 ¤Ó·ÓÙÈ 0,9164 g/cm3 Ù˘ ÛÙÂÚ¿˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·Û˘ (¿ÁÔ˜), ‰ËÏ·‰‹ ·‡ÍËÛË 9%. ∂ÙÛÈ, ÛÙÔ˘˜ 4o C ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÂÓÒ Ë ‰È·ÛÙÔÏ‹ Î·È Û˘ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ› ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ‰È¿‚ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ (HUTCHINSON, 1957). ™Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿, Ù· ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ¯ËÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ‹ Î·È Û ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓË ÌÔÚÊ‹, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È Ì ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›· Û ·ÚÈ·, ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο, Û ȯÓÔÛÙÔȯ›·, ·¤ÚÈ· Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ (GOLTERMAN, 1975). ∆· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜ Ô˘ ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ·ÓÈfiÓÙ· (·ÚÓËÙÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ) Î·È Û ηÙÈfiÓÙ· (ÊÔÚÙÈṲ̂ӷ ıÂÙÈο). ∆· ·ÓÈfiÓÙ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ ·Ï¿ÙˆÓ ΢ڛˆ˜ ÁˆÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ (‰È¿Ï˘ÛË ÂÙڈ̿وÓ) Î·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·˘Ù¿ Ù· ·ÓÈfiÓÙ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ (¶›Ó. I). π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ó¿ÙÚÈÔ Î·È Î¿ÏÈÔ, ÂÓÒ Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯ˆÓ, ıÂÈÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. ŒÙÛÈ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηÙÈfiÓÙ·, Ù· ÈÔ ÎÔÈÓ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÏηÏÈÓÔÁÂÒ‰Ë Ì¤Ù·ÏÏ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Ù· ÔÔ›· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ - ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. ∆· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈΛÏË ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ·, Ù· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· Â›Ó·È Ôχ ‰È·Ï˘Ù¿, Ù· ıÂÈÈο ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ù· ·ÓıÚ·ÎÈο ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ Ë ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ¿ ÙˆÓ ÊˆÛÊÔÚÈÎÒÓ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆Ô ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ÓÂÚfi ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹. ∆Ô ·Û‚¤ÛÙÈÔ Ì·˙› Ì ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∆Ô Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÊıÔÓ›· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. ∆Ô Ó¿ÙÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÈÔ Û˘Ù·ÙÈÎfi ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. ™Â ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËϤ˜. À„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ, ÂÓÒ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÚÔÛÚfiÊËÛ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ SAR, ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË. ∆Ô Î¿ÏÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÊıÔÓ›· ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fiÛÈÌ· ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· 20 mg/l. ™Â fiÏ· Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ÙÔ Ì·ÁÁ¿ÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓȯÓ‡ÛÈ̘ ÔÛfiÙËÙ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÂΛӘ ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘, Ô ¯·ÏÎfi˜ Û ·ÓȯÓ‡ÛÈÌ· Â›‰·, ÂÓÒ Ô „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡. ∆· ηÙÈfiÓÙ· ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘, Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Î·È Ó·ÙÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÂÓÈο Ù· Ì·ÎÚÔıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÚ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ë Ë Û¯¤ÛË Ca> ªg> Na> K (HUTCHINSON, 1957). ∆· ηÙÈfiÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Fe, Mn, Cu, Zn Î.¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚÔıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (HUTCHINSON, 1957). √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÂÓÒÛÂˆÓ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 0.1 ̤¯ÚÈ 10 meq/l, Î·È Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ù˘ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ë ÔÔ›· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10 ̤¯ÚÈ 100000 ÌS/cm. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Ca++ Î·È HCO3- ÁÈ·Ù› ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Â›Û˘ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÔÈÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ, fi¯È fï˜ Î·È Ì ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΛӘ fiÔ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË g/l, ÙfiÙ ٷ ÓÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙfiÙ ÌfiÓÔ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· (GOLTERMAN, 1975, COLE, 1983). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

31


¶π¡∞∫∞™ I ∫‡ÚÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Û ÈfiÓÙ· Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›· ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿

∫‡ÚÈ· ™˘ÛÙ·ÙÈο Û πfiÓÙ· meq/l Ca++ (64%),Mg++ (17%), Na+ (16%),Cl- (10%), K+ (3%), H+, F -, Fe++ HCO3-(73%), SO4--(16%), NH4+

0.1 - 10 meq/l

¢Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ™˘ÛÙ·ÙÈο Û πfiÓÙ· mg/l

π¯ÓÔÛÙÔȯ›· Î·È √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ Ìg/l Fe, Cu, CO, Mo, Mn, Zn, B, V,

N.NO3- , N.NH4+, N.NO2-, P.PO3-- , HPO4--, H2PO4-, Si.Si02- , HSiO3-

√ÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, ∞ÂÎÎÚ›ÛÂȘ, µÈٷ̛Ә, ªÂÙ·‚Ôϛ٘.

™˘Ó‹ıÂȘ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ < 1 mg/l ª¤ÛË ÙÈÌ‹

2.4 meq/l

™ÙËÓ EÈÎ.3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ë Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÔͤˆÓ (Ã∂√= Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÓÈfiÓÙˆÓ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘, Ì·ÁÓËÛ›Ô˘, Î·Ï›Ô˘ Î·È Ó·ÙÚ›Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ fiÍÈÓ· ıÂÈÈο, ÓÈÙÚÈο Î·È ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ·ÓÈfiÓÙ· Û Ìeq/l ) Î·È ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ È¯ıÔÏËı˘ÛÌÒÓ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ (STANNERS & BOURDEAU, 1991). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË, Û Ã∂√ ¿Óˆ ·fi 20 Ìeq/l ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÂÈÏ‹˜ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ·, ÂÓÒ Î¿Ùˆ ·fi -40 Ìeq/l Ù· „¿ÚÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó.

EÈÎ. 3: ∏ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂڈ̤Ó˘ Ô͇ÙËÙ·˜ (Ã∂√) Î·È ÛÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ È¯ı˘ÔÏËı˘ÛÌÒÓ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË (1=ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË, 2=·ÂÈÏ‹, 3=·Ó¤·ÊÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ›).

∆· ‚·ÛÈο ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÈfiÓÙ·. ∞˘Ù¿ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÂÔÈÎÈÛÌfi˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Û’ ¤Ó· ÏÈÌÓ·›Ô Û‡ÛÙËÌ· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ÈfiÓÙ· Â›Ó·È ÂΛӷ Ô˘ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÁfiÙÚÔʘ, ÌÂÛfiÙÚÔʘ Î·È Â‡ÙÚÔʘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ

32

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÔÈΛÏÔ˘Ó Î·È Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ÙÈ̤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 1000 Ìg/l, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ìg/l, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ì ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘ÚÈÙ›Ô˘ Î·È Ù· ÓÈÙÚÈο fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡·ÓÛË (MOSS, 1980, ROUND, 1981). ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Î·È ÛÙȘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ “·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡” fiˆ˜ ϤÌ هÔ˘, ÔÈ ·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ Ú›˙˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ϤÔÓ ¿ÊıÔÓ· ÈfiÓÙ·. ªÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Ù· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Û‰È¿Ï˘ÙÔ, Ë ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÂÓÒ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈ¿ ÈfiÓÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›‰·, ÂÓÒ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÙË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ̤ÁÈÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™Â ¿Ó˘‰Ú˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓÂÚ¿, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ı›˙ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Ë ÔÔ›· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·ÊıÔÓ›· ÈfiÓÙˆÓ Ó·ÙÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ·ÊıÔÓ›· ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ Î·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·Ï˘Ùfi fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ó¿ÙÚÈÔ. √È ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ “·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘” Î·È Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂΛ ηٿ Ì¿˙˜ ›‰Ë ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Á¤ÓË Spirulina Î·È Arthrospira (HUTCHINSON, 1957, GOLTERMAN, 1975, ROUND, 1981). ø˜ ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ “ıÂÈÈÎÔ‡” Ù‡Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂΛӘ Ô˘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ıÂÈÈÎÒÓ ÚÈ˙ÒÓ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÈÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ ıÂÈÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Û ıÂÈÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙÔ ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ·‰È¿Ï˘ÙÔ ıÂÈÔ‡¯Ô Û›‰ËÚÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÍÂȉˆÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÔÈ ıÂÈÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ıÂÈÈΤ˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ó·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÔÍ›‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ıÂÈÎÒÓ Û ıÂÈÔ‡¯· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Î·È È‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘. ™ÙȘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔı›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ıÂÈÔ‡¯Ô˘ Ûȉ‹ÚÔ˘. ∆¤ÙÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ··ÓÙÒÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ¿Ó˘‰Ú˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁˆÏÔÁÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ Á‡„Ô˘ (Ï›ÌÓË ∞̂ڷΛ·, ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ϛÌÓ˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ıÂÈÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ (COLE, 1983). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ıÂÈÈο ÈfiÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ ∞̂ڷΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ √˙ÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓÂÚÔοϷÌÔ Phragmites australis (KOUSSOURIS et al.,1972) ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÓ›·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Á‡„Ô˘ ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ù· ÔÔ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ıÂÈÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ.

3.2.1. ºˆ˜ ∏ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ̤ۈ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ËÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ∏ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË ‰ËÏ·‰‹, ·Ú¿ÁÂÈ ‚ÈÔÌ¿˙· (·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ) Ë ÔÔ›· ›Ù ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· (·˘Ùfi¯ıÔÓË), ›Ù ÛÙË ¯ÂÚÛ·›· ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ (·ÏÏfi¯ıÔÓË) Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˘ ‹ ۈ̷Ùȉȷ΋˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘. ∏ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ ¯Ú‹ÛË, Ì ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ıÂÚÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ıÂÚÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ Ì·˙ÒÓ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù¿ ÛÙڈ̷ÙÒÛÂȘ, ·Ó·Ì›ÍÂȘ, ‹ Î·È Ú‡̷ٷ. ∞˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Û ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ÔÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (e.g. HUTCHINSON, 1967, GOLTERMAN, 1975, WETZEL, 1983). ∏ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ Û οı ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·. ∂Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÔÚÚÔÊÈ¤Ù·È ·fi ·˘Ùfi ‹ Î·È ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È “¯¿ÓÂÙ·È” ÁÈ· ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·, ÂÓÒ ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ “¯¿ÓÂÙ·È” ÏfiÁˆ ‰È¿¯˘Û˘. ∆Ô Êˆ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ʈÙÔÛ˘Óı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¤ÌÌÂÛ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (BARKO et al.,1986). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

33


∏ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·fi ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÙȘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î.¿. ∆Ô Ê·ÛÌ·ÙÈÎfi ‡ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ˘ÂÚÈ҉˜ (300 nm) ̤¯ÚÈ ÙÔ ˘¤Ú˘ıÚÔ (3000 nm), ÂÓÒ Ë ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈο ÂÓÂÚÁfi˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (PAR) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 390 ̤¯ÚÈ Ù· 710 nm Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ 46-48% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ (WETZEL, 1983, COLE, 1983). ∏ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿¯˘ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÓÂÚfi, ·fi ÙȘ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ Ô˘Û›Â˜, fiˆ˜ Î·È ·fi Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·. ∂ÈϤÔÓ, ηٿ ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ, ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‚¿ıÔ˘˜ Û ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ÙÔ 53% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ʈÙÂÈÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌfiÙËÙ· (RUTTNER, 1963). ∆Ô Êˆ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ˙Ò·. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Ì¤Û· ÛÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ 1% ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ÚÔÛ›ÙÂÈ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ηÏÂ›Ù·È Â˘ÊˆÙÈ΋ ‹ ʈÙÈ΋ ˙ÒÓË. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÂÏÂÛÙ› Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, fiÙ·Ó Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ 1% (WETZEL, 1975). ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ʈÙÂÈÓ‹˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi Ê˘ÛÈ΋ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘, Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Û’¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î.¿.

3.2.2. ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ∆Ô ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ̤۷ Û ¤Ó· fiÁÎÔ ÓÂÚÔ‡, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È¿ıÏ·Û˘ Î·È Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ˘ÏÈο Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Û‡ÓıÂÛË Î·È Ë ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Âȉڿ ÛÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ·ÊıÔÓ›· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÙÔ Êˆ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ‡ʈÙ˘ ˙ÒÓ˘, Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÂΛӢ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË (WETZEL, 1975). MÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ‚·ıÈ¿ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ ÙÔ Êˆ˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙËı› ·fi ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Secchi (΢ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 0.30Ì Ì ٤ÛÛÂÚȘ ΢ÎÏÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÓ·ÏÏ¿Í Ì ¿ÛÚÔ Î·È Ì·‡ÚÔ). ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ οو ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ Secchi ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È, fiÙ·Ó Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÛÎÈÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ‰›ÛÎÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù¤ÏıÂÈ Û ·ÚÎÂÙfi ‚¿ıÔ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ˜. ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Secchi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ¯ÚÔÓÈο Î·È ¯ˆÚÈο ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Ù˘ ‡ʈÙ˘ ˙ÒÓ˘, ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (CARLSON, 1977, HAKANSON & JANSSON, 1983). À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Secchi Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ï·ÙÈ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÏfiÁˆ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈο Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‡ʈÙ˘ ˙ÒÓ˘, Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Secchi ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 1.2-5.0 (REYNOLDS, 1984).

34

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


3.2.3. £ÔÏÂÚfiÙËÙ· £ÔÏÂÚfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰È·‡ÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È fiÙ·Ó Û’ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ‹ ηıÈ˙¿ÓÔÓÙ· ۈ̷ٛ‰È·. ∏ ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, ·fi Ù· ‚ÈÔÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο (Ï·ÁÎÙfi, Ó¢ÛÙfi) Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù· ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ‰·ÊÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ·ÔÛ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ, ÙËÓ ·Ó·Ìfi¯Ï¢ÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ, ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ Î.¿. ∏ ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÂËÚ¿˙ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Í›· οı ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ˘Ô‚ÔËı› ÙËÓ ·ÏÈ›· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (WELCH, 1952). ∂›Û˘, Ë ıÔÏÂÚfiÙËÙ· Âȉڿ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓÒ Ë ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ıÔÏÂÚfiÙËÙ·˜. °ÂÓÈο, ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙË ıÔÏÂÚfiÙËÙ· Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜ ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÛÎÔ‡Ó ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Î¿ıÂÙË Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ (PEARSE, 1939). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚʛ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ù˘ ʇÛ˘, Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó Û ÌÈ· ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÁÂÒ‰Ë ˘ÏÈο Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡, Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÙÔÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ (WELCH, 1952, COLE, 1983).

3.2.4. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ∏ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· Ù· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú·, ÙÔ ›˙ËÌ· ‹ Î·È ÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ fï˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ “¯ÂÚÛ·›·˜” ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÔÒÓ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ıÂÚÌÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (HUTCHINSON, 1957). ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‚ÈÔÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ, ÁÈ·Ù› ΢ڛˆ˜ Âȉڿ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi Ú˘ıÌfi Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘-‰È¿Û·Û˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¢ËÏ·‰‹, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Û ·˘Ùfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ˆ˜ ̤ÙÚÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÌÔÚ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙË ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ, ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÔÈΛÏÔ˘Ó. √È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Û ¢ڇıÂÚÌÔ˘˜, Ì ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ, ÛÙÂÓfiıÂÚÌÔÈ, Ì ·ÓÙÔ¯‹ ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ıÂÚÌÔ·ÓıÂÎÙÈο, Ì ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, „˘¯ÚÔ·ÓıÂÎÙÈο, Ì ·ÓÙÔ¯‹ ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î.¿. ŒÙÛÈ, fiÛÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙfiÛÔ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ, ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÙÚÔÊ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜, Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î.¿, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È Ù· fiÚÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (WETZEL, 1983). Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÛÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ - ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘‰ÚÔ-‚ÈÔ-Áˆ-¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ï›ÌÓ˜, Ë ıÂÚÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÂΛÓË Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ‹ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ıÂÚÌÈ΋ ÛÙڈ̿وÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘. ∞˘ÙÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó, ÛÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÛÙڈ̿وÛ˘ Î·È Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ٷÎÙ¿ ‹ ÌË ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. √ ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ Î·È ÔχÏÔÎÔ˜ ıÂÚÌÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ۯÂÙÈο ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÛÙ· ‡ÎÚ·Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË, ÂΛ fiÔ˘ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙ‚·›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C, ÂÓÒ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 4Ô C Î·È Ë ˘‰¿ÙÈÓË ÛÙ‹ÏË ÛÙڈ̷ÙÔÔÈÂ›Ù·È (RUTTNER, 1963). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

35


∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ı¤ÚÌ·ÓÛË ‹ „‡ÍË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ‹ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÔfiÙ ٷ ˘‰¿ÙÈÓ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∏ ıÂÚÌÈ΋ fï˜ ÛÙڈ̿وÛË ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘, ÙË ıÂÚÌÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ìȯı› ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∆Ô ‚¿ıÔ˜ fï˜ Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ ·Ó¿ÌÈ͢ ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ·˘Ù‹ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ‚·ıÌfi˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜ (HUTCHINSON,1957). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë È‰·ÓÈ΋ ·‰È·Ù¿Ú·¯ÙË Ï›ÌÓË Ì ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÔÙÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÓÂÚÒÓ, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÂÎıÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ Î·Ì‡ÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ∆· Ê˘ÛÈο fï˜ ÏÈÌÓ·›· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰È·Ù¿Ú·¯Ù·, ÁÈ·Ù›: -Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ, -‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ú‡̷ٷ Î·È Ù˘Ú‚Ò‰ÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Û ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È -ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÙÔ˘˜ ÛÙÚÒÌ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ıÂÚÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘.

EÈÎ. 4: ∆Ô ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û ‡ÎÚ·Ù˜ ‚·ıȤ˜ Î·È ·‚·ı›˜ Ï›ÌÓ˜ ηٿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ Î·È Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

∂ԯȷο, ÛÙ· ‡ÎÚ·Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË Î·È Û ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁ› Û ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ì ۯÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ‰È΋ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· (ÂÈÏ›ÌÓÈÔ) Î·È ¤Ó· ηÙÒÙÂÚÔ „˘¯ÚfiÙÂÚÔ Î·È Û¯ÂÙÈο ·‰È·Ù¿Ú·¯ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ. ™ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÈÌÓ›Ô˘ Î·È ÂΛ fiÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ ·fi ÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÚÒÌ· ·Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ (ÌÂÙ·Ï›ÌÓÈÔ) Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ (EÈÎ.4). ø˜ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜, ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ· ÛËÌÂȈÓfiÙ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ë ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1Ô C ·Ó¿ ̤ÙÚÔ ‚¿ıÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ (ÌÂÙ·Ï›ÌÓÈÔ) ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô(HUTCHINSON,1957, WETZEL, 1983): ¢£=d2ı/d2z=0 fiÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁˆÁÔ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ Ìˉ¤Ó.

36

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


™ÙȘ EÈÎfiÓ˜ 5, 6, 7 Ê·›ÓÂÙ·È Ë Âԯȷ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ªfiÚÓÔ˘, ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Ï›ÌÓË Ù˘ ∆ÚȯˆÓ›‰·˜ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·.

EÈÎ. 5: H ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ MfiÚÓÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜.

™Ù· ‡ÎÚ·Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË, Ì „˘¯Úfi ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ıÂÚÌfi ηÏÔη›ÚÈ, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÛÙ‹Ï˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ οı ¤ÙÔ˜, Ì›· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Î·È Ì›· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ „‡ÍË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ (‡ÎÚ·Ù˜ Ï›ÌÓ˜). §›ÌÓ˜ Ì ̛· ÌfiÓÔ ÂÚ›Ô‰Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È fiÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù‚·›ÓÂÈ ÔÙ¤ οو ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, ÂÓÒ Û ÂΛӘ fiÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÔÙ¤ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C Î·È ¤¯Ô˘Ó Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÏÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜. √ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ï›ÌÓ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÚÔÈΤ˜ Î·È fï˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â‡ÎÚ·ÙË ˙ÒÓË, ÂÓÒ ¿ÏϘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ˙ÒÓË Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ïfi ÚfiÙ˘Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È Û ÈÛ¯‡ Ë ıÂÚÌÈ΋ ηٿٷÍË ÂΛÓË ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ë ÔÔ›· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi (DUSSART, 1966). ŒÙÛÈ: -¢ÈÌÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË Ì ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ οı ¤ÙÔ˜ Î·È Ì ıÂÚÈÓ‹ Î·È ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ıÂÚÌÈ΋ ÛÙڈ̿وÛË. -£ÂÚÌ‹ ÌÔÓÔÌÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË ÂΛÓË Ì ̛· Ï‹ÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ηٿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C. -æ˘¯Ú‹ ÌÔÓÔÌÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË ÂΛÓË fiÔ˘ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ ·ÁÒÓÂÈ Î·Ù¿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, (¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÙڈ̿وÛË), ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ οو ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C, -∞ÌÈÎÙÈΤ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ì ÌfiÓÈÌË ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ¿ÁÔ˘. -√ÏÈÁÔÌÈÎÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C Î·È fiÔ˘ Û¿ÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Û ÌË Ù·ÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. -¶ÔÏ˘ÌÈÎÙÈ΋ Ï›ÌÓË ıˆÚÂ›Ù·È ÂΛÓË fiÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÓÂÚÒÓ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 4Ô C Î·È Ì ÔÈΛÏÔ ‚¿ıÔ˜ (EÈÎ. 8). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

37


ŸÏ˜ ÔÈ ÈÔ ¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ‚¿ıÔ˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó, ÙfiÛÔ ÔÈ ‚·ıȤ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ú˯¤˜ Ï›ÌÓ˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û ϛÌÓ˜: -¶ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÈÌÓ›Ô˘ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÛÙڈ̿وÛË Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (ıÂṲ́˜ ÌÔÓÔÌÈÎÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜) ‹ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 4Ô C („˘¯Ú¤˜ ÌÔÓÔÌÈÎÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜). ∂‰Ò Ë ‡·ÚÍË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ıÂÚÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. -¢Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘. £ÂÚÌÈο ÛÙڈ̷ÙÔÔÈË̤Ó˜ Ï›ÌÓ˜ Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ‚·ı‡ÙÂÚˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ôχ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 4Ô C ‹ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∂‰Ò Ë ıÂÚÈÓ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ıÂÚÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. -∆Ú›Ù˘ Ù¿Í˘. §›ÌÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ıÂÚÌÈ΋ ÛÙڈ̿وÛË. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ‹ ÌË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

EÈÎ. 6: H ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ TÚȯˆÓ›‰·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜.

3.2.5. ∂ÓÂÚÁfi˜ Ô͇ÙËÙ· (pH) ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ Ô͇ÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙÈfiÓÙˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ̤˜ pH Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ 4-9 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÙÈ̤˜ ÌÂٷ͇ 6.5-8.5 Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Î›Ó‰˘Ó˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë “‰ËÏËÙËÚÈ҉˘” ‰Ú¿ÛË ÙÔÍÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ (HUTCHINSON, 1957). ¶Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ Ï›ÌÓ˜ (ÂÚ›Ô˘ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜), ÂÓÒ Ôχ ˘„ËϤ˜ (ÂÚ›Ô˘ 12 ÌÔÓ¿‰Â˜) Û ÌÂÚÈΤ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ·ÏηÏÈΤ˜ Ó·ÙÚÈÔ‡¯Â˜ Ï›ÌÓ˜.

38

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ŸÙ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÈ̤˜ pH ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 5, ÙfiÙ ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2), ÌÂٷ͇ 7-9, ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó Ù· ÔÍÈÓ· ·ÓıÚ·ÎÈο ÈfiÓÙ· (HCO3-), ÂÓÒ Û ÙÈ̤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 9.5 ÛÙÔ ÓÂÚfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ pH ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ

EÈÎ. 7: H ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜.

EÈÎ. 8: £ÂÚÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÏÈÌÓÒÓ (ËÁ‹: DURSAT 1966).

Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÙˆÓ fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ Î·È ˘‰ÚÔÍ˘Ï›Ô˘, Û˘¯Ó¿ ÙˆÓ ıÂÈÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Î·ÙÈfiÓÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÈfiÓÙˆÓ fiˆ˜ ¯ÏˆÚ›Ô˘, ı›Ԣ Î.¿. (SCHOERBEL, 1971, WETZEL, 1983). ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ Ô͇ÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ·, ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

39


ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. ∂Λ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÍÈÓ· ÓÂÚ¿, Ë Ì·ÎÚÔÊ˘ÙÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ÛÙÔ pH, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ pH Î·È ÛÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ. Œ¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› (WETZEL, 1975) fiÙÈ ¯·ÌËϤ˜ Î·È ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ pH ›Ûˆ˜ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ‰È·‚›ˆÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (EÈÎ. 9). ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Î·È ·fi ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÛÙڈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ p∏. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ p∏ Â›Ó·È ÎÏÈÓfi‚·ıÌË Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ Î·Ù¿ ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÓÂÎÚÒÓ Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ (HEMENS & STANDER, 1969, HUTCHINSON, 1967). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ ÙˆÓ Â‡ÙÚÔÊˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÏÈÓfi‚·ıÌË Î·Ì‡ÏË Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ pH ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (WETZEL, 1983). ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ pH Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο ÈfiÓÙ·, È˙ËÌ·ÙÔÔÈ› Ù· ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ˘‰ÚÔ͢ÏÈο ÈfiÓÙ·. ∂›Û˘, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ pH Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Î·È ÛÙË ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (HUTCHINSON, 1957, HEMENS & STANDER, 1969). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·Ó·ÓÔ‹ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ pH. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ·Óı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ p∏. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‚¿ÛË ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ¿Ï·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÓıÚ·ÎÈ΋ Ú›˙·, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ‚¿ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó Ô͇ ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÓÂÚfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Û ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Û ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍËÁÔ‡Ó, ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ‹ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ p∏ ÛÂ

EÈÎ. 9: √ ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È „·ÚÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ pH (ËÁ‹: STANNERS & BOURDEAU, 1991).

40

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ú¿ Û ηϿ Ú˘ıÌÈÛÙÈο ÓÂÚ¿ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜ (COLE, 1983). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ıÂÈÈÎfi Ô͇ ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÂÚfi‚È· ÓÂÚ¿ ·fi ʈÙÔÙÚÔÊÈο Î·È ¯ËÌÂÈÔÙÚÔÊÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ηٿ ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔı›Ԣ ÚÔ˜ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ıÂ›Ô Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔ˜ ıÂÈÈÎfi Ô͇, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ p∏, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ¯Ô˘ÌÈο Ôͤ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ (COLE, 1975). À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ p∏. ∞Ó ¤Ó· ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛÔÚÚÔ›· Ì ÙÔ CO2, Ù· Ê˘Ù¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó CO2, ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο, È˙ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ˘‰ÚÔ͢ÏÈο ÈfiÓÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ p∏. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ (˘‰ÚfiÏ˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘‰ÚÔ͢ÏÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ) ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ p∏. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÚfiÛıÂÛË ÂχıÂÚÔ˘ CO2 ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹, ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ p∏ (HEMENS & STANDER, 1969).

3.2.6. ¢È·Ï˘Ì¤Ó· ·¤ÚÈ· (Ô͢ÁfiÓÔ, ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ˘‰ÚÔÁfiÓÔ) ∆Ô ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Û ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂΛ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ∂›Û˘, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË (·ÂÚfi‚ÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›). ∆fiÛÔ Ë ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, fiÛÔ Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË (ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ‡„Ô˜), ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ·, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÚfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘. √È Èo ¿Óˆ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓÒ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ ÈfiÓÙˆÓ. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ‰È·Ï˘Ì¤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË, ÙȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙËÓ ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ›ÂÛË. ∫ÔÚÂÛÌfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û ÔÛÔÛÙ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› ÛÙÔ ÓÂÚfi ¯ˆÚ›˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ê˘ÛÛ·Ï›‰Â˜, ·fi ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘ÂÚÎÔÚÂÛÌfi˜ Ì Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÏfiÁˆ Ù˘ ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔÓ ˘ÔÎÔÚÂÛÌfi Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ˘ÂÚÙÂÚ› ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ (ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ú‡̷ٷ) (HUTCHINSON, 1967, WETZEL, 1983). ∆Ô ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ó¢ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ Ô͢ÁfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ∆Ô ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÎÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·, Î·È ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (WETZEL, 1983). ∏ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ›ÂÛË Î·È Ù· Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. √È ËÁ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ë ‚ÈÔ¯ËÌÈ΋ ·Ê˘‰ÚÔÁfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· (WETZEL, 1983). ∏ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ·¢ı›·˜ ÔÏÏÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ·ÏÏ¿ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂÔ¯Èο, ÙÔÈο, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ó¢ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È¿Û·Û˘-·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ( GOLTERMAN, 1975). ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ó¿ÌÈ͢-΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·Ù·Ó¤ÌÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fï˜ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÛÙڈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, fiÔ˘ Ù· ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹, Ë ÙÚÔÊÔÏ˘ÙÈ΋ ˙ÒÓË (˙ÒÓË ‰È¿Û·Û˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ) ·ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Ì ٷ¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (GOLTERMAN, 1975). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÊıÔÓ˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

41


ÓÂÚÔ‡, ÙfiÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÎÚ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚ›ÙˆÛË, Ù˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ηÌ‡Ï˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‡ÙÚÔʘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηÏÂ›Ù·È ÎÏÈÓfi‚·ıÌË Î·Ì‡ÏË (HUTCHINSON, 1957, COLE, 1983). ŸÙ·Ó Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¯·ÌËÏ‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙfiÙÂ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ë ·Ó¿‰Â˘ÛË ÏfiÁˆ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î.¿. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Î·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÛÙڈ̿وÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ, ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜ (ÂÈÏ›ÌÓÈÔ) ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ (ÌÂÙ·Ï›ÌÓÈÔ) Î·È ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· (˘ÔÏ›ÌÓÈÔ) Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· Â›‰· Ù˘ ·ÚÈÓ‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ì ‰È·Ú΋ ÂÏ¿ÙÙˆÛ‹ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÚıÔÎÏÈÓ‹˜ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û ϛÌÓ˜ Ì ˘„ËÏfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ë Î·Ì‡ÏË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÎÏÈÓÔÎÏÈÓ‹˜ (HUTCHINSON, 1967). ∆· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ˙ÒˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û Ô͢ÁfiÓÔ, ÂÓÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÚfiÛÏ˄˘ Î·È ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ˙ˆÙÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘¯Ó¿ ÂÍËÁ› ÁÈ·Ù› Ô Î¿ı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ù‡Ô ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰È·‚ÈÔ› ̤۷ Û ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘‰Úfi‚ÈÔÈ ˙ˆÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰È¿¯˘Û‹ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, fiˆ˜ Ù· ¤ÓÙÔÌ· Î·È Ù· ηÚÎÈÓÔÂȉ‹, ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈο ‚Ú¿Á¯È· ‹ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂΛÓË fiÔ˘ Ù· ˙Ò· ˙Ô˘Ó Û ÓÂÚ¿ Ì ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÙfiÙÂ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ·ÈÌÔÁÏÔ‚›Ó˘, ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û’·˘Ù¿ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÙÔ˘˜. ∆· „¿ÚÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û Ô͢ÁfiÓÔ (GOLTERMAN, 1975). ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È Ë ·Ó·ÓÔ‹ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ª¤Û· ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·ÚÔ˘Û›· ·Ï¿ÙˆÓ ·ÏηÏÈÎÒÓ Á·ÈÒÓ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ·˘Ù¿ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο ¿Ï·Ù·. ™Â ÓÂÚ¿ Ì p∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 8, ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ì ÌÈ· ·ÚÁ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Á›ÓÂÙ·È ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇. ™Â ÓÂÚ¿ Ì p∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10, ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÈfiÓ. ∆Ô ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇ Â›Ó·È ·ÛıÂÓ¤˜ Ô͇, ‰È›ÛÙ·Ù·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο ÈfiÓÙ·. ™Â ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ Ì p∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 7, ÚÔηÏÂ›Ù·È ·ÏηÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi Ù· ˘‰ÚÔ͢ÏÈfiÓÙ· ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, fiÙ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÓÂÚ¿ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈο ÂÙÚÒÌ·Ù·, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú¿ÁÂÙ·È ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇ Ô˘ ‰Ú· ‰È·Ï˘ÙÈο Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â˘‰È¿Ï˘ÙÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŒÙÛÈ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ p∏ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ˘‰ÚÔ͢ÏÈfiÓÙˆÓ. √È ÈÔ ¿Óˆ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó “Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋” ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÚÔÛı‹ÎË fiÍÈÓˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ·ÏηÏÈο ÓÂÚ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÙ·È ·fi Ù· ˘‰ÚÔ͢ÏÈfiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ p∏ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ fiÍÈÓˆÓ ÓÂÚÒÓ (HUTCHINSON, 1967, COLE, 1983). ¢ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó ¤Ó· Ô͇ ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÓÂÚfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Û ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Û ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‚¿ÛË ÚÔÛÙÂı› ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÓÙȉڿ Ì ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi Ô͇ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ¿Ï·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÓıÚ·ÎÈ΋ Ú›˙·, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ‚¿ÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ·Ù› Ë ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ‹ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ p∏ ÛÂ Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ¯·ÌËÏ‹˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ú¿ Û ηϿ Ú˘ıÌÈÛÙÈο ÓÂÚ¿ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜ (COLE, 1975). ∂›Û˘, ÙÔ ıÂÈÈÎfi Ô͇ ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û ·Ó·ÂÚfi‚È· ÓÂÚ¿ ·fi ʈÙÔÙÚÔÊÈο Î·È ¯ËÌÂÈÔÙÚÔÊÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ηٿ ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔı›Ԣ ÚÔ˜ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ıÂ›Ô Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔ˜ ıÂÈÈÎfi Ô͇, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ p∏, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ¯Ô˘ÌÈο Ôͤ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ (COLE, 1975). ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ·Óı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙȘ ·fiÙÔ̘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ p∏. ∏ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fï˜ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Ù· ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ. ∏ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙ· ÓÂÚ¿ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘

42

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


C√2 Î·È ÙÔ˘ p∏ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙȘ Á‡Úˆ ·ÔÚÚÔ¤˜, ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ·fi ÙȘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ηٷӿψÛË, ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ·ÂÚfi‚ÈÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Î.¿). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٿ ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ p∏. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÙÔ p∏. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ·, Á›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ·ÂÚfi‚È· ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚԂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÂı·Ó›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÓÈÙÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ Î·È Ù˘ ÔÍ›‰ˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔı›Ԣ (COLE, 1983, WETZEL, 1983). ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÛÙڈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ p∏. ∏ ÎÏÈÓfi‚·ıÌË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ p∏ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ (ηٿ ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ) Î·È ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ (΢ڛˆ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÓÂÎÚÒÓ Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ) (HUTCHINSON, 1967, HEMENS & STANDER, 1969). À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ p∏. ∞Ó ¤Ó· ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛÔÚÚÔ›· Ì ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ù· Ê˘Ù¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó CO2, ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο, È˙ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ˘‰ÚÔ͢ÏÈο ÈfiÓÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi. √Ï· ·˘Ù¿ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ p∏. ¶ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ (˘‰ÚfiÏ˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˘‰ÚÔ͢ÏÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ) ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ p∏. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÚfiÛıÂÛË ÂχıÂÚÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹, ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÙÔ p∏. ∂›Û˘, Ë ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ú˘·ÓÙÒÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ p∏, ÂÓÒ Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ¿ οو ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ p∏ 5 (HEMENS & STANDER, 1969).

3.2.7. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· H ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· “¿ÁÂÈ” ËÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙ›· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÙÂÏ› ‰Â›ÎÙË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·˜ ¿Óˆ ·fi οÔÈ· fiÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ‚·ıÌÈ·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË (·Ï·›ˆÛË) ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ (¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜). ŒÙÛÈ, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· (RUTTNER, 1963). ∏ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ, ÙËÓ Â˘ÎÈÓËÛ›· Î·È ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯ˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ (WELCH, 1952). ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 50-500 ÌS/cm, ÂÓÒ Û ÌÂÚÈο ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·Ô‚ÏËÙ· Ë ÙÈÌ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 10000 ÌS/cm (µA™I§IKIøTH™ & ºYTIANO™, 1986). ∏ Ï›ÌÓË ∆ÚȯˆÓ›‰· ˆ˜ ÔÏÈÁÔ-ÌÂÛfiÙÚÔÊË Ï›ÌÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 40-380 ÌS/cm, Ë ÌÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û· ·fi 60-520 ÌS/cm, Ë ∫ÔÚÒÓÂÈ· ·fi 1150-1660 ÌS/cm, Ë µfiÏ‚Ë ·fi 67-1320 ÌS/cm, Ë ¶·Ì‚ÒÙȉ· ·fi 180-560 ÌS/cm. ∂Âȉ‹ Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ‰È·Ï‡Ù˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ·Ï¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·Û·Ṳ̂ӷ Û ÈfiÓÙ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∏ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ·fi ¤Ó· ËÏÂÎÙÚfi‰ÈÔ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ, ̤۷ Û ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÙÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ÂηÙÔÛÙÔ̤ÙÚÔ˘, οو ·fi ‰È·ÊÔÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÂÓfi˜ ‚ÔÏÙ. ∏ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ mho/cm, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ (ohm) ‹ ÙÔ Siemens/m. ∏ ÈÔÓÙÈ΋ Ù¿ÛË-Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi (RUTTNER, 1963). ™ÙȘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ Ì¿˙˜ Ë Î¿ıÂÙË Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¿ Ôχ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·˘Ù‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù· ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÂÚ¿, Â¿Ó Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Ì ¤Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0.55 - 0.9 ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (¶›Ó. II). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

43


¶π¡∞∫∞™ II ™¯¤ÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·, ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ (ËÁ‹: ∏ACH, 1965)

∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÌS/cm 0.105 1.908 10.60 19.08 106.0 212 1008 2000

ÃψÚÈÔ‡¯Ô ¡¿ÙÚÈÔ mg/l 0.05 0.9 5.0 9.0 50.0 100.0 500.0 1000.0

√ÏÈο ¢È·Ï˘Ì¤Ó· ™ÙÂÚ¿ mg/l CaCO3 0.043 0.428 4.28 7.70 42.8 85.6 428 856

3.2.8. ∞Ï·ÙfiÙËÙ· ∏ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜. ø˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ·ÓıÚ·ÎÈο ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÔÍ›‰È·, fiÏ· Ù· ‚ÚˆÌÈÔ‡¯· Î·È Èˆ‰ÈÔ‡¯· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· Î·È fiÏË Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË ¤¯ÂÈ ÔÍÂȉˆı› (HUTCHINSON, 1957). ∏ ·Ï·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰Âı› fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ·Ù› Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔηÏ› ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ˆÛÌÔÚ‡ıÌÈÛË Î.¿). ∏ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û·Ó ÔÛÔÛÙfi Â› ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ. ™Ù· Ê˘ÛÈο ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 0.5ò, ÂÓÒ ÛÙ· ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿ ·fi 0.5-30ò.

3.2.9. ∞ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ∏ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÌfiÓÔ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ p∏. ™˘Ó‹ıˆ˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔÛ¿ıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· È˙‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ¿˜ Ù· ÌÂÚÈÎÒ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο ‰È·Ï‡Ì·Ù·. ∏ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ÌÂÙÚ¿ ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û meq/l Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÈfiÓÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó Ì ٷ ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ (HUTCHINSON, 1957). ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈ΋ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ (CO3-) Î·È fiÍÈÓ˜ ·ÓıÚ·ÎÈΤ˜ Ú›˙˜ (HCO3-), ÙfiÙ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓıÚ·ÎÈ΋ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ë ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· Ê·ÈÓÔÏÔÊı·Ï½Ó˘ (COLE, 1983). ∏ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ‰ËÏ·‰‹, Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ÙȘ fiÍÈÓ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ Î·È ·ÔÚÚ›„ÂȘ. √Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ Û¿ÓÈ· ÂχıÂÚˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÈÛÔÚÚÔ›· Ì ٷ ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È Ù· fiÍÈÓ· ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ, fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ˘‰ÚÔ͢ÏÈfiÓÙˆÓ (HUTCHINSON, 1957). √ THOMAS (1969) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Ù˘ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô SPENCE (1967), ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙË Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÍÂȉˆÙÈÎÒÓ Î·È ·Ó·ÁˆÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ ›˙ËÌ·. ∂›Û˘, Ô FORNEY (1957) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Ù˘ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ì Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

44

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


3.2.10. ™ÎÏËÚfiÙËÙ· ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‹ ÔÏÈ΋ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∏ ÚfiÛηÈÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‹ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ‹ fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ Ë ‰È·Ú΋˜ ‹ ÌfiÓÈÌË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ıÂÈÔ‡¯· Î·È ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ‰ÈÛıÂÓ‹ ηÙÈfiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î¿Ùˆ ·fi ÂȉÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ (RUTTNER, 1963). ∏ ·ÓıÚ·ÎÈ΋ ‹ ÚfiÛηÈÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰È·Ï˘Ì¤Ó· fiÍÈÓ· ·ÓıÚ·ÎÈο ¿Ï·Ù· Ù· ÔÔ›· Ì ÙÔ ‚Ú·ÛÌfi Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰˘Û‰È¿Ï˘ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Î¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ· ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. √È ÛÎÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¿Ï·Ù· ¯ÏˆÚ›Ô˘, ı›Ԣ, Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‚Ú·ÛÌfi, ÂÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ (̤ıÔ‰ÔÈ ·Û‚¤ÛÙÔ˘-Ûfi‰·˜, ʈÛÊÔÚÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘) ‹ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÈÔÓÙÔ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÈÔÓÙÔ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚËÙ›Ó˜ (ÔÚÁ·ÓÈο ÔÏ˘ÌÂÚ‹) ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ˘‰ÚÔÁÔÓÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈο ÈfiÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ªÂ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ̤ıÔ‰Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ ·ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi Ô˘ Â›Ó·È ÓÂÚfi ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÈfiÓÙ·, ÂÓÒ ÙÔ ·ÂÛÙ·Á̤ÓÔ ÓÂÚfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ‚Ú·ÛÌfi Î·È Û˘Ì‡ÎÓˆÛË (√YZOYNH™ & ¶A¶A°EøP°IOY, 1995). ∏ ÔÏÈ΋ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‰ÈÛıÂÓÒÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ÔÛ¿ ÙˆÓ ·ÏηÏÈÎÒÓ Á·ÈÒÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ıÂÈÔ‡¯· Î·È ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÛ›Ô˘. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Ù· ΢ڛ·Ú¯· ·ÓÈfiÓÙ· Â›Ó·È Ù· ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ì ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì ÙÔ Î¿ÏÈÔ Î·È ÙÔ Ó¿ÙÚÈÔ. ∂ÙÛÈ, Û·Ó ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ Ca++, Mg++ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ (CaO) ‹ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ (CaCO3). ∏ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· (¶›Ó. III) ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (10 dH=10mg/l CaO ‹ 0.179 mmol/l ), Û Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (10 fH=10 mg/l CaCO3 ‹ 0.1 mmol/l), Û ·ÁÁÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ (10 eH=10mg/0.7 l CaCO3 ‹ 0.143 mmol/l) Î·È Û ·ÌÂÚÈοÓÈη ‰Â‰Ô̤ӷ (1mmol/l=100 ppm CaCO3 Î·È 0.01 mmol/l=1 ppm CaCO3), ÂÓÒ Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË Â›Ó·È: 10 dH=1.790 fH=1.25 0 eH=17.9 ppm CaCO3. ¶π¡∞∫∞™ III ∏ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ (ËÁ‹: HACH, 1965)

°·ÏÏÈÎfi˜ µ·ıÌfi˜ (parts/100000 CaCO3) 0.1

°ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ µ·ıÌfi˜ (parts/100000 CaO) 0.056

meq/l (mval/l) (1=N/1000)

CaO gr/l x10-3

1

∞ÁÁÏÈÎfi˜ µ·ıÌfi˜ (grains/gal CaCO3) 0.07

0.02

0.56

14.3

1

1.43

0.8

0.286

8

10

0.7

1

0.56

0.2

5.6

17.9

1.25

1.79

1

0.358

10

50 1.79

3.5 125

5 179

2.8 100

1 35.8

28 1x10-3

mg/l CaCO3 mg/l CaCO3 ∞ÁÁÏÈÎfi˜ µ·ıÌfi˜ °·ÏÏÈÎfi˜ µ·ıÌfi˜ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ µ·ıÌfi˜ meq/l CaO gr/l

™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ÓÂÚ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “Ôχ ̷Ϸο” (0-40 dH), “̷Ϸο” (4-80 dH), “̤Û˘ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜” (8-120 dH), “·ÚÎÂÙ¿ ÛÎÏËÚ¿” (12-180 dH), “ÛÎÏËÚ¿” (18-300 dH), “Ôχ ÛÎÏËÚ¿” (>300 dH). ∏ ηٿ Klut ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û mg/l CaCO3, Â›Ó·È ÁÈ· Ôχ ̷Ϸο ÓÂÚ¿ 0-70, ̷Ϸο 70-140, ËÌ›ÛÎÏËÚ· 140-220, ۯ‰fiÓ ÛÎÏËÚ¿ 220-320, ÛÎÏËÚ¿ 320-540 Î·È Ôχ ÛÎÏËÚ¿ ¿Óˆ ·fi 540mg/l CaCO3. °ÂÓÈο, ·fi ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë Ù· ÛÎÏËÚ¿ ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Î·È Ù· ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚ·. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

45


3.2.11. ÃψÚÈÔ‡¯· ÈfiÓÙ· ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ (ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ·ÓıÚ·ÎÈο ‹ Ù· ıÂÈÈο ¿Ï·Ù·, ÂÓÒ ÛÙ· ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿ Ù· ·ÏÔÁfiÓ· (΢ڛˆ˜ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯·) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ·. ∏ ·Ï·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÁÂÓÈο Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ËÏÂÎÙÚÔχÙ˜. ∆· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ¿Ï·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Û ڢ·Ṳ̂ӷ Î·È ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ‰·ÊÈÎÔ‡˜ Î·È ·fi ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ), ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË (RUTTNER, 1975, COLE, 1983). ∆· ÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÈÎȷο χ̷ٷ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ¯ÏˆÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ì·˜. ™Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Û¿ÓÈ· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ıÂÈÔ‡¯· Î·È ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ÈfiÓÙ·. ∆Ô ¯ÏÒÚÈÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ˘ԯψÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ Î·È ¯ÏˆÚ·ÌÈÓÒÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi ÛÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Î·È Ë ÙÔÍÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi.

3.2.12. £ÂÈÈο ÈfiÓÙ· Î·È ˘‰ÚfiıÂÈÔ ∆· ıÂÈÈο ÈfiÓÙ· Â›Ó·È Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿. ªÂÙ¿ Ù· ‰ÈÛ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È Ù· ˘ÚÈÙÈο ¿Ï·Ù·, Ù· ·ÚÈ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, Â›Ó·È Ù· ıÂÈÈο. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ıÂÈÈο ˆ˜ ıÂÈÈÎfi ÈfiÓ Û˘Ó‰Â̤ÓÔ Ì ·ÏηÏÈο ηÙÈfiÓÙ·. ∆· ıÂÈÈο ¿Ï·Ù· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ fï˜ ËÁ‹ ÙˆÓ ıÂÈÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Á‡„Ô˘ Î·È ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ Â‚·ÔÚËÙÒÓ. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ıÂÈÈο ¿Ï·Ù· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÁˆÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. √È ·˘ÙfiÙÚÔÊÔÈ Î·È ÔÏÏÔ› ÂÙÂÚfiÙÚÔÊÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ıÂ›Ô ·fi Ù· ıÂÈÈο ¿Ï·Ù·, ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ıÂÈÔ‡¯· ·ÌÈÓÔͤ· ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ‰È·ÛÔ‡Ó ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ı›Ô, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÍ›‰ˆÛ˘ (ıÂÈÔ‡¯· Î·È ıÂÈÈο ¿Ï·Ù·) Î·È ·Ó·ÁˆÁ‹˜ (˘‰ÚfiıÂÈÔ, ıÂÈÔ‡¯·). ∆Ô ıÂ›Ô ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¯ËÌÈÛÌfi Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘ Ì ٷ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÒÓÂÙ·È (ıÂÈÔ‡¯Ô˜ Û›‰ËÚÔ˜ ÛÙ· ÏÈÌÓ·›· È˙‹Ì·Ù·), ÂÓÒ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÈÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ. ∆· ıÂÈÈο ¿Ï·Ù· ÂȉÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ (˘‰ÚfiıÂÈÔ) ·›˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛÔ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ ÚfiÏÔ fiÙ·Ó Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ (RUTTNER, 1975). ∆Ô ˘‰ÚfiıÂÈÔ Î·È Ù· ÛÔ˘ÏÊ›‰È· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙ· ÔÈÎȷο χ̷ٷ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ù˘ ÈχԘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ Û ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ∆Ô ˘‰ÚfiıÂÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË Û‹„Ë ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÍÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÂÚfi‚ÈÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ˘‰ÚÔı›Ԣ Î·È ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰È·Ï˘ÙÒÓ ÛÔ˘ÏÊȉ›ˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ pH ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ pH ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘‰ÚfiıÂÈÔ˘, ÂÓÒ Ë Û¯¤ÛË ˘‰ÚfiıÂÈÔ˘ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 6 ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ 25 ÔC Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË (COLE, 1983).

3.2.13. £ÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi Ù· ‰È·Ï˘Ì¤Ó· Û’·˘Ùfi ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù·. ∆· ÔÛ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÂÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·Ó·ÏÔÁ›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ʈÙÔÛ˘Óı¤ÙÔÓÙ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™’·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ ıÚÂÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ Â·ÚΛ ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÔˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚Èٷ̛Ә Î·È ÌÈÎÚÔÛÙÔȯ›· (HUTCHINSON, 1957, WETZEL, 1983). ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜ (ÓÂÚfi, ›˙ËÌ·, Ï·ÁÎÙfi, ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚÔÊ˘ÙÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË) Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˘ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ∆· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ì̈ӛ· ηٿ ÙËÓ ·ÓÔÍÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ˆ˜ ÓÈÙÚÈο ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÊıÔÓ›· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ (SERRUYA, 1978). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÓÔÍÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∆· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ Û ÌÈ· ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, fiÙ·Ó Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ pH ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ ÔÚıÔʈÛÊÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÂÔ̤-

46

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Óˆ˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. √Ù·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚÔÊ˘ÙÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹, Ù· Ê˘Ù¿ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÊÒÛÊÔÚÔ ·fi ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·‡ÍËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Í‹Ú·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÌÔÓ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÍËÚÒÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘-‰È¿Û·Û˘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ Ì ÂÈÚfiÛıÂÙ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi (BARKO et al., 1986). √ ÊÒÛÊÔÚÔ˜ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi. ∂›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿ÊıÔÓÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓ·˜ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ÔÏÈÁfiÙÚÔÊ· Î·È ÌÂÛfiÙÚÔÊ· ÓÂÚ¿ (KOHLER & LABUS, 1983). ∏ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ Û ÌÈ¿ Ï›ÌÓË, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ‰È·‰Èηۛ˜. √ ÊÒÛÊÔÚÔ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ù˘ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi Î·È ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı› È˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ›˙ËÌ· Î·È ‰È¿¯˘Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓÔÍÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∆· ÔÚıÔʈÛÊÔÚÈο Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ʈÛÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·¢ı›·˜ ·fi Ù· Ê˘Ù¿ (HUTCHINSON, 1957). ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 10 ̤¯ÚÈ 50 Ìg/l. √ ÔÏÈÎfi˜ ÊÒÛÊÔÚÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË, ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 5 Ìg/l Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙ· ÌË ·Ú·ÁˆÁÈο ÔÏÈÁfiÙÚÔÊ· ÓÂÚ¿, ̤¯ÚÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 100 Ìg/l, ÛÙ· Ôχ ‡ÙÚÔÊ· ÓÂÚ¿. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ȉ·ÓÈο Î·È ·Ô‰ÂÎÙ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ·ÍÈÔÔÈËı›, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· IV. ¶π¡∞∫∞™ IV EÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ (ËÁ‹: BEVERIDGE, 1984)

ÃÚ‹ÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¡ÂÚÔ‡ ¶fiÛÈÌÔ Õډ¢ÛË ∞Ó·„˘¯‹ Î·È ™ÔÚ À‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ∞ÏÈ›· „˘¯ÚÒÓ ÓÂÚÒÓ ∞ÏÈ›· ıÂÚÌÒÓ ÓÂÚÒÓ ∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÈÏ¿È·˜ & ΢Ú›ÓÔ˘ ∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ ‹ ËÌÈÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÛÔÏÔÌÔÂȉÒÓ Û ÎÏÔ˘‚È¿ ∂ÓÙ·ÙÈΤ˜ ‹ ËÌÈÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ΢Ú›ÓÔ˘ Û ÎÏÔ˘‚È¿ & ȯı˘fiÌ·Ó‰Ú˜

√ÚÈ· √ÏÈÎÔ‡ ºˆÛÊfiÚÔ˘ mg/m3 π‰·ÓÈο ∞Ô‰ÂÎÙ¿ <1.5 5-40 5-200 1-5 2-10 5-40 10-100 1-20 1-50

<45 <300 <8 <200 2-70 <300 <220 <60 <150

∆· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘ ·ÌÌˆÓ›Ô˘, Ù· ÓÈÙÚÒ‰Ë Î·È Ù· ÓÈÙÚÈο ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ Ì ¿˙ˆÙÔ Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. √È ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ï¿ÙˆÓ ÛÙ· ÏÈÌÓ·›· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ̤¯ÚȘ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ‚·ÎÙËÚȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÍÂȉˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿. ∆· ÓÂÚ¿ ÁÂÓÈο ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÓÈÙÚÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÚÚÔ‹˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ηٷÎÚ‹ÌÓÈÛË. ∆· ÓÈÙÚÈο ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‚·ÎÙËÚȷ΋˜ ÓÈÙÚÔÔ›ËÛ˘ Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ Û ÓÈÙÚÒ‰Ë Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ Û ÓÈÙÚÈο. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ·˘ÍË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿, ÁÈ·Ù› Ù· ÓÈÙÚÈο ‡ÎÔÏ· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÔϤÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ·˙ˆÙÔ‡¯· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·. º‡ÎË, ˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿ Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó¿ÁÔ˘Ó Ù· ÓÈÙÚÈο ¿Ï·Ù·, Â›Ó·È ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÓÈÙÚÔÔÈÔ‡Ó Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË Î·È ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

47


·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·fi Ù· Ê˘Ù¿. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÛÙڈ̿وÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘, Ù· ÓÈÙÚÈο ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÌÈÎÚÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓÒ Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ·ÎfiÌ· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ (HUTCHINSON, 1957). ∏ ÓÈÙÚÔÔ›ËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÔÍ›‰ˆÛË ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓÒ Ë ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛË (·Ó·ÁˆÁ‹) ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ ÓÈÙÚÔÔ›ËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·ÚÔ˘Û›· Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ··ÓÙ¿Ù·È fiϘ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ªÂ ÙË ÓÈÙÚÔÔ›ËÛË Ù· ÓÈÙÚÈο ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÚˆÙÂ˚Ó˜ Î·È ·ÌÈÓÔͤ·. ªÂ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÔfiÙ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Ó·ÂÚfi‚Ș Û˘Óı‹Î˜, ·Ó Ù· ÓÈÙÚÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔÌÔȈı› ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙÚÔÊÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Pseudomonas Ó· ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó Û ¿˙ˆÙÔ (·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛË). °ÂÓÈο, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ™Â ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ì ÎÏÈÓfi‚·ıÌË Î¿ıÂÙË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Ù· ÓÈÙÚÈο ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ ÛÙÔ ÙÚÔÊÔÁÂÓÓËÙÈÎfi ÛÙÚÒÌ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ. ŒÙÛÈ, ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ‰È¯ÔÙÔÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ Ì ̤ÁÈÛÙÔ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙ· ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ̤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÓÈÙÚˆ‰ÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙÚÒÌ· Î·È ÙÔ˘ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÓÈÙÚÈο ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ. ªÈÎÚ¿ ÔÛ¿ ÓÈÙÚˆ‰ÒÓ ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ηı·ÚÒÓ ÏÈÌÓÒÓ ›Ûˆ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi, ÂÓÒ Û ϛÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÈÎÚfi ÛÙÚÒÌ· ¿ÊıÔÓÔ Û ÓÈÙÚÒ‰Ë Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Ì̈ӛ·˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÈÙÚˆ‰ÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ (HUTCHINSON, 1957, RUTTNER, 1975). T· ÓÈÙÚÈο ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ‚·ÎÙËÚȷ΋ ‰Ú¿ÛË, ›Ù Ì ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ, ›Ù Ì ÔÍ›‰ˆÛË ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ (REYNOLDS, 1984). µÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ (WETZEL, 1983). ∆· ÓÈÙÚÒ‰Ë ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ ÂχıÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÍÂȉÒÓÔÓÙ·È. Œ¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁˆÚÁÈο Ê¿Ú̷η. ∆· ÓÈÙÚÒ‰Ë ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi, fiÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ÈfiÓÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ (RUSSO & THURSTON, 1977). ∏ ·Ì̈ӛ· ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË Ê¿ÛË Î·È Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Nitrosomonas, ÔÍÂȉÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Û ÓÈÙÚÒ‰Ë Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Nitrobacter Û ÓÈÙÚÈο. ∏ ·Ì̈ӛ· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÍÈ΋ Ô˘Û›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ù· ÈfiÓÙ· ÙÔ˘ ·ÌÌˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘Ó·. ∏ ·Ì̈ӛ· Á›ÓÂÙ·È ÙÔÍÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ pH. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÌÌˆÓ›Ô˘ ÚÔ˜ ·Ì̈ӛ· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ pH ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÂÓÒ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ (HUTCHINSON, 1957, COLE, 1983).

Õ˙ˆÙÔ ∆Ô ¿˙ˆÙÔ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ ÚˆÙÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÊÒÛÊÔÚÔ, ÙÔÓ ¿Óıڷη Î·È ÙÔ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ¿˙ˆÙÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ (‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ, ۈ̷Ùȉȷο ÔÚÁ·ÓÈÎfi, ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ¯Ô˘ÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο): -·¤ÚÈÔ ¿˙ˆÙÔ Û ‰È¿Ï˘ÛË, -ÔÚÁ·ÓÈÎfi ¿˙ˆÙÔ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ Û ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, fiˆ˜ ÚˆÙ½Ó˜, ·ÌÈÓÔͤ·, Ô˘Ú›· Î·È ÌÂı˘Ï·Ì›Ó˜, -·Ì̈ӛ·, ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ¡∏4+ Î·È ¡∏4√∏-, -ÓÈÙÚ҉˜ ¿˙ˆÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ¡√2- ·Ó Î·È Û fiÍÈÓ· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ∏¡√3-, -ÓÈÙÚÈÎfi ¿˙ˆÙÔ, ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ¡√3--. ∆Ô ¿˙ˆÙÔ Â›Ó·È ¿ÊıÔÓÔ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ì ·˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È: - ·fi ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜, - ·fi ·˙ˆÙÔ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ›˙ËÌ· ηÈ

48

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


- ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ Î·È ·fiÏ˘Û˘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, Ì ٷ ˘fiÁÂÈ· Î·È Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿. √È ·ÒÏÂȘ ·˙ÒÙÔ˘ ·fi ÌÈ· ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹, ̤ۈ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜: -ÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÂÎÚÔ‹˜ ·fi ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·, -·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Û ¿˙ˆÙÔ Ì ‚·ÎÙËÚȷ΋ ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È -ÌfiÓÈÌ˘ ηı›˙ËÛ˘ ÛÙÔ ›˙ËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿˙ˆÙÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÂÚfi‚È· ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÈÎÚԂȷ΋˜ ÓÈÙÚÔÔ›ËÛ˘ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Â›Ó·È: ¡∏4+ + 1ó √2 → ¡√2- + 2H+ + H2O (¢G = -66 Kcal), NO2- + ó O2→ ¡√3- (¢G = -17 Kcal) ÂÓÒ, Ë ‚·ÎÙËÚȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·ÂÚfi‚Ș Î·È ·Ó·ÂÚfi‚Ș Û˘Óı‹Î˜, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÔÍÂȉˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È: ¡√3- → ¡√2 - → ¡√ → ¡2√→ ¡2 ∆Ô ‰È·Ï˘Ùfi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ¿˙ˆÙÔ (¢∞), Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 510 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙȉȷÎfi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ¿˙ˆÙÔ (™∞) Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfi Î·È ÛÙÔ ÛËÛÙfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÏfiÁÔ˜ ™∞:¢∞ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 1:1 ÛÙËÓ Â˘ÊˆÙÈ΋ ˙ÒÓË Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÊˆÙÈ΋ ˙ÒÓË (SERRUYA et al., 1974). ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙȘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ Ì¿˙˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÓÈÙÚÈο ÁÈ· Ó· ·ÊÔÌÔȈıÔ‡Ó ·fi Ù· ˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿ Î·È ÙÔ Ï·ÁÎÙfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·¯ıÔ‡Ó Û ·Ì̈ӛ·. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ù˘ Â˘ÊˆÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ Ô˘ ÛÙȘ ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ™ÙȘ ¢ÙÚÔÊÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ Ë ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ÌË Ú˘·ÈÓfiÌÂÓ˜ Î·È Û ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ë Û¯¤ÛË ·˙ÒÙÔ˘ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ ÚÔ˜ ¿˙ˆÙÔ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ÛÙȘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ Ì¿˙˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ 1:25. ŸÙ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜, Ô ÈÔ ¿Óˆ ÏfiÁÔ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 1:1, ÂÓÒ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÈÎÚ‹ Ú‡·ÓÛË ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ ‹ fiÔ˘ ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·˙ˆÙÔ‡¯· ÏÈ¿ÛÌ·Ù·, Ô ÈÔ ¿Óˆ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ 10:1. ™Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Ë Ù¿ÍË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÌË ·ÓȯÓ‡ÛÈÌ· Â›‰· ̤¯ÚÈ 10000 Ìg/l. ∏ ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Â›Ó·È ‚·ÎÙËÚȷ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Á›ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·ÂÚfi‚Ș ‹ Î·È ·Ó·ÂÚfi‚Ș Û˘Óı‹Î˜ Î·È Û ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÓÈÙÚÒ‰Ë. √ Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ·ÔÓÈÙÚÔÔ›ËÛ˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÓÈÙÚÔÔ›ËÛ˘ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Û fiÍÈÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Û Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (TAN & OVERBECK, 1973). ™Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Ùo ¿˙ˆÙÔ ÙˆÓ ÓÈÙÚˆ‰ÒÓ ÈfiÓÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÂÓÈο Û ¯·ÌËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ (0-10 Ìg/l) Î·È ÌÔÚ› Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ∆· ÓÈÙÚÒ‰Ë ÈfiÓÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ‹ Ì ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ Ì ¯ËÌÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‹ Î·È Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ (WETZEL, 1983). ∏ ϤÔÓ ÚfiÛÊÔÚË ËÁ‹ ·˙ÒÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ·Ì̈ӛ·, Ë ÔÔ›· Û ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔÍÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∏ ·Ì̈ӛ· ·Ú¿ÁÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ (ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi) ·fi ÂÙÂÚfiÙÚÔÊ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ú¿ÁˆÁÔ Ù˘ ·ÂÎÎÚÈÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ (Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi). ∏ ·Ì̈ӛ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÌÌˆÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ·‰È·Ï‡ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÍ˘Ï·Ì›Ó˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÙ·ı‹˜ ¤ÓˆÛË Î·È ··ÓÙ¿Ù·È Û Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ¡∏3 + ∏2√ ↔ ¡∏4√∏ ↔ ¡∏4+ + √∏fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈfiÓÙ· ·ÌÌˆÓ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û οÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· Î·È ÂχıÂÚË ·Ì̈ӛ·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ¡∏4+ / ¡∏3 ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ p∏ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÊÒÓ Â›Ó·È, Û p∏ 6 Â›Ó·È 3000:1, Û p∏ 7 Â›Ó·È 300:1, Û p∏ 8 Â›Ó·È 30:1 Î·È Û p∏ 9 Â›Ó·È 1:1 (¶›Ó. V). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

49


¶π¡∞∫∞™ V ∂ηÙÔÛÙÈ·›· Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ·ÌÌˆÓ›Ô˘ Ì ÙÔ pH (ËÁ‹: HUTCHINSON, 1957)

∆ÈÌ‹ pH 6 7 8 9 10 11

¡∏3 (%) 0 1 4 25 78 96

¡∏4+ (%) 100 99 96 75 22 4

¢ËÏ·‰‹, ·Ó Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙· Ì ÙÈÌ‹ p∏ 9 ‰È·ÈÛÙˆı› ·ÌÌÒÓÈÔ 0.9 mg/l, ÙfiÙÂ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÙÔÍÈ΋˜ ·Ì̈ӛ·˜ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 25%, ‹ÙÔÈ 0.22 mg/l. ™Ù· Ê˘ÛÈο Î·È ÌË Ú˘·ÈÓfiÌÂÓ· ÓÂÚ¿ ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0 ̤¯ÚÈ 5000 Ìg/l, ÂÓÒ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 10000 Ìg/l ÛÙ· ·Ó·ÂÚfi‚È· ˘ÔÏ›ÌÓÈ· ¢ÙÚfiÊˆÓ ÏÈÌÓÒÓ. ∆· ·Ì̈Óȷο ÈfiÓÙ· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ·˙ÒÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¢ÁÏËÓÔÂȉ‹ ʇÎË (WETZEL, 1983, REYNOLDS, 1984). ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÚÔÊÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, ÂÓÒ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ. ™Â ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘ÊˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ÒÓË ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ ·˙ÒÙÔ˘ ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿. ŒÙÛÈ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ªÔÚ› fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ηı›˙ËÛ˘ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, ÔfiÙ ÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔ (HUTCHINSON, 1967, FOGG, 1969, WARD & WETZEL, 1980).

ºÒÛÊÔÚÔ˜ ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ Ê˘ÛÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÔÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (¿Óıڷη˜, ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, ¿˙ˆÙÔ, Ô͢ÁfiÓÔ, ı›Ô), Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¿ÊıÔÓÔ˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È fiÙÈ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô ÈÔ Èı·Ófi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ™Ù· ÓÂÚ¿ Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ ··ÓÙ¿Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÔÚıÔʈÛÊÔÚÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ Ô˘ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ·fi 90% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˆ˜ ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔÛÚÔÊË̤ӷ Û ·ÓfiÚÁ·Ó· ۈ̷ٛ‰È·, fiˆ˜ Î·È Û ÓÂÎÚ‹ ۈ̷Ùȉȷ΋ ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË (COLE, 1983). √ ÊÒÛÊÔÚÔ˜ fï˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÁÈ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ÎÚÔÌÔÚ›ˆÓ. ¶·ÚfiÏË ÙË ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙ· ÓÂÚ¿, Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™Ù· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ë ϤÔÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ô ÔÏÈÎfi˜ ÊÒÛÊÔÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÊÒÛÊÔÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۈ̷Ùȉȷ΋ ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÊÒÛÊÔÚÔ, ÂÓÒ Ë Ì¤ÙÚËÛ‹ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û ÌË ÊÈÏÙÚ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÓÂÚfi (WETZEL, 1983). ™Ù· Ê˘ÛÈο ÌË Ú˘·ÈÓfiÌÂÓ· ÓÂÚ¿ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi 1 Ìg/l, ÂÓÒ Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ·ÏÌ˘Ú¤˜ Ï›ÌÓ˜ ¿Óˆ ·fi 200000 Ìg/l. ∞˘Ù‹ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÁˆÏÔÁ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, ÂÓÒ Ë ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ (VOLLENVEIDER, 1968). ∏ ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ¯ËÌÈÎfi ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Á‡Úˆ ÛÙÔ 70% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ™Ù· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÔÚıÔʈÛÊÔÚÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 5% (COLE, 1983). ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÙÚÔÊÈÎfi Ù˘ Â›‰Ô. ŒÙÛÈ, ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰ÈÌÈÎÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ì ÔÚıfiÎÏÈÓË Î·Ì‡ÏË Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ηٿ ÙË ÛÙڈ̿وÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜. §›ÌÓ˜ Ì ÎÏÈÓÔÎÏÈÓ‹ (ÂÏ·ÙÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜) ηÌ‡ÏË ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜

50

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·fi ‰È·Ï˘Ùfi ÊÒÛÊÔÚÔ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ˘ÔÏÈÌÓ›Ô˘, ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÛÙڈ̿وÛ˘, ÂÓÒ Ô ÛˆÌ·ÙȉȷÎfi˜ ÛÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ (HUTCHINSON, 1968, COLE, 1983).

¶˘Ú›ÙÈÔ ∆Ô ˘Ú›ÙÈÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ Î·È ··ÓÙ¿Ù·È ˆ˜ ‰È·Ï˘Ùfi ˘ÚÈÙÈÎfi Ô͇ Î·È ˆ˜ ۈ̷ÙȉȷÎfi ˘Ú›ÙÈÔ. ¶·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰È·ÙfiÌˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ı˘Ú›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô ˘Ú›ÙÈÔ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¯ˆÚÈΤ˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ. ªÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ÂÓÒ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi. ™ÙȘ ‡ÙÚÔʘ Ï›ÌÓ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Â˘ÊˆÙÈ΋ ˙ÒÓË, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ˘ÚÈÙ›Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û Â›‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓȯÓ‡ÛÈÌ·, ÂÓÒ Û ÔÏÈÁfiÙÚÔʘ Ï›ÌÓ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÂÚÌÈ΋˜ ÛÙڈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ (BAUMERT, 1979, WETZEL, 1983).

3.2.14. ÕÓıڷη˜ Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ËÁ‹ ¿Óıڷη ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Ù· fiÍÈÓ· ·ÓıÚ·ÎÈο ÈfiÓÙ·. ∏ ηٷӿψÛË fï˜ ·˘Ù‹ ÂÍÈÛÔÚÚÔÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·fi Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˜ ¿Óıڷη˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¿Óıڷη Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, fiÍÈÓˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÈfiÓÙˆÓ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ ¿Óıڷη Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ˘ pH Î·È Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù‡Ô: C(mg/l)= ™˘ÓÔÏÈ΋ ∞ÏηÏÈÎfiÙËÙ· à ¶·Ú¿ÁÔÓÙ· pH. ¶π¡∞∫∞™ VI √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ pH Ì ‚¿ÛË ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ pH (ËÁ‹: WETZEL, 1983)

∆ (ÔC) pH 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

0

5

10

15

20

25

9.36 3.12 1.15 0.53 0.33 0.27 0.25 0.24 0.24

8.19 2.75 1.03 0.49 0.32 0.26 0.25 0.24 0.23

7.16 2.43 0.93 0.46 0.31 0.26 0.25 0,24 0.23

6.55 2.24 0.87 0.44 0.30 0.26 0.25 0.24 0.23

6.00 2.06 0.82 0.42 0.30 0.26 0.24 0.24 0.23

5.61 1.94 0.78 0.41 0.29 0.26 0.24 0.24 0.23

3.2.15. ∆ÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ º˘ÛÈΤ˜ Î·È Û˘ÓıÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÍÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛË-ÌÂÙ·‚›‚·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÚÔÊÈÎfi Â›Â‰Ô Û οÔÈÔ ·ÓÒÙÂÚÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ “‚ÈÔÛ˘ÛÛÒÚ¢Û˘” Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ·Ô‚ÔÏ‹˜ ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜-·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÙÔÍÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÙÔÍÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ø˜ ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·, Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜, Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜, Ù· ÊıÔÚÈÔ‡¯·, ÙÔ Î¿‰ÌÈÔ, Î·È ÔÈ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ¤˜ Ô˘Û›Â˜. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

51


3.2.16. √ÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ∆· ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Ô˘Û›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË, ÛÙ· ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ÛÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙË Ê‡ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÊıÔÓ›· ÔÈ ¯Ô˘ÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, ÔÈ ÌÂÙ·‚Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ·ÏÂÈÊ·ÙÈÎÔ› Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ› ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ. √È ÂÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·fi ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ̤¯ÚÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂÚ¿, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ‰È·Ï‡Ù˜, ‰È-ÙÚȯψÚÔ-ÌÂı˘Ï·Ì›Ó˜), Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚfiÛÂÎÙ˘ ¯Ú‹Û˘ ‹ ˘¤Ú-¯ÚËÛ˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·, ›Ù ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· fï˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ··ÈÙ› ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› Û Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ô͢ÁfiÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ fiÙ·Ó Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË (¶›Ó.VII). ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi Ù· „¿ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·ÛfiÓ‰˘ÏË ·Ó›‰·, ÙÔ ÂӉȷ›ÙËÌ· ·›ÚÓÂÈ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·ÓıÂÎÙÈο ›‰Ë ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û Ô͢ÁfiÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ ·ÌÌÒÓÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ó Î·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹, ÌÔÚ› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ pH Î·È ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·Ì̈ӛ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔÍÈ΋. ¶π¡∞∫∞™ VII ∏ ̤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÔÙ¿ÌÈ· (ËÁ‹: STANNER & BOURDEAU, 1995)

ª¤ÛË TÈÌ‹ mg/l ¡ÂÚ¿ ¶ÔÙ·ÌÒÓ Î·ıfiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜ BOD COD DO ¡ÂÚ¿ ¶ÔÙ·ÌÒÓ ÏËÛ›ÔÓ ËÁÒÓ BOD COD DO

4.5 18.5 9.4

∞Ó·ÏÔÁ›· £¤ÛÂˆÓ ¶ÔÙ·ÌÒÓ Ì OÚÁ·ÓÈÎfi YÏÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ YÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· mg/l 25% 50% 75%

1.9 7.8 8.4

2.8 15.0 9.7

4.7 25.0 10.7

1.2 5.1 10.2

1.6 13.3 10.6

2.7 29.9 11.1

Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ, ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ·fi Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜, ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÙ·Ó ·ÔÍËÚ·ÈÓfiÌÂÓË ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ··ÈÙ› Ô͢ÁfiÓÔ, ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔ¯ËÌÈ΋˜ ··›ÙËÛ˘ Û Ô͢ÁfiÓÔ (BOD) ‹ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ··›ÙËÛ˘ Û Ô͢ÁfiÓÔ (COD) Û mg/l. ∂Ô̤ӈ˜, Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Û ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û Ô͢ÁfiÓÔ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ, ÙÔ ‚·ıÌfi ‰È›ۉ˘Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ ‚·ıÌfi ıÔÏÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î.¿. ªÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙË Ú˘·ÓÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ BOD, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙˆÓ Ú˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÓÂÚÒÓ Û Ô͢ÁfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ó· ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο ̤۷ (·ÂÚfi‚ÈÔÈ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËÙ¤˜-‚·ÎÙ‹ÚÈ·). ŒÙÛÈ, BOD 20 mg/l ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ 20 mg Ô͢ÁfiÓÔ˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ·Î¿ı·ÚÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û 5 Ë̤Ú˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ 5 ËÌÂÚÒÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› fiÙÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ

52

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÛÙÈο χ̷ٷ ‰È·ÛÒÓÙ·È Î·Ù¿ 70-80% ̤۷ Û ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. ™¯ÂÙÈÎfi Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ COD ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‚ÈԉȷÛÔ‡ÌÂÓ˜ ÂΛӘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Ë ‰È¿Û·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‚Ú·‰Â›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌË ‚ÈԉȷÛÔ‡ÌÂÓ˜ Ô˘Û›Â˜. ∆Ô COD ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÍ›‰ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÔÍÂȉˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ¡ÂÚfi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÍÂÚ¿ ηϿÌÈ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ù·¯Â›· ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË, ÔfiÙ ÙÔ BOD Û 5 Ë̤Ú˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô Î·È ¤ÙÛÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ COD fiÔ˘ Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ÔÍÂȉˆÙÈο ̤۷ ÔÍÂȉÒÓÂÙ·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (§EKKA™, 1996). À‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÈÎÚ‹ Â›‰Ú·ÛË ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈο BOD > 2 mg/l, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ˘‚·›ÓÂÈ Ù· 5 mg/l, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘. ∞Ó Î·È ·ÌÊfiÙÂÚ· BOD Î·È COD Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÓËÙÈ΋ ··›ÙËÛË Û Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

53


KEºA§AIO 4 H ƒÀ¶∞¡™∏ ∆ø¡ ¡∂ƒø¡ ∫¿ı ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ, ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ú‡·ÓÛË. ∏ Ú‡·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·fiÙÔÌË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙ· ˘ÏÈο Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ¢È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ë ÔÔ›· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ, ÈÒÓ, ‹ ÁÂÓÈο ·ıÔÁfiÓˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (¶›Ó. I) (MEYBECK et al., 1989). °ÂÓÈο Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤Ó· ÔχÏÔÎÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·: -ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÊÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Êı›ÚÂÈ Ù· ˘ÏÈο Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û ۯÂÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, -˘Á›·˜, ·ÊÔ‡ ÂËÚ¿˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË, -·ÈÛıËÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘, -ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ʇÛ˘, ·ÊÔ‡ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο χ̷ٷ, ÛÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, ÛÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· ÛÙÚ·ÁÁ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ˘Ê·Ï̇ڈÛË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ, Î.¿. ∆· ·ÛÙÈο χ̷ٷ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ıÔÏfi ˘ÁÚfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÓÂÚfi (99.9%), ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· Û‡ÌÏÔη ÔÚÁ·ÓÈο Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÛÙÂÚ¿ ÎÔÏÏÔÂȉ‹ ۈ̷ٛ‰È·, ‰È·Ï˘Ì¤Ó· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÔÛÌ‹ Î·È ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜, ηٿ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó·ÂÚfi‚È· ‰È¿Û·ÛË ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ∆· ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙ· χ̷ٷ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎfiÚ·Ó·, ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÚÔÊÒÓ, ¯·ÚÙÈÔ‡, Ô‡Ú·, Û·Ô‡ÓÈ·, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, Ï›Ë, ¤Ï·È· Î.¿. ™Ù· ·ÓfiÚÁ·Ó· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¿ÌÌÔ˜, ¿ÚÁÈÏÔ˜, ·Ì̈ӛ·, ¿Ï·Ù· ·ÌÌˆÓ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÓÈÙÚÈο, ʈÛÊÔÚÈο ‹ Î·È ¿ÏÏ· ¿Ï·Ù·. ∂Âȉ‹ Ù· ·ÛÙÈο χ̷ٷ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, fiÙ·Ó ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙ· Û ϛÌÓ˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ÎfiÏÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û Ô͢ÁfiÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Û·ÛÙÔ‡Ó Î·È ·ÔÈÎÔ‰ÔÌËıÔ‡Ó ·fi ·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘Óı‹Î˜ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· (EÈÎ. 1), (LIEBMANN, 1962). √È ·ÔÚÚ›„ÂȘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ú˘·›ÓÔ˘Ó Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. °È’·˘Ùfi ÔÈ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎÔ› ‚fiıÚÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ·Î¿ı·ÚÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÌËÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó (ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ·Ó·„˘¯‹, ·ÏÈ›·) (§EKKA™, 1996). °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·fi Ù· χ̷ٷ ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ë ÔÔ›· Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙ¿‰È· (EÈÎ. 2): -¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. ∂‰Ò ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο Ì Ì˯·ÓÈο ̤۷, Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ·¤Ú· ‹ ÎÚÔÎȉˆÙÈο, ÂÓÒ ÔÈ ·ıÔÁfiÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ·Ôχ̷ÓÛË (¯ÏÒÚÈÔ, fi˙ÔÓ Î.¿). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

55


¶π¡∞∫∞™ I ∆‡ÔÈ Ú‡·ÓÛ˘ ÓÂÚÒÓ, ›‰Ë Ú‡ˆÓ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶ËÁ‹

T‡Ô˜

E›‰Ô˜ P‡Ô˘

E›‰Ú·ÛË P‡·ÓÛ˘

£ÂÚÌÈ΋

- EÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› - X˘Ù‹ÚÈ· - BÈÔÌ˯·Ó›Â˜

- £ÂÚÌfi ÓÂÚfi

- EÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ - A˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ - A˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, .¯. ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ - £·Ó·ÙÒÓÂÈ Ù· ·˘Á¿ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ

P·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜

- ¶˘ÚËÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›

- Afi‚ÏËÙ· ·fi ÓÂÚ¿ „‡Í˘ - P·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÓÂÚfi

- °ÂÓÂÙÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ - ™˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜

AÓfiÚÁ·ÓË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋

- EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ - XËÌÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - MÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ˙ÒˆÓ - M˯·ÓÔ˘ÚÁ›· - MÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· - ™ÙÂÚ¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· - MÂÚÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - ºˆÙÔÁÚ·Ê›·

- ¢È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Cu, Pb, Sn, Zn, Cd, Hg, Cr, Co, Ni, Ag, As, CN

- ™˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ - AÓ·¯·›ÙÈÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ - EÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜

OÚÁ·ÓÈ΋

- XËÌÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - BÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ - ™·Î¯·ÚÔ˘ÚÁ›· - X·ÚÙÔÔÈ›· - KÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›· - ™ÙÂÚ¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· - ™Ê·Á›·

- TÚÔʤ˜, ¿Ì˘ÏÔ, ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ›Ó˜ ¯·ÚÙÈÔ‡, ÛÈÚfiÈ·, Ê·ÈÓfiϘ, ·Ì̈ӛ·, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, ‰È·Ï‡Ù˜, ̇ÎËÙ˜, ·Ú¿ÛÈÙ·

- A˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ B.O.D. (ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·Ï˘Ùfi Ô͢ÁfiÓÔ) - MÂÚÈο Â›Ó·È ÙÔÍÈο (·Ì̈ӛ·, Ê·ÈÓfiϘ) - EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· - MÂÚÈο ÚÔÍÂÓÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡

¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÁÂÓ‹˜

- ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· - •¤Ï˘Ì· ÂÙÚÂÏ·ÈÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ - A˘ÙÔΛÓËÙ· - ¢È·ÚÚÔ¤˜ - TËÏÂÁÚ·ÊfiÍ˘Ï· - §Â›·ÓÛË ·ÛÊ·ÏÙÔ‰ÚfïÓ

- Aη٤ÚÁ·ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ - ¶ÂÙڤϷÈÔ - ÕÛÊ·ÏÙÔ˜ - KÚÈÂ˙ÒÙÔ - ÕÏÏÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ

- K·Ù¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÓÂÎÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ - EÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ù·ÁÌ·, ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ˘ÔıÂÚÌ›· Î·È ÙÂÏÈο ı·Ó·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ - EÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô͢ÁfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ - EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·

AȈÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿

- ÕÚÁÈÏÔ˜ - ÕÌÌÔ˜, ¯·Ï›ÎÈ· - TÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - KÂÚ·ÌÔ˘ÚÁ›· - ™Ù·‡ÏÔÈ - §·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

- AȈÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi

- EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ - MÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ - K·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈfiÙÔÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÂÓıÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ - EÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, ̷ϷΛˆÓ Î·È Î·ÚÎÈÓÔÂȉÒÓ - EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·

AÛÙÈ΋

-

- HÌ›ÚÚ¢ÛÙ· ÛÙÂÚ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ú˘·ÓÙ¤˜ (ÂȉÈο ̤ٷÏÏ· Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ÙÔÍÈο Î·È ÔÚÁ·ÓÈο χ̷ٷ)

- H Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·

™›ÙÈ· NÔÛÔÎÔÌ›· ¢ÚfiÌÔÈ BÈÔÌ˯·Ó›Â˜

-¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏ› ‚ÈÔ¯ËÌÈ΋ ·ÂÚfi‚È· ‹ Î·È ·Ó·ÂÚfi‚È· ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘Ù·ÙÈÎÒÓ. √ ·ÂÚfi‚ÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (ÂÓÂÚÁfi˜ Ï¿ÛË) οو ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ·ÂÚÈÛÌfi. √ ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ïfi ÛËÙÈÎfi ‚fiıÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ·ÚÔ˘Û›· ·Ó·ÂÚfi‚ÈˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÌÂı¿ÓÈÔ, ˘‰ÚfiıÂÈÔ Î·È ¿ÏϘ ÂÓÒÛÂȘ (µ§Y™I¢H™, 1985). -∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ fiˆ˜ ‰È‹ıËÛË, ÚÔÛÚfiÊËÛË, ·ÔÛÙ›ڈÛË Î.¿. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ··ÈÙ› ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È ‰··ÓËÚ‹ Î·È ÔχÏÔÎË. ∆· ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘¿ÓÔ˘Ó Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.

56

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶π¡∞∫∞™ I ∆‡ÔÈ Ú‡·ÓÛ˘ ÓÂÚÒÓ, ›‰Ë Ú‡ˆÓ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶ËÁ‹

T‡Ô˜

E›‰Ô˜ P‡Ô˘

E›‰Ú·ÛË P‡·ÓÛ˘

£ÂÚÌÈ΋

- EÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› - X˘Ù‹ÚÈ· - BÈÔÌ˯·Ó›Â˜

- £ÂÚÌfi ÓÂÚfi

- EÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ - A˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ - A˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, .¯. ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ - £·Ó·ÙÒÓÂÈ Ù· ·˘Á¿ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ

P·‰ÈÂÓÂÚÁfi˜

- ¶˘ÚËÓÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›

- Afi‚ÏËÙ· ·fi ÓÂÚ¿ „‡Í˘ - P·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÓÂÚfi

- °ÂÓÂÙÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ - ™˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜

AÓfiÚÁ·ÓË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋

- EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ - XËÌÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - MÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ˙ÒˆÓ - M˯·ÓÔ˘ÚÁ›· - MÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· - ™ÙÂÚ¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· - MÂÚÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - ºˆÙÔÁÚ·Ê›·

- ¢È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Cu, Pb, Sn, Zn, Cd, Hg, Cr, Co, Ni, Ag, As, CN

- ™˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ - AÓ·¯·›ÙÈÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂÓ˙‡ÌˆÓ - EÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜

OÚÁ·ÓÈ΋

- XËÌÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - BÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ - ™·Î¯·ÚÔ˘ÚÁ›· - X·ÚÙÔÔÈ›· - KÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›· - ™ÙÂÚ¿ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· - ™Ê·Á›·

- TÚÔʤ˜, ¿Ì˘ÏÔ, ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ›Ó˜ ¯·ÚÙÈÔ‡, ÛÈÚfiÈ·, Ê·ÈÓfiϘ, ·Ì̈ӛ·, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, ‰È·Ï‡Ù˜, ̇ÎËÙ˜, ·Ú¿ÛÈÙ·

- A˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ B.O.D. (ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·Ï˘Ùfi Ô͢ÁfiÓÔ) - MÂÚÈο Â›Ó·È ÙÔÍÈο (·Ì̈ӛ·, Ê·ÈÓfiϘ) - EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· - MÂÚÈο ÚÔÍÂÓÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡

¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÁÂÓ‹˜

- ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· - •¤Ï˘Ì· ÂÙÚÂÏ·ÈÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ - A˘ÙÔΛÓËÙ· - ¢È·ÚÚÔ¤˜ - TËÏÂÁÚ·ÊfiÍ˘Ï· - §Â›·ÓÛË ·ÛÊ·ÏÙÔ‰ÚfïÓ

- Aη٤ÚÁ·ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ - ¶ÂÙڤϷÈÔ - ÕÛÊ·ÏÙÔ˜ - KÚÈÂ˙ÒÙÔ - ÕÏÏÔÈ ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ

- K·Ù¿ ÙËÓ Â·Ê‹ ÓÂÎÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿ - EÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤Ù·ÁÌ·, ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ˘ÔıÂÚÌ›· Î·È ÙÂÏÈο ı·Ó·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ - EÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô͢ÁfiÓˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ - EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·

AȈÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿

- ÕÚÁÈÏÔ˜ - ÕÌÌÔ˜, ¯·Ï›ÎÈ· - TÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ - KÂÚ·ÌÔ˘ÚÁ›· - ™Ù·‡ÏÔÈ - §·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

- AȈÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi

- EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ - MÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ú˘ıÌfi ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ - K·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÈfiÙÔÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚ÂÓıÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ - EÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, ̷ϷΛˆÓ Î·È Î·ÚÎÈÓÔÂȉÒÓ - EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·

AÛÙÈ΋

-

- HÌ›ÚÚ¢ÛÙ· ÛÙÂÚ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ú˘·ÓÙ¤˜ (ÂȉÈο ̤ٷÏÏ· Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ÙÔÍÈο Î·È ÔÚÁ·ÓÈο χ̷ٷ)

- H Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·

™›ÙÈ· NÔÛÔÎÔÌ›· ¢ÚfiÌÔÈ BÈÔÌ˯·Ó›Â˜

-¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏ› ‚ÈÔ¯ËÌÈ΋ ·ÂÚfi‚È· ‹ Î·È ·Ó·ÂÚfi‚È· ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘Ù·ÙÈÎÒÓ. √ ·ÂÚfi‚ÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (ÂÓÂÚÁfi˜ Ï¿ÛË) οو ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ·ÂÚÈÛÌfi. √ ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ïfi ÛËÙÈÎfi ‚fiıÚÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ·ÚÔ˘Û›· ·Ó·ÂÚfi‚ÈˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰È·ÛÒÓÙ·È Û ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, ÌÂı¿ÓÈÔ, ˘‰ÚfiıÂÈÔ Î·È ¿ÏϘ ÂÓÒÛÂȘ (µ§Y™I¢H™, 1985). -∆ÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÈÒÓ fiˆ˜ ‰È‹ıËÛË, ÚÔÛÚfiÊËÛË, ·ÔÛÙ›ڈÛË Î.¿. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ··ÈÙ› ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, Â›Ó·È ‰··ÓËÚ‹ Î·È ÔχÏÔÎË. ∆· ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘¿ÓÔ˘Ó Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜.

56

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


µ·ÎÙ‹ÚÈ·, ÈÔ› Î·È ·Ú¿ÛÈÙ· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÛÙÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο χ̷ٷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ıÔÁÂÓ›˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ (Ë·Ù›Ùȉ·, ¯ÔϤڷ, ‰˘ÛÂÓÙÂÚ›· Î.¿).

EÈÎ. 1: ¢È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂȉڿÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ÔÙ·Ìfi (ËÁ‹: HYNES, 1990). (·,‚= Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, Á= ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ‰= ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ·ÊıÔÓ›· Ù˘ ·ÛfiÓ‰˘Ï˘ ·Ó›‰·˜).

√È ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ (·‡ÍËÛË ıÔÏÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î.¿), ÔfiÙ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È Ë ‚ÈÔ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚÔÊÈΤ˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Î·È ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. √È ¯ËÌÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ∆· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Ì fiÏ· Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘. √È ÙÔÍÈΤ˜ fï˜ Ô˘Û›Â˜ (‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ·, Ôͤ·, ·ÏοÏÈ·, Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ·Ú·ÛÈÙÔÎÙfiÓ· Î.¿.) Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙÔ˘ ÂÓ˙˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ηÚÎÈÓÔÁÂÓ¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ‚Ï¿‚˜. ∂ȉÈο Ë Ú‡·ÓÛË ·fi ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ· (¶›Ó. II) ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ˘‰¿ÙÈÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ıˆÚÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹, ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜, ∞ÍÈfi, Œ‚ÚÔ, Î·È ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ∫ÔÚÒÓÂÈ·, µÈÛÙÔÓ›‰·, ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î·È µÂÁÔÚ›Ùȉ·. ∏ Ú‡·ÓÛË ·fi ·Ú·ÛÈÙÈÎÙfiÓ· Î·È ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ·fiÓÂÚ· ÙˆÓ ‚ÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÔÈ ÔÚÁ·ÓԯψÚȈ̤Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿˜, Ù˘ ·ıÚÔÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔÍÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (§EKKA™, 1996). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

57


∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ï‹ıÔ˜ Ú‡ˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ø˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˘ÁÚ¤˜ ÂÎÚÔ¤˜ ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ¶PøTAPXIKH E¶E•EP°A™IA ·ÌÌÔÛ˘ÏϤÎÙ˘

ÏÈÔÛ˘ÏϤÎÙ˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

ÂÈÛÚÔ‹ ÂÛ¯¿ÚˆÛË Î·È ÏÂÈÔÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜

¯ÒÓ¢ÛË ÈχԘ

¶PøTO°ENH™ E¶E•EP°A™IA ¯ÒÓ¢ÛË ÈχԘ

¢EYTEPO°ENH™ E¶E•EP°A™IA (ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÈχԘ - ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜)

‰È¿ıÂÛË ÈχԘ

Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÈχԘ

Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÈχԘ

ÂÈÛÚÔ‹

ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

ÂÎÚÔ‹

·ÂÚÈÛÌfi˜

ÂÈÛÚÔ‹

ηı›˙ËÛË

ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

¢EYTEPO°ENH™ E¶E•EP°A™IA (ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÈχԘ)

‰È¿ıÂÛË ÈχԘ

Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÈχԘ

ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ηı›˙ËÛË

¯ÒÓ¢ÛË ÈχԘ ‰È¿ıÂÛË ÈχԘ

¯ËÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÌÌÔÊ›ÏÙÚˆÛË

·ÂÚÈÛÌfi˜ ÂÈÛÚÔ‹ ÚˆÙ·Ú¯È΋ Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÈχԘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

ÂÎÚÔ‹ ηı›˙ËÛË

TPITO°ENH™ E¶E•EP°A™IA ¯ÒÓ¢ÛË ÈχԘ

ÂÚÈÔ‰È΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ÈχԘ

ÂÎÚÔ‹

Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÈχԘ

ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ηı›˙ËÛË

·ÂÚÈÛÌfi˜

ÂÈÛÚÔ‹

ÙÂÏÈ΋ ηı›˙ËÛË

ÚˆÙ·Ú¯È΋ Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÈχԘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

ÂÎÚÔ‹ ÙÂÏÈ΋ ηı›˙ËÛË

EÈÎ. 2: ™¯ËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ.

¶π¡∞∫∞™ II ª¤Û˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ (ËÁ‹: ALBANIS et al., 1982, FYTIANOS et al.,1985, VASSILIKIOTIS et al., 1989)

§›ÌÓ˜ ∆ÚȯˆÓ›‰· µfiÏ‚Ë µÂÁÔÚ›Ùȉ· ªÈÎÚ. ¶Ú¤Û· ∫ÔÚÒÓÂÈ· µÈÛÙÔÓ›‰· ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¶·Ì‚ÒÙȉ· ¢Ô˚Ú¿ÓË ™Ù˘ÌÊ·Ï›· ¶·Ú·Ï›ÌÓË º˘ÛÈο ÓÂÚ¿ ËÁÒÓ

58

Pb

24.2 0.2 36.8 58.4 31.1 22.3 22.8 112.0 <5

Zn

Cu

47.8 5.9 92.0 23.6 115.5 83.7 32.8 33.1 40.0 9.7 39.3 <2-5

18.9 4.8 15.2 14.4 3.7 43.2 6.6 5.2 9.6

Ni

Co ppb

Cr

Cd

Hg

As 2.1 30.2

8.2 2.5

0.5

4.0

15.3 38.9

1.4 0.1 1.8 5.0 0.7 1.6

0.08 0.46 0.16 0.25 0.04

2.0 53.7 11.1 1.9 43.3 2.2 3.0

<1

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


∆· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÓÂÚfi, ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡˜ ‰È·Ï‡Ù˜, ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿, ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ¯ËÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, Ï¿‰È· Î.¿. ∏ Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈ΋, ‹ Î·È ·ÓfiÚÁ·ÓË Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÔÈΛÏÏÂÈ Û ÔÈfiÙËÙ·, Î·È ÈÛ¯‡ ·fi Ù· ÙÔÍÈο ÌÂÙ·ÏÏÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ̤¯ÚÈ ÙȘ ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Ô˘Û›Â˜. ŒÙÛÈ, (EÈÎ. 3) ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¯·ÚÙÈÔ‡, Ì·ÏÏÈÔ‡, Ê·Ú̿ΈÓ, Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÚÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·fi‚ÏËÙ· Ì Ôχ ˘„ËÏ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË BOD. ∆· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ·fi ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ì ÂΛӘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÔÚÚ‡·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi. ∆· ·fi‚ÏËÙ· ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙ· ÓÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÍÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÂȉ‹ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ· (UNEP, 1991).

KÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›· ÎÚ¤·ÙÔ˜ BÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ì‡Ú·˜ KÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ EÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ù·ÙÒÓ ™·Î¯·ÚÔ˘ÚÁ›· °·Ï·ÎÙÔÎÔÌ›· K·ı·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· Ì·ÏÏÈÒÓ EÚÈÔ˘ÚÁ›· º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ B˘ÚÛԉ„›· ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ X·ÚÙÔÔÈ›· ¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ºÔ‡ÚÓÔÈ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ AÓıÚ·ÎÔÔ›ËÛË Î·˘Û›ÌˆÓ §‡Ì·Ù· ·ÁÚÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ B·Ê›· Î·È ÊÈÓÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ ¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· AÛÙÈο χ̷ٷ

o

1000

2000

3000

4000

5000

6000

B.O.D. (mg/l)

EÈÎ. 3: πÛ¯‡˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û BOD (mg/l).

∏ Ú‡·ÓÛË ·fi ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ Î·È Ï¿‰È· ÛÙ· ÓÂÚ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ∞˘Ù‹ Ë Ú‡·ÓÛË ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿. √È ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÔÈ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÈÙÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ڢ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ·Ï·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ˘¤Ú¯ÚËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ì ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ‹ Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ.

4.1. ∂˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ O ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï·Èfi˜, fiÛÔ Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ·fi ÌfiÓË Ù˘ Ì¿˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ‚È‚ÏÈÎfi ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ¡Â›ÏÔ Ô˘ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÙËΠÎfiÎÎÈÓÔ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Ï›ÌÓË ¶·Ì‚ÒÙȉ· ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ·¤ÎÙËÛ ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ∞Ï‹ ¶·Û¿˜ ‰È¤Ù·ÍÂ Î·È ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙË Ï›ÌÓË 400 “ηÓÙ¿ÚÈ·” ˙¿¯·ÚË ÁÈ· Ó· ÁÏ˘Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÓÈÁÌfi Ù˘ ∫˘Ú·-ºÚÔÛ‡Ó˘. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Î·Ù¿ ÙË ƒˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È fiÚÔÈ, ¢ÙÚÔÊÈÎfi˜, ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ Î·È Ú‡·ÓÛË Ô˘ Ôχ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

59


¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ηٿ ÚÒÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘ÌÂ. √ ¢ÙÚÔÊÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ï¿ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ì›· Ï›ÌÓË Ï¤ÁÂÙ·È Â˘ÙÚÔÊÈ΋ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ùˆ¯‹. √ ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÈ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˜ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ Û ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù·. ∆Ô Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Í›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÁÈ· „˘¯·ÁˆÁ›·, ÛÔÚ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. √ ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. ∂›Ó·È fï˜ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Î·ı·Ú‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÂÂȉ‹ ÌÂÚÈÎÒ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÏ· Â›Ó·È ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ·. ƒ‡·ÓÛË fï˜ Î·È Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ·. ª›· Ï›ÌÓË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ú˘·Ṳ̂ÓË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â˘ÙÚÔÊÈ΋. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ú‡·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÍÂÓËı› ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰ÂȘ Ô˘Û›Â˜, Ôͤ· Î.¿., Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ Ô Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ڇ·ÓÛË ÚÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÎÒÓ, ˘¤ÚÌÂÙÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ Ì·ÎÚÔÊ˘ÙÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î.¿. √ ¢ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔÍÂÓÂ›Ù·È ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ (Á‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ) ‹ Î·È ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ, ·ÔÚÚÔ¤˜ ·fi ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î.¿). ∆Ô ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ ¿ÓÙˆ˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Û οÔÈÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÓÂÚfi Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁÂÓÈο ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Û˘¯Ó¿ Û ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· Â›‰·. ŸÙ·Ó ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹, ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ, ÙfiÙÂ Ô Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ú‡·ÓÛË. À¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË Ì·ÚÙ˘Ú›· fiÙÈ Ù· ¿Ï·Ù· ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ú·‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ ·Ú¿ ÙÔ ¿˙ˆÙÔ. ¢ËÏ·‰‹ Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ·›ÚÓÂÈ ˘¤ÚÌÂÙÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ù· ʈÛÊÔÚÈο ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ (THIENEMANN, 1950, WHO, 1982, OECD, 1982).

4.2. ∆ÚÔÊÈ΋ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ºfiÚÙÈÛË £ÚÂÙÈÎÒÓ √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Û οı ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÂÈϤÔÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‹ fi¯È ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ fiÚÔ˘ ·fi Ê˘ÛÈ΋, ¯ËÌÈ΋ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ë ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û’·˘Ù‹Ó, ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘˜ Ô˘ ηٷÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ, ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ Ú˘ıÌfi ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· III. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌÂÙ¿ÙˆÛ˘ ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡, fiÙ·Ó Ë È¯ı˘ÔÙÚÔÊ›· ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› οı ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿) ‹ ÙÔ ¿˙ˆÙÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (OECD, 1982). ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ‹ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ DILLON & RIGLER (1974) Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı› ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ˘fi„Ë ıÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ (ʈÛÊfiÚÔ˘ ‹ Î·È ·˙ÒÙÔ˘). µ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͛ۈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó¿ÌÈ͢. ∏ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Â›Ó·È:

60

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


L(1-R)T=Z x N fiÔ˘, L= ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ıÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Û g/m3 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, R=ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ıÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ηٷÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ›˙ËÌ·, ∆= Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ˘fi„Ë ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹, ∑= ÙÔ Ì¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ̤ÙÚ·, Î·È ¡= Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ıÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û g/mÑ. ¶π¡∞∫∞™ III √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ ·Ô‰¤ÎÙË (ËÁ‹: ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1996)

¶Èı·Ó¤˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ªÂÙ·‚ÔÏ‹˜

¢. √͢ÁfiÓÔ

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ π‰·ÓÈÎfi ∞‡ÍËÛË ‹ ∂ÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ∂Ï¿ÙÙˆÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ(¶) ‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (À) 100% ∂ ¶+À

∞Ì̈ӛ· p∏ ¢ÈÔÍ. ∞Óıڷη √ÏÈο ¢È·Ï˘Ù¿ ™ÙÂÚ¿

0% 7.0-8.5 20 mg/l -

∞ ∂ ∞ ∞

¶+À ¶+À À ¶+À

¡ÈÙÚÈο ¡ÈÙÚÒ‰Ë √ÏÈÎfi˜ ºˆÛÊÔÚÔ˜

0% -

∂ ∞ ∞

À ¶

∞ÏηÏÈÎfiÙËÙ· BOD5 º˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ∑ˆÔÏ·ÁÎÙfi ∑ˆÔ‚¤ÓıÔ˜ ¶ÚˆÙfi˙ˆ· µ·ÎÙ‹ÚÈ· ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡

-

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∂

¶Èı·Ó¿ ∞›ÙÈ·

∞Ó·ÓÔ‹ & ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ¤ÎÎÚÈÛ˘ ∞‡ÍËÛË CO2 ∞Ó·ÓÔ‹ ∞ÒÏÂÈ· ÙÚÔÊ‹˜ & ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ∞ÙÂÏ‹ ÓÈÙÚÔÔ›ËÛË ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ¤ÎÎÚÈÛ˘, ·ÒÏÂȘ ÙÚÔÊÒÓ

∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ıÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ı ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î·Ù·ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ›˙ËÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ R, o ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ KIRCHNER & DILLON (1975) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù‡Ô: R=0.426 e (-0.27 x q) + 0.574 e (-0.00949 x q) ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ VOLLENVEIDER (1975): R = Z/q +Z fiÔ˘ q Â›Ó·È ÙÔ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ‹ Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

4.3. ¢Â›ÎÙ˜ ƒ‡·ÓÛ˘ - ∫·ı·ÚfiÙËÙ·˜ ∏ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ‹ ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‹ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. √È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ˆ˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ¢ËÏ·‰‹, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ì ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù‹˜ Ù˘¯fiÓ Ú‡·ÓÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙfiÙ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·Ó·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‚¤ÓıÔ˘˜ (KOLKOWITZ & MARSSON, MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

61


1908). ∏ ȉ¤· Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÛfiÓ‰˘Ï˘ ·Ó›‰·˜ ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ‰ÂÈÎÙÒÓ Û·ÚÔ‚›ˆÛ˘, ‚ÈÔÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜, ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î.¿. °‡Úˆ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘70 ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Û·ÚÔ‚›ˆÛ˘ Î·È ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‚ÈÔÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË (biotic index) Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÙ˘¯›·˜ (score system). ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˜, ΤډÈÛ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ·Ù›: - ÔÈ ‚ÈÔÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÙÂÚÔÁÂÓ›˜, - ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ʇϷ, - Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÔÈΛÏÏÂÈ, - Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È Î·Ï¿ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË, - ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, -Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÎÈÓËÛ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‚ÈÔ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ù· ·ÛfiÓ‰˘Ï· Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, - Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì·ÎÚ‡˜, ÔfiÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ:

ñ

√ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Sladecek (SLADECEK, 1973, MARKMANN, 1982) ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ΢ڛˆ˜ „·ÚÈÒÓ, Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢ÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

ñ

√ ‰Â›ÎÙ˘ Ì ٷ ·Ú¯Èο ∂∆µπ (Expanded Trent Biotic Index), ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚ÂÓıÈÎÒÓ ·ÛfiÓ‰˘ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÎˆÏ‹ÎˆÓ Î·È Ó˘ÌÊÒÓ ÂÓÙfïÓ, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚¤ÓıÔ˜ ·ÓÙ› ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ (WOODWISS, 1964). √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÁÌ· Î·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Îϛ̷η (0-15) ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û’ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ·Ú¯¤˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹: - ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜-ÎÏÂȉȿ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÂȈ̤ӷ Â›‰· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È - Ë ÌÂȈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Îϛ̷η ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiÙÈ ÔÈ È¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÎÙË 9 ¤ˆ˜ 10, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ıÚÂÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ‹. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 10-15 ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ›Ó·Î·.

62

ñ

™ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Chandler (CHANDLER, 1970), οı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ η٤¯ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË Û ۯÂÙÈÎfi ›Î·Î· Î·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· οÔÈˆÓ ÂȉÒÓ, ˆ˜ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÊıÔÓ›·, ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fi¯È ÌfiÓÔÓ Ô ‚·ıÌfi˜ Ú‡·ÓÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ù‹˜.

ñ

√ ‰Â›ÎÙ˘ BMWP (Biological Monitoring Working Party Score) ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ú¢Ó˜ Û ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ì ‚¿ÛË ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, ·ÏÈ›·˜ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÓÂÚÔ‡. ™’ ·˘ÙfiÓ ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Îϛ̷η ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. √È ‰Â›ÎÙ˜ ∂∆µπ Î·È BMWP Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎÔ› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. √ BMWP ˆÛÙfiÛÔ ‰›ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÚ¯ԇÌÂÓˆÓ ÓÂÚÒÓ, ·’ fi,ÙÈ Ô ∂∆µπ (B.M.W.P.,1978).

ñ

√ ‰Â›ÎÙ˘ ASPT (Average Score per Taxon) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â¿Ó ‰È·ÈÚÂı› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ BMWP Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈΛÏÏÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì Âԯȷ΋ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ARMITAGE et al., 1983). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ñ

√ ‰Â›ÎÙ˘ LQI (Lincoln Quality Index) ·Ó·Ù‡¯ıËΠˆ˜ ÌÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó· ‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi ‰Â›ÎÙË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â˘Ú‡Ù·Ù· ÛÙËÓ Ù˘È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì ÊÙˆ¯fi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (EXTENCE et al., 1987). ¶π¡∞∫∞™ IV √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ (Ú¤ÔÓÙ· ‡‰·Ù·) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ‰Â›ÎÙË Û·ÚÔ‚ÈfiÙËÙ·˜ (ËÁ‹: IMHOFF & IMHOFF, 1985).

∫·ÙËÁÔÚ›· ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¡ÂÚÔ‡ π π-ππ

µ·ıÌfi˜ OÚÁ·ÓÈ΋˜ ºfiÚÙÈÛ˘ η̛· ÌÈÎÚ‹

ππ

̤ÙÚÈ·

ππ-πππ

ÎÚ›ÛÈÌË

πππ

ÈÛ¯˘Ú‹ Ú‡·ÓÛË Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹ Ú‡·ÓÛË

πππ-πV

πV

˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ú‡·ÓÛË

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¡ÂÚÔ‡ ™·ÚÔ‚ÈfiÙËÙ· ¢Â›ÎÙ˘ µOD5 ∞Ì̈ӛ· ∂Ï¿¯ÈÛÙË ™·ÚÔ(mg/l) (mg/l) ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‚ÈfiÙËÙ·˜ Û O͢ÁfiÓÔ (mg/l) ÔÏÈÁÔÛ·Úfi‚ÈÔ 1-1.49 1 ›¯ÓË >8 ÔÏÈÁÔÛ·Úfi‚ÈÔ 1.5-1.79 1-2 ÂÚ› ÙÔ 0.1 >8 Ì ‚-ÌÂÛÔÛ·Úfi‚È· ÌÂÙ¿ÙˆÛË Î·ÓÔÓÈÎfi 1.8-2.29 2-6 <0.3 >6 ‚-ÌÂÛÔÛ·Úfi‚ÈÔ ÔÚȷ΋ ˙ÒÓË 2.3-2.69 5-10 <1 >4 · -Î·È ‚ÌÂÛÔÛÚfi‚È· ηÓÔÓÈÎfi 2.7-3.19 7-13 0.5 ¤ˆ˜ >2 ·-ÌÂÛÔÛ·Úfi‚ÈÔ ÌÂÚÈο mg ÔÏ˘Û·Úfi‚ÈÔ Ì 3.2-3.49 10-20 ÌÂÚÈο mg <2 ·-ÌÂÛÔÛ·Úfi‚È· ÌÂÙ¿ÙˆÛË ÔÏ˘Û·Úfi‚ÈÔ 3.5-4.0 >15 ÌÂÚÈο mg <2

4.4. √ÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›, Ë ÔÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Û ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÙfiÛÔ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ¤Ú¢ӷ˜. ªÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û ÂfiÌÂÓ· ∫ÂÊ¿Ï·È·), ÂÓÒ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌfiÓÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÁÓÒÛ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ‹ ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÂÓÒ Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∞fi ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ̤ıÔ‰ÔÈ. ∆Ô 1908 ÂÈÓÔ‹ıËÎÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ‚ÈÔÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘, ÙÔ Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ KOLKOWITZ & MARSSON (1908). ∞˘Ùfi˜ ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfi Î·È ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ÂÚ›Ê˘ÙÔ˘. ∏ ȉ¤· Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ, ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˜, ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‚·ıÌÈ·›· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ·fi ÔÈÔÙÈΤ˜ Û ÔÛÔÙÈΤ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ›Ó·Î˜ Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈÎÒÓ, ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ. ∫·Ù¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 1970 ÔÏÏÔ› ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ˘˜ Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË Î·È ÛÙ· “Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ” (score systems). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

63


¶π¡∞∫∞™ V ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ηٿٷ͢ ÚÂfiÓÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· (ËÁ‹: IMHOFF & IMHOFF, 1985)

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¡ÂÚÔ‡ ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¡ÂÚÔ‡ 1∞

√ÚȷΤ˜ TÈ̤˜ ¶·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ √͢ÁfiÓÔ>80% BOD5 < 3 mg/l NH4 <0.4 mg/l

√͢ÁfiÓÔ>60% BOD5 < 5 mg/l NH4 <0.9 mg/l

2

√͢ÁfiÓÔ>40% BOD5 < 9 mg/l

3

√͢ÁfiÓÔ>10% BOD5 < 17mg/l

4

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

ÃÚ‹ÛÂȘ NÂÚÔ‡

ª¤ÛÔ BOD5 ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ <1.5 mg/l Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÚ·Ù‹ Ú‡·ÓÛË ª¤ÛÔ BOD5 ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ <2 mg/l, ̤ÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ 0.5 mg/l Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÚ·Ù‹ Ú‡·ÓÛË ª¤ÛÔ BOD5 ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ <5 mg/l Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÔÚ·Ù‹ Ú‡·ÓÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ·ÊÚ‡ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ·fi ¯ÒÌ· Î·È Ï›ÁÔ ·ÊÚfi ÛÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈÛÙ¤˜

¡ÂÚfi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛÈÌÔ

¡ÂÚfi ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÂÍ›ÛÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ

¡ÂÚfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÌfiÓÔ Î·ÙfiÈÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÏÈ›·˜ Î·È Ì¤Û˘ ·Í›·˜ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó „¿ÚÈ· ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔÚ·‰Èο. ¡ÂÚfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÙÒÙÂÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ηÙfiÈÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¡ÂÚfi ÈÛ¯˘Ú‹˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ԯϋÛÂȘ

¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ 1µ Î·È Î·Ù· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÂÚfi‚È· ÓÂÚ¿

∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì·ÎÚÔ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ, ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˜, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù›:

ñ ñ ñ ñ ñ

ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÙÂÚÔÁÂÓ›˜ Ì ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÛÙ· ›‰Ë, Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù‡Ô˘˜ Ú‡·ÓÛ˘ Â›Ó·È ÔÈΛϘ, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ·, Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È ÁÂÓÈο ηٷÓÔËÙ‹ Î·È ÔÈ Â‰Ú·›Â˜ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ù· Ì·ÎÚÔ·ÛfiÓ‰˘Ï· ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì·ÎÚ¿. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· Ì·ÎÚÔ·ÛfiÓ‰˘Ï· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÂΛӘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È ‰Â›ÎÙ˜ ETBI (Expanded Trend Biotic Index) Î·È BMWP (Biological Monitoring Working Party Score) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˜ Ì·ÎÚÔ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ∂∆µπ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ·Ú¯¤˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹: ÔÈ ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜-ÎÏÂȉȿ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Ë ÌÂȈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˜ ηٿ ÙÔÓ ETBI ›ӷÈ: ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ Ï·Ù˘¤ÏÌÈÓıˆÓ Annelida (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Nais) ∆Ô Á¤ÓÔ˜ Nais (ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Ù˘ Ï¿Û˘) ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ Hirudinea (‚‰¤ÏϘ)

ñ ñ ñ ñ ñ ñ

64

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ Ì·Ï·Î›ˆÓ ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔÂȉÒÓ ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ ÏÂÎÔÙ¤ÚˆÓ (¤ÓÙÔÌ·) ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚfiÙÂÚˆÓ (¤ÓÙÔÌ·) ∆Ô Â›‰Ô˜ Baetis rhodani ( ÂÊËÌÂÚfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÌÔ) ∫¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÙÚȯfiÙÂÚˆÓ (¤ÓÙÔÌ·) ∫¿ı ›‰Ô˜ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Ó¢ÚÔÙ¤ÚˆÓ (¤ÓÙÔÌ·) ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Chironomidae (‰›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÌ·) ∆Ô Â›‰Ô˜ Chironomus thummi ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Simulidae (Ì·‡Ú˜ ̇ÈÁ˜) K¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÎÔÏÂÔÙ¤ÚˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ ∫¿ı ÁÓˆÛÙfi ›‰Ô˜ ÙˆÓ Hydracarina (·Î¿Ú·) O BMWP ηٷٿÛÛÂÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ì ‚¿ÛË ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ™’·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Îϛ̷η ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ BMWP ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈfiÙËÙ· ηχÙÂÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎÔ› Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô BMWP ‰›ÓÂÈ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÙ· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ ·’ fi,ÙÈ Ô ∂∆µπ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ BMWP ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (taxa) ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ASPT (Average Taxon Per Score). ∞˘Ùfi˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ BMWP Ì Âԯȷ΋ Î·È ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ARMITAGE et al. 1983). °È· ¤Ó·Ó ·Ïfi ‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi ‰Â›ÎÙË, ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ô ‰Â›ÎÙ˘ LQI (Lincoln Quality Index) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â˘Ú‡Ù·Ù· Û ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ù˘È΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜. ™’ ·˘ÙfiÓ, Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ BMWP Î·È ·fi ÙÔÓ ASPT, ÂÂȉ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô ̤ÙÚ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ Ë ·fiÎÚÈÛË Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË. °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ LQI, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·Ú¯Èο ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÏÔ‡ÛÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û ÊÙˆ¯fi Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ BMWP ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ã ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· Î·È Ô ASPT ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË À ·fi ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ (OQR) ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô OQR= (X+Y)/2. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ LQI ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· Î·È ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ı·˘Ì¿ÛȘ (∞) ̤¯ÚÈ Ôχ ηΤ˜ (π). √È PEARSON Î·È ROSENBERG (1978) ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ, ÛÙËÓ ·ÊıÔÓ›· Î·È ÛÙË ‚ÈÔÌ¿˙· ÙˆÓ ‚ÂÓıÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ‰È·‚·ıÌÈ˙fiÌÂÓ˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¿Óˆ ‰Â›ÎÙ˜, ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ : √ ‰Â›ÎÙ˘ Margalef. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË d= s-1/logen, fiÔ˘ s Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¢ÚÂı¤ÓÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È n Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfïÓ. √ ‰Â›ÎÙ˘ Menhinich’s. ∞Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË d=s/Vn. O ‰Â›ÎÙ˘ Shannon - Weaver. ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıËÙÔ˜ Û ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË S ∏’= -™ {(p1 ln p1)}

ñ ñ ñ

i=1

fiÔ˘ pi=ni/N Î·È ni= Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ i ›‰Ô˘˜, ¡= Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Î·È S = Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚËÌ¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. ∏ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓıÈ΋˜ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ∏ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȉÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ù˘ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ (evenness) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ηٷӤÌÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (MARGALEF 1958, PIELOU 1966). √È ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂϤÙ˜ Ú‡·ÓÛ˘ (e.g. PEARSON & ROSENBERG 1978, MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

65


ASCHAN & SKULLERUD 1990). ™‡Ìʈӷ Ì GRAY et al., (1988) ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙÔÈ, ·Ó Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÍÂοı·Ú·. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· fiÙÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÈÛfiÙÈÌ· Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. √ ϤÔÓ ÎÔÈÓfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ Shannon-Weaver (H) (SHANNON & WEAVER 1963). ™˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·, J, ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ∏’ (PIELOU 1966), ‰ËÏ·‰‹ Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˘ Î·È Ì¤ÁÈÛÙ˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. ÕÏÏÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ Sanders (SANDERS 1968) Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Ë Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ·Ú·›ˆÛ˘. √È GRAY Î·È MIRZA (1979) ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÌÈ· Ù˘È΋ ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋ ηٷÓÔÌ‹. ∆· ›‰Ë ηٿ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î·È ÙÔ ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û οı ٿÍË. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô, ÔÈ ‚ÂÓıÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Û ÌË Ú˘·Ṳ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÌÈ· ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ Ù˘È΋ ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ë Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÒ Û ÌÂÁ¿ÏË Ú‡·ÓÛË Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·‚·ı‹ ÎÏ›ÛË. °È· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ‰¤Î·. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ Î·È ¯ˆÚÈ΋ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο ‰ÈfiÙÈ Ë Ú‡·ÓÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙËÓ Ù˘È΋ ÏÔÁ·ÚÈıÌÈ΋ ηٷÓÔÌ‹. √È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂȉÈΤ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ WASHINGTON (1984) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈÔÈ Ù‡ÔÈ ‰ÂÈÎÙÒÓ ‰ÔÌ‹˜, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ˘fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ÙË Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ οı ›‰Ô˘˜. ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ οı ›‰Ô˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÂÎÙÈÌÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ: -Ë ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ (species richness), Ô ·ÚÈıÌfi˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÈ·˜ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È -Ë ÈÛÔ-ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂȉÒÓ (species evenness) Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘ ηٷӤÌÂÙ·È ÛÙ· ›‰Ë Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ οı ›‰Ô˘˜ ‹ Ë ‚ÈÔÌ¿˙· οı ›‰Ô˘˜. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ‰ÂÈÎÙÒÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÈ·˜ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌfi Î·È ¤ÙÛÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹. ™˘¯Ó¿ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÂÍÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ‹ ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·, Èı·ÓÒ˜ fï˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô MARGALEF (1958) ÁÈ· ÙËÓ “ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȉÒÓ” ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ù˘ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ӷ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. √ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂϤÙË ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË “ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·”. øÛÙfiÛÔ Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË Î·È ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ Î·È Û˘Áί˘Ì¤ÓÔ. ªÈ· ÂÎÙÂÓ‹˜ Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ οÓÂÈ Ô WASHINGTON (1984) Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ÔÈΛÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ “a priori” Û¯¤ÛË Ë ÔÔ›· Ó· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÚÔηÏ› ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ‹ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÈ· ¿Ô„Ë Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÓÒ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ¿Ô„Ë Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈο ·Û·Ê‹ Û¯¤ÛË ·˘ÙÒÓ, Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚ϤÂÙ·È.

4.4.1 ∞Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÈÎÙÒÓ º˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÏÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘. ∞fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Î·È ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (LUDWIG & REYNOLDS, 1988): -¢Â›ÎÙ˜ ·ÊıÔÓ›·˜ (richness indices) -¢Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ (diversity indices) -¢Â›ÎÙ˜ ÈÛԉȷÓÔÌ‹˜ (evenness indices) -¢Â›ÎÙ˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ (dominance index)

66

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¢Â›ÎÙ˜ ·ÊıÔÓ›·˜ ™ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÊıÔÓ›·˜ ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ: -√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ S -O ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Margalef (1958), R1=[S-1]/ln(n), fiÔ˘, S=Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Â˘ÚÂı¤ÓÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È n=Ô ·ÚÈıÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. √È ‰Â›ÎÙ˜ R1 (MARGALEF index) Î·È R2 (MENHINICH index) Â›Ó·È ÔÈ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÊıÔÓ›·˜ ÂȉÒÓ,ÂÓÒ Ë ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÙÔ˘ ∏’ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ PIELOU (1966) ·fi ÙË Û¯¤ÛË J=H/Hmax, fiÔ˘ ∏max=log2S -√ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Menhinick (1964), R2=S/[÷(n)], fiÔ˘ S Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·È n Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜.

¢Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜: -√ ‰Â›ÎÙ˘ Simpson (1949) fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ Èı·ÓfiÙËÙ· fiÙÈ Ù· ‰‡Ô Ù˘¯·›· ÂÈÏÂÁ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜, Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ (measure of concentration), Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ SIMPSON, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· οı ›‰Ô˜. S Ï= -™ ni(ni-1)/n(n-1) i=1

fiÔ˘ Ï Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁÈ· ‰Â›ÁÌ· ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, S Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ni Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ i Î·È n Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÈ̤˜ ·fi 0 ̤¯ÚÈ 1 Î·È ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‰‡Ô Ù˘¯·›· ¿ÙÔÌ· ÂÓfi˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·Ó Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÙfiÙÂ Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË D=1-Ï. ∏ PIELOU (1969) ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ì¤ÙÚËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÌË ‚‚ȷṲ̂ÓË ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ÚıËΠÙÔ ‰Â›ÁÌ·. -√ ‰Â›ÎÙ˘ Shannon ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô: S

Ï= -™ {((ni/n).ln(ni/n))} i=1

fiÔ˘ H’ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË, ni Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ I Î·È n Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÈ̤˜ ·fi 0 ̤¯ÚÈ ¿ÂÈÚÔ. ∆ËÓ ÙÈÌ‹ 0 ÙËÓ ·›ÚÓÂÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌfiÓÔ Â›‰Ô˜ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Î·È ÙË ÌÂÁ›ÛÙË ÙÈÌ‹ fiÙ·Ó fiÏ· Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙfïÓ. ¢ËÏ·‰‹, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ taxa (n) Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ fiÙ·Ó Ù· taxa Â›Ó·È ÈÛÔÌÂÚÒ˜ ηٷÓÂÌË̤ӷ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Â›Ó·È ∏’max=log(n). √ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Shannon ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ·fi ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·. ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ·, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Â˘Ú‡ÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (SHANNON & WEAVER, 1963). ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÏÔÁ¿ÚÈıÌÔÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‚¿Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÂÙ·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. -√È ‰Â›ÎÙ˜ Hill (1973) Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ÂÚÌËÓ‡ÛÈÌÔÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. No=S (S= Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂȉÒÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·). N1=eH’ (H=Ô ‰Â›ÎÙ˘ Shannon). √ ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. N2=1/Ï (Ï= Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Simpson). √ ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Hill Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ›‰Ë Î·È Î·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, ‰›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· Û¿ÓÈ· ›‰Ë. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ N1 Î·È ¡2 ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·ÊÔ‡ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙfïÓ. ÕÏψÛÙ ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·˘ÙÔ› ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·¿ÓÙËÛ˘ Û οı ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ¤Ó·˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ (PEET, 1974, LUDWIG & REYNOLDS, 1988). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

67


¢Â›ÎÙ˜ ÈÛԉȷÓÔÌ‹˜ - √ ‰Â›ÎÙ˘ ∂1=J’=H’/H’max=H’/ln(S)=ln(N1)/ln(S), ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ∏’ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ∏’max Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙÈ̤˜ ·fi 0 ̤¯ÚÈ 1. ŸÛÔ Ë ÙÈÌ‹ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔÓ¿‰·, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛԉȷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·˘Ùfi˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ·fi ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÂȉÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ Û¿ÓÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ì ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÂȉÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰Ú·ÛÙÈο ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. - √ ‰Â›ÎÙ˘ Sheldon (1969): E2=eH’/S=N1/No ∂›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÂÎıÂÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∂1 Î·È ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. -√ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Heip (1974): E3=(eH’-1)/(S-1)=(N1-1)/(No-1), ∞ÔÙÂÏ› ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∂2. -√ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Hill (1973): E4=(1/Ï)/eH’=N2/N1, ÌÂÙÚ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ Ôχ ¿ÊıÔÓˆÓ ÂȉÒÓ ÚÔ˜ Ù· ¿ÊıÔÓ· ›‰Ë. ªÂ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 1. -√ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Hill (1973): E5=(1/Ï-1)/eH’-1)=(N2-1)/(N1-1). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ HILL (1973) Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó οıˆ˜ ¤Ó· ÌfiÓÔ Â›‰Ô˜ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›·Ú¯Ô Û ÌÈ· ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·, ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ Û·ÊÒ˜ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁÈ· ‰Â›ÎÙ˜ ÈÛԉȷÓÔÌ‹˜.

¢Â›ÎÙ˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ (Dominance index) ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÛÙË ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ‰È·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÈ· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÊıÔÓÈÒÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜. ™Â ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›· ˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ú‡·ÓÛ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÚÈο ›‰Ë Êı¿ÓÔ˘Ó Û ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ·ÊıÔÓ›·˜, ÔÏÏÒÓ Ë ·ÊıÔÓ›· ÂÏÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È (GRAY et al. 1988). ŒÙÛÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ‰È·ÎÚÈÙ¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¢·›ÛıËÙ˜ ÛÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ McNAUGHTON (1967), Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ SHANNON - WEAVER ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› (COOK 1976). øÛÙfiÛÔ, Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ, ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ‰ÂÈÎÙÒÓ ‚ÔËı¿ ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙË ‚ÂÓıÈ΋ ·Ó›‰·. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚¤ÓıÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ú˘·ÓÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ∞fi ·ÏÈ¿ ›¯Â ÚÔÙ·ı› (LEPPAKOSKI 1975) Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚ÂÓıÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û ›‰Ë ÚÔԉ¢ÙÈο (progressive), ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈο (regressive) Î·È ·‰È¿ÊÔÚ· (indifference), ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ó Â›Ó·È ‹ fi¯È ¢·›ÛıËÙ· ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ú‡·ÓÛË. ŒÙÛÈ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ˘ԉȷÈÚÂı› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ, ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‚ÈÔÌ¿˙· ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜ SAB. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Â›‰Ë ÔÈÛıÔ‰ÚÔÌÈο ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ostracoda Î·È ÙÔ ·ÌÊ›Ô‰Ô Pontoporeia affinis. √ÈÛıÔ‰ÚÔÌÈο ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ÙÔ ÓËÌ·Ù҉˜ Prostoma obscurum, Saduria entomon Î·È ·fi Ù· Á·ÛÙÂÚfiÔ‰·, Ù· ›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Hydrobia. ¶ÚÔԉ¢ÙÈο ›‰Ë ÚÒÙ˘ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÌÔ Chironomus plumosus, ÂÓÒ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ôχ¯·ÈÙ· Nereis diversicolor Î·È Macoma baltica. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∆Ô ›˙ËÌ· ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ËÁ‹˜ Ú‡·ÓÛ˘ ۯ‰fiÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ‚ÂÓıÈ΋˜ Ì·ÎÚÔ·Ó›‰·˜. ª·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ ÂȉÒÓ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∞˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÌÂÚÈο ›‰Ë Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙË Ú‡·ÓÛË, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô “ecotone” Ì ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÂȉÒÓ, ·ÊıÔÓ›·˜ Î·È ‚ÈÔÌ¿˙·˜. ªÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÈÔ¯‹ ˘„ËÏ‹˜ ·ÊıÔÓ›·˜ Û ›‰Ë Î·È ‚ÈÔÌ¿˙·, fiÔ˘ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˘„ËÏfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â¿ÚÎÂÈ·.

68

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


KEºA§AIO 5 ∆∞ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ¡∂ƒ∞ 5.1. ¶ÚԤϢÛË Î·È ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ∆· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ fiÔ˘ ÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜, ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ì·˜, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ˆÊÂÏÈÌÈÛÙÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÂÈϤ˜, ΛӉ˘ÓÔÈ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ·Í›Â˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi: -ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Î·È - ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁËÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ Î·È ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ¤Ú·Ó Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ (ÎÏÈÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿, ˘‰·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ÊfiÚÙÈÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ÁˆÈÛÙÔÚ›·, ‚ÈÔÁˆÏÔÁÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ‚ÈÔ˚ηÓfiÙËÙ· ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ, Î.¿).

EÈÎ. 1: H ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Ì ›‰È· Îϛ̷η ÁÈ· fiÏ· Ù· Û¯¤‰È·. (ËÁ‹: RUTTNER, 1963).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

69


™Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘ÁÚÔÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ·, ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ, ÔÈ Ï›ÌÓ˜, Ù· ¤ÏË, ÔÈ ‚¿ÏÙÔÈ, ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜, ÔÈ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÔÈ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜, ÂÓÒ ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ËÁ·‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ (TAUB, 1984, CEC, 1992, BOON et al., 1992). ŸÏ· Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· (‚ÚÔ¯‹, ¯ÈfiÓÈ, ¯·Ï¿˙È, ÔÌ›¯ÏË Î.¿), ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜, ·ÁÚÔÙÈΤ˜, ·ÛÙÈΤ˜), ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ ·ÎfiÌË, ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ‰È·Ï‡ÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘, ‰È·‚ÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ·ÔÛ¿ÚıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ̤۷ ·fi Â›ÁÂȘ Î·È ˘fiÁÂȘ Ô‰Ô‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ‰È·Ï˘Ì¤Ó· Î·È ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÛÙ·ÙÈο, ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜-˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÔÙ¿ÌÈ·, ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ, ÔÈ Ï›ÌÓ˜, ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜, οı ˘ÁÚÔÙÔÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙÂÏÈο ÔÈ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘, Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ‹ Î·È ·‡ÍËÛË ÛÙ· ÈÔ ¿Óˆ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ù· ·ÏÏfi¯ıÔÓ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ “˘fiÛÙڈ̷” (ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÓÂÎÚˆıÔ‡Ó Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·˘Ùfi¯ıÔÓÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi, ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÂÈϤÔÓ ıÚÂÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο (GOLDMAN & HORNE, 1983). √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙· ηıÔÚ›˙ÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘, ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ηıÂÛÙÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ËÌÈÛÌfi Ù˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈο Î·È ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘, ÁÈ·Ù› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÏÏËÏÂȉÚÔ‡Ó Î·È ·ÏÏËÏÔÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ÚԤϢÛË, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁÒÓ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ, ÁˆÏÔÁÈÎÒÓ, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ, ÙˆÓ ËÊ·ÈÛÙ›ˆÓ, ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰È·Ï˘ÙÈ΋ - ‰È·‚ÚˆÙÈ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜, Ù· Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (ÙÂÎÙÔÓÈ΋, ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋, ·ÁÂÙÒ‰Ë, ‰È·Ï˘ÙÈ΋, ηÙÔÏÈÛı‹ÛˆÓ, Î.¿) (DUSSART, 1966). ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ‚Úfi¯ÈÓ· ÓÂÚ¿ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ Î·È ı· ÙËÓ Î·Ï‡„Ô˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ Ì·Ó‰‡· ‹ Î·È fiÙ·Ó Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘ ˆ˜ ËÁ¤˜ ·’ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ. ŒÙÛÈ, Ù· ‚Úfi¯ÈÓ· ÓÂÚ¿ ‹ Ù· ËÁ·›· ÓÂÚ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· Ú˘¿ÎÈ·, Ù· ÚˆÙ·Ú¯Èο ڤ̷ٷ, Ù· ÔÔ›· Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ˘„fiÌÂÙÚ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÚÌËÙÈο, ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ·fiÙÔ̘ Î·È ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·‚ÚˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∫·ıfiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ù· ÔÔ›· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È, ÂÓÒ Ë ‰È·‚ÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È ÔÙ·ÌÔ› Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ï›ÌÓ˜ ‹ Î·È Ó· ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó Ï›ÌÓ˜, ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ ÊÂÚÙÒÓ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ¤Ó·Ó ÔÙ·Ìfi ‹ ¯Â›Ì·ÚÚÔ Ì¤Û· Û ÌÈ· Ï›ÌÓË. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÔÙ·Ìfi˜ ∫ÔÌ„¿ÙÔ˜ Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ù›ÓÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙË Ï›ÌÓË µÈÛÙˆÓ›‰·, fiˆ˜ Î·È Ô ÔÙ·Ìfi˜ Ù˘ ¶ÔÏ˘Î¿Ú˘ Ù›ÓÂÈ Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙË Ï›ÌÓË ∫·ÛÙÔÚÈ¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∆ÛÈ‚ÏÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÎÚ¿Ù· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠfiÙ·Ó Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ ¤ÊÚ·Í·Ó ÙÔÓ ÚÔ˘ ÙÔ‡ ÂΛ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì·˜. √È ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ Ï›ÌÓ˜, Ô˘ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢ÎÏÈÎfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË, fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‚˘ı›ÛÌ·Ù· Î·È ÎÔÈÏÒÌ·Ù·. √È ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌË ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜, ÁÈ·Ù› ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. √È Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË

70

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


‚‡ıÈÛË Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÂÓfi˜ ÎÂÓÔ‡ ı·Ï¿ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·fi ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÚԤϢÛË ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ηω¤Ú˜”, ÂÓÒ “Ì¿·Ú˜” Â›Ó·È ËÊ·ÈÛÙÂȷΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ‚˘ı›ÛÌ·Ù·, Ô˘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÎÚ·Ù‹Ú˜ ÂÎÚËÎÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∏Ê·ÈÛÙÂȷΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¡. ∑ËÏ·Ó‰›·, ÛÙËÓ ÈÛËÌÂÚÈÓ‹ ∞Û›·, ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Î·È ÛÙȘ ∏¶∞. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈο ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi µfiÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ï›ÌÓ˜ “ª¿·Ú˜” Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó “∑ÈϤÚÈ·”. ∞fi ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ Á˘, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó Û Áˆ‚˘ı›ÛÌ·Ù·. ∏ µ·˚οÏË, Ë ∆·Áηӛη, Ë ∫·Û›· Î·È ¿ÏϘ ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Ù¿ÊÚÔ˘˜ Î·È ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÓ‰ËÌÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜, ·ÊÔ‡ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó Ôχ ÓˆÚ›˜ ÛÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ ∆ÚȯˆÓ›‰· Î·È ∞̂ڷΛ· ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ “∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ ÏÂοÓ˘” Ô˘ Î¿Ï˘Ù ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙfiηÈÓÔ˘ (§EONTAPH™, 1974). ∂›Û˘, Ë µfiÏ‚Ë Î·È Ë ∫ÔÚÒÓÂÈ· Â›Ó·È ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· Ù˘ ·Ï·È¿˜ ª˘Á‰ÔÓ›·˜ Ï›ÌÓ˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠηٿ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÏÂÈÛÙfiηÈÓÔ (æI§OBIKO™, 1987). √È Ï›ÌÓ˜ ηÙÔÏÈÛı‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ fiÁÎÔÈ ·Û‡Ó‰ÂÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó Í·ÊÓÈο ·fi ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, Áˆ-ÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏ· Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· Î·È ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ÔÙ·ÌÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ Ï›ÌÓË ∆ÛÈ‚ÏÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÎÚ¿Ù· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. √È Ï›ÌÓ˜ ·ÁÂÙÒ‰Ô˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ‚·ıÌÈ·›Â˜ ‰È·‚ÚˆÙÈΤ˜ Î·È ·ÔıË΢ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ „ËÏÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ Ï›ÌÓ˜, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÏÈÌÓÒÓ ·ÁÂÙÒ‰Ô˘˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Ù˘ ÏÂÈÛÙfiηÈÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ ·fi 2 ÂÎ. ¯ÚfiÓÈ·. ∆¤ÙÔȘ Ï›ÌÓ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·, ∫·Ó·‰¿ Î·È ∏¶∞ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ·ÌÊÈı·ÙÚÈΤ˜, ·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜, ÊÈfiÚ‰, Î·È Ï›ÌÓ˜ Ù‡Ô˘ “¯‡ÙÚ·˜”, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È¿‚ÚˆÛ˘, ·fiıÂÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ, Â΂·ı‡ÓÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·ÁÂÙÒÓ· Û ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ‹ Û ‚Ô˘Ó¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È Î·ÚÛÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ‰È¿Ï˘ÛË Â˘‰È·Ï‡ÙˆÓ ÂÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Î¿Ï˘Ù·Ó ‚˘ı›ÛÌ·Ù·. √È Ï›ÌÓ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂȘ ÛÙȘ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ µ·ÏηÓÈ΋˜, ÛÙȘ ∞ÏÂȘ Î·È ÛÙȘ ∏¶∞. √È Î·ÚÛÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ΢ÎÏÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “¢ÔϛӘ”. ∆Ô ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ Î·ÚÛÙÈÎÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË Ï›ÌÓË Â›Ó·È Â˘ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÚÛÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¶Ú¤Û˜, Ë ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ë µÂÁÔÚ›Ùȉ· Î·È Ë Ï›ÌÓË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Û ¿Ó˘‰Ú˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Ï›ÌÓ˜ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÂÓÒ Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿ÎÙȘ Ï›ÌÓ˜. ¶·Ú¿ÎÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ Â›Û˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ˘¤ÚÌÂÙÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ê˘ÙÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î·ÛÙfiÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì ÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜. √È ÚÒÙ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È 2000 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜. ∞Ú¯·›· ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ˘‰Ú¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÂÓÒ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÏËÌ̇ڈÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÈ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË fiÏÂˆÓ Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î.¿. ∆· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÂ ÙËÓ Î·Ù›ۉ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÓÂÚfi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÔÈ Ú›˙˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, Ù· ˘fiÁÂÈ· ˘‰ÚÔÊfiÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ‰È·ÓÔ‹˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi οı ÂÏ¢ıÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È Ô ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·¤Ú·˜ Ì ˘ÁÚ·Û›·. °ÂÓÈο, ÔÈ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ¯ԇÌÂÓˆÓ Î·È ÏÈÌÓ·˙fiÓÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙËÓ ·ÔıË΢ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Î·È ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ, fiˆ˜ ¤ÏË, ‚¿ÏÙÔ˘˜, ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜, ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜, ˘ÁÚ¿ ÏÈ‚¿‰È·, Â›‰· Ï·ÛÔÙfiÈ· Î.¿. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

71


ø˜ ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ‹ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¿ÎÙÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂›Ó·È “ÁÏ˘Î¿” ÓÂÚ¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Î·È ÙȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ‹ ·ÏÌ˘Ú¿ ÓÂÚ¿, ˘ÂÚ·ÏÌ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÓÂÚ¿ Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÈÒıËÎ·Ó Ì ÂÈÛÚÔ¤˜ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ‹ Â›Ó·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ¿Ï·Ù· (GOLDMAN & HORNE, 1983). ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚÈıÔ‡Ó Û ÛÙ¿ÛÈÌ·, ÙÚ¯ԇÌÂÓ· Î·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÓÂÚ¿, fiˆ˜ Î·È Û ÁÏ˘Î¿, ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· Î·È ·ÏÌ˘Ú¿ ÓÂÚ¿. ™Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· ÓÂÚ¿ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜, Ù· ¤ÏË, ÔÈ ·ÚÔ‰Èο ‹ ÌfiÓÈÌ· ηٷÎÏ˘˙fiÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ. √È ÔÙ·ÌÔ› Î·È ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ ÔÈ ËÁ¤˜ Î·È Ù· ÊÚ¤·Ù· ÛÙÔ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ˘fiÁÂÈÔ ÓÂÚfi. ™‹ÌÂÚ· Ë ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ·Ù› Ô fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓÂÚfi, Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ›‰È· Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ì·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ‚¤ÏÙÈÛÙË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ì·˜ ›ӷÈ: -fiÛÔ ÓÂÚfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ (ÚÔÛÊÔÚ¿-ηٷӿψÛË-˘‰·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ), -Ô‡ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ (ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ› Î·È ˘fiÁÂÈÔÈ ˘‰ÚÔÊÔÚ›˜- ·Ô‰¤ÎÙ˜), -ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ (˘‰ÚÔÏË„›·), -Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· ‰È·ÙÂı› (‰È·¯Â›ÚÈÛË), -Ô‡ ı· ÙÔ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì (¯Ú‹ÛÂȘ- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜), -Ò˜ ı· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÂÚfi (ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÛfiÙËÙ·, Ú‡ÔÈ, ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ, Â͢Á›·ÓÛË, ÚÔÛÙ·Û›·). ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 200000 Km3 ÓÂÚfi, ÛÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó 1200-1300 Km3 ÓÂÚfi Î·È ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó 8.4 à 106 Km3 ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÓÂÚfi ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· 1000 ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Ù˘ Á˘, ÂÓÒ ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ΢‚Èο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÂÚfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‚·ı‡ÙÂÚ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ηχÙÔ˘Ó Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 956 Km2 , ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÂÚ›Ô˘ 288 Km2, ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 4268 Km, Ù· ¤ÏË ÂÚ›Ô˘ 58 Km2 Î·È ÔÈ Â΂ÔϤ˜ Î·È Ù· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÂÚ›Ô˘ 723 Km2 (N.A., 1970-1996, EKBY, 1994).

5.1.1. §›ÌÓ˜, ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ¤ÏË ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‚˘ı›ÛÌ·ÙÔ˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ‹ ·ÓÔȯÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ì ‰ÔÌ‹ Ù¤ÙÔÈ· Ô˘ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ‹ Î·È ¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ʤÚÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚‡ıÈÛÌ·. ø˜ Ï›ÌÓË ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÈÎÚ‹ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÁÏ˘Îfi, ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ Î·È ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi Ì ¿ÌÂÛË, ¤ÌÌÂÛË, ˘fiÁÂÈ· ‹ Î·È Â›ÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ‹ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ·Ô‰¤ÎÙ˜ (DUSSART, 1966). ∆Ô Êˆ˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÔÈ Â‰·ÊÈÎÔ›, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ› Î·È ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ Î·È ·ÔÚÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·›˙Ô˘Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ (THIENEMANN, 1912). ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ (ÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· Ï›ÌÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·ÓıÚˆÔ˜ ‹ Î·È Ù· ˙Ò· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Ï›ÌÓË. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË ÏÂοÓË Î·È ·fi ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. H ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ï›ÌÓË Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ Ë ∫·Û›· £¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ·ÏÌ˘Ú‹ Ï›ÌÓË Î·È Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Î·È fiÁÎÔ (79300 Km3) Ï›ÌÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ µ. ∞ÌÂÚÈ΋˜ (Superior, Huron, Michigan, Ontario, Erie) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿˙· ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÁË ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 245240 Km2 Î·È fiÁÎÔ 24620 Km3. ∏ Ï›ÌÓË µ·˚οÏË ÛÙËÓ ∞Û›·, Ì ¤ÎÙ·ÛË 31500 Km2 , fiÁÎÔ 23000 Km3 Î·È Ì ̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 1741 ̤ÙÚ· Â›Ó·È Ë ÈÔ ‚·ıÈ¿ Ï›ÌÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ Ë ∆·Áηӛη ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û ‚¿ıÔ˜ Ï›ÌÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 1470 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 34000 Km2 Î·È fiÁÎÔ ÂÚ›Ô˘ 19000 Km3 (HUTCHINSON, 1957), (EÈÎ. 1). ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ οو ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¡ÂÎÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Ì ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘„fiÌÂÙÚÔ -980 ̤ÙÚ·, Ë £¿Ï·ÛÛ· Ù˘ °·ÏÈÏ·›·˜ Ì -210 Î·È Ë ∫·Û›· Ì -25 ̤ÙÚ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÙÔ˘˜, Ôχ οو ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù·

72

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


‚˘ı›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ÎÚ˘ÙÔ‚˘ı›ÛÂȘ”. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ÎÚ˘ÙÔ‚‡ıÈÛÌ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ∆ÚȯˆÓ›‰· Î·È ∞̂ڷΛ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÏÈÌÓ·›·˜ ÏÂοÓ˘ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. √È Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Â›Ó·È 56, ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 29.5% (600 Ù.¯ÏÌ) ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (2026 Ù.¯ÏÌ), ÂÓÒ ÔÈ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Â›Ó·È 25 ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 17.7% (358 Ù.¯ÏÌ). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë Ï›ÌÓË ∆ÚȯˆÓ›‰· ÛÙËÓ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÌÓË (98.6 Km2), Ì fiÁÎÔ 2900 X 103 m3 Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 58 ̤ÙÚ·. ¢Â‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È Ë µfiÏ‚Ë ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ì 68 Km2, Ì fiÁÎÔ 940 à 103 m3 Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 23 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Ë µÂÁÔÚ›Ùȉ· ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Â›Ó·È Ë ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Ï›ÌÓË Ì 70 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘, ÙÚ›ÙË Û ¤ÎÙ·ÛË (53 Km2) Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û fiÁÎÔ (1530 à 103 m3). ∏ ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏËÓÈ΋ Ï›ÌÓË, ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 266 Km2 Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ 55 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘. √È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÎÙȘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ȉÈfiÙ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜, ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È È˙ËÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÊÚ¿ÎÙË ÙËÓ ·ÌÌÔÏÔ˘Ú›‰· Ë ÔÔ›· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÓÙËÚ› ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·. ŒÙÛÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›‰ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ê˘ÛÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∂Λ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿Á΢ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ì Ù¯ÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÛԉ¢ÙÈο ÛÙfiÌÈ·, Â΂·ı‡ÓÛÂȘ Î.¿). √È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈο ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·Ù· Î·È Û˘¯Ó¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ fiÚˆÓ (·ÏÈ›·). ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚¿ıÔ˘˜, Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÔ˘˜ ¤ÎÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â›Ó·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÛÙ·ı‹, Ì ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ¯·ÌËÏ‹, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË “·‰Ú¿ÓÂÈ·” Ë ÔÔ›· Ì ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ Â͈ÁÂÓÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÈÙ›ˆÓ) ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ (CARTER, 1988). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (.¯. ‚ÂÓıÈ΋ ·Ó›‰·) ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË Â·ÓÂÔ›ÎÈÛË, ÂÓÒ Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‚ÂÓıÔ·Ó›‰·˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ “ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡” ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Â›‰Ú·ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ “ÎÚ›ÛÂȘ ‰˘ÛÙÚÔÊÈÛÌÔ‡” Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ Ú˘ıÌfi ‚ÈÔ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘ Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ (ÓËÓÂÌ›·, ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ·Ô˘Û›· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ) ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ó·ÁˆÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (GUELORGET et al., 1983). ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ȉȷÈÙÂÚÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ˙ÒÓˆÛ˘ Ô˘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔÌfiÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Û‡ÓıÂÛË ‚ÂÓıÈÎÒÓ Î·È ÂÏ·ÁÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (GUELORGET & PERTHUISOT,1992). ŒÙÛÈ (EÈÎ. 2): -Ë ˙ÒÓË π ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ı·Ï¿ÛÛÈ· ›‰Ë Î·È Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ÓËÚËÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, -ÛÙË ˙ÒÓË ππ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ù˘Èο ı·Ï¿ÛÛÈ· ›‰Ë, ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÂÓ‡·Ï· ‚ÂÓıÈο ›‰Ë (Mactra, Tellina), ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ¤¯ÂÈ ÌÂȈ̤ÓË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Ì ΢ڛˆ˜ ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿ Î·È ‰È¿ÙÔÌ·, -ÛÙË ˙ÒÓË πππ Ù· ›‰Ë Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Â›Ó·È Â˘Ú‡ÔÈη (Glycera, Ruditapes), Ë ‚ÈÔÌ¿˙· ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Î·È ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓËÚËÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, -ÛÙË ˙ÒÓË πV ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ·Ó›‰·, Ù· ›‰Ë Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ÏÈÌÓÔı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (Abra, Cerastoderma, Hediste, Gammarus), ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿ Î·È ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Ë ¯ÏˆÚ›‰· ·fi ÙÔ Ê·ÓÂÚfiÁ·ÌÔ Ruppia, -ÛÙË ˙ÒÓË V ··ÓÙ¿Ù·È ˘„ËÏ‹ ·ÔÌfiÓˆÛË, ÛÙȘ ˘ÂÚ‡·Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ›‰Ë Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ‚ÂÓıÈο (Corophium, Hydrobia) ÂÓÒ ÛÙȘ ˘Ô˛·Ï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ··ÓÙÔ‡Ó ÙÚȯfiÙÂÚ· Î·È ÔÏÈÁfi¯·ÈÙ·, ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Î˘·ÓÔʇÎË, Ë ‚ÈÔÌ¿˙· Â›Ó·È Ì¤ÁÈÛÙË Î·È Ë ¯ÏˆÚ›‰· ·fi Potamogeton, -ÛÙË ˙ÒÓË Via ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÌfiÓˆÛË, Ù· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÏ˘Î¿ ηıÒ˜ Î·È Ù· ›‰Ë Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ›‰Ë, ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Ë ¯ÏˆÚ›‰· ·fi ¯ÏˆÚÔʇÎË ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, -ÛÙË ˙ÒÓË Vib ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ›ÛÙË ·ÔÌfiÓˆÛË, Ù· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ˘ÂÚ‡·Ï· ‹ ÂÍ·ÙÌÈÛÔÁÂÓ‹ ‰¿ÊË, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÎÚÔ‡ÛÙ˜ ΢·ÓÔÊ˘ÎÒÓ, Ù· ¯ÏˆÚÔʇÎË Â›Ó·È Ï›Á·, ÂÓÒ Ë ‚ÂÓıÔ·Ó›‰· ۯ‰fiÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

73


ªÈ· ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÁÏ˘Î¿, ·ÏÌ˘Ú¿ ‹ ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ÓÂÚ¿. ŒÓ·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙÔ p∏, ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÔÍÂȉԷӷÁˆÁ‹˜, Ë ·ÏÌ˘ÚfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

EÍ¿ÙÌÈÛË EÈÛÚÔ‹ °Ï˘ÎÔ‡ NÂÚÔ‡

•ËÚ¿ Sò

Chl-a

BÈÔÌ¿˙·

£¿Ï·ÛÛ· B¤ÓıÔ˜

º˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ

B·ıÌfi˜ AÔÌfiÓˆÛ˘

EÈÎ. 2: ¶ÚfiÙ˘Ô ˙ÒÓˆÛ˘ Û ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÏÈÌÓÔı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÛÙÔ ‚¤ÓıÔ˜, ÛÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi, ÛÙË ‚ÈÔÌ¿˙· Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· (Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ˙ÒÓˆÛË Î·È Ì ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛË Î¿ı ˙ÒÓ˘) (ËÁ‹: GUELORGET & PERTHUISOT, 1992).

√È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ϤÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Û ¿Ï·Ù·, ÂÓÒ Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤ÙÛÈ ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÏÏÒÓ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, Ë ÔÔ›· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔηٷӿψÛË Ì¤Û· ÛÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·. ÕÊıÔÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂͤگÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ‹ Ù· Ù¯ÓËÙ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù¿ Ù˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÔ̤ӈ˜ ÔÛfiÙËÙ· ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Ô˘ ΢Úȷگ› Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ÌÈ· ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ·fiıÂÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÔχÏÔÎÔ ÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ϤÁÌ·. °ÂÓÈο ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜, Ì ÙËÓ ¿ÊıÔÓË ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË, ÙËÓ ¿ÊıÔÓË ·Ó›‰· Î·È ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ȉÈfiÌÔÚʘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÔÏÏÒÓ È¯ı˘ÔÏËı˘ÛÌÒÓ ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ÁÈ· ÙÚÔÊÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÏÈ¢ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÏÈ¢ÙÈο ΤÓÙÚ·, fiÔ˘ ÙÔ 56% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Î¤Ê·ÏÔÈ, Á‡Úˆ ÛÙÔ 20% Ù· ¯¤ÏÈ·, 10% Ù· Ï·˘Ú¿ÎÈ·, Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÔÈ ÙÛÈÔ‡Ú˜, ÔÈ ÁÔ‚ÈÔ›, ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜, ÔÈ Û¿ÚÔÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂÌÔÚ‡ÛÈÌ· ›‰Ë. ªÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Û˘ÁÎÔÌȉ‹ „·ÚÈÒÓ ·fi ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 6.3 ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·, Ì ·ÎÚ·›Â˜ ÙÈ̤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂΛӢ ÙÔ˘ ÷˚‰Â˘ÙÔ‡ ∫·‚¿Ï·˜, fiÔ˘ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 19.3 ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· Î·È ÂΛӢ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ £ÂÛÚˆÙ›·˜ Ì 1.5 ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 72 ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 550 Ù. ¯ÏÌ, Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6000 ÙfiÓÔ˘˜ „¿ÚÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ οı ¤ÙÔ˜. ™Ù· πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 10 ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ (21 Ù.¯ÏÌ), ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· 9 (170 Ù.¯ÏÌ) Î·È Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈʤÚÂȘ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È Ù· ¤ÏË Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈÔÙÈο, ÔÛÔÙÈο Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡-ÁˆÌÔÚ-

74

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÊÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘Ô‚¿ıÚÔ˘ ÙÔ˘˜. ∆· ¤ÏË Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚ˜ ‹ ÌfiÓÈ̘ ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ù· ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·‚·ı‹, ηχÙÔÓÙ·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ˘‰Úfi‚Ș, ˘‰ÚÔ¯·Ú›˜ Î·È ˘‰ÚfiÊÈϘ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÂÏfi‚Ș Ê˘ÙÔÎÔÈӈӛ˜. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÏÒÓ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÏÌ·Ù· ‹ ‚¿ÏÙÔÈ ‹ ÙÂÓ¿ÁË, ·ÏÏ¿ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ‰·ÊÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆· ¤ÏË ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ȉÈÔÌÔÚʛ˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙ· ÂӉȷÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚË ÂͤÏÈÍË, Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ë ‚ÈÔÌ¿˙· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‚¤ÓıÔ˜ (ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ), ÙÔ ÓËÎÙfi (ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi) Î·È ·fi Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘. ∏ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ pH ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŒÙÛÈ, Ù· ¤ÏË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Ì ٷ fiÍÈÓ· ¯Ô˘ÌÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ï¿ÛË Ùˆ¯‹ Û ·ÔÛ˘ÓıÂÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ô ‚·ÎÙËÚÈ·Îfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ¤ÏË ÙˆÓ Â˘ÎÚ¿ÙˆÓ Î·È ÙÚÔÈÎÒÓ ÎÏÈÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ù· ¤ÏË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ·Ù› ›¯·Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ÙËÓ ÂÏÔÓÔÛ›· Î·È ˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·Ó ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë ·¤ÚÈ· (.¯. ˘‰ÚfiıÂÈÔ, ÌÂı¿ÓÈÔ). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô πÔÎÚ¿Ù˘ (400 .¯.) ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «ÂÚ› ·¤ÚˆÓ, ˘‰¿ÙˆÓ, ÙfiˆÓ» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «...fiÛÔÈ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ›ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙ¿ÛÈÌ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ Âψ‰ÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÚËṲ̂ÓË ÙË ÛÏ‹Ó· Î·È ÙÔ Û˘ÎÒÙÈ ÙÔ˘˜». ∏ ÂÏÔÓÔÛ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ú ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1920 Ì ÌÂÁ¿ÏË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ∫ÈÏΛ˜, ƒÔ‰fi˘, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢Ú¿Ì·˜, ™ÂÚÚÒÓ, ¶Ú¤‚Â˙·˜, ÕÚÙ·˜ Î·È §Â˘Î¿‰·˜. ∏ Ù¿ÛË ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Á˘, ÁÈ· ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÒıËÛ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÍ‹Ú·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙfi fiÙÈ Î·È ÔÈ ÂÏÒ‰ÂȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ·Í›·, ÂÓÒ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∆· ¤ÏË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: - ÌÈÎÚ¿ ‹ ‚·ıÈ¿ Ù¤ÏÌ·Ù·. ªÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË, Ì ‚¿ıÔ˜ ÓÂÚÔ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 20 ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚ· ‹ Ì ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÓÂÚfi (60-80 cm) Î·È Â˘ÌÂÙ¿‚ÔÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· Ù¤ÏÌ·Ù· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı›, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÛÙڈ̿وÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜. - ÌÂÁ¿Ï· ‹ ÌÈÎÚ¿ ¤ÏË. ∆Ô ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 1 ̤ÙÚÔ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÏ˘ÌÈÎÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜. - ¤ÏË Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ËÁ¤˜, ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î.¿. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÚ›Ô˘ 75 ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¤ÏË Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ ÂÚ›Ô˘ 58 Ù. ¯ÏÌ, ‰ËÏ·‰‹ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 2.8% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ 13 ¤ÏË (2 Ù.¯ÏÌ), Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ 12 ¤ÏË (16 Ù.¯ÏÌ), 11 Â›Ó·È Ù· ¤ÏË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (4 Ù.¯ÏÌ), 9 ¤ÏË ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (10 Ù.¯ÏÌ), ÂÓÒ ÏÈÁfiÙÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ (EKBY, 1994).

5.1.2. ¶ËÁ¤˜, ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ, Â΂ÔϤ˜ Î·È ‰¤ÏÙ· ÔÙ·ÌÒÓ √È ¶ËÁ¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÓÂÚfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Á‹ÈÓÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡, ÂͤÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ۯÈÛÌ‹ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ Î·È Û ڋÁÌ·. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÈÛ‰‡ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ·, Á›ÓÂÙ·È ıÂÚÌfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ 1Ô C οı 30 ̤ÙÚ· Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛfi ÛÙÂÚÂÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∆Ô ÓÂÚfi ·˘Ùfi fiÙ·Ó ÂͤگÂÙ·È Â›Ó·È ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ·fi ÙË Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙȘ ËÁ¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˙Ô˘Ó Ï›Á· ›‰Ë ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ›‰Ë ÂÓ‰ËÌÈο. √È ËÁ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ˘‰ÚÔÏÔÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û (GOLDMANN & HORNE, 1983): -ÂÏÔÎÚËÓ›˜. ŒÍÔ‰Ô˜ ÓÂÚÒÓ ·ÚÁ‹ Ì ÌÈÎÚ‹ ·ÚÔ¯‹. ™˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· ¤ÏË Î·È ÛÙ· Ù¤ÏÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ÙˆÓ Ú˘¿ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ. -ÏÈÌÓÔÎÚËÓ›˜. ¶·ÚÔ¯‹ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ì ·Ó¿‚Ï˘ÛË ÛÙÔ ‚˘ıfi ÂÏÒÓ Î·È ÏÈÌÓÒÓ. -ÚÂÔÎÚËÓ›˜. ¶·ÚÔ¯‹ ÛÙ·ıÂÚ‹, Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ·Ó¿‚Ï˘ÛË Û ÎÂÎÏÈ̤ӷ ‰¿ÊË. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

75


∆· ËÁ¿‰È· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ËÁ‹˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ù¯ÓËÙ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ËÁ¤˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ‹ ‰È·Ï›Ô˘Û·˜ (‰È·ÎÔÙfiÌÂÓË) ·ÚÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙËÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ›· Ù˘ Î·È Ù· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÙ·Ó Ù· Ú˘¿ÎÈ· Î·È Ú¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ˘„fiÌÂÙÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ·. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÔÈ ÂԯȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜, Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ë ÔÛfiÙËÙ· ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (ÛÙÂÚÂÔ·ÚÔ¯‹) Î·È Û ‰È¿Ï˘ÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ, Ë Ì¤ÛË ·ÚÔ¯‹ Î.¿. ∆Ô ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Û ¤Ó· ÔÙ·Ìfi Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ʇÛ˘ ÙˆÓ ÂԯȷÎÒÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ (£EPIANO™, 1974, ™KOY§IKI¢H™, 1990). À¿Ú¯Ô˘Ó ηıÂÛÙÒÙ·: -·Ï¿ Ì ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÏËÌ̇ڷ˜ Î·È ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡, -·ÁÂÙÒ‰Ë Ì ¿ÊıÔÓË ·ÚÔ¯‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, -ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ì ·ÚfiÌÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÂΛӘ ÙÔ˘ ·ÁÂÙÒ‰Ë Ù‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Ë ¿ÊıÔÓË ·ÚÔ¯‹ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Âԯȷο ÓˆÚ›ÙÂÚ·, -‰ÈÓ¿ Ì ·ÚfiÌÔȘ Û˘Óı‹Î˜ Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡Ô, ·ÏÏ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¿ÊıÔÓË ·ÚÔ¯‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Âԯȷο ·ÎfiÌË ÈÔ ÓˆÚ›˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, -ÙÚÔÈÎfi ‚ÚÔ¯ÂÚfi Ì ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÔ¯‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÍËÚ·Û›·˜, -ˆÎ¿ÓÈÔ ‚ÚÔ¯ÂÚfi Ì ̤ÁÈÛÙÔ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û‡ÓıÂÙ·-ÔÏ˘‰È¿Ûٷٷ ηıÂÛÙÒÙ· ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ËÌÈÛÌfi ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ. ŒÙÛÈ, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û¯¤ÛË ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ÚÔ˜ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ pH. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ÓÂÚfi Ì fiÍÈÓÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ (57%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂΛӷ Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ (16%), Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, Ó¿ÙÚÈÔ, οÏÈÔ, ıÂÈÈο Î·È ¯ÏˆÚÈfiÓÙ· (SKOULIKIDIS, 1992). ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÙ¿ÌÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÈÔ‰È΋ Î·È ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰Ë ÚÔ‹, ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ È˙ËÌ¿ÙˆÓ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‚ÚˆÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ù˘ ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰Ô˘˜ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 4268 ¯ÏÌ. √È Â΂ÔϤ˜ Î·È Ù· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ·fiıÂÛ˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÛÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È Î·ÚÎÈÓÔÂȉÒÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÍËÚ¿˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÏÂηÓÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ (Îϛ̷, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÛÙÂÚÂÔ·ÚÔ¯‹ Î.¿.) Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿ÎÙÈÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ (ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·̷ٷ, Ú‡̷ٷ, ·Ï›ÚÚÔÈ· Î.¿) (æI§OBIKO™ & ÃAXAMI¢OY, 1987). √È Â΂ÔϤ˜ Î·È Ù· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙˆÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi Î·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂‰Ò ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È È‰È¿˙Ô˘Û˜ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó·ڿ „¿ÚÈ· Î·È Î·ÚÎÈÓÔÂȉ‹, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ “·È‰fiÙÔÔÈ” ÙˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∆Ô È‰ÈfiÙ˘Ô ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÌÔÚ› Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÎÚ·›Â˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ Î·È ‰¤ÏÙ·. ∆· ‰¤ÏÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ (ηÏÏȤÚÁÂȘ, ·ÛÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË), ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·fi ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.

5.1.3. °ÂÓÈο ÁÈ· ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ, ÔÈ ˘ÁÚfiÙÔÔÈ Â›Ó·È «Ê˘ÛÈΤ˜ ‹ Ù¯ÓËÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Úfi¯ıȘ, ·Ú·Ï›ÌÓȘ ‹ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·Ï˘Î¤˜, ¤ÏË, Ù¤ÏÌ·Ù·, ‚¿ÏÙÔÈ ‹ Î·È Î·Ù·ÎÏ˘˙fiÌÂÓ˜, ÌfiÓÈÌ· ‹ ÚfiÛηÈÚ·, ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÌÒÙȉ· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¤ÍÈ Ì¤ÙÚ·» (GREESON at al., 1979, MALTBY et al., 1989).

76

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


√È ˘ÁÚfiÙÔÔÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â˘·›ÛıËÙ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ˘ ·Í›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ʇÛ˘, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù›: -¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. -∞ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔÌ˯·ÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. -ƒ˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Îϛ̷, ÙË ÚÔ‹ Î·È ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. -∞Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÚ· Û ‚ÈÔÌ¿˙· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. -∂›Ó·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·‰È¿ÎÔˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ. -™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Û ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜ Î.¿ (GOPAL et al., 1982). ŸÛÔ ÈÔ ·Ïfi Â›Ó·È ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÒ‰˘Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙȘ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ·˘ÍË̤ÓË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·ÓÙÈ·Ú¤ÏıÂÈ ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ԯϋÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ˘ÁÚfiÙÔÔÈ, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ʇÛ˘ ˘„ËÏ‹˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ Î·È Ù· Â›‰· Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. µ·ÛÈÎÔ› fï˜ Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. √È ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔÈ, οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ‹ÈÔ˘˜ fiˆ˜ ϤÌ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ fiˆ˜: -ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. -ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÚÔÊÒÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ Û ÚˆÙÂ˚Ó˜ (˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ) Î·È -ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹, Ù· ÛÔÚ Î·È ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ˘ÁÚfiÙÔÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. √È ˘ÁÚfiÙÔÔÈ ˆ˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔχÏÔÎË ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙ˆÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ·Ó·Ú›ıÌËÙˆÓ ÂȉÒÓ Ù˘ ·Ó›‰·˜ Î·È Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÔʤÏË Ì ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, „˘¯·ÁˆÁÈ΋ Î·È ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›·. ∞ӤηıÂÓ ÔÈ ˘ÁÚfiÙÔÔÈ ‹Ù·Ó fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Û˘¯Ó¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ˘ÁÚfiÙÔÔÈ Ô‰ËÁËı‹Î·Ó Û ˘ÂÚÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÌÊ·Ó‹ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ‰È·Ù¿Ú·Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜ (T™IOYPH™ & °EPAKH™, 1991). T¯ÓËÙ‹ §›ÌÓË KÂÚΛÓ˘ ¢¤ÏÙ· AÍÈÔ‡ §Ô˘‰›· AÏÈ¿ÎÌÔÓ·

MÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û·

§›ÌÓ˜ Bfiς˘ §·Áη‰¿

§›ÌÓË BÈÛÙoÓ›‰·˜ ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜ Î·È §›ÌÓË MËÙÚÈÎÔ‡ ¢¤ÏÙ· N¤ÛÙÔ˘

¢¤ÏÙ· Œ‚ÚÔ˘

AÌ‚Ú·ÎÈÎfi˜ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· MÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ KÔÙ‡¯È ¢¿ÛÔ˜ ™ÙÚÔÊ˘ÏÈ¿˜

EÈÎ. 3: √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ˘ÁÚfiÙÔÔÈ Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ramsar.

√È ˘ÁÚfiÙÔÔÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›· Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ï›ÌÓË ∫Ô˘ÚÓ¿ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ·fi ÙÔÓ ˘ÁÚfiÙÔÔ Ù˘ ∫ˆ ̤¯ÚÈ ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ∞ÓÙÈÓÈÒÙË ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

77


√È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È (EÈÎ. 3): - ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∂‚ÚÔ˘, - ÙÔ ¤ÏÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÓÔ‡ £Ú¿Î˘, Ë Ï›ÌÓË ªËÙÚÈÎfi ‹ πÛÌ·Ú›‰· Î·È ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÏÈÌÓÒÓ, - Ë Ï›ÌÓË µÈÛÙˆÓ›‰· Î·È ÙÔ ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜, - Ë Ï›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË, - ÔÈ Ï›ÌÓ˜ µfiÏ‚Ë Î·È ∫ÔÚÒÓÂÈ·, - ÙÔ ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á. ª¿Ì· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, - ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∞ÍÈÔ‡, ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ· Î·È §Ô˘‰›·, - ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔ˘, - ÔÈ Ï›ÌÓ˜ ªÈÎÚ‹ Î·È ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û·, - Ô ∞Ì‚Ú·ÎÈÎfi˜ ÎfiÏÔ˜ Ì ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ §Ô‡ÚÔ Î·È ãAÚ·¯ıÔ, - ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∫·Ï·Ì¿, - ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ™ÂÚ¯ÂÈÔ‡, - Ë ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡, - Ë ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ∫ÔÙ‡¯È Î·È ‰¿ÛÔ˜ ™ÙÚÔÊ˘ÏÈ¿˜, - Ë Ï›ÌÓË ªÔ˘ÛÙfi˜ ‹ ªÂÏÈÁÎÔ‡ ∫˘ÓÔ˘Ú›·˜, - Ë ·Ï˘Î‹ K‡ÙÚÔ˘˜ ¶ÈÂÚ›·˜, - ÌÈÎÚÔ› ˘ÁÚfiÙÔÔÈ ÛÙË ª‹ÏÔ, ∆‹ÓÔ, ¡¿ÍÔ, ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, - Ë ·Ï˘Î‹ Î·È Ë ¯ÔÚÙ·ÚÔÏ›ÌÓË ÛÙË §‹ÌÓÔ, - Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ÛÙË §¤Û‚Ô Î·È ÔÈ Á‡Úˆ ÌÈÎÚÔ› ˘ÁÚfiÙÔÔÈ Î.¿. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‚Ï¿‚˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜. º·›ÓÂÙ·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÏÏÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÂÓÒ Ì ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™‹ÌÂÚ· ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ fiÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊÈÎÙ‹ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘, ÌÈ· Î·È Ë ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (∆™IOYPH™ & °EPAKH™, 1991). ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Ê˘ÛÈ΋ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ÁÈ· Ó· ÚÔˆıËı› ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ì Ù¯ÓÈο ̤۷, Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‹ÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÂȉÂÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. £· Ú¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î¿ı ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Ù˘ ·ÂÈÊÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈÎÈÏ›· ‚ÈÔÙfiˆÓ Î·È ÂӉȷÈÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ˘ÁÚ¿ ÏÈ‚¿‰È·, ÌÈÎÚ¤˜ ·‚·ı›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο ‹ ÌfiÓÈÌ· Ì ÓÂÚfi, ·ÏÔÊ˘ÙÈο ¤ÏË, ·Ï›‰·, ‰È·Ï¿ÛÂȘ ·fi ÂÏfiÊ˘Ù·, ˘‰ÚfiÊ˘Ù· Î·È ·ÏfiÊ˘Ù· fiˆ˜ ·ÏÌ˘Ú›ıÚ˜ Î·È ·ÏÌ˘Ú›ÎÈ·, ÂÓÒ, fiÙ·Ó Ô ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÎÙÈÔ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ·ÌÌÔÏÔ˘Ú›‰Â˜ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ˘ÁÚfiÙÔÔ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ÈÔ ¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â·ÚÎÒ˜ ÌÂÏÂÙËı›, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ·Ó·Áη›· Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û οı ˘ÁÚfiÙÔÔ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÂÚ¢ÓËı› Ô ‚·ıÌfi˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ë ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜, ÂÓÒ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó fiÏ· ÂΛӷ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ó· Û˘ÏϯıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¤ÏıÂÈ Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·¯ÂÈÚ›Û‹ ÙÔ˘. £¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ÙËÓ ˘‰ÚÔÂÚ›Ô‰Ô, ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ Î·È ¿ÏÏ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· οı ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘.

78

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


√ˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ˘ÁÚÔÙÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Â›Ó·È ÎÔÈÓ¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÙ· Ì ·˘Ù¿ οı ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ˆ˜ ÚÔ˜: -ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, -ÙËÓ ·Á›‰Â˘ÛË ÓÂÚÒÓ (·¿Ï˘ÓÛË ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ), -ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË È˙ËÌ¿ÙˆÓ, -ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ‹ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔÍÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ, Î.¿ (∆™IOYPH™ & °EPAKH™, MARBLE, 1992). Ÿˆ˜ ›‰·Ì ÈÔ ¿Óˆ, ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó “·Í›Â˜” ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· οı ˘ÁÚÔÙÔÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹. ŒÙÛÈ, Ì ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ “·ÍÈÒÓ” οı ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ‹ fi¯È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙȘ ÂÚ¢ÓË٤˜ “·Í›Â˜” Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, Ë ÔÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋, Ë ·ÏÈ¢ÙÈ΋, Î·È Ë ¯ÏˆÚȉÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·, Ë ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ÓÂÚÔ‡, Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙÔÍÈÎÒÓ, ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ Î.¿. ŸÛ˜ ·fi ÙȘ “·Í›Â˜” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ “¯Ú‹ÛÂȘ” ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ “¯Ú‹ÛˆӔ οı ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ (GOPAL et al., 1982, MITSCH & GOSSELINK 1986). ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ‹ fi¯È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Î¿ı ˘ÁÚfiÙÔÔ˜, ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ Â›Û˘ ÛËÌ·Û›·˜, ÂÚ¢ÓËÙ¤Ô Î·È ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ô Ù‡Ô˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ “˘‰ÚÔÂÚÈfi‰Ô˘” Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÂΛÓË Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÌÂÙ¿ Ù· ¤ÚÁ· ·Ú¤Ì‚·Û˘. °È·Ù›, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÂÌÂÈÚ›·, Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÔÏÏÒÓ ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ οı ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙËÓ “˘‰ÚÔÂÚ›Ô‰Ô” ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οı ˘ÁÚfiÙÔÔ, ÂΛӘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂΛӘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ·ÔηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó, ·Ó ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ‰ÂÓ ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ̛· ˘ÁÚÔÙÔÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È. ∆· ÙÚÔÊÈο ϤÁÌ·Ù· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÁÈ· Ù· ÙÚÔÊÈο ϤÁÌ·Ù· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÁÈ·Ù› ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÁÓÒÛË Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙËı› ÌfiÓÔ Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÂÈÙfiÔ˘ ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ë ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ù· ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ·ÛfiÓ‰˘Ï˘ ·Ó›‰·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚÔÊÈο Â›‰· ‰ËÏ·‰‹ Ù· „¿ÚÈ· Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿. ∞˘Ùfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ ‚·ıÌfi, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚÔÊÈο ϤÁÌ·Ù· Î·È ı· Ù· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ı· ·Ó·ÎÙËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˘fi„Ë ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘ (MARBLE, 1992). ŒÓ· ·fi Ù· ÚÒÙ· Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÌÂϤÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ›ӷÈ: -Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘, fiÔ˘ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÚÔÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ÙË ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙËÓ ·ÛfiÓ‰˘ÏË ·Ó›‰·, ÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·, Ù· „¿ÚÈ· Î.¿. - Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚·ÛÈÛÙ› ÌfiÓÔ Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· οı ˘ÁÚÔÙÔÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÚÈ· ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÁÈ·Ù›: -̤۷ ÛÙÔÓ ˘ÁÚfiÙÔÔ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ¯Ú‹Û˘ (‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ‚fiÛÎËÛË, ηÏÏȤÚÁÂÈ·, ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÒÓ Î.¿) Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó, - Ô ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ˆ˜ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯¤ÚÛÔ, ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ‰¿ÛÔ˜, ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ, Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· Î·È ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

79


- Ë Â‡ÎÔÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÂÌÊ·Ó‹ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÏfiÊÔ˜, Û˘ÛÙ¿‰Â˜ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, ·Ó·¯ÒÌ·Ù·, Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î.¿) Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ¤Ì‚ÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· (ÂÓ‰ËÌÈο „¿ÚÈ·), Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ì ÙËÓ ÂÊÈÎÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î.¿. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ “˙ÒÓ˘” fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ˙ÒÓ˜, Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (˘Ú‹Ó·˜) ÚÔÛÙ·Û›· ‹ Î·È Ë ˙ÒÓˆÛË Û ٤ÛÛÂÚȘ ˙ÒÓ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔÛÙ·Û›·, ÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ì ÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ‹ fi¯È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ŸÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Û ¤Ó·Ó ˘ÁÚfiÙÔÔ, ÙfiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏÂÛÙ› ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ‹ Î·È ÙË ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È Û˘Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó, Ë ÂÊÈÎÙfiÙËÙ·-‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙËıÔ‡Ó Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë Î¿ı ̛· Î·È Ì ÔÈ¿ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. √ ÛÙfi¯Ô˜ ı· ›ӷÈ, ÔÈ ÂȉȈÎfiÌÂÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ó· ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ (COWARDIN et al., 1979). °È· ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÂÓfi˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÌÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·. °È· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ··Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË ÁÈ· Ù·: -÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó Â›ÙˆÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ (ÙÔÔÁÚ·Ê›·, ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·, ˘‰ÚÔÏÔÁ›·, ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο, ˘‰ÚÔ¯ËÌÈο, ˘‰ÚÔÁˆÏÔÁÈο, ÁˆÏÔÁÈο, ÂÚ·ÙfiÙËÙ· Î·È Û‡ÛÙ·ÛË Â‰·ÊÒÓ ·ÌÌÔÏÔ˘Ú›‰·˜ Î·È ˘ı̤ӷ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘, Û‡ÛÙ·ÛË È˙‹Ì·ÙÔ˜ ˘ı̤ӷ Î.¿). ‚. °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó: - À‰ÚÔÂÚ›Ô‰Ô˜ (·Ï·È¿, ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÂÊÈÎÙ‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋) - À‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ËÁ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ - ªÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Û οıÂÙÔ Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›Â‰Ô - ∆ÚÔÊÈο ϤÁÌ·Ù· Î·È ¿ÏϘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ‹ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó - ∞·Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÂÊÈÎÙfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Á. Matrix ÁÈ· ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘. Àfi‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈ·˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· I. √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ›. ÀÁÚfiÙÔÔÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÔ‡ÛÈ· ·Ó›‰· ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÔÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ (™Ù˘ÌÊ·Ï›·, ºÂÓÂfi˜ Î.¿). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· ‚·ÚÈ¿ ̤ٷÏÏ·, ÔÈÎÈÛÙÈο χ̷ٷ, ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·, ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, Ï·ÛÙÈο Î·È ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜, ˘ÏÈο Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‚ÈÔÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜ (∆™IOYPH™ & °EPAKH™, 1991). ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ˘ÁÚÔÙÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙ˆÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÔʤÏË Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÎÏÈÌ·ÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, „˘¯·ÁˆÁÈ΋ Î·È ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›·. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· ÔÈ Ôԛ˜ Û˘¯Ó¿ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó Î·È ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ (MARBLE, 1992).

80

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

81

ªfiÓÈÌË ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ªfiÓÈÌË ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú‹Ó· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ¶ÚfiÛηÈÚË ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ¶ÚfiÛηÈÚË ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ·

1

6.1

6

5.1 5.2 5.3

5

4.1 4.2 4.3

4

3.1 3.2 3.3

3

2.1 2.2 2.3

2

1.1 1.2 1.3

À‰ÚÔÂÚ›Ô‰Ô˜ (∆‡Ô˜, ∂›‰Ô˜, ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜)

·/·

™Ù‹ÚÈÍË ∆ÚÔÊÈÎÒÓ ¶ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ

∞ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ¡ÂÚÔ‡

∂·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË À‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË π˙ËÌ¿ÙˆÓ

∂ÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË £ÚÂÙÈÎÒÓ ¶ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Î·È ∆ÔÍÈÎÒÓ º·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ™˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ

¶π¡∞∫∞™ I Yfi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ˆ˜ ÚÔ ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÁÚÔÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (ËÁ‹: MARBLE, 1992) µ·ıÌfi˜ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ µ·ÛÈΤ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÀÁÚÔÙfiÔ˘ .......... ÕÏϘ


82

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

-·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ∂ԯȷ΋ ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ∂ԯȷ΋ ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ∞ÂÚÈÔ‰È΋ ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ∞ÂÚÈÔ‰È΋ ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Î·È fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ∫ÔÚÂÛÌfi˜ Ì ¡ÂÚfi -·fi ı¿Ï·ÛÛ· -·fi ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ -·fi ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÕÏϘ ™˘Óı‹Î˜

6.2 6.3

™Ù‹ÚÈÍË ∆ÚÔÊÈÎÒÓ ¶ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ

∂ÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË £ÚÂÙÈÎÒÓ ¶ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Î·È ∆ÔÍÈÎÒÓ º·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ™˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ

ÕÏϘ

-∫ϛ̷η ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜: À=À„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘, ª=ª¤ÙÚÈÔ˜, Ã= ÷ÌËÏfi˜. -ªfiÓÈÌË ∫·Ù¿ÎÏ˘ÛË= ηٿÎÏ˘ÛË ·fi ÓÂÚfi ۯ‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜, ¶ÂÚÈÔ‰È΋= ÂÚÈÔ‰È΋ ηٿÎÏ˘ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ∂ԯȷ΋= ηٿÎÏ˘ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ∞ÂÚÈÔ‰È΋= ηٿÎÏ˘ÛË ·ÂÚÈÔ‰Èο ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ¶ÚfiÛηÈÚË=ηٿÎÏ˘ÛË ÚfiÛηÈÚË Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ∫ÔÚÂÛÌfi˜= ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÎÔÚÂṲ̂ÓÔ Ì ÓÂÚfi ¯ˆÚ›˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ˘‰¿ÙÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. - ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË= ·) ∞ÔηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó, ‚) ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Á) ÂÊÈÎÙfiÙËÙ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜.

12

11 11.1 11.2 11.3

10.1 10.2 10.3

10

9.1 9.2 9.3

9

8.1 8.2 8.3

8

7.1 7.2 7.3

7

À‰ÚÔÂÚ›Ô‰Ô˜ (∆‡Ô˜, ∂›‰Ô˜, ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜)

·/·

µ·ıÌfi˜ ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ µ·ÛÈΤ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÀÁÚÔÙfiÔ˘ .......... ∞ÔÙ·Ì›Â˘ÛË ∂·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ¡ÂÚÔ‡ À‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ π˙ËÌ¿ÙˆÓ


5.2. ªÔÚÊÔÏÔÁÈο À‰ÚÔÏÔÁÈο Î·È À‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ∞fi ·ÏÈ¿ ›¯Â ÌÂÏÂÙËı› Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Â›¯Â ‰È·Ù˘ˆı› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ-‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (THIENEMANN, 1912). ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (BRYLINSKY & MANN, 1973). ™‹ÌÂÚ·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, Ù· ÛÙÔȯ›·, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÂÔ¯È΋ ‚¿ÛË, ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ÂӉȷÈÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ˘‰ÚÔÏÔÁÈο, ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈο, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È ÛÙ· ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ, ¯ÚfiÓÔ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ· Ú‡̷ٷ Î·È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘˜, ̤ÛÔ ‚¿ıÔ˜, ¤ÎÙ·ÛË Î·È fiÁÎÔ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜, ̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜, ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜, ÛÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ Î·È ·Úfi¯ıÈ·˜ ˙ÒÓ˘ Î.¿. (HUTCHINSON, 1957, RUTHNER, 1963, GOLTERMAN, 1975, COEL, 1983, WETZEL, 1983, Î.¿). ∏ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ‹ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ÏÈÌÓ·›· ÏÂοÓË, ÂÓÒ Ë ÌÔÚÊÔÌÂÙÚ›· Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· Ê˘ÛÈο, ¯ËÌÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È ¤ÙÛÈ ·›˙ÂÈ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. °ÂÓÈο, ÙÔ Û¯‹Ì· ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÌÔÚ› Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. ƒË¯¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ì ·Ó·ÏÔÁÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÓÂÚÔ‡ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ›˙ËÌ· Â›Ó·È ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ·fi Ï›ÌÓ˜ ‚·ıȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ·fiÙÔ̘ ·ÎÙ¤˜. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ‚˘ıÔÌÂÙÚÈÎfi ¯¿ÚÙË ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ: ŒÎÙ·ÛË (∞), Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘. ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ (Zm), Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ŸÁÎÔ˜ (V), Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î¿ı ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ‡‰·ÙÔ˜ Û ‰È·‰Ô¯Èο ‚¿ıË ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ï›ÌÓ˘ (V=h/3[(A1+A2+..+AÓ) A1A2...AÓ], fiÔ˘ h=‚¿ıÔ˜ ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ∞1, ∞2... ∞Ó, Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡. ª¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ (∑), Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ (z=V/A). M‹ÎÔ˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ (L), Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙË ÛÙÂÚÈ¿. ∞Ó¿Ù˘ÍË ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ (DL), Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ›ÛË Ì ·˘Ù‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ (DL=L/2 ∞). ª¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ (l), Â›Ó·È Ë ÏÈÌÓ·›· ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ‰‡Ô Èfi ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ Ë ÛÙÂÚÈ¿. ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ (b), Â›Ó·È Ë Î¿ıÂÙË ·fiÛÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, ÙˆÓ ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ·ÎÙ‹˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÛÙÂÚÈ¿. ª¤ÛÔ Ï¿ÙÔ˜ (d), Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ (d=A/l) ∏ ÚԤϢÛË ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÂÚˆı› ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ Ù˘ ÏÂοÓ˘. ªÈÎÚ¤˜ ÙÈ̤˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 0,4 Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÚԤϢÛË, ÂÓÒ Ë Ê‡ÛË ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜. ∆ÈÌ‹ Á‡Úˆ ÛÙÔ 0,5 ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÎÙÔÓÈ΋ ʇÛË Ù˘.

5.2.1. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· Î·È ˘‰ÚÔÏÔÁ›· ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÔÙ·ÌÒÓ ƒ˘¿ÎÈ·, ڤ̷ٷ, ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ÔÙ¿ÌÈ·, Ï›ÌÓ˜, ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Â΂ÔϤ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘‰ÚÔÎÚ›ÙË Ù˘. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ Î‡ÚȘ ›ÛÔ‰ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ù· ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· Î·È Ë ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÓÒ ¤ÍÔ‰ÔÈ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÂÎÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ Î·È ˘fiÁÂÈ·). ™Â οı ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜, Â›Ó·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘, ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘, Ë fi„Ë Ù˘, Ë ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‹ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √ ÏfiÁÔ˜ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ì¿˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

83


·ÚÈıÌÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÏÂοÓ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘ R Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÌÈ·˜ Ù¿Í˘ (na) ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÔ̤ӈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù¿Í˘ (na+1)/ (R=na/na+1), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ ÏËÌ̇ڷ˜. ∂ÙÛÈ, ÏÂοÓ˜ Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛ˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÏËÌÌ˘Úȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÂÓÒ ÏÂοÓ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‹È· ÏËÌÌ˘Úȷο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ÕÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È Ë ˘ÎÓfiÙËÙ· ·ÔÚÚÔ‹˜ Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜. ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ̤۷ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÔÚÚÔ‹˜. °È· οı ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘‰ÚÔÁˆÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ (™OY§IO™, 1986): √È ÁˆÏÔÁÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù˘ ÏÂοÓ˘, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È Ë Î·Ù›ۉ˘Û‹ ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û¯ÈÛÙfiÏÈıÔÈ, „·Ì̛٘, Ì ÎÚÔηÏÔ·Á‹ Î·È Ì¿ÚÁ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·‰È·¤Ú·ÛÙÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ›, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ (>35% ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ) Î·È ÌÈÎÚ‹ ηÙ›ۉ˘ÛË (3-7% Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ηٷÎÚ‹ÌÓÈÛ˘). ∆· ·ÓıÚ·ÎÈο ÂÙÚÒÌ·Ù· Ì ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Î·È “ηÚÛÙ” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÔÚÚÔ‹ (0-6.5%), ÂÓÒ Ë Î·Ù›ۉ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi ·fi 50-50% ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓ›ÛˆÓ. ¶ÚÔÛ¯ÒÛÂȘ, ÙÂÙ·ÚÙÔÁÂÓ›˜ Î·È Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÓÂfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜, ¤¯Ô˘Ó ÔÈΛÏÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜, ÂÓÒ Ë Î·Ù›ۉ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ 10-25% ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÏÂοÓË Î·È ÛÙË ÏÈÌÓ·›· ÏÂοÓË. √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÔÒÓ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ÏÂοÓ˘ ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË. √ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË. √ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘. √ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È fiÁÎÔÈ ‡‰·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ÂÈÊ·ÓÂȷο Î·È ˘fiÁÂÈ· ·fi ÙË Ï›ÌÓË. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ë ÂÍ·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹ Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ÏÂοÓ˘. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ˘‰¿ÙÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ: ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ (∆) ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ (T= V/Q , fiÔ˘ V= fiÁÎÔ˜ Ï›ÌÓ˘, Q= fiÁÎÔ˜ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÔÚÚÔ‹˜) Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ (Ú= Q/V) ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ (r= V/I, fiÔ˘ π= Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÂÈÛÚÔÒÓ ÚÔ˜ ÙË Ï›ÌÓË) ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ÊfiÚÙÈÛË (q= Q/A, fiÔ˘ A= ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÌÓ˘) ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙË Ï›ÌÓË (S= V/I-EÓ, fiÔ˘ ∂Ó= fiÁÎÔ˜ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘). ™ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓÔ‡˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ (‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜, ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈο ·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· (ËÊ·›ÛÙÂÈ·, ΢ÎψÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·). ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ Ì ٷ ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· (‚ÚÔ¯‹, ¯ÈfiÓÈ, ¯·Ï¿˙È, Î.¿.) ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙË Ï›ÌÓË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó Û ̛· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹, ›Ù ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ›Ù ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· ˘„fiÌÂÙÚ· ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ηı’ Ô‰fi ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË, ÂÈÊ·ÓÂȷο Î·È ˘fiÁÂÈ·, ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Â›Û˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚ÈÔÁˆ¯ËÌÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ÙȘ Èfi ¿Óˆ ÂÓÒÛÂȘ (BOON et al., 1992). ŒÙÛÈ, Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ ¤Ó· ÏÈÌÓ·›Ô ‹ ÔÙ¿ÌÈÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ÏÈÌÓ·›· ÏÂοÓË ‹ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi Î·È ÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ (EÈÎ. 4). ™˘Ó‹ıˆ˜, ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ì ̷ıËÌ·ÙÈΤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ó· ÂÎÙÈÌËı› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ Ì ٷ ÊÔÚÙ›· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ë Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÒÛˆÓ, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË. ∞˘Ù¿ Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÚÔ¤¯ÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ Â‰·ÊÈ΋ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ›˙ËÌ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·˘Ùfi¯ıÔÓË ËÁ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (TAUB, 1984).

84

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙ· Ê˘ÛÈο Î·È ¯ËÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·È Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

(M) (E)

EÈÎ. 4: ∆Ô ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÔÈ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∂‡ËÓÔ˘ (E) Î·È ªfiÚÓÔ˘ (M).

Ÿˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË Ï›ÌÓË ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ô˘ ÂÔÈΛ˙ÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙ˆÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï·ÁÎÙÈΤ˜ ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfi, ÔÈ ÂÚÈÊ˘ÙÈΤ˜ ÛÙÔ ÂÚ›Ê˘ÙÔ, ÔÈ ‚ÂÓıÈΤ˜ ̤۷ Î·È Â¿Óˆ ÛÙȘ ¤ÙÚ˜ Î·È ÛÙÔ ›˙ËÌ·. √È ¯ÒÚÔÈ ·˘ÙÔ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ·ÏÏ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

5.2.2. º˘ÛÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ˙ÒÓˆÛË ÏÈÌÓÒÓ Î·È ÔÙ·ÌÒÓ ∏ Ê˘ÛÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË ‹ ˙ÒÓˆÛË ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚË ÌÔÚÊÔÌÂÙÚ›· Ù˘ ÏÂοÓ˘ Ù˘, Ù· ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (EÈÎ. 5)

EÈÎ. 5: º˘ÛÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÏÈÌÓ·›Ô˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

85


∏ ·Ú¿ÏÈ· Î·È ·Úfi¯ıÈ· ˙ÒÓË Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓ˘ Ì¿˙·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ˙ÒÓË “Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘”, ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ˙ÒÓË, Ë ÔÔ›· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙȘ ·fi ¤ÍˆıÂÓ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙·. ∞˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹, ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÂοÓ˘, Ù· Áˆ‰·ÊÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ˙ÒÓË ·˘Ù‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷, ÙÔ Êˆ˜, ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (HUTCHINSON, 1967). ™˘Ó‹ıˆ˜, ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÚÔ˜ ÙË ¯¤ÚÛÔ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˘‰ÚfiÊÈÏ· ‰¤Ó‰Ú· (χΘ, ÈÙȤ˜, ÊÚ¿ÍÔÈ Î.¿), ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˘‰ÚfiÊÈÏÔÈ ı·ÌÓÒÓ˜ Î·È ˘‰ÚfiÊÈÏ· ÔÒ‰Ë ÏÈ‚¿‰È·. ∞fi Ù· ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù·, Ù· ˘ÂÚ˘‰·ÙÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ˙ÒÓË Ë ÔÔ›· ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÍËÚ¿, ÂÚÈÔ‰Èο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÂÎÙfi˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∆· Ê˘Ù¿ ·˘Ù¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‚Ô‡ÚÏ·, ηϿÌÈ· Î·È „·ıÈ¿. ¶ÈÔ ‚·ıÈ¿ Î·È ¿ÓÙÔÙ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÊ˘‰·ÙÈο Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· Ì ÂÈϤÔÓÙ· ʇÏÏ· Î·È ¿ÓıË fiˆ˜ Óԇʷڷ, ÛÈÚÔ‰¤Ï˜, ϤÌÓ˜ Î·È ·ÎfiÌË ‚·ı‡ÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù· ˘Ê˘‰·ÙÈο Ì ‚˘ıÈṲ̂ӷ ʇÏÏ· fiˆ˜ Ù· Ì˘ÚÈfiÊ˘ÏÏ· Î·È ÔÈ ÔÙ·ÌÔÁ›ÙÔÓ˜. ∆¤ÏÔ˜, Ê˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ·ÎfiÌ· ‚·ı‡ÙÂÚ· Ì ٷ ¯·ÚfiÊ˘Ù· Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Ù˘ ‡ʈÙ˘ ˙ÒÓ˘, ˙ÒÓË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÂÏÂÛÙ› Ë ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË. ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· Ê˘Ù¿ ·˘Ù¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ‚¿ıË ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi 9 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ê˘ÙÒÓ ¿Óˆ ·fi Ù· 11 ̤ÙÚ· Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· Û ‚¿ıÔ˜ 20 ̤ÙÚˆÓ (HUTCHINSON, 1967). ™Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ·Ú¿ÏÈ·, ·Ú·Ïȷ΋ ‹ ·Ú¿ÎÙÈ· ˙ÒÓË. ∞˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ ÏÈÌÓ·›Ô ÓÂÚfi. ∏ ˙ÒÓË ·˘Ù‹ Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂΛÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ë ˘‰Úfi‚È· ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È Â·ÚΤ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÙÔ·˘ÙfiÙÚÔÊÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ∞˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÊıÔÓË ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÈ˙ˆÌ¤Ó· ˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ ·Ú¿ÏÈ· ˙ÒÓË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘. ∞˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈ·Ú·Ïȷ΋, ˘ÂÚ·Ú·Ïȷ΋, ¢·Ú·Ïȷ΋, ·ÓÒÙÂÚË ˘Ô·Ú·Ïȷ΋, ÌÂÛÔ·Ú·Ïȷ΋, ηÙÒÙÂÚË ·Ú·Ïȷ΋ Î·È ‚·ı˘·Ú·Ïȷ΋. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Â˘·Ú·Ïȷ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·̷ٷ. ∏ ¢·Ú·Ïȷ΋ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘Ô·Ú·Ïȷ΋ (·ÓÒÙÂÚË, ̤ÛË Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ·Ú·Ïȷ΋), ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÙÈÎÒÓ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∆Ô ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂΛÓÔ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ fiÔ˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ·Ó·ÓÔ‹ ÈÛÔÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È. ™ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÛÙË Ì¤ÛË ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˙ÒÓË Ù˘ ÂÈÏ¤Ô˘Û·˜ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ˘Ô·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÈ˙ˆÌ¤Ó· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù·. ∏ ·Ú¿ÏÈ· ˙ÒÓË Û˘Ì›ÙÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘. ∫¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÏÈ· ˙ÒÓË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ‚·ı˘·Ú¿ÏÈ·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈο ʇÎË Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ÛÙڈ̷ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÙ·Ï›ÌÓÈÔ ÙÔ˘˜. ∏ ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‚·ı‡·ÏË ˙ÒÓË, ÂÓÒ Û ÌÂÁ¿Ï˜ Ï›ÌÓ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·‚˘ÛÛÈ΋ ˙ÒÓË. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ Û ̛· ÏÈÌÓ·›· ÏÂοÓË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË. ∏ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË, ¤Ú· ·fi ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·Ú¿ÏÈ·˜ ˙ÒÓ˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â›‰Ú·ÛË ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÙÔÓ ˘ı̤ӷ. ∂‰Ò, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙËÓ ·ÈÒÚËÛË, ÎÔχ̂ËÛË ‹ ÙËÓ Â›Ï¢ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ··ÓÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ï·ÁÎÙÈÎÔ› Î·È ÓËÎÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ∏ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ Â˘ÊˆÙÈ΋ Î·È ·ÊˆÙÈ΋ ˙ÒÓË. ∏ Â˘ÊˆÙÈ΋ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 1% Ù˘ ÚÔÛ›ÙÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ˙ÒÓË Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ÙÚÔÊÔÁÂÓ‹˜ ˙ÒÓË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ʈÙÔ·˘ÙfiÙÚÔÊ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ·ÊˆÙÈ΋ ˙ÒÓË Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ÙÚÔÊÔÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Ë ·Ó·ÓÔ‹ Î·È Ë ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË. ∏ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È, ηٿ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Û ‚·ıȤ˜ ‡ÎÚ·Ù˜ Ï›ÌÓ˜: - ÛÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ıÂÚÌfiÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ· Ì ۯÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È È‰È·›ÙÂÚË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, - ÛÙÔ ÌÂÙ·Ï›ÌÓÈÔ, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÛÙÚÒÌ· ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi 1Ô C ·Ó¿ ̤ÙÚÔ. - ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÙÚÒÌ·, ÙÔ „˘¯ÚfiÙÂÚÔ Î·È Û¯ÂÙÈο ·‰È·Ù¿Ú·¯ÙÔ.

86

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ˙ÒÓ˜, ΢ڛˆ˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û’ ·˘Ù¤˜. √È ˙ÒÓ˜ ·˘Ù¤˜, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ›‰Ë “ÎÏÂȉȿ” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οı ÂÚÈÔ¯‹. ∂ÙÛÈ, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È Î·Ù’Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÌÔÚÊË ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ȯı˘Ô·Ó›‰· Ì·˜, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˙ÒÓ˜, Ù˘ ¤ÛÙÚÔÊ·˜ (Salmo), ÙÔ˘ Ù˘ÏÈÓ·ÚÈÔ‡ (Leuciscus) ‹ Ù˘ Ù̷ۛ˜ (Phoxinus), Ù˘ ÌÚÈ¿Ó·˜ (Barbus) ‹ ÙÔ˘ ΤʷÏÔ˘ (Leusiscus), Ë ˙ÒÓË Ù˘ ÏÂÛÙÈ¿˜ (Abramis), fiÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë Â›Ó·È ÏÈÌÓfiÊÈÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ fiÔ˘ Ù· ›‰Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ¢ڇ·ÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (MUUS & DAHLSTROEM, 1971). °ÂÓÈο, ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ¤ÛÙÚÔÊ·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ›ÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ù· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ÔÚÌËÙÈο, Ô ˘ı̤ӷ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÙÚ˜ Î·È ¯·Ï›ÎÈ· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È „˘¯Úfi Î·È Ì ·ÚÎÂÙfi ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ™ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ Ù˘ÏÈÓ·ÚÈÔ‡, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÂÈ Î·È Ù· 2 ̤ÙÚ·, Ë ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È Ù· Ú˯¿ ÓÂÚ¿ ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÔÙ·ÌfiÏ·ÎÎÔ˘˜. ∆· ›‰Ë Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Â‰Ò ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÂÛÙÚÔÊÔÂȉ‹ (Salmo) Î·È ÛÙ· ÚÂfiÊÈÏ· ΢ÚÈÓÔÂȉ‹ (Barbus & Abramis). ™ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ÌÚÈ¿Ó·˜ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚÈ· ÎÏ›ÛË Î·È ÔÈΛϷ Ú‡̷ٷ Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿, ÂÓÒ ÛÙË ˙ÒÓË Ù˘ ÏÂÛÙÈ¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ηӿÏÈ· Î·È ÔÈ Ù¿ÊÚÔÈ. ∆· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ıÔÏ¿, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ˘„ËÏ‹, Î·È ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÌÂȈ̤ÓÔ (EÈÎ. 6). ªÈ· ¿ÏÏË Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¿Óˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ Ù˘ÏÈÓ·ÚÈÔ‡ ˆ˜ “Ú›ıÚÔ” Î·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ùfi ˆ˜ “fiÙ·ÌÔÓ”. ∆Ô Ú›ıÚÔ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË ÌËÓÈ·›· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 20Ô C, ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi, Ë ÚÔ‹ ÁÚ‹ÁÔÚË, Ô ˘ı̤ӷ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÙÚ˜ Î·È ¯·Ï›ÎÈ· Î·È Ë ·Ó›‰· Â›Ó·È „˘¯Ú‹ ÛÙÂÓÔıÂÚÌÈ΋ Î·È ÙÔ Ï·ÁÎÙfi ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‹ Â›Ó·È Ï›ÁÔ. ∆Ô fiÙ·ÌÔÓ Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË ÌËÓÈ·›· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 20Ô C , ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ë ÚÔ‹ Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È Ô ˘ı̤ӷ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¿ÌÌÔ Î·È Ï¿ÛË. ∏ ·Ó›‰· Â›Ó·È Â˘Ú‡ıÂÚÌË ‹ ıÂÚÌ‹ ÛÙÂÓÔıÂÚÌÈ΋ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Ï·ÁÎÙfi Â›Ó·È ¿ÊıÔÓÔ (GOLDMAN & HORNE, 1983). ÕÏÏÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÔÙ·Ìfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÁˆÙÔÔÁÚ·ÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ‡ÎÚËÓÔ (ÂÚÈÔ¯‹ ËÁ‹˜), ˘fiÎÚËÓÔ (Ú˘¿ÎÈ ËÁ‹˜), Ú›ıÚÔ (ÂÙÚ҉˜ Ú‡̷) Î·È ÙÔ fiÙ·ÌÔÓ (ÈÏ˘Ô·ÌÌ҉˘ ˘ı̤ӷ˜) Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ›ÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ıÔÚ˘‚Ò‰Ë, Ô ˘ı̤ӷ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ï›ÎÈ· Î·È ¯ÔÓÙÚ‹ ¿ÌÌÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ï˘Ì¤Ó· ¿Ï·Ù· ·ÏÏ¿ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈ΋ ¿ÚÁÈÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ ÔÚ˘ÎÙÒÓ ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡. ŸÙ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÔÈ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜, ÙÔÔÁÚ·ÊÈΤ˜, ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜, ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÓfiÚÁ·Ó· Î·È ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Û ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜.

EÈÎ. 6: °ÂÓÈ΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÔÙ·ÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ˙ÒÓ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÙÔ˘. (1= ¶¤ÛÙÚÔÊ·, 2= §¿ÌÚÂÓ·, ¶ÂÙÚfiÌ˘˙ÔÓ, 3= T˘ÏÈÓ¿ÚÈ, 4= TÔ‡ÚÓ·, 5= MÚÈ¿Ó·, 6= KÔÎÎÈÓÔÊÙ¤Ú·, TÛÂÚÔ‡ÎÏ·, 7= §ÂÛÙÈ¿, 8= ¶ÔÙ·ÌÔÏ·‡Ú·ÎÔ, 9= °Ï‹ÓÈ, 10= ¶ÔÙ·ÌfiÂÚη, 11= §È·ÚÈ¿, 12= ¶Ï·Ùȯı‡˜) (ËÁ‹: MUUS & DAHLSTROEM, 1971).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

87


5.2.3. À‰Úfi‚Ș ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ™Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ˙Ô˘Ó ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ì ÂȉÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ıÚÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÎÏÔ˘˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘. µ·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚˆÙfi˙ˆ·, ̇ÎËÙ˜, ʇÎË, ·ÓÒÙÂÚ· Ê˘Ù¿, ·ÛfiÓ‰˘Ï· Î·È ÛÔÓ‰˘ÏˆÙ¿ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙȘ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙ·‰È·Î¿ Á›ÓÂÙ·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏÔ. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÔÍÂÓ› ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÛÙȘ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ (MELLANBY, 1963, EDMONDSON, 1966, HYNES, 1970). ∆· ˘‰Úfi‚È· ˙Ò· Î·È Ê˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÓÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÙfiÙ ÔÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¤ÊÙÔ˘Ó Û ӿÚÎË, ‹ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·‚Á¿, ·ÛÙÂȘ Î·È ÛfiÚÈ· Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ˘‰Úfi‚ÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó fiÏË ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Û ÔÚÈṲ̂ÓË Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ¿ÏÏÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ÔÚÈṲ̂ÓÔ ‚¿ıÔ˜ ‹ ·Ô˘Û›· ʈÙfi˜, ÂÓÒ ÌÂÚÈÎÔ› ˘‰Úfi‚ÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ (¯ÈÓfi‰ÂÚÌ·, ÎÂÊ·ÏfiÔ‰·). ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È ÁˆÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷, ÙË ÚÔ‹ Î·È ÙË ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÂÓÒ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‚ÈÔÎÔÈÓÔًوÓ. √È ·Ó··Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈΛÏÔ˘Ó Î·È ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‹ ·ÚÔ˘Û›· ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ fi¯È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ‹ Î·È ˙ˆÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·Ôı¤ÙÂÈ Ù· ·‚Á¿ ÙÔ˘ Û ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÚÔÛٷهÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ›Ù Ì ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ·‚ÁÒÓ ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜ Î·È Û ¯fiÚÙ·, ›Ù ̤۷ Û ˙ÂÏ·ÙÈÓÒ‰ÂȘ Ì¿˙˜ ‹ ̤۷ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÂȉÈο “ηٷχ̷ٷ” (MACAN & WORTHINGTON, 1951). √È ÂÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜, ÛÙËÓ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ï·ÁÎÙfi Î·È ÙÔ ÓËÎÙfi Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡Ó ¿Óˆ ‹ οو ·fi ¤ÙÚ˜ Î·È ÙÔ ›˙ËÌ· ‹ ̤۷ ÛÙÔ ›˙ËÌ· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚ÂÓıÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ ‚¤ÓıÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓË Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚¤ÓıÔ˜ Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË ‹ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ (ÔÏÔÏ·ÁÎÙÈÎÔ› Î·È ÌÂÚÔÏ·ÁÎÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›). À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¢‰È¿ÎÚÈÙ· ÂӉȷÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘‰Úfi‚Ș ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ (¶A¶OYT™O°§OY, 1981):

ñ ñ

ÙÔ ¶Ï·ÁÎÙfiÓ: ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ï·ÓÒÓÙ·È (EÈÎ. 7,9).

ñ

ÙÔ ¡ËÎÙfiÓ: ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ì ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÙÚÔÊÈΤ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜.

ñ ñ

ÙÔ ¶ÂÚ›Ê˘ÙÔ: ÎÔÈӈӛ˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û ‚ÏÂÓÓÒ‰ÂȘ ÂÈηχ„ÂȘ ˘ÔÛÙڈ̿وÓ.

ÙÔ ¡Â˘ÛÙfiÓ: ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙË ‰È-ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡-·¤Ú·, Ë ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ‹ÚÂÌ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ.

ÙÔ µ¤ÓıÔ˜: ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÔÈΛ˙Ô˘Ó ÂÈÊ¿ÓÂȘ ‹ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘Ù¤˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜. (EÈÎ. 8,10,11). ∞˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: -∂ÈÊ˘ÙÈΤ˜: ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ÂÈÊ¿ÓÂȘ ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÙÒÓ (Û ·ÁÁÂÈfiÛÂÚÌ· Î·È ¿ÏÏ· ʇÎË). -∂È˙ˆÈΤ˜: ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ˙Ò·. -∂ÈÂÏÈΤ˜: ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ›˙ËÌ·. -∂ÈÏÈıÈΤ˜: ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ Û ¤ÙÚ˜, ¯·Ï›ÎÈ· Î·È ÛÙ¤Ú· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. -∂È„·ÌÈΤ˜: ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ ‹ ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ.

∞Ó Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ·ÏÏ¿ Û·Ê›˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÂÓıÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿, fiÛÔ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÓÂÚ¿. ∞ÏÏË Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‚¤ÓıÔ˘˜, ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓËÎÙÔ‡ ÛÙ· ·‚·ı‹, ÁÏ˘Î¿, ˘Ê¿ÏÌ˘Ú· ‹ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÓÂÚ¿, ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿.

88

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


EÈÎ. 7: ™˘Ó‹ıÂȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ (ScenedesmusX350, SpirogyraX20, PediastrumX400, AsterionellaX400, PediastrumX450, EuglenaX1000, GyrosigmaX300, ClosteriumX350, PeridiniumX650, OscillatoriaX200, GloeotrichiaX4, CeratiumX50).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

89


EÈÎ. 8: ™˘Ó‹ıË ˘‰ÚfiÊ˘Ù· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (Ranunculus aquatilis, Lythrum salicaria. Typha latifolia, Sparganium erectum, Iris pseudacorus, Sagitarria sagittifolia, Juncus inflexus, Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, Potamogeton natans, Rorippa nasturtium aquatilis, Hypericum elodes).

90

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


EÈÎ. 9: OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (Chydorus X40, Brachionus X15, Bosmina X25, Daphnia X15, Sida X12, Diaphanosoma & Volvox X5, ·Ú·ÎÙÈÎÔÂȉ¤˜ Έ‹Ô‰Ô X50, ΢ÎÏÔÔÂȉ¤˜ Έ‹Ô‰Ô X20, ηϷÓÔÂȉ¤˜ Έ‹Ô‰ÔX20).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

91


EÈÎ. 10: AÛfiÓ‰˘ÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ÓÂÚÒÓ Ì¤ÙÚÈ·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (ÂÓ‹ÏÈÎÔ CulexX3, Ó‡Ìʘ CulexX3, Erpobdella octoculata X1.5, Chaoborus X4, Dytiscus X2, Planorbarius corneusX1, Lymnaea stagnalisX1, HaliplusX4, SimuliumX2, Asellus aquaticusX3).

92

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


EÈÎ. 11: ™˘Ó‹ıË ¤ÓÙÔÌ· ‰Â›ÎÙ˜ ÙÚ¯ԇÌÂÓˆÓ ÓÂÚÒÓ ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (EcdyonurusX1.5, EphemeraX0.5, GerrisX2, Coenagrion puellaX1.5, Ryacophilla dorsalisX2.5, Aeshna X2, Nepa cinereaX1.5, Perla bipunctataX1).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

93


(ÔÏ˘Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈ΋) III-IV

III

II-III

II

I-II

(ηı· Úfi‚È·) TA•H EÈÎ. 12: ¢È·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ (ËÁ‹: CLAUS et al., 1989). (III-IV: Chironomus, Tubifex, Paramaecium, Tabanidae. III: Asellus, Hirudinea, Thiothrix. II-III: Cladophora, II: Ancylus, I-II: Gammarus, Baetis, Limnephilus, I: Perla bipunctata).

94

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶Ï·ÁÎÙfiÓ ∆Ô Ï·ÁÎÙfiÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù˘Èο, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂχıÂÚÔÈ ÛÙ· ÓÂÚ¿. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ Î·È Ù·¯‡Ù·Ù˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ ÈÒÓ Î·È ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚˆÓ ‹ Î·È ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚˆÓ Ê˘ÎÒÓ, ·ÛfiÓ‰˘ÏˆÓ ˙ÒˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfi, Î·È ·fi ÓÂÎÚfi Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÌÂ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Ï·ÁÎÙfi ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ (ʇÎË, ̇ÎËÙ˜ Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ·ıËÙÈο ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ) Î·È ÛÙÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfiÓ (ÚˆÙfi˙ˆ·, Ó˘ÌÊÈο Î·È ÂÓ‹ÏÈη ÛÙ¿‰È· ηÚÎÈÓÔÂȉÒÓ Î.¿.) (e.g. REYNOLDS 1984, ROUND 1981, WETZEL, 1983, FOGG, 1990). √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ “Ï·ÓÒÓÙ·È” ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙ· Ú‡̷ٷ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ (ıÂÚÌÈΤ˜, ˘ÎÓfiÙËÙ·˜) ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ÌÂÛÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡-·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ó¢ÛÙfi (Â› Î·È ˘ÔÓ¢ÛÙfi), ÂÓÒ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈÏ¤Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Ï¢ÛÙfi. ™ÙÔ Ó¢ÛÙfi ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÓÙÔÌ· (ÂÈÓ¢ÛÙfi), Έ‹Ô‰·, ÚÔÓ‡Ìʘ ·ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ, ·‚Á¿ Î·È ÚÔÓ‡Ìʘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ „·ÚÈÒÓ, ‹ Î·È ·ÎfiÌË ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ (˘ÔÓ¢ÛÙfi). ∆Ô Ï¢ÛÙfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÚÈο ·ÛfiÓ‰˘Ï· ‹ Î·È Ê‡ÎË ·ÎfiÌË Ô˘ ÂÈÏ¤Ô˘Ó Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Ù· Ú‡̷ٷ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi Ï›Á· ÌÈÎÚ¿ (˘ÂÚÏ·ÁÎÙfi) ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÌÂÚÈο ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚ· (ÌÂÁ·ÏÔÏ·ÁÎÙfi) . √È Ï·ÁÎÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰Âο‰Â˜ ›‰Ë. ™ÙÔ Ï·ÁÎÙfi, Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ï‹ÚÂȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó (HARDIN, 1960), ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ì ÙÔ “Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú·‰fiÍÔ˘ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡” (HUTCHINSON, 1961). ∏ ÌfiÓË ÂÈÛÙÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÈÛÔÚÚÔ›·, ÁÈ·Ù› ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÛÙ·ıÂÚ¤˜, Ô‡ÙÂ Î·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·fi Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ›‰Ë, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ∂ÙÛÈ, ηӤӷ ›‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚΤ˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ó· ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ. ™ÙÔ Ï·ÁÎÙfi, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ¤¯Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ Û˘Ó·ıÚÔÈÛÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∂ÙÛÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚfiÛηÈÚÔÈ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ› ıÒÎÔÈ, fiÔ˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ıÒÎÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘˜ ̤ÁÂıÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfi, ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ¢ÓÔÂ›Ù·È ÙÂÏÈο Ë ‡·ÚÍË ÏËı˘ÛÌÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ. ∏ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ʈÙÔ·˘ÙfiÙÚÔÊÔ˘˜ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ∏ ÔÛfiÙËÙ· Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÔÈΛÏÏÂÈ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ù· ÁˆÁÚ·ÊÈο Ï¿ÙË, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ¿ÏÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î.¿. ™ÙÔ Ï·ÁÎÙfi, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ‚¤ÓıÔ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ˘. ŸÙ·Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È Ï‹Ú˘ ·fi ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ÓÂÚÔ‡ ‹ ÙÔÓ ˘ı̤ӷ, ÙfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ıÚÂÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ›¯·Ó ÂÁÎψ‚ÈÛÙ› ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Î·È ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ‚·ÎÙËÚȷ΋˜ ÔÍ›‰ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂı·Ó›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Î·È Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤¯Ô˘Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÚÔÊÈ΋˜ (ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË), Î·È Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈ΋˜ (·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË) ηٿÛÙ·Û˘. √ÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ (EÈÎ. 10,11,12). ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÔÈÎÔÏÔÁÈο. ŒÙÛÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÛfiÓ‰˘ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ, ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È Ê˘ÎÒÓ (LIEBMAN, 1962). ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È fi¯È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∂‰Ò ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ¿˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·ÛfiÓ‰˘Ï·, ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰Â›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· Û˘˙˘Á‹ ʇÎË (›‰Ë Closterium, Staurastrum, Cosmarium) ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â›‰Ë ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ·Ó Î·È ÌÂÚÈο ›‰Ë ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

95


‡ÙÚÔʘ Ï›ÌÓ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÏˆÚ›‰· ÛÂ Û˘˙˘Á‹ ʇÎË ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È Ì ÌÈÎÚ‹ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Û˘¯Ó¿ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. ∆· ¯Ú˘ÛÔʇÎË Â›Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ï›Á· ›‰Ë ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ·fi ¯Ú˘ÛÔʇÎË ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Â˘ÙÚÔÊÈο ‡‰·Ù·. ªÂ ÙÔÓ Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› Ù· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ì·˙Èο. ∆· ‰È¿ÙÔÌ· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¿ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ϤÔÓ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Û ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙË Ê˘ÙÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Û ˙ˆÈΤ˜ ÚˆÙ½Ó˜. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ê˘ÙÔÊ¿ÁÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfi, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÎÏÂȉȿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷӷψıÔ‡Ó ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ˙Ò· ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡, ›Ù ·fi ˙Ò· ÙÔ˘ ÓËÎÙÔ‡. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÙÚÔÊÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (EDNMONDSON, 1966). ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙÔ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÎˆËfi‰ˆÓ, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó Û ÏÔ‡ÛÈ· ËÁ‹ ÙÚÔÊ‹˜. ∆· ΢ڛˆ˜ ʇÎË ÛÙÔ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ Â›Ó·È Ù· ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Ù· ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿. ™Ù· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· ·fi ‰È¿ÙÔÌ·, fiˆ˜ Ù· Fragilaria Î·È Melosira Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Î·È ÛÙ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·ÏηÏÈο ÓÂÚ¿, Ì·˙› Ì ٷ ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ceratium Î·È Peridinium. ™Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÍÈÓ·, ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈο ÓÂÚ¿ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ù· ‰ÂÛÌ›‰È·, ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÌÂÚÈο ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Ì·ÛÙÈÁˆÙ¿. ∂Λ fiÔ˘ Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Â›Ó·È ˘„ËÏ¿ Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÌÔÚ› Ó· ÛËÌÂȈı› ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ Â˘ÁÏËÓÔÊ‡ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÏˆÚÔÊ˘ÎÒÓ. ∆· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¢ÙÚÔÊÈÎÔ‡ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, ÙfiÛÔ Û ÎÔÎÎÔÂȉ›˜ fiÛÔ Î·È Û ÓËÌ·ÙÔÂȉ›˜ ÌÔÚʤ˜. √È Â˘ÙÚÔÊÈΤ˜ ÙÚÔÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ˆ˜ ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ™ÙȘ ·ÚÎÙÈΤ˜ Î·È ·ÏÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, Ë ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¿ Ì·ÛÙÈÁˆÙ¿ (Chromulina, Mallomonas, Dinobryon Î.¿.) Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™Ù· ÔÙ¿ÌÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÈÔ ·ÚÁ¿ ÛËÌ›· ÚÔ‹˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï·ÁÎÙfiÓ, ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú‡̷, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ï›ÌÓ˜ Î·È ÛÙ¿ÛÈÌ· ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈο ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÏËıÈÓfi Ï·ÁÎÙfiÓ. ∂Λ fiÔ˘ fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï·ÁÎÙfiÓ, Û ÔÙ¿ÌÈ· ·ÚÁ‹˜ ÚÔ‹˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈÎÚ¿ ‰È¿ÙÔÌ·, Ì·ÛÙÈÁˆÙ¿ Î·È ÎÔÎÎÔÂȉ‹ Ú¿ÛÈÓ· ʇÎË (Ankistrodesmus, Pandorina Î.¿). ∆· Ï·ÁÎÙÈο ʇÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο, fiÛÔ Ë ‚ÂÓıÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ÔÈ ·Ú¿ÏȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·‚·ıÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. √ ÏËı˘ÛÌfi˜ ΢ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ‰È¿ÙÔÌ·, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈο ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿ (Gymnodinium Î·È Gonyaulax). ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ›‰Ë ÌÈÎÚԯψڛ‰·˜ (Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ, ÂÚ›Ê˘ÙÔ, ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ ʇÎË, Î.¿) Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· II. ¶π¡∞∫∞™ II ∂›‰Ë ÌÈÎÚԯψڛ‰·˜ ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (ËÁ¤˜: ∞NA°Nø™TI¢H™, 1968, ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1982-96, √IKONOMOY-AMI§§H, 1976, OVERBECH, ANAGNOSTIDIS, ECONOMOU-AMILLI, 1982, ªOY™TAKA, 1988, ∆AºA™, 1991, ™¶APTINOY, 1992, Î.¿) ∫˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Achroonema angustum A. articulatum A. lentum A. profundum A. pseudangustum A. sp. Anabaena aphanizomenoides A.circinalis A.flos-aquae A. lemmermannii minor A. mucosa A. scheremetievi A. solitaria planctonica A. spiroides A. variabilis A. viguieri Anabaenopsis elenkinii circularis Aphanizomenon flos-aquae A. gracile

96

A. issatschenkoi ∞phanocapsa delicatissima A. elachista A.e. conferta A. incerta A. muscicola Aphanothece clathrata A. minutissima A. nidulans A. saxicola Arthrospira platensis Calothrix parietina C. sp. Chamaesiphon incrustans C. polymorphus C. pseudopolymorphus Chroococcus dispersus C. limneticus C. minutus C. microscopicus

C. turgidus Clastidium rivulare Coccopedia limnetica Coelosphaerium minutissimum C. kuetzingianum C. minutissimum C. nagelianum Cyanodictyon imperfectum C. planktonicum C. reticulatum sensu C. reticulatum Cyanogranis ferruginea Cyanothece aeruginosa Cylidrospermopsis raciborskii Dermocarpa kerneri D.rivularis Epigloeosphaera cf. glebulenta Geitlerinema amphibium G. spp. Gloeocapsa biformis nannocytosus

G. b. punctatus G. gelatinosa G. sp. Gloeotrichia echinulata Gomphosphaeria aponina G.lacustris G.littoralis Heteroleibleinia kutzingii Homoeothrix varians Hydrocoleum brebissonii H. homoeotrichum Lemmermanniella pallida Leptolyngbya spp. Lyngbya circumcreta L. contorta L. lagerheimii L. limnetica L.major L. matrensiana L. spiralis

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Merismopedia glauca M. minima M. punctata M. tenuissima Microcystis aeruginosa M. flos-aquae M. incerta Microcoleus vaginatus Microcystia aeruginosa M. ichthyoblade M. viridis M. wesenbergii Nostoc microscopicum N. minutissimum Oscillatoria Agardii O.amphibia O. chlorina O. iwanoffiana O. lemmermannii O. limnetica O. limosa O. princeps O. subbrevis O. tenuis O. trichoides Pelonema aphane P. pseudovacuolatum P. subtilissimum P. tenue Phormidium amoenum P. autumnale P. corium P. endophyticum P. foveolarum P. incrustatum P. mucicola P. okenii P. papyraceum P. tenue P.sp. Planktolyngbya circumcreta P. limnetica P. subtilis Planktothrix pougeoti Plectonema nostocorum P. notatum Pseudanabaena catenata P. constricta P. galeata P.g. endophytica P. limnetica P. lonchoides P. mucicola P. pallida Raphidiopsis mediterranea Radiocystis geminata R. g. forma Romeria gracilis Schizothrix affinis S. calcicola S. lacustris S. perforans Scytonema crispum S. myochrous typicum Snowella atomus S. lacustris Spirulina major Synechocystis minuscula Synechococcus linearis Tetrapedia trigona Tolypothrix distorta T. penicillata Woronichinia naegeliana

ÃψÚfiÊ˘Ù· Actinastrum hantzschii Ankistrodesmus bernardii A. bibraianus A. falsatus A. fusiformis A. lacustris Ankyra judayi Aphanochaece repens Botryococcus braunii Bulbochaete sp. Catreria globosa Characium limneticum Chlamydocapsa ampla C. planctonica Chlamydomonas gloeophila C. passiva Chlorella vulgaris C. sp. Chlorhormidium flaccidum Chodatella citriformis Cladophora fracta C. glomerata C. sp. Closterium acerosum C. aciculare C. acutum variabile C.a. elongatum C. gracile C. lanceolatum C. leibleinii boergesenii C. lineatum C. lunula C. microporum C. parvulum C. pronum C. setaceum C. setigera Closteriopsis longissimum Coelastrum astroideum C. cambricum intermedium C.indicum C. microporum C. reticulatum Coenochloris polycocca Coenococcus planctonicus Coenocystis quadriguloides Coronastrum lunatum Cosmarium abbreviatum C. botrytis C. depressum C.impressulum alpicolum C. humile C. laeve C. naegelianum C. obtusatum C. pygmeaum C. pyramidatum C. subprotumidum C. turneri Crucigenia fenestrata C. rectangularis C. tetrapedia Crucigeniella apiculata Dichotomococcus curvatus Dictyochloris sp. Dictyosphaerium elongatum D. ehrenbergianum D. subsolitarium D. pulchellum D. tetrachotomum D. tetrasporum v. minutum

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

Didymocystis planctonica Didymogenes palatina Echinocoleum elegans Echinosphaeridium nordstedtii Elakatothrix acuta E. elegans E. gelatinosa E. genevensis Eudorina elegans E. unicocca Eurastrum verrucosum Fotterella tetrachlorelloides Franceia ovalis Geminella mutabilis Gleotila sp. Gloeococcus schroteri Golenkinia radiata G. sp. Gomontia perforans G. polyrhiza Gonatozygon brebissonii Gonium formosum G. pectorale Hyalotheca disciliens Keratococcus mucicola Kirchneriella contorta K. irregularis spiralis K.lunaris K. obesa Koliella longiseta K. spiculiformis Lagerheimia ciliata L. genevensis L. subsala Lobocystis planctonica Micractinium pusillum Monoraphidium arcuatum M. circinale M.contortum M.grifithii M. irregulare M. nanum Mougeotia parvula M. sp. Nephrochlamys subsolitaria Nephrocytium agardhinianum N. lunatum Oedogonium capillare O. undulatum O. sp. Oocystella marssonii O. nephrocytioides O. parva O. solitaria O. submarina O. s. variabilis Oocystidium ovale Oocystis biplacata O. lacustris O. marrsonii O. pusilla O. solitaria Pandorina morum Paulschultzia tenera Pediastrum angulosum P. angulatum araneosum P. biradiatum P. boryanum P.b. granulatum P. b. brevicorne P.b. longicorne P. clathratum P. duplex

P. d. reticulatum P. granulatum P. incisum P.i. rota P. pertusum P. p. clathratum P. simplex P. s. radians P. tetras P. triangulum Penium baculum Phacotus lenticularis Planctonema lauterbornii Planktosphaeria gelatinosa Polytoma uvella P. cf. fusiforme Protoderma viride Provasoliella oleifera Pseudodidymocystis fina Pseudosphaerocystis lacustris Quadricoccus cf. verrucosus Q. elipticus Quadrigula closterioides Radiococcus wildemanii Rhaphidium aciculare Rhizoclonium fontanum R. riparium Rhopalosolen cylindricus Scenedesmus acuminatus S. alternans S.antillarum S. arcuatus platycoccus S. bijugatus S. brevispina S. cf. communis S. columnatus S. decorus indicus S. dispar S. ecornis S. falsatus S. flexuosus S.incrassatulus S. intermedius S. obliquus S. opoliensis S. spinosus S. quadricauda S. tibiscensis Schroederia robusta S. setigera Selenastrum capricornutum S. gracile Siderocelis elegans S. ornata Spinocosmarium quadridens Spirogyra inflata S. gracilis S. spp. Spondylosium planum Staurastrum arachne S. chaetoceras S. leptocladum S. paradoxum S. pingue S. polymorphum S. punctulatum v. pygmaeum S. quadricauda S. smithii S. subcruciatum S. tetracerum v. validum S. turgescens Staurodesmus sp. Stichococcus sp.

97


Stigeoclonium Stylosphaeridium epiphyticum Tetraedron caudatum T. hastatum T. limneticum T.minimum T. pentaedricum Tetrastrum heteracanthum T. komarekii T.staurogeniaeforme T. triangulare Tetraselmis cordiformis Thorakochloris cf. pringsheimii Treubaria crassispina T. komarekii T. setigera Ulothrix amphigranulata U. variabilis U. zonata Uronema confervicolum Volvox globator Westella botryoides Zygnema pectinatum Z.sp. ∂˘ÁÏËÓfiÊ˘Ù· Astasia klebsii A. hypolimnica Euglena acus E. pisciformis E. viridis E. spp. Colasium vericulosum Petalomonas applanata Phacus acuminatus P. pleuronectes P. rudicula P. spp. Trachelomonas abrupta minor T. volvocina ¢ÈÓfiÊ˘Ù· Ceratium furcoides C. hirundinella Diplopsalis acuta Glenodinium sp. Gymnodinium albulum G. coronarum G. helveticum G. fuscum G. fungiforme G. mirabile G. paradoxum G. sp. Gyrodinium hyalinum Gonyaulax apiculata Peridiniopsis cunningtonii P. elpatiewskyi P. polonicum P.quadridens P. volzii Peridinium aciculiferum P. bipes P. cinctum P. gatunense P. inconspicuum conjuctum P.i. remotum spiniferum P. cunningtonii pseudoquadridens P. palatinum P. polonicum P. umbonatum P. sp.

98

Prorocentrum sp. ¢È¿ÙÔÌ· Acanthoceras zachariasii Achnanthes affinis A. clevei A. lanceolata A. l. dubia A. linearis A. l. curta A. minutissima affinis A. sp. Amphora ovalis A. o. pediculus A. perpusilla A. veneta Asterionella formosa A. gracillima Aulacoseira granulata A. g. angustissima A. muzzanensis Bacillaria paxillifer Caloneis silicula Campylodiscus noricus Chaetoceros muelleri Cocconeis disculus C. pedicula C. placentula C. p. euglypta C.p. lineata C. p. klinoraphis C.p. lineata Cyclotella bodanica C. comensis C. comta C. distinguenda C. meneghiniana C. ocellata C. schroeteri C.trichonidea C.t. parva Cymatopleura elliptica C. solea Cymbella affinis C. cistula C. cymbiformis C. inaequalis C. hustedtii C. lanceolata C. microcephala C. minuta C. prostrata C.p. auewaldii C. turgida C. turgidula Denticulla sp. Diatoma vulgare D. v. linearis D.v. productum Diploneis puella Epithemia sp. Eunotia pediculus Fragilaria brevistriana F. capucina F. construens F. c. venter F. crotonensis F. dilatata F. tenera F. vaucheriae F.v. capitellata F. virescens F. ulna

Frustula vulgaris Gomphonema angustatum productum G. bohemicum G. constrictum G.c. capitatum G. lanceolatum insignis G. olivaceum G.o. calcareum G. parvulum G. p. micropus G.p. subelliptica G. trunctatum capitata G. spp. Gyrosigma acuminatum G. attenuatum Melosira ambigua M. arenaria M. crenulata tenuis M. dickiei M. granulata M. g. angustissima M. roseana M. varians Navicula accommoda N. anglica N. bacillum N. capitata hungarica N.capitatoradiata N.cincta N. cryptocephala N.c. veneta N.cuspidata N.c.v.ambigua N.decussis N.gastrum v. signata N. gracilis N.graciloides N. lanceolata N.menisculus N.pupula N. pygmaea N. radiosa tenella N. salinarum intermedia N. scutelloides N.tripunctata N. tuscula N. spp. Neidium affine Nitzschia amphibia N. acicularis N. apiculata N. communis N. dissipata N. fonticola N. heyfleriana N. kutzingiana N. gracilis N. linearis N. microcephala N. palea N. romana N. sigmoidea N. sublinearis N. subtilis N. vermicularis N. spp. Pinnularia microstauron brebissonii P. viridis P. sp. Rheicosphenia curvata Rhizosolenia eriensis R. longiseta Rhoicosphenia abbreviata

Stephanodiscus astrea S.a. minutula S. hantzschii S. niagaraea Striatella sp. Surirella angustata S. biseriata S. elegans S. ovata S.o. pinnata S. robusta S. sp. Synedra acus S. capitata S. parasitica v. subconstricta S. tabulata S. ulna S.u.amphirhynchus Tabellaria sp. ÃÚ˘ÛfiÊ˘Ù· Chromulina sphaeridia Chromulina sp Chrysococcus punctiformis Chrysococcus radians C. sp. Chrysolykos planctonicus Diceras ohridana Dinobryon acuminatum D. bavaricum D. borgei D. divergens D. sociale D. stipitatum elongatum D.s. lacustre Desmarella cf. moniliformis Kephyrion ovale Mallomonas tonsurans M. sp. Ochromonas ludibunda O. spp. Pseudokephyrion cf. undulatum Salpingoeca frequentissima Stichogloea doederleinii Synura uvella ∞ÙfiÊ˘Ù· Chrysochromulina parva ÷ÓıfiÊ˘Ù· Ananthochloris cf. brevispina Botryococcus braunii Goniochloris contorta G. mutica G. tetragona Pseudostaurastrum hastatum P. limneticum Tetraplektron torsum ∫Ú˘ÙfiÊ˘Ù· Chroomonas acutus C. caudata Cryptomonas marssonii Cryptomonas erosa C. parapyrenoidifera C. reflexa C. tenuis C. sp. Rhodomonas lacustris R. minuta v. nannoplanctica R. lens R. tenuis

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


∆· ÚˆÙfi˙ˆ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ·ÚÈıÌËÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡, ÂÎÙfi˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓıËÎÒÓ ¤Í·ÚÛ‹ ÙÔ˘˜ (bloom). ∆Ú¤ÊÔÓÙ·È Ì ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘, ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ʇÎË. ™Ù· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Ù· ÚˆÙfi˙ˆ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi ‚ÏÂÊ·ÚȉÔÊfiÚ· (›‰Ë Tintinidium, Tintinopsis, Colpidium, Sarcodina Î.¿) Î·È ¿¯ÚˆÌ· ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿. ∏ Sarcodina Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ڢ·Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿. ¶π¡∞∫∞™ III ∞ÛfiÓ‰˘Ï· ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ËÁ‹: KOY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1975-’98, ∑APºTZIAN, 1989, ∫APBOYNAPH™, 1979, ∫I§IKI¢H™ Î·È Û˘Ó., 1984, Î.¿) ∆ÚÔ¯fi˙ˆ· Anuraeopsis fissa Asplanchna priodonta Ascomorpha ecaudis Brachionus angularis B.a. f. chelonis B.calyciflorus B.c.f. anuraeiformis B.diversicornis B.d.v.Daday v. homoceros Collotheca libera C.mutabilis Colurella adriatica Conochiloides dossuarius Diurella stylata Epiphanes senta Euchlanis dilatata Gastropus stylifer Hexarthra mira Kellicotia longispina Keratella cochlearis K.c.f.macracantha K.c.v. tecta K.c.t.f.micracantha K.quadrata K.q. v. curvicornis Lecane luna

Notholca longispina N. squamula Pedalion mirum Platyas quadricornis Ploesoma truncatum Polyarthra dolichoptera P.d.f. aptera P.euryptera P.major P. trigla P.vulgaris P.v.f. aptera Pompholyx complanata P. sulcata Synchaeta pectinata Triarthra longiseta Trichocerca birostris T.capucina T.pusilla T.similis T.stylata ∫Ï·‰ÔÎÂڷȈٿ Alona rectangula Bosmina longirostris Camptocercus rectirostris Ceriodaphnia pulchella

Chydorus sphaericus Daphnia cucullata D.c.v.kahlbergensis D.galeata D. longispina D. magna Diaphanosoma brachyurum D.mongolianum D.orghidani Ilyocryptus sordidus Leptodora kindtii Leydigia leydigi Macrothrix laticornis Pleuroxus denticulatus Sida crystallina ∫ˆ‹Ô‰· Acanthocyclops robustus Arctodiaptomus pectinicornis A. steindachneri Cyclops vicinus vicinus Ergasilus sieboldi Eucyclops serrulatus Lovenula alluaudi Macrocyclops albidus Megacyclops viridis Mesocyclops leuckarti

Nitocra hibernica Thermocyclops crassus T. hyalinus ¢ÂοÔ‰· Atyaephyra desmarestii ª·Ï¿ÎÈ· (ÚÔÓ‡Ìʘ & Ó‡Ìʘ) Dreissena polymorpha EÓÙÔÌ· (ÚÔÓ‡Ìʘ Î·È Ó‡Ìʘ) Chaoborus crystallinus C. flavicans Chironomus spp. BÚ·¯›Ô˘Ú· Argulus foliaceus À‰Úfi˙ˆ· Craspedacusta sowerbyi ¶ÚˆÙfi˙ˆ· BÏÂÊ·ÚȉˆÙ¿ Tintinnopsis lacustris Tintinnidium fluviatile

∆· Ï·ÁÎÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ηٿ Gram (80-95%) Î·È Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÎÈÓËÙ¿ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ·. ∏ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ „¢‰ÔÌÔÓ¿‰Â˜, Ù· Conybacteriaceae Î·È Micrococcaceae (.¯. Arthrobacter, Flavobacterium, Micrococus, Pseudomonas, Sarcina, Spirillum, Vibrio). √È ÌÔÚʤ˜ Û ÛfiÚÈ· (Bacillus Î·È Clostridium) Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û ÓÂÚ¿ ÏÔ‡ÛÈ· Û ıÚÂÙÈο, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡·ÓÛË ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Escherichia coli, Clostridium perfringers, Proteus vulgaris Î·È Streptococus faecalis. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚË ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓË Û ÌÔÚȷ΋ ‡ÏË. ∏ ‚ÈÔÌ¿˙· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÂȉÈο fiÙ·Ó Ë Â‡ÊˆÙË ˙ÒÓË Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤ÓË ·fi Ù· ˘ÂÚΛÌÂÓ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎÏÈÓÔ‡˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Ûȷ΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡). √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ÔÈΛÏÏÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ, ›Ù ·ÏÏfi¯ıÔÓË, ›Ù ·˘Ùfi¯ıÔÓË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ¿ÙÔÌ·/ml ̤¯ÚÈ 1000 ¿ÙÔÌ·/ml, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ˆÎ·Ófi 1 ¿ÙÔÌÔ/ml ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ™ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‚·ÎÙËÚÈÔÊ¿ÁÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ·ÎÙÈÓÔ̇ÎËÙ˜ Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ·Ó Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÔ› Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ʇÎË, ÛÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜ Î·È ÛÙ· ÚˆÙfi˙ˆ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ ÛÙ· ÁÏ˘Î¿, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÓÂÚ¿. √È Ì‡ÎËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Ï·ÁÎÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ∆· ÛfiÚÈ¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚¤ÓıÔ˜, ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂΛ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÊ˘ÙÈο Î·È ÂÓ‰ÔÊ˘ÙÈο ·Ú¿ÛÈÙ· ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ, ΢ڛˆ˜ Chytridiales Î·È Saprolegniales, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÂχıÂÚÔÈ Ï·ÁÎÙÈÎÔ› ̇ÎËÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ˙˘ÌÔ̇ÎËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚÔ› (·fi 1-500 ·ÙÙ·Ú·/lt ˆ˜ 10-40 ·ÙÙ·Ú·/lt), ÂÓÒ ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

99


ÓËÌ·ÙÔÂȉ›˜ ̇ÎËÙ˜. √È ‚ÂÓıÈÎÔ› ̇ÎËÙ˜ ÌÔÚ› Ó’·Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Û’¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛÙÚÒÌ· ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. √È ·ÚÈıÌÔ› Î·È Ù· ›‰Ë ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ. ∂Èηχ„ÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜, ÂÓÒ Û ÌÈÎÚ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ·fi Ï›Á· ¤ˆ˜ ‰Âο‰Â˜ ̤ÙÚ·. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ ›ӷÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ë ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ›ÂÛË Ù˘ ı‹Ú¢Û˘ Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÔ¯¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ ‡ÎÚ·Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂԯȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ÂÙÂÚfiÙÚÔÊÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∏ ÈÔ ·Ï‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÊıÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌfiÓÔ ·ÊıÔÓ›· ÎÔڇʈÛ˘ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ˘ÔÎÈÓÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ∆¤ÙÔÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÚ› Ó’·Ó·Ù˘¯ı› Û ÔÏÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÈ· ÌfiÓÔ ÎÔڇʈÛË ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ‹ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÙȘ ‡ÎÚ·Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Ù· ıÚÂÙÈο ÛÙÔ ÂÈÏ›ÌÓÈÔ ‹ ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ı·Ï¿ÛÛÈ· ÓÂÚ¿ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ. ª›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ¤Í·ÚÛË (bloom) ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›, ηıÒ˜ Ù· ıÚÂÙÈο ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ ‰È·Û¿Ù·È. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¤Í·ÚÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ÛÙË ÌÂȈ̤ÓË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ı‹Ú¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·Û›ÙˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÏËı˘ÛÌȷ΋˜ ·ÊıÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ·, ·Ó Î·È Û˘¯Ó¿ Ù· “bloom” Â›Ó·È ÌÔÓÔÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ “bloom” Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, Û ÔÏϤ˜ ‡ÎÚ·Ù˜ ¢ÙÚÔÊÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, ·ÊÔÚ¿ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ¤Í·ÚÛË ‰È·ÙfiÌˆÓ (Asterionella, Fragilaria, Tabellaria Î.¿.) Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙÔ˘ ˘ÚÈÙ›Ô˘. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÂÍ¿ÚÛÂȘ ¯ÏˆÚÔÊ‡ÙˆÓ Î·È Î·ıÒ˜ Ù· ‰È¿ÙÔÌ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÌÔÚ› Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (.¯. Chlorella, Cosmarium Î.¿). ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÍ¿ÚÛÂȘ ·fi ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Anabaena flos-aquae, Chroococcus Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ‰ÈÓÔʇÎË (Ceratium Î·È Peridinium). ∆Ô ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜, fiˆ˜ Ù· ÎÚ˘ÙfiÊ˘Ù·( Rhodomonas Î·È Cryptomonas). ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÓÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ ÛÙȘ ‡ÎÚ·Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ë ‰È·‰Ô¯‹ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔχÏÔÎË Î·È Ù· ‰È¿ÙÔÌ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿ (REYNOLDS, 1984). ™˘Ó‹ıˆ˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·‰Ô¯¤˜ Â›Ó·È Ôχ Û‡ÌʈÓ˜, Ì ٷ ›‰È· ›‰Ë Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï›ÌÓË ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‰È·‰Ô¯¤˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ ›‰È· ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ˙ÒÓË. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ, ÙÔ ÙÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ Èfi ¿Óˆ ‰È·‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜ ··Ú·›ÙËÙ·, fiˆ˜ Î·È fiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË, ·fi ı·Ï¿ÛÛȘ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, fiÙÈ Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ. ∂›Ó·È Èı·Ófi ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Û ÌÈ· ‰È·‰Ô¯‹ Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‚Èٷ̛Ә Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ Ù· ʇÎË ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ¿ÏÏ· ʇÎË Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· “blooms” Ì’ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë (REYNOLDS, 1984). ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· οÔÈˆÓ ÂȉÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÈÍË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. ∞˘Ù¿ Ù· ›‰Ë, ›Ù Û ÌÔÚÊ‹ ÛÔÚ›ˆÓ ‹ Ì ‚Ï·ÛÙËÙÈο ·ÙÙ·Ú· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÏ¤Ô˘Ó, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÁÈ·Ï›Ùȉ· ˙ÒÓË Î·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó’·Ó·ÌȯıÔ‡Ó ·fi ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ̤۷ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· Ì¿˙· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ‚fiÛÎËÛË ·fi Ù· Έ‹Ô‰· Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfiÓ ¤¯ÂÈ ıˆÚËı› ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ “blooms” ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡. ™Ù· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ Ù· ÚˆÙfi˙ˆ· Î·È Ù· ÙÚÔ¯fi˙ˆ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ıËÚÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘. ∏ ‚fiÛÎËÛË ÌÔÚ› Ó’·ÔÙÂϤÛÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÒÛÙ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó¿ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· Ï·ÁÎÙÈο ›‰Ë ÛÙ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÏËı˘ÛÌȷο ÙÔ˘˜ Â›‰·, ÂÓÒ Ë ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ‚fiÛÎËÛË ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ‰Âȯı›, fiÙÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¿ÛÈÙ· Ì˘Î‹ÙˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÍ¿ÚÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. √ ·Ú·ÛÈÙÈÛÌfi˜ ‹ Î·È Ë ‚fiÛÎËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜

100

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ·. ∞˘Ùfi Ô͇ÓÂÈ, ‹ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó’·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Ô˘ ‹‰Ë ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ. ™Â Û˘Óı‹Î˜ “bloom” ÙÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfiÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ “ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û· ‰È·ÙÚÔÊ‹” ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ Ê·ÁËÙfi ¯ˆÓ‡ÂÙ·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ÚÈÓ ·Ô‚ÏËı› Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÚÈÙو̷ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÙ·È Ù·¯¤ˆ˜ ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹ ‚ÂÓıÈ΋˜ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ‡Ï˘. √È ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ “bloom” ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ, ›Ù ÏfiÁˆ ¿ÌÂÛˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ê˘‰¿ÙˆÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ, ›Ù ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ∆· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Û˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıËÚ¿Ì·Ù·( .¯. ÁÈ· Ù· ÚˆÙfi˙ˆ·). ªÂÚÈο ʇÎË ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ͛Ә ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈ· Â›‰·, ÒÛÙ ӷ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfiÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· „¿ÚÈ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ıËÚ¢ÙÒÓ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ “blooms”. ™Â ÌÂÚÈο ı·̷ÙÈο “bloom”, fiˆ˜ ÔÈ ÎfiÎÎÈÓ˜ ·Ï›ÚÚÔȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Gymnodinium brevis Î·È G.splendens, ÔÈ ÙÔ͛Ә ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ٤ÙÔÈ· Â›‰· ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· Â›Ó·È ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ̤ÁÈÛÙË ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÌÈÎÚԂȷ΋˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿, Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·ÊıÔÓ›· ÌÂٷ͇ 5 Î·È 10m, Ë ÔÔ›· ÔÈΛÏÏÂÈ fï˜ Ì ÙÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÛÒÌ· ÓÂÚÔ‡. √È ·ÚÈıÌÔ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÂÚfi‚ÈˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ Ú˘ıÌfi οو ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜, ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ó’·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· È˙‹Ì·Ù·. ∆· ·Ó·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÂı¿ÓÈÔ ‹ Ù· ʈÙÔÛ˘ÓıÂÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ̤ÁÈÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û’·˘Ù¿ Ù· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ (RUSSO & THURSTON, 1977). ∏ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ˙˘ÌÔÌ˘Î‹ÙˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ Ì ÙÔ ‚¿ıÔ˜, Ì ̤ÁÈÛÙÔ ÎÔÓÙ¿ ‹ οو ·fi ·˘Ùfi ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ̇ÎËÙ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ê˘ÛÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÍÂÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙfiÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ¿Óˆ ‹ οو Û’¤Ó·Ó ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ. ∆Ô Ò˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÁÓˆÛÙfi. ™˘Ó‹ıˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ΛÓËÛË ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو ÙË Ó‡¯Ù·. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ΛÓËÛ˘ fï˜ ÔÈΛÏÏÂÈ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ë ·ÓÙ›ıÂÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÚÈο ›‰Ë ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ οı ̤ڷ. Œ¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆı› Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÊˆÙfi˜ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙ· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÓÂÚ¿. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ËÌÂÚ‹ÛȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‹ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ·ÎfiÌ· Ô ‚ÈÔʈÙÈÛÌfi˜, ÛÙÔ˘˜ Ï·ÁÎÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ (ROUND, 1981). ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÎÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ì ÙËÓ Ï¢ÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÏ¤Ô˘Ó Î·È ·˘Ùfi fiÓÙˆ˜ Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Û ·Î›ÓËÙ· ÓÂÚ¿ Î·È fiÙ·Ó ÓÂÎÚÒÓÂÙ·È ÙÔ Ï·ÁÎÙfi, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ŸÌˆ˜, ÔÏÏ¿ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·ÙÙ·Ú·, ›Ù ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ›Ù ÂÈÏ¤Ô˘Ó Â› Ì·ÎÚfiÓ. ™Ù· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ë Â›Ï¢ÛË ÌÔÚ› Ó· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ·¤ÚÈ· ÎÂÓÔÙfiÈ·.

¡Â˘ÛÙfiÓ Î·È ¡ËÎÙfiÓ ∆Ô Ó¢ÛÙfiÓ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ˙ÂÈ Û ¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· (film) ÛÙË ‰ÈÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÓÂÚÔ‡ ·¤Ú·. ™’·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË (ÌÔÚȷ΋ ‹ ‰È·Ï˘Ì¤ÓË) Î·È Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ıÚÂÙÈο, fiˆ˜ Ù· ʈÛÊÔÚÈο ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù·, Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ (¯. Pseudomonas, Caulobacter, Ì·ÛÙÈÁÔÊfiÚ·, ÌÈÎÚ¿ ¯ÏˆÚfiÊ˘Ù· Î·È ¯Ú˘ÛfiÊ˘Ù·). À¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÛÙ· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÔÈ‚¿‰Â˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ¿Óˆ ‹ οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ó¢ÛÙÔ‡ Â›Ó·È ÂÈÙ·Á¯˘ÓfiÌÂÓ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ, ˘„ËÏ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ· ʈÙfi˜ Î·È Ôχ ηϋ Ô͢ÁfiÓˆÛË. ∆Ô Ó¢ÛÙfiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËı› Û¯ÂÙÈο Ï›ÁÔ. ™ÙÔ ÓËÎÙfi ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜ Î·È Â›Ó·È ˙ˆÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· Ú‡̷ٷ Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Œ¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¿ÊıÔÓ˘ ÙÚÔÊ‹˜, ‹ ÁÈ· ηٿÏÏËÏ· ·Ó··Ú·ÁˆÁÈο ‰›· Î·È Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ˙Ò· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÓËÎÙÔ‡ Ô˘ ˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ ÂÏ·ÁÈ΋ ˙ÒÓË Î·È ˙Ò· ÙÔ˘ ÓËÎÙÔ‚¤ÓıÔ˘˜ Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ (‚˘ıfi), ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ˙Ò· Ô˘ Â›Ó·È ÓËÎÙÔ‚ÂÓıÈο ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÓËÎÙÈο ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡ÎÙ·˜ (EDMONDSON, 1966). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

101


¶ÂÚ›Ê˘ÙÔ ™ÙÔ ÂÚ›Ê˘ÙÔ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˆ˜ ‚ÏÂÓÓÒ‰ÂȘ ÂÈηχ„ÂȘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘ÔÛÙڈ̿وÓ. √È ÎÔÈӈӛ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ̇ÎËÙ˜, ʇÎË, ·ÛfiÓ‰˘Ï·, fiˆ˜ Î·È ·fi ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË (detritus). ∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙÔÓ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ¯ËÌÈÛÌfi ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ (WETZEL1983). √È ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ÂÚ›Ê˘ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÈÏÈıÈΤ˜, ÂÈÂÏÈΤ˜, ÂÈÊ˘ÙÈΤ˜, ÂÈ„·ÌÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ. ™˘Ó‹ıˆ˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÂÚ›Ê˘ÙÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ·Ó‹ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÎÔÈӈӛ˜ Ê˘ÎÒÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÂÙ¿Ê˘ÙÔ (ʇÎË ÙˆÓ ÂȉÒÓ Zygnema, Oedogonium Î.¿). ∆· ÌÈÎÚÔʇÎË ÙÔ˘ ÂÚÈʇÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ùˆ¯ÒÓ Î·È ÏÔ‡ÛÈˆÓ Û ʈÛÊÔÚÈο ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁÒÓ.

µ¤ÓıÔ˜ √È ‚ÂÓıÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ê˘ÙÔ‚¤ÓıÔ˜ Î·È ÛÙÔ ˙ˆÔ‚¤ÓıÔ˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ·Ó›‰· Î·È Âȯψڛ‰· Î·È ˙Ô˘Ó ¿Óˆ, ̤۷ ‹ οو ·fi ÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ (ÂÈ‚ÈfiÓÙ·, ÂÓ‰Ô‚ÈfiÓÙ·). ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ‚ÂÓıÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ï›Á· ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ (‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ̇ÎËÙ˜, ÌÔÓÔ·ÙÙ·Ú· ʇÎË, ÚˆÙfi˙ˆ·) Î·È ·ÎfiÌË Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· Ï›Á· ¯ÈÏÈÔÛÙfiÌÂÙÚ· ‹ ÂηÙÔÛÙfiÌÂÙÚ· (ÚÔÓ‡Ìʘ ÂÓÙfïÓ) ‹ ·ÎfiÌË ÙÔ Ì¤ÙÚÔ (˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿). ∆Ô Â›ÏÈıÔÓ Â›Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Â‡ÊˆÙË ˙ÒÓË, ÁÈ·Ù› Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Â›Ó·È È˙‹Ì·Ù·. ªÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÈÁÈ·Ï›Ùȉ· ˙ÒÓË, ·Ó Î·È ÙÔ ÂӉȷ›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÙÔÔıÂۛ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÏÈÚÚÔÈ·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡, Â›Ó·È Ôχ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ. ∏ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÔÏÏÔ› ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ Ì ÎÚÔ‡ÛÙ· ‹ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÏÈο ‹ Â›Ó·È ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ˘fiÛÙڈ̷, ·Ó Î·È Û Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÚÔ¤˜ ÓÂÚÒÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÌfiÓÈÌ˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¿Óˆ ÛÙȘ ¤ÙÚ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ú‡̷ٷ, ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ʇÎË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ù· Ú‡̷ٷ (Lithoderma fluviatilis, Cocconeis placentula, Ulothrix, ¤ÌÌÈÛ¯· ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Ï›Á˜ ÏÂȯ‹Ó˜). ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘¯Ó¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÌÔ˜ Ì’¤Ó· ÌfiÓÔ Ê‡ÎÔ˜ Â¿Óˆ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛÎÔÏÏË̤ӷ ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ Î·È ¤ÌÌÈÛ¯·. ∞˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ıÚÂÙÈο Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ʇÎË ‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÛÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÚ·ÊÔ‡Ó (SCHOERBEL, 1971). À¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂԯȷΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÈÏÈıÈÎfi ‚¤ÓıÔ˜ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÛÙË ¯ÏˆÚ›‰· ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ fiÌÔȘ Ì’·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡. ™ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ÔÈ ¤ÙÚ˜ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ·fi ‰È¿ÙÔÌ·, ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ¯ÏˆÚÔʇÎË Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÂÓۈ̷و̤ӷ ÛÂ Ê˘ÙÈ΋ ÎfiÏÏ·. √È ‚Ú·¯Ò‰ÂȘ ·ÎÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ·ÊÈÏfiÍÂÓ˜ Ì ÙËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ·Ê‡ÁÚ·ÓÛË Î·È ÂÓ‡‰Ú·ÛË, ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∂ÈϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÏfiÁˆ ‚fiÛÎËÛ˘ ·fi Ì·Ï¿ÎÈ·, ·ÚıÚfiÔ‰· Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·fi „¿ÚÈ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÎÚ·›Ô ÂӉȷ›ÙËÌ· ηÙÔÈÎÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÏÂȯ‹Ó˜ Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¿˙ˆÙÔ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ıÚÂÙÈÎÒÓ. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ‚Ú¿¯È· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È¿ÙÔÌ· Û ۯÈṲ̂˜ Î·È ÚˆÁ̤˜, ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ¯Ú˘ÛÔʇوÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÛ¿ıÚˆÛ˘ Ô˘ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÓÒÙÂÚ· Ê˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜. √È ÂÈ„·ÌÈΤ˜ Î·È Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂΛ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÎÎ҉˘ ¿ÌÌÔ˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ Î·È ¤ÓÙÔÓË Î˘Ì·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ۯÈṲ̂˜ ‹ ‚·ıÔ˘ÏÒÌ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ “Á‰¿ÚÛÈÌÔ”. ∂Λ Ë ¯ÏˆÚ›‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÈÎÚ¿ ‰È¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÎÚÔ‡ÛÙ· ‹ Â›Ó·È ¤ÌÌÈÛ¯·. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ¢‰È¿ÎÚÈÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·fi ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈÓÔÌ·ÛÙÈÁˆÙ¿ Î·È Â˘ÁÏËÓfiÊ˘Ù·, ηıÒ˜ Î·È ‚ÏÂÊ·ÚȉÔÊfiÚ·. ™ÙËÓ ·Ú¿ÎÙÈ· ¿ÌÌÔ ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË Î·È ÙÔ “Á‰¿ÚÛÈÌÔ” ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™Ù· ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿ ÔÈ ÂÈ„·ÌÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂԯȷÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ Ï·ÁÎÙfiÓ, Ì ̤ÁÈÛÙË ·‡ÍËÛË Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. √È ÂÈÂÏÈΤ˜ Î·È Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÈÏ˘Ò‰Ë È˙‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ ÌÈÎÚԂȷΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÂΛ. ™ÙËÓ Èχ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁÒÓ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· ›‰Ë Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ë Ô͇ÙËÙ· Î·È Ù· ıÚÂÙÈο. ∂‰Ò, ÔÈ

102

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


·ÚÈÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÚˆÙfi˙ˆ· ‚ÏÂÊ·ÚȉÔÊfiÚ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÙÂÚfiÙÚÔÊ·, Ô˘ ˙Ô˘Ó Ì ÚfiÛÏË„Ë ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·ÔÛ¿ıÚˆÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û˘Ì‚ÈˆÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ fiÔ˘ Ù· ʇÎË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ÂÓ‰ÔÛ˘Ì‚ÈˆÙÈο. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏfiÁˆ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÂӉȷÈÙ‹Ì·Ù·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ˘˜ 9-100C ÛÙȘ ‡ÎÚ·Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ù· ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ıÚÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÎÔÚÂṲ̂ӷ ·fi ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈο ¿Ï·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∆· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ηÚÎÈÓÔÂȉ‹, Ë ÌÈÎÚԯψڛ‰· Â›Ó·È ÛÔÚ·‰È΋, ÂÓÒ Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο, ˆ˜ ËÁ‹ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο Â›Ê˘Ù·. ∆· ʇÎË ÛÙÔ Â›ÂÏÔÓ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡ÓÙ·È ·fi ‰È¿ÙÔÌ· Î·È Ì·ÛÙÈÁˆÙ¿. ™ÙȘ ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰ÂÛÌ›‰È·, ÌÂÚÈο ‰È¿ÙÔÌ· Î·È ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ ¯ÏˆÚfiÊ˘Ù·, ÂÓÒ ÛÙ· ¢ÙÚÔÊÈο ÓÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ¯ÏˆÚfiÊ˘Ù· Î·È Â˘ÁÏËÓfiÊ˘Ù·. ™ÙȘ ·ÚÎÙÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ Â›ÂÏÔÓ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ∆· ÂÈÂÏÈο ʇÎË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂԯȷΤ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ̛· ¤Í·ÚÛË. ª›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÂÏÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ·ÏÌ˘ÚÒÓ ÓÂÚÒÓ. ∂Λ, ÓËÌ·ÙÒ‰Ë Ê‡ÎË Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ï·ÙÈ¿ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÈχԘ. √ Bacillus Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Û ·ÏÈÔ‡˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ Î·È Ù· gram-ıÂÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ·fi Ù· gram-·ÚÓËÙÈο, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. √È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔÈ ‚¿ÏÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· gram-ıÂÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ∏ Èχ˜ ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‡ÏË Î·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÂÚfi‚Ș Û˘Óı‹Î˜. ∂Λ, ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÈ˘ ·fi ʇÎË Î·È Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û’·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “‚˘ÛÛÈÓ›” Î·È “Ú¿ÛÈÓ·” ÛÙË ¯ÚÔÈ¿ ıÂÈÔ‡¯· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ì ÔÍ›‰ˆÛË ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ™Â ·Ó·ÂÚfi‚È· È˙‹Ì·Ù· Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ù· ÚˆÙfi˙ˆ· ¤¯Ô˘Ó ›ÛË ÂÚ›Ô˘ ‚ÈÔÌ¿˙·, ·ÏÏ¿ fi¯È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∆· Â›Ê˘Ù· ÛÙ· ‚ÂÓıÈο ʇÎË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔʇوÓ, Î·È ÙˆÓ ‚ÂÓıÈÎÒÓ ·ÁÁÂÈfiÛÂÚÌˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÈÓ¿. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘ÌÈÂṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÛÎÔÏÏË̤Ó˜ ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ÎfiÏÏ· ‹ ¤ÌÌÈۯ˜ ÌÔÚʤ˜. ∆· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙ· ‚ÂÓıÈο Ê˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚfiÓÙ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ÎfiÏÏ· ‹ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÌÌÈۯ˜ ÌÔÚʤ˜ ‹ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ. ¶ÂÚ›Ô˘ fiÏ· Ù· ˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Â›Ê˘ÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ˘ÎÓfi, ÂÓÒ Ù· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· Ê˘Ù¿ ̤ÓÔ˘Ó “ηı·Ú¿” ÚÈÓ ÂÔÈÎÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ·. ∆· Ï·ÁÎÙÈο ʇÎË ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ӷ ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı‹Î˜ ÛÙË Ï¿ÛË Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ ̇ÎËÙ˜ Î·È ÚˆÙfi˙ˆ·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÈÊ˘ÙÈÎfi. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì‡ÎËÙ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ÂȉÈο Ù· “chytrids”. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Â›Ê˘ÙÔ Î·È ˙Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÂÈÊ˘ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞˘ÙÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì¿˙· ÙˆÓ ÂÈÏÂfiÓÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Ê˘ÎÒÓ Î·È ÛÙË ÛÙÚÒÛË ÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÎÔÏÏË̤ӷ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈ˙ˆÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Â›Ó·È fiÌÔȘ Ì’·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ, ·ÏÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˙Ò· Û·Ó ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó fiˆ˜ ¯ÂÏÒÓ˜, Ì·Ï¿ÎÈ·, ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ Î·È ÂΛ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Î¿Ï˘„Ë ·fi ʇÎË, ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÚˆÙfi˙ˆ· fiˆ˜ ÙÔ “fouling”(‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ú‡·ÓÛË) ÛÙ· ÛοÊË. ∆· Έ‹Ô‰·, Ù· ·ÚıÚfiÔ‰· Î·È ÔÈ ÚÔÓ‡Ìʘ ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔÂȉÒÓ ÛÙÔ ˙ˆÔÏ·ÁÎÙfiÓ Â›Û˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, chytrids Î·È Ê‡ÎË ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜. ∆· „¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ˘ÎÓ‹ ‚·ÎÙËÚȷ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¯ÏˆÚ›‰·˜, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ ʤÚÔ˘Ó ÚˆÙfi˙ˆ· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ÛÙ· ‚Ú¿Á¯È· ÙÔ˘˜. ªÂÚÈο „¿ÚÈ· ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÈˆÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÎËÏ›‰Â˜ ʈÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÍË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÎÔÙ¿‰È. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú·ÛÈÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜ Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÙ· ˘‰Úfi‚È· ˙Ò· (.¯. Ì˘ÎËÙÈ¿ÛÂȘ „·ÚÈÒÓ Î·È ·Ûı¤ÓÂȘ Ì˘‰ÈÒÓ Î·È ÛÙÚÂȉÈÒÓ). ãOˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡, ÂȉÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Ó Û’·˘Ùfi. ¶ÔÏϤ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó Ù· ÔÙ¿ÌÈ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √È ‚ÂÓıÈÎÔ› Ì·ÎÚÔ·ÛfiÓ‰˘ÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· (e.g. AWA, 1986, METCALFE, 1989, LENATet al., 1994, CEN, 1995, NIXON et al., 1996). °È· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔȯ›· ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¢ÓÒÓÙ·È Î·È Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·È Û οı ÌÂϤÙË Î·È ¤Ú¢ӷ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· IV. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

103


¶π¡∞∫∞™ IV ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ (ËÁ‹: NIXON et al., 1996)

§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜

¶ÔÙ·ÌÔ› (̤ÁÂıÔ˜)

§›ÌÓ˜ (‚¿ıÔ˜)

∆·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜

ªÈÎÚfi

ªÂÛ·›Ô

ªÂÁ¿ÏÔ

<3Ì

3-15 Ì.

>15Ì.

Ó

∞Ó·ÌÈÁÓ˘fiÌÂÓÔÈ -

™Ùڈ̷ÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Ó

Ó

-

-

Ó

-

-

Ó Ó Ó

Ó ?

Ó ?

Ó Ó ?

Ó Ó Ó

Ó Ó Ó

Ó Ó Ó

Ó Ó Ó

Ó Ó Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó Ó

Ó Ó

Ó Ó

Ó Ó

Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

? Ó Ó

? Ó Ó

Ó Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

Ó Ó Ó Ó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó Ó

Ó Ó

Ó Ó

Ó Ó

-

-

-

-

-

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ¢È·Ï˘Ì¤ÓÔ √͢ÁfiÓÔ ∆ÔÍÈΤ˜ ‹ ∂È‚Ï·‚›˜ √˘Û›Â˜ -¡ÂÚfi -ÿ˙ËÌ· -√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ -¶Ï·ÁÎÙÈΤ˜ -µÂÓıÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ À‰Úfi‚ÈˆÓ º˘ÙÒÓ -º˘ÙÔÏ·ÁÎÙfi -µÂÓıÈο ʇÎË -∂ÈϤÔÓÙ· Ê˘Ù¿ ¶ÏËı˘ÛÌÔ› æ·ÚÈÒÓ ¶ÏËı˘ÛÌÔ› ∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ™ÔÓ‰˘ÏÔ˙ÒˆÓ ∞Ûı¤ÓÂȘ Û ∑Ò· º˘Ù¿ ¢ÔÌ‹ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· π˙ËÌ¿ÙˆÓ ¶·Úfi¯ıÈ·, ¶·Ú¿ÏÈ· ∑ÒÓË -°ÂˆÌÔÚÊÔÏÔÁ›· -µÏ¿ÛÙËÛË ¶·ÚÔ¯‹ Î·È ¶ÔÛfiÙËÙ· ¡ÂÚÔ‡

-= ‰ÂÓ Û˘Ó›ÛٷٷÈ, Ó= Û˘Ó›ÛٷٷÈ, ?= ·‚¤‚·È· ηٿÛÙ·ÛË.

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı› Û ¿ÏÏÔ KÂÊ¿Ï·ÈÔ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ· (METCALFE, 1989). ∞˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Û·ÚÔ‚ÈÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·Ó·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‚¤ÓıÔ˘˜ (KOLKOWITZ & MARSSON, 1908). ∏ ȉ¤· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ·ÛfiÓ‰˘ÏË ·Ó›‰· ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˘, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ‰ÂÈÎÙÒÓ Û·ÚÔ‚›ˆÛ˘, ‚ÈÔÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜. °‡Úˆ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘70 ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Û·ÚÔ‚›ˆÛ˘ Î·È ÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙË ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “‚ÈÔÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË” (biotic index) Î·È ÛÙÔ “Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÙ˘¯›·˜” (score system). ∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÙ¿ÌÈÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˙ÒÓ˜. ™ÙËÓ Î¿ı ˙ÒÓË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‚ÈÔÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚ÂÓıÔ·Ó›‰· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ ‹ ÌË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·Úfi¯ıÈ·˜ ˙ÒÓ˘ Î.¿ (BMWP, 1978, NWC, 1981, ARMITAGE et al., 1983, EXTENCE et al., 1987, LANG et al.,1989, WRIGHT, 1995). ∂ÙÛÈ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ó· Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂӉȷÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Ê˘ÛÈο Î·È ¯ËÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο) Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ (KLECKA, 1975). ™‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÙÔ “RIVPACS” (River Invertebrates Prediction and Classification

104

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


System) ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ‚¿Û˘ ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (WRIGHT 1995, WRIGHT et al., 1989, 1993). ªÂ ÙÔ RIVPACS ηٿÏÏËÏ· ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ (EÈÎ. 12). ∂ÈÚfiÛıÂÙ· fï˜ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÂÚÂ˘Ó¿ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ (EEC, 1994, ¡IXON et al., 1995, CEN, 1995). ™Â ‰ÈÂıÓ‹ Îϛ̷η Ë ·Ó·Áη›· Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÚÔÔÔÈËı› ÁÈ· ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÓÂÚÒÓ. ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÛfiÓ‰˘ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (EÈÎ. 10,11) ˆ˜ ‚Èԉ›ÎÙ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ΤډÈÛ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ·Ù›: ñ ÔÈ ‚ÈÔÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÙÂÚÔÁÂÓ›˜, ñ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÏ¿ ʇÏÏ·, ñ Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÔÈΛÏÏÂÈ, ñ Ë ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ú‡·ÓÛË Â›Ó·È Î·Ï¿ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË, ñ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, ñ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·ÎÈÓËÛ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‚ÈÔ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ù· ·ÛfiÓ‰˘Ï· Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ñ Ô Î‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ì·ÎÚ‡˜, ÔfiÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ·ÛfiÓ‰˘Ï· Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‚¤ÓıÔ˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÔÙ¿ÌÈ·, Ï›ÌÓ˜,Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· V. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Â›ÛËÌÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÈ·›· ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‚ÈÔÏÔÁÈο Î·È ˘‰ÚÔ¯ËÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ηıÒ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Î·È ‰Â›ÎÙ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ (.¯. KOUSSOURIS et al., 1990·, 1990‚, 1992, 1993, 1994, SKOULIKIDIS 1992, 1993, ANAGNOSTOPOULOU 1992, µOPEA¢OY 1993, GRITZALIS et al., 1993, 1997, ANAGNOSTOPOULOU et al., 1994, ∆™IAOY™H 1995, ∞PTEMIA¢OY Î·È Û˘Ó., 1995, °IANNAKOY Î·È Û˘Ó, 1997·, 1997‚, °KPITZA§H™ Î·È Û˘Ó, 1977·, 1997‚, ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1994, 1997·,1997‚, °IANNAKOY, 1997). ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ó Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙËı› ·fi ¤ÏÏËÓ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ì ÂÓÈ·›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÓÈ·›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ οıÂ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ.

À‰Úfi‚È· Î·È ÂÏfi‚È· ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ¯ÏˆÚ›‰· ∆· ˘‰Úfi‚È· Î·È ÂÏfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi, ¯ËÌÈÎfi Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ Êˆ˜, Î.¿. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ, Ë Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÊÂÚÙÒÓ ˘ÏÒÓ Î.¿. (SPENCE, 1967, BARKO et al., 1986). ∆· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· Ì ¯ËÌÈÎfi ÙÚfiÔ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ, ¿˙ˆÙÔ, ÊÒÛÊÔÚÔ, ¿Óıڷη ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Û›‰ËÚÔ, οÏÈÔ, Ó¿ÙÚÈÔ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·. ™‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ¯ËÌÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, pH, ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÚÔ‹ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ∆· ˘‰Úfi‚È· Ê˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ·fi ÙÔ ÓÂÚfi ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÈο ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: CO2 + ∏20<—-> H2CO3 <—-> H+ + HCO3- <—-> CO3— + 2 H+ ™Â ÛÎÏËÚ¿ ÓÂÚ¿ Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ʈÙÔÛ‡ÓıÂÛ˘ È˙ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·ÓıÚ·ÎÈÎfi ·Û‚¤ÛÙÈÔ, ÛÙ· ʇÏÏ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ.∆· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ‹ Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÛÙÔ ÓÂÚfi ‹ ÙÔÓ ·¤Ú·. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

105


¶π¡∞∫∞™ V ∞ÛfiÓ‰˘Ï· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. (ËÁ‹: ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1992-’98, √IKONOMI¢H™, 1991, PETRIDIS, 1993, Î.¿). PLATYHELMINTHES Turbellaria Dendrocoelum lacteum Dugesia gonocephala Fonticola spp. Planaria sp. Polycelis nigra P. tenuis ANNELIDA Oligochaeta Chaetogaster sp. Criodrilus lacuum Dero sp. Eiseniella sp. Euclyodrilus hammoniensis E. prespensis Limnodrillus hoffmeisteri L. udekemianus Lumbriculus variegatus Nais sp. Ophidonais serpentina Peloscolex tenuis Potamothrix hammoniensis P. prespaensis Psamoryctes barbatus P. moravicus P.ochridanus typica P. o.variabilis Sparganophilus sp. Stylaria lacustris Tubifex tubifex Hirudinea Erbobdella octoculata Erpobdella sp. Helobdella stagnalis Hemiclepsis marginata MOLLUSCA Gastropoda Bithynia leachi Galba palustris Lymnaea lagotis L. palustris L. peregra L. stagnalis Physa fontinalis P. heterostropha Planorbarius corneus Planorbis carinatus P. planorbis Potamopyrgus astrea P. jenkinsi Radix peregra Sphaerium sp. Succinea putris

Theodoxus danubialis T. fluviatilis Valvata klemmi V. macrostoma V. piscinalis Viviparus ater hellenicus Zonitoides nitidus Bivalvia (Lamellibranchia) Ancylus lacustris Anodonta cygnea Chilopyrgula prespensis C. thiesseana Dreissena polymorpha Pisidium amnicum Unio pictorum CRUSTACEA Anostraca Chirocephalus diaphanus Amphipoda Echinogammarus spp. Gammarus spp. Niphargus spp. Pontogammarus spp. Rivulogammarus spp. Isopoda Asellus aquaticus A. coxalis Asellus spp. Decapoda Astacus astacus A. fluviatilis Atyaephyra desmarestii Palaemonetes antennarius Potamon fluviatile INSECTA (HEXAPODA) Ephemeroptera Baetis rhodani Baetis bioculatus Baetis meridionalis Baetis sp. Caenis macrura Caenis sp Centroptilum luteolum Cloeon dipterum Ecdyonurus fluminum Ecdyonurus venosus Ecdyonurus sp Ephemera lineata Ephemera sp Ephemerella ignita Rithrogena semicolorata Odonata Aeshna affinis Aeshna isosceles

Aeshna mixta Agrion virgo Anax sp. Calopteryx splendens Calopteryx virgo Coenagrion tenelum Cordulegaster annulatus Cordulegaster sp. Dromogomphus sp. Enallagma sp. Gomphus vulgatissimus Ischnura elegans Lindenia tetraphylla Libellula depressa Libellula quadrimaculata Orthetrum cancellatum Platycnemis pennipes Pyrrhosoma numphula Heteroptera Corixa affinis C. punctata Gerris lacustris Micronecta minutissima Naucoris sp. Nepa sp. Notonecta sp. Plecoptera Capnia bifrons Perla bipunctata Hemiptera Corixa punctata Corixa sp. Trichoptera Apatania muliebris Agapetus fuscipes Anabolia nevrosa Ecnomus tenellus Diplectrona atra Glossosoma sp. Glyphotaelius pellucidus Goera pilosa Halesus digitatus Hydropsyche fulvipes Hydropsyche guttata Hydropsyche pellucidula Hydropsyche sp Lepidostoma sp. Leptocerus aterrimus Limnephilus sp. Odontocerum albicorne Perla bipunctata Philopotamus variegatus Polycentropus excisus Potamophylax latipennis Sericostoma personatum Silo pallipes

Stenophylax latipennis Stenophylax sp Triaenodes sp. Lepidoptera Hydrophilus sp. Hydrophorus erythrocephalus Hygrotus sp. Diptera Atherix ibis Ceratopogonidae spp. Chaoborus crystallinus C. flavicans Chironomus dorsalis C. plumosus C. thummi Chironomus sp. Cladopelma laccophillus C. lateralis Cladotanytarsus mancus Cricotopus bicinctus Cryptochironomus defectus Culex sp. Dicrotendipes nervosus D. pulsus Dixa aestivalis Einfeldia dissidens Hydrophorus erythrocephalus. Limonia sp. Lispe sp Microchironomus tener Microtendipes pedellus Parachironomus arcuatus Paratanytarsus sp. Paratentipes albimanus Paratrichocladius rufiventris Polypedilum laetum P. nubeculosum Procladius choreus P. ferrugineus P. holotanypus Psectrocladius sordidellus Psychoda sp. Rheocricotopus atripes Simulium sp. Stempellina bausei Tanypus punctipennis Tanytarsus sp. Tipula sp. Coleoptera Ditiscus sp. Corixa sp. Haliplus sp Hydroporus tesselatus Hygrotus sp. Gyrinus sp. Notonecta sp.

∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó Ù· ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÙÔ‡˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ıÚÂÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο, ›Ù Ì ÙÔ˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜ ›Ù Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ·fi ÙÔ ˘fiÛÙڈ̿ ÙÔ˘˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfi˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ʈÛÊÔÚÈÎÒÓ, ıÂÈÈÎÒÓ Î·È ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ, ÚÔÛÚfiÊËÛË ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ Î·È ÊˆÛÊÔÚÈÎÒÓ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ Î·È ·fiıÂÛË ·˙ÒÙÔ˘ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· ʇÏÏ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡Îψۋ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÂÚfi‚È· Ï¿ÛË ÛÙ· Ê˘Ù¿ Î·È ·fi Ù· ÓÂÎÚ¿ Ê˘Ù¿ ¿ÏÈ ÛÙÔ ›˙ËÌ·, ÛÙ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙ· ʇÎË. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ·›˙Ô˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ¯ËÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó (HUTCHINSON, 1967). √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂӉȷÈÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·, fiˆ˜ Î·È ˘fiÛÙڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹-

106

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÛÂȘ, ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ì ʇÎË, ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ̇ÎËÙ˜, Ì·Ï¿ÎÈ·, ηÚÎÈÓÔÂȉ‹, ¤ÓÙÔÌ·, „¿ÚÈ·, Ô˘ÏÈ¿ Î·È ıËÏ·ÛÙÈο. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘fiÛÙڈ̷ Û ÂÈÊ˘ÙÈο ʇÎË Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ì ·˘Ù¿ Û¯¤ÛÂȘ ıÚ¤„˘. ∏ Lemna, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î˘·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÙÔ Ceratophyllum demersum ¤¯ÂÈ Ê˘ÎÔÎÙfiÓ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Û ÌÂÚÈο ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂΛ fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈ· ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚÔÊ˘ÙÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡, ›Ûˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛΛ·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÓÂÎÚ¿ Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ·ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· Ì ¯ËÌÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰ÂÓ‰ÚÈÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÈοıËÙ·È ÛÙÔ ›˙ËÌ· ‹ ÙÚÒÁÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÌ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÛfiÓ‰˘Ï·. °ÂÓÈο Ù· ˘‰Úfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (LEAN & COOK, 1973). ∆· ˘‰Úfi‚È· Î·È ÂÏfi‚È· Ì·ÎÚfiÊ˘Ù· ÛÂ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∆· ˘ÂÚ˘‰·ÙÈο, ÂΛӷ Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ·ÎÙ‹˜ ‹ fi¯ı˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ ÂÚ›Ô˘. ∆· ÂÊ˘‰·ÙÈο, ÂΛӷ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓÙ· ʇÏÏ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‚¿ıË ·fi 1 ̤¯ÚÈ 3 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Ù· ˘Ê˘‰·ÙÈο, Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‚˘ıÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ù· Û˘Ó·ÓÙԇ̠‚·ı‡ÙÂÚ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‚ÈÔÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÊ‡ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ù¿ Ô˘ Ï¤Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ¯ˆÚ›˜ Ú›˙˜ ‹ Ì ڛ˙˜ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi (›‰Ë Lemna, Spirodella, Wolffia, Utricularia, Ceratophyllum, Azolla, Salvinia, Hydrocharis, Eichornia, Stratiotes Î.¿) Î·È Ê˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ÚÈ˙ˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ (›‰Ë Phragmites, Scirpus, Sparganium, Carex, Paspalum, Glyceria, Polygonum, Rorripa, Ludwigia, Alisma, Sagittaria, Nymphaea, Nuphar, Polygonum, Potamogeton, Ranunculus, Batrachium, Potamogeton, Elodea, Callitriche, Zannichelia, Najas, Juncus, Eleocharis, Sparganium, Vallisnaria, Myriophyllum Î.¿). √È Î·Ï·ÌÈÒÓ˜ ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿ÏÈ·˜ ˙ÒÓ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ·Ó··Ú·ÁˆÁÈο ‰›· Î·È ÙÚÔÊ‹. √È Î·Ï·ÌÈÒÓ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ. √Ù·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔ˘ ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÏÌ˘Ú¿ ÓÂÚ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢Úȷگ› ÙÔ ·ÁÚÈÔοϷÌÔ ‹ ÓÂÚÔοϷÌÔ Phragmites australis. ŸÙ·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ˘Ê¿ÏÌ˘ÚÔ, ÙfiÙ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·‡ÚÈ Bolboschoenus (Scirpus) maritimus. √Ù·Ó Ù· ÓÂÚ¿ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÏ˘Î¿ ÙfiÙÂ Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚÔοϷÌÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Ù· „·ıÈ¿, Typha latifolia Î·È Typha angustifolia (‚·ı‡ÙÂÚ· ÓÂÚ¿), ηıÒ˜ Î·È Ù· Û˘ÓÔ‰¿ ›‰Ë Oenanthe aquatica, Schoenoplectus lacustris, Butomus umbellatus, Limonium, Juncus, Centaurium, Salicornia, Aster, Sueda. ª¿ÏÈÛÙ· Û ·ÔÎÏÂÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Â›‰Ë Myriophyllum, Nymphaea, Lemna Î.¿. ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ˘‰ÚfiÊ˘Ù· Î·È ÂÏfiÊ˘Ù· (˘‰Úfi‚È·, ËÌÈ˘‰Úfi‚È·, ÙÂÚȉfiÊ˘Ù·), ·ÏfiÊ˘Ù·, ·ÌÌfiÊ˘Ù· Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ˘ÁÚÔÙfiÔ˘˜, ÛÙȘ ·ÌÌÒ‰ÂȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È Ù· ·ÏÌ˘Ú¿ Â›‰· Ï·ÛÔÙfiÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· VI. ¶π¡∞∫∞™ VI À‰ÚfiÊ˘Ù·, ÂÏfiÊ˘Ù· Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈο Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ËÁ‹: §AYPENTIA¢H™, 1956, ª¶AM¶A§øNA™, 1979, ∫OY™OYPH™, 1982, ∫OYM¶§H - ™OBANTZH, 1983, ¶AY§I¢H™, 1989, ¶A¶A™TEP°IA¢OY, 1990, Î.¿)

≠ Adiantum capillus veneris =-Aeluropus litoralis =*Agropyrum acutum *∞. junceum -A. elongatum =*Agrostis alba +A. stolonifera +Alisma gramineum +A.plantago-aquatica +Alopecurus myosuroides +Angelica sylvestris +∞pium nodiflorum =Aristolochia clematis =A. rotunda -*Arthrocnemum ftuticosum *∞. perenne +Arundo donax *Atremisia campestris

=*A. maritima -Aster tripolium =-*Atriplex hastata *A. rosea *A.tatarica +Azolla filiculoides +Berula erecta +Bidens tripartita +=-Bolboschoemus maritimus *Bromus secalinus *B. tectorum =-Bupleurum tenuissimum +Butomus umbellatus *Cakile maritima =Calamagrostis epigeios +Callitriche stagnalis

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

*Calystegia soldanella +C. sepium +Carex acutiformis +C. Distans +C. otrubae =C. extensa =C. vulpina *Cenchrus pauciflorus *Centaurea diffusa *C. Spinosa +Centaurium maritimum -C.pulchelum -C. spicatum +Calystegia sepium +Ceratophyllum submersum +C. demersum +Chara hispida +C. tomentosa

+C. vulgaris *Chondrilla juncea *Cichorium intybus +Cirsium arvense vestitum +C.creticum ≠Cladium mariscus +Cladophora sp. +Conyza canadensis =-Crypsis aculeata *Cynanchum acutum -*Cynodon dactylon +Cyperus rotundus +C. fuscus +C. longus *Cuscuta australis *Daucus broteri *D. guttatus

107


+Digitaria sanguinalis *Diotis maritima +Echinochloa crus-galli +Eleocharis palustris * Elymus giganteus +Epilobium lanceolatum +E. hirsutum +E. parviflorum ≠Equisetum palustre ≠E. ramosissimum ≠E. telmateja +Eupatorium cannabinum * Eryngium campestre -Erygnium creticum * E.matitimum *Euphorbia peplis *E. paralias +Galega officinalis *Glycyrrhiza echinata =-*Halimione portulacoides -*Halocnemum strobilaceum *Haynaldia villosa +Heleocharis palustris *Heliotropium dolosum -Hordeum maritimum +Hydrocharis morsus-ranae *Hypochloeris radicata +Humulus lupulus -Imperata cylindrica =*Inula viscosa

=*Juncus acutus =*J. articulatus =*J. bufonius *J. hybridus *J. inflexus =-*J.gerardii =-*J.maritimus *J. subulatus *Lactuca saligna +Lemna gibba +L. minor +L.trisulca +Leonurus marubiastrum =-*Limonium bellidifolium =-*L.gmelinii -*Lolium loliaceum -Lotus preslii +Ludwigia palustris +=Lycopus europaeus +Lythrum salicaria =L. virgatum *Medicago marina *Melilotus albus *M. officinalis +Mentha aquatica +M. longifolia longifolia +M. L. typhoides =M. pulegium +Myriophyllum spicatum +M.vericcilatum

+Najas graccilima +N. marina +N. minor +Nasturtium officinale *Nigella arvensis +Nitella hyalina +Nuphar lutea +Nymphaea alba +Nymphoides peltata +Oenathe aquatica +O. fistulosa +-O. silaifolia *Pancratium maritimum *Parapholis incurva *Plantago coronopus +P. major * P. indica +Paspalum dilatatum +P. distichum +P. paspaliodes +Persicaria maculosa =Periploca graeca +-*Phragmites australis -Pholiurus incurvatus +Plantago coronopus +P. major +Polygonum amphibium +*P. arenarium pulchellum -P. festuciformis *P.maritimum +P. mite +P. salicifolium

+P. viridis +-Polypogon monspeliensis +Potamogeton crispus +P. berchtoldii +P. filiformis +P. gramineus +P. lucens +P. natans +P. pectinatus +P. perfoliatus +P. nodosus +P. trichoides +Potentilla reptans +Prunella vulgaris +Pulicaria dysenterica -Pulinaria vulgaris =-Puccinellia distans +Ranunculus circinatus +R. fluitans =R. muricatus +R. trichophyllus +Riccia fluitans +Rorripa sylvestris +Rumex conglomeratus +R. sanguineus *-Salicornia europea -S. radicans +Salix alba -*Salsola kali

Y‰Úfi‚È·, ËÌÈ˘‰Úfi‚È·(+), ÙÂÚȉfiÊ˘Ù· (≠), ·ÏfiÊ˘Ù· (-), ·ÌÌfiÊ˘Ù·(*), ÌÂÙ·‚·ÙÈο(=).

108

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


KEºA§AIO 6 ∆∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ ∆ø¡ ¡∂ƒø¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ Ù˘ Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ‰ÔÌ‹, ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ۯ‰fiÓ ¿Ó˘‰ÚË ¯ÒÚ·. ∞˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÍËÚÔıÂÚÌÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ fï˜, ÁÈ· οı οÙÔÈÎo Ù‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÂÙËÛ›ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡, ·’ fi,ÙÈ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ (¶›Ó. I).

¶π¡∞∫∞™ I ∆Ô ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÛÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ (ËÁ‹: OECD, 1982) ÃÒÚ·

∂ÈÛÚÔ¤˜ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Km3/yr

XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· NÂÚ¿ Km3/yr

™¯ÂÙÈ΋ ÃÚ‹ÛË ·Ó¿ ∫¿ÙÔÈÎÔ m3/yr.inh

¢È·ı¤ÛÈÌÔÈ À‰¿ÙÈÓÔÈ ¶fiÚÔÈ ·Ó¿ ∫¿ÙÔÈÎÔ m3/yr.inh

∂ÏÏ¿‰·

49.1

4.3

470

5934

°·ÏÏ›·

68.5

8.2

510

3400

πÙ·Ï›·

158

36

645

2993

πÛ·Ó›·

25.2

14

667

2933

°ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·

46.1

1.5

417

2629

√È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ Â›Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ì ÙÔ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ˜, ÂÓÒ Î¿ı ¤ÙÔ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (131990 Ù.¯ÏÌ) ηχÙÂÙ·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈο ‡‰·Ù· Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 2200 Ù.¯ÏÌ., ‰ËÏ·‰‹ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ 1.6%. ∞fi ·˘Ù¿ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ÔÈ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ηχÙÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 956 Ù.¯ÏÌ. (47.2%), ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ 288 Ù.¯ÏÌ (14.2%), ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 4268 ¯ÏÌ, Î·È ÔÈ Â΂ÔϤ˜ ÔÙ·ÌÒÓ Ì ٷ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘˜ ηχÙÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 723 Ù.¯ÏÌ. (35.7%) Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ¤ÚÁ· ·ÔÍ‹Ú·ÓÛ˘ Î·È ‰È¢ı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ (¶›Ó. II).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

109


¶π¡∞∫∞™ II ∆· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ Ù‡Ô, ·ÚÈıÌfi Î·È ¤ÎÙ·ÛË (ËÁ¤˜: NA, 1970-1996, ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1981-1994, ∂∫µÀ, 1994)

∆‡Ô˜

∞ÚÈıÌfi˜

∂Ì‚·‰fi Û Ù. ¯ÏÌ

º˘ÛÈΤ˜ §›ÌÓ˜ ∆¯ÓËÙ¤˜ §›ÌÓ˜ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ŒÏË ¶ËÁ¤˜ ∂΂ÔϤ˜ ¶ÔÙ·ÌÒÓ ¢¤ÏÙ· ¶ÔÙ·ÌÒÓ ¶ÔÙ·ÌÔ› ™‡ÓÔÏÔ

56 25 72 75 17 42 12 91

598 358 550 58 ~1 43 680 4268 ¯ÏÌ Ì‹ÎÔ˜ ~2290

∂ηÙÔÛÙÈ·›· AÓ·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ™˘ÓÔÏÈÎÔ‡ EÌ‚·‰Ô‡ Ù˘ Y‰¿ÙÈÓ˘ K¿Ï˘„˘ Ù˘ XÒÚ·˜ 26.1 15.6 24.0 2.5 0.0004 1.9 29.7 100

√È ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÂÂȉ‹ ηÈÓÔ‡ÚȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ÂÚÈÔ¯¤˜ ÏÈÌÓÔı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÂÏÒÓ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ˘‰¿ÙÈÓ˜ Ì¿˙˜.

∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ϤÔÓ ‚ÚÔ¯ÔÊfiÚ· ÂÚÈÔ¯‹, Ë ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë Ì ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ (444 Ù.¯ÏÌ) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (386 Ù.¯ÏÌ), Ë ∏ÂÈÚÔ˜ (337 Ù.¯ÏÌ), Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË (316 Ù.¯ÏÌ), Ë ‰˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· (213 Ù.¯ÏÌ), Ë ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (159 Ù.¯ÏÌ), ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ÂÛˆÙÂÚÈο ‡‰·Ù· Î·È ˘ÁÚÔÙÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ë £ÂÛÛ·Ï›· (59 Ù.¯ÏÌ), Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (33 Ù.¯ÏÌ), Ù· πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿ (22 Ù.¯ÏÌ), Ë ∫Ú‹ÙË (14 Ù.¯ÏÌ), Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ (7 Ù.¯ÏÌ) Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ∞ÙÙÈ΋ (5 Ù.¯ÏÌ), (¶›Ó. III) ¶π¡∞∫∞™ III °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ª·Î‰ÔÓ›· & £Ú¿ÎË £ÂÛÛ·Ï›· ◊ÂÈÚÔ˜ ™ÙÂÚ¿ & ¢. ∂ÏÏ¿‰· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ ¡ËÛÈ¿ µ.∞ÈÁ·›Ô˘ ¡ËÛÈ¿ ¡. ∞ÈÁ·›Ô˘ ¡ËÛÈ¿ πÔÓ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË

§›ÌÓ˜ º˘ÛÈΤ˜ ¡Ô Ù.¯ÏÌ

§›ÌÓ˜ ∆¯ÓËÙ¤˜ ¡Ô Ù.¯ÏÌ

§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ¡Ô Ù.¯ÏÌ

¶ÔÙ·ÌÔ›

∂ÏË

¡Ô

¯ÏÌ

¡Ô

Ù.¯ÏÌ

∞ÏÏÔÈ ÀÁÚfiÙÔÔÈ ¡Ô Ù.¯ÏÌ

14 3 13

370 1 32

5 3 2

150 30 54

7 4 3

63 0.7 2

29 8 8

1737 649 466

9 13 2

10 2 0.6

17 6 6

323 26 248

15 4 3 3 1

188 6 0.4 0.1 0.6

8 1 1 2 3

121 1.4 2 0.2 0.3

14 6 6 7 10 3

297 4 13 2.5 21 4

21 7 1 6 2 9

846 276 8 65 20 201

13 7 12 11 2 6

10 11 16 4 0.5 3

16 5 2 4 15

102 29 0.8 0.2 5

6.1. ªÔÚÊÔÏÔÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁˆÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘, ‹Ú·Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ Ôχ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Ô˘ ÛΤ·˙·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì Á‡Úˆ ÛÙȘ 56 Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Á‡Úˆ ÛÙ· 598 Ù.¯ÏÌ. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È ÔÈ Ï›ÌÓ˜, ∆ÚȯˆÓ›‰·, µfiÏ‚Ë, µÂÁÔÚ›Ùȉ·, ∫ÔÚÒÓÂÈ·, µÈÛÙÔÓ›‰·, ªÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û·, ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û·, ∫·ÛÙÔÚÈ¿ Î.¿. √È Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË, ÙËÓ ·ÏÈ›·, ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Î¿ı ›‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙȘ ÏÂοÓ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-

110

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Ù˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‹ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÏÈ¢ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 20 ÂÚ›Ô˘ Ï›ÌÓ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ïȇ̷ٷ Ì ÂÌÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 540 Ù.¯ÏÌ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚ›Ô˘ 1400 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ì ̤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË 2.6 ÎÈÏ¿ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· (∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1975-1996). √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ (Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Î·È ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ٷ ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· IV. ¶π¡∞∫∞™ IV º˘ÛÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ (ËÁ¤˜: ∫OY™OYPH™ Î.Û˘Ó., 1975-1996, ™ÙÔȯ›· ∂∫µÀ, 1994, ™ÙÔȯ›· ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ 1970-1996)

§›ÌÓ˜

∏¶∂πƒ√™ ¢Ú·ÎfiÏÈÌÓ˜ ∑·Ú·‚›Ó· ∑ËÚfi˜ ∫·Ó¤ÙÔ £ÂÛÚ. ∫·ÏÔ‰›Î˘ ∫˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿ £ÂÛÚ. §ÈÌÓÔԇϷ £ÂÛÚ. §Ô‡ÚÔ˘ (∆§) ª·‡ÚË ªÂÛÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ £ÂÛÚ. ¶·Ï·ÈÔοÛÙÚÔ˘ £ÂÛÚ. ¶·Ì‚ÒÙȉ· ¶ËÁ¤˜ ∞ÒÔ˘ (∆§) ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ (∆§) ¶ÚÔÓÙ¿ÓÈ £ÂÛÚ. ºÏ¤Áη £∂™™∞§π∞ ∑ËϤÚÈ· ª·ÁÓ ∫¿ÚÏ· (∆§) ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ §Ô‡ÙÛÈ· ª·ÁÓ ª¿ÙÈ ∆˘ÚÓ¿‚Ô˘ (∆§) ∆·˘Úˆfi˜ (∆§) ∆Û·Ù¿ÏÈ ª·ÁÓ. £ƒ∞∫∏ µÈÛÙÔÓ›‰· πÛÌ·Ú›‰· ‹ ªËÙÚÈÎÔ‡ ¡˘ÌÊÒÓ Œ‚ÚÔ˘ ª∞∫∂¢√¡π∞ ÕÁÚ· (∆§) µÂÁÔÚ›Ùȉ· µÂ‡Ë˜ (∆§) µfiÏ‚Ë ¢Ô˚Ú¿ÓË ∑¿˙·ÚË ∫ÂÚΛÓË (∆§) ∫ÔÚÒÓÂÈ· ¡ËÛÈÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜ √ÚÂÛÙÈ¿‰· ‹ ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¶ÂÙÚÒÓ ¶ÈÎÚÔÏ›ÌÓË ¶ÔÏ˘Ê‡ÙÔ˘ (∆§) ¶Ú¤Û· ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û· ªÈÎÚ‹ ™ÎÔÔ‡ (∆§) ÃÂÈÌ·‰›Ùȉ·

ŒÎÙ·ÛË Ù.¯ÏÌ.

0.015 0.31 1.25 0.001 3.0 0.1 1.3 0.2 0.8 0.06 0.5 22 8.6 20.5 0.25 0.74 0.02 4 0.5 0.15 0.35 25 0.8

ª¤ÁÈÛÙÔ µ¿ıÔ˜ Ì.

58 23

23

4 11 82 89

6

47

∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¶Úfi‚ÏËÌ· & ∞ÂÈÏ‹

∫˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÃÚ‹ÛÂȘ

ÙÂ,Ú ‰,ÙÂ ÛÙ ‰,‚,Ì,ÛÙ Ú,ÛÙ,ÙÂ Ú ‚,‰,ÊÂ

·Ó, ·,È ·,·Ó,È, ‚Ô ·,,‚Ô,È ‚Ô ‚Ô Ë

ÛÙ,Ú ‰,Ì,ÛÙ ‰,Ú,‚,Ì ‰ ‰,Ú Ú,ÛÙ

·Ó ·,È ·,·Ó,„,È Ë Ë,È,„ ‚Ô ·Ó

Ú,‰ Ú,‰ Â,‰ Ú,‰ Ú,˘ ‰,˘ ‚Ô

· · ·,˘,È · ·,˘,È Ë,·,˘,È,·Ó ‚Ô

42 3.4 2.6

4 1.4

Ú,‰,‚,ı,Ê ‚,‰,·Ì,˘,Ú,Ê Ú,ÊÂ

È,„ ,È,·,‚Ô,·Ì ‚Ô

0.35 43 1.8 68 15(43) 2 73 46 10 30 8 4 73 38(266) 44(49) 1.8 11

3 70

‚,Â,Ú,‰,Ê ‰,Ú,˘ ˘ ‰,‚,Ú,Ì, ‰,˘,Ì,Ú ‰,‚,Ú,Ì,Ê ‰,Ú,Ù Ú,‚,‰,Ì,ÊÂ Ú Ú,Ì,Â,Ê ‰,‚,Ú,˘

Ë,·,È Ë,·,˘,È,„ ·,È ·,˘,·Ó,È È,·,˘,·Ó ·,È,‚Ô ·,È,‚Ô È,·,·Ó ·,·Ó,È È,·Ó,,· ·,È,„

Â,‰  Ú,‚,Ì,Â,Ê ˘ ‚,‰,Ú,Ì,ÊÂ

Ë,·,È,˘,·Ó ·Ó,·,È, ·,·Ó,,È,˘ ·,È ·,,È,‚Ô

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

22 10 6 4 9.5 1.5 9 5 70 55 8 6

111


§›ÌÓ˜

¶∂§√¶√¡¡∏™√™ ∞ÏÊÂÈÔ‡ (∆§) ∞ÛÙÂÚ›Ô˘ ∂˘ÚÒÙ· ∫·È¿Ê· ∫ÔÓ‰‡ÏË §¿‰ˆÓ· (∆§) ªÂÏÈÁÎÔ‡ ‹ ªÔ˘ÛÙfi˜ ¶ËÓÂÈÔ‡ (∆§) ¶ÚfiÎÔÔ˜ ∞¯·˝·˜ ™·¯ÙÔ‡ÚË ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ ™Ù˘ÌÊ·Ï›· ™∆∂ƒ∂∞ ∂§§∞¢∞ & ∂Àµ√π∞ ÕÁ. ¢ËÌ. ∂‡ËÓÔ˜ (∆§) ∞Á. ∆ÚÈ¿‰· ∞Ï˘Î‹ •ËÚÔÓÔÌ‹˜ ∞̂ڷΛ· µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË µÔ˘ÏηÚÈ¿ °ÂÚÔfiÙ·ÌÔ˜ (∆§) ¢‡ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔ‚Ú¤¯Ë˜ ∫·Ú‡ÛÙÔ˘ (∆§) ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ (∆§) ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ §¿Îη ∞ÁÓÔ‡ÓÙÔ˜ ∞ÚÁ. §˘ÛÈÌ·¯›· ª·Ú·ıÒÓ·˜ (∆§) ªfiÚÓÔ˘ (∆§) √˙ÂÚfi˜ √Ú˘¯. ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ (∆§) ¶·Ú·Ï›ÌÓË ™·ÏÙ›ÓË ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ (∆§) ∆ÚȯˆÓ›‰· ÀÏ›ÎË À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ ∞ÁÈ¿ ÷ӛˆÓ (∆§) ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∏Ú·ÎÏ. (∆§) ∞ÔÏ·ÎÎÈ¿˜ (∆§) ∞Ù¤ÓË ∞Ó‰ÚÔ˘ ∫ÔÓÙÈ¿ §¤Û‚Ô˘ ∫Ô˘ÚÓ¿ ÷ӛˆÓ ª·Ú·ıÈÔ‡ (∆§) ª·Ú·ÓÙÔ¯ˆÚ›Ô˘ §Â˘Î¿‰·˜ ªÂÏÈÛ¿ÓË ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ ªÚ·ÌÈ·ÓÔ‡ ∫Ú‹ÙË (∆§) ¡¿ÓˆÓ ¶˘Ï›Ô˘

ŒÎÙ·ÛË Ù.¯ÏÌ.

ª¤ÁÈÛÙÔ µ¿ıÔ˜ Ì.

∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ ¶Úfi‚ÏËÌ· & ∞ÂÈÏ‹

∫˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÃÚ‹ÛÂȘ

0.8

‰ ÛÙ,Â,Ú ÛÙ,Â,ÙÂ

·,˘

2 0.7 0.2 1.45 2,4 19.5 17.5 0.75 4

È,·Ó

‰,Â,Ú Ì,˘‰Úı ‰,˘ Ï,‰,Â,Ú Â,Ú ‚,‰,Ú,ÊÂ

Ë,·,˘,È ·Ó,È ·,·Ó,È È,‚Ô ·Ó,È ·,È,·Ó

0.09 0.6 14.5 0.025 10 0.25 4.75 2 0.12 28 0.3 87 0.45 13 3.4 22 11 0.05 4 2.75 11 97 12

0.07 0.005 0.14 0.25 2 0.6 0.08 0.004 0.12 0.14 0.1 0.08

50 5 43 2 1.4 2.6

˘ 46

‰,Ú,·,ÛÙ,Â,˘

·,È,‚Ô

3

‚,Ï,ÙÂ,Â

·,È,‚Ô

1.3 1

ÛÙ,‰,·,˘,Ù Ú,‰

˘,·Ó

65 2 140

‰ Ï,Ú ‰ Â ˘, Â,Ì,Ú,‚ ‰, ˘,Ú,‚,ÊÂ,·

Ë,˘

9 75 2 3.4 58 28

21

Ë,È,·,·Ó

‰,(·),˘,Ù Ï,Ú Â Â,˘ÚÏ,Ì ‰,˘,

·,È ˘ ˘,·,È ·,,È ·Ó ·,˘,È ‚Ô Ë,·,˘,‚Ô,ÙÂ ·,È,˘,‚Ô,·Ó ˘,·,È

ÙÂ,˘,Ú ÙÂ

· Ë.·Ó

ÛÙ,˘,Ù ˘,Ù Â,‰,Â,ÙÂ

· · ·,˘,È,·Ó · · ·Ó

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·-∞ÂÈϤ˜: ‰=‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÛÙ¿ıÌ˘, ‚=˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, Ì=Ì›ˆÛË „·ÚÈÒÓ Ì ÂÌÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Â=¤ÏÏÂÈ„Ë „·ÚÈÒÓ Ì ÂÌÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Ú=Ú‡·ÓÛË, „= ·ÔÚÚ›„ÂȘ, Ï=·ÏÌ˘Ú¿ ÓÂÚ¿, ÛÙ=ÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Â‰·ÊÒÓ, ˘=˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ˘‰¿ÙˆÓ, ÙÂ=Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È Î·Ù·Û΢¤˜, ·Ì=·ÌÌÔÏË„›·, ÊÂ=ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο-ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ-ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ˘‰Úı=Û˘¯Ó‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚfiıÂÈÔ˘, ˘=˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ˘‰¿ÙˆÓ, ˘ÚÏ=˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË. ÃÚ‹ÛÂȘ: ·=¿Ú‰Â˘ÛË, Ë=˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, È=·ÏÈ›· Î·È È¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹, =ÚÔÛٷهÔÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹, ˘=‡‰Ú¢ÛË, „=·fiÚÚÈ„Ë, ·Ó=·Ó·„˘¯‹ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ‚Ô=‚fiÛÎËÛË, ·Ì=·ÌÌÔÏË„›·, ˘=‡‰Ú¢ÛË.

√È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜ (¶›Ó. V) ηχÙÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ÛÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË, ÂÓÒ ÚԉȷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È fï˜ Ë Î‡ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

112

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶π¡∞∫∞™ V ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ ∆¯ÓËÙ‹ §›ÌÓË

∫ÚÂÌ·ÛÙ¿ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜ ¶ÔÏ‡Ê˘ÙÔ ™ÊËÎÈ¿˜ ∞ÛˆÌ¿ÙˆÓ ¶ËÁ¤˜ ∞ÒÔ˘ §Ô‡ÚÔ˘ ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ ∂‰ÂÛÛ·›Ô˜ §¿‰ˆÓ·˜

(ËÁ‹: ¢∂∏, 1996)

πÛ¯‡˜ Û MW / √.ª.∂. ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Û GWh 437/ 1430

ŒÙÔ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

£¤ÛË Â› ¶ÔÙ·ÌÔ‡

À„fiÌÂÙÚÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ/ ∫·ÙÒÙ·ÙÔ Ì.

∂ÈÊ¿ÓÂÈ· T·ÌÈ¢Ù. ∞ÓÒÙ·ÙË Ù.¯ÏÌ.

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 106 Î.Ì.

∂ÈÊ¿ÓÂÈ· §ÂοÓ˘ ∞ÔÚÚÔ‹˜ Ù.¯ÏÌ.

ª¤ÛË ∂Ù‹ÛÈ· ¶·ÚÔ¯‹ Î.Ì./‰Â˘Ù

1966

∞¯ÂÏÒÔ˜

284/ 227

80.6

4750

3570

151.75

320/ 930 150 /578 130/

1969

∞¯ÂÏÒÔ˜

28

950

4118

179.93

1988

∞¯ÂÏÒÔ˜

7.4

80

4320

1962

∆·˘Úˆfi˜

25.2

400

167

∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜

74 4.3

1939 103

5800

1985 1985

∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜

2.6

63

1990 1954

∞ÒÔ˜ §Ô‡ÚÔ˜

11.5 0.15

260 1.075

1981

ÕÚ·¯ıÔ˜

20.5

865

1970

µfi‰·˜

150/ 142 69/ 67 794.3/ 792 293/ 147/ 141.8 89/ 81 1343 99.75/ 90 126/ 100 257.6

10

50

1955

§¿‰ˆÓ·˜

422

4

57.6

360/ 315/ 275 108/ 210/ 10/ 58.8 300/ 504 19/ 30 70/ 340

6.4

319

19.3

749

20.4

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ Ù¯ÓËÙ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÓÂÚÒÓ. OÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· (287 Ù.¯ÏÌ.) Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È „¿ÚÈ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÚÔÊÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÔ¯¤˜. ™˘Ó‹ıˆ˜, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÌÌÒ‰ÂȘ ÏÔ˘Ú›‰Â˜ (Ú¿ÌÌ·Ù· ‹ ÓÙÔÏÌ¿‰Â˜) Ô˘ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈο ‹ Ù¯ÓËÙ¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· (ÛÙfiÌÈ· ‹ ÌԇΘ). ∞Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Û˘Ó¯‹˜ Â›Ó·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÂÓÒ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÁÏ˘ÎÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ ÓÂÚÒÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·‚·ı¤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Û Ó·ڿ Û¯ÂÙÈο ÛÙ¿‰È· ˆ˜ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÂÈ Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ˘ÏÈο fiÏ· Ù· ÙÚÔÊÈο ÙÔ˘˜ Â›‰·. √È ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ÌÂȈ̤ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÊÂÚÙÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. √È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Î·È ÛÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ·, ÂÓÒ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Û˘Óı‹Î˜. ∂Ô̤ӈ˜, οı ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·. ∞fi ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈ ϤÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 25 ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 230 Ù.¯ÏÌ. Î·È Ì ̤ÛË ·fi‰ÔÛË ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ 6.3 ÎÈÏ¿ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ 1500 ÙfiÓÔ˘˜. √È Î¤Ê·ÏÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (56%), ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¯¤ÏÈ· (18%), Ù· Ï·˘Ú¿ÎÈ· (8%), ÙÛÈÔ‡Ú˜ (5%) Î.¿. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÈÌÓÔı·Ï·ÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ È¯ı˘ÔÙÚÔÊ›ˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÍÈfiÏÔÁ· ·Ïȇ̷ٷ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ (ηÏÏȤÚÁÂȘ „·ÚÈÒÓ, Ê˘ÎÒÓ Î.¿). √È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ȯı˘ÔMONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

113


ÙÚÔÊ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ٷ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ·, Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹, Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÂÌÔÚ‡ÛÈÌ· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· VI. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ËÁÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÎÏÈÛË ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¶π¡∞∫∞™ VI √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ (ËÁ¤˜: ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1975-1996, ™ÙÔȯ›· ∂∫µÀ,1994, ™ÙÔȯ›· ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜, 1970-1996)

§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·

∏¶∂πƒ√™ ÕÁÚÈÏÏÔ˜ ∞˘Ï·›ÌˆÓ µ·ı‡* µfiÓÈÙÛ· ∫·Ù¿ÊÔ˘ÚÎÔ ∫fiÊÙÚ·** §ÔÁ·ÚÔ‡ ª¿˙ˆÌ· ¶·ÏÈÔÌԇη** ¶·ÏÌ·ÙÂÚfi ¶ˆÁˆÓ›ÙÛ· ™·ÁÈ¿‰· ™·ÎÎÔϤÙÛÈ ∆ÛÔ¤ÏÈ ∆ÛԢηÏÈfi £∂™™∞§π∞ ÕÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÁÓ. µÚˆÌfiÏÈÌÓÔ˜ ª·ÁÓ. ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚÈÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ª·ÁÓ. £ƒ∞∫∏ ∞Á›·ÛÌ·-∞Ï˘Î‹-ª¤ÛË*** ∞ÚˆÁ‹ ‹ ∫·Ú·Ù˙¿ µ¿ÛÛÔ‚·*** µ¿ÙÔ˜ ¢Ú¿Ó· ŒÏÔ˜ ∂Ú·ÙÂÈÓfi, ∫·Ú·Á·ÙÛ¤ÏÈ· & ∫Âڷً̈*** ∫ÔοϷ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÓÔ‡ §¿ÁÔ˜, §·ÊÚÔ‡‰·, §¿ÊÚ· & §£ ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜ §›ÌÓË - ª¤ÛË ª·ÁÁ¿ÓˆÓ ª¿Ó· - ª¤ÛË ªÂÁ¿ÏË §›ÌÓË ª·˘ÚÔÏ›ÌÓË - ª¤ÛË ‹ ∞Ï˘Î‹ ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ ªÔÓÔÏ›ÌÓË ¡¤ÛÙÔ˘ •ËÚÔÏ›ÌÓË ¶·ÏÔ‡ÎÈ· Œ‚ÚÔ˘

114

ŒÎÙ·ÛË Ù.¯ÏÌ.

ª¤ÁÈÛÙ. µ¿ıÔ˜ Ì.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· & ∞ÂÈϤ˜

ª¤ÛË ∂Ù‹ÛÈ· π¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÙfiÓÔ˘˜

™Ô˘‰·ÈfiÙÂÚ· ∂›‰Ë æ·ÚÈÒÓ

1.2 5 0.28 0.5 3 2 25 3.0 1.3 1 0.8 1.4 0.3 2.3 28

1.5 1.5 12 2.3 0.8 2.5 1.5 1.3 0.8 0.6 5 0.4 0.4 0.5 5

Ì,Ú È Â,Ï,‚,Ú Â,‚ Â Â,ı Ì,Ú,ı Î,Â

5 12 10 5 2 14 91.3 12 2.4

∫ ∫,∆ ∫,∆ ∫,∆,Ã ∫,∆,Ã ∫ ∫,Ã ∫,Ã ∫,Ã,∆

Â,Ï,Ú

6.1

Ã,∆,™,§,

Î ı,Ú,Â

9.7 65

∫,Ã ∫,Ã,§

∫,Ã,∆

0.03 0.005 0.35 0.3

Ú Ú Â,Ú Â

3

0.9

4

1.7

0.8

156

5 2

2 1

14.2

Ú,Á

9 6

∫,∆ ∫,Ã,∆

1.2

103.4

∫,Ã,§

3+1.1+1.5 (14.7) 0.5

1 2

460.5 4

∫,Ã ∫,Ã

3

0.7

7

°,∫,Ã

1.5

0.5

4

∫,∆,Ã

5 12 8 38

8 2.5

10 100

∫,Ã ∫,Ã

1

‰,Ú Ì,‚,Ú ÙÂ,Ú

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·

¶ÙÂϤ· ƒÔ‰fi˘ §ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ™ÙÚ˘ÌÒÓ·˜ º·Ó¿ÚÈ ‹ •ËÚÔÏ›ÌÓË Ã·˝‰Â˘ÙÔ‡ ª∞∫∂¢√¡π∞ ∞Ï˘Î‹ ∞ÁÁÂÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ ∞Ï˘Î‹ ∫›ÙÚÔ˘˜ ¶ÈÂÚ›·˜ µÔ˘Ú‚Ô˘ÚÔ‡ ∂·ÓˆÌ‹˜ ∫·‚Ô˘Ú¿ ∫·Ú˘¿ ∫Ô˘Êfi˜ ÷ÏÎȉÈ΋˜ ¶··Ô‡ÏÈ ¶∂§√¶√¡¡∏™√™ ∞ÈÁ›Ô˘ µÂÚ‚ÂÚfiÓÙ·˜ µÈ‚¿ÚÈ ‹ §ÈÓÔ‚Ú¿¯È· °È¿ÏÔ‚· ¢Ú¤·ÓÔ £ÂÚÌ‹ÛÈ· ∫·˚¿Ê·˜ ∫¿·ÚÈ ∞ÚÁÔÏ. ∫ÔÙ‡¯È ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÓÔ‡,™·Ì¿ÚÈ˙· ∫Ô˘ÌÔ˘ÚÓÔ‡, ™ˆÏËÓ¿ÚÈ ªÔ˘ÛÙfi˜ (‚Ϥ §›ÌÓ˜) ¡Ù·ÏÈ¿ÓÈ ¶¿·˜ ‹ ÕÚ·ÍÔ˘ ¶ÚfiÎÔÔ˜ ™ÙÚÔÁÁ‡ÏË §·ÎˆÓ›·˜ ÷ȉ¿ÚÈ ™∆∂ƒ∂∞ ∂§§∞¢∞ ∂Àµ√π∞ ∞ÈÙˆÏÈÎfi ∞Ù·Ï¿ÓÙË µ·Ï¿ÚÈÔ ∞ÙÙÈ΋˜ µÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË µÚˆÌÔÏ›ÌÓË ‹ ∞ÛÚÔÓ¤ÚÈ °Ï‡Ê· £ÔÏ‹ ÎÏ**** §È‚¿ÚÈ πÛÙÈ·›·˜ ∫Ï›ÛÔ‚· **** ∫fiÌÌ·**** §È̤ÓÈ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ **** ªԇη ª˘ÚÙ¿ÚÈ ¶·Ï·ÈÔfiÙ·ÌÔ˜ ¶ÂÙ·Ï¿˜-§ÂÛ›ÓÈ ¶fiÚÔ˜ **** ¶ÚÔÎÔ¿ÓÈÛÙÔ˜**** ƒÔ‡Á· ™Ô˘‚¿Ï· ºıÈÒÙȉ·˜ ™Ô‡ÚÈ ™¯ÔÈÓÈ¿˜ ∆Ô˘ÚÏ›‰·**** ÃÂÏÔ‰›‚·ÚÔ

ŒÎÙ·ÛË Ù.¯ÏÌ

ª¤ÁÈÛÙ. µ¿ıÔ˜ Ì.

2 34,6 1 1

0.6

2.5 15 0.3 5 3 10 0.1 0.6

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· & ∞ÂÈϤ˜

3 1.2

È

0.8 1 0.6 1 0.8 2.5

Â,Ú ‚Ô,ÙÂ,Ú Ú,Ù Ú,Â

3

ÙÂ ‰

0.25

Â

0.1 2.1 0.002 1.1 3.5 0.6 7.5

Â ÙÂ,Ú Â,Ú Â,ÙÂ

3 3 0.42

26 4.5 0.8 2.5 0.045 0.1 150 1 30 22 0.8 145 0.5 1.2 16 4 23 61 0.25 0.007 3

ª¤ÛË ∂Ù‹ÛÈ· π¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÙfiÓÔ˘˜ 10

™Ô˘‰·ÈfiÙÂÚ· ∂›‰Ë æ·ÚÈÒÓ

15 6

∫,ª ∫,Ã,∆

10

∫,§,Ã

14.4

∫,Ã,∆

80.3

∫,§,Ã

62.5 49

∫,∆ ∫,Ã

∫,Ã,∆

2.5 4

Â,Ú Â,ÙÂ,Ú

4

Â, Â,Ú

˘‰Úı,ÁÏ,Â,Ú Â,Ù Â Â Â,Ú Ú,Ì

∫,Ã,

40 Â Â,ÙÂ,Ú,˘ÚÏ

∫,°,∆

0.8 Â,ÙÂ,Ú,˘ÚÏ

1.8

935.5

∫,§,Ã,∆

Ú,Â Â

8 4

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

115


§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·

À¶√§√π¶∏ ∂§§∞¢∞ ÕÁ. ∏Ï›·˜ §Â˘Î. ∞Ï˘Î‹ ∞ϤͷӉÚÔ˘ §Â˘Î ∞Ï˘Î‹ ∂ÏÔ‡ÓÙ·˜ ∞Ï˘Î‹ ∫·ÏÏÔÓ‹˜ ∞Ï˘Î‹ §Â˘Î›Ì˘ ∞Ï˘Î‹ §‹ÌÓÔ˘ ∞Ï˘Î‹ ¶ÔÏ˘¯Ó›ÙÔ˘ ∞Ï˘Î‹ ∆ÈÁοÎÈ ∫ˆ ∞Ï˘Î‹ æÈÏ‹˜ ∞ÌÌ. ™¿Ì. ∞ÓÙÈÓÈÒÙË ∫¤ÚÎ. A¯È‚·‰ÔÏ›ÓË M‹ÏÔ˘ µ·Ú‚¿Ú· & ÕÁ. ™ÙÂÊ¿Ó. µÏ‡¯Ô˘ §Â˘Î. ∫ÂÚ›Ô˘ ‹ µ¿ÏÙÔ˜ ∑·Î. ∫ÔÚÈÛÛÈÒÓ ∫ÂÚÎ. ∫Ô‡Ù·‚Ô˜ §ÈÌÓԇϷ §Â˘Î. ª¤ÛˆÓ §¤Û‚Ô˘ •ËÚfiηÌÔ˘ §·ÛËı›Ô˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ ¶·Ú¿ÎÔÈÏ· §¤Û‚Ô˘ ™¿ÓÙ· ª·Ú›· ¶¿ÚÔ˘ ™ÎÔÙ›ÓË ∫¤ÚÎ. ™ÙÂÓÔ‡ §Â˘Î. ÷ÏÎÈfiÔ˘ÏÔ˘ ∫ÂÚÎ.

ŒÎÙ·ÛË Ù.¯ÏÌ.

0.4 0.55 3.6 3.5 1.3 6 1.5 1.0 1.3 1 0.03 0.0.2 0.02 0.03 5 1.5 0.3 0.8 0.13 0.28 0.25 0.02 0.02 7.5 1.2

ª¤ÁÈÛÙ. µ¿ıÔ˜ Ì.

2 0.6

1 1.5 2.2

1

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· & ∞ÂÈϤ˜

Ú Â,˘,Ú Â,ÙÂ,‚Ô Â,Ù Â Â,Ù Â,Ù Â,Ù Â,‰,‚,‚Ô Â,‰,‚,‚Ô Â,Ú Â,Ú Â,‚,Ú Â,Ú Â,Ú Â,Ú Â,ÙÂ,Ú Â,˘ÚÏ Â,Ú Â,Ù Â Â,Ú Â,Ú Â,Ú,‚,ÙÂ

ª¤ÛË ∂Ù‹ÛÈ· π¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÙfiÓÔ˘˜

™Ô˘‰·ÈfiÙÂÚ· ∂›‰Ë æ·ÚÈÒÓ

10

K,X

8

K,§

30

K,B,X

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· - ∞ÂÈϤ˜: ‚=˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, Á=¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ‰=‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÛÙ¿ıÌ˘, Â=¤ÏÏÂÈ„Ë ÁfiÓÔ˘ „·ÚÈÒÓ, ı=·ÂÈÏ‹ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, È=¤ÏÏÂÈ„Ë „·ÚÈÒÓ, Î=ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜, Ï=ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜, Ì=Ì›ˆÛË ÂÌÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ „·ÚÈÒÓ, =ÏËÌ̇Ú˜, Ú=Ú‡·ÓÛË, Â=ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ,ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ˘ÚÏ=˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË. ∫˘ÚÈfiÙÂÚ· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ: µ=ÁÔ‚Èfi˜, °=ÁÏÒÛÛ·, Î=ΤʷÏÔ˜, §=Ï·˘Ú¿ÎÈ, ª=Ì·Ï¿ÎÈ·, ™=Û¿ÚÔ˜, ∆=ÙÛÈÔ‡Ú·, Ã=¯¤ÏÈ *=¶·Ï·È¿ ÎÔ›ÙË ∫·Ï·Ì¿, µ·ı‡, µ·Ù¿ÙÛ·, µ˙Ô‡ÏÈ, µfiÓÙ·, ª·ÛÙÈ¿˜, £ÔÏ‹ **=∫fiÊÙÚ·, ¶·ÏÈÔÌԇη ***=µ·Ú¿ÛÔ‚·, ∂Ú·ÙÂÈÓfi, ∞Á›·ÛÌ·, ∫Âڷً̈ ****=£ÔÏ‹, ∫Ï›ÛÔ‚·, ∫fiÌÌ·, ¶fiÚÔ˜, ¶ÚÔÎÔ¿ÓÈÛÙÔ˜, ∆Ô˘ÚÏ›‰·.

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ˘˜ ∞ÍÈfi, ¡¤ÛÙÔ, ™ÙÚ˘ÌÒÓ· Î·È Œ‚ÚÔ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯ÂÏÒÔ Î·È ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ¯ÂÈÌ·ÚÚÒ‰ÂȘ, ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È·‚ÚÒÛÂȘ ÛÙ· ‰¿ÊË Î·È Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÂÚÙÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘˜ (¶›Ó. VII). ∞˘Ù‹ Ë ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Âԯȷο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. √È ÔÙ·ÌÔ› ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈΛϘ ÂȉڿÛÂȘ Î·È ·ÂÈϤ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÌÌÔÏË„›Â˜, ÔÈ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÛÙÂÚÂÒÓ Î·È ˘ÁÚÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ fi¯ıˆÓ ÙÔ˘˜, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ, Î.¿. ∏ ·Ô˘Û›· Â·ÚÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ‰·ÛÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ˘ÏÔÙÔÌ›· Î·È ÙȘ ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÁ‡ÌÓˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ. ŒÙÛÈ, Ù· ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο ·fi Ù· ·ÔÁ˘Ìӈ̤ӷ ‰¿ÊË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‹ ÏÈÌÓ·›Ô ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ˘˜. ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜, ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· IX. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙˆÓ ·ÔÚÚ›„ÂˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË, ‡‰Ú¢ÛË, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î.¿. ∞Ó·fiÛ·ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÔÈ ·Úfi¯ıȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ˙ÒÓ˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘˜. ∆· ‰¤ÏÙ· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Â›Ó·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÔχÏÔÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÂÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›· (¶›Ó. X). ™Â ·˘Ù¿ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ›‰Ë ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ó·ڋ˜ ΢ڛˆ˜ ËÏÈΛ·˜, ÁÈ·Ù› Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÊıÔÓË ÙÚÔÊ‹. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Û˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÏÈ¢ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â΂ÔÏÒÓ Î·È

116

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÙˆÓ ‰¤ÏÙ· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ·Á›‰Â˜ ÙÚÔÊ‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·˘ÙÔÂÌÏÔ˘ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡. ∞fi Ù· ÔÎÙÒ ‰¤ÏÙ· ÔÙ·ÌÒÓ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ, ¡¤ÛÙÔ, ∞ÍÈfi, ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·, ¶ËÓÂÈfi, ∞¯ÂÏÒÔ, ÕÚ·¯ıÔ Î·È ™ÙÚ˘ÌÒÓ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ·fi ¤ÚÁ· ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ˙ˆÙÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı›. ¶π¡∞∫∞™ VII √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ÙË Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· (ËÁ‹: ™KOY§IKI¢H™, 1996) ªË¯·ÓÈÛÌÔ› & ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜

∫˘Ú›·Ú¯Ô ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

∞ÔÛ¿ıÚˆÛË

¢È¿Ï˘ÛË ∞√ ∞‡ÍËÛË √™

ƒ‡·ÓÛË

∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ £,¡,Ã,√∞

µÈÔÏÔÁÈ΋ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

º ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË ¢√, p∏, ÎÔÚÂÛÌfi˜ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ. ªÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¶√À. ™·Ó›ˆ˜ ηٷÎÚ‹ÌÓÈÛË ∞√ & ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË £. ŸÙ·Ó ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ·Ó·ÓÔ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔʘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜.

∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ á

∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ à & ¡

ÕÓÔÈÍË ª¤ÁÈÛÙË ¶·ÚÔ¯‹

∫·ÏÔη›ÚÈ ªÈÎÚ‹ ¶·ÚÔ¯‹

ºıÈÓfiˆÚÔ ∂Ï¿¯ÈÛÙË ¶·ÚÔ¯‹

ÃÂÈÌÒÓ·˜ ªÂÁ¿ÏË ¶·ÚÔ¯‹

∫¶ ∂Ï¿¯ÈÛÙË √™

¶ª™ ª¤ÁÈÛÙË √™

¶ª™ ª¤ÛË ™

¶∫ ÷ÌËÏ‹ ™

∫¶ À„ËÏ‹ -ª¤ÁÈÛÙË √™ ¶ª™ À„ËÏ‹ ™

∫¶ ÷ÌËÏ‹ -∂Ï¿¯ÈÛÙË √™ ¶¢™ ª¤ÁÈÛÙË ™ ¶ª™ ∂ÏÏÂÈ„Ë µ¢

¶¢™ ∂Ӊ›ÍÂȘ ·ÛıÂÓÒÓ µ¢

¶∂™ µ¢ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∞˘ÍËÛË Ú∏, ˘ÂÚÎÔÚÂÛÌfi˜ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ, ¶√À

¶¢™ ∞ÛıÂÓ‹˜ µ¢

¶∂™ ŒÎÏ˘ÛË Ã¡

∞º ∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜

∞º ∂ÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜

ª∂ ∞ÛıÂÓ‹ ¤ÎÏ˘ÛË

K¶= K˘Ú›·Ú¯Ô˜ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ¶ª™=¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜, ¶£= ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜, ¶¢™=¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜, ¶∂™=¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜, ∞º=∞Ô˘Û›· Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ª∂=ªË ÂΉ‹ÏˆÛË Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘) Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Âԯȷο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ.(∞√=∞ÓıÚ·ÎÈο ÔÚ˘ÎÙ¿, √™=√ÏÈ΋ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·, £=£ÚÂÙÈο, Ã=ÃÏÒÚÈÔ, √∞=√ÚÁ·ÓÈÎfi˜ ·Óıڷη˜, á=ÃψÚÈÔ‡¯Ô Ó¿ÙÚÈÔ, ¶√À=¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, µ¢=µÈÔÏÔÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, º=ºˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË, ¢√=¢È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ, ™= ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË.

∆· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ Î·È fiÍÈÓ· ·ÓıÚ·ÎÈο ÈfiÓÙ· ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηٷÓÔÌ‹˜ Î·È ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÂÙڈ̿وÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÁÂÈÙÔÓ›· ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ, ÒÛÙ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Û ӿÙÚÈÔ Î·È ¯ÏÒÚÈÔ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘„ËϤ˜ (¶›Ó.VIII). ¶π¡∞∫∞™ VIII ∏ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÈfiÓÙˆÓ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· (ËÁ‹: SKOULIKIDIS, 1993) πfiÓÙ· Ca++ > Na+ > Mg++ > K+ Ca++ > Mg++ > Na+ > K+ HCO3- > SO4— > Cl-

¶ÔÙ¿ÌÈ· Œ‚ÚÔ˜, Õ‰Ú·˜, ¡¤ÛÙÔ˜, ∞ÍÈfi˜, ∞¯ÂÏÒÔ˜, §Ô‡ÚÔ˜ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜, ∞ÁÁ›Ù˘, ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜, ¶ËÓÂÈfi˜, ™ÂÚ¯ÂÈfi˜ ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‚fiÚÂÈ·˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

HCO3- > Cl- > SO4—

¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜

√È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÚÔ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔ fiÚÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ì ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ηٿÓÙË ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÈ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹, Ù· ÛÔÚ, ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË. √È Î·Ù·ÎÏ˘˙fiÌÂÓ˜ ·fi ÓÂÚ¿ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi fiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÒÛÙ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È Âԯȷο, Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ηٿÏÏËÏ· (.¯. ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ). √È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂÛˆMONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

117


ÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂͤÏÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛÔ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ Ô¯ı˜ Î·È ÎÔ›Ù˜, ÔÈ ÂÎÙÚÔ¤˜, ÔÈ ÂÁÎÈ‚ˆÙÈÛÌÔ› ηӷÏÈÒÓ, ÔÈ ·ÔÍËÚ¿ÓÛÂȘ ÏÈÌÓÒÓ, ÏÈÌÓÔı·Ï·ÛÛÒÓ, ÂÏÒÓ ‹ Î·È Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ·Ï˘Î¤˜, Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ, ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ™ÙȘ ¤ÌÌÂÛ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ‹ Î·È ·Ó·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ ÛÙȘ ÎÔ›Ù˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂχıÂÚË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. √È ·Ô„ÈÏÒÛÂȘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË Î·È ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, Ë ·fi‰ÔÛË Â‰·ÊÒÓ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ‹ Î·È Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂȉÚÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó. ¶π¡∞∫∞™ IX ∆· ÂÏÏËÓÈο ÔÙ¿ÌÈ· Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜

∂΂ÔÏ‹-¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÔÙ·Ìfi˜ ∞¡∞∆√§π∫∏ ∂§§∞¢∞ ∞π°∞π√ ∞ÁÁ›Ù˘ ƒÔ‰. ∞ÎÚ›Ù·˜ ºÏˆÚ. ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜ ∞Ï̈·›Ô˜ ∞ÍÈfi˜ ÕÚ‰·˜ ∞Ûˆfi˜ µ¿ÙÔ˜ ™·ÌÔıÚ. °·ÏÏÈÎfi˜ °ÂÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ∏Ú. °ÂÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ºÏ. Œ‚ÚÔ˜ ∂‰ÂÛÛ·›Ô˜ ‹ ∞ÁÚ·˜ ∂ÓÈ¤·˜ ∂Ú˘ıÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ∫ËÚ¤·˜ ∂‡‚. ∫ËÊÈÛfi˜ ∫ÔÌ„¿ÙÔ˜ ∫fiÛ˘ÓıÔ˜ ∫Ô˘ÚÙ·ÏÈÒÙ˘ §·‰ÔfiÙ·ÌÔ˜ §Ëı·›Ô˜(¶23) §Ô˘‰›·˜ ¡¤ÛÙÔ˜ ¡ËϤ·˜ ∂‡‚. ¶ËÓÂÈfi˜ ¶fiÛÔ˜ (µÔ˙‚fi˙˘) ƒ‹¯ÈÔ˜ ™ÂÚ¯ÂÈfi˜ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜ ∆ÂÙÚ·fiÙ·ÌÔ˜ ºÏÒÚ. ∆Ú·‡Ô˜ ∆˘ÊÏfi˜ º·ÚÛ·Ï›Ù˘ ºÈÏÈÔ‡Ú˘ (§›ÛÛÔ˜)ƒÔ‰. ÷‚Ú›·˜ ÷ÏÎ.

118

ª‹ÎÔ˜ ¯ÏÌ

À„fiÌÂÙÚÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ Ì.

¶Úfi‚ÏËÌ· ‹ ∞ÂÈÏ‹

ÃÚ‹ÛÂȘ

57 20 320 74 70(∂)

10-1600 560-1000 0-1800 350-1900 0-70

ÙÂ,Ú Ú Ú,·Ì ÙÂ,·Ì,Ú Ú,‰,·Ì

·,˘,È,‚Ô ·,‚Ô,·Ó ·,Ë,˘ ·,·Ì ˘,·,‚Ô,·Ì

10 60 65 45 25 410 34

0-1400 0-700 0-400 0-700 580-1300 0480-800

‚Ô, Â,Ú Ú,·Ì Â,ÙÂ

· ˘,·,˘ ·

Ú,‰,·Ì ÙÂ,˘,Ú

·,˘,‚Ô,·Ì ·,Ë,È

60 15 100

5-1100 20-500 80-900

˘Ï,Ú

·,˘,‚Ô

ÙÂ,˘,Ú

·,˘,È

7 30

0-500 800-1750

˘,ÙÂ

·,˘,‚Ô,·Ó

75 150(E) 25 140

0-3 0-1500 20-600 0-600

ÙÂ,Ú ·Ì,Ú Ú Ú

·,‚Ô ·,‚Ô,Ë,·Ì

10 83 110(E) 20

0-40 0-2330 0-80 590-1900

ÙÂ,Ú ÙÂ,Ú ÙÂ,Ê Ú

·,‚Ô ·,·Ì ·,‚Ô ˘,·,‚Ô,·Ó

110 50 50

40-600 0-900 0-1000

·,·Ì

Ú,·Ì · Â,ÙÂ,Ú

˘,·,‚,·Ó

·

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


∂΂ÔÏ‹-¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶ÔÙ·Ìfi˜ ¢À∆π∫∏ ∂§§∞¢∞ ÕÚ·¯ıÔ˜ ∞ÁÚ·ÊÈÒÙ˘(¶30) ∞¯ÂÏÒÔ˜ ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜ ∞ÒÔ˜ 80(E) µÔ˚‰ÔÌ¿Ù˘ (¶32) µÔ˘‚fi˜ ∂‡ËÓÔ˜ ∫·Ï·Ì¿˜ §Ô‡ÚÔ˜ ªfiÚÓÔ˜ ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ˜(¶32) ∆·˘Úˆfi˜(¶30) ¶∂§√¶√¡¡∏™√™ ∞ÏÊÂÈfi˜ ∞Ûˆfi˜ µÔ˘Ú·˚Îfi˜ °Ï·‡ÎÔ˜ ∂ÓÈ¤·˜ (¶41) ∂ڇ̷ÓıÔ˜ ∂˘ÚÒÙ·˜ ÿÓ·¯Ô˜ ∫Ú¿ıȘ §¿‰ˆÓ·˜(¶41) §Ô‡ÛÈÔ˜ ¡¤‰·˜ ¡¤‰ˆÓ ¶¿ÌÈÛÛÔ˜ ¶Â›ÚÔ˜ ¶ËÓÂÈfi˜ ™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·˜ ∆¿ÓÔ˜ ∆ÚÈηϛÙ˘ π√¡π∞ ¡∏™π∞ ªÂÁ·ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ∫ÂÚÎ. ∆˘ÊÏÔfiÓÙÈη˜ ∫ÂÚÎ. ¡˘ÌÊÒÓ ∫ÂÚÎ. °·ÛÙÔ˘ÚÈÔ‡ ∫ÂÚÎ. ªÂÛÔÁÁ‹˜ ∫ÂÚÎ. ∫ƒ∏∆∏ ∞ÏÌ˘Úfi˜ ∞Ó·Ô‰¿Ú˘ ∞ÔÛÂϤÌ˘ °¿˙·ÓÔ˜ °ÂÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ∫·ÚÙÂÚfi˜ ∫Ô˘ÚÙ·ÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù‡˜ ∆˘ÊÏfi˜ ¡∏™π∞ ∞π°∞π√À-§∂™µ√™ µÔ‡‚·Ú˘ µÔ‡ÚÁ·Ú˘ ∂˘ÂÚÁÂÙԇϷ˜ ∫·Ï‹ §·Áο‰· ∫¯ڿ‰·˜ ∫Ô˘‚·ÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ∫Ô˘ÚÔ‡˘ •˘Ófi‰ÔÚÔ˜ ¶ÂÙÛÔ‡Ï˘ ™Â‰Ô‡ÓÙ·˜ ∆ÈÓ¤ÁÈ·˜ ∆ÛÈÎÓÈ¿˜ ∆ÛȯÏÈfiÓÙ·˜

ª‹ÎÔ˜ ¯ÏÌ.

À„fiÌÂÙÚÔ ¢È·‰ÚÔÌ‹˜ Ì.

¶Úfi‚ÏËÌ· ‹ ∞ÂÈÏ‹

ÃÚ‹ÛÂȘ

106 30 213 50 400-1300 25 22 92 60 73 60 50 45

0-800 300-850 0-1700 0-1600 ·Ì,ÙÂ 500-1500 0-900 0-1400 0-1300 0-1400 0-700 400-1500 300-600

ÙÂ,Ú Ù ÙÂ, ·Ì ·Ì,˘,Ù ·,È,·Ó ·Ì,ÙÂ Ú ·Ì,ÙÂ,Â ·Ì,Ù Ú,˘,ÙÂ,·Ì ·Ì,Ù ·Ì,Ù ÙÂ

Ë,·,˘, Ë,·,·Ó Ë,˘,·,·Ì,·Ó ·,‚Ô,È

120

0-800

·Ì,ÙÂ

·,·Ì,Ú

50 25

0-900 0-900

Â, ·Ì,ÙÂ,Ú

·,·Ó,È ·,˘,·Ì,·Ó

85 90

80-750 0-500

·Ì,ÙÂ

·,‚Ô,È ·,·Ì

60

200-500

Â,ÙÂ

Ë,˘,·,È,·Ó

30

0-700

ÙÂ,Ú

·,·Ó

60 65 55

0-700 0-1000 0-900

·Ì,Ù ·Ì,Â,ÙÂ

·,‚Ô,·Ì ·,Ë,‚Ô,·Ì ·,‚Ô,·Ó

·Ó,‚Ô ˘,·,·Ì,·Ó ·,È,˘ ·,Ë,˘,È ·,˘,È ˘,·,·Ì,·Ó

¶Úfi‚ÏËÌ· ‹ ∞ÂÈÏ‹:ÙÂ=Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·, ·Ì=·ÌÌÔÏË„›·, ˘=˘ÂÚ¿ÓÙÏËÛË ÓÂÚÒÓ, Ú=Ú‡·ÓÛË, Â,ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ, Ê=ÊÂÚÙ¿, ˘Ï= ÂÎÙÂٷ̤ÓË ˘ÏÔÙÔÌ›·. ÃÚ‹ÛÂȘ: ·=¿Ú‰Â˘ÛË, ˘=‡‰Ú¢ÛË, ·Ì=·ÌÌÔÏË„›·, È=·ÏÈ›·, ‚Ô=‚fiÛÎËÛË, Ë=˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜. (∂)=ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

119


¶π¡∞∫∞™ X ∆· ÂÏÏËÓÈο ‰¤ÏÙ· ÔÙ·ÌÒÓ ·Ó¿ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, Ë ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰¤ÏÙ· (ËÁ¤˜: æI§OBIKO™, 1990, æI§OBIKO™ & ÃAXAMI¢OY, 1978, ¡∞, 1970-1996) ¢¤ÏÙ· ¶ÔÙ·ÌÔ‡

ª∞∫∂¢√¡π∞ £ƒ∞∫∏ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ·˜ ∞ÍÈfi˜ °·ÏÏÈÎfi˜ ∂‚ÚÔ˜ ∫ÔÌ„¿ÙÔ˜ ∫fiÛ˘ÓıÔ˜ ¡¤ÛÙÔ˜ ¶∂§√¶/™√™ ∞ÏÊÂÈfi˜ ∞Ûˆfi˜ ¶. µÔ˘Ú·ÈÎfi˜ ∂˘ÚÒÙ·˜ πÓ·¯Ô˜ ¡¤‰·˜ ¶¿ÌÈÛÛÔ˜ ¶ËÓÂÈfi˜ ¶. ™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·˜ ∫∂¡. & ¢À∆. ∂§§∞¢∞ ∞Ú·¯ıÔ˜ ∞Ûˆfi˜ µ. ∞¯ÂÏÒÔ˜ ∞¯¤ÚÔÓÙ·˜ µ·ı‡ ∞˘Ï›‰·˜ µÔ˘‚fi˜ ∂‡ËÓÔ˜ £‡·ÌȘ §‹Ï·˜ ∂˘‚. §Ô‡ÚÔ˜ ªfiÚÓÔ˜ ¶ËÓÂÈfi˜ £. ™ÂÚ¯ÂÈfi˜ ÛÌ. πÛÙÈ·›·˜

∂΂ÔÏ‹ (KfiÏÔ˜ ‹ ¶¤Ï·ÁÔ˜)

ŒÎÙ·ÛË ¢¤ÏÙ· Ù.¯ÏÌ

ŒÎÙ·ÛË ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÔÙ·ÌÔ‡ Ù.¯ÏÌ

ª‹ÎÔ˜ ÔÙ·ÌÔ‡ ¯ÏÌ

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÂÈϤ˜, ¯Ú‹ÛÂȘ

£ÂÚÌ·˚Îfi˜ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ £Ú·ÎÈÎfi˜ µÈÛÙÔÓ›‰· µÈÛÙÔÓ›‰· £Ú·ÎÈÎfi˜

120 393 80 188 150 212 434

8362 23750 911 52500 700 325 10760

240 275 60 410 63 51 215

∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∂∫,ƒÀ,∞ƒ, ∆ª,Ã,∂∫,∆∂,∞ƒ ∆ª,πÃ,∂∫,∞ƒ ∆ª,πÃ,∂∫,∞ƒ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ

∫˘·ÚÈÛ. ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ §·ÎˆÓÈÎfi˜ ∞ÚÁÔÏÈÎfi˜ ∫˘·ÚÈÛ. ªÂÛÛËÓÈ·Îfi˜ ÃÂψӛÙÈÎÔ˜ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜

113 21 7 53 49 6 34 83 5

3551 524 228 1800 446 256 731 878 311

90 53 40 85 33 25 39 82 39

∆ª, ∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∂∫, ∆ª,∂∫, ∆ª,∞¶,∂∫, ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ, ∆ª, ∆ª,∂∫,ƒÀ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ

∞Ì‚Ú·ÎÈÎfi˜ ¡. ∂˘‚Ô˚Îfi˜ ¶·ÙÚ·ÈÎfi˜ µ. πfiÓÈÔ ¶. ¡. ∂˘‚Ô˚Îfi˜ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎfi˜ ¶·ÙÚ·˚Îfi˜ µ. πfiÓÈÔ ¶. ¡. ∂˘‚Ô˚Îfi˜ ∞Ì‚Ú·ÎÈÎfi˜ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ £ÂÚÌ·˚Îfi˜ ª·ÏÏÈ·Îfi˜ ¢.øÚÂÒÓ

109 7 269 16 9 13 90 78 22 244 29 69 196 41

2500 796 6718 491 81 181 1086 1731 273 3831 1090 16125 3700 309

115 60 210 35 19 25 81 115 35 75 65 175 70 25

∆ª, ∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∞ƒ, ∆ª,∂∫,ƒÀ, ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∂∫ ∆ª,∂∫,ƒÀ, ∆ª,∂∫, ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∂∫,ƒÀ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∞ƒ, ∆ª,∂∫,∆∂,∞ƒ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∞¶,πÃ,∂∫,ƒÀ,∆∂,∞æ,∞ƒ ∆ª,∂∫

∆ª=∆¯ÓËÙ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÎÔ›Ù˘, ∞¶=∞ÔÍ‹Ú·ÓÛË, πÃ-∞§=ÃÚ‹ÛË È¯ı˘ÔÏÔÁÈ΋-·Ï˘Î¤˜, ∂∫=∂¤ÎÙ·ÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ƒÀ=ƒ‡·ÓÛË, ∆∂=∆¯ÓÈο ¤ÚÁ·, ∞æ=∞Ô„›ÏˆÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ∞ƒ= ∞ډ¢ÛË.

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó Î·È ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙ· ˘‰¿ÙÈÓ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: -∆Ș οı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ô˘ÛÈÒÓ, ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, fiÛÔ Î·È Ì¤Û· Û·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂοÓË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜. -∆· ‰È¿ÊÔÚ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·˘Ï¿ÎÈ·, ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ, ÊÚ¿ÁÌ·Ù· Î.¿. ∆· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿, ›Ù ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ›Ù ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ›Ù ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÂȉÚÔ‡Ó

120

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÈ· ˙ÒÓË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜. -∆Ô˘˜ ÂÌÂÈÚÈÎÔ‡˜ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ì ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ·Ï›Â˘ÛË, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÚfiÍÂÓÔÈ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜. -∆Ș ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·Ô„ÈÏÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜. ∞˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷÎχ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂοÓ˜ ·fi È˙‹Ì·Ù·, ¿ÊıÔÓÔ ıÚÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: -∆˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜. -∆ˆÓ ÚÔÛ¯ˆÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ¯Â›Ì·ÚÚÔÈ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ô˘ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, ÁˆÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. -∆ˆÓ ·ı¤·ÙˆÓ (˘fiÁÂȈÓ) Î·È ÔÚ·ÙÒÓ ÂÈÛÚÔÒÓ Î·È ÂÎÚÔÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘ Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ‹ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÂÔÈΛ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. -∆˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘, ÙÔ˘ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÛÎÔ‡Ó Â›‰Ú·ÛË Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. √È ÈÔ ¿Óˆ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ʇÛ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ì ηٿÏÏËÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍÂÏÈÎÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙ¿‰È· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. √È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ fï˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ.

6.1.1. °ÂÓÈ΋ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ∆Ô ˘‰·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌÂÚÈÓfi, ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ, ·ÚfiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ˘‹Ú¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi. ∞fi ÚÔ˚ÛÙÔÚÈο ÂÚ›È· ÛÙË µÔȈٛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ fiÙÈ Ô Ì˘ıÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ù˘, ÔÈ ªÈӇ˜, ‹Û·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ˘‰·ÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ì ۋڷÁÁ˜, ·Ó·¯ÒÌ·Ù·, ·ÁˆÁÔ‡˜ Î.¿ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈı·ÛÛ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫ˆ·›‰·˜ Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË, ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÙfiÙ ∫ˆ·˝‰·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Â›Û˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ˙ËχÔÓÙ˜ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ µÔȈÙÒÓ, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ∏Ú·ÎÏ‹ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Ù· ¤ÚÁ· Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ªÈӇ˜ ¤ÏÂÁ¯·Ó Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. √ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·˜ Â›Û˘ ÛÙȘ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÁÈ· Ù· ˘‰Ú·˘ÏÈο Î·È ˘‰ÚÔÓÔÌÈο ¤ÚÁ· Ù˘ µÔȈٛ·˜ Ì ٷ ÔÔ›· ¿Ú‰Â˘·Ó ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· ÂÈϤÔÓ ÓÂÚ¿ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ηٷ‚ÔıÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂˘‚Ô˚Îfi ÎfiÏÔ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ‡‰·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÁÂÓÈο Û οı ˘ÁÚfiÙÔÔ, Â›Ó·È ÎÚÈÙÈÎfi ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¯Ú‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∆· ·›ÙÈ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÈ· ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó: -ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. -ÛÙȘ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, -ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙË ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ÛÙȘ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜, -ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ·Ó·„˘¯‹˜ ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, -ÛÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ̤۷ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Î·È ÛÙȘ ÏÂοÓ˜ ·ÔÚÚÔ‹˜, -ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ·Ï›Â˘ÛË, -ÛÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Û οı ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Î.¿. √È ÈÔ ¿Óˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ˘‰Úfi‚ÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È, ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ıÚÂÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜ Û ·˘Ùfi. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜, ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘. ∆ÂÏÈο, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô ˘‰¿ÙÈÓÔ˜ fiÚÔ˜. ∏ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÏÔÈfiÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÁÈ· οı ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Â›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, Ì fiÏ· Ù· ̤۷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉȈ¯ı› Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË, ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ. °È· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿ÛË Ù· ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁ¿ ·›ÙÈ· Ù· ÔÔ›· ›Ûˆ˜ ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

121


›Ûˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÔ˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ‹ Ë Ì›ˆÛË Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë È¯ı‡ˆÓ ›Ûˆ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË ‹ ›Ûˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂÓ·fiıÂÛË ÙˆÓ ·‚ÁÒÓ ÙˆÓ È¯ı‡ˆÓ ‹ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘ÔÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ Ê˘ÛÈÎÒÓ, ¯ËÌÈÎÒÓ ‹ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÈÙ›ˆÓ Î.¿. °È· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÛÙËÓ ·fiÙÔÌË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ÛÙË Ú‡·ÓÛË Î.¿. °È· ÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ù· ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο Î·È Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Â›Ó·È Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÈ· ÏËıÒÚ· ·fi ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂΛ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÊÂÚÙ¿ ˘ÏÈο Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì “Ì¿˙ˆÌ·” ÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ Âڋ̈Û˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Â‰·ÊÒÓ Ô˘ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚fiÛÎËÛË, ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ˘ÏÔÙÔÌ›· Î·È ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹ÚˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙÚÈ·ÛÙ› Î·È Ó· ÌÂıԉ¢Ù› ηٿÏÏËÏ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù· ̤ÁÈÛÙ·, ÛÙÔ ÍËÚÔıÂÚÌÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈο ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈο ·›ÙÈ· (ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ·fiıÂÛË ‹ ÌË ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙ· ÛÙfiÌÈ·, ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ‰È·‚ÚˆÛÈÁÂÓ‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î.¿) ·fi Ú‡·ÓÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ‹ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë È¯ı‡ˆÓ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ηıÂÛÙÒ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È ÙË Ú‡·ÓÛË. ∑ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÌÌÔÏÔ˘ÚÔÓËÛ›‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰›Ô‰ÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜-ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜ Ì ÁÏ˘Î¿ ÓÂÚ¿. √ÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È: -§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘: T· ¤ÚÁ· ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ ÛËÌÂȷΤ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ù· χ̷ٷ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ·Ï›Â˘ÛË ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜. ™Â ·˘Ù¿ ı· Ú¤ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÊıÔÓ›·˜ ÊÂÚÙÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘. -§ÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ∞Ì‚Ú·ÎÈÎÔ‡: √È ÔÙ·ÌÔ› ∞Ú·¯ıÔ˜ Î·È §Ô‡ÚÔ˜ Ì ٷ ÓÂÚ¿ Î·È Ù· ÊÂÚÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈο ÂËÚ¤·˙·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Î·È Î·Ù’·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù· ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∆· οı ›‰Ô˘˜ Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· (˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎfi ÊÚ¿ÁÌ· ÛÙÔ ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ, ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈο ηӿÏÈ· Î.¿), ÔÈ ·ÔÚÚ›„ÂȘ Î·È Ë ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ÙˆÓ È¯ı˘ÔÙÚÔÊ›ˆÓ Ì ·Ïȇ̷ٷ. ∏ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÌÌÔÏÔ˘Ú›‰Â˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó Î·È ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜. -¶ÔÙ·Ìfi˜ ∞¯ÂÏÒÔ˜: ∏ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ‡‰Ú¢ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÙÔ˘ fiÚÔÈ Ó· Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·È. ∆· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ȯı˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÓÂÚÒÓ ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Ì·˙› Ì ٷ ÊÂÚÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘. -¶ÔÙ·Ìfi˜ ¶ËÓÂÈfi˜: ∏ ÌÈÎÚ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÛÙÔ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·ıfiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜. -¶ÔÙ·Ìfi˜ ¡¤ÛÙÔ˜: ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÔÙ·Ìfi˜. ∆· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο, ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÙ ·fi ·Ú·ÔÙ¿ÌÈ· ‰¿ÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ È¯ı˘ÔÙÚÔÊ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘. ¢È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘, ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈ· ηӿÏÈ·, ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÏÈ‚·‰ÈÒÓ ·fi ÙË ‚fiÛÎËÛË, Â·ÓÂͤٷÛË ‹ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·, ̤۷ ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. √È ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· XI.

122

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶π¡∞∫∞™ XI ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ (º§) Î·È ÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ (∆§) Î·È ÛÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ (£§) ¶Úfi‚ÏËÌ· ¢È·Î‡Ì·ÓÛË ÛÙ¿ıÌ˘ ªÂ›ˆÛË È¯ı‡ˆÓ µ¿ıÔ˜ º˘ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ƒ‡·ÓÛË ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË

º§ 39 22 18 21

Ƥ 73 9 9 9

§£ 17 29 11 9 14 20

°ÂÚÌ·Ó›· B¤ÏÁÈÔ BÈÔÌ˯·Ó›·

ºÈÓÏ·Ó‰›· §ÈıÔ˘·Ó›·

OÈÎÈÛÙÈ΋

IÚÏ·Ó‰›· A˘ÛÙÚ›·

°ÂˆÚÁ›·

EÏ‚ÂÙ›· NÔÚ‚ËÁ›· °·ÏÏ›· TÛ¯›·* IÛÏ·Ó‰›· OÏÏ·Ó‰›· ¶Ôψӛ· O˘ÁÁ·Ú›· ™Ô˘Ë‰›· O˘ÎÚ·Ó›· HÓˆÌ. B·Û›ÏÂÈÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ BÔ˘ÏÁ·Ú›· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· §Â˘ÎÔÚˆÛ›· PÔ˘Ì·Ó›· EÏÏ¿‰· IÙ·Ï›· ¢·Ó›· IÛ·Ó›· AÏ‚·Ó›· M¿ÏÙ·

o

20

*ÚÒËÓ TÛ¯ÔÛÏÔ‚·Î›·

40

60

80

100

%

EÈÎ. 1: H Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ˘fiÁÂÈÔ˘) ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÁˆÚÁ›· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘ (ËÁ‹: STANNER & BOURDEAU, 1995).

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ÔÈ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È Ù· ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ˙ˆ¤˜, ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ·˘Ù¤˜. ∏ ·ÚÈ· ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÔÈ Ú·Á‰·›Â˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÚÔ¯¤Ù¢Û˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ Ù¯ÓËÙÔ‡ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ‡„Ô˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÓÂÚÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏ· ·›ÙÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Û ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ ·fi ˘ÚηÁȤ˜ Î·È ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ˘ÏÔÙƠ̂˜, ·fi ÂȯˆÌ·ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ·ÔÚÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ·fi ¿ÛÙԯ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ·, ·fi ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ Ù¿ÊÚˆÓ Û ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰ÈÒÚ˘Á˜, ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ·Ó·¯ÒÌ·Ù· Î.Ï.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

123


6.1.2. ÃÚ‹ÛÂȘ, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÂÈϤ˜ √È ·Ó¿ÁΘ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηχÙÂÈ ıÂÛÌÈο, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· (EÈÎ.1). ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fï˜ Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Î·È ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È Ì ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ÂıÓÈÎfi, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ Î·È ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (¶›Ó. XII). Œ¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fi ·Ï·È¿ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ οı ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ‡‰·ÙÔ˜ Û «ÁË» ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆÊ¤ÏË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Á˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜, ÛÙȘ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È fiÏÂˆÓ Î.¿. ∏ ·Ó¿ÁÎË fï˜: -Ù˘ ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘, -Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô , -Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, -Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˙ˆÈÎÒÓ ÚˆÙÂ˚ÓÔ‡¯ˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î.¿., ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ÙÔÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙÂÚÔ fiÚÔ, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜.

¶π¡∞∫∞™ XII

∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û ÂηÙÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È Ë ÚÔÔÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2000

ŒÙÔ˜

√ÈÎÈÛÙÈΤ˜

µÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜

°ÂˆÚÁ›·

§ÔÈ¤˜ ÃÚ‹ÛÂȘ

1970

11

2

86

1

1980

14

2

83

1

1990

16

2

81

1

2000

17

2

80

1

√È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ› ˘‰¿ÙÈÓÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ηٿ ÙÔ 1/4 ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 15% fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ™ÙÔÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÂÏıÔ‡Û˜, ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ 2000 Ì.Ã. Ë ÁˆÚÁ›· ı· ηχÙÂÈ ÙÔ 80 % ÙˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Á‡Úˆ ÛÙÔ 17% (OECD 1982). ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÚÔ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛı› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηχÙÂÈ ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Î·Ù¿ 76 %, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ηٿ 14 %. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· ˘fiÁÂÈÔ ÓÂÚfi ›Ûˆ˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·Ôı¤Ì·Ù· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ (·Ï·ÙÔÔ›ËÛË, ¿Ú‰Â˘ÛË, Ú‡·ÓÛË Î.¿.). °È· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ›Ó·Î·, Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È ÁÈ· ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË, ÛÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ÛÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Ë È¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ ηχÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ (¶›Ó.XIII).

124

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¶π¡∞∫∞™ XIII ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ (º§) Î·È ÛÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ (∆§) Ï›ÌÓ˜ Î·È ÛÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ (§£)

ÃÚ‹ÛÂȘ Õډ¢ÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· π¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›· º‡Û˘ ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜ ⁄‰Ú¢ÛË ∞fiÚÚÈ„Ë

º§ 33 2 32 5 8 7 13

Ƥ 30 49 10 1 3 7

§£ 74 12 9 5

∆· ÈÔ ¿Óˆ ÔÛÔÛÙ¿, ·Ó Î·È Â›Ó·È Î·Ù·ÙÔÈÛÙÈο ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜. ªÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ¯Ú‹ÛË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ Î¿Ùˆ ›Ó·Î·, Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ, ÁÈ· ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·Ù¿ 43% ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË, ÂÓÒ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ¯Ú‹ÛË ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·Ù¤¯ÂÈ Ë È¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹. °È· ÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÛÙË Î‡ÚÈ· ¯Ú‹ÛË ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·Ù¿ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË , ÂÓÒ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ¯Ú‹ÛË, 69% Â›Ó·È ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È 31% ÁÈ· ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ (¶›Ó. XIV). ™ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Î·È ÂÌÂÈÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈο ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·Û¿ÊÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂Λ fï˜ fiÔ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ¶π¡∞∫∞™ XIV ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î‡ÚÈˆÓ (1) Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢ԢÛÒÓ (2) ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ÛÙȘ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜

º˘ÛÈΤ˜ §›ÌÓ˜ %

ÃÚ‹ÛÂȘ ∞fiÚÚÈ„Ë Õډ¢ÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· π¯ı˘Ô·Ú ⁄‰Ú¢ÛË ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜ §ÔÈ¤˜

1 43 36 9 6 6

∆¯ÓËÙ¤˜ §›ÌÓ˜

∂ 2 21 21 42 7 10

1 260 218 55 37 35

∞ 2 127 124 251 45 57

1 16 11 1 1 6

% 2 3 5 12 1 3 12

1 32 61 7 -

∂ 2 34 44 21 1 -

1 114 221 25 -

∞ 2 123 223 10 3 -

1 3 7 1 -

2 8 2 1 -

∂=∂ÎÙ·ÛË, ∞=∞ÚÈıÌfi˜ ÏÈÌÓÒÓ.

6.1.3. ¶ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÒÓ Î·È ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ∏ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓıˆÚËıÔ‡Ó Û ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË ‚¿ÛË. ∆¤ÙÔÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Â›Ó·È Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ô ÔÏÈÎfi˜ ÊÒÛÊÔÚÔ˜, ÔÈ Ì¤Û˜ Î·È Ì¤ÁÈÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· Î·È ÔÈ Ì¤Û˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ Secchi (¶›Ó.XV). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

125


¶π¡∞∫∞™ XV √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË (1) √ÏÈÎfi˜ ºÒÛÊÔÚÔ˜ Ìg/l

(2) XψÚÔʇÏÏË ∂Ï¿¯ÈÛÙË ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË mg/m3

(3) ÃψÚÔʇÏÏË ª¤ÁÈÛÙË ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË mg/m3

¢˘ÙÈο ∆ÚȯˆÓ›‰· ∞̂ڷΛ· §˘ÛÈÌ·¯›·

18 21 24

1.1 4.4 5.2

1.6 66 74

10.1 3.4 2.6

µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο µÂÁÔÚ›Ùȉ· ªÈÎÚ. ¶Ú¤Û· ªÂÁ. ¶Ú¤Û· ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¶·Ì‚ÒÙȉ·

16 40 6.4 63 67

2.6 13.3 0.9 18.3 28.7

5.1 45 1.6 187 190

µfiÚÂÈ· µfiÏ‚Ë ∫ÔÚÒÓÂÈ· µÈÛÙˆÓ›‰· ¢Ô˚Ú¿ÓË

37 107 104 34

7.6 64 63 2.8

86 206 214 8.9

§›ÌÓË

(4) (5) ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ª¤ÁÈÛÙË ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÙÈÌ‹ m m

∆ÚÔÊÈ΋ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË Ì ÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi ™‡ÛÙËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ 1,2,3,4,5

∆ÚÔÊÈ΋ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔ ∞ÓÔÈÎÙfi ™‡ÛÙËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ 1,2,3,4,5

6.7 1.9 1.5

MOUOU MMEMM MMEEM

MOOOMMEMMMMM-

4.1 1.7 7.0 1.0 0.9

9.9 0.8 5.2 0.5 0.6

MMOME EEEEE OUUOU EEHHH EHHHH

MMMMMEEMOOOOEEEEEEEE-

1.7 0.4 0.4 3.8

1.3 0.2 0.2 1.1

EMHEE HHHHH HHHHH MMMME

MMEMEEEHEEEHMOMM-

U=ÀÂÚÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋, O= √ÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋, M= ªÂÛÔÙÚÔÊÈ΋, E= ∂˘ÙÚÔÊÈ΋, H= ÀÂÚÙÚÔÊÈ΋.

ªÂ Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ (ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο, ˘‰ÚÔÏÔÁÈο, ÔÈÔÙÈο, ÙÚÔÊÈο Î.¿) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ Î·È ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜: -∆ÚȯˆÓ›‰·: ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË Ï›ÌÓË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰¤¯ÂÙ·È ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÂȉڿÛÂȘ (ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ), ·ÏÏ¿ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ÂÂȉ‹ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘, Ë Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ Ô͢ÁfiÓˆÛË, ÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ï›ÌÓË ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋ ¤ˆ˜ ÌÂÛÔÙÚÔÊÈ΋. ∏ Ï›ÌÓË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∆ÚȯˆÓ›‰· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·Ê› ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÂÓ‰ËÌÈ΋˜ ·Ó›‰·˜ Î·È ¯ÏˆÚ›‰·˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Ï·ÁÎÙfi, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÛfiÓ‰˘ÏË ·Ó›‰· Î·È Ù· „¿ÚÈ· Ù˘, ÂÓÒ Î·È Ë ·ÏÈ¢ÙÈ΋ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎfiÌË Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ Ë ·ıÂÚ›Ó· Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ÂÌÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. °È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ù˘ fiÚˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘, ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Û ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ÌÓÈˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. -µfiÏ‚Ë: ¶·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ Ë Ï›ÌÓË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÛÔ-¢ÙÚÔÊÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. √È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, ÂȉÚÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÈϤÔÓ ıÚÂÙÈο Î·È ÙÔÍÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. ∆· ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ, Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹ Î·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fi¯È Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙË µfiÏ‚Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÏÈ·ÚÈ¿, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÓ‰ËÌÈÎfi ›‰Ô˜ „·ÚÈÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ù· ÂÚÎÈ¿ Î·È Ù· ¯¤ÏÈ· ÏÈÁÔÛÙ‡ԢÓ, ÂÓÒ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏÔȈı› Ë È¯ı˘Ô·Ó›‰· Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ÁÏ·Ó›‰È·, ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ÎÔ˘ÓÔ˘fi„·Ú· Î·È „¢‰ÔÚ·ÛÌfiÚ·. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ë ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘

126

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ÁˆÚÁÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ‹Ș Î·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ú·ÎÙÈΤ˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰·, Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙ· ڤ̷ٷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂӉȷÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ‹˜ Ì·˜. ¶π¡∞∫∞™ XVI √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ÛÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √ÏÈÎfi˜ ºÒÛÊÔÚÔ˜ Ìg/l

ºÒÛÊÔÚÔ˜ ºˆÛÊÔÚÈÎÒÓ Ìg/l

∞˙ˆÙÔ ¡ÈÙÚˆ‰ÒÓ Ìg/l

∞˙ˆÙÔ ¡ÈÙÚÈÎÒÓ Ìg/l

∆ÚȯˆÓ›‰·

12.4

1.5-80.0

0.7-24.0

∞̂ڷΛ·

37.0

3.0-180

0.8-30.0

§›ÌÓË

∞˙ˆÙÔ ∞Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ Ìg/l

∞Ó·ÏÔÁ›· ∞˙ÒÙÔ˘ ÚÔ˜ ºÒÛÊÔÚÔ Ìg/l

1.4-232

5.3-62

13.4

6.0-290

16.0-590

15.5 15.2

¢˘ÙÈο

§˘ÛÈÌ·¯›·

22.6

17.0-65.0

5.0-12.0

86.0-566

62.0-143

∫ÚÂÌ·ÛÙ¿*

0.063

10.0-30.0

5.0-30.0

100-340

1-40

∫·ÛÙÚ¿ÎÈ*

0.06

10.0-20.0

5.0-60.0

90-140

30-600

™ÙÚ¿ÙÔ˜* #

920

4

9

240

¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ*

1-1610

1.0-37.0

10-240

1-300

9-50

3-10

130-610

17-84

40

6

730

100

ªfiÚÓÔ˜* §Ô‡ÚÔ˜* # µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο µÂÁÔÚ›Ùȉ·

24.2

0.1-10.2

0.1-98.0

3.0-1310

0.3-110

77.1

ªÈÎÚ. ¶Ú¤Û·

28.0

3.0-22.0

0.2-140

0.5-745

3.7-372

28.3 5.5

ªÂÁ. ¶Ú¤Û·

6.4

1.0-9.0

0.8-30.0

0.5-19.0

4.0-73.0

∫·ÛÙÔÚÈ¿

39.4

3.0-254

3.0-19.0

5.0-1011

6.0-288

5.7

¶·Ì‚ÒÙȉ·

38.2

3.1-91.2

1.1-65.3

7.1-926

16.4-62.8

13.6

ÕÁÚ·˜* # ∆·˘Úˆfi˜* ¶ÔÏ‡Ê˘ÙÔ*

62

¶ËÁ¤˜ ∞ÒÔ˘*

110

2

90

470

1-140

3-32

4-211

4-144

1-80

1.0-78

5-1480

8-850

1-390

1-99

30-360

1-1000

5

820

180

™ÊËÎÈ¿* #

160

∞ۈ̿وÓ*#

50

µfiÚÂÈ· µfiÏ‚Ë

30.0

10.0-56.0

2.0-4.0

4.0-405

15.0-630

∫ÔÚÒÓÂÈ·

42.0

12.0-45.0

3.0-92.0

25.0-48.0

7.0-268

21.2 15.4

µÈÛÙÔÓ›‰·

42.4

27.0-40.0

0.06-21.0

0.3-116

9.8-228

27.1

¢Ô˚Ú¿ÓË

25.7

9.0-20.0

0.1-26.4

2.7-216

3.1-38.0

12.3

ÀÏ›ÎË

22.8

3.6-26.8

0.1-18.0

2.4-790

0.5-60.0

4.0

¶·Ú·Ï›ÌÓË

16.3

2.7-21.0

0.1-12.0

1.3-158

0.2-35.0

2.0

1000-4800-

10-111

600

60

ªËÙÚÈÎfi ∫ÂÓÙÚÈο

ª·Ú·ıÒÓ·˜*

20-110

¡fiÙÈ· ™Ù˘ÌÊ·Ï›· §¿‰ˆÓ·˜* #

100

3

* ∆¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜. ∫·ÙÒÙÂÚË Î·È ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ‹ ̤ÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ‹ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹#. (∏ Ï›ÌÓË ¶·Ú·Ï›ÌÓË ¤¯ÂÈ ÍËÚ·Óı› ·fi ÙÔ 1992-93).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

127


¶π¡∞∫∞™ XVII ∆· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ (∫I§IKI¢H™ Î·È Û˘Ó, 1989-94, ∫OYIMTZH™ Î·È Û˘Ó, 1993, ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó, 1988-97, ∂À¢∞¶, 1986-95)

§›ÌÓË ¢˘ÙÈο ∆ÚȯˆÓ›‰· ∞̂ڷΛ· §˘ÛÈÌ·¯›· ∫ÚÂÌ·ÛÙ¿* ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ* ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ* ªfiÚÓÔ˜* µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο µÂÁÔÚ›Ùȉ· ªÈÎ. ¶Ú¤Û· ªÂÁ. ¶Ú¤Û· ∫·ÛÙÔÚÈ¿ ¶·Ì‚ÒÙȉ· ¶ÂÙÚÒÓ ÃÂÈÌ·‰›Ùȉ· ∑¿˙·ÚË ¶ÔÏ‡Ê˘ÙÔ* ¶ËÁ¤˜ ∞ÒÔ˘* µfiÚÂÈ· µfiÏ‚Ë ∫ÔÚÒÓÂÈ· µÈÛÙÔÓ›‰· ¢Ô˚Ú¿ÓË ∫ÂÓÙÚÈο ÀÏ›ÎË ¶·Ú·Ï›ÌÓË ª·Ú·ıÒÓ·˜*

∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÌS/cm

pH

√ÏÈ΋ ∞ÏηÏÈÎfiÙËÙ· meq/l

√ÏÈ΋ ™ÎÏËÚfiÙËÙ· mg/l

ÃψÚÈfiÓÙ· mg/l

£ÂÈÈο mg/l

40-380 230-1100 310-460 70-260 50-300 180-550 262-409

7.6-8.7 7.5-8.9 7.3-8.7 7.6-8.7 7.4-8.7 7.0-8.7 8.2-8.5

2.1-2.9 1.0-2.6 2.7-4.1 2.2-2.9 2.6-3.0 1.7-3.9

80-150 305-464 140-180 110-150 125-165 140-291

12-25 8-75 15.3-37.1 6-18 14-26 2.7-12 3.8-4.6

7-84 220-650 72-81 8.0-16.0 6.5-16.5 22-190 16-22

428-1012 60-520 215-260 50-310 180-560 405-1430 320-910 310-520 266-470 70-500

7.4-9.0 8.1-8.5 7.4-8.7 5.9-9.5 7.3-9.6 7.2-9.1 7.5-9.8 7.6-9.7 7.1-8.9 7.0-8.3

3.3-3.6 2.4-3.3 1.8-2.5 1.7-3.3 1.2-3.1 1.5-5.8 2.0-3.6 0.4-2.0 2.3-4.7 1.8-4.2

85-165 90-115 80-152 100-190 155-195 75-180 70-120 70-266 78-161

13-15 1.7-38 2-8 7-40 12-225 19-43 15-30 7.5-14 07-25 0.7-9.5

4-8 4-8 4-10 10-36 35-165 25-120 7-20 8.8-55 0-189

67-1320 1150-1660 800-1100 130-630

7.5-9.3 6.5-9.0 6.5-8.8 5.9-9.3

4.4-5.4 6.4-8.8 2.0-3.6 3.0-4.6

50-180 170-430 70-170

97-131 134-169 285-360 9-22

22-25 50-85 33-480 26-33

400-437 400-500 574-1754

7.7-8.8 7.7-9.2 8.1-8.7

2.0-3.1

150-195

7-16 23-49 68-422

18-26 25-47 32-81

* ∆¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ∫·ÙÒÙÂÚË Î·È ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ‹ ̤ÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. (∏ Ï›ÌÓË ¶·Ú·Ï›ÌÓË ¤¯ÂÈ ÍËÚ·Óı› ·fi ÙÔ 1992)

-µÂÁÔÚ›Ùȉ·: ∏ ‚·ı‡ÙÂÚË (75Ì.) Ï›ÌÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ‰¤¯ÂÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ· ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ (∞∂µ∞§, ¢∂∏, Î.¿), ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÙÈο χ̷ٷ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞̇ÓÙ·ÈÔ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ηٿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ¯·ÌËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ʈÛÊÔÚÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·˙ˆÙÔ‡¯ˆÓ ÂÓÒÛˆÓ. ¶ÚfiÛıÂÙ· Ì ·˘Ù¿, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, Ë Ï›ÌÓË ÂÚÓ¿ÂÈ ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋ ÚÔ˜ ÙË ÌÂÛÔÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ú·¤Ú· Ù¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Ï›ÌÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¿ÊıÔÓ· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ Î·È Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∂‰Ò, ÚÈÓ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÙË, ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ Ë Ï›ÌÓË Ì ÙÔ „¿ÚÈ ÎÔÚ¤ÁÔÓÔ Ô˘ ¢‰ÔΛÌËÛÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·Ï›Â˘Ì·. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ì ψÙÔ‡˜ ȯı˘ÔÎψ‚Ô‡˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ, ÔÈ ·ÏÈ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ.

128

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


-ªÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û·: √ ÂıÓÈÎfi˜ ‰Ú˘Ìfi˜ Ù˘ ªÈÎÚ‹˜ ¶Ú¤Û·˜ Ì ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·È ˘ÎÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÔÛ˘ÓÙÈı¤ÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘. ∂›Û˘, Ë Ï›ÌÓË ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Âԯȷο ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈ‚·ÚË̤Ó˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ ·fi ÙȘ Á‡Úˆ ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Î·È Ë ÌÈÎÚ‹ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘. ∏ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÛÔÙÚÔÊÈ΋ Ì ÂÈΛӉ˘ÓË ÊfiÚÙÈÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. √ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜ ˘ÁÚfiÙÔÔ˜ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÙËÓÒÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·fi Â͈ÁÂÓ›˜ Î·È ·ÏÏfi¯ıÔÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜, ÙÔÈÎÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ΢ڛ·Ú¯Ô ÚfiÏÔ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ˘¤ÚÌÂÚÙË Î·È ˘ÎÓ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓˆÓ. ∏ ·Ô˘Û›· ηٿÏÏËÏÔ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ·˘Ù‹˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ ·ÔÛÙÂÚ› ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·fi ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ı· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔχÏÔÎÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο fiÚÁ·ÓÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. -∫ÔÚÒÓÂÈ·: √È ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ì ·ÊıÔÓ›· ·fi ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·, ÂÓÒ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÌÂ Û˘¯ÓÔ‡˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ „·ÚÈÒÓ. ∏ Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ï·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ó·È Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË Ï›ÌÓË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi ‚·ı‡ Ú¿ÛÈÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ‚·ı‡ ηÛÙ·Ófi¯ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ë Ï›ÌÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΢Ú›ÓÔ˘˜ Ù˘, Ù· Û·˙¿ÓÈ· Î·È Ù· ÂÓ‰ËÌÈο Ù˘ ›‰Ë fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ÁÎÂÏ¿ÚÙÛ· Î·È ÙÔ Ù˘ÏÈÓ¿ÚÈ. ™‹ÌÂÚ·, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ΢Ú›ÓÔ˘ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙË Ï›ÌÓË „¿ÚÈ· Ô˘ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÁÔ˘ÏÈ·Ófi˜, Ë ÏÂÛÙÈ¿, ÙÔ ¯¤ÏÈ Î·È Ë ÙÔ‡ÚÓ·. ∏ Ï›ÌÓË ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¢ÙÚÔÊÈ΋, Î·È Û˘¯Ó¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ¤ˆ˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ Ù˘, ÂÓÒ ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜, ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÁÁÂÓ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ì ۯÂÙÈΤ˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ÈÛ¯‡ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ‚·ıÌÈ·›· ·ÏÏ¿ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ì ̤ÙÚ·, Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈο Û¯¤‰È·. -µÈÛÙÔÓ›‰·: ∏ ·‚·ı‹˜ ·˘Ù‹ Ï›ÌÓË-ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ‰¤¯ÂÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È Ú‡Ô˘˜ ·fi ·ÏÏfi¯ıÔÓ˜ ËÁ¤˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡, ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ, ÁˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜-‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ µÈÛÙÔÓ›‰·˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ·˘Ùfi¯ıÔÓ˜ ËÁ¤˜ Ú‡ˆÓ Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Ï¿ÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ô˘ ¤ÙÛÈ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ıÚÂÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ™Â ·˘Ù¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο ÛÙË Ï›ÌÓË Î·È ÙËÓ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ì ÂÈϤÔÓ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Î·È ıÂÈÈο ¿Ï·Ù·. ŒÙÛÈ, Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È ˘‰ÚfiıÂÈÔ, ÙÔÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ ·¤ÚÈÔ. ∆Ô Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‹ ÂÎÏ›ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ, Ë Ì·˙È΋ ˘ÂÚ·ÊıÔÓ›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ ‰È·ÚΛ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ οı ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi Ú¿ÛÈÓË Ì¤¯ÚÈ Î·ÛÙ·Ó‹ ¯ÚÔÈ¿. √È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙË Ï›ÌÓË Â˘ÓÔÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ· Î·È ·fi ηÈÚfi Û ηÈÚfi ÂÓÛ΋ÙÔ˘Ó ı¿Ó·ÙÔÈ „·ÚÈÒÓ Î·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ı¤·Ì·. ∏ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ·Ó Î·È ‚Ú›ÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Û‹ÌÂÚ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¤ÓÙÔÓ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ›· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÔÈÔÙÈο Î·È ÔÛÔÙÈο. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÂÙÚÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì Ú·ÎÙÈο Î·È ıÂÛÌÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› Ë ˘‰Úfi‚È· ‚Ï¿ÛÙËÛË Ì ηٿÏÏËÏË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, Ó· ÂÎÙÚ·Ô‡Ó ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÔÈ Ô‰Ô› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Î·È Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Ë Â͢Á›·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÂηÓÒÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÎÎfiÏ·„˘ ÙÔ˘ ΢Ú›ÓÔ˘, ÒÛÙ ÁËÁÂÓ‹ ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙË Ï›ÌÓË. -ªÂÁ¿ÏË ¶Ú¤Û·: ∏ ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó Î¿ı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Âȉڿ ÛÙË Ï›ÌÓË. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ù· Ô͢ÁÔӈ̤ӷ ÓÂÚ¿ Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÙË Ï›ÌÓË ˆ˜ ÔÏÈÁÔÙÚÔÊÈ΋. ∏ Ï›ÌÓË ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ٷ ·ÛÎËÙ·ÚÈ¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÂÓÒ Ë ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ·Ó·„˘¯‹ Ì ÙËÓ Ï·˙ Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓ›· Ù˘ Ì ÙË ªÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û· ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È, ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ∂Ú¢ÓÒÓ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

129


ÛÙ· Ï·›ÛÈ· fiÓÙÈÛ˘ ÏˆÙ‹ÚˆÓ Ì ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶Ú¤Û·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‡ÓÔÚÔ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. ŒÙÛÈ, ı· ÔÓÙÈÛÙ› ÂȉÈ΋ Âͤ‰Ú·-ηٷÛ΢‹ Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, Û ‰È·Ú΋ ‚¿ÛË, ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù· ÎÏÈÌ·ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ¿ Ì·˜ Î·È Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ‰È·ÎÚ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Û ¯Ú‹ÛÙ˜. -∫·ÛÙÔÚÈ¿: √È ·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘ÙÚÔÊÈÛÌfi ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÂÓÒ fiÏ· Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ ·‚·ı›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ η٤Ê¢Á·Ó Ù· „¿ÚÈ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰›· ˆÔÙÔΛ·˜ Î·È ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ „·ÚÈÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û·Ó›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ∏ ¿ÏÏÔÙ ÏÔ‡ÛÈ· Û ·Ïȇ̷ٷ Ï›ÌÓË Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û Ì ÙËÓ ¶·Ì‚ÒÙȉ· ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Êı›ÓÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë ÔÛÔÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÌÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. °È· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ÌÈÎÚ‹ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Ë Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡, Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·ÊıÔÓ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘. ™‹ÌÂÚ· Ë Ï›ÌÓË ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ˘ÂÚÙÚÔÊÈ΋, ÂÓÒ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ ·Í›· Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ï·ÌÈÒÓˆÓ Î·È Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó, οو ·fi ÔÚÈṲ̂ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÒÛÙ ӷ ·ÔÊÔÚÙÈÛÙ› ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÌÈ· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘. -¢Ô˚Ú¿ÓË: ∏ Ï›ÌÓË ‰¤¯ÂÙ·È ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙȘ ÁˆÚÁÈΤ˜ ·ÔÚÚÔ¤˜ Î·È ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ. ∏ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ë Ô͢ÁfiÓˆÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ. ∆· ıÚÂÙÈο Ù˘ ¿Ï·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÚȷΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Î·È Ë ÙÚÔÊÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÈÁÔ-ÌÂÛÔÙÚÔÊÈ΋. ∏ Ï›ÌÓË ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ ÂÚÎÈ¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·Ïȇ̷ٷ. ∏ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ÙÚÈ‚‹˜ Ì ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Ì ‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜. -¶·Ì‚ÒÙȉ·: √È ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Â‰Ò ·ÔÚÚ›„ÂȘ Ì·˙› Ì ÙÔ Û ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ¿ Ù˘. ∏ ÌÈÎÚ‹ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Ë Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ Î·È ÔÈ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ™‹ÌÂÚ· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·ÏÏ¿ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ªÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, Ë Ï›ÌÓË ϤÔÓ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi Ù· χ̷ٷ Ù˘ fiÏ˘ ¤Ú· ·fi ÙȘ ·ı¤·Ù˜ Î·È ÎÚ˘Ê¤˜ ·ÔÚÚ›„ÂȘ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ¶·Ì‚ÒÙȉ·˜ Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈο ¤ÙË ¤¯ÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ë Ï›ÌÓË Ì ¯ÔÚÙÔÊ¿Á· Î·È Ï·ÁÎÙÔÓÔÊ¿Á· „¿ÚÈ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÏÂÁ¯Â› Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Î·È Ù˘ ˘‰Úfi‚È·˜ Ì·ÎÚÈÔÊ˘ÙÈ΋˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. °È· ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÚ›ÛÛÂÈ·˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ÁˆÚÁÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚԂϤÂÙ·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ì ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∞Ú·¯ıÔ˘. -∞̂ڷΛ·: √È ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ηÓÔ‡ ÛÙË Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÂÚÈÔ¯‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Ù˘. ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó Î·È Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔ˘Ó Ì ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ Ï›ÌÓ˘ ∞̂ڷΛ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ Ú˯fiÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∏ ̤ÛË Ì¤¯ÚÈ ÌÈÎÚ‹ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÔÈ Û¯Â‰fiÓ ¯·ÌËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ ÓÂÚ¿ Ù˘ Î·È Ë Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡ ηٿ ÙË ıÂÚÌ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi ÂΛӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛÔÙÚÔÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∏ Ï›ÌÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¿ÏÏÔÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÚÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ó·ÚÒÓ Î˘Ú›ÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ (¶›Ó. XVI). ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ÔÈ ·‚·ı›˜ Ï›ÌÓ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ (¿ÓÂÌÔ˜, ‚ÚÔ¯‹, ÓÂÚ¿ ·ÔÚÚÔÒÓ Î.¿), ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ï¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘„ËϤ˜. ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ Ô˘Û›Â˜ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ï·ÁÎÙÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·. ∏ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÁÈ· οı ÂÈϤÔÓ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

130

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÔÚ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÏÏÂÈ„‹ ÙÔ˘. ∆Ș ıÂṲ́˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ë ··›ÙËÛË ÁÈ· Ô͢ÁfiÓÔ, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘‰Úfi‚ÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÔfiÙÂ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÔÈ ·ÓÔÍÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÂȉÚÔ‡Ó ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÛÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó Û ηÙÒÙÂÚ· ÙÚÔÊÈο Â›‰·, ÏfiÁˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ʈÛÊÔÚÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Ô˘ Û ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (¶›Ó. XVII).

6.1.4. ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘-Â͢Á›·ÓÛ˘ ∆Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÓÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ·ÏÈ¿. ™‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ÔχÙÈÌÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜, ÛÙË ÁˆÚÁ›·, ·ÏÈ›·, ȯı˘ÔÙÚÔÊ›·, ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ, ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È ¿ÏϘ ÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÛÔÚ, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î.¿. √ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÏfiÁÈÛÙ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒ˜ ·Ó·ÓÂÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏËıÒÚ· ·fi ‰È·Ù·Ú¿ÍÂȘ. ∞˘Ù¿, Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ê˘ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜, Û˘ÛÛˆÚÂ‡Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÏ·Ùو̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡, ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÎÒÓ, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘‰Úfi‚È·˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘, È˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÏÂοÓ˘, ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘ Î.¿. ™Ô‚·Ú¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÔ‚ÈÔÙfiˆÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÌÌÂÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘- ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆Ô ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊ· ÁˆÁÚ·ÊÈο ηٷÓÂÌË̤ÓÔ Î·È Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÈÚÚÔ¤˜, ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÂÚÈÊÚÔ‡ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÒÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·›ÓÔ˘Û· Î·È ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁÒÓ ·ÈÙ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ, Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ fiÚÔ˘, Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÈÔÙ¤ÚˆÓ Ê˘ÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·. ∞˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ, ÂÂȉ‹, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô ÚfiÏÔ˜ οı ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛoÚÚÔ›· ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·‚ÈÔÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. E›Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ηÈ, ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÛÙÔȯ›Ô. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Û¯Â‰fiÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÌÈ· Ô˘ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË Û¯Â‰›Ô˘ ÌÈ·˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. √È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ fï˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÏÈÌÓÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÌfiÓÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Â›Û˘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Û ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÔÚÚ›„ÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› ¤Ó· ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ∏ ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı›, Â¿Ó Ï›„Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·Û¯ÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹ Ì ÙÔÓ ¤Ó· ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó fiÏÔÈ ¤Ï͢ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹, ÛÔÚ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜, ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ë Î‡ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÙ‹ Î·È ÔχÏÔÎË ‰È·‰Èηۛ·, ÌÈ· Ô˘ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¯Ú‹ÛÂˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÏÈ¢ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ·›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ù˘ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ŒÙÛÈ, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ë ϤÔÓ ÚfiÛÊÔÚË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÊÚ·ÁÌ¿MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

131


ÙˆÓ ÁÈ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÚÚ›„ÂȘ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Î·È Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. π‰È·›ÙÂÚË Â›Û˘ ÚÔÛÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÚÙÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï›ÌÓ˜, ÙÔ˘ ˙ˆÔÁfiÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ηٿÓÙË ÂÚÈÔ¯¤˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ì ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÂÒ‰Ô˘˜ Û‡ÛÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰È¿‚ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ Î·È ·Úfi¯ıÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ·ÏÈ›· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ËÁÒÓ Î·È Â΂ÔÏÒÓ ÔÙ·ÌÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi fiÏÔ ¤Ï͢ ‹ÈˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ÌÈ· Ô˘ ÔÈ Â΂ÔϤ˜ Î·È Ù· ‰¤ÏÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·È‰fiÙÔÔ˘˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ··ÓÙÒÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜. ∆¤ÏÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û οı ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Â›ÁÔ˘Û·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· οı ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜.

132

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


KEºA§AIO 7 ∑∏∆∏ª∞∆∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, οı ˘‰¿ÙÈÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù’·Ó¿ÁÎË fiÚÔ˜. °È· Ó· Â›Ó·È fiÚÔ˜, Ú¤ÂÈ Ô ˘‰¿ÙÈÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ‹ Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â·Ú΋ ÔÛfiÙËÙ·, ηٿÏÏËÏË ÔÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˙‹ÙËÛË. ŒÓ·˜ ˘‰·ÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ‹‰Ë Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‹ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·ÔıË΢ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ fiÚÔ Â›Ó·È Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· Î·È Ë ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙȘ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ‹ Î·È Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ (™OY§IO™, 1995, ∆™AKIPH™, 1996). ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂȉÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ·Ó¿‰Ú·Û˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. √È Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜, ÔÈ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜, Ù· ÊÚ¿ÁÌ·Ù·, ÔÈ ‰ÈÒÚ˘Á˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∏ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·fi ÌÔχÓÛÂȘ Î·È ÂȉË̛˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹-Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ôχ̷ÓÛ˘, ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈο Î·È Ù· ˘‰ÚÔÂÓÂÚÁÂȷο ¤ÚÁ·. ∂ÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈο ¤ÚÁ· Â›Ó·È Ù· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ “ÂÁÁ›ˆÓ ÚÔÛfi‰ˆÓ” ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Á˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ ·Ú‰Â‡ÛÂȘ, ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂȘ, ·ÔÍËÚ¿ÓÛÂȘ, Ù· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ·, ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Î·È ¿ÏÏ·, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤· (•AN£O¶OY§O™, 1996). ∆fiÛÔ Ù· Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÛÔ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘-ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ‚·ÛÈο Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ÔχÏÔÎÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ›, Ê˘ÛÈÎÔ›, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ› Î.¿. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÏfiÁÈÛÙ˘ ¯Ú‹Û˘ Î·È Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο Î·È Û˘Ìو̷ÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘80 ηٷÚÙ›ÛÙËΠıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ·ÚfiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÏÔ‡ÛÈ· Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ªÈӇ˜ ÛÙË µÔȈٛ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ™fiψӷ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó·. ∏ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ ‹ ÂÁÁ‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ÓÂÚfi, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÙÂÏ› ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰È·‰Èηۛ˜, ̤ÙÚ·, ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

133


˘Ô‰ÔÌ‹ Î.¿. ŒÙÛÈ, Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ˘‰·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÈ·˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÏÏË, Û ‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ˘‰·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ (MYLOPOULOS, 1996). °È· ÙÔÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Î·È ‚·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·, ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∆¤ÙÔȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ¤ÚÁˆÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ οı ›‰Ô˘˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ (À∞/¢¢Àº¶, 1996). ∫¿ı ۯ¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÈÎ.1.

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ Î·È ∞ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ §ÂοÓ˘ ∞ÔÚÚÔ‹˜

À‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ ªÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È À‰ÚÔ-µÈÔ-°Âˆ-¯ËÌÈΤ˜ ∞ӷχÛÂȘ

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ À‰ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È À‰ÚÔ-µÈÔ-°Âˆ-¯ËÌÈÎÒÓ ªÔÓÙ¤ÏÏˆÓ ¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘

À‰ÚÔÏÔÁÈÎfi πÛÔ˙‡ÁÈÔ

À‰ÚÔ-µÈÔ-°Âˆ-ÃËÌÈÎfi ∫·ıÂÛÙÒ˜

À‰ÚÔ-µÈÔ-°Âˆ-¯ËÌÈ΋ ™˘Ó¯‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

Y‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ™˘Ó¯‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

¶Úfi‚ÏÂ„Ë & ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¶Úfi‚Ï„˘ ̤۷ ·fi ÙË ™˘Ó¯‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

ª¤ÙÚ· Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜

¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰¿ÙˆÓ

™‡ÛÙËÌ· ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ & ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ ∞Ó¿Ù˘Í˘

Ã∏™∏ À¢∞∆ø¡

Ã∏™∏ °∏™

EÈÎ. 1: ™¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ËÁ‹: ™KOY§IKI¢H™, 1996).

°È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fï˜ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Î·È ··ÓÙËıÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ó¯‹˜ Î·È Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û οı ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜. ¢È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÈÎ. 2. 134

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


1. ¶√™√ ¡∂ƒ√ ∂Ã√Àª∂ ;

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ¡ÂÚÔ‡

∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈο ∫·Ù·ÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· ∂Í¿ÙÌÈÛË- ∂Í·ÙÌÈÛԉȷÓÔ‹

2. ¶√À ∆√ ∂Ã√Àª∂; º˘ÛÈÎÔ› ∞Ô‰¤ÎÙ˜ ∆·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ ∂ÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ› & ÀfiÁÂÈÔÈ ¶fiÚÔÈ

∂ÈÊ·ÓÂȷο -ÀfiÁÂÈ· ¡ÂÚ¿

3. ¶ø™ £∞ ∆√ ¶∞ƒ√Àª∂ ;

À‰ÚÔÏË„›· - À‰ÚÔÌ¿ÛÙ¢ÛË

¶ËÁ¤˜ - °ÂˆÙÚ‹ÛÂȘ - ∆·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜

4. ¶ø™ £∞ ∆√ ¢π∞£∂™√Àª∂ ;

¢È·¯Â›ÚÈÛË ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

5. ¶√À £∞ ∆√ ¢π∞£∂™√Àª∂ ;

∂ÓÈ·›Ô √ÚÁ·ÓÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ (∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¡ÂÚÔ‡)

ÕÓıÚˆÔ˜ ¶fiÏË -250 Ï/ËÌ.

ÈÚÈfi -150 Ï /ËÌ.

°ÂˆÚÁ›·

∫ÙËÓÔÙÚ.

∫·ÏÏÈÂÚ. -5 Ï/‰. ‚‰.

∑Ò· -80 Ï/ËÌ./ÙÂÌ.

µÈÔÌ˯·Ó›· - µÈÔÙ¯ӛ· ™›‰ËÚÔ˜ -20 Î.Ì/ÙfiÓ.

÷ÚÙ› -200 Î.Ì/ÙfiÓ.

6. ¶ø™ £∞ ∆√ ¶ƒ√™∆∞∆∂À√Àª∂ ;

¶ÂÙڤϷÈÔ -90 Î.Ì/ÙfiÓ.

¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

¶ÔÈÔÙÈ΋ º˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÔ› ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜

™Ê·ÁÂ›Ô -400 Ï/ËÌ.

¶ÔÛÔÙÈ΋

ªÈÎÚԂȷ΋ ªfiÏ˘ÓÛË

∞ÔÊ˘Á‹ ÀÂÚ¿ÓÙÏËÛ˘

∂Ï¿ÙÙˆÛË ∫·Ù›ۉ˘Û˘

∆¯ÓËÙ‹ ∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË

ƒ‡ÔÈ - ∂Ûٛ˜ - ºÔÚÙ›· ™ÙÂÚ¿ ∞ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· & ÀÁÚ¿ §‡Ì·Ù·

°ÂˆÚÁÔÎÙËÓÔÙÚ. ∞ÔÚÚ›„ÂȘ

µÈÔÌ˯·ÓÈο ∞fi‚ÏËÙ·

√Ú˘¯Â›·-§·ÙÔÌ›·

¶ÔÈÔÙÈΤ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ªÂÙ·‚ÔÏ‹ £ÂÚÌ., Ú∏,

∞‡ÍËÛË ¶·ıÔÁfiÓˆÓ

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ º˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋˜

ƒ·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ª¤Ù·ÏÏ· ÎÏ.

µ·ÚÈ¿ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹ √ÚÁ·Ó. ηٿÛÙ·Û˘

∑ÒÓ˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∑ÒÓË π (∂ÁÁ‡ÙÂÚË ∑ÒÓË ∫·ÌÌ›· ∂¤Ì‚·ÛË

∑ÒÓË ππ (ªÈÎÚԂȷ΋ & ÃËÌÈ΋ ∑ÒÓË) ∂ÏÂÁ¯fiÌÂÓË ∂¤Ì‚·ÛË

∑ÒÓË πππ (∞ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓË ∑ÒÓË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜) ¶ÚÔÛÙ·Û›·

EÈÎ. 2: √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Û ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ (ËÁ‹: ™OY§IO™, 1986).

™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ÏÔÈfiÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ Û ıÂÛÌÈÎfi, Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Â›‰Ô. ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¿ÓÈÛË ¯ˆÚÔ¯ÚÔÓÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÎÚËÌÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÁˆÌÔÚÊÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ˘‰·ÙÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ˘ÂÚÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙËÓ Ù¯ÓÈο ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÊÈÎÙ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˘‰·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÔÏ˘‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Û ÂıÓÈÎfi, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋ Î·È ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

135


ªÂ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (ÀÔ˘ÚÁ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, °ÂˆÚÁ›·˜) ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔÈ΋˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ (¢∂À∞∞, ∆√∂µ Î.¿.) Î·È Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÚÔˆıËı› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ·Ó¿ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Î·È ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·. H ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÁÎË ¤¯ÂÈ ÂÈηÈÚÔÔÈËı› ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È Ù· Û˘ÓÔ‰¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· (ÍËÚ·Û›·, ÏËÌ̇Ú˜, ÂÚËÌÔÔ›ËÛË, ·Ï·ÙÔÔ›ËÛË Â‰·ÊÒÓ, ˘Ê·ÏÌ‡Ú˘ÓÛË Î.¿).

136

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


KEºA§AIO 8 H XPH™IMO¶OIH™H TOY NEPOY KAI TA KPITHPIA TH™ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ηı·Úfi Î·È ˘ÁÂÈÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Â·ÚÎÔ‡˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÔÚÚÔÒÓ ·fi ÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ˆÊ¤ÏÈÌË ¯Ú‹ÛË ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÁÂÓ¤˜. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ “ÎÚ›ÛË ÓÂÚÔ‡” Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ÂηÂٛ˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÂÓÈ·›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙËÓ Âԯȷο ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË Û ÓÂÚfi, ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ˘Ê·Ï̇ڈÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊfiÚˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, ÙȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘, ÙˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˘ÂÚηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ÓÂÚfi ÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi ·Á·ıfi Û Â¿ÚÎÂÈ·, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ·Ú·‚ÏÂÊı›. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û¯Â‰fiÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Í›·˜, ÛÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ™‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi ·Á·ıfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Î·È Ë ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Í›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚ‡·ÓÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔȈı›, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ›Ù ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘, ›Ù ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Î·È ¿Ú· ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Í›· Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË. ∂Ô̤ӈ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤Ó· ÚfiÛÊÔÚÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ-·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ “Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Î·È Ô Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó”. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, fiÙÈ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ÓÂÚfi ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Â›Ó·È ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›· 10-50%, ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· 40-90% Î·È ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË 30% (À∞/¢À¢º¶,1996). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÈÔ ¿Óˆ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·, ·ÊÔ‡ (MYLOPOULOS, 1996): - ÛÙË ÁˆÚÁ›· ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ‹ ۯ‰fiÓ ‰ˆÚ¿Ó, ÂÓÒ ÔÈ ·ÒÏÂȘ Û ÓÂÚfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ¿Ú‰Â˘Û˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 30-40%, ÂÓÒ Ë ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. - ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. - ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÓÈ·›· ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ˘, ÔÈ ·ÒÏÂȘ Û ÓÂÚfi ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 3040%, ÂÓÒ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™ÙÔÓ ¶›Ó.I ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÂÚÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙȘ ÔÈÎȷΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂À¢∞¶ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ÙÔ˘ 1993. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

137


¶π¡∞∫∞™ I ¢¤Î· ·ÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ËÁ‹: ∂À¢∞¶) √ƒ£∏ Ã∏™∏ ¡∂ƒ√À M ÙÔ ÓÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙfi fiÙ·Ó Û·Ô˘Ó›˙ÂÛÙ ¤ˆ˜:

∫∞∆∞Ã∏™∏ ¡∂ƒ√À M¿ÓÈÔ Û ÁÂÌ¿ÙË Ì·ÓȤڷ:

180 Ï›ÙÚ·

NÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ:

120 Ï›ÙÚ·

M ·ÓÔȯً ‚Ú‡ÛË:

20 Ï›ÙÚ·

M ·ÓÔȯً ‚Ú‡ÛË:

25 Ï›ÙÚ·

XˆÚ›˜ Ú‡ıÌÈÛË ÊÏÔÙ¤Ú:

160 Ï›ÙÚ·

M ‚Ú‡ÛË ·ÓÔȯً:

150 Ï›ÙÚ·

M ‚Ú‡ÛË ·ÓÔȯً:

150 Ï›ÙÚ·

40 Ï›ÙÚ·

¶Ï‡ÛÈÌÔ ‰ÔÓÙÈÒÓ - M ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ¤ˆ˜:

2 Ï›ÙÚ·

•‡ÚÈÛÌ· - M ÚÔÛ¯ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ¤ˆ˜:

3 Ï›ÙÚ·

K·˙·Ó¿ÎÈ - M ڇıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊÏÔÙ¤Ú (̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ¯Ú‹ÛË) ¤ˆ˜:

120 Ï›ÙÚ·

¶Ï‡ÛÈÌÔ È¿ÙˆÓ - M χÛÈÌÔ Î·È Í¤‚Á·ÏÌ· Û ÏÂοÓË ¤ˆ˜:

25 Ï›ÙÚ·

¶Ï‡ÛÈÌÔ ÊÚÔ‡ÙˆÓ/Ï·¯·ÓÈÎÒÓ M χÛÈÌÔ Î·È Í¤‚Á·ÏÌ· Û ÏÂοÓË ¤ˆ˜:

25 Ï›ÙÚ·

¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ˆ˜:

35 Ï›ÙÚ·

MÂÁ¿ÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

150 Ï›ÙÚ·

¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ˆ˜:

130 Ï›ÙÚ·

MÂÁ¿ÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

300 Ï›ÙÚ·

M ϿÛÙÈ¯Ô ·Ó¿ ÏÂÙfi:

50 Ï›ÙÚ·

¶Ï‡ÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ‹ fiÙÈÛÌ·. M ÎÔ˘‚¿ ‹ ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ, ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ Ï¿ÛÙȯÔ, ¤ˆ˜:

85%

√ ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÙȘ ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË Û ÓÂÚfi, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Î·È Ë ˙‹ÙËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ËÌÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Ì ‡‰Ú¢ÛË Û ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 98%, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ·fi 80%. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ë ·ÛÙÈ΋ ηٷӿψÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 200-300 Ï›ÙÚ· ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ÙËÓ Ë̤ڷ, Ë ‰È·ı¤ÛÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚηχÙÂÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ˙‹ÙËÛË Û Â›Â‰Ô ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 936 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚfi ÙËÓ Ë̤ڷ (10500000 οÙÔÈÎÔÈ Ã 250 Ï›ÙÚ·/οÙÔÈÎÔ/Ë̤ڷ). ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ (20-40%) Î·È ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. √͇ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ Ë Âԯȷ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ÂÈÎÔÛ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (∞°°E§AKH™ & ∫OT™E§I¢OY, 1996). ∏ ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 5355 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚfi (11,9 ÂηÙ. ÛÙÚÂÌ. à 450 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÓÂÚfi ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·). ∫·Ù¿ ÙË ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÒÏÂȘ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ‰È·ÓÔÌ‹˜, ÙȘ ˘Âڷډ‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ì ·ÔÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔÍÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘¤Ú¯ÚËÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘ÙfiÓ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÚÁ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·Ó¿ÎÙËÛË Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î¿Ùˆ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˘‰ÚÔ‚fiÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·ÓfiÓ˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. 138

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


√ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÓÂÚ¿ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ‰È·‰Èηۛ·. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ì ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Û ÍËÚÔıÂÚÌÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ·ÓÈÛÔηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÁÂÓÈο fiÔ˘ ÔÈ ˘‰ÚÔÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈο ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔÈ. ∆¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ· (¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ÛÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›· Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ¿Óˆ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi (À∞/¢À¢º¶, 1996). Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ˘‰·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÙ¿ ·fi ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· Â·Ó·ÎÙËı› ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∂ÈÎÚ·Ù› ‰ÈÂıÓÒ˜ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ˘ÁÚ¿ ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙfi ˘‰·ÙÈÎfi fiÚÔ È‰È·›ÙÂÚ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÁˆÚÁÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, πÛÚ·‹Ï, ∏¶∞, ∫‡ÚÔ Î·È ·ÏÏÔ‡ (∞°°E§AKH™ & ∫OT™E§I¢OY, 1996).

8.1. ¶fiÛÈÌÔ ¡ÂÚfi Î·È KÚÈÙ‹ÚÈ· ∆Ô fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› Û˘Ó‰¤ÂÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÊÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Ì ٷ Ê·ÁËÙ¿. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘ ÔÈfiÙËÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÔÏËÙÈΤ˜, Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ì ٷ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜ οı ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤ÏÔ˘˜ (¶›Ó.II). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 65 ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 5 Â›Ó·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜, 13 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, 24 Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÔÛ¿, 15 ·ÊÔÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈÎÔ-¯ËÌÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜, 4 Â›Ó·È ÔÈ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÔÏËÙÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ, ÂÓÒ 4 ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÁÈ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË. ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÔχÏÔÎÔ Î·È ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈÔ¯‹ . ∆Ô fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·fi Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ›¯ÓË Î·È Û Â›‰· Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· fiÛË, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ fiÛÈÌÔ, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÛʷϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ηı·Úfi Î·È ‰È·˘Á¤˜, ηıÒ˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙË Á‡ÛË Î·È ÔÛÌ‹ ηٿ ÙËÓ fiÛË ÙÔ˘. ¶π¡∞∫∞™ II ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ (ËÁ¤˜: WHO,1984a,b, EEC, 75/440-76/160-78/659-79/923-79/869-80/778, º∂∫, 53µ/86-438µ/86) ∞. √ÚÁ·ÓÔÏËÙÈΤ˜ & ∞ÈÛıËÙÈΤ˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

·/·

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

ŒÎÊÚ·ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

¶fiÛÈÌÔ

Õډ¢ÛË

1

2

1

20

1 0.4

10 4

6

2

1

2

∫Ôχ̂ËÛË 1

2

-

Ô¯È ·Û˘Ó. ÌÂÙ·‚

5

2

1

ÃÚÒÌ·

mg/l ÎÏÈÌ.Pt/Co

2

£ÔÏÂÚfiÙËÙ·

mg/l SiO4 ÌÔÓ.Jackson

3

¢È·Ê. Secchi

m

4

¶ÈÛÛÒ‰Ë Î·Ù¿ÏÔÈ·

·Ô˘Û›·

5

EÈϤÔÓÙ·

·Ô˘Û›·

6

OÛÌ‹

ÔÛÔÛÙfi ‰È¿Ï˘Û˘

0

2 ̤¯ÚÈ 12ÔC 3 ̤¯ÚÈ 25ÔC

7

°Â‡ÛË

ÔÛÔÛÙfi ‰È¿Ï˘Û˘

0

2 ̤¯ÚÈ 12ÔC 3 ̤¯ÚÈ 25ÔC

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

∞ÏÈ›·

139


µ. º˘ÛÈΤ˜ Î·È º˘ÛÈÎÔ-ÃËÌÈΤ˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ·/·

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

ŒÎÊÚ·ÛË AÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

¶fiÛÈÌÔ

Õډ¢ÛË

1

2

12

25

1

2

1

2

6.58.4

6.58.4

-

6.6 8.5

8

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›·

0

9

pH

ÌÔÓ¿‰Â˜

10

¢È·Ï. Ô͢ÁfiÓÔ

% O2 ÎÔÚ. TÈÌ‹ ÎÔÚ. >75% ÂÎÙfi˜ ˘ÔÁ. ÓÂÚÒÓ

11

Eχı. ‰ÈÔÍ›‰.

mg/l CO2 ÙÔ˘ ¿Óıڷη

12

AÁˆÁÈÌfiÙËÙ·

ÌS/cm ̤¯ÚÈ 20ÔC

400

<700

>3000

13

XÏÒÚÈÔ

mg/l Cl-

25

<3

>10

14

£ÂÈÈο

mg/l SO2=

25

15

AÛ‚¤ÛÙÈÔ

mg/l Ca

100

16

M·ÁÓ‹ÛÈÔ

mg/l Mg

30

50

}SAR<3

}SAR<9

17

N¿ÙÚÈÔ

mg/l Na

20

150

C

6.5 < pH <8.5

∫Ôχ̂ËÛË

∞ÏÈ›·

*

80 12 0

250

18

OÏ. ™ÎÏËÚfiÙ.

mg/l Ca

60 ÂÏ.

19

AÏηÏÈÎfiÙËÙ·

mg/l HCO3-

30 ÂÏ.

20

K¿ÏÈÔ

mg/l K

10

12

21

AÚÁ›ÏÈÔ

mg/l Al

0.00 5

0.2

5

20

22

¶˘Ú›ÙÈÔ

mg/l SiO2

23

•ËÚfi ˘fiÏÂÈÌ.

mg/l 180ÔC

150

450

>2000

°. ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ŒÏÂÁ¯Ô ∞ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ √˘ÛÈÒÓ ·/·

ŒÎÊÚ·ÛË AÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

¶fiÛÈÌÔ

Õډ¢ÛË

1

2

1

2

25

50

<5

>30

∫Ôχ̂ËÛË 1

mg/l NO3-

25

¡ÈÙÚÒ‰Ë

mg/l N√2-

26

∞ÌÌÒÓÈÔ

mg/l NH4+

27

Õ˙ˆÙÔ Kjeldahl

Ìg/l N

28

√ÍÂȉˆÛÈÌfiÙËÙ· (KMnO4)

mg/l CO2

29

√Ï. ¿Óıڷη˜ (TOC).

mg/l C

30

À‰ÚfiıÂÈÔ

Ìg/l S

31

ÀϘ Âί˘Ï. Ì ¯ÏˆÚÔÊfiÚÌÈÔ

Ìg/l ÍËÚfi ˘fiÏÂÈÌÌ·

32

√Ú˘Î٤Ϸȷ (ÌÂÙ¿ ·fi Âί. Ì ·Èı¤ÚÈ·)

Ìg/l

10

30

·Ô˘Û. ÔÛÌ‹˜ & ÌÂÌ‚ÚÓ.

33

º·ÈÓfiϘ (‰ÂÈÎÙ. Ê·ÈÓfiÏ˘)

Ìg/l C6H5OH

0.5

5

50

34

µfiÚÈÔ

Ìg/l B

35

∂ÈÊ·ÓÂÈÔ-) ‰Ú·ÛÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (·ÓÙ. ΢·ÓÔ‡ÌÂı˘Ï·ÈÓ›Ô˘

Ìg/l LAS

30 0

∞ÊÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ÚΛ

36

ÕÏϘ ÔÚÁ·ÓÔ¯Ï ÂÓÒÛÂȘ (ÂÎÙfi˜ ·Ú·ÛÈÙÔÎÙfiÓ.)

Ìg/l

1

37

™›‰ËÚÔ˜

Ìg/l Fe

50

200

5000

20000

38

ª·ÁÁ¿ÓÈÔ

Ìg/l Mn

20

50

200

10000

39

÷ÏÎfi˜

Ìg/l Cu

100

200

5000

0.1 0.05

2

∞ÏÈ›·

2

¡ÈÙÚÈο

24

140

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

* 0.5

*

5

ÌË ·ÓȯÓ. 0.1

100

<0.7

>3

200

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


·/·

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

ŒÎÊÚ·ÛË AÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

¶fiÛÈÌÔ 1

40

梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜

Ìg/l Zn

100 400

41

ºÒÛÊÔÚÔ˜

Ìg/l P2O5

42

ºıfiÚÈÔ

Ìg/l F8-12 0C 25-30 0C

43

∫Ô‚¿ÏÙÈÔ

44

YϘ Û ·ÈÒÚËÛË

45

ÃÏÒÚÈÔ ˘ÔÏÂÈÌ.

Ìg/l Cl-

46

µ¿ÚÈÔ

Ìg/l Ba

47

ÕÚÁ˘ÚÔ˜

Ìg/l Ag

Õډ¢ÛË 2

1

2

2000

10000

1000

15000

50

5000

∫Ôχ̂ËÛË 1

∞ÏÈ›·

2 *

5000 1500 700

Ìg/l Co ∞Ô˘Û›·

100 10

¢. ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ŒÏÂÁ¯Ô ∆ÔÍÈÎÒÓ √˘ÛÈÒÓ ·/·

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

ŒÎÊÚ·ÛË AÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

¶fiÛÈÌÔ 1

Õډ¢ÛË

∫Ôχ̂ËÛË

1

2

50

100

2000

100

500

50

50

*

100

1000

*

48

∞ÚÛÂÓÈÎfi

Ìg/l As

49

µËÚ‡ÏÈÔ

Ìg/l Be

50

∫¿‰ÌÈÔ

Ìg/l Cd

5

51

∫˘·ÓÈÔ‡¯· ¿Ï·Ù·

Ìg/l CN

50

1

∞ÏÈ›·

2

2

52

ÃÚÒÌÈÔ

Ìg/l Cr

50

53

À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜

Ìg/l Hg

1

54

¡ÈΤÏÈÔ

Ìg/l Ni

50

200

2000

*

55

ªfiÏ˘‚‰Ô˜

Ìg/l Pb

50

5000

10000

*

56

ªÔÏ˘‚‰·›ÓÈÔ

Ìg/l Mb

10

50

57

™ÂÏ‹ÓÈÔ

Ìg/l Se

10

20

58

µ·Ó¿‰ÈÔ

Ìg/l Va

100

1000

59

§›ıÈÔ

Ìg/l Li

2500

2500

*

∂. ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ·/·

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ

ŒÎÊÚ·ÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

¶fiÛÈÌÔ

Õډ¢ÛË

1

2

1

2

∫Ôχ̂ËÛË

∞ÏÈ›·

1

2

500

10000

100

500

60

√Ï. ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹.

ÛÂ 100 ml

-

0

61

∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

ÛÂ 100 ml

-

0

62

∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ

ÛÂ 100 ml

100

-

63

™·ÏÌÔӤϘ

ÛÂ 1000 ml

-

0

64

∂ÓÙÂÚÔÈÔ› PFU

ÛÂ 10 l

-

0

65

™ÙÚÂÙfiÎÔÎÎÔÈ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

ÛÂ 100 ml

-

0

66

∫ψÛÙÚ›‰È· ·Ó·ÁˆÁ. ıÂȈ‰ÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ

ÛÂ 20 ml

-

-

67

¡ËÌ·ÙÒ‰Ë ÂÓÙÂÚ.

Û 1 Ï›ÙÚÔ

68

™˘ÓÔÏ. ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi

ÛÂ 1 ml 370 C 1 ml 220 C

10 100

-

™˘ÓÔÏ. ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÂÌÊÈ·Ï. ÓÂÚfi

ÛÂ 1 ml 370 C 1 ml 220 C

5 20

20 100

69

<1000

<1

<1

1 = ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Â‰Ô 2 = ·ÓÒÙ·ÙË ·Ú·‰ÂÎÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

141


8.1.1. ∏ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ ∆Ô fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, Ô˘ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ (WHO, 1984, EE 1975, ‘76, ‘78, ‘79, ‘80): - Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· -ÙÔ pH ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· - Ë ·Ô˘Û›· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ··›ÙËÛË. ∆Ô ÓÂÚfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·˘Á¤˜ Î·È Î·ı·Úfi. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù˘¯·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - Ë ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ ·¤Ú· Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ‹ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰ÔÛÔÏÔÁ›· Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ·¤Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚfi˜, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ˘ÂگψڛˆÛ˘ ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ó ·ÊÂı› ÙÔ ÓÂÚfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÈÔ‡ÌÂ, Û ¤Ó· Û·Ԙ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜. - Ë Á‡ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË. - Ë ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÂÙÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Û ÔÚ˘ÎÙ¿ ¿Ï·Ù· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. - Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· ̤۷ ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÓÂÚfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ˘Á›·, ·Ó Î·È ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÛÎÏËÚfi ÓÂÚfi Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ηډȷÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ·. ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù›ıÂÓÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ·ÔÛÎÏËÚ‡ÓÂÙ·È. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Ï˘Û›Ì·ÙÔ˜. - Ë ·ÏηÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÓÂÚfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È, Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÔÛÎÏËÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi. - ÙÔ ¯ÏÒÚÈÔ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÏ˘Ì¿ÓÂÈ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·˘Ùfi ÂÚȤ¯ÂÈ. ª¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÏÒÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ˆ˜ ÂχıÂÚÔ ¯ÏÒÚÈÔ ÒÛÙ ӷ ηı›ÛÙ·Ù·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈο ·ÛʷϤ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ôı‹ÎÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜. √È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÓÒÙÂÚ· fiÚÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Û ¯ÏÒÚÈÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· Û›ÙÈ· Ì·˜. - ÎÔÏÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÛÙÚÂÙfiÎÔÎÎÔÈ, Û·ÏÌÔӤϘ, ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ Î·È ÎψÛÙÚ›‰È· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ‹ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ , ‹ ·ÎfiÌË fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Î¿ı·ÚÙ˜ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜, ‹ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ ·fi ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. - Ë ·Ì̈ӛ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ȉȿ˙Ô˘Û˜ ËÁ¤˜, ‰ÂÓ ÚÔÍÂÓ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ì ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. - Ù· ÓÈÙÚÈο Î·È Ù· ÓÈÙÚÒ‰Ë ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂΛӘ Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ‹ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎÔ› ‚fiıÚÔÈ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ∆Ô fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. - Ù· ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Ù· ÂÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙË ÁÂÈÙÔÓ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· fiÙ·Ó ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. - ÙÔ ÊıfiÚÈÔ ··ÓÙ¿Ù·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ÓÂÚfi ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÊıfiÚÈÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ‚ÔËıËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Ô˘Ï›Ùȉ·˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ. - Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜, ÙÔ ıÂ›Ô Î·È ÙÔ Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ··ÓÙÔ‡Ó ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÈΛϘ ËÁ¤˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. - ÙÔ Ì·ÁÁ¿ÓÈÔ ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙ· ÓÂÚ¿ ηÈ, fiˆ˜ Ô Û›‰ËÚÔ˜, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘Á›· ·ÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. - ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÎÚÔΛ‰ˆÛ˘. ªÂÚÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Alzheimer ·ÏÏ¿ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚˆı›.

142

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


- ÙÔ ·Û‚¤ÛÙÈÔ ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙË Ê‡ÛË Î·È Ì¤¯ÚȘ ¤Ó· ‚·ıÌfi Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∆Ô ·Û‚¤ÛÙÈÔ ·ÔÙ›ıÂÙ·È Ì ÙÔ ‚Ú·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. - ÙÔ Î¿ÏÈÔ Î·È ÙÔ Ó¿ÙÚÈÔ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙË Ê‡ÛË. ∂ȉÈο ÙÔ Ó¿ÙÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÂ›Ù·È ˆ˜ ˘ÔÚÔ˚fiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - Ô ¯·ÏÎfi˜ Î·È Ô „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi fiÙ·Ó ·˘Ùfi ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·Ï·È¤˜ Î·È ‰È·‚ڈ̤Ó˜ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Á‡ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - Ô Û›‰ËÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË Ê‡ÛË, fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ‹ fiÙ·Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÔÈ ÛˆÏËÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ·fi Û›‰ËÚÔ Î·È ·Ï·È¤˜. √ Û›‰ËÚÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔÍÂÓ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ΛÙÚÈÓË ‹ ÂÚ˘ıÚ¿ ¯ÚÔÈ¿. - Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ ¿Óˆ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· ÚÔÍÂÓ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÂÎÙÈı¤ÌÂı· ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô Ì·Ï·Îfi ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ÌÔÏ˘‚‰ÔÛˆÏËÓÒÛÂȘ Î·È ¤ÙÛÈ Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ Ó· ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. - Ô ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙË Ê‡ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ¿ÚÁ˘ÚÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ. - Ù· ·ÓÙÈÌfiÓÈÔ, ·ÚÛÂÓÈÎfi, ‚¿ÚÈÔ, ‚fiÚÈÔ, η‰ÌÈÔ, ¯ÚÒÌÈÔ, ΢¿ÓÈÔ, ÓÈΤÏÈÔ, ÛÂÏ‹ÓÈÔ Î·È Ô ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜ Û¿ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙË ÁˆÏÔÁÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ›Ù ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ̤ٷÏÏ· ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ·. - ÔÈ ‰È- Î·È ÙÚȯψÚÔ-ÌÂı˘Ï·Ì›Ó˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Ù˘ ·Ôχ̷ÓÛ˘ Ì ٷ ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ηÚÎÈÓÔÁÂÓ¤ÛÂȘ. - Ù· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· Î·È Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. °È· Ó· ÚÔÛٷ٢ı› Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ù· ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· ›¯ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ¯·ÌËÏ¿. - ÔÚÁ·ÓÈÎÔ› ‰È·Ï‡Ù˜, fiˆ˜ ÙÚȯψÚÔÂı˘Ï¤ÓÈÔ, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ›Ù ·fi ·ÚÔÛÂÍ›· ηٿ ÙË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·fiÚÚÈ„‹ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈο Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¯ËÌÈο. - ÙÔ ÎÚ˘ÙÔÛÔÚ›‰ÈÔ, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Ù·Ó ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÍÂÓ› ÔÏϤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÔÏÂÌËı› ÛÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· ·fi‚ÏËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÎÔ¿‰È· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘ ‚fiÛÎÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Û Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË fiψÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‡‰Ú¢Û˘, Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·Ù¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙȘ ∫ÔÈÓÔÙÈΤ˜ O‰ËÁ›Â˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ··Ú¤ÁÎÏÈÙÔ ÙÚfiÔ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î›ÌÂÓ˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∏ ‡‰Ú¢ÛË fiÏÂˆÓ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ‹ Ù¯ÓËÙ¤˜ Ï›ÌÓ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó‹ı˘ Ú·ÎÙÈ΋. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ fï˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÛÙÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ· fiÛË ÓÂÚfi, fiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ - ‰È‡ÏÈÛ˘ - ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÌÂϤÙËÛË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û Âԯȷ΋ ‚¿ÛË, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‚ÈÔÙÈο Î·È ·‚ÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù‹˜ ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (ª¿ÚÙÈÔ-™Â٤̂ÚÈÔ). ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ù· Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˆ˜ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Î·È ÓÂÚÔ‡, ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Èı·ÓfiÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ, Â›Ó·È È‰È¿˙Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÍËÚÔıÂÚÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ηχÙÂÈ Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓÔ˜ fiÚÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÈÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ fiÏ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ÏËÌÌÂÏ‹˜, ‹ ·ÔÛÌ·ÛÌ·ÙÈ΋ ‹ Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ôχ̷ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌȘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ™ÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ·Ó·Ï˘ı› Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ú¿Ï˄˘ ‹ ·ÛÙÔ¯›·˜ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ (∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó.,1996). MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

143


¶ÂÚ›ÙˆÛË X·ÏΛ‰·˜ √È ·Èٛ˜ ÔÛÌ‹˜ Î·È Á‡Û˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·˘Ù¤˜ Ó· Â›Ó·È ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë Ê˘ÎÒÓ Î·È ·ÎÙÈÓÔÌ˘Î‹ÙˆÓ, ˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È‡ÏÈÛ˘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·Ú¿Ï˄˘ ‹ ·ÛÙÔ¯›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰ÚÔÏË„›·˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∏ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÔÌ‚Ú›· (1990-93), ÁÈÓfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ¶·Ú·Ï›ÌÓË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ Ù·¯˘‰È¸ÏÈÛÙËÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, Ë ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·fi ‚ÈÔÙÈ΋ Î·È ·‚ÈÔÙÈ΋ ¿Ô„Ë ‹Ù·Ó ·ÓÂ·Ú΋˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ Ù· ΢ڛ·Ú¯· ‚ÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ŒÙÛÈ, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙ· ηıÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ fiÚÈ· (EEC,1980). ™ÙËÓ ÔÚ›· fï˜ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÏÈÌÓ·›Ô ÓÂÚfi ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÔÈÎÔÏÔÁÈο Î·È ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Ï·ÁÎÙÔÓÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¶·Ú·Ï›ÌÓ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·fi ÌÈÎÚÔÏ·ÁÎÙÔÓÈο ·ÙÙ·Ú· Û ÌÂÁ¿ÏË ·ÊıÔÓ›·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù· ÛfiÚÈ· ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ¶·Ú·Ï›ÌÓË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1970 fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Ï›ÌÓË. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ı¤Ì·Ù· ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ù· ‚ÈÔÙÈο (Ï·ÁÎÙfi Î.Ï.) Î·È Ù· ·‚ÈÔÙÈο (Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜) ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÂԯȷΤ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏËı˘ÛÌȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. ∏ ·Ô˘Û›· “ªÔÓ¿‰·˜ ¶ÈÏfiÙÔ˘” ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜ Â›Û˘ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë. ∆Ô 1986 ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘, Ì هÔ Ù·¯Â›·˜ ‰È‡ÏÈÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §Ô˘Î›ÛÈ·, Ì ÓÂÚfi Ô˘ ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Ï›ÌÓË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›¯Â ˘¿ÚÍÂÈ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È, ÙfiÛÔ ÛÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ Ù·¯˘‰È‡ÏÈÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË “ÁÂÒ‰Ô˘˜” Á‡Û˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Û ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ¶·Ú·Ï›ÌÓ˘, fiÙÈ ÔÈ ˘‰ÚÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓÔÔ‡Û·Ó Âԯȷο ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ï·ÁÎÙÔÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiÔ˘ Ë ÌÂÓ ·ÊÔı›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ˆ˜ ÂÎÚËÎÙÈ΋, ÙÔ ‰Â ̤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi (KOUSOURIS et al, 1990). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ۯÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ‰È‡ÏÈÛ˘, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙËÚ›Ô˘ (Ê›ÏÙÚ·ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘fi ›ÂÛË), ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¯˘Ìfi˜, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û ·ÏÁÔÁÂÓ›˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË “ÁÂ҉˔ Á‡ÛË, Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi. ∆· ÛfiÚÈ· Â›Û˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ì ÙÔ ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·Ó¤·Ê· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ (ÎÚÔΛ‰ˆÛË, ¯ÏˆÚ›ˆÛË, Ê›ÏÙÚ·ÓÛË, Î.¿.) Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıfiÓÙ·Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ¿ÛÙÔ¯ˆÓ ÌÂıԉ‡ÛˆÓ, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ χÛÈÌÔ) ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÏÈÌÓ·›Ô ÓÂÚfi. Ÿˆ˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (.¯ BERNHARDS 1984), Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ¯ËÌÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (¯ÏˆÚ›ÓË, ·¤ÚÈÔ, ¯ÏÒÚÈÔ, Î.¿), ›Ù ۯËÌ¿ÙÈ˙·Ó Û˘ÌÏfiÎÔ˘˜ ÂÓÒÛÂȘ Ì ٷ ·ÏÁÔÁÂÓ‹ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙˆÓ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤¯·Ó·Ó Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙË ‚ÈÔÎÙfiÓÔ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ›Ù ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ‚·ÛÈṲ̂Ó˜ Û ÂÌÂÈÚÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È fi¯È Û ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ‰ÔÛÔÏÔÁ›· (ÛËÌÂ›Ô ıÚ·‡Û˘ Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘), ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŒÙÛÈ, Ù· ÛfiÚÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÊ˘ÎÒÓ ‚Ï¿ÛÙ·ÈÓ·Ó ÌfiÏȘ ÂÎÙ›ıÔÓÙ·Ó Û ·ÚÎÂÙfi ʈ˜ (ÛÙȘ ηӿÙ˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ), ÂÓÒ ÙÔ ÓÂÚfi ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙË ÁÂÒ‰Ë Á‡ÛË ÙÔ˘, ˆ˜ ·ÚÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ù·¯˘‰È‡ÏÈÛ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Â¿ÚÎÂÈ· ·fi‰ÔÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Î·ÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÓÂÚfi. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË, ÁÈ·Ù› Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ·ÏÁÔÁÂÓÔ‡˜ ÚÔ-

144

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÚÔΛ‰ˆÛ˘ Î·È Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ (BERNHARDS , 1984). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚ÂÏÙȈÓfiÓÙ·Ó ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È ÂÚÈÛÙ·Ûȷο Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÓÂÚÁÔ‡ ¿Óıڷη, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ηı›ÛÙ·ÙÔ Ù·¯‡Ù·Ù· ·ÓÂÓÂÚÁfi˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ¿Óıڷη ¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÁÂÒ‰Ô˘˜ Á‡Û˘, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ fiÙÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ¿‰È· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ (.¯. ··ÏÏ·Á‹ ·fi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÛÙ·ÙÈο Î.Ï). ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¿ÓÙˆ˜ “Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ·ÓÔÌ‚Ú›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ, ÔfiÙÂ Ë ¶·Ú·Ï›ÌÓË ¤·˘Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ó Ï›ÌÓË Î·È Ì·˙› Ù˘ ÙÔ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚÈÏËÙÈο ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚfiÌÔȘ Ì ÂΛӘ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ: ñ ™ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜, Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë Âԯȷ΋ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ··›ÙËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ÚÔÓÔÛÂÈÚ¿˜ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ñ ŸÙ·Ó Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ÓÂÚfi ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ, Ë ‰È‡ÏÈÛË Ì ٷ¯˘‰È¸ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ˘„ËÏfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ñ ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ (‚¿ıÔ˜-ı¤ÛË Î.¿), ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ñ ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “ªÔÓ¿‰·˜ ¶ÈÏfiÙÔ˘” Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË Û οı ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ οو ·fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi˜ Ô ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ñ ∏ Â·Ú΋˜ ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ‰È˘ÏÈÛÙËÚ›ˆÓ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

¶ÂÚ›ÙˆÛË ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ∆Ô ∞ÁÚ›ÓÈÔ ˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ∫·ÛÙڷΛԢ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‰È¸ÏÈÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ì ·ÌÌԉȇÏÈÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÓÂÚfi ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ Î·È ÛÙȘ Á‡Úˆ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ fiÔ˘ ÂΛ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÏ˘Ì·›ÓÂÙ·È Ì ¯ÏÒÚÈÔ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ó¤Î˘„ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¤ÙË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ¢ÈÂÍÔ‰È΋ ¤Ú¢ӷ ·¤‰ÂÈÍÂ, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ·›ÙÈÔ Ô˘ ÙÔ ÚÔηÏ› Î·È ÚÔ¤‚Ï„ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ‰È·›ÛÙˆıËÎÂ Û˘ÓÔÙÈο fiÙÈ: ñ ª¤Û· ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÁˆÁfi ˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ÚÔ˜ ÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›¯·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ˙ˆÓÙ·Ó¿ ̇‰È· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ (Dreissena polymorpha) Î·È ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÎÂχÊË ·fi ÓÂÎÚ¿ ̇‰È·. ª‡‰È· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ÓÂÎÚ¿ ÎÂχÊË ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙȘ ÎϛӘ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ ÛÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ì‡‰È· ÛÙ· Ó·ڿ ÛÙ¿‰È¿ ÙÔ˘˜ (ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜) ›¯·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ηٷӷψً ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ñ √ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜, ÙÔ Ì‡‰È, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ÏÈÌÓË ÙÔ˘ ∫·ÛÙڷΛԢ, Î·È ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· Ó·ڿ ÙÔ˘ ÛÙ¿‰È· (Ï·ÁÎÙÔÓÈο), Ó· ÚÔÛÎÔÏÏ¿Ù·È Û οı ÛÙÂÚÂfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∏ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ fï˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ 4 ¤ˆ˜ 12 ̤ÙÚ·, Î·È ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. ñ ™Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜ Ù· Ó·ڿ ̇‰È· Ï·ÓÒÓÙ·È ÛÙÔ Ï·ÁÎÙfi Î·È ÌÂÙ¿ ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È Û οı ÛÙÂÚÂfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÈ˘ ·fi ÒÚÈÌ· ¿ÙÔÌ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂԯȷÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŒÙÛÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÚԯψڛˆÛ˘ ‹ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÊÔÚÈ΋˜ ˘‰ÚÔÏË„›·˜, Ù· Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ Ì˘‰ÈÒÓ ÛÙËÓ Ï·ÁÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹, ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›·, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·ÁˆÁfi, ÛÙȘ ÎϛӘ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È Û’·˘Ù‹ ÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ηٷӷψً, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÏËÌÌÂÏ‹˜ Ë ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜. ªÂ ÙȘ ‰Â‰Ô̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ (ı¤ÛË, ‚¿ıÔ˜) ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÚԯψڛˆÛË ÛÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›·, fiÙÈ ÛÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ÎÚÔΛ‰ˆÛ˘, ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘, Î.¿), ÂÓÒ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ‰ÔÛÔÌÂÙÚËÙ¤˜ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

145


Â·Ú΋˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Î·È ·Ôχ̷ÓÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi ÂÓ‹ÏÈη ̇‰È· Ì ÙÔ ÚÒÙÔ “ÛÔΔ Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Â› Ì·ÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ÎÂχÊË ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÔÛÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ (KOY™OYPH™ Î·È Û˘Ó. 1991, KOY™OYPH™ Î·È Û˘Ó. 1992). ¶ÂÚÈÏËÙÈο, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘‰ÚÔÏË„›·˜-˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ì ÂΛÓË ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ñ ∂Âȉ‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ÂÔÈÎÈÛı› ·fi ÙÔ Ì‡‰È ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙËÓ ∞Ú·ÏÔ-∫·Û›· ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ ·fi Ù¯ÓËÙ¤˜ ‹ Ê˘ÛÈΤ˜ Ï›ÌÓ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ˘fi„Ë Ë Âԯȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì˘‰ÈÔ‡, ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ë ı¤ÛË ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ñ ∂ÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚·ıȤ˜ Ï›ÌÓ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÊÔÚÈ΋˜ ˘‰ÚÔÏË„›·˜ (˘‰ÚÔÏË„›· ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‚¿ıË). ŸÌˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌfiÓÈÌË ˘‰ÚÔÏË„›·, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚¿ıÔ˜, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Ë Âԯȷ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ì˘‰ÈÒÓ, ˆ˜ Î·È Ë Âԯȷ΋ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÙÔ˘˜ ¤Í·ÚÛË. ñ ¡· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ôχ̷ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (.¯. ÚԯψڛˆÛË ÛÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›·, ΢ڛ· ¯ÏˆÚ›ˆÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÎÚÔΛˆÛË Î·È Ê›ÏÙÚ·ÓÛË Ì ¿ÌÌÔ, ÌÂÙ·¯ÏˆÚ›ˆÛË ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·fi ÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›·, ÙËÓ Î·ı’·˘Ùfi ‰È‡ÏÈÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡). ∞·Ú·›ÙËÙÔ Â›Û˘ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÎÏÈÓÒÓ Ù˘ ¿ÌÌÔ˘, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο Ë ¿ÌÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÎÔÎÎÔÌÂÙÚ›· Ù˘ Î·È ÔÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÌÂÙ·¯ÏˆÚÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó. ñ ∫¿ı ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂϯˆı› Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ŒÙÛÈ ÌfiÓÔ Ë Î¿ı ¢.∂.À.∞ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ÓÂÚÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. ∞fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ fiÚÔ˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ˘‰ÚÔÏË„›· Î·È ˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Î·È ÚfiÛıÂÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÂÈʤÚÔ˘Ó, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏË Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ˘‰Ú¢ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ fiÏÂˆÓ Î·È ÔÈÎÈÛÌÒÓ.

¶Ôχ M·Ï·Îfi NÂÚfi (0-2.8 °ÂÚÌ.‚·ıÌÔ› ‹ 0-50 mg/1 CaCO3) M·Ï·Îfi NÂÚfi (2.8-7 °ÂÚÌ.‚·ıÌÔ› ‹ 50-125 mg/1 CaCO3) M¤ÙÚÈ· ™ÎÏËÚfi NÂÚfi (7-14 °ÂÚÌ.‚·ıÌÔ› ‹ 125-250 mg/1 CaCO3) ™ÎÏËÚfi NÂÚfi (14-20.7 °ÂÚÌ.‚·ıÌÔ› ‹ 250-370 mg/1 CaCO3)

¶Ôχ ™ÎÏËÚfi NÂÚfi (>20.7 °ÂÚÌ.‚·ıÌÔ› ‹ >370 mg/1 CaCO3)

EÈÎ. 1: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÛÈÌˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

146

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠¿ÏÏ· ÎÂÊ¿Ï·È·, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ÔÚ˘ÎÙ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂ÙÛÈ, Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· fiÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û “ÌÂÙÚ›ˆ˜ ÛÎÏËÚ¿” (125-250 mg/l CaCO3), “ÛÎÏËÚ¿” (250-350 mg/l CaCO3 Î·È “Ôχ ÛÎÏËÚ¿” (>350 mg/l CaCO3), ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì “Ì·Ï·Îfi” ÓÂÚfi Î·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì “Ôχ Ì·Ï·Îfi” ÓÂÚfi (EÈÎ. 1).

8.1.2. ªÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ıÔÁÂÓ›˜. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ηٷӿψÛË Î·È fiÛË, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ‹ Ó· ÂÍÔÓÙˆıÔ‡Ó ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙ· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÚÌfi·ÈÌˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ (ZANAKH, 1996, §EKKA™, 1996). √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ›ӷÈ:

µ·ÎÙ‹ÚÈ· ∆· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∆· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ë Salmonela, Ë Shigela, Ë Versinia enterocolitica, ÙÔ Campylobacter, ÙÔ ÂÓÙÂÚÔ·ıËÙÈÎfi E.coli, Vibrio cholerae, Mycobacterium.

∂˘Î·ÈÚȷο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ∞˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÙÂÚÔÁÂÓ‹ ÔÌ¿‰·, ηٿ gram-·ÚÓËÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó Û¿ÓȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙ·, ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∆¤ÙÔÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ë Pseudomonas, Ë Aeromonas hydrofyl, ÙÔ Enterobacter, Ë Serrata, ÙÔ Citrobacter Î.¿. ∆Ô ÓÂÚfi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ·fi 1 ¤ˆ˜ 1.500 Ù¤ÙÔÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ 100 ml.

ª˘ÎÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Mycobacter tyberculosis ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹. ÕÏÏ· Ì˘ÎÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.

πÔ› √È ÈÔ› Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ̤ÁÂıÔ˜ 10-25 nm. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î‡ÙÙ·Ú·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÚˆÙÂ˚ÓÈ΋ ο„· (Î¿Ï˘ÌÌ· ÚˆÙ½Ó˘ ) Ë ÔÔ›· ÂÚÈÎχÂÈ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó·. ¢ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ͤӷ ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·ÙÙ·Ú· Ù· ÔÔ›· Î·È Î·Ù·Ï‡Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÙÂÚÈÎÔ› ÈÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔχÓÔ˘Ó ÙË Á·ÛÙÂÓÙÂÚÈ΋ Ô‰fi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ٷ ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù·. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ÈÔ› ÁÈ· ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ›ӷÈ, - √ Èfi˜ Ù˘ Hepatitis A Ô˘ ÚÔηÏ› ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈ΋ Ë·Ù›Ùȉ·, ÌÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÚÂıÈÛÌfi Î·È Ó¤ÎÚˆÛË ÙÔ˘ ‡·ÙÔ˜. ªfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - πÔ› Ù‡Ô˘ Norwalk Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂȉË̛˜ ÔÍ›·˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - Rotaviruse. ¶ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÍ›˜ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ˜. ∞ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔÈÔÈ ÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÓȯÓ¢ı› Î·È Û ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - Adenoviruses, Enteroviruses, reoviruses. ∂›Ó·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÙÂÚÈÎÒÓ ÈÒÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÓÙÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÚfiÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ·ÓȯÓ¢ı› ÛÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

147


¶ÚˆÙfi˙ˆ· ∆· ÚˆÙfi˙ˆ· Â›Ó·È ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ¯ÚˆÛÙÈΤ˜, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ›¯ˆÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡, fiˆ˜ Ë Giardia lamblia, Ë Entamoeba histalotica, ÙÔ Cryptosporidium Î·È Ë Naegleria fowleri. - Giardia lamblia. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ÙÚÔÊÔ˙ˆÈÎfi Ì ̋ÎÔ˜ 9-21 Ìm, ›Ù ˆ˜ ÛÎÏËÚ‹ ·ÛÙË Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 1015 Ìm. ¶ÚÔηÏ› ·ÌÔÈ‚È΋ ‰˘ÛÂÓÙÂÚ›·. ºÔÚ›˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ˙Ò·. - Cryptosporidium. À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ù· Cryptosporidium muris Î·È Cryptosporidium paryum. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÂΛӷ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·fi‚ÏËÙ·. ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. - Naegleria fowleri. ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Î·È Ù· ·ÔÛ˘ÓÙÈıÂ̤ӷ Ê˘Ù¿. ¶ÚÔηÏ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÌÔÈ‚È΋ ÂÁÎÂÊ·Ï›Ùȉ· ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. µÚ›ÛÎÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ϛÌÓ˜, ÂÓÒ Û¿ÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ ÓÂÚfi ÌÂٷʤÚÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

ªÈÎÚÔʇÎË ∂›Ó·È ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ∞ȈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi fiÔ˘ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË ÊˆÙÔÛ‡ÓıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. °ÂÓÈÎÒ˜ Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘Ó·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÂÚÈο ›‰Ë Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÓ‰Ô Î·È Â͈-ÙÔ͛Ә Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜. ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ›‰Ë Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Â͈ÙÔ͛Ә Â›Ó·È Ù· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, Anaebena flos-aquae, Microcystis aeroginosa, Î·È Aphanizomenon flos-aquae, ÂÓÒ ÔÈ ÂÓ‰ÔÙÔ͛Ә Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔȯÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÛÙ·ÙÈο fï˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÊ˘ÎÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó “ÁÂ҉˔ Á‡ÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË Ã·ÏΛ‰·, fiÙ·Ó Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Ï›ÌÓË ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë Ù˘ ÙËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÊ˘ÎÒÓ Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ù·¯˘‰È‡ÏÈÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙËÓ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi.

∞ÛfiÓ‰˘Ï· ÌÂÙ¿˙ˆ· ∂›Ó·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ê˘ÛÈο ÓÂÚ¿ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›· Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ôχ̷ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ̇‰È· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰ÚÔÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘, Ô˘ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈο ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÛ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰Â›ÎÙ˜, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÚfiÛÊ·ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÚÌfi·ÈÌˆÓ ıËÏ·ÛÙÈÎÒÓ. ∆· ÁÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÎÙË (Ì/Ô) ›ӷÈ: ·) √ Ì/Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ, fiÙ·Ó Ô ·ıÔÁÂÓ‹˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÚÒÓ. ‚) √ Ì/Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜. Á) √ Ì/Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ó· ·ÓÙȉڿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙÚfiÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ‰) √ Ì/Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. Â) ∏ Û¯¤ÛË Ì/Ô ‰Â›ÎÙË ·ıÔÁfiÓÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ÛÙ) √ Ì/Ô ‰Â›ÎÙ˘ Î·È Ô ·ıÔÁÂÓ‹˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ Â›Ó·È Ù· ÔÏÈο ÎÔÏÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÔÚ·ÓÒ‰Ë ÎÔÏÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÂÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ. ªÈ· ̤ıÔ‰Ô˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ˙‡ÌˆÛË Û ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ۈϋÓ˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Èı·Ófi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜. ™Ù· ‹‰Ë ¯ÏˆÚȈ̤ӷ ÓÂÚ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜: - §·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi 5 ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜, 5 ÊȿϘ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÊÈ¿ÏË. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ˘fiÛÙڈ̷ Î·È ‰Â›ÁÌ·/ÓÂÚfi Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·: ·) 5 ml 1ml ‚) 10 ml 5 ml Á) 50 ml 50 ml

148

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


- ™Â οıÂ Û˘Û΢‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ “Á˘·Ï›” Û·Ó ÌÈÎÚfi˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi˜ ۈϋӷ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi. √È Û˘Û΢¤˜ Ì ٷ ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 44 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫¤ÏÛÈÔ˘ Â› 24 ÒÚ˜. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·, ÙfiÙ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·¤ÚÈ· ηٿ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ “Á˘·ÏÈÔ‡” Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·¤ÚÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ˙‡ÌˆÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó. °È· Ó· ÈÛÙÔÔÈËı› Ë ‡·ÚÍË Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ÈÔ Î¿Ùˆ ‰ÈÂÚÁ·Û›·: - ™Â ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·fi 1ml ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¿Óˆ Û ıÚÂÙÈÎfi ÂӉȷ›ÙËÌ·. √ ¤Ó·˜ ۈϋӷ˜ ¤¯ÂÈ “Á˘·Ï›” ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚȉ›ˆÓ, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ fi¯È. √È ‰‡Ô ۈϋÓ˜ Âˆ¿˙ÔÓÙ·È Â› 24 ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ 44 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫¤ÏÛÈÔ˘. ™ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “Á˘·Ï›” ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ¤ÂÈÙ· 2-3 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·ÓÙȉڷÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Kovach. ∂¿Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰Â›ÁÌ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· ÎfiÎÎÈÓË ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ·ıÔÁfiÓÔ˘ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÔ˘Ó Û ÔÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· (ZANAKH, 1996).

8.1.3. ª¤ıÔ‰ÔÈ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ º˘ÛÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË/ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ∆Ô ÓÂÚfi Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Ù·ÌȇÂÙ·È Û ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÚÈÓ ÚÔÛÊÂÚı› ÁÈ· ηٷӿψÛË. ∞˘Ù‹ Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ˆ˜ Û ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (4-80 C) Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. øÛÙfiÛÔ, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÂÓÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÈÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰›Ô. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ·Ïfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ó¤ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ·fi ËÁ¤˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ (.¯. ÁÏ¿ÚÔÈ). √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (§EKKA™, 1996).

º›ÏÙÚ·ÓÛË ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· ‹ ‰È‹ıËÛË Û ¿ÌÌÔ (‰È‹ıËÛË Â› ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘). ∫·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ, ÌÂÙ·˙ÒˆÓ, ‚·ÎÙËÚÈÔÊ¿ÁˆÓ Î.¿. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ‚Ú¤ıËΠfiÙÈ Ë ÚÔÛÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÈÒÓ Û ʛÏÙÚÔ ¿ÌÌÔ˘ Â·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο Ì CaCl2 Î·È MgCl2, ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Â›Ó·È Î·ı·Úfi Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ pH. °ÂÓÈο, Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰È‹ıËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ì›ˆÛ˘ ÔÏÏÒÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 99,99 %.

∫ÚÔΛ‰ˆÛË/ ™˘Ûۈ̿وÛË ªÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Ë ÎÚÔΛ‰ˆÛË Î·È Ë Û˘Ûۈ̿وÛË Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi È˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË. °È· ÙËÓ Â›Ù¢͋ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿Ï·Ù· fiˆ˜ Al2(SO4) Î·È FeCl3 ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi È˙ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÍÂȉ›ˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ·˘ÙÒÓ. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 90%. µ¤‚·È·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂÊÈÎÙfi Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ÎÚÔÎÎȉˆÙÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (§EKKA™, 1996). °ÂÓÈο, Ë ¯ËÌÈ΋ ÎÚÔÎΛ‰ˆÛË Î·È Ë Û˘Ûۈ̿وÛË Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÎÚÔÎÎȉˆÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ pH ·ÏÏ¿ fi¯È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. øÛÙfiÛÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÓÂÓÂÚÁÔ›.

∞Ôχ̷ÓÛË ∆Ô ¯ÏÒÚÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·ÔÙÂÏ› Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌÔÚÊ‹ ˘ÁÚÔ‡ ‹ ·ÂÚ›Ô˘ ˘fi ›ÂÛË. ∂›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ÔÍÂȉˆÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ ¯ËÌÈο Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜, ›Ù οو ·fi ÈÛ¯˘Ú¿ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ›Ù ·ÓfiÚÁ·Ó˜ Û˘Óı‹Î˜. °ÂÓÈο, Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘‰ÂMONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

149


Ù¤ÚˆÛË ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ÈÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ˘ԯψÚÈÒ‰Ô˘˜ Ôͤˆ˜ (HClO). ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ pH, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·Ì̈ӛ·˜ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÛÙÂȘ ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ Î·È ·‚Á¿ Ï‚›ıˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ·ÓÂÓÂÚÁ¿, ·ÏÏ· fi¯È Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜. ∆Ô fi˙ÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ 0,05 0,45 ppm Î·È ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ Û οÔÈÔ˘˜ ÈÔ‡˜ Ù· ›‰È· ·ÍÈfiÏÔÁ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¯ÏˆÚ›Ô˘ 0,5 - 1 ppm Î·È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÚÈÎÒÓ ˆÚÒÓ. ªÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fi˙ÔÓÙÔ˜ 0,4 ppm Î·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ ‰Ú¿Û˘ ÂÚ›Ô˘ 3 ÏÂÙÒÓ, ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ fï˜ Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ fi˙ÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °ÂÓÈο, ÙÔ fi˙ÔÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ̇ÎËÙ˜ Î·È ÈÔ‡˜, ·ÏÏ· Ï›Á˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÛÙ· ÚˆÙfi˙ˆ· Î·È ÛÙ· ·Ú·ÛÈÙÈο ÌÂÙ¿˙ˆ· (§EKKA™, 1996, ∑ANAKH, 1996). ∏ ¢ڇÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·Ôχ̷ÓÛ˘ ÙÔ˘ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘. ø˜ ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ·¤ÚÈÔ ¯ÏÒÚÈÔ ‹ ÙÔ ˘ԯψÚÈ҉˜ Ó¿ÙÚÈÔ. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ıˆÚËÙÈο ··ÈÙ›ٷÈ. ∏ ¯ÏˆÚ›ˆÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÚΛ 20 Ì 30 ÏÂÙ¿ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ÓÂÚfi ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ÂÓÒ Û˘Ó¯Ҙ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηٷӷψً ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘ÁÈÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∆Ô ¯ÏÒÚÈÔ Ô˘ ηٷӷÏÒıËΠ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÙÔ ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi. ∂¿Ó ‰ÂÓ ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ıÔÁfiÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÏ˘Ì·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜.

8.1.4. ∂ÈÏÔÁ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· £· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ËÁ‹˜ ‡‰Ú¢Û˘, ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· fiÛË, ÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ Î·È ÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· Ê›ÏÙÚ· Ô˘ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÓÂÚfi ‡‰Ú¢Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ë ÔÔ›· ı· Û˘ÏϤÍÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÓÂÚfi Î·È ÙËÓ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁ‹, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (¶›Ó. III). ¶π¡∞∫∞™ IIπ ¶ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÁÈ· ˘‰ÚÔÏË„›· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ (ËÁ¤˜: EEC, 75/440-76/160-78/659-79/923-79/869, º∂∫, 438µ/86)

∫·ÙËÁÔÚ›· NÂÚÒÓ ∞1 ·/·

1 2 3 4 5 6 7 8 9

150

EÈı˘ÌËÙfi fiÚÈÔ pH, ÌÔÓ¿‰Â˜ ÃÚÒÌ·, mg/l Pt * TSS, mg/l £ÂÚÌÔÎÚ., 0C* ∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·, ÌS/cm , 200C √ÛÌ‹, % ·Ú·›ˆÛË Û 200C ¡ÈÙÚÈο,mg/l NO3 * ºıÔÚÈÔ‡¯·, mg/l F ¢È·Ï˘Ì¤Ó. Û›‰ËÚÔ˜, mg/l Fe

6.5-8.5 10 25 22 1000 3 25 0.7-1 0.1

∞2

AÓÒÙ·ÙÔ EÈı˘ÌËÙfi EÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ fiÚÈÔ 20 30

50 1.5 0.3

5.5-9 50 22 1000 10

∞3 AÓÒÙ·ÙÔ EÈı˘ÌËÙfi EÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ fiÚÈÔ 100 30

5.5-9 50 22 1000 20

50 0.7-1.7 1

2

AÓÒÙ·ÙÔ EÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ 200 30

50 0.7-1.7 1

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


∫·ÙËÁÔÚ›· NÂÚÒÓ ∞1 ·/·

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

EÈı˘ÌËÙfi fiÚÈÔ ª·ÁÁ¿ÓÈÔ, mg/l Mn ÷ÏÎfi˜, mg/l Cu* 梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜,mg/l Zn µfiÚÈÔ, mg/l B ∞ÚÛÂÓÈÎfi, mg/l As ∫¿‰ÌÈÔ, mg/l Cd ™˘Ó. ¯ÚÒÌÈÔ, mg/l Cr ªfiÏ˘‚‰Ô˜, mg/l Pb ™ÂÏ‹ÓÈÔ, mg/l Se À‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ˜, mg/l Hg µ¿ÚÈÔ, mg/l Ba ∫˘·ÓÈÔ‡¯·, mg/l CN £ÂÈÈο, mg/l SO4 * ÃψÚÈÔ‡¯·, mg/l Cl ∂ÈÊ. ÂÓÂÚÁ. Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ‰ÚÔ‡Ó Ì ΢·Ó ÙÔ˘ ÌÂı˘Ï›Ô˘, mg/l LAS ºˆÛÊÔÚÈο, mg/l P2O5 º·ÈÓfiϘ (‰ÂÈÎÙ˘ Ê·ÈÓfiÏ˘), mg/l C6H5OH ¢È·Ï. ‹ Á·Ï·ÎÙ. ˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ (ÌÂÙ¿ ·fi Âί‡ÏÈÛË Ì ÂÙÚÂÏ.·Èı¤Ú·), mg/l ¶ÔÏ˘Î. ·ÚˆÌ·Ù. ˘‰ÚÔÁÔÓ.,mg/l ™‡ÓÔÏÔ ‚ÈÔÎÙfiÓˆÓ (·Ú·ı›Ô, BHC.‰ÈÂωڛÓË), mg/l ÃËÌÈο ··ÈÙÔ‡Ì. Ô͢ÁfiÓÔ, COD mg/l O2 ¢È·Ï˘Ì¤Ó. Ô͢ÁfiÓÔ, ‚·ı. ÎÔÚÂÛÌÔ‡ % µÈÔ¯ËÌÈο ··ÈÙÔ‡Ì. Ô͢ÁfiÓÔ, BOD mg/l O2 ∞˙ˆÙÔ Î·Ù¿ Kjeldahl (ÂÎÙfi˜ NO3), mg/l N ∞Ì̈ӛ·, mg/l NH4 √˘Û›Â˜ Ô˘ Âί˘Ï›˙ÔÓÙ·È Ì ¯ÏˆÚÔÊfiÚÌÈÔ, mg/l SEC ™‡ÓÔÏÔ ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉÒÓ/100ml ∫ÔÏÔ‚·ÎÙËÚ›‰È·/100ml ∂ÓÙÂÚfiÎÔÎÎÔÈ/100ml ™·ÏÌÔӤϘ

0.05 0.02 0.5 1 0.01 0.001

0.0005

150 200

∞2

AÓÒÙ·ÙÔ EÈı˘ÌËÙfi EÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ fiÚÈÔ 0.05 3 0.05 0.005 0.05 0.05 0.01 0.001 0.1 0.05 250

0.2 0.4

0.1 0.05 1 1 0.001

0.0005

150 200

∞3 AÓÒÙ·ÙÔ EÈı˘ÌËÙfi EÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ fiÚÈÔ

5 0.05 0.005 0.05 0.05 0.01 0.001 1 0.05 250

0.2 0.7 0.001

0.001

1 1 1 1 0.05 0.001

0.0005

150 200

AÓÒÙ·ÙÔ EÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ

5 0.1 0.005 0.05 0.05 0.01 0.001 1 0.05 250

0.5 0.7 0.005

0.001

0.1

0.05 0.0002

0.2 0.0002

0.05

1 0.001

0.001

0.0025

0.005 30

>70

>50

>30

<3

<5

<7

1 0.05

2 1

3 2

0.1

0.2

0.5

50 20 20 AÔ˘Û›· ÛÂ 5 lt

5000 2000 1000 ∞Ô˘Û›· Û 1 lt

50000 20000 10000

1.5

4

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: ∏ ηÙËÁÔÚ›· A1 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·Ï‹ Ê˘ÛÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ôχ̷ÓÛË (.¯.Ù·¯Â›· ‰È‡ÏÈÛË Î·È ·Ôχ̷ÓÛË) , Ë A2 ÛÙ· ÓÂÚ¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó‹ıË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ¯ËÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ôχ̷ÓÛË (.¯. ÚԯψڛˆÛË, Û˘Ûۈ̿وÛË, ÎÚÔΛ‰ˆÛË, ηı›˙ËÛË, ‰È‡ÏÈÛË Î·È ·Ôχ̷ÓÛË), Ë A3 ÛÙ· ÓÂÚ¿ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ¯ËÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ôχ̷ÓÛË (.¯. ¯ÏˆÚ›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ıÚ·‡Û˘ Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ̤ÙÚËÛ˘, Û˘Ûۈ̿وÛË, ÎÚÔΛ‰ˆÛË, ηı›˙ËÛË, ‰È‡ÏÈÛË, ÚÔÛÚfiÊËÛË Ì ¯Ú‹ÛË ÂÓÂÚÁÔ‡ ¿Óıڷη Î·È ·ÔχÌÓÛË Ì fi˙ÔÓ ‹ Î·È ÙÂÏÈ΋ ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÎÏ). √ * ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ· ÏfiÁˆ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‹ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

151


EÍ¿ÏÏÔ˘, οı ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÓÂÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ··Ú·›ÙËÙ· Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ıÂÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ËÁÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ - ·ÚÔ‡Û˜ ·Ó¿ÁΘ, ÚÔÔÙÈΤ˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÏËı˘ÛÌfi˜ Î.¿., - ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜, - ÂͤٷÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ, Ê˘ÛÈÎÒÓ, ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Û Âԯȷ΋ ‚¿ÛË Î·È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙÒÓ (EÈÎ. 2).

EÈÎ. 2: À‰ÚÔÁˆ¯ËÌÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÔÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ (ËÁ‹: WATERLOT, 1965).

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÌÂϤÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙÔ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡. ∞˘Ù¿ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÚÈÏ·‚¿ÓÔ˘Ó: - ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈο Î·È ˘‰ÚÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È Ú˘·ÓÙÈο ÊÔÚÙ›· ÛÙË ÏÂοÓË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, - ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Î·È Âԯȷ΋ ‚¿ÛË Ê˘ÛÈο, Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈο, ‚ÈÔÏÔÁÈο, ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο) - ·ÂÚÈÛÌfi˜ (˘‰·ÙfiÙˆÛË, ÂÎʇÛËÛË ·¤Ú·, Ô͢ÁfiÓˆÛË), - Û˘Ûۈ̿وÛË ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ (ÎÚÔÎȉˆÙÈÎfi, ·Ó¿ÌÈÍË, ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÎÚÔΛ‰ˆÓ, Û˘Ûۈ̷ÙÒÌ·Ù·), - ηı›˙ËÛË Î·È Â›Ï¢ÛË, - ‰È‹ıËÛË (·ÓÔÈÎÙ¿ Ê›ÏÙÚ· Ì ÎϛӘ ¿ÌÌÔ˘, ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ì ÏËÚˆÙÈο ˘ÏÈο Î·È ÂÓÂÚÁfi ¿Óıڷη), - ÈÔÓÙÔ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÚÔÛÚfiÊËÛË ·ÓfiÚÁ·ÓˆÓ (·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙÔÍÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜) - ¯ËÌÈ΋ ηı›˙ËÛË Î·È ÔÍ›‰ˆÛË, ¯Ú‹ÛË ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ (·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Á‡Û˘, ÔÛÌ‹˜, Ûȉ‹ÚÔ˘ & Ì·ÁÁ·Ó›Ô˘, ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ·ÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË, ÌÈÎÚÔÚ˘·ÓÙÒÓ Î.¿), - ÚÔÛÚfiÊËÛË ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÂÓÒÛÂˆÓ (ÂÓÂÚÁfi˜ ¿Óıڷη˜), - ‚·ıÌfi˜ Î·È Ú˘ıÌfi˜ ·Ôχ̷ÓÛ˘.

152

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


8.1.5. ∂ÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Á‡ÛË Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿. √È ÔÈÔÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘ÛÙËÚ¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Ù· ÂÌÊȷψ̤ӷ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÂÌÊȿψۋ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù· ¿ÏÏ· fiÛÈÌ· ÓÂÚ¿ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∆· ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ıˆÚԇ̠ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ Î·È Ó· Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛÔ¯‹, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌËÓ Ù· ÂÎı¤ÙÔ˘Ì Â› Ì·ÎÚfi ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È. √Ù·Ó ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Á‡ÛË ‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙfiÙ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÏÏÔÈÒıËÎÂ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È.

8.1.6. √ÈÎȷο Ê›ÏÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊÈÏÙÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÂȉÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ÙÔ ÚÔÌ‹ı¢ÛÂ, ÔȘ Ô˘Û›Â˜ Î·È Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٷÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙËÓ ˘Á›· Ì·˜ Î·È fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓÂ›Ù·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡, fiÙ·Ó ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ›¯ÓË Ù˘ ·Ôχ̷ÓÛ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ Î·È Ó· ··ÈÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ›ӷÈ, Ó· Ì·˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, Ò˜ ı· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë Î·Ï‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Á‡Û˘ Î·È ÔÛÌ‹˜ Î·È fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠‹ Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓԇ̠ٷ ˘ÏÈο Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘.

8.2. ¡ÂÚfi ÁÈ· Õډ¢ÛË Î·È ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ηٷÓfiËÛ·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÓÂÚfi, fiˆ˜ ÓÂÚfi ··ÈÙÔ‡ÛÂ Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ŒÙÛÈ, ÚÈÓ ·fi 5000 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Î·Ù·Û··Û·Ó ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÙfiÙ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¿Ú‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó Ë ¿Ú‰Â˘ÛË Ì ÏÂοÓ˜, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ∫›Ó· Ë ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‹ fi¯È ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. ™ÙȘ πÓ‰›Â˜ Ë ¿Ú‰Â˘ÛË ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿ fiÛÔ Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ Ë ¯ÒÚ· ·Ú‰Â˘fiÙ·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÂÙ‡¯·ÈÓ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÛÔ‰ÂȤ˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ªÂÛÔÔÙ·Ì›· ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¿Ú‰Â˘Û˘ Ì ٷ ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ ∆›ÁÚË Î·È ∂˘ÊÚ¿ÙË Î·È Ë ¯ÒÚ· ¢ËÌÂÚÔ‡ÛÂ, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÔÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËÎ·Ó ¿Ï·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÁfiÓÈÌ· ‰¿ÊË Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ó· ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜. °ÂÓÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (AYERS & WESTCOT, 1985). ∆Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ ˘‰·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 65,3 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· (62,9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ Î·È 2,4 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· Ù· ˘fiÁÂÈ·) Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Â·ÚΤ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Û ÓÂÚfi. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ, ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¿ÓÈÛË Î·Ù·ÓÔÌ‹, ‰È¿ıÂÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â¿ÚÎÂÈ·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ ·ÓÈÛÔηٷÓÔÌ‹˜ Û ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ˙‹ÙËÛË, Â›Ó·È fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Û ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ·Ú‰Â‡ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Û ÓÂÚfi (ºATOYPO™, 1998). ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ú‰Â‡ÔÓÙ·È ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 12 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 33% Ù˘ ÁˆÚÁÈ΋˜ Á˘, ÂÓÒ Ë Î·Ù·Ó·ÏÈÛÎfiÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ·Ú‰Â‡ÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 15-20% ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ˘„ËÏfi Î·È Èı·Ófiٷٷ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

153


fiÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏ› ÊıËÓ‹ Î·È ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË. ∂·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È, ÔÈ ˘fiÁÂÈÔÈ ˘‰ÚÔÊfiÚÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› Ó· ˘ÂÚ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ› fiÚÔÈ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰›Ô ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛ˘ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË Ì¿˙· Ó· ηχ„ÂÈ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈfi‰ˆÓ ·ÓÔÌ‚Ú›·˜, ÔfiÙ ˘Ê·ÏÌ˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘fiÁÂÈÔÈ ˘‰ÚÔÊfiÚÔÈ, ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ÙÂÏÈο Î·È ÛÙ· ¤‰¿ÊË (¶A¶A¢O¶OY§OY - AN¢POY§I¢AKH, 1978). ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ë ÔÛÔÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ, Ù˘ ˘ÂÚ‚fiÛÎËÛ˘, Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ÙˆÓ ·Ó·‚·ıÌ›‰ˆÓ Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ÙÛÈ̤ÓÙˆÛË Î·È ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË Î¿ı ÂχıÂÚ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ‰¿ÊÔ˘˜, Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î.¿ ·ÔÛÙÂÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ì ÓÂÚfi. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ‰‡ÛÎÔÏË ¤ˆ˜ ·‰‡Ó·ÙË Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡, Ù· ¯ÂÈÌ·ÚÚÈο Î·È ÏËÌÌ˘ÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ó· Â›Ó·È Û˘¯Ó¿, ÔÈ ˘fiÁÂÈÔÈ ˘‰ÚÔÊfiÚÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Ó· ÌËÓ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ Û ÓÂÚfi ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È. °È· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÈÔ ¿Óˆ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÔÚı‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È fiˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÔÚÂÈÓ‹˜ ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜, ·Ó·‚·ıÌÔ›, Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Î·È ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (¶ANøPA™, 1994). ∏ ¿Ú‰Â˘ÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ·ԂϤÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Á˘. ŒÙÛÈ, Ì ÙËÓ ¿Ú‰Â˘ÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ, ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ·Í›·˜, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ∏ ¿Ú‰Â˘ÛË fï˜ ··ÈÙ› ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË, fiÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ÌÂȈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· (·˘ÍË̤ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ·Ï¿ÙˆÓ), ÙfiÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙ˜ ÛÙ· ¿Ï·Ù· (ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, ÌËÏȤ˜, ÚÔ‰·ÎÈÓȤ˜, Ê·ÛfiÏÈ·) Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ·’ fi,ÙÈ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì ̤ÙÚÈ· ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· (·Ú·‚fiÛÈÙÔ˜, ÌˉÈ΋, ÙÔÌ¿Ù·) ‹ Ì ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· (Ù‡ÙÏ·, ‚·Ì‚¿ÎÈ) ÛÙ· ¿Ï·Ù·, fiÔ˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ‹ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÍÈÎÒÓ È¯ÓÔÛÙÔȯ›ˆÓ (‚fiÚÈÔ) Û˘ÓÙÂÏ› Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÚÒÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÂÏÈ¿˜, ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÌËÏÈ¿˜. ∏ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Û fiÍÈÓ· ·ÓıÚ·ÎÈο (∏C√3), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎËÏ›‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜, ÂÓÒ ÓÂÚ¿ Ì ¯·ÌËÏfi pH (4.5) ÚÔηÏÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ê˘ÙÔÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ·˜ ·Ï¿ÙˆÓ fiˆ˜ Al, Mn, Fe Î.¿. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔ Ê˘Ùfi Î·È Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È Ë ÛÙÚ¿ÁÁÈÛË Â›Ó·È Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙÔ Ê˘Ùfi Î·È ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯¤ÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È Â‰¿ÊÔ˘˜, Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ˆ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÛÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÚÈ˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ‰ÈËıËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ (Ú˘ıÌfi˜ ‰È‹ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡) ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ Â·ÓÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÓÂÚfi, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈΤ˜ ‰·ÊÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ·ÂÚÈÛÌfi˜, Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ıÚfiÌ‚ˆÛË Î.¿). ™ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÛÙÔ Ê˘Ùfi ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ· Ê˘Ù¿ (Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ıÚ¤„Ë, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·), Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î.¿. ∆¤ÏÔ˜, Ë Û¯¤ÛË ÓÂÚÔ‡, ‰¿ÊÔ˘˜, Ê˘ÙÔ‡, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙÔ Ê˘Ùfi, ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ Ê˘Ùfi, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÚÈ˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙȘ Ú›˙˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. √È ÈÔ ¿Óˆ Û¯¤ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ¿Ú‰Â˘Û˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ù· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈ·, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi: - ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È‹ıËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, - ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈΤ˜ ‰·ÊÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ, - ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ıÚ¤„˘ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÏˆÚˆÙÈο, ÙÚÔÊÔÂӛ˜ Î·È Î·¯Â͛˜,

154

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


- Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ Î·Ï‹ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÛÙȘ Ú›˙˜ Î·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ê˘Ùfi, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰È·Ï˘ÙÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Ê˘Ùfi. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË, ÂÓÒ Ù· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· Ê˘Ù¿, ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ŸÌˆ˜, Ë Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰·ÊÈÎÔ‡˜, Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿Ú‰Â˘Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ȯÓÔÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ÓÈÙÚÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚‹Ì·Ù· (¶ANøPA™ Î·È Û˘Ó., 1994): - ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Ì ηٿÏÏËÏË Û˘Û΢‹, ·Ôı‹Î¢ÛË Û ηٿÏÏËÏÔ ‰Ô¯Â›Ô Î·È Û ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ¿ÌÂÛË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË, - ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, pH, ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·, Ù· ·ÓÈfiÓÙ· CO3--, HCO3-, Cl-, SO4--, Ù· ηÙÈfiÓÙ· Ca++ Mg++, Na+, K+, Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈο ÓÂÚ¿ Î·È ÙÔ ‚fiÚÈÔ. - Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·) ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¡a+ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÙÈfiÓÙˆÓ ¡a+(%)= [¡a+/(¡a+ + Ca++ + Mg++ +K+)] X 100. ‚) ÙÔ ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ¡a2CO3, RSC=(CO3--+HCO3-) - (Ca+++ Mg++). ŸÙ·Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¡a2CO3. Á) Ô ÏfiÁÔ˜ ÚÔÛÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘, SAR=Na+/[(Ca++ + Mg++)]/2] 0.5 ‰) Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÎÔÚÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Langelier, LSI=pHa -pHc, fiÔ˘ pHa Ë Ì¤ÙÚËÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È pHc Ë ıˆÚËÙÈ΋ ÙÈÌ‹ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘. £ÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Ù¿ÛË Î·ı›˙ËÛ˘ ÙÔ˘ CaC√3. ∏ ÔÈÔÙÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏËÏÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿Ú‰Â˘Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÔÏϤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ Èfi οو. ·) ηٿٷÍË ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ (USSL). ∆Ô ÓÂÚfi ηٷٿÛÛÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·, Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔÛÚfiÊËÛ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘, ‚·ıÌfi˜ SAR.

EÈÎ. 3: ¶ÔÈÔÙÈ΋ ηٿٷÍË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ (ËÁ‹: USSL 1954).

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

155


‚) ηٿٷÍË Doneen. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔ ÓÂÚfi Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È Û 3 ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÏηϛˆÛ˘ ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Ì ÌÈÎÚ‹, ÌÂÛ·›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ·ÙfiÙËÙ·, ÙÔ ÓÂÚfi Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È Â›Û˘ Û 3 ηÙËÁÔڛ˜. ¶π¡∞∫∞™ III ∫·Ù¿Ù·ÍË ÓÂÚÔ‡ ¿Ú‰Â˘Û˘ (ËÁ‹: DONEEN 1954) Cl- + 0.5 à SO4-meq/l ™˘Óı‹Î˜ ∂‰¿ÊÔ˘˜

∫·ÙËÁÔÚ›· 1

∫·ÙËÁÔÚ›· 2

∫·ÙËÁÔÚ›· 3

ªÈÎÚ‹ ¤ˆ˜ Ìˉ·ÌÈÓ‹ ¤ÎÏ˘ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜

<3

3-5

>5

¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÏ˘ÛË. ™ÙÚ¿ÁÁÈÛË ÌÈÎÚ‹

<5

5-10

>10

¢È·ÂÚ·Ù¿ ‰¿ÊË. ™ÙÚ¿ÁÁÈÛË Î·Ï‹

<7

7-15

>15

EÈÎ. 4: ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ‰¿ÊË (·) ÌÈÎÚ‹˜, (‚) ̤Û˘ Î·È (Á) ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ (ËÁ‹: DONEEN 1954).

Á) ηٿٷÍË Christiansen et al.,. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿٷ͢ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· IV. ¶π¡∞∫∞™ IV ∫·Ù¿Ù·ÍË ÓÂÚÔ‡ ¿Ú‰Â˘Û˘ (ËÁ‹: CHRISTIANSEN et al., 1977) ·/·

156

∫·ÙËÁÔÚ›·

¢˘Ó·ÌÈÎfi √ÍÂȉԷӷÁˆÁ‹˜

¡a %

SAR

Na2CO3 meq/l

Clmeq/l

B ppm

<0.5

<40

<3

<0.5

<3

<0.5

1

ÕÚÈÛÙÔ

2

∫·Ïfi

0.5-1.0

40-60

3-6

0.5-1.0

3-6

0.5-1.0

3

∞ÓÂÎÙfi

1.0-2.0

60-70

6-9

1.0-2.0

6-10

1.0-2.0

4

∞ÌÊ›‚ÔÏÔ

2.0-3.0

70-80

9-12

2.0-3.0

10-15

2.0-3.0

5

∂È‚Ï·‚¤˜

3.0-4.0

80-90

12-15

3.0-4.0

15-20

3.0-4.0

6

∞ηٿÏÏËÏÔ

>4.0

>90

>15

>4.0

>20

>4.0

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


‰) ηٿٷÍË Ayers Î·È Westcot. ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· V. ¶π¡∞∫∞™ V ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡ (ËÁ‹: AYERS and WESTCOT, 1985) µ·ıÌfi˜ ∞ډ¢ÙÈÎfi ¶Úfi‚ÏËÌ· ∞§∞∆√∆∏∆∞ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· √ÏÈο ¢È·Ï˘Ì¤Ó· ™ÙÂÚ¿

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜

ªÔÓ¿‰Â˜

Èڛ˜ ¶Úfi‚ÏËÌ·

∞˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ¶Úfi‚ÏËÌ·

™Ô‚·Úfi ¶Úfi‚ÏËÌ·

mS/cm mg/l

<0.7 <450

0.7-3.0 450-200

>3.0 >2000

>0.7 >1.2 >1.9 >2.9 >5.0

0.7-0.2 1.2-0.3 1.9-0.5 2.9-1.3 5.0-2.9

>0.2 >0.3 >0.5 >1.3 >2.9

¢π∏£∏™∏ - ¶∂ƒ∞∆√∆∏∆∞ SAR= 0-3 & ∏ÏÂÎÙÚ. ∞ÁˆÁÈÌfiÙ. 3-6 6-12 12-20 20-40 ∂π¢. ∆√•π∫√∆∏∆∞ π√¡∆ø¡ ¡¿ÙÚÈÔ (¡a) ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ¿Ú‰Â˘ÛË ∫·Ù·ÈÔÓÈÛÌfi˜

SAR mg/l

<3.0 <70

3.0-9.0 >70

>9.0

ÃÏÒÚÈÔ (Cl) ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ¿Ú‰Â˘ÛË ∫·Ù·ÈÔÓÈÛÌfi˜ µfiÚÈÔ (µ)

mg/l mg/l mg/l

<140 <100 <0.7

140-350 >100 0.7-3.0

>350

mg/l mg/l mg/l

<5 <90 <1

5-30 90-500 1-5

>30 >500 >5

∞§§∂™ ∂¶π¶∆ø™∂π™ Õ˙ˆÙÔ (¡√3-¡) ¢ÈÛ·ÓıÚ·Î. (HCO3) ηٷÈÔÓ. ÀÔÏÂÈÌÌ. ¯ÏÒÚÈÔ Î·Ù·ÈÔÓ. pH

>3.0

∫·ÓÔÓÈÎfi Â›Â‰Ô 6.5-8.4

™Â ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·fi ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∆· ˘ÁÚ¿ χ̷ٷ Î·È ·fi‚ÏËÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (¿˙ˆÙÔ, ÊÒÛÊÔÚÔ, οÏÈÔ) Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Û‚¤ÛÙÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Ó¿ÙÚÈÔ Î·È È¯ÓÔÛÙÔȯ›·. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ Ù· ˘ÁÚ¿ χ̷ٷ Î·È ·fi‚ÏËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÏÔÁÈο Â›‰· Ë fiÏË ‰·¿ÓË. ∆Ô ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ˘ÁÚÒÓ, ÂÓÒ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿‰Ú¢Û˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∆Ô ¤‰·ÊÔ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰Â¯ı› Î·È Ó· ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÊÔÚÙ›· ·fi fiÛ· ÙÔ ÓÂÚfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› Û ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ‚·ıÌfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÓÂÚfi Û·Ó ·Ô‰¤ÎÙ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔχÙÈÌÔ. °ÂÓÈο Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·Ú‰Â˘fiÌÂÓ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û οı ¯ÒÚ·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË ∂È‚/221/1965 (º∂∫ 138µ/24-2-1965) Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

157


™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· VI ‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·ÙÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË. ¶π¡∞∫∞™ VI ¶ÚԉȷÁڷʤ˜ ηÙÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ¿‰Ú¢ÛË (ËÁ‹: METCALF& EDDYInc., 1972) ∏¶∞ √ˆÚÔÊfiÚ· Î·È ·ÌÂÏÒÓ˜

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

πÛÚ·‹Ï ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

∞·ÁfiÚ¢ÛË „ÂηÛÌÔ‡ µ·Ì‚¿ÎÈ, º˘Ù¿ ÂÏ·ÈÔ‡¯ˆÓ ÛfiÚˆÓ

158

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

°ÂÚÌ·Ó›·

∞·ÁfiÚ¢ÛË „ÂηÛÌÔ‡ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÂÈÊ. ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ µÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÁÈ· „ÂηÛÌfi

∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹ „ÂηÛÌfi˜

¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ˆÌ¿

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÂÈÊ. ‰È¿ıÂÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯ÏˆÚ›ˆÛË ÁÈ· „ÂηÛÌfi

ÃψڛˆÛË

Õډ¢ÛË 4 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹

¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ˆÌ¿

°È· ÂÈÊ·ÓÂÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ <2.2 ÎÔÏÔ‚·ÎÙËÚÈÔÂȉ‹ ·Ó¿ 100ml °È· „ÂηÛÌfi ¯ÏˆÚ›ˆÛË Î·È ‰È‹ıËÛË ÂÎÚÔÒÓ Ì ÎÚÔÎȉˆÙÈÎfi

∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÊÚÔ‡Ù· Ô˘ ÍÂÊÏÔ˘‰›‰›˙ÔÓÙ·È ÚÈÓ Î·Ù·Ó·ÏˆıÔ‡Ó

¶·Ù¿Ù˜ Î·È ‰ËÌËÙÚȷο ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓıÔÊÔÚ›·

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


KEºA§AIO 9 ∞•π√¶√π∏™∏ ∫∞π Ãøƒ∏∆π∫√∆∏∆∞ À¢∞∆π¡∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡ ¶√À ∞¶√ƒƒπ¶∆√À¡ √ƒ°∞¡π∫∞ ™À™∆∞∆π∫∞ ™∆√ À¢∞∆π¡√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ∫¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì οı ÙÚfiÔ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÁÈ·Ù› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ô͇˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Î·È ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› “·Ó¿‰Ú·Û˘” Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ¤Ú· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. À¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÚÎÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‹ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ, ÒÛÙ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È: - Ë ‹È· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, - Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛË Û ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·-ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È - Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· οı ÂÚÈÔ¯‹, Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÁÈ·Ù› οı ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È È‰È·ÈÙÂÚÔًوÓ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Óı‹ÎË Â›Ó·È Ë ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË Î·È ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÂÚÈÔ¯¤˜ (·Ú¿ÎÙȘ Î·È ·Úfi¯ıȘ ÂÚÈÔ¯¤˜) (WALLIN et al. 1990, PILESJO et al. 1991): ñ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ (·Ó·„˘¯‹, ·ÏÈ›·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜), Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·, ñ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ÙÔ ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Î·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË - ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ Ú˘·ÓÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÂÚÈÔ¯‹, ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË ‹ ÌË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î.¿, ñ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ-·Úfi¯ıȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂȉ‹ Ë ·Ú¿ÎÙÈ·-·Úfi¯ıÈ· ˙ÒÓË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢·›ÛıËÙÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ı›. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÔÙÂÏ› ̤ÏËÌ· ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ÙfiÙ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔMONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

159


¯‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê¤ÚÔ˘Û· Î·È ·ÊÔÌÔÈÒÛÈÌË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÍËÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÓÂÚfi ‹ ¤ËÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚfiÁÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ Î·È ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ‹ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ “·Ô‚Ï‹ÙˆÓ” ÚÔ˜ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·. ∞Ó Î·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ‹ ›Ûˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÙÔ Î·È ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∞˘Ù¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜,fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ fiÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÔÈÔÙÈ΋ ¿Ô„Ë Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Ë ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ οı ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ fiÚÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÈÂÚ¿Ú¯ÈÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ Èı·Ó‹ ·ÂÈÏ‹. °È· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯¤ÛˆÓ, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÍ‹˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: - ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, - ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ Û ıÚÂÙÈο Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ‰Â¯ı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, - ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, - ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ̤ۈ Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ËÏ·‰‹, ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜, ÔÈ ÁÂÓÈÎfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (ÙÔÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ‹ fi¯È Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ· ‹ Ï›ÌÓË, Ì ٷ Ú‡̷ٷ Î.¿), ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi “profile” Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ·fi ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ηٿ fiÛÔÓ Â˘·›ÛıËÙË Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÛÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ԯϋÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˆ˜ ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Èfi οو ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ›ӷÈ: ñ Ë ·Ó¿ÌÈÍË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ¢ËÏ·‰‹, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ·È ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. ñ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ· Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. ñ Ë ÌÔÚÊÔÌÂÙÚ›· Ù˘ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂‰Ò, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ù· ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÔȯً ÂÚÈÔ¯‹. ñ Î·È ¿ÏÏ·.

9.1. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∫¿ı ˘‰¿ÙÈÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÔÚÊÔ-Áˆ-Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È ·fi ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ ›ӷÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ¯ÏˆÚÔʇÏÏË-·, Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙ˜ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Î·È ‚¤ÓıÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (ÌÔÓ٤Ϸ) Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙÔ, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÏÏËÏÔÛ˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

160

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


√È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙÔ› ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ (Û ·Ú¤ÓıÂÛË Ù· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ) ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÓÒÌÔÓ· ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ (ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜) Î·È Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÚÔÛٷهÂÙ·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· I. ¶π¡∞∫∞™ I ∞fiÎÙËÛË Î·È Ì¤ÙÚËÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (ËÁ‹: HAKANSON & WALLIN 1991) ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ºfiÚÙÈÛ˘ ÛÙÔ Y‰¿ÙÈÓÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

∂˘·ÈÛıËÛ›·˜

∂›‰Ú·Û˘

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ - ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ - ª‹ÎÔ˜ ·ÎÙ‹˜ - ∞Ó·ÏÔÁ›· Ó‹ÛˆÓ - ª‹ÎÔ˜ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ - ™˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË - À‰¿ÙÈÓË ¤ÎÙ·ÛË - ∆Ì‹Ì· ÂÚÈÔ¯‹˜ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ˘ı̤ӷ - √ÁÎÔ˜ ÓÂÚÔ‡

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· - √ÏÈÎÔ‡ ·˙ÒÙÔ˘ - ∞ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ - √ÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ - ∞ÓfiÚÁ·ÓÔ˘ ÔÏ. ʈÛÊfiÚÔ˘

- ¢›ÛÎÔ˜ Secchi - ÃψÚÔʇÏÏË-· ÓÂÚÒÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ - ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ - ∫ÔÚÂÛÌfi˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ - π˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ·Á›‰Â˜ È˙‹Ì·ÙÔ˜ Û 3 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ - ª¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ (Dm=V/A) - ™¯ÂÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ (Dr=Dmax V/20 x Va) - ª¤Ûo Ï¿ÙÔ˜ ·ÎÙ‹˜ (W=∞/L) - ª¤ÛË ÎÏ›ÛË (xm) - ∞ӈ̷ϛ˜ ·ÎÙ‹˜ - ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù‡Ô˘ (Vd= 3 Dm/Dmax)

ºfiÚÙÈÛË ·fi ÁÓˆÛÙ¤˜ ËÁ¤˜ - ∞˙ÒÙÔ˘ - ºˆÛÊfiÚÔ˘

- π˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ ·Á›‰Â˜ È˙‹Ì·ÙÔ˜ Û 1 ̤ÙÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ

∂ȉÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ - ∂ÎıÂÛË (E=100 ¯ At/Ab) - ∞Ï‹ ¤ÎıÂÛË (Ea) - ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘(Ff) - ∂Ì‚·‰fiÓ ˘ı̤ӷ ¿Óˆ ·fi Ù· 5 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜ (Ad5) - ∂Ì‚·‰fiÓ ˘ı̤ӷ ¿Óˆ ·fi Ù· 10 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜ (Ad10)

™˘ÓÔÏÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·fi ÙËÓ È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ· - ∞˙ÒÙÔ˘ - ºˆÛÊfiÚÔ˘

¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Î·È ˘‰ÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ - ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ - ∞Ó·ÏÔÁ›· ˘ı̤ӷ ÌÂ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ˘ÏÈÎfi - ∞Ó·ÏÔÁ›· ˘ı̤ӷ Ì ‰È·‚ڈ̤ӷ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· È˙ËÌ¿ÙˆÓ

Ÿˆ˜ ÌÈ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË, ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÎÌˉÂÓ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·˘ÙÔÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ··ÈÙ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ (ICES 1988): MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

161


- ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, - ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú˘Ì¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÔÒÓ, Ì ıÚÂÙÈο Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ·ÙÈο, - ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· ‰Â¯ı› ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ˜ ¿ÓÂÌÔÈ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜, ÔÈ ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÛÙ‹Ï˘ Î·È Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. °È· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÍËÚ¿˜ ı· Ú¤ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë ÙÔÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ı¤Û˘ Î·È ÔÈ ˘„ÔÌÂÙÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, Ë ‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË, Ë ÂÚ·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, fiÙ·Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÂÈÚfiÛıÂÙ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÙfiÙ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ôχ ηϋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ‹ Î·È Ó· ‰È·ÛÒÓÙ·È ÔÈ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Î·È Ó· ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· Â›‰· ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ›¯·Ó ηٷӷψı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÈÎÚ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‹ Î·È ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ·ÚÎÂÙ‹ ηٷӿψÛË ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÌÈÎÚ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÂÈ˙‹ÌȘ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Î·È Û ‚·ıȤ˜ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ·fi‚ÏËÙ· ·fi ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· Â›‰· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Í·ÊÓÈ΋ ·Ó¿‚Ï˘ÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ∆· Ú‡̷ٷ Û ÌÈ· ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ˘ÏÈο ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÓÂÚfi ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ÌÈ· ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÊԉȷÛÌfi ‹ Ì‹ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ‹ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ù˘, ÂÓÒ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ·ÒÏÂÈ· ÙÚÔÊÒÓ, ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î.¿. (ROSENTHAL et al. 1988). √È ψ٤˜ ȯı˘ÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ··ÈÙÔ‡Ó ‚¿ıÔ˜ Â·ÚΤ˜ Ô˘ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Îψ‚ÒÓ Î·È ÔÙ¤ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 10 ̤ÙÚˆÓ. ™ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙˆÓ Ì·Ï·Î›ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌfiÓÈ̘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·‚·ı‹ ÓÂÚ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 10 ̤ÙÚ·, ÛÙȘ ÂÈÏ¤Ô˘Û˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ÂÎÙÚÂÊfiÌÂÓ· ›‰Ë. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È Ë Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ı¤Û˘ ÁÈ· ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË (WESTON 1990). ∂›Û˘, ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÛÙڈ̷ (›˙ËÌ·) Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â¿Ó Ù· È˙‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿, Â¿Ó Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ¤¯ÂÈ Ù¿ÛÂȘ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·, ÔfiÙÂ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ›ٷÈ. ÀfiÛÙڈ̷ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÏÂÙ‹ ¿ÌÌÔ Î·È ¿ÚÁÈÏÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ̷ϷΛˆÓ, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ï·ÛÒ‰ÂȘ ˘ı̤Ó˜. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÔÚÒ‰Ë Â‰¿ÊË. ∂Ô̤ӈ˜, ÛÙ· ÛÔ˘‰·›· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙË Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËı› Ô Ù‡Ô˜ Î·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ (PHILLIPS et al. 1991, WU et al. 1994). ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ë ı¤ÛË ÂÈÏÔÁ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ·, ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙÔ pH. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË, ÂÓÒ ÔÈ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂȉÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ‰È·ÙÚÔÊ‹, Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÎÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (ICES,1990). ∆Ô ÓÂÚfi ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÎÙÚÔÊ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÍÈÎÔ‡˜ Ú˘·ÓÙ¤˜ Î·È ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ê˘ÎÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË (water bloom). °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÔÍÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ˘‰ÚÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÈÛÎÔ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ‹ ÌË ·Ó·‚χÛÂˆÓ ·fi Ù· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∂›Û˘, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ›˙ËÌ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÛıÂÓ‹ ‹ ÌË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÂÈÛÎfiËÛË Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·ÁÎÙÈ΋ ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· Ù· ›‰Ë Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì·˙È΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜

162

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Û˘Óı‹Î˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÛÙÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔÍÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· È˙‹Ì·Ù· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÔÛÙÚ¿ÎˆÓ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È, Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, Ë ÌÔÓ¿‰· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÈ· ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋ ÌÔÓ¿‰· (PENNELL 1992) Â›Ó·È Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ ∂ÈÏÔÁ‹ Ù˘ ı¤Û˘ fiÔ˘ Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȉÒÓ. ¡· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, Ù˘ ·Ï·ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ñ ∂ÎÙÚÂÊfiÌÂÓ· ›‰Ë Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ϛÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ·Ó·Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ñ √È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 3 ppt. ñ ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∆Ô Â›‰fi ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 80% ÙÔ˘ ÎÔÚÂÛÌÔ‡ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ 6.4 mg/l. ñ ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ı¤Û˘ Ì Â·Ú΋ Ú‡̷ٷ, Î·È ·ÚÎÂÙfi ‚¿ıÔ˜ ‚ÔËı¿ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌfi Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∆· ÂÈı˘ÌËÙ¿ Ú‡̷ٷ Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 30-50 cm/sec, ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Ú‡̷ٷ Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó Û ·˘Ù‹. ñ ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔÓÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ‚ÈÔÚ‡·ÓÛË, ‡·ÚÍË ıËÚ¢ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi. ñ ∏ Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÊ˘ÛÈÎÒÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹.

9.2. °ÂÓÈο ÁÈ· ¶·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ∂ϤÁ¯Ô˘, ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∏ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÈϤÁÂÙ·È ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙfiÔ˘ ÂÈÛÎfiËÛ˘, ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏ·, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·fi: ñ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (.¯. ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‹ ·Ó›¯Ó¢ÛË Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ‹ ¿ÏÏË ·ÈÙ›·), ñ ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (.¯. ¯ÂÚÛ·›Â˜, ψ٤˜ ‹ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·fiÏË„Ë ÓÂÚÔ‡ Î·È ·ÔÚÚ›„ÂȘ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ, ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·Ó·„˘¯‹˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ), ñ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (.¯. Â›Â‰Ô Î·È Ù¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ̤ıÔ‰ÔÈ ·fiÚÚȄ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ‹ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٿ ›‰Ô˜ Î·È ÊfiÚÙÈÛË ·fi ÙË ÛÙÂÚÈ¿). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ˘‰¿ÙÈÓÔ ¯ÒÚÔ Ì ıÚÂÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· ππ: ¶π¡∞∫∞™ II ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ (ËÁ‹: πCES 1989) ¶ÔÈfiÙËÙ· NÂÚÔ‡ -

¢È·Ï˘Ì¤ÓÔ √͢ÁfiÓÔ £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· - ∞Ï·ÙfiÙËÙ· µÈÔÌ¿˙· Ê˘ÙÔÏ·ÁÎÙÔ‡ (¯ÏˆÚÔʇÏÏË-· ) ‹ Î·È Û‡ÓıÂÛË Î·È ·ÊıÔÓ›· ∞ÓfiÚÁ·Ó· Î·È ÔÚÁ·ÓÈο ıÚÂÙÈο ¿Ï·Ù· ¢È·Ê¿ÓÂÈ· ‰›ÛÎÔ˘ Secchi - £ÔÏÂÚfiÙËÙ· ∫ÔÏÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ∞Ì̈ӛ· & À‰ÚfiıÂÈÔ ∞ȈÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÂÚ¿ BOD

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

™˘Óı‹Î˜ I˙‹Ì·ÙÔ˜ -

ŒÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ôı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¢ÔÌ‹ Î·È ˘Ê‹ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ¢˘Ó·ÌÈÎfi ÔÍÂȉԷӷÁˆÁ‹˜ µÂÓıÈ΋ Ì·ÎÚÔ·Ó›‰· √ÏÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÎfi˜ ¿Óıڷη˜ ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û ÔÏÈÎfi ¿˙ˆÙÔ Î·È ÊÒÛÊÔÚÔ À‰ÚfiıÂÈÔ ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· Û ÓÂÚfi ª¤ÁÂıÔ˜ ÎfiÎΈÓ

163


∂Í¿ÏÏÔ˘, οı ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ó· ‰Â¯ı› ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ Û˘Ì‚·Ùfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ÙȘ Â¿ÏÏËϘ ÂÈÙÒÛÂȘ, ÙȘ ‰ÔÛÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÊfiÚÙÈÛ˘ Î.¿. ∏ ¢·ÈÛıËÛ›· ÌÈ·˜ ·Ú¿ÎÙÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÊfiÚÙÈÛË ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ÌÔÚÊÔÌÂÙÚ›· Ù˘ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹˜ (¤ÎÙ·ÛË, fiÁÎÔ˜, ̤ÛÔ ‚¿ıÔ˜), Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ (¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ) Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ (·Ó·ÏÔÁ›· Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ˘ÏÈÎÒÓ, ‰È·‚ڈ̤ӷ ‹ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· È˙‹Ì·Ù· ˘ı̤ӷ). ∞˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÛÔÚ¿, ÙËÓ È˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ (HAKANSON et al. 1988). ªÂ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·ԂϤÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ó¤· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ̤ıÔ‰ÔÈ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ (Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÌÔÓ٤Ϸ) Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛ˘ ÁÈ·: ñ ∆Ș ∂ÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ¿ÌÂÛ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ (·fi ÙÔ ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ). √È ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ·˘Ù¤˜ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. √È ϤÔÓ ÛÔ˘‰·›Â˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Â›Ó·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ Secchi, ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ Î·È Ë ÔÏÈ΋ È˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ë ÔÔ›· ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ·Á›‰Â˜ È˙‹Ì·ÙÔ˜ (sediment traps). ∂Âȉ‹ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·fiÎÙËÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ̤Û˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘fi„Ë ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ñ ∆ËÓ √ÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ∞Ó¿Ï˘ÛË. ∏ ÔÈÎÔÌÂÙÚÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÔÈÎÔÌÂÙÚ›· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙÔ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. ∆Ô ÁÓˆÛÙfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ VOLLENWEIDER (1968) Î·È Ë ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ (EÈÎ.1), Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Û ¤Ó· ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ·, ÁÈ·Ù› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Â¿Ó ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ‹ Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙË ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹˜ (ROSENBERG 1986). ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Û ·ÓÔÈÎÙ‹, ÎÏÂÈÛÙ‹ ‹ ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›‰Ú·ÛË ¿Óˆ ÛÙȘ ˘‰ÚÔ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÌÈ·˜ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ñ ∆Ë ºfiÚÙÈÛË ÙˆÓ £ÚÂÙÈÎÒÓ. ∆· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È Ë ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ (ÊfiÚÙÈÛË) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ì ۯÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ Î·Ù·Û΋ӈÛ˘, ¤Ó· ¯ˆÚÈfi, ÌÈ· ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ÌÈ· ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ì ۯÂÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· (WALLIN et al. 1990). ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÙÔ ÏËı˘ÛÌÈ·Îfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔ¯ËÌÈÎÒÓ, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÛËÌÂȷΤ˜ Î·È ‰È¿¯˘Ù˜ ËÁ¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Â›Û˘ Î·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ ·Ô‰¤ÎÙË ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ʇÎË, Ô˘ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ·¢ı›·˜ ¿˙ˆÙÔ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Ì ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÊԉȷÛÌfi˜ Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙËÓ ˘fi„Ë ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ë ¤ÌÌÂÛË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿. ∆· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ Ì ÂΛӷ Ù˘ ÌÔÚÊÔÌÂÙÚ›·˜, ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ, Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ù˘¯fiÓ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

164

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


EÈÎ. 1: H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Volleinweider ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ÊfiÚÙÈÛË Û ÊÒÛÊÔÚÔ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ TÚȯˆÓ›‰· (1), BÂÁÔÚ›Ùȉ· (3), MÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û· (4), BÈÛÙÔÓ›‰· (6), K·ÛÙÔÚÈ¿ (9), Iˆ¿ÓÓÈÓ· (10) (ËÁ‹: KOUSOURIS et al., 1967).

9.3. ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ÙË ¢È·¯Â›ÚÈÛË À‰¿ÙÈÓÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ °È· οı ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ “ÎÏÂȉȿ” Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÛÔÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘˜, ›ӷÈ: ñ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Ú˘·ÓÙÒÓ ‹ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ñ Ô ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ıÚÂÙÈÎÒÓ, ·fi ÂΛӘ Ì ·ÚÁ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË), ñ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ™ÙÔÓ ¶›Ó·Î· ππI ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ‹È· ¯Ú‹ÛË Î¿ı ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ fiÚÔ˘. ¶π¡∞∫∞™ III ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ËÁ‹: WALLIN et al., 1990) ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘

ªÔÓ¿‰· ª¤ÙÚËÛ˘

√ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ› ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ∏̤Ú˜ ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ ∞Ó·ÏÔÁ›· ˘ı̤ӷ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·ÏÔÁ›· ‰È·‚ڈ̤ÓÔ˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ˘ı̤ӷ

∏̤Ú˜ % ∞‰È¿ÛÙ·ÙÔ

ªÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ∞Ó·ÏÔÁ›· ÓËÛ›‰ˆÓ ™˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ∂Ì‚·‰fiÓ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∂Ì‚·‰fiÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∂Ì‚·‰fiÓ ˘ı̤ӷ

% KmÇ KmÇ KmÇ KmÇ

ªÔÚÊÔÌÂÙÚÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ª¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ ™¯ÂÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ ª¤ÛË ÎÏ›ÛË ∞Ó¿Ù˘ÍË fiÁÎÔ˘ ∂ȉÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ∞Ïfi ¿ÓÔÈÁÌ· ª¤ÛÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘ ª¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ οو ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

m % % ∞‰È¿ÛÙ·ÙÔ ∞‰È¿ÛÙ·ÙÔ ∞‰È¿ÛÙ·ÙÔ KmÑ m

165


™Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Â¯ı› ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ οÔÈ·˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÂΛ È˙ËÌ¿ÙˆÓ. °È· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯‡ ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ, ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ª¿ÈÔ Ì¤¯ÚÈ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ (·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜) Î·È ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ï›ÚÚÔȘ, ÈÛ¯˘Ú¿ Ú‡̷ٷ ηıÒ˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÔÙ·ÌfiÎÔÏˆÓ (PILESJO et al. 1991).

9.3.1. ∞Ó·Ó¤ˆÛË ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ °È· ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ë ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ¤‰ÂÈÍ ӷ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ fï˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÂıÔ˜ ·fi 1-200 Km2: ln(Ty)= -4.36 x

E +3.55 (rÇ=0.97,n=14) ηÈ

ln(Ty)= -4.33 x

Ea +3.49 (rÇ=0.93,n=14),

fiÔ˘, Ty=¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ, E= ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Ì ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÈÌÒÓ ·fi 0.02-1.38 (ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË ∂=100 ¯ ∞t/Ab, fiÔ˘ At=ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fi ÂÚÈÔ¯‹˜ Û KmÑ, Ab=ÂÌ‚·‰fi ˘ı̤ӷ Û KmÑ, Ea=·Ï¿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, Ì ‰È·Î˘Ì·ÓÛË ÙÈÌÒÓ ·fi 0.02-1.39. ∆Ô ∂a ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË Ea=100 ¯ At/a, fiÔ˘ a=ÂÚÈÔ¯‹ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜). ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ∂ ‹ ∂a, ÙfiÛÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ ÊıÔÚ›˙Ô˘Û·˜ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë rhodamine B, (ÁÈ· οı mÑ ÓÂÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠‰È¿Ï˘Ì· ·Èı·ÓfiÏ˘ Î·È 1mg rhodamine). ∏ ¯ÚˆÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ú›¯ÓÂÙ·È ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆ˜ οو ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ Î·È 1 ̤ÙÚÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ. ªÂ ÊıÔÚÈfiÌÂÙÚÔ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔ‹˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÚÔ‰·Ì›Ó˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË (¯. 2m). ∞ıÚÔ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ÚÔ‰·Ì›Ó˘ Û οı ÛÙÚÒÌ· Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙÔÓ ÔÏÈÎfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÚÔ‰·Ì›Ó˘ ÛÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ŒÙÛÈ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ Î·È ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘: T= -dt/ln[Ct/Ct-1], fiÔ˘, T= ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢, dt =¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ct= ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÔ t, Ct-1= ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤ÙÚËÛË. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ Â›Ó·È: ln(Td)= -1.59eMFf -14.88 [1/xm] - 3.37

E - 2.17 [1/Vd] + 12.76 (rÇ=0.87, n=15),

fiÔ˘, Td= ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ ‚·ıÈÒÓ ÓÂÚÒÓ, Mff= ̤ÛÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘ (KmÑ), xm= ̤ÛË ÎÏ›ÛË (%), E= ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· (·‰È¿ÛÙ·ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜), Vd= ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù‡Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ (·‰È¿ÛÙ·ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜) Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: Vd= 3[Dm/Dmax], fiÔ˘, Dm= ̤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ Û ̤ÙÚ·, Dmax= ̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Û ̤ÙÚ·. ∆Ô ÈÔ ¿Óˆ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÂıÔ˜ ·fi 1.3-13.6 KmÇ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ÙÈ̤˜, Mff =0.05-1.09, xm=2.71-6.99, E=0.03-0.73 Î·È Vd=0.62-1.45.

9.3.2. ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ ™Â ·Ú¿ÎÙȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ·Ù› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÎÙÈÌ¿: ñ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÎÈÓËÙÈ΋ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ŒÙÛÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Î·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ıÚÂÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·,

166

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ñ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚfi‚È· ‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. ∂¿Ó Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ‰È·‚ڈ̤ÓÔ ‹/Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ›˙ËÌ·, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ·fi Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Ô˘ Ù˘¯fiÓ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È ÂΛ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ›ٷÈ, ÂÓÒ Ù· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÛÙÔ ›˙ËÌ·. √ ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜, Â¿Ó Ë ·fiÚÚÈ„Ë Á›ÓÂÙ·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÏÂÙfiÎÔÎη È˙‹Ì·Ù· Î·È fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜, οı Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÙˆÓ È˙ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ. ∞ÚÁ‹ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ˘‰ÚÔı›Ԣ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰Úfi‚È· ˙ˆ‹. ∏ ·ÓÒÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛfiÓ‰˘ÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· IV. ¶π¡∞∫∞™ IV ∞ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·ÛfiÓ‰˘ÏˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (ËÁ‹: SCHAEPERKLAUS 1979) °¤ÓÔ˜ AÛfiÓ‰˘ÏÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

XÚfiÓÔ˜ E›‰Ú·ÛË h

pH

¢È·Ï˘Ì¤ÓÔ O͢ÁfiÓÔ mg/l

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· oC

LC50 H2S, mg/l

Ephemera

96

7.4

1.9

5.0

0.316

Gammarus

96

7.5

5.9

15.0

0.059

Baetis

96

7.6

6.2

14.8

0.020

Hexagenia

96

7.7

2.0

15.0

0.111

Crangonyx Asellus

96

7.4

2.0

14.9

0.840

96

7.5

2.0

15.2

1.07

ª›· ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›Ó·È Ë ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Ì ˯ԂÔÏÈÛÙÈÎfi, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ (΢ڛˆ˜ ÎÔÎÎÔÌÂÙÚ›· Î·È Û‡ÓıÂÛË Û ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ) ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‹ Î·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ ›˙ËÌ·, ›Ù Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ‰‡ÙË, ›Ù Ì ÂȉÈÎfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË ÓÂÚÔ‡. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÙfiÔ˘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi Ô͢ÁfiÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ì̈ӛ·, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÓÈÙÚÈο, Ù· ÓÈÙÚÒ‰Ë, Ù· ʈÛÊÔÚÈο Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ÊÒÛÊÔÚÔ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ÂȉÈ΋ Û˘Û΢‹ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ›˙ËÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ËÏÂÎÙÚfi‰È· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ̤ÙÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Ù˘ ·Ì̈ӛ·˜, ÙˆÓ ÓÈÙÚÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊˆÛÊÔÚÈÎÒÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ. ∞¤ÚÈ· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϯıÔ‡Ó Û ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ÔÁÎÔÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· Î·È ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο ·fi ‰‡Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·¤ÚÈÔ˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∂¿Ó ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο fiÚÁ·Ó· ÌÔÚ› Ó· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ. ∏ È˙ËÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Á›‰Â˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ È˙‹Ì·ÙÔ˜ (sediments traps) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ۈϋÓ˜ PVC ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 5-8 ÂÎ. Î·È ‡„Ô˜ 20-40 ÂÎ. √È Û˘Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È 3-5 ̤ÙÚ· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓÈÎfi Î·È ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi. ∆· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ‹ οı 2-3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ·Ú·ÈfiÙÂÚ· Î·È ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∆Ô ˘ÏÈÎfi ·fi οı ·Á›‰· ηٷ„‡¯ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·Ó·Ï˘ı› ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ ÛˆÌ·ÙȉȷÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (∆ƒª= total patriculate matter) ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fi„˘Í‹ ÙÔ˘ Û ʛÏÙÚ· Gf/C Î·È Ù· Ê›ÏÙÚ· Ì·˙› Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ıËΠ¿Óˆ ÙÔ˘˜, ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È Â› 20-24 ÒÚ˜ Û 60Æ C Î·È ˙˘Á›˙ÔÓÙ·È. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ۈ̷ÙȉȷÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ (ƒ√ª=patriculate organic matter) Ù· ÍËڷ̤ӷ ‰Â›ÁÌ·Ù· η›ÁÔÓÙ·È Û ÊÔ‡ÚÓÔ Â› 35 ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ 450-500Æ C Î·È fi,ÙÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ˙˘Á›˙ÂÙ·È. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÓÂÚfi ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ÙËÓ Í‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â› 24 ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ 100Æ C. ∆Ô ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì η‡ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â› 24 ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ 450-500Æ C Û MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

167


ÂȉÈÎfi ÊÔ‡ÚÓÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ‰Â›ÁÌ· È˙‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ·Ó›‰·˜ ÙÔ˘ ‚¤ÓıÔ˘˜. √ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Û ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÓÂÚfi. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂȉÈ΋ ˯ԂÔÏÈÛÙÈ΋ Û˘Û΢‹. °È· ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ, fiÙ·Ó Ô ˘ı̤ӷ˜ Â›Ó·È ‰È·‚ڈ̤ÓÔ˜ (µ∂), Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 4%, ÙÔ ÓÂÚfi ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 0-50%, ÂÓÒ Ù· ˘ÏÈο Â›Ó·È ¯ÔÓ‰ÚfiÎÔÎη ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ¿ÚÁÈÏÔ (silt), ‰ËÏ·‰‹ 0.06mm. √Ù·Ó Ô ˘ı̤ӷ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ›˙ËÌ· (µ∆) ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÂÙfiÎÔÎη ˘ÏÈο, ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi 4-10 % Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ·fi 50-80%. √ ˘ı̤ӷ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ›˙ËÌ· Â›Ó·È Û˘ÛÛˆÚ¢fiÌÂÓÔ (µ∞), ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏÂÙfiÎÔÎη ˘ÏÈο, ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 10% Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ·fi 75-90%. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù· ‰È·‚ڈ̤ӷ/ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· È˙‹Ì·Ù· (µ∂∆) Î·È ÔÈ ˘ı̤Ó˜ ÌÂ Û˘ÛÛˆÚ¢fiÌÂÓÔ ›˙ËÌ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙË Û¯¤ÛË: µ∂∆= 100-µ∞. ∂Âȉ‹ ÙÔ ‚¤ÓıÔ˜ Â›Ó·È Ô ϤÔÓ ·‰È¿„¢ÛÙÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈο, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÈÏ›· „·ÚÈÒÓ Î·È ·›˙ÂÈ ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ›˙ËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ø˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈ΋ Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÓıÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘ Ekman-Birge ‹ ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ∏ Ï¿ÛË Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÙ·È ÎÔÛÎÈÓ›˙ÂÙ·È Û ÎfiÛÎÈÓÔ Ì Ô¤˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 0.5 mm Î·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Ó›‰·˜ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿Ï˘Ì· 70% ·Èı·ÓfiÏ˘ ‹ 4% ÊÔÚÌ·Ï›Ó˘ ̤¯ÚÈ Ó· Ù·˘ÙÔÔÈËıÔ‡Ó. √È Û˘Óı‹Î˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ı̤ӷ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÌÔÚÊÔÌÂÙÚÈο ÌÔÓ٤Ϸ: ·) ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0.9-14.2 kmÇ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ı¿Ï·ÛÛ· ‹ Ï›ÌÓË Î·È ‚) ÁÈ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÓËÛ›‰Â˜. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯‡ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ï›ÚÚÔȘ Î·È Û ÔÙ·ÌfiÎÔÏÔ˘˜ Î·È fiÔ˘ Ë È˙ËÌ·ÙÔÁ¤ÓÂÛË Î˘ÚÈ·Ú¯Â›Ù·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÔÙ·ÌÔ‡.

¶ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹ ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Â͛ۈÛË Â›Ó·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜: B·o=22.81

ODm + 16.43 Dr - 41.54

xm + 44.82

(rÇ=0.8,n=15) fiÔ˘, B·o= ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Ù· ·fi‚ÏËÙ· ˘ÏÈο Ù˘ ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, Û ۯ¤ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ÂηÙÔÛÙÈ·›· ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ODm=̤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ οو ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ Û ̤ÙÚ·, xm=̤ÛË ÎÏ›ÛË ˘ı̤ӷ (%), Dr= Û¯ÂÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ (%). ∆Ô Ì¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ οو ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È, ·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÛÙ‹Ï˘ ¿Óˆ ·fi ·˘Ùfi, Ô ‰Â ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÛÂÈÚ¿ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0.9-14.2 kmÇ, ·Ó¿ÏÔÁ· ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ, ODm= 0 - 11.40, xm=1.65 - 7.25 Î·È Dr=0.43 - 1.40. ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi: ñ ·˘Í¿ÓÂÈ, fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ οو ·fi ÙÔ ıÂÚÌÔÎÏÈÓ¤˜, ñ ·˘Í¿ÓÂÈ, fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ (Dr) ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ñ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È, fiÙ·Ó Ë Ì¤ÛË ÎÏ›ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ.

¶ÂÚÈÔ¯¤˜ ̤۷ Û ÂÁÎÔÏÒÛÂȘ ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Â͛ۈÛË Â›Ó·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜: BA·=-1.17( MFf)-3.83(1/Vd)-0.84(xm)+0.49( Ins)+13.83 (rÇ=0.70,n=23) fiÔ˘, B∞·= ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ (% Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜), MFf= ̤ÛÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘ (KmÑ), Vd= fiÁÎÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË), xm= ̤ÛË ÎÏ›ÛË (%), πns= Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· Ó‹ÛˆÓ. √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÈ͢ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ: ∆=dt/ln[Ct/Ct-1],

168

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


fiÔ˘ ∆= Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ Û ̤Ú˜, dt= ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÂٷ͇ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Û ̤Ú˜, Ct= ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÌÂÙ¿ ¯ÚfiÓÔ t, Ct-1= ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤ÙÚËÛË) Î·È ÙË Û¯¤ÛË: lnTd= -1.59e MFf - 14.88 [1/xm] - 3.37 E - 2.17 [1/Vd] +12.76 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ó¿ÌÈ͢ Û ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿ (Td= ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó¿ÌÈ͢ Û ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿, MFf= ̤ÛÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘ (KmÑ), xm= ̤ÛË ÎÏ›ÛË (%), E= ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· (¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË), Vd= ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù‡Ô˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË). ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜ ̤۷ Û ÎfiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ̤ÁÂıÔ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂٷ͇ 1.1 - 14.0 KmÇ, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ı· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: MFf= 0.01 - 2.30, Vd= 0.45 - 1.47, Ins= 0-13.20 Î·È xm= 1.12-8.17. ∆Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ·˘Í¿ÓÂÈ fiÙ·Ó: ñ Ô Ì¤ÛÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ·ÓÛ˘ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È (fiÛÔ ‚·ı‡ÙÂÚ· ̤۷ Û’¤Ó· ÎfiÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÔÓ¿‰· ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÓËÛ›‰Â˜ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·, ÙfiÛÔ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ· ÚÔ˜ ÙË ÌÔÓ¿‰· ¯¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÔηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ·), ñ Ô fiÁÎÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Í¿ÓÂÈ, ñ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÓËÛ›‰ˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ (fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ‚·ı‡ÙÂÚ· Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÏÔ, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ˘ÏÈÎfi), ñ Ë Ì¤ÛË ÎÏ›ÛË ·˘Í¿ÓÂÈ.

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

169


KEºA§AIO 10 ª∂§∂∆∏ ™∫√¶πª√∆∏∆∞™ °π∞ ∞¡∞¶∆À•π∞∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ À¢∞∆π¡∏™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ 10.1 ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ À¿Ú¯Ô˘Û· ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¶ÔÛÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛË Ù˘ ÁÈ· ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ∏ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ̤ۈ ÌÂϤÙ˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜, ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÚԂϤ„ÂȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·, ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÛÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ fiÚÔ˘ ·fi ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. °È· Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ‹ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ‹ Û ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙfiÔ˘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ·Ô‰¤ÎÙ˘ Î·È Ù· Ú˘·ÓÙÈο ÊÔÚÙ›·, Ë ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Î·È fiϘ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ·ÔÚÚÔ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÌÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Ô̤ӈ˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘. ™˘Ó‹ıˆ˜, Û ˘‰¿ÙÈÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‡ÎÚ·ÙˆÓ ˘‰·ÙÔÛ˘ÏÏÔÁÒÓ, Ô ÊÒÛÊÔÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÁÏ˘ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ ¿˙ˆÙÔ ÂϤÁ¯ÂÈ, ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÙËÓ ‚ÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹. °È· ¤Ó· ·Ïfi Û¯‹Ì·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÈÔ Î¿Ùˆ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ. ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÂÎÙÚÔÊ‹ ‹ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Û Îψ‚Ô‡˜ ‹ ȯı˘ÔÌ¿Ó‰Ú˜, Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÊfiÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘, Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ (ηٷÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ›˙ËÌ·, ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Ì ÔÍÂȉˆÙÈΤ˜ ÌÈÎÚԂȷΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜, ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜) Î.¿. ‘∂ÙÛÈ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ (¢ƒ) ÌÂٷ͇ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ (ƒ1) Î·È ÂΛӢ ÙˆÓ ÂÈı˘ÌËÙÒÓ/·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÔÚ›ˆÓ (ƒ2) Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ: ¢ƒ= ƒ2-ƒ1, ¢ƒ= L1(1-R1)/ZÚ, ‹ L1= ¢ƒ ¯ ∑Ú/(1-R1) fiÔ˘, L1= ÊfiÚÙÈÛË ÊˆÛÊfiÚÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘, ¢ƒ= ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ∑= ̤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ú= Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È R1= Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ›˙ËÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â›Û˘ (COLLINS 1983, MERICAN 1983), fiÙÈ Ë ÊfiÚÙÈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÊÒÛÊÔÚÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

171


·fi ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, Ô Ù‡Ô˜ Î·È Ë ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ Û ÊÒÛÊÔÚÔ, Ë ¯ËÌÈ΋ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ë ·ÚÔ˘Û›· ‹ ·Ô˘Û›· ·ÌÊ¿ÁˆÓ ÂȉÒÓ Î.¿. ∏ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ›˙ËÌ·, fiÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÎÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÁÎÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë È¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ó· ‰Â¯ı› ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (∫OY™OYPH™ 1993, ∫OY™OYPH™ Î·È Û˘Ó., 1994). ŒÛÙˆ fiÙÈ Ë Ì¤ÛË Â·ÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 17.9 mg/mÑ (P1), ÙÔ Ì¤ÛÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È ∑=29.08 m, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ú=0.11 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ì ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ fiÙÈ R1> ‹ ›ÛÔ Ì R=0.82 Î·È fiÙÈ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ·fi ÙËÓ È¯ı˘ÔÙÚÔÊÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 50 mg/mÑ (ÓÂÚfi ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·ÏÈ›· ıÂÚÌfiÊÈÏˆÓ „·ÚÈÒÓ), ÙfiÙ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÈÔ ¿Óˆ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ: ¢P=P2-P1 ‹ ¢ƒ=50-17.9=32.2 mg/mÑ Î·È L1= ¢P x Z x Ú/(1-R1) ‹ L1= 32.2 ¯ 29.08 ¯ 0.11 / (1-0.82)= 552.5 mg/mÇ ‹ 0.552 g/mÇ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi/·Ô‰ÂÎÙfi fiÚÈÔ ÊfiÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiˆ˜ Î·È Ë ÊfiÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙÚÔÊ‹ ‹ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· (L1), ÙfiÙÂ Ë È¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı› ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ (L1) Ì ÙÔÓ ÔÏÈÎfi ÊÒÛÊÔÚÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ (·ÒÏÂȘ ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù·). ŒÛÙˆ fiÙÈ Ë ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 98.6 kmÇ (∞), ÙfiÙÂ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ ı· ›ӷÈ: L1 x ∞= 0.552 x 98.6= 54.4 ÙfiÓÔÈ ÊˆÛÊfiÚÔ˘ ÂÙËÛ›ˆ˜. ªÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÌÂÙ·ÙÚ„ÈÌfiÙËÙ·˜ 2:1 , ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÊÒÛÊÔÚÔ˜ (ƒ2) Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 30 kg ·Ó¿ ÙfiÓÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜, Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ È¯ı˘Ô·Ú·ÁˆÁ‹ (PR) Ë ÔÔ›· ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÂ: PR= L1 x A/P2 ‹ PR=54.4 ÙfiÓÔÈ ÊˆÛÊfiÚÔ˘ ÂÙËÛ›ˆ˜ / 0.030 ÙfiÓÔÈ ÊˆÛÊfiÚÔ˘ = 1632 ÙfiÓÔÈ „·ÚÈÒÓ ÂÙËÛ›ˆ˜. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÙÚÔÊÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ Î·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘, Ë ÈÔ ¿Óˆ ÂÈÚfiÛıÂÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ 0.552 mg/mÇ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi (0.189 g/mÇ) Î·È ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ fiÚÈÔ (2.806 g/mÇ) Î·È Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ηÙÒÙÂÚË ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘. √È ÈÔ ¿Óˆ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ Û¯¤‰ÈÔ “Ô‰ËÁfi˜” ȯı˘ÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê¤ÚÔ˘Û· ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹˜. √ˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ·Ô‰ÂÎÙ‹ ˘‰·ÙÔÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÙÒÓ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

10.2. ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ °È· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‹ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌ˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (DILLON 1975):

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1: §‹„Ë ·ÔÊ¿Ûˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ™Â ˘‰ÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Â‰Ô Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· Î·È Î·Ù’Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂ÙÛÈ, ·Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘-· ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ: ·. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÙˆÓ 2 mg/mÑ, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 5 ppm Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ Secchi ı· Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙ· 5 ̤ÙÚ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·ÏÏ¿ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË „˘¯ÚfiÊÈÏˆÓ „·ÚÈÒÓ, ‚. ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 5 mg/m3, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ı· Â›Ó·È <5mg/l Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 25 ̤ÙÚ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Ì¤ÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ·ÏÈ›· Î·È ·Ó·„˘¯‹,

172

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


Á. ˘Âڂ› Ù· 10 mg/m3 , ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ ı· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹, ÌfiÏȘ 1-2 ̤ÙÚ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ·ÏÈ›· Î·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹, ‰. ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 25 mg/m3, ÙÔ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔ ˘ÔÏ›ÌÓÈÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ìˉ¤Ó Î·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ı· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 1.5 ̤ÙÚ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ıÂÚÌfiÊÈÏ· ›‰Ë „·ÚÈÒÓ.

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2: ªÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›Â‰Ô ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÙÔÓ ˘‰¿ÙÈÓÔ fiÚÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ (·Ó¿ÌÈÍË ÓÂÚÒÓ) Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Â͛ۈÛË log10[chl-a] = 1.45 log10[P] - 1.14 ‹ log10[P] = (log10[chl-a] + 1.14)/1.45, ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÏˆÚÔʇÏÏ˘- · (∂Ó¤ÚÁÂÈ· 1), Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ı· Â›Ó·È : mg/m3 ¶ÂÚ›ÙˆÛË >> >> >>

· ‚ Á ‰

Chl-a >> >> >>

2 5 10 25

mg/m3 √ÏÈÎfi˜ ÊÒÛÊÔÚÔ˜ >> >> >>

9.9 18.5 29.9 56.3

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 3: ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÏÂÁ›۷˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (∞o Û mÇ), ÙÔ Ì¤ÛÔ ‚¿ıo˜ Ù˘ (z Û m) Î·È Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ (V Û mÑ).

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 4: ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Â‰·ÊÈ΋ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ (Ad Û mÇ).

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 5: ∞fi ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÔÚÚÔ‹ (r Û mÑm-2y-1 ‹ Û my-1 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì 0.345).

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 6: ∂¿Ó Ë Â‰·ÊÈ΋ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ÂÈϯı›۷˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (Ad>10Ao), ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÎÚ¤ÂÈ (Q), ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË: Q, [mÑy-1] = [Ad][r], Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ (Ú) ˆ˜ Q/V ‹ Ú, [y-1]= ([Ad ][r]) / V ∂¿Ó, ∞d < 10Ao ÙfiÙ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÙË Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË (Pr) Î·È ÙË Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÍ¿ÙÌÈÛË (Ev) ·fi ÙÔ ˘‰·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ì Û m.y-1 ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì 0.0254 Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ Q ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ: Q, [mÑ.y-1] = [Ad][r]+A (Pr-Ev) Î·È MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

173


Ú, [y-1]=( [Ad][r] + Ao(Pr - Ev))V

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 7: ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ˘‰¿ÙÈÓË ÊfiÚÙÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (qs) ·fi ÙË Û¯¤ÛË: qs [m y-1] =Q/Ao

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 8: ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ›˙ËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ Â͛ۈÛË, R=0.426 e(-0.271 qs) + 0.574 e(-0.00949 qs)

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9: ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·fiÎÚÈÛ˘ (∆) ÌÈ·˜ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ (¿˙ˆÙÔ, ÊÒÛÊÔÚÔ˜), fiÙ·Ó Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Â¯ı› ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ (ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜), ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙËı› ÌÈ· ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·fi ÙË Û¯¤ÛË: ∆, [¤ÙË] = 3 ¯ ∆w (1-R), (Ì Èı·ÓfiÙËÙ· 95%), fiÔ˘ ∆w Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È R Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ›˙ËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·fiÎÚÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ó· ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙ› Ë ·ÚÔ‡Û· ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË. ŒÛÙˆ fiÙÈ ı· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ÌÈ· ·Ú¿ÎÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÔÚÈṲ̂ӷ ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û›ÙÈ·. ∂˘ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·fiÎÚÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi˜, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÙÚ·› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÙÚÔÊÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘- ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fiÎÚÈÛ˘ Î·È Ì ٷ ÈÔ ¿Óˆ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9·: ÀÔÏoÁ›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ (Lper) ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË: Lper, [mg mÇ y-1] = [P] x Z x Ú/(1-R) ÂÓÒ Ô ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ ÂÊԉȷÛÌfi˜ (Jper) Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ›ӷÈ: Jper, [kg y-1] = Lper x Ao/106

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9‚: ∏ ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ˘ÔÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÁˆÏÔÁÈÎfi Ù˘ ˘fi‚·ıÚÔ ‹ Î·È ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÊÒÛÊÔÚÔ ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ÓÂÚfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯¤ÛË: Je = [™i][Adi][E], fiÔ˘ ∞di Â›Ó·È ÔÈ ˘ÔÂÚÈÔ¯‹ i Î·È ™i ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘ÔÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Le, [mg m-2 y-1] = ( ™i ¯ ∞di x E)/ Ao

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9Á: ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË (Lpr) Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó Â›Ó·È 75

174

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


mgm -2 y -1 , ÙfiÙÂ Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ Û ÊÒÛÊÔÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ı· ›ӷÈ: Jpr [Kg y-1] = 75 x Ao/106

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9‰: √ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÂÊԉȷÛÌfi˜ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË Û ʈÛÊfiÚÔ Ù˘ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Jp = Je +Jpr Lp = Le +Lpr ∂¿Ó Jp≥Jper, (Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ÂÊԉȷÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÂÊԉȷÛÌfi,) ÙfiÙ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9Â: ∂¿Ó ı· Ú¤ÂÈ ÛÙËÓ ˘fi„Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ηÙÔÈ˘ (¡Ô) Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ (¡Î), ÙfiÙ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Î¿ı ηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì [¡u] ·ÓıÚˆÔË̤Ú˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ (‹ ¡o/365 ·ÓıÚˆÔ¤ÙË ·Ó¿ ¤ÙÔ˜). ªÂ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ 4.3 ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ηÙÔÈÎÔ‡Ó Û οı Û›ÙÈ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¡˘, ‰ËÏ·‰‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î¿ı ¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ı· ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË: ¡˘ = 0.69 ¡Ô + 4.3 ¡Î

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9ÛÙ: ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ Ì ÊÒÛÊÔÚÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ οı ¤ÙÔ˜ ·fi ÙË Û¯¤ÛË: Ja, [Kg y-1] = 0.8 x N˘ (1-Rs) (Rs Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ηٷÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ›˙ËÌ·. √Ù·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÙÈÎfi˜ ‚fiıÚÔ˜, ÙfiÙ ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÌÈ¿ ÚfiÛıÂÛË ıÚÂÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ô ‚fiıÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfi˜, ÙfiÙ ٷ ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È, ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο).

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9˙: ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÛÊfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË ÂÚÈÔ¯‹, Jt, [Kg y-1] = Jp +Ja E¿Ó Jt≥Lper ÙfiÙ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9Ë: ∂¿Ó Jt< Jper, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ (‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì fiÚÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ıÚÂÙÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ) Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·fi ÙË Û¯¤ÛË: Nper = (Jper - Jp)/ [0.55 (1-Rs)]

∂Ó¤ÚÁÂÈ· 9ı: √ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ¡Ú, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯¤ÛË, NÚ = ¡per = N˘ fiÔ˘, ¡Ú= Û‡ÓÔÏÔ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó· ÎÙÈÛÙÔ‡Ó Î·È ¡˘= Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î¿ı ¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ªÂ ·Ó¿ÏÔÁË ‰È·‰Èηۛ· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ Ó· ‰Â¯ı› ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ì ¿ÌÂÛÔ ‹ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN

175


∂¶π§√°√™ ñ ∆Ô ÓÂÚfi ÛÙË º‡ÛË ∆Ô ÓÂÚfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ̤۷ ÛÙË Ê‡ÛË, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›, Û˘ÓÙËÚ› Î·È ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙË ∑ˆ‹, ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÙfiÔ˘˜. ¢È·ÙËÚ› Ù· Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÈο ·ÙÙ·Ú· Î·È ÙË ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ “Ì˯·Ó‹˜” ÛÙ· ¤Ì‚È·. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ “·ÁÎfiÛÌÈÔ” ‰È·Ï‡ÙË, Ú¤ÂÈ ÂÈÊ·ÓÂȷο Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· Ù˘ Á˘, ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ˘‰ÚÔÊÔÚ›˜, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÔ˘ ÂÍ·ÙÌ›˙ÂÙ·È Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙË ÁË Ì ٷ ηٷÎÚËÌÓ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤ÙÛÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜. ∆Ô ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜, Â›Ó·È ËÁ‹ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ Ù˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̤ÛÔ Ô˘ “ÍÂϤÓÂÈ” Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ηٿÏÔÈ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÏÈÁÔÛÙ‡ÂÈ, ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È Ë ˙ˆ‹, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ñ ∆Ô ÓÂÚfi ÛÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ۇÓıÂÙÔ, ·ÏÏ¿ fï˜ Î·È Ì ‡ıÚ·˘ÛÙÔ ÙÚfiÔ. ∂‡ıÚ·˘ÛÙ· fï˜ Â›Ó·È Î·È Ù· ‰‡Ô ˙ˆÙÈο Ú¢ÛÙ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, Ô ·¤Ú·˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ∆ÔÍÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ Ô˘Û›Â˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎχÔÓÙ·È Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó Ì ÙË ‚ÚÔ¯‹ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘‰Ú¢fiÌ·ÛÙÂ. ◊ ÔÈ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ÙȘ ԯϋÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Û ¿ÏϘ ηٿÓÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Û ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·Ì›· ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰··ÓËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÙÈÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Á›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ı¤Ì· ÂÈÏÔÁ‹˜. ∆Ô Î·ı·Úfi ÓÂÚfi Â›Ó·È ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·Á·ıfi Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. √ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ··ÈÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË, Û fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÁˆÚÁ›· ··ÈÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡. °È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ ‚·Ì‚·ÎÈÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È 20 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÂÚfi, ·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ÁˆÚÁ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηı·Úfi ‹ ۯ‰fiÓ Î·ı·Úfi, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ˘‰ÚÔ‚fiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ‰È‡ÏÈÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ ·ÂÈϤ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ˘‰¿ÙÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜. ∂Ô̤ӈ˜, ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ˘‰ÚÔ‚fiÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· “ηı·Úfi ÓÂÚfi” Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘.

176

MONO°PAºIE™ £A§A™™IøN E¶I™THMøN


ñ ∆Ô ÓÂÚfi ÛÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∆Ô ÓÂÚfi Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·Á·ıfi Û ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ·ÊÔ‡ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Û ÁÏ˘Îfi ÓÂÚfi Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 1% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 98% ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· ÓÂÚ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 2% ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. √È ·Ó¿ÁΘ fï˜ ÁÈ· ÓÂÚfi Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÏËı˘ÛÌfi 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηÙԛΈÓ, Ì ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ì ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 25 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. º·ÈÓÔÌÂÓÈο ÙÔ ÓÂÚfi ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÊÔ‡ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 65 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÚ›Ô˘ 30 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¤ÙÛÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÂÚ›Ô˘ 35 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ fï˜ Ú·ÎÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¤ÙË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙË Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÓÂÚÔ‡ Û ÔÛÔÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ·Ô˘Û›· ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∞Ó Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÌÈ·˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘. ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÀÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔÈ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Ë ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi fï˜ ÚfiÏÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ë ∂ªÀ, ÙÔ ∂∫£∂ Î·È ÙÔ π°ª∂. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙË ‰È¿Û·ÛË Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 21Ô˘ = ·ÈÒÓ·, ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Â·ÚÎÒ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÏÂÈ„˘‰Ú›· Ó· ·ÂÈÏ› Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ë ÁˆÚÁ›· Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ó· ηٷÛ·Ù·ÏÔ‡Ó ÓÂÚfi, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ˘Ê·Ï̇ڈÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Î·È ÛÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÓÒ ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ÓÂÚÒÓ, Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÙfiˆÓ. ¡ÂÚfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ, ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÁÚÔÙÔÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙË. ∆Ô ÓÂÚfi ·ÔÙÂÏ› ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔÌ˯·ÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ Îϛ̷ Î·È ÙËÓ ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ú·ÁˆÁÈÎfiٷٷ Û ‚ÈÔÌ¿˙·, ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·‰È¿ÎÔˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜, „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Û˘ÓÙËÚ› ÌÂÁ