Page 1

                    Examenbrochure         1e  Bachelor  -­‐  2e  semester     2012-­‐2013  


Inleiding   Beste  medestudenten,     Het   is   een   jaarlijks   wederkerend   verhaal:   samen   met   de   komst   van   het   betere   terrasjesweer,   feestdagen   voor   van   alles   en   nog   wat  en  bibliotheken  die  meer  doen  denken  aan  het  saunagevoel,   komen  ook  de  examens  weer  dichterbij.       Zeker  in  het  1e  jaar  van  jullie  Bachelor  is  het  belangrijk  om  goed   voorbereid   te   zijn.   Daar   wilt   het   VRG   jullie   een   beetje   mee   helpen   door   het   maken   en   verspreiden   van   deze   examenbrochure.     Hou  er  wel  rekening  mee  dat  examenvragen  en  examentips  vnl.   over   opgedane   ervaring   van   vorig   jaar   gaat   en   daarom   verouderd  kan  zijn.     Voorts  wens  ik  jullie  ontzettend  veel  succes  met  de  examens  en   de  voorbereiding  ervan,         Thomas  Kindermans   Festor  VRG  2012-­‐2013  

2012-­‐2013

2


Examenrooster   Wellicht   het   belangrijkste:   waar   en   wanneer   moet   het   examen   worden  afgelegd?       Dit  is  te  vinden  op  de  site  van  de  faculteit:     http://www.ugent.be/re/nl/onderwijs/examens/examenrooste rs/examenroosters-­‐1ste-­‐zit-­‐2de-­‐semester/1zt2sem1bare.pdf                                     OER     Ook  het  Onderwijs  en  Examenreglement  kan  interessant  zijn,  dit   is  te  vinden  op  deze  link:     http://www.ugent.be/nl/univgent/reglementen/onderwijs/regl ementen/oer/oer20102011.pdf

2012-­‐2013

3


Staatsrecht   1. Algemeen    

Gesloten boek:     -­‐ Er   kan   niet   genoeg   benadrukt   worden   hoe   belangrijk   het   is   om   het   begrippenboek  van  voor  naar  achter  en  van  achter  naar  voor  vanbuiten  te   kennen.   Zowel   de   definities   op   zich   als   de   toelichting   moeten   tot   op   de   letter  gekend  zijn,  de  kleinste  details  kunnen  gevraagd  worden!   -­‐ Probeer   verbanden   te   zien   tussen   de   begrippen   (check   de   ‘zie   ook’   stukjes!)   -­‐ Ok,   blok   het   rats   vanbuiten,   maar   maak   wel   dat   je   alles   begrijpt!   Veel   vragen  zijn  nl.  praktische  toepassingen!   -­‐ Net  zoals  bij  economie  indertijd  zijn  ook  gelijkenissen  en  verschillen  zeer   belangrijk.   -­‐ Probeer  hier  toch  een  7/10  te  halen,  als  je  je  stof  goed  kent,  mag  dit  zeker   geen  probleem  zijn!   -­‐ VERGEET   NIET   DE   AFDELING   VAN   DE   RAAD   VAN   STATE   TE   VERMELDEN  !!!       Open  boek:   -­‐ Redelijk   aantal   meerkeuzevragen,   telkens   met   4   stellingen   waarvan   er   telkens   minstens   één   juist   is.   Dat   wil   dus   zeggen   dat   er   meerdere   juist   kunnen  zijn.     -­‐ Als   je   het   boek   onderstreept   in   de   blok:   1   kernwoord(groep)   +   uitzonderingen  per  randnummer…  Echt  niet  meer,  anders  fluoriseer  je  te   veel  en  bij  zo’n  dik  boek  is  dat  écht  niet  aan  te  raden.     -­‐ Schrap  alle  randnummers  die  je  niet  moet  kennen.  (ook  doortrekken  naar   de  inhoudstafel:  zorgt  voor  heel  wat  minder  zinloos  opzoekwerk)   -­‐ Slechts   aanduiden   als   je   het   echt   héél   zeker   weet:   +1,   -­‐1   is   écht   een   zware   giscorrectie.     -­‐ Als   je   denkt   dat   iets   fout   is,   sla   de   stelling   dan   over   en   focus   je   op   de   overige   stellingen.   Als   je   denkt   dat   iets   juist   is,   zoek   het   op   voor   de   zekerheid…     -­‐ Breng   om   de   50/100   randnummers   een   plakkertje   aan,   dat   kan   handig   zijn.  Tevens  kan  je  de  grote  stukken  die  we  niet  moeten  kennen  gewoon   dichtplakken  met  plakband.     -­‐ Ten  slotte:  als  je  denkt  het  antwoord  gevonden  te  hebben…  lees  zeker  nog   eens  verder,  het  kan  goed  zijn  dat  er  op  de  volgende  pagina  staat:  “pas  op,   uitzondering!”.   Tevens   kunnen   de   antwoorden   ook   uit   het   begrippenboek   komen…        

2012-­‐2013

4


2. Leerstof

De  leerstof  is  te  vinden  op  minerva:       http://minerva.ugent.be/courses2012/B00006702012/document/Te_kennen_l eerstof_2012-­‐2013.pdf?cidReq=B00006702012     Even  benadrukken  dat  van  de  begrippen  Provincie  en  Gemeente  niets  te  kennen   is,  dit  zie  je  volgend  jaar  bij  Bestuursrecht.    

3. Het Examen    

Het gesloten   boek   gedeelte   is   niet   zo   moeilijk,   je   krijgt   hier   enkele   vragen   over   het   boekje.   Ieder   woord   in   het   boekje   dient   gekend   te   zijn   en   wordt   ook   ondervraagd.   Vragen   van   vorige   jaren   durven   ook   wel   eens   terug   te   keren.   Vergeet  ook  niet  te  vermelden  welke  afdeling  van  de  Raad  van  State  je  bedoelt.     Het   Openboek   examen   bestaat   uit   60   stellingen,   die   per   4   geordend   staan.   Telkens   gaat   er   minstens   1   van   die   4   stellingen   correct   zijn.   In   totaal   zijn   er   ongeveer   20   stellingen   correct.   Per   correcte   stelling   krijg   je   +1,   per   fout   aangestelde  stelling  krijg  je  -­‐1.    

4. Studietips     Gesloten  boek  gedeelte:   Het   begrippenboek   moeten   jullie,   zoals   al   vaak   gezegd,   helemaal   ‘vanbuiten’   kennen.  Dit  wil  niet  zeggen  dat  je  effectief  elk  woord  precies  moet  kennen  maar   wees   er   zeker   van   dat   alles   letterlijk   te   kennen   valt.   Zowel   de   definities   als   de   toelichting   dien   je   te   kennen.   Op   het   examen   zal   je   8   of   9   vragen   krijgen   waaronder   vergelijkingsvragen,   toelichtingsvragen,   vragen   waar   letterlijk   een   definitie   en   een   deel   van   de   toelichting   gevraagd   wordt,   enz.   (zie   voorbeeldvragen   hieronder)   Een   tip   voor   het   gesloten   boek   examen:   probeer   hier   zo   hoog   mogelijk   op   te   scoren   (minimum   7/10)   .   Dit   is   zeker   haalbaar!   Je   hebt  slechts  een  uur  de  tijd  om  het  gesloten  boek  examen  af  te  leggen  dus  werk   snel.  Als  je  een  vraag  niet  weet,  sla  deze  dan  even  over  en  ga  naar  de  volgende.   Op  het  einde  kan  je  altijd  nog  terugkeren  naar  die  vraag!     Het   handboek   moet   je,   op   een   kleine   passage   na,   niet   actief   kennen.   Van   deze   bijbel   wordt   verwacht   dat   je   de   structuur   kent.   Het   boek   2   of   3   keer   in   grote   lijnen   doornemen   zou   normaal   voldoende   moeten   zijn.   Wat   kan   helpen   op   het   examen   is   een   lijst   van   data   en   het   trefwoordenregister   waarvan   de   niet   te   kennen   randnummers   geschrapt   zijn.   Zorg   er   ook   voor   dat   je   goed   met   de   inhoudstafel   kan   werken.   Wees   bij   dit   gedeelte   van   het   examen   niet   overmoedig.   Ga   zorgvuldig   tewerk   en   vink   pas   een   antwoord   als   correct   aan   indien   je   hier   100%  zeker  van  bent.  Er  is  namelijk  een  giscorrectie  van  -­‐1/+1.    

   

2012-­‐2013

5


5. Examenvragen   Rechtstreeks  van  Curios:   -­‐ Door   de   wet   van   31   juli   1921   wordt   inzake   taalaangelegenheden   de   "gelijkheid   in   rechte   en   in   feite"   ingevoerd.   Hierdoor   kan   een   Vlaming   die   in   Wallonië   woont   nu   zelf   kiezen   in   welke  taal  hij/zij  met  de  verschillende  overheden  communiceert.      J/F   -­‐ Een   Vlaming   die   in   1871   wegens   een   misdrijf   voor   de   rechtbank   werd   gebracht   kon   niet   eisen  dat  zijn  zaak  in  het  Nederlands  werd  behandeld.  J/F   -­‐ De   gemeente   Kraainem   kan   slechts   van   het   Nederlandse   taalgebied   naar   het   tweetalig   gebied   Brussel-­‐Hoofdstad   worden   overgeheveld   indien   artikel   4   van   de   Grondwet   wordt   gewijzigd.J/F   -­‐ Artikel  30  van  de  Grondwet  stelt:  "Het  gebruik  van  de  in  België  gesproken  talen  is  vrij.   Het   kan   niet   worden   geregeld   dan   door   de   wet   ...".   Dit   betekent   dat   enkel   het   Federale   Parlement  het  gebruik  van  de  taal  in  het  onderwijs  kan  regelen.  J/F   -­‐ Door   de   besluitwet   van   28   december   1944   wordt   voor   de   eerste   maal   een   verplichte   sociale  verzekering  ingevoerd  voor  arbeiders  en  bedienden.  J/F   -­‐ Door   de   niet-­‐uitvoering   van   het   Egmont-­‐pact   en   het   Stuyvenbergakkoord   duurt   het   tot   de  grondwetsherziening  van  1980  voor  er  in  de  grondwet  melding  wordt  gemaakt  van   de  term  "gewest".    J/F   -­‐ Met   uitzondering   voor   wat   betreft   de   zes   Brusselse   randgemeenten,   de   gemeenten   Komen-­‐Waasten   en   Voeren   en   de   gemeenten   van   het   Brussels   Hoofdstedelijk   Gewest,   zijn   de   drie   gemeenschappen   bevoegd   om   de   hoogte   te   bepalen   van   het   bestaansminimum  waarop  een  burger  recht  heeft.  J/F   -­‐ Door   de   staatshervorming   van   1992-­‐1993   (Sint-­‐Michielsakkoord)   verkregen   de   gemeenschappen   en   gewesten   de   principiële   regelgevende   bevoegdheid   voor   iedere   aangelegenheid  die  niet  expliciet  aan  de  Federale  overheid  is  toegewezen.  J/F   -­‐ Een  vrederechter  stelt  vast  dat  een  Koninklijk  Besluit  strijdig  is  met  artikel  24  G.W.  Hij   kan  dat  Koninklijk  Besluit  niet  omwille  van  die  reden  vernietigen.  J/F   -­‐ Een  vrederechter  stelt  vast  dat  een  Koninklijk  Besluit  strijdig  is  met  artikel  24  G.W.  Hij   kan  dat  Koninklijk  Besluit  niet  omwille  van  die  reden  vernietigen.  J/F   -­‐ Het  principe  van  de  scheiding  der  machten  behoort  niet  tot  de  formele,  maar  wel  tot  de   materiële  grondwet.  J/F   -­‐ Een   Vlaams   decreet   dat   strijdig   is   met   het   EG-­‐verdrag,   kan   door   het   Europese   Hof   van   Justitie  worden  vernietigd.  J/F   -­‐ Een  richtlijn  die  directe  werking  heeft  verkregen,  kan  voor  een  particulier  wel  rechten,   maar  geen  verplichtingen  met  zich  meebrengen.  J/F   -­‐ Een  Koninklijk  Besluit  dat  strijdig  is  met  het  E.G.-­‐verdrag  kan  door  het  Europees  Hof  van   Justitie  worden  vernietigd.  J/F   -­‐ De   Europese   Commissie   ziet   toe   op   de   tenuitvoerlegging   van   de   arresten   van   het   Europees  Hof  voor  de  rechten  van  de  Mens.  J/F   -­‐ In   een   rechtsstaat   kan   een   democratische   meerderheid   toch   beslissen   om   het   recht   op   godsdienstvrijheid  af  te  schaffen.  J/F   -­‐ Een   bijzonder   machtenbesluit   dat   achteraf   wordt   bekrachtigd   door   de   wetgevende   macht,   blijft   een   besluit.   De   Raad   van   State   is   bijgevolg   bevoegd   om   een   dergelijk   bekrachtigd   bijzonder   machtenbesluit   te   vernietigen   indien   dit   besluit   strijdig   zou   zijn   met  de  Grondwet.     -­‐ J/F   -­‐ Een   wet   die   de   Koning   de   bevoegdheid   geeft   om   wetten   te   wijzigen,   is   een   bijzondere   machtenwet  (volmachtenwet)  J/F   -­‐ De   gewone   rechter   is   niet   bevoegd   om   een   ordonnantie   te   toetsen   aan   het   grondwettelijke  gelijkheidsbeginsel.  J/F   -­‐ In   België   moeten   internationale   verdragen   eerst   inhoudelijk   worden   omgezet   in   de   nationale  wetgeving  vooraleer  ze  directe  werking  kunnen  verkrijgen.  J/F   -­‐ Volgens  artikel  14  G.W.  kan  een  straf  enkel  en  alleen  worden  ingevoerd  door  een  wet  in   formele  zin.  J/F   -­‐ Een  interpretatieve  wet  geeft  een  interpretatie  die  voor  iedereen  bindend  is,  maar  heeft   geen  terugwerkende  kracht.  J/F  

2012-­‐2013

6


-­‐ -­‐

De Raad   van   State,   afdeling   bestuursrechtspraak   kan   een   gemeentereglement   vernietigen  wegens  strijdigheid  met  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel.  J/F   Wanneer  een  wet  de  Koning  machtigt  om  een  onbeperkte  verordeningsbevoegdheid  aan   een   individuele   minister   te   delegeren,   kan   de   Raad   van   State,   afdeling   bestuursrechtspraak  dat  delegerend  K.B.  vernietigen  wegens  strijdigheid  met  artikel  108   G.W.  J/F  

    Open  boek   1)  Wat  is  de  2e  pijler  van  de  Europese  Unie  en  hoe  wordt  daarover  beslist?   2)  Geef  2  verschillen  tussen  jurisdictioneel  en  administratief  beroep.   3)  Vergelijk  de  exceptie  van  onwettigheid  met  het  annulatieberoep  bij  de  Raad  van  State.   4)  Beschrijf  de  procedure  die  moet  worden  gevolgd  bij  het  hanteren  van  de  alarmbel.   5)  Schets  de  evolutie  van  het  Flandria-­‐arrest  naar  het  wegverkeersattest.   6)  Een  K.B.  bepaalt  het  volgende:  "Bany  Mcdonald,  geboren  te  New  York  op  13  april  1959  wordt   uitgezet.  Hij  wordt  gelast  het  grondgebied  van  het  Rijk  te  verlaten  met  verbod  er  gedurende  10   jaar  terug  te  keren."  Bespreek  de  verschillende  soorten  K.B'.s  en  duid  aan  onder  welke  categorie   het  bovenstaande  besluit  valt.   Moet  dit  K.B.  ter  advisering  aan  de  afdeling  wetgeving  van  de  Raad  van  State  worden   voorgelegd?   7)   Is   het   sluiten   van   een   huurovereenkomst   tussen   de   stad   Gent   en   een   V.Z.W.   een   administratieve   rechtshandeling?  Leg  kort  uit  waarom  of  waarom  niet  aan  de  hand  van  de  verschillende   bestanddelen   van  de  definitie.   8)  Bespreek  het  verschil  tussen  decentralisatie  en  federalisering.   9)  Wat  betekent  een  absoluut  kracht  van  gewijsde  in  strafzaken?   10)  Leg  uit  wat  een  communautaire  wet  is.   11)  Op  15  September  1998  wensen  de  gerechtelijke  instanties  een  huiszoeking  uit  te  voeren  bij   een   lid   van   de   Kamer   van   volksvertegenwoordigers.   Is   een   dergelijke   huiszoeking   mogelijk   en   zo   ja,  onder  welke  voorwaarden?   12)  Duid  bij  de  onderstaande  normen  aan  of  zij  wetten  in  formele  zin,  materiële  en/of   verordeningen   zijn   of   geen   van   allen:   begrotingswet,   reglementair   K.B.,   beschikkend   K.B.,   wet   houdende  goedkeuring  van  een  verdrag.   13)   Op   welke   manier   is   de   Nederlandse   taalgroep   van   de   senaat   samengesteld?   Geef   de   verschillende  categorieën,  de  aantallen  en  de  wijze  waarop  zij  lid  van  de  senaat  geworden  zijn.   14)     De   omstreden   schrijver   Said   Hoessein   heeft   in   België   politiek   asiel   aangevraagd.   Zijn   aanvraag   werd  weliswaar  ontvankelijk,  maar  uiteindelijk  door  de  Vaste  Beroepscommissie  voor   Vluchtelingen   (een   administratief   rechtscollege)   ongegrond   verklaard.   Said   is   hiermee   natuurlijk   niet  blij.  Hij  zegt  dat  hij  in  eigen  land  omwille  van  zijn  boeken  voor  zijn  leven  vreest.  Volgens  hem   is  de  beslissing  van   de  Vaste  Beroepscommissie  dan  ook  strijdig  met  artikel  23  Grondwet,  dat  eenieder  het  recht  op   een  menswaardig  leven  garandeert.   Bij  welk  rechtscollege  kan  Said  de  beslissing  van  de  Vaste  B.  aanvechten?   In  welke  hoedanigheid  zal  dit  rechtscollege  optreden?   15)  Wat  is  het  onderscheid  tussen  een  algemeen  rechtsbeginsel  en  een  gewoonte?   16)  Op  3  juli  2002  weigert  het  ministerie  van  Justitie  de  N.V.  Blitz  een  vergunning  tot  uitbating   van  een  kansspelinrichting  klasse  II.  De  N.V.  Blitz  stapt  vervolgens  naar  de  Raad  van  State  waar   zij  de  schorsing   van   deze  weigering   vordert.  In   zijn   schorsingsarrest  van   9   oktober   2002   stelt   de   Raad  van  State  het  volgende:   “overwegende,in  dit  licht,  dat  het  opgegeven  motief  niet  alleen  in  rechte  en  feite  juist  dient  te  zijn,   maar  ook  van  die  aard  dat  het  de  genomen  beslissing  naar  redelijkheid  kan  dragen;  dat  zulks  lijkt   in  tehouden  dat  de  beslissing  het  resultaat  is  van  een  evenwichtige  afweging  van  alle  betrokken   gegevens  en  belangen  (…)  :  Overwegende  dat  de  evenredige  verhouding  tussen  het  aangevoerde   motief  en  de  beslissing  om  de  bestaande  kansspelinrichting  geen  vergunning  te  verlenen,  zodat  

2012-­‐2013

7


zij haar  deuren  moest  sluiten,  zich  niet  spontaan  opdringt;  dat  alleszins  uit  niets  blijkt  dat  de   kansspelcommissie  de  beleidsvrijheid  waarover  zij  op  het  eerste  gezicht  beschikt  daadwerkelijk  -­‐   en  behoorlijk:  in  concreto  en  met  zin  voor  maat-­‐  heeft  uitgeoefend.”     Hoe  noemt  men  de  controle  die  door  de  Raad  van  State  in  dit  schorsingsarrest  werd  uitgeoefend?   Leg  grondig  uit  wat  dit  inhoudt.     17)  In  Sneeuwland  wil  men  het  VN  Kinderrechtenverdrag  in  de  interne  rechtsorde  opnemen.   Artikel  15  van  de  grondwet  van  Sneeuwland  luidt  als  volgt;   -­‐  alle  macht  gaat  uit  van  het  Sneeuwlandse  parlement.  Alle  normen,  besluiten  en  verordeningen   zijn   ondergeschikt   aan   de   Sneeuwlandse   wetten   zoals   goedgekeurd   in   het   Sneeuwlandse   parlement  en  bekrachtigd  door  het  staatshoofd.   -­‐   Een   internationaal   verdrag   kan   slecht   juridische   gevolgen   verkrijgen   in   de   Sneeuwlandse   rechtsorde  indien  dit  internationaal  verdrag  is  omgezet  in  de  nationale  rechtsorde  door  middel   van  een  Sneeuwlandse  wet.     a)  Welke  leer  wordt  in  de  Sneeuwlandse  grondwet  verdedigt?  (enkel  de  term  vermelden)   b)   Nadat   het   VN-­   kinderrechtenverdrag   in   de   Sneeuwlandse   rechtsorde   is   opgenomen   ,   keurt   het   Sneeuwlandse  parlement  een  wet  goed  waardoor  de  doodstraf  terug  wordt  ingevoerd  voor  jongeren   tussen  12  en  18  jaar.  Artikel  6  van  het  Vn-­kinderrechtenverdrag  garandeert  nochtans  het  recht  op   leven   voor   ieder   kind   jonger   dan   18   jaar.   Welke   norm   zal   volgens   de   hierboven   vermelde   leer   primeren,  de  Sneeuwlandse  wet  of  artikel  6  van  het  VN-­kinderrechtenverdrag?  Motiveer  uw  keuze.  

Gesloten  boek   1)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Bijzondere  machtenwetten  onderscheiden  zich  van  de  gewone  opdrachtwetten  door  de  aard  van   de  bevoegdheid  die  aan  de  uitvoerende  macht  wordt  gegeven.   B. Een  K.B.  kan  een  t.a.v.  iedereen  bindende  interpretatie  van  een  wet  geven.   C. De   algemene   rechtsbeginselen   staan   in   de   hiërarchie   der   rechtsnormen   hoger   dan   de   administratieve  besluiten  en  verordeningen.   D. Een   particulier   die   meent   dat   een   Europese   verordening   in   strijd   is   met   het   E.G.–verdrag   kan   op   voorwaarde   dat   hij   belang   heeft   bij   het   Hof   van   Justitie   een   beroep   tot   nietigverklaring   van   deze   verordening  indienen.   2)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Indien  de  strafrechter  een  ambtenaar  vrijspreekt  voor  bepaalde  feiten,  kan  zijn/haar  hiërarchisch   meerdere  voor  dezelfde  feiten  die  ambtenaar  geen  tuchtstraf  meer  opleggen.   B. De   beginselen   van   behoorlijk   bestuur   zijn   algemene   rechtsbeginselen   waarvan   de   wetgever   niet   kan  afwijken  .   C. Bij   een   samenloop   tussen   een   parlementair   en   een   gerechtelijk   onderzoek   kan   de   procureurgeneraal   bij   het   Hof   van   Beroep   weigeren   om   de   door   de   parlementaire   onderzoekscommissie  gevraagde  stukken  over  te  zenden,  zonder  dat  hiertegen  een  rechtsmiddel   openstaat.   D. Het   principe   van   de   scheiding   der   machten   verhindert   dat   de   overheid   wordt   veroordeeld   tot   betaling  van  een  schadevergoeding  voor  een  rechtscollege  begane,fout  tijdens  de  uitoefening  van   de  rechtsprekende  functie.   3)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Doordat   hij   is   uitgegaan   van   de   leer   van   de   nationale   soevereiniteit   heeft   de   Belgische   grondwetgever  van  1831  geopteerd  voor  de  invoering  van  de  stemplicht.   B. De   magistraten   worden   benoemd   door   de   Benoemings-­‐   en   Aanwijzingscommissie   van   de   Hoge   Raad  voor  de  justitie   C. Bij   een   senator   kan   een   huiszoeking   slechts   worden   uitgevoerd   indien   de   toestemming   van   de   Senaat  wordt  verkregen.   D. De   Senaat   heeft   geen   bevoegdheid   om   politieke   controle   op   de   Regering   uit   te   oefenen,   maar   de   senatoren  hebben  wel  het  vragenrecht.   4)  Duid  de  juiste  stellingen  aan  .   A. In   een   staat   die   de   leer   van   het   monisme   volgt   kan   de   burger   de   rechten   en   de   vrijheden   die   voortvloeien   uit   de   Universele   Verklaring   voor   de   rechten   van   de   Mens   door   de   rechter   laten   afdwingen.   B. Een   provinciegouverneur   mag   zich   kandidaat   stellen   voor   de   verkiezingen   van   het   federale   parlement  

2012-­‐2013

8


C.

De vrederechter  is  niet  bevoegd  om,  zonder  prejudiciële  vraagstelling  aan  het  Europees  Hof  van   Justitie,  een  federale  wet  buiten  toepassing  te  laten  wegens  strijdigheid  met  een  ondubbelzinnige   Europese  verordening.   D. Indien   een   rechter   ,   krachtens   het   arrest   Waleffe   ,   een   bijzondere   machtenwet   conform   de   Grondwet   interpreteert,   dan   mag   hij   het   ongrondwettelijk   volmachtenbesluit   op   basis   van   de   strijdigheid  met  de  bijzondere  machtenwet  buiten  beschouwing  laten.   5)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. De   Hoge   Raad   voor   de   Justitie   is   een   orgaan   sui   generis   ,   dat   niet   onder   één   van   de   gestelde   machten  kan  worden  ondergebracht.   B. De   Koning   kan   bij   het   nemen   van   een   beschikkend   KB   gebonden   zijn   door   een   verordenend   gemeenteraadsbesluit   C. Men  kan  slechts  een  schorsing  voor  de  Raad  van  State  vorderen  indien  men  reeds  een  nadeel  heeft   ondervonden  van  de  bestreden  administratieve  rechtshandeling.   D. De  regeling  van  de  strafrechtelijke  aansprakelijkheid  van  ministers  voorziet  in  de  toepassing  van   het  beginsel  van  de  dubbele  aanleg.   6)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een   particulier   kan   door   de   rechter   niet   worden   veroordeeld   voor   het   niet   naleven   van   een   richtlijn   die   niet   in   het   Belgisch   recht   werd   omgezet,   zelfs   al   betreft   het   een   richtlijn   die   direct   werking  heeft   A. gekregen.   B. Bij   de   uitoefening   van   het   administratief   toezicht   kan   de   toezichthoudende   overheid   nooit   haar   beslissing  in  de  plaats  stellen  van  de  gedecentraliseerde  overheid.   C. Een  instemmingswet  bij  een  internationaal  verdrag  is  een  louter  formele  wet  en  moet  daarom  niet   ter  advies  aan  de  afdeling  Wetgeving  van  de  Raad  van  State  worden  voorgelegd.   D. De   Federale   regering   is   verplicht   het   advies   van   de   Raad   van   State   in   te   winnen   over   een   volmachtenbesluit  ,  zelfs  wanneer  het  besluit  bij  hoogdringendheid  moet  worden  opgenomen.   7)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Vooraleer  een  wetsontwerp  door  het  parlement  kan  worden  behandeld  moet  het  ontwerp  door  de   kamer  waar  het  wed  ingediend  in  overweging  worden  genomen.   B. Wanneer   in   de   Senaat   een   wetgevend   initiatief   wordt   ingediend   waarvoor   de   procedure   van   het   optioneel   bicameralisme   geldt,   dan   gaat   het   ofwel   om   een   initiatief   van   één   of   van   verscheidene   senatoren,  ofwel  om  een  regeringsinitiatief.   C. De  Grondwet  verbiedt  niet  dat  de  wetgever  een  administratief  rechtscollege  bevoegd  maakt  voor   geschillen  omtrent  burgerlijke  rechten.   D. Wanneer   de   wetgever   de   Koning   de   bevoegdheid   geeft   om   de   datum   van   inwerkingstelling   van   de   wet  te  bepalen,  dan  kan  de  Koning,  eenmaal  hij  deze  datum  bij  KB  heeft  vastgesteld,  hieraan  geen   wijzigingen  meer  aanbrengen.   8)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een   administratieve   overheid   die   wordt   geconfronteerd   met   een   onwettige   administratieve   rechtshandeling  is  verplicht  deze  administratieve  rechtshandeling  buiten  beschouwing  te  laten.   B. Indien   een   ontslagnemende   Regering   haar   verminderende   bevoegdheden   overschrijdt   (   lopende   zaken)  ,  dan  kan  deze  bevoegdheidsoverschrijding  niet  juridisch  gesanctioneerd  worden.  Het  gaat   hier  immers  om  een  schending  van  een  grondwettelijk  gebruik.   C. De   Raad   van   Staat   kan   op   vraag   van   een   belanghebbende   een   administratieve   rechtshandeling   die   strijdig  is  met  een  Europese  verordening  vernietigen.   D. Tot   de   oprichting   van   de   Raad   van   State   in   1946   bestond   er   geen   enkele   mogelijkheid   om   het   onrechtmatig  optreden  van  de  overheid  te  laten  sanctioneren  door  een  rechtscollege.   9)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Indien   de   Koning   beslist   de   Kamer   van   volksvertegenwoordigers   te   ontbinden   ,   zonder   uitdrukkelijk  ook  de  Senaat  te  ontbinden  blijven  de  senatoren  hun  functie  uitoefenen.   B. Stel   dat   er   bij   de   parlementsverkiezingen   van   juni   1999   in   een   bepaalde   kieskring   12   zetels   te   begeven   zijn.   Een   partij   die   in   die   kieskring   een   lijst   indient   die   bestaat   uit   9   mannen   en   3   vrouwen  voldoet  niet  aan  de  wettelijke  voorwaarden.   C. De   Raad   van   State   is   bevoegd   om   na   te   gaan   of   een   lid   van   de   Kamer   van   volksvertegenwoordigers  op  rechtsgeldige  manier  volksvertegenwoordiger  is  geworden.   D. Behoudens  bij  betrapping  op  heterdaad  of  na  opheffing  van  de  parlementaire  onschendbaarheid,   kunnen  de  gerechtelijke  instanties  geen  enkele  onderzoeksdaad  stellen  in  een    zaak  waarin  een   parlementslid  verdacht  is.   10)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. De   gemeente   Kraainem   kan   slechts   van   het   Nederlandse   taalgebied   naar   het   tweetalig   gebied   Brussel-­‐Hoofdstad  worden  overgeheveld  indien  artikel  4  van  de  Grondwet  wordt  gewijzigd.   B. Een  Vlaming  die  in  1871  wegens  een  misdrijf  voor  de  rechtbank  werd  gebracht  kon  niet  eisen  dat   zijn  zaak  in  het  Nederlands  werd  behandeld.   C. Artikel  30  van  de  Grondwet  stelt:  "Het  gebruik  van  de  in  België  gesproken  talen  is  vrij.  Het  kan  niet   worden   geregeld   dan   door   de   wet   ..."   Dit   betekent   dat   enkel   het   Federale   Parlement   het   gebruik   van  de  taal  in  het  onderwijs  kan  regelen.  

2012-­‐2013

9


D.

Door de   wet   van   31   juli   1921   wordt   inzake   taalaangelegenheden   de   "gelijkheid   in   rechte   en   feite"   ingevoerd.   Hierdoor   kan   een   Vlaming   die   in   Wallonië   woont   nu   zelf   kiezen   in   welke   taal   hij/zij  met  de  verschillende  overheden  wil  communiceren   11)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Door   de   besluitwet   van   28   december   1944   wordt   voor   de   eerste   maal   een   verplichte   sociale   verzekering  ingevoerd  voor  arbeiders  en  bedienden   A. B.Door   de   niet-­‐uitvoering   van   het   Egmont-­‐pact   en   het   Stuyvenbergakkoord   duurt   het   tot   de   grondwetsherziening   van   1980   voor   er   in   de   grondwet   melding   wordt   gemaakt   van   de   term   "gewest".   B. Door  de  staatshervorming  van  1992-­‐1993  (Sint-­‐Michielsakkoord)  verkregen  de  gemeenschappen   en   gewesten   de   principiële   regelgevende   bevoegdheid   voor   iedere   aangelegenheid   die   niet   expliciet  aan  de  Federale  overheid  is  toegewezen     C. Met   uitzondering   voor   wat   betreft   de   zes   Brusselse   randgemeenten,   de   gemeenten   Komen-­‐ Waasten   en   Voeren   en   de   gemeenten   van   het   Brussels   Hoofdstedelijk   Gewest   zijn   de   drie   gemeenschappen   bevoegd   om   de   hoogte   te   bepalen   van   het   bestaansminimum   waarop   een   burger   recht  heeft.   12)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een   vrederechter   stelt   vast   dat   een   Koninklijk   Besluit   strijdig   is   met   artikel   24   G.W.   Hij   kan   dat   Koninklijk  Besluit  niet  omwille  van  die  reden  vernietigen   B. Door   het   Verdrag   van   Maastricht   werd   de   Europese   Gemeenschap   omgevormd   tot   de   Europese   Unie   C. Het  principe  van  de  scheiding  der  machten  behoort  niet  tot  de  formele,  maar  wel  tot  de  materiële   grondwet   D. Een   Vlaams   decreet   dat   strijdig   is   met   het   EG-­‐verdrag   kan   door   het   Europese   Hof   van   Justitie   worden  vernietigd   13)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een   bijzonder   machtenbesluit   dat   achteraf   wordt   bekrachtigd   door   de   wetgevende   macht   blijft   een   besluit.   De   Raad   van   State   is   bijgevolg   bevoegd   om   een   dergelijk   bekrachtigd   bijzonder   machtenbesluit  te  vernietigen  indien  dit  besluit  strijdig  zou  zijn  met  de  Grondwet.   B. Een   wet   die   de   Koning   de   bevoegdheid   geeft   om   wetten   te   wijzigen   is   een   bijzondere   machtenwet   (volmachtenwet)   C. De   gewone   rechter   is   niet   bevoegd   om   een   ordonnantie   te   toetsen   aan   het   grondwettelijke   gelijkheidsbeginsel.   D. In   België   moeten   internationale   verdragen   eerst   inhoudelijk   worden   omgezet   in   de   nationale   wetgeving  vooraleer  ze  directe  werking  kunnen  verkrijgen   14)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een  Koninklijk  Besluit  kan  bepalen  dat  Belgen  die  door  het  Hof  van  Assisen  werden  veroordeeld   geen  stem  mogen  uitbrengen  voor  de  verkiezingen  voor  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers   B. De  nieuwe  partij  “Lang  Leven”  haalt  bij  de  federale  verkiezingen  één  zetel,  namelijk  in  de  Senaat.   Deze  partij  heeft  recht  op  een  dotatie   C. Indien  de  federale  Regering  zelf  haar  ontslag  aan  de  Koning  aanbiedt  kan  deze  laatste  een  nieuwe   federale  regering  aanduiden  zonder  dat  er  eerst  verkiezingen  worden  georganiseerd   D. Een   interpretatieve   wet   geeft   een   interpretatie   die   voor   iedereen   bindend   is,   maar   heeft   geen   terugwerkende  kracht.   15)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een   rechtmatige   administratieve   rechtshandeling   die   rechten   toekent   kan   enkel   worden   ingetrokken  binnen  de  termijn  van  60  dagen,  bepaald  voor  het  beroep  tot  nietigverklaring  bij  de   Raad  van  State.   B. De  federale  regering  kan  haar  ontslag  niet  aanbieden  aan  de  Koning  dan  nadat  ze  in  de  minderheid   werd  gesteld  in  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers,  die  de  politieke  controle  op  de  federale   regering  uitoefent.   C. De  federale  regering  kan  haar  ontslag  niet  aanbieden  aan  de  Koning  dan  nadat  ze  in  de  minderheid   werd  gesteld  in  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers,  die  de  politieke  controle  op  de  federale   regering  uitoefent.   D. De   openbaarmaking   van   een   bestuursdocument   mag   geweigerd   worden   indien   dit   document   onvolledig  is  en  daardoor  tot  misvatting  aanleiding  kan  geven.   16)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. De   gewone   hoven   en   rechtbanken   beslechten   alle   geschillen   inzake   burgerlijke   rechten,   en   die   geschillen  inzake  politieke  rechten  die  hen  door  een  wet  zijn  toegewezen.   B. De   verplichting   om   alle   opgeworpen   middelen   van   de   partijen   te   behandelen   geldt   ook   voor   de   commissies  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling.   C. De  wetgever  kan  afwijken  van  het  principe  dat  de  rechters  onmiddellijk  door  het  Hof  van  Beroep   worden  berecht.   D. De  administratieve  rechtscolleges  zijn  niet  onderworpen  aan  de  openbaarheid  van  terechtzitting,   tenzij   ze   oordelen   over   de   vaststelling   van   burgerlijke   rechten   en   verplichtingen   of   over   de   gegrondheid  van  een  ingestelde  strafvordering.  

2012-­‐2013

10


17) Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Vooraleer   de   Koning   een   internationaal   verdrag   ondertekent,   waardoor   artikel   205   EG-­‐ Verdrag(stemverhouding   in   de   Raad   van   Ministers)   wordt   gewijzigd,   moet   het   federale   parlement   over  de  onderhandelingen  over  dit  internationaal  verdrag  worden  ingelicht.   B. De  bestendige  deputatie  en  de  Europese  Commissie  hebben  met  elkaar  gemeen  dat  de  leden  uit  en   door  de  beraadslagende  organen  worden  gekozen.   C. De  federale  overheid  kan  een  retributie  heffen  op  het  gebruik  van  gewestwegen   D. De  toezichthoudende  overheid  mag  haar  goedkeuring  niet  weigeren  aan  een  rechtshandeling  van   het   onder   toezicht   staand   bestuur   wegens   het   enkele   feit   dat   die   rechtshandeling   de   belangen   van   de  onder  toezicht  staande  overheid  zou  schenden.   18)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een  jurisdictioneel  beroep  kan  niet  worden  ingesteld  bij  een  administratief  rechtscollege.   B. Het   niet   inwinnen   van   het   advies   van   het   advies   van   de   Raad   van   State,   afdeling   wetgeving   voer   een  verordenende  ministeriële  omzendbrief  waarvoor  de  hoogdringendheid  niet  werd  ingeroepen   kan  geen  aanleiding  geven  tot  de  toepassing  van  de  exceptie  van  onwettigheid.   C. De  35-­‐jarige  Nederlander  Jan  Kroos  heeft  na  vijf  jaar  regelmatig  en  ononderbroken  hoofdverblijf  in   België  recht  op  de  Belgische  nationaliteit.   D. De   benoeming   van   een   ambtenaar   (bij   K.B.)   wordt   door   de   Raad   van   State   vernietigd.   De   Raad   van   State   kan   niet   beslissen   om   de   gevolgen   van   dit   K.B.   aan   te   wijzen   die   als   gehandhaafd   moeten   worden  beschouwd.   19)  Duid  de  juiste  stellingen  aan.   A. Een   federale   wet   die   dateert   van   voor   de   staatshervorming   van   1970   kan   niet   door   het   Arbitragehof  worden  vernietigd  wegens  strijdigheid  met  de  bevoegdheidsverdelende  regels.   B. In   tegenstelling   tot   de   Brusselse   Hoofdstedelijke   Raad   beschikken   het   Vlaams   Parlement,   de   Waalse   Gewestraad,   de   Franse   Gemeenschapsraad   en   de   Duitstalige   Gemeenschapsraad   over   constitutieve  autonomie.   C. Indien   in   het   Vlaams   Parlement   een   motie   van   wantrouwen   wordt   gestemd,   moet   de   Vlaamse   Regering  ontslag  nemen  en  kan  ze  het  Vlaams  Parlement  ontbinden.   D. Decreten   en   ordonnanties   worden   afgekondigd   door   de   voorzitter   van   de   respectievelijke   Gemeenschaps-­‐  of  Gewestraden.  

 

2012-­‐2013

11


Strafrecht   1. Algemene  informatie  

Het   handboek   is   dik   maar   enorm   goed,   het   leert   ook   heel   goed.   De   eerste   180   bladzijden   zijn   m.i.   minder   belangrijk   maar   zeker   wel   te   kennen.   Buiten   enkele   belangrijke  (à  la  genre  Ferry),  zouden  de  namen  niet  te  kennen  zijn.   Tracht  ook  je  inhoudstafel  heel  goed  te  begrijpen…  dit  kan  goed  van  pas  komen   op   het   examen,   mits   de   open   vragen   wel   eens   enkele   bladzijden   in   het   boek   kunnen  overlappen.       Verder  is  ook  het  gebruik  van  het  wetboek  erg  belangrijk,  op  het  examen  gebeurt   het  dat  je  misdrijven  moet  opzoeken,  let  daarbij  op  dat  je  alle  artikels  in  verband   met  dat  misdrijf  leest  (!!),  want  hij  durft  wel  eens  speciallekes  vragen.     De  MC  is  moeilijker  dan  de  open  vragen,  vergeet  niet  dat  het  zeker  kan  dat  eens   alle  vier  de  antwoorden  juist  zijn  (!!).     2. Leerstof   Titel  1   H1:  volledig   H2:  vanaf  p.  11   H3:  volledig,  zeker  aanvullen  met  slides   H4:  volledig,  zeker  aanvullen  met  slides  (keten  van  de  strafrechtsbedeling!)   H5:  volledig       Titel  2   Deel  1:  de  strafwet   H1  t.e.m.  H6:  volledig       Deel  2:  het  misdrijf  (driehoek  van  het  strafrecht!)   H1:  volledig   H2:  volledig,  met  uitzondering  van  p.  202-­‐210  (enkel  grote  lijnen  economische   en  sociale  misdrijven)  en  223-­‐227  niet   H3:  volledig   H4:  volledig       Deel  3:  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid   H1  t.e.m.  H3:  volledig     Deel  4:  poging  en  deelneming   H1  –  H2:  volledig   Deel  5:  de  sanctie   H1  t.e.m.  H4:  volledig          

2012-­‐2013

12


3. Het examen       Een   eerste   deel   bestaat   uit    MEERKEUZEVRAGEN,   met   vier   antwoordmogelijkheden,  waarvan  er  telkens  meerdere  mogelijk  kunnen  zijn.  Er   wordt  giscorrectie  toegepast.   Voor   het   volledig   correct   beantwoorden   van   een   meerkeuzevraag  krijgen  jullie  plus  1.  Voor  een  foutief  antwoord  geldt  min  (1/n-­ g)  waarbij   n   het   aantal   antwoordalternatieven   is   en   g   het   aantal   correcte   antwoordmogelijkheden.     Dit  deel  wordt  na  verbetering  herleid  tot  8  van  de  20   punten.     Het   tweede   deel   bestaat   uit  OPEN   VRAGEN,   waarbij   het   inzicht   in   de   cursus   getoetst   wordt   aan   de   hand   van   overkoepelende   theorievragen   en   praktische   toepassingsgevallen.   Verwijs   indien   nodig   steeds   naar   de   toepasselijke   wetsbepalingen.  Dit  deel  wordt  na  verbetering  herleid  tot  12  van  de  20  punten.       4. Examenvragen     Grote  open  vaag  vorig  jaar:     -­‐ Bespreek  de  soorten  misdrijven     Welke   van   onderstaande   stellingen   is   een   juiste   weergave   van   de   figuur   van   de   poging?   (Meerdere   antwoorden  zijn  mogelijk)   -­‐ Een  poging  tot  een  overtreding  is  niet  altijd  strafbaar.   -­‐ Het   feit   dat   de   poging   altijd   een   lagere   straf   krijgt   is   een   uitdrukking   van   de   objectivistische   pogingsleer.     -­‐ Een   poging   tot   een   wanbedrijf   wordt   overeenkomstig   art.   80   en   81   Sw.   gestraft   met   de   onmiddellijk  lagere  straf.     -­‐ Bij   een   cumul   tussen   poging   en   verzwarende   omstandigheden   wordt   bij   de   bepaling   van   de   strafmaat  eerst  de  theorie  van  de  poging  toegepast.       Welke  van  de  onderstaande  stellingen  is  juist?  (Meerdere  antwoorden  zijn  mogelijk)   -­‐ Bij  spontane  terugtred  wordt  het  misdrijf  niet  bestraft     -­‐ Spontane  terugtred  is  mogelijk  zolang  het  opzet  van  het  misdrijf  niet  bereikt  is.     -­‐ Bij  de  cumul  tussen  de  poging  en  verzwarende  omstandigheden  wordt  bij  de  straftoemeting  eerst   de  theorie  van  de  verzwarende  omstandigheden  toegepast.     -­‐ Bij  actief  berouw  wordt  het  misdrijf  minder  zwaar  bestraft.       Welke   van   onderstaande   stellingen   is   een   juiste   weergave   van   de   figuur   van   de   samenloop?   (Meerdere   antwoorden  zijn  mogelijk)   -­‐ Omdat   onbeperkte   samenvoeging   van   straffen   in   geval   van   samenloop   tussen   een   hele   reeks   overtredingen   tot   absurd   lange   straffen   zou   leiden,   wordt   samenvoeging   in   de   meeste   gevallen   beperkt  tot  het  dubbele  van  het  maximum  van  de  zwaarste  straf.     -­‐ De   regels   van   de   meerdaadse   samenloop   gelden   enkel   voor   de   vrijheidsstraffen,   de   werkstraf   en   de  geldboete  (en  dus  niet  voor  bijzondere  verbeurdverklaring).     -­‐ Bij  eendaadse  samenloop  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  opslorping  en  wordt  enkel  de  zwaarste   straf  uitgevoerd.     -­‐ Bij   meerdaadse   samenloop   wordt   gebruik   gemaakt   van   de   opslorping   en   wordt   enkel   de   zwaarste   straf  uitgevoerd.       In  welke  van  onderstaande  situaties  zorgt  de  aanwezigheid  van  poging  en/of  deelneming  voor  een  strafbaar   feit?  (Meerdere  antwoorden  zijn  mogelijk)   -­‐ Poging  tot  het  misdrijf  omschreven  in  art.  496  Sw.     -­‐ Poging   tot   deelneming   aan   het   misdrijf   omschreven   in   art.   463   Sw.     Deelneming  aan  een  poging  tot  het  misdrijf  omschreven  in  art.  289  Sw.     -­‐ Poging  tot  het  misdrijf  omschreven  in  art.  561  Sw.       Welke   van   onderstaande   stellingen   is   een   juiste   weergave   van   de   theorie   van   de   herhaling?   (Meerdere   antwoorden  zijn  mogelijk)  

2012-­‐2013

13


-­‐

Wanneer iemand   wordt   vervolgd   die   in   het   verleden   reeds   door   een   in   gezag   van   gewijsde   getreden  vonnis  was  veroordeeld,  zal  dat  verleden  wel  altijd  tot  strafverzwaring  leiden.     -­‐ Om  de  regels  van  de  herhaling  te  kunnen  toepassen  moet  een  vroegere  veroordeling  in  gezag  van   gewijsde  getreden  zijn  op  het  moment  dat  de  nieuwe  feiten  worden  berecht.     -­‐ Wanneer   iemand   wordt   vervolgd   die   in   het   verleden   reeds   door   een   in   kracht   van   gewijsde   getreden  vonnis  was  veroordeeld,  zal  dat  verleden  niet  altijd  tot  strafverzwaring  leiden.     -­‐ Om   de   regels   van   de   herhaling   te   kunnen   toepassen   moet   een   vroegere   veroordeling   in   kracht   van   gewijsde  getreden  zijn  op  het  moment  dat  de  nieuwe  feiten  worden  berecht.       Welke   van   onderstaande   stellingen   is   geen   juiste   weergave   van   de   figuur   van   de   deelneming?   (Meerdere   antwoorden  zijn  mogelijk)   -­‐ Wanneer  je  iemand  aanzet  tot  het  plegen  van  het  misdrijf  omschreven  in  art.  173  Sw.  krijg  je  de   straf   die   overeenkomstig   art.   80   en   81   Sw.   onmiddellijk   lager   is   dan   die   waarmee   je   als   dader   bestraft  zou  worden.     -­‐ Een  schulduitsluitingsgrond  in  hoofde  van  de  dader  heeft  geen  effect  op  de  deelnemers.     -­‐ Omdat   deelneming   wilsovereenstemming   vereist,   is   deelneming   aan   een   onachtzaamheidsmisdrijf   niet  mogelijk.     -­‐ Wanneer   je   iemand   wapens   verschaft   voor   het   plegen   van   een   wanbedrijf   zal   je   straf   niet   hoger   zijn  dan  2/3  van  die  welke  op  de  dader  van  toepassing  is.     Welke  van  de  onderstaande  stellingen  is  juist?  (Meerdere  antwoorden  zijn  mogelijk)   -­‐ Wie  op  bevel  van  de  overheid  een  misdrijf  pleegt,  kan  beroep  doen  op  de  rechtvaardigingsgrond   “hoger  bevel”  uit  art.  70  Sw.     -­‐ Zonder   de   rechtvaardigingsgrond   van   het   wettelijk   voorschrift   zou   de   uitoefening   van   de   geneeskunde  moeilijk  zijn.     -­‐ Verschoningsgronden  verschonen  de  feiten  waardoor  ze  niet  meer  als  misdrijf  aanzien  worden.     -­‐ De  schulduitsluitingsgrond  iusta  fustigatio  sluit  de  toepassing  van  art.  398  Sw.  uit.             Welke  van  onderstaande  stellingen  is  een  juiste  weergave  van  de  figuur  van  de  rechtvaardigingsgronden?   (Meerdere  antwoorden  zijn  mogelijk)     -­‐ Een   rechter   moet   bij   de   straftoemeting   rekening   houden   met   het   bestaan   van   rechtvaardigingsgronden  voor  de  betrokken  feiten.     -­‐ Naast   de   drie   rechtvaardigingsgronden   die   wettelijk   bepaald   zijn,   werd   door   de   rechtspraak   tevens  het  hoger  bevel  als  rechtvaardingsgrond  ingevoerd.     -­‐ Om  beroep  te  kunnen  doen  op  noodweer  als  rechtvaardingsgrond  mag  je  alleen  jezelf  verdedigen   en  niet  je  goederen.     -­‐ Wettige   verdediging   is   een   door   de   wet   toegelaten   uitzondering   op   het   algemene   verbod   op   eigenrichting.         Nog  extra  vragen  +  antwoorden  te  vinden  op  de  site  van  het  VRG:     http://vrggent.be/index.php?cat=studie_en_werk&pag=studentencursus_vak.php&studentencursus_vak_pa d=studentencursussen/1b_strafrecht    

2012-­‐2013

14


Internationaal Publiekrecht     1. Algemeen     Dit  lijkt  een  klein  vakje,  maar  vergis  je  niet:  de  leidraad  is  tot  op  ieder  woord  te   kennen,  alsook  nota’s  zijn  van  levensbelang!  Op  het  examen  wordt  de  kennis  van   Cases  en  voorbeelden  getoetst  !!     De   giscorrectie   bij   de   juist   of   foutvragen   zorgt   ervoor   dat   als   je   ergens   een   lichte   voorkeur   voor   hebt,   het   goed   kan   zijn   om   voor   die   keuze   te   gaan.   Je   hebt   statistisch  gezien  nl.  evenveel  kans  om  te  verliezen  als  om  te  winnen,  als  je  denkt   51%   zeker   te   zijn   van   een   antwoord,   heb   je   meer   kans   om   te   winnen   dan   te   verliezen…  Feeling  Lucky  ?       Enorm  veel  succes  toegewenst!!       Hint:  De  Lord  of  the  Ring  -­  fans  kunnen  wel  eens  een  licht  voordeel  hebben  op  het   examen…     2. Leerstof       Te  kennen  leerstof  voor  het  examen:     -­‐  Leidraad     -­‐  Lesnota’s    (heel  erg  belangrijk,  vooral  de  cases  en  voorbeelden  !!)   -­‐  Eventueel  handboek  van  Dixon  (in  het  geval  er  geen  of  onvoldoende  lesnota’s   zijn).   Let   wel:   handboek   van   Dixon   bevat   niet   alle   hoofdstukken   (bv.   internationale   organisaties   of     milieurecht),   dus   lesnota’s   blijven   hoe   dan   ook   belangrijk.       Het  is  geen  open  boek  examen,  dus  handboek  of  wetboek  is  niet  toegelaten!       3. Examen     De  bedoeling  van  het  examen  is  te  peilen  naar  een  degelijke  basiskennis  van  het   internationaal   publiekrecht.   Examenvragen   kunnen   theorievragen   zijn   (theorie,   cases,…)  of  toepassingsvragen.  De  toepassingsvragen  kunnen  gaan  over  fictieve   situaties  of  bestaande  (actuele)  situaties.       Er  zijn  3  types  examenvragen:       -­‐ Multiple   choice   met   gis-­‐correctie   (juist   antwoord   +1,   niets   invullen   =   0;   fout  antwoord  -­‐0,5).     -­‐ Theorie   vragen   (bv.   uitleg   van   bepaalde   begrippen)   of   kleine   toepassingsvragen     -­‐ 1  of  meer  grotere  casusvragen       Een  grote  casusvraag  omvat  veelal  diverse  aspecten  uit  de  cursus  (bv.  deelvraag   over  mensenrechten,  gebruik  van  geweld,  staatsaansprakelijkheid…).        

2012-­‐2013

15


Lees de   vragen   zeer   zorgvuldig.   Voor   de   open   vragen:   geef   enkel   antwoord   binnen   de   voorziene   ruimte.   Probeer   zo   volledig   mogelijk   te   zijn   en   geef   genuanceerde  antwoorden.  Werk  indien  nodig  met  hypotheses.       4. Voorbeeldvragen     Welke  van  de  volgende  stellingen  is  correct?     -­‐ Het   Vluchtelingenverdrag   verplicht   de   verdragstaten   een   verblijfsrecht   toe   te   kennen   aan   erkende   vluchtelingen.   -­‐ Het  Weens  Verdragenverdrag  is  ook  van  toepassing  op  het  Scheldeverdrag  tussen  Vlaanderen  en   Nederland.   -­‐ Het   IGH   heeft   geadviseerd   dat   elke   actie   die   het   recht   op   zelfbeschikking   van   het   volk   van   de   bezette  Palestijnse  gebieden  ontzegt,  een  inbreuk  is  op  het  internationaal  recht.   -­‐ Door  de  Arbitragecommissie  van  de  EG-­‐conferentie  over  Joegoslavië  werd  gesteld  dat  groepen  in   unitaire  staten  geen  intern  recht  op  zelfbeschikking  hebben.   -­‐ Sinds   het   advies   van   het   IGH   over   de   wettelijkheid   van   de   dreiging   met   of   het   gebruik   van   kernwapens,  bestaat  er  een  absoluut  verbod  op  het  gebruik  van  kernwapens  in  het  internationaal   recht.   -­‐ Het   recht   op   zelfbeschikking   is   niet   opgenomen   in   het   verdragen,   doch   is   van   groot   belang,   daar   het  om  een  jus  cogens  regel  gaat.   -­‐ Guantanamo  Bay  valt  onder  de  soevereiniteit  van  de  VS.   -­‐ De  effectendoctrine  zoals  bijvoorbeeld  de  Amerikaanse  anti-­‐trust  wetgeving,  is  een  illustratie  van   blocking  legislation.   -­‐ Het  niet-­‐naleven  van  voorlopige  maatregelen  genomen  door  het  Internationaal  Gerechtshof,  is  een   inbreuk  op  het  internationaal  recht.   -­‐ In  de  Danube-­‐dam  zaak  kon  Hongarije  een  bilateraal  verdrag  opzeggen  op  grand  een  ecologische   noodsituatie     Goed  /  Fout-­  vraag.     Op   10   maart   2011   erkende   de   Franse   president   Sarkozy   als   eerste   de   Libische   oppositie.   Hij   sprak   met   vertegenwoordigers   van   de   Overgansraad,   die   kort   daarvoor   in   de   Oost-­‐Libische   stad   Benghazi   werd   opgericht.  Frankrijk  volgt  met  deze  erkenning  de  Estrada-­‐doctrine.     Open  vraag.   In  de  staat  Matobo  leven  verschillende  etnische  groepen.  De  regering  wordt  gevormd  door  de  Zuwanies,  een   etnische   minderheid.   Een   rebellengroep   van   de   etnische   meerderheid,   de   Kuwanies,   probeert   de   regering   om   ver   te   werpen.   Gedurende   de   zomer   van   2010   wordt   een   etnische   zuivering   uitgevoerd   tegen   de   Kuwanies  door  de  gewapende  troepen  van  de  regering.  Als  reactie  daarop  vallen  de  rebellen  diverse  dorpen   binnen,   die   traditioneel   bewoond   worden   door   de   Zuwanies   bevolkingsgroep   en   begaan   er   tal   van   wreedheden.   Frankrijk   heeft   de   voorbije   jaren   tal   van   investeringen   gedaan   in   Matobo   en   beslist   tot   het   uitvoeren   van   humanitaire   interventie.   De   rebellen   in   Matobo   krijgen   ondersteuning   van   buurlang   Bogno.   Teneinde   deze   steun   te   stoppen,   valt   Matobo   Bongo   aan   met   gewapende   groepen.   Bongo   start   een   procedure   tegen   Matobo   voor   het   IGH   wegens   onwettig   gebruik   van   geweld.   Gezien   de   ernst   van   de   situatie   komt   het   conflict   ook   ter   sprake   op   de   vergadering   van   de   Veiligheidsraad.   Gezien   de   wreedheden   die   er   gepleegd  zijn  door  zowel  de  reguliere  gewapende  groepen  als  de  rebellengroepen,  klinkt  internationaal  de   vraag   naar   strafrechtelijke   aansprakelijkheid   van   de   president   van   Matobo,   en   de   leider   van   de   rebellenbeweging.   -­‐ Bespreek  de  wettelijkheid  van  de  actie  van  Frankrijk   -­‐ Bespreek  de  staatsaansprakelijkheid  van  Bongo   -­‐ Kan   het   IGH   maatregelen   nemen   in   deze   zaak,   nu   de   zaak   ook   op   de   agenda   staat   van   de   Veiligheidsraad?   -­‐ Wat   zijnde   mogelijkheden   en   voorwaarden   om   de   president   en   de   rebellenleider   internationaal   strafrechtelijk  te  vervolgen?     Bespreek  en  verwijs  naar  de  relevante  RS.    

  5. Praktisch  verloop  van  het  examen    

Zorg   ervoor   dat   je   op   tijd   bent   (ten   laatste   10   min.   voor   aanvang   van   het   examen),  zodat  het  examen  op  tijd  kan  beginnen.      

2012-­‐2013

16


Volgnummers   -­‐ Een   lijst   met   volgnummers   zal   worden   bekendgemaakt   op   minerva.   Gelieve  dit  volgnummer  te  onthouden  want  dit  moet  worden  aangebracht   op  het  examenformulier!       Bij  het  binnenkomen  in  het  auditorium:     -­‐ Rugzakken,   handtassen,   mantels,   enz.   dienen   voor/achteraan   in   het   auditorium  achtergelaten  te  worden;     -­‐ GSM's  en  andere  apparatuur  dienen  uitgeschakeld  te  worden  en  worden   eveneens  voor/achteraan  in  het  auditorium  achtergelaten;     -­‐ Pennenzakken   en   brildozen,   handboek,   wetboek,   VN-­‐Handvest   enz.   zijn   niet  toegelaten;     -­‐ Op   de   schrijfbank   zijn   enkel   schrijfgerief,   studentenkaart   en   een   flesje   water  toegelaten;     -­‐ Je  kan  enkel  gaan  zitten  op  een  plaats  waar  de  bank  uitgeschoven  is;     -­‐ Studenten   met   een   bijzonder   statuut   dienen   zich   op   voorhand   aan   te   melden  en  moeten  vooraan  plaatsnemen;     -­‐ Eten  is  niet  toegelaten  (tenzij  om  medische  redenen);     -­‐ Je   mag   het   mapje   met   examenvragen   niet   opendoen   vooraleer   iedereen   neerzit  en  het  signaal  van  aanvang  wordt  gegeven.       Tijdens  het  examen:       -­‐ Er   mogen   geen   inhoudelijke   vragen   of   verduidelijkingsvragen   aan   de   toezichters  worden  gesteld.     -­‐ Het   auditorium   mag   ten   vroegste   worden   verlaten   een   halfuur   na   de   aanvang  van  het  examen  (voor  het  proefexamen  is  dit  na  15  min.).       Examenduur:       -­‐ Het  examen  duurt  max.  twee  uur  (het  proefexamen  duurt  max.  1  uur).       Afgeven  van  examen:       -­‐ Bij  het  afgeven  wordt  het  volledige  mapje  terug  afgegeven  (met  inbegrip   van  vragen  en  klad).     -­‐ Controleer   voor   het   afgeven   of   op   elk   blad   de   gevraagde   identificatiegegevens   staan   (naam,   richting,   studentennummer   en   volgnummer)   en   of   op   het   antwoordformulier   van   de   multiple-­‐choice   vragen  de  permutatiecode  is  ingevuld.     -­‐ Bij   afgifte   wordt   een   aftekenlijst   ondertekend,   op   vertoon   van   de   studentenkaart.    

2012-­‐2013

17


Sociale Psychologie  

1. Algemeen   Op   het   examen   wordt   gefocust   op   de   experimenten,   leer   dus   goed   de   achtergrond,   methodiek   en   de   resultaten.   Ook   de   grafieken   zijn   heel   erg   belangrijk:   soms   vervormt   hij   ze   en   moet   jij   de   juiste   uitleg   aanduiden…   Slides   zeker   ook   checken:   hier   staan   soms   dingen   in   die   niet   in   het   boek   staan   (staat   normaal  wel  aangeduid  op  de  slide).     Neem   ook   een   leesbril   mee   naar   het   examen:   de   vragen   waren   vorig   jaar   erg   klein  geschreven.     2. Leerstof     H1,  2,  4,  5,  7,  11  en  12  zijn  volledig  te  kennen.  De  rest  niet.     3. Voorbeeldvragen     HOOFDSTUK  1   1.  Kurt  en  Dirk  bestuderen  beide  het  menselijk  gedrag.  Kurt  is  een  sociaal  psycholoog  en  Dirk  een  journalist.   Steunend  op  de  omschrijving  van  sociale  psychologie,  welke  verschillen  verwacht  je  tussen  Kurt  en  Dirk?   -­‐ Kurt  gebruikt  statistieken  maar  Dirk  niet   -­‐ Kurt  maakt  gebruik  van  de  wetenschappelijke  methode,  terwijl  Dirk  dit  niet  doet   -­‐ Kurt  bestudeert  verschillende  groepen,  terwijl  Dirk  vooral  individuele  politici  bestudeert   -­‐ Kurt  is  vooral  geïnteresseerd  in  hoe  mensen  zich  tegen  over  elkaar  gedragen,  terwijl  Dirk  vooral   interesse  heeft  voor  de  attitudes  van  personen     2.  Sociale  psychologie  ontwikkelde  zich  tot  een  afzonderlijke  discipline:   -­‐ in  de  late  zeventiende  eeuw   -­‐ in  de  late  achttiende  en  het  begin  van  de  negentiende  eeuw   -­‐ in  de  late  negentiende  en  het  begin  van  de  twintigste  eeuw   -­‐ midden  de  jaren  1950     3.  In  vergelijking  met  sociaal-­‐psychologen  zijn  persoonlijkheidspsychologen  meer   geïnteresseerd  in:   -­‐ hoe  personen  denken,  voelen  en  zich  gedragen   -­‐ het  begrijpen  van  de  onderliggende  oorzaken  van  gedrag   -­‐ de  wetenschappelijke  studie  van  de  psychologie   -­‐ verschillen  tussen  personen  die  stabiel  zijn  over  situaties     4.  Welk  van  de  volgende  stellingen  is  het  minst  consistent  met  de  opvattingen  van   Kurt  Lewin?   -­‐ gedrag  is  functie  van  de  persoon  en  van  de  omgeving   -­‐ sociaal-­‐psychologen   moeten   zich   eerder   richten   op   fundamenteel   dan   op   toegepast   onderzoek   dat   eerder  bedoeld  is  om  de  psychologie  “te  verkopen”   -­‐ sociaal-­‐psychologen   worden   geacht   onderzoek   van   persoonlijkheidspsychologen   te   integreren   in   hun  eigen  theorieën  en  onderzoek   -­‐ het   gedrag   van   verschillende   personen   kan   zelf   verschillen   indien   ze   in   exact   dezelfde   situatie   opereren   HOOFDSTUK  2   1.  Madonna  ontwikkelt  een  toetsbare  voorspelling  over  welke  reclamecampagne  hetmeest  effectief  zal  zijn   voor  haar  platenverkoop.  Ze  voorspelt  dat  een  campagne  die  beroep  doet  op  emoties  meer  succes  heeft  dan   een  die  gericht  is  op  logische  argumenten.  Dit  is  een  voorbeeld  van:   -­‐ veldonderzoek   -­‐ een  hypothese   -­‐ meta-­‐analyse   -­‐ toegepast  onderzoek  

2012-­‐2013

18


2. Armand   voert   een   experiment   uit   om   de   effecten   van   lawaai   op   agressiviteit   te   onderzoeken.   Hij   manipuleert  de  hoeveelheid  lawaai  in  een  studentenclub  en  registreert  het  aantal  keer  dat  de  aanwezigen   elkaar   agressief   aankijken.   Dit   onderzoek   werd   door   beoordelaars   bekritiseerd   omwille   van   de   lage   begripsvaliditeit.  Hun  kritiek  stelt  dat:   -­‐ de  operationele  definitie  van  agressiviteit  bedenkelijk  is   -­‐ de  resultaten  niet  statistisch  significant  zijn   -­‐ de  onafhankelijke  variabele  slecht  ontworpen  is   -­‐ geen  gebruik  gemaakt  werd  van  volkomen  toevallige  toewijzing     3.   Uit   een   onderzoek   over   het   effect   van   lawaai   en   moeilijkheidsgraad   op   de   examenuitslag   blijkt   dat   lawaai   effect   heeft   op   de   examenuitslag   maar   moeilijkheidsgraad   veel   effect.   Dit   resultaat   suggereert   dat   er   sprake   is  van:   -­‐ een  interactie  tussen  twee  onafhankelijke  variabelen   -­‐ een  hoofdeffect  van  lawaai   -­‐ een  correlatie  tussen  lawaai  en  moeilijkheidsgraad   -­‐ een  hoofdeffect  van  lawaai  en  van  moeilijkheidsgraad     4.   Mieke   onderzoekt   de   effecten   van   “crowding”   door   personen   toevallig   toe   te   wijzen   aan   een   conditie   waarin   ze   moeten   werken   in   een   klein   of   in   een   groot   kantoor   op   haar   kabinet.   Dit   heeft   tot   doel   te   garanderen  dat:   -­‐ verschillen   tussen   beide   condities   niet   kunnen   worden   toegeschreven   aan   persoonlijke   eigenschappen  van  de  kabinetsmedewerkers   -­‐ de  externe  validiteit  van  het  onderzoek  optimaal  is   -­‐ een  representatieve  steekproef  van  de  medewerkers  deel  neemt  aan  het  onderzoek   -­‐ de  medewerkers  geen  ethische  bezwaren  hebben  tegen  deelname  aan  dit  onderzoek     HOOFDSTUK  4   1.  Personen,  situaties  en  gedrag  zijn  de  drie  voornaamste  elementen  van:     -­‐ zelfvervullende  voorspellingen   -­‐ sociale  perceptie   -­‐ het  covariatiemodel   -­‐ corresponderende  inferentietheorie     2.  Een  vrouw  met  kleine  ogen,  lage  wenkbrauwen,  een  klein  voorhoofd  en  een  hoekige  kin  zal  er  het  goed   van  af  brengen  indien  ze:   -­‐ ze  als  kind  in  aanraking  komt  met  het  gerecht   -­‐ kandidaat  is  voor  een  job  als  kinderverzorgster   -­‐ beschuldigd  wordt  van  een  misdaad   -­‐ beschuldigd  wordt  van  verwaarlozing  als  volwassene     3.  Onderzoek  toont  aan  dat  personen  met  goed  ontwikkelde  “scripts”  voor  een  bepaalde  situatie  doorgaans:   -­‐ gebruik  maken  van  cognitieve  heuristieken   -­‐ geloven  in  een  rechtvaardige  wereld   -­‐ geneigd  zijn  tot  confirmatorische  vertekening   -­‐ veel  ervaring  hebben  met  die  situatie   4.   Darwin   stelde   vast   dat   mensen   overal   ter   wereld   dezelfde   emotionele   gelaatsuitdrukkingen   herkennen   omdat:   -­‐ ze  aangeboren  zijn   -­‐ aangeleerd  worden  op  jonge  leeftijd   -­‐ cultureel  bepaald  zijn   -­‐ gereguleerd  worden  door  dezelfde  “display  rules”     5.   Mark   gaat   voor   het   eerst   hulp   vragen   aan   een   professor   van   zijn   faculteit.   De   professor   toont   hem   zijn   laatste   onderzoeksresultaten.   Mark   denkt   dat   de   professor   bijzonder   plichtbewust   is.   Dit   is   een   illustratie   van:   -­‐ het  primauteitseffect   -­‐ het  effect  van  een  centrale  trek  op  de  impressie   -­‐ een  persoonlijke  attributie   -­‐ een  situationele  attributie     HOOFDSTUK  7   1.   Welk   van   de   volgende   kwalificaties   is   van   toepassing   op   de   begrippen   conformiteit,   inwilliging   en   gehoorzaamheid?   -­‐ ze  zijn  kwalitatief  verschillend   -­‐ ze  kunnen  voortkomen  uit  diverse  bronnen  

2012-­‐2013

19


-­‐ -­‐

ze resulteren  doorgaans  in  constructief  gedrag   ze  resulteren  doorgaans  in  destructief  gedrag  

2.  Nady’s  vriendinnen  zijn  van  mening  dat  het  laatste  examen  erg  moeilijk  was.  Zij  vindt  echter  van  niet.  Om   onenigheid  te  vermijden  gaat  ze  evenwel  akkoord  met  haar  vriendinnen.  Dit  is  een  voorbeeld  van:   -­‐ private  conformiteit   -­‐ de  wederkerigheidsnorm   -­‐ normatieve  sociale  beïnvloeding   -­‐ gehoorzaamheid     3.  In  welke  groep  zal  de  conformiteit  het  eerst  een  top  bereiken:   -­‐ een  groep  met  4  personen   -­‐ een  groep  met  10  personen   -­‐ een  groep  met  15  personen   -­‐ een  groep  met  25  personen     4.   Alhoewel   de   meeste   personen   akkoord   gaan   met   een   unanieme   meerderheid,   ontdekte   S.   Asch   dat   de   conformiteit  met  80  %  daalt  indien  het  subject:   -­‐ een  medestander  heeft  die  niet  akkoord  gaat   -­‐ weinig  ervaring  heeft  met  de  taak   -­‐ zijn  antwoord  publiek  maakt   -­‐ antwoordt  na  de  meerderheid     5.   De   ouders   van   Jan   zijn   van   plan   te   verhuizen.   Iedereen   van   de   familie,   met   uitzondering   van   Jan,   is   enthousiast  over  de  verhuis.  Jan  heeft  meest  kans  de  familie  te  overtuigen  indien  hij:   -­‐ gebruik  maakt  van  passief  agressieve  argumenten   -­‐ weigert  de  dingen  te  zien  vanuit  het  gezichtspunt  van  de  anderen   -­‐ voortdurend  argumenteert  tegen  de  verhuis   -­‐ vertekende  argumenten  gebruikt  voor  zijn  standpunt  

2012-­‐2013

20


Sociologie  

1. Algemeen

Nieuwe prof,  hier  hebben  we  dus  erg  weinig  informatie  over…         Het  is  geen  gigantische  hoop  leerstof,  maar  wel  een  lastig  boek  om  uit  te  leren,   daarom   zijn   er   veel   goede   samenvattingen   in   omloop   (wij   zijn   niet   de   enige   richting  die  het  vak  hebben).     Volgens   Dr.   Agirdag   is   het   proefexamen   een   goede   weergave   van   het   echte   examen…     Er   staan   ook   vragen   in   het   boek,   ervaring   leert   me   dat   die   op   het   examen  wel  moeilijker  zijn.       Veel  succes!       2. Contactgegevens   Dr.  Orhan  Agirdag   Orhan.Agirdag@ugent.be   Korte  Meer  3,  9000  Gent   Tel.:  0485  48  72  20   Consultatie  enkel  na  afspraak     3. Examen   Maandag  24  juni  2013,  14u00   A  t.e.m.  O  in  het  UFO,  Aud.  L.  De  Meyer   O  t.e.m.  Z  in  de  Ledeganck,  Aud.  1     Multiplechoice-­examen  (duur  =  twee  uur)   40  vragen:   -­‐ 20  situatieschetsen   -­‐ 20  waar-­‐vals-­‐vragen   4  antwoordmogelijkheden  per  vraag,  telkens  1  juist  antwoord     GISCORRECTIE:   Juist  =  3  ptn   Fout  =  -­‐1  pt   Geen  antwoord  =  0  ptn     4. Leerstof   Boek:  Hoofdstuk  1  t.e.m.  8  volledig  (dus  ook  wat  niet  in  de  les  gezegd  is),   hoofdstuk  9  en  10  NIET.  Naast  het  boek  is  er  niets  te  kennen.     Grijze  kaders  (duiding):   -­‐  Te  kennen   -­‐  ‘Slim  leren’:  de  concepten  zijn  belangrijk   Groene  kaders  (actua):   Hulpmiddel  om  kennis  toepassen,  zelf  naar  voorbeelden  zoeken  bij  studeren.  

2012-­‐2013

21


INZICHT →TOEPASSING!   Vragen  bestrijken  de  ganse  cursus,  ook  binnen  elke  vraag  kunnen  meerdere   hoofdstukken  vertegenwoordigd  zijn.     DUS  GEEN  FOCUS  OP:   Namen,  data,  precieze  memorisatie  van  definities  van  begrippen.   Namen  →  altijd  opgenomen  samen  met  begrip  of  theorie   NIET:     “welke  uitspraak  klopt  volgens  Pareto”   WEL:     “welke  uitspraak  klopt  volgens  Pareto’s  elitetheorie”   MAAR:     -­‐  Wel  de  absolute  groten:  Durkheim,  Weber,  Marx   -­‐  Namen  interessant  om  de  leerstof  aan  op  te  hangen…     5. Voorbeeldvragen   Zie  de  slides  van  les  1,  het  proefexamen  en  de  voorbeeldvragen  op  Minerva  (Curios).  In  de  laatste  les  zullen   er  nog  meer  voorbeeldvragen  opgelost  worden.  

Prof.  Agirdag  wenst  iedereen  veel  succes!  

                                    Met  dank  aan  het  Preasidium  van  het  VRG,  in  het  bijzonder:     Niels   Tack,   Toon   Huybrechts,   Jan   Vanderstraeten,   Simon   De   Decker,  Morgan  Bechet  en  Thomas  Kindermans.  

2012-­‐2013

22

Examenbrochure 1e Bachelor 2e semester  

Examenbrochure van het VRG voor het de 1e Bachelor studenten Rechten aan de UGent.

Advertisement