Page 1

TK Development – ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m2


Indhold 1.

Forretningsmæssig platform • Idégrundlag og forretningsmodel • Markeder og segmenter • Relationer til lejere og investorer

2.

Eksekvering af udmeldt strategi • Value drivers – eksekvering af udmeldt strategi

3.

Koncernens resultater • Hoved- og nøgletal • Forventninger

4.

Projektportefølje • Development • Asset Management

5.

Nysalg • Salg af Barkarby Gate (Sverige) • Salg af DomusPro (Litauen)

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 2


1. Forretningsmæssig platform

Futurum Hradec Králové, Tjekkiet 28.250 m²

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 3


Idégrundlag

Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Koncernen er en udviklings- og servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det resultatskabende og kreative bindeled mellem lejer og investor.

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 4


TK Development - det kreative bindeled Forretningskoncept Arkitekter

Ingeniører

Option/køb af jord Lejernes ønsker Investorernes ønsker

Investorer

Færdigt projekt

Projektledelse Udlejning Salg

Lejere

Myndigheder Underleverandører

Entreprenør

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 5


Forretningsområder 1

Development

2

Asset Management

Primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom.

Sekundære forretningsområde er asset management.

Udvikling af projekter fra idéfase til færdigopført projekt.

Projekterne kan gennemføres efter en af flere modeller: a) Solgte projekter • Forward funding • Forward purchase b) Projekter med partner c) I eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed d) Serviceydelser for tredjemand.

Ejerskab, drift, modning og optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor perioden relaterer sig til mulighederne for at kunne tilføre tilstrækkelig merværdi.

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 6


Markeder og segmenter Markeder og segmenter •

Koncernen valgt at fokusere på Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. Koncernen fokuserer på segmenterne • Shoppingcentre • Butikker/storbutikker • Segmentmix. Nuværende forventninger til udvalgte makroøkonomiske nøgletal (BNP og arbejdsløshed) på koncernens markeder viser en generel beskeden men dog stigende vækst.

Danmark

Sverige

Polen

Tjekkiet

Shoppingcentre

Butikker/storbutikker

Strøgejendomme

Kontorer

Segment-mix

Boliger

Makroøkonomiske forventninger Danmark

Sverige

Polen

Tjekkiet

2013e 2014e 2013e 2014e 2013e 2014e 2013e 2014e

BNP vækst (% å/å) Arbejdsløshed (%)

0,8

1,3

1,0

2,2

1,3

2,2

0,3

1,6

7,6

7,2

8,1

7,8

11,0

11,0

8,1

8,4

Kilde: IMF, april 2013

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 7


Organisatorisk fokus på segmenter og risici Organisationen er tilrettelagt så den bedst muligt understøtter de to forretningsområder. Ledelsesmæssig fokusering på de to forretningsområder, herunder ansvarsdeling i direktionen.

Tilrettelæggelse og fokusering af organisationen

Øget fokus på Asset Management

Fokus på Asset Management, herunder udnyttelse af koncernens kompetencer og erfarne medarbejdere for at sikre fortsat fremdrift i modningen af færdigopførte ejendomme.

Nye projekter igangsættes ud fra en nøje vurdering af indtjeningspotentiale sammenholdt med projektets kompleksitet, gennemløbstid, kapitalbinding, herunder balancemæssig og likviditetsmæssig belastning og ressourceindsats i øvrigt. Koncernen anvender en række styringsværktøjer for at sikre et tilfredstillende projektforløb. Byggeri igangsættes normalt først når projektet er mindst 60 % udlejet eller solgt.

Projekt- og risikostyring

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 8


Relationer til lejere og investorer Lejere

Investorer

Koncernen har gennem tætte relationer og en mangeårig erfaring en omfattende viden om lejernes samt investorernes behov og ønsker

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 9


2. Eksekvering af udmeldt strategi

Sillebroen Frederikssund, Danmark 25.000 m²

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 10


Value drivers – mod en bæredygtig forretningsmodel

Markedsmæssig fokusering på DK, SE, PL, CZ Nedbringelse af porteføljen af ikkeigangsatte projekter (grunde) Omkostningstilpasning

Aktiviteterne i Tyskland, Baltikum, Finland og Rusland skal udfases • Tyske aktiviteter er nedbragt ved salg af investeringsejendomme • Retailpark, DomusPro, Vilnius, er betinget solgt til BPT • Kontorer i Berlin og Helsinki lukker i efteråret 2013.

Jordbank skal nedbringes fra DKK 1,1 mia. til ca. DKK 0,5 mia. over en 2-årig periode • Nedbringelsen forløber tilfredsstillende og i henhold til planerne.

De faste omkostninger skal reduceres med ca. 20 % hvoraf halvdelen kommer fra nedlukning af aktiviteterne i Tyskland, Baltikum og Finland • Tiltag til nedbringelse af omkostningerne er effektueret. Fuld effekt forventes i løbet af 2014/15.

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 11


Value drivers – mod en bæredygtig forretningsmodel

Soliditet i niveauet 40 %

Billigere finansiering

Balancen skal tilpasses med en soliditet i niveauet 40 % • Efter gennemførelse af kapitaludvidelse i september 2013 overstiger soliditeten nu 40 %.

Finansieringsomk. skal normaliseres som følge af gennemførte tiltag • Aftale om reduktion af rentesatsen på flere større kreditter er indgået ifbm. gennemførelse af kapitaludvidelsen • Igangværende forhandlinger om rentenedsættelser på andre kreditter.

Det er ledelsens vurdering at der ved gennemførelse af disse tiltag er skabt grundlag for en normaliseret indtjening

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 12


3. Koncernens resultater

Udvikling af centrum Køge, Danmark 27.500 m²

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 13


Hoved-og nøgletal (DKK mio.)

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

HY1 2012/13

HY1 2013/14

Hovedtal: Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Resultat

1.073,2 375,0 201,7 168,0 155,2

1.384,9 200,5 57,5 39,4 25,4

602,4 256,0 127,2 74,2 73,6

359,8 195,8 65,5 14,3 27,0

632,3 -139,5 -241,1 -326,0 -493,3

129,3 49,4 -3,6 -40,0 -186,6

218,8 76,7 29,5 -24,3 -30,1

Samlet balance Projektportefølje Egenkapital

3.816,1 2.541,3 1.506,0

4.377,3 3.253,5 1.593,4

4.622,0 3.424,7 1.866,0

4.639,5 3.498,1 1.876,4

4.009,3 3.030,9 1.389,7

4.538,8 3.615,2 1.697,7

3.941,4 3.002,5 1.355,7

Pengestrøm fra driften Netto rentebærende gæld, ultimo

-331,7 1.509,5

-582,8 2.178,9

-182,7 2.170,2

-78,8 2.244,9

45,6 2.206,1

-75,0 2.327,6

43,1 2.183,4

Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) Soliditetsgrad (egenkapital) Kurs / indre værdi

10,5 % 39,5 % 0,4

1,6 % 36,4 % 0,5

4,3 % 40,4 % 0,5

1,4 % 40,4 % 0,3

-30,2 % 34,7 % 0,4

-20,9 % 37,4 % 0,4

-4,4 % 34,4 % 0,3

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 14


Projektportefølje og gæld Projektportefølje, investeringsejendomme og NRBG DKK mio. 4.000 3.500

1.122

3.000

Ikke påbegyndte

2.500

Projekter med cashflow

2.000

2.183

1.500 1.000 500

244

Under opførelse

314

Investeringsejendomme

1.812

Færdigopførte

0 31.7.13

31.7.13

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 15


NAV pr. aktie pr. 31. juli 2013 DKK pr. aktie

1.123

70 60

(3,8)

(93,7)

(-53,5)

(4,6) 194

(32,2) 1.356

20

(-8,0) 334

490 (40,1) 1.686

30

(93,7)

NAV

(11,6)

50 40

228

(26,7)

80

(1,4)

2.252

(5,4)

3.781

90

60

100

3.942

PASSIVER

161

AKTIVER

10 0

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 16


Forventninger til 2013/14 Ledelsen fastholder forventningerne til 2013/14. • Ledelsen forventer for 2013/14 et positivt resultat før skat af de fortsættende aktiviteter. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed, og resultatet heraf indgår dermed ikke i forventningerne. • Som tidligere oplyst har ledelsen ændret salgsstrategien for koncernens projekter og valgt at acceptere udvalgte projektsalg til reducerede priser. Ledelsen tillægger det således betydning at der foretages salg af flere færdigopførte projekter og grunde i 2013/14.

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 17


4. Projektportefølje

Citycenter BROEN Esbjerg, Danmark 29.800 m²

BROENshopping.dk Facebook.com/BROENshopping.dk

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 18


1

Forretningsområde: Development

Omfatter følgende markeder: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet

Udviklingspotentiale på 451.000 m²

Samlet bogført værdi af porteføljen udgør DKK 1.147 mio.

Udviklingspotentiale i m²

Danmark

Sverige

Polen

Tjekkiet

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 19


1

Forretningsområde: Development

Development = DKK 1.147 mio. (bogført værdi) Færdigopført

Ikke påbegyndte (udvalgte)

Res. Park, Bielany, etape I

Citycenter BROEN,

Amerika Plads (felt A & C)

Stuhrs Brygge

Østre Teglgade

Handelskvarteret Kulan

Boliger 2.950 m2

Shoppingcenter 29.800 m2

Kontor/boliger 24.800 m2

Mix 72.000 m2

Kontor/boliger 32.700 m2

Shoppingcenter/ service 45.000 m2

Bytom Retail Park

Jelenia Góra

DomusPro retailpark

Retailpark 25.800 m2

Shoppingcenter 24.000 m2

Retailpark 11.100 m2

Warszawa, Polen

Esbjerg, Danmark

København, Danmark

Aalborg, Danmark

København, Danmark

Gøteborg, Sverige

Under opførelse Amerika Plads

København, Danmark

P-kælder 16.000 m2

Barkarby Gate

Stockholm, Sverige

Retailpark 20.000 m2

Residential Park, Bielany

Warszawa, Polen

Boliger/service 48.350 m2

Bytom, Polen

Jelenia Góra, Polen

Vilnius, Litauen

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 20


2

Forretningsområde: Asset Management

Omfatter følgende markeder: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet.

Samlet værdi af porteføljen udgør DKK 1.939 mio.

Fokus på salg af færdigopførte projekter • Frigøre likviditet • Genskabe det finansielle beredskab • Kapital til opstart af nye projekter.

Værdi fordelt på lande (bogført værdi i DKK mio.)

Danmark

Polen

Tjekkiet

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 21


2

Forretningsområde: Asset Management

Asset management = DKK 1.939 mio. (bogført værdi) Asset Management Futurum Hradec Králové

Galeria Tarnovia

Sillebroen

28.250 m², 20 % ejerandel

16.500 m², 30 % ejerandel

25.000 m², 100 % ejerandel

Tarnów Polen

Hradec Králové Tjekkiet

130 120 110 100 90 80 70 60 50

2011 2012 Omsætning

Kundetal

Indeks-tal (2010=100) (Udvidelse åbnet i maj 2012)

Frederikssund Danmark

120 110 100 90 80 70 60 50

2011 2012 Omsætning

Kundetal

Indeks-tal (2010=100)

130 120 110 100 90 80 70 60 50

2011 2012 Omsætning

Kundetal

Indeks-tal (2010=100) (Centret åbnede i marts 2010)

Ejendommene forrentes med 6,7 % i forhold til bogført værdi - forventet 7,9 % ved fuld udlejning

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 22


2

Forretningsområde: Asset Management

Asset management = DKK 1.939 mio. (bogført værdi) Asset Management Fashion Arena

Retail Park, Most, Tjekkiet

Galeria Sandecja

Prag Tjekkiet

Nowy Sącz Polen

Retailpark, Aabenraa, Danmark

25.000 m², 75 % ejerandel

Ringsted Outlet, Danmark

17.300 m², 100 % ejerandel

160 150 140 130 120 110 100 90

2011 2012 Omsætning

Strøgejendom, Brønderslev, Danmark

Kundetal

Indeks-tal (2010=100) (Etape 2 åbnede i oktober 2010)

Uddrag af større lejere:

120 110 100 90 80 70 60 50

2011 2012 Omsætning

Kundetal

Indeks-tal (2010=100)

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 23


2

Forretningsområde: Asset Management

Udlejningsgrader

2011/2012

2012/2013

HY1 2013/14

Futurum Hradec Králové, SC, Tjekkiet

97 % *)

100 %

100 %

Galeria Tarnovia, SC, 16.500 m2, Polen

96 %

96 %

94 %

Sillebroen, SC, 25.000 m2, Danmark

89 %

91 %

92 %

Fashion Arena Outlet Center, OC, 25.000 m2, Tjekkiet

90 %

97 %

96 %

Galeria Sandecja, SC, 17.300 m2, Polen

95 %

96 %

96 %

Ringsted Outlet, OC, 13.200 m2, Danmark

59 %

61 %

62 %

Most, RP, 6.400 m2, Tjekkiet

84 %

91 %

91 %

Aabenraa, RP, 4.200 m2, Danmark

100 %

100 %

71 %

Brønderslev, Strøgejendom, 2.400 m2, Danmark

43 %

93 %

93 %

**)

*) Alene for udvidelsen **) Biva A/S under konkurs er lejer af 28,6 % af retailparken

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 24


5. Nysalg

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet 25.000 m²

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 25


Salg af Barkarby Gate, Stockholm, Sverige •

Den 13. juni 2013 blev det ca. 20.000 m² retailparkprojekt Barkarby Gate (Stockholm, Sverige) solgt på forward funding.

Køber af projektet er en fond, som administreres af Cordea Savills.

Byggeriet er igangsat i august 2013 i forbindelse med udnyttelse af option til køb af jord.

Der er planlagt åbning i efteråret 2014.

Barkarby Gate Barkarby Gate

Stockholm, Sverige

Retailpark

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 26


Salg af DomusPro, Vilnius, Litauen •

Den 5. august 2013 blev det ca. 11.100 m² retailparkprojekt DomusPro (Vilnius, Litauen) betinget solgt.

Køber af projektet er BPT Baltic Opportunity Fund, som er en fond under management af BPT Asset Management.

1. etape på ca. 7.500 m² er 79 % forhåndsudlejet med RIMI som hovedlejer.

Der er planlagt åbning i foråret 2014.

DomusPro DomusPro

Vilnius, Litauen

Retailpark

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 27


Disclaimer De forventninger der er omtalt i denne præsentation, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet ”Risikoforhold” i koncernens årsregnskabsrapport 2012/13, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje.

TK Development – delårsrapport, 1. halvår 2013/14 – 26. september 2013 28

H1 2013 14  
H1 2013 14  

http://tk-development.com/Files/Billeder/Issuu/Praesentationer/H1_2013_14.pdf

Advertisement