__MAIN_TEXT__

Page 1

Tjörn

Nr 5/2017

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Go stämning i garaget sid 8–9

Tjörn fortsätter vara en Säker och Trygg kommun sid 4–7

Två år med Tjörnmodellen för integration sid 14–15


Har du skickat in ditt svar? Ä

r du en av de 1 200 Tjörnbor som valts ut för att svara på Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning? Då är det hög tid att skicka in ditt svar! Ditt svar är viktigt och påverkar hur du och andra Tjörnbor kan få ett ännu bättre Tjörn i framtiden. Så tveka inte, utan fyll i de där sista sidorna och posta dina synpunkter! Tack för att du bidrar till ett bättre Tjörn!

Vad ty cker

du om

Tjörn

Du är en av 1 för att svara 200 Tjörnbo medb på Stati r som or äldreom garundersö stiska cent valts ut ralbyrå kn Hur se sorgen, mi ing. Vad tycker ns ljön r du på du om ditt infl och trygg skolan, he ytand e i ko ten här på Ditt sv mmun ön? ar är en?

?

viktig

t! Vi är tac på en ksamma om kä framt ten. Ditt sv du tar dig ide ar tid att om tid n för att gö påverkar svara hu igare ra Tjö undersö se/kom rn bättr r vi arbetar e! munp kn i olitik/k ingar hittar Mer infor matio valite n tochja du på ww Tack w.tjorn mforels på förh . er. an d!

Möjlig

hetern

as ö he

la året

och fö

r hela

livet.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör 2 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

Maria Johannessen formgivning Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren Omslag: I garaget, Delta Ung Fri Tid. Foto: Maria Johannessen Foto om ej annat anges, Maria Johannessen

Tryck: Åtta.45 Upplaga: 7 800 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Tjörn – en säker och trygg kommun för alla I

det här numret av Vi på Tjörn kan du läsa om hur Tjörn arbetar vidare med att vara en Säker och trygg kommun. På sidan 4–6 finns flera exempel på vad kommunen gör för att du som Tjörnbo ska ha en så säker och trygg tillvaro som möjligt. Att bli certifierad som Säker och trygg kommun (eller återcertifierad, som nu är fallet), handlar inte bara om att göra många bra saker för att kommuninvånarna ska känna sig trygga. Det handlar om att samla arbetet och få en helhetsbild för att kunna sätta in ännu fler åtgärder. Eftersom Tjörn varit en Säker och trygg kommun sedan 2011 har det länge varit en självklarhet att arbeta med förbättringar inom området. I år infördes till exempel medborgarlöften efter att fler än 600 Tjörnbor intervjuats av polisen och kommunen. Ett löfte blev att genomföra trygghetsvandringar i två områden på Tjörn (se sidan 5) för att alla som ville skulle få chansen att berätta hur de upplever tryggheten i områdena. Nu ska det formuleras nya medborgarlöften och du kanske var en av dem som fick fylla i en enkät häromdagen när du var och handlade. 1 november kommer ett nytt projekt att starta för att motverka våld i nära relationer. Huskurage är ett samarbete mellan polisen och det kommunala bostadsbolaget TBAB och är en uppmaning till oss alla att våga knacka på eller anmäla om vi är oroliga för att det begås våldshandlingar i en bostad. Ovanstående är förstås bara några exempel för att visa att säkerhets- och trygghetsarbetet ständigt pågår. Att vara en säker och trygg kommun ska genomsyra alla verksamheter, hela tiden. Genom att göra en certifiering enligt Världshälsoorganisationens riktlinjer sätter vi strålkastarljuset på det som redan gjorts, det som görs och det som ska göras i framtiden. Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 3


• Säker och trygg kommun •

Tjörn fortsätter vara en Säker och trygg kommun Tjörn certifierades som Säker och trygg kommun redan 2011. Nu har arbetet med återcertifieringen precis avslutats och Tjörn får vara med på listan bland Europas säkra och trygga kommuner i fyra år till.

D

et är bara femton kommuner i Sverige och 54 kommuner i Europa som får kalla sig Säker och trygg kommun enligt Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer. Att vara Säker och trygg kommun innebär att Tjörn ständigt arbetar skadeförebyggande för alla åldrar, miljöer och situationer. Många av de insatser som gjorts, har du säkert redan träffat på, utan att direkt tänka på att de ingår i ett större sammanhang. Kanske intervjuades du av polisen i mataffären och fick svara på frågor om trygghet? Eller gick på en gratis kurs i hjärt- och lungräddning? Eller kanske hämtade du gratis grus när det var halt på garageinfarten hemma? Arbetet med säkerhets- och trygghetsfrågor ska genomsyra allt arbete som görs i kom-

4 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

munen och självklart synas i samhället för dig som Tjörnbo. Därför har det varit viktigt med både medborgarundersökningar från SCB (Statistiska centralbyrån) och medborgardialog (över 600 Tjörnbor svarade på polisens och kommunens frågor om trygghet). Hur du upplever trygghet och säkerhet i din kommun har varit vägledande när de nya prioriteringarna formulerats. Inför perioden 2017–2021 har därför följande prioriteringar lyfts fram som särskilt viktiga: • Barn och unga • Sociala risker • Drogförebyggande insatser • Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) • Trafikfrågor • Integrationsfrågor

Några exempel på åtgärder som görs är:

• Fler trygghetsvandringar för att inventera områden ur trygghetssynpunkt. I början av oktober 2017 gjordes till exempel en trygghetsvandring i Kållekärr. • Medborgardialogen fortsätter. I dagarna har polisen och kommunen besökt ICA Nordeviks, Almö livs och ICA Rorsman för att prata trygghet med Tjörnborna.


• Fixartjänst för äldre och seniorsäkerhet hemma (se artiklar på sidan 6–7). • Samverkansgruppen SSPFR – skola, socialtjänst, polis, kultur- och fritid samt räddningstjänst samverkar kring ungdomar i åldern 12–18 år för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap, droger eller kriminalitet. • Föräldrautbildningen Aktivt föräldraskap.

• Livbojen har samtalsgrupper för barn och ungdomar som har någon nära anhörig som dricker för mycket alkohol, tar droger eller har psykisk ohälsa.

Medborgardialog med polisen

för ökad trygghet

Träffade du polisen och Tjörns kommun när du var och handlade häromsistens? Den andra veckan i oktober var det åter dags att höra hur du som Tjörnbo upplever tryggheten i kommunen.

F

ör ett år sedan var det 676 Tjörnbor som svarade på polisens frågor om trygghet. Resultatet visade att de allra flesta Tjörnborna känner sig trygga i sin kommun. Vissa upplevde otrygghet i trafiken och i några utpekade områden. Utifrån svaren formulerades ett medborgarlöfte. Bland annat utlovades trygghetsvandringar i Tubberöd i Skärhamn och Kållekärr eftersom dessa områden upplevdes som mindre trygga. Vandringarna har nu genomförts, den senaste i Kållekärr i början av oktober. Andra åtgärder som utlovats och genomförts är flera insatser mot trafik och droger. Nu är det dags att formulera nya medborgarlöften. Den här gången har polisen och representanter för kommunen funnits på plats i Rönnäng (ICA Rorsman), Myggenäs (Almö Livs) och Skärhamn (ICA Nordeviks) för att fråga Tjörnborna om säkerhet och trygghet. Snart får du reda på hur det gick och vilka medborgarlöften som formuleras för 2018.

• Trygghetsteamen i skolorna – vuxna med uppgift att förhindra att barn kränks eller mobbas. • Arbete mot hedersrelaterat våld – skolorna har under tre års tid genomfört projektet Kärleken är fri, utarbetat av bland annat Rädda barnen för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 5


• Säker och trygg kommun •

Säkerhetsrond för alla över 80 Alla Tjörnbor som fyllt 80 år får ett erbjudande om en säkerhetsrond i hemmet. Vi på Tjörn följde med hem till Egon och Elvy Nilsson.

E

gon Nilsson fyllde 80 tidigare i år och fick då ett brev hem från Trygg hemma-teamet med erbjudande om en säkerhetsrond där man går igenom risker för fallolyckor i hemmet men också brandsäkerhet. – Vi har pratat mycket om vad vi behöver göra för att göra hemmet säkrare, men det är alltid bra att få lite nya tips också, säger Egon Nilsson.

annat halkskydd att lägga under mattorna, halkmattor i badrummet, nattbelysning, handtag och broddar. De berättar också om fixartjänsten och uppmanar Egon och Elvy att ringa dem nästa gång de behöver gå upp på en stege. (Läs mer om Fixartjänsten i artikel intill)

– Det var ju jättebra att få en sådan här genomgång. En brandsläckare har vi redan, men nu ska vi köpa en brandfilt och kolla batterierna till brandvarnaren. Vi visste att fixartjänsten fanns, men nu är steget inte så långt att ringa dem, säger Elvy Nilsson.

FIFFIGA LÖSNINGAR

Tillsammans med Kerstin Sjö och Susanne Kareflod från Trygg hemma-teamet fick Egon och Elvy en genomgång av tänkbara risker i sitt hem. Säkerhetsronden var mer ett samtal runt köksbordet där Kerstin och Susanne visade olika fiffiga lösningar som kan göra vardagen säkrare. I sin väska hade de med sig exempel på bland Kerstin Sjö och Susanne Kareflod ger tips om ett säkrare hem.

6 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017


Fixartjänst för alla över 67 Är du över 67 år och bor på Tjörn kan du få kostnadsfri hjälp av Fixartjänst. Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att förebygga fallolyckor.

M

ed fixartjänster menas vardagssysslor i hemmet som man bör avstå från på grund av risken att falla och skada sig. Det kan handla om att sätta upp gardiner, byta glödlampor, byta batterier till brandvarnare. Fixartjänsten kan också halksäkra mattor, flytta mindre möbler och hjälpa dig få ordning på sladdar som det annars är lätt att snubbla på.

ENKLARE ARBETSUPPGIFTER

De tjänster du kan få hjälp med är alltså enkla tjänster som inte kräver en fackman. Det får heller inte vara arbetsuppgifter som du normalt får genom hemtjänsten.

Fixartjä nst

Kommun al fixartj säkerhe tsservice änst och

Fixartjänsten är kostnadsfri, men du betalar själv för eventuellt material som behövs. Du bokar både fixartjänst och säkerhetsrond på telefon 0304-60 18 66, måndag–torsdag klockan 8–16.

Tomoko Konoike, Förborgat berg – dörrmålning, 2008. Mori Art Museum. Motivet är berget Fuji och ett flickansikte som tycks träda fram ur naturen, målat på fyra paneler i en skjutdörr.

Japansk höst

på Nordiska Akvarellmuseet Naturens ande är temat för utställningen som anspelar på det vi inte alltid ser. I den moderna japanska konsten finns en djup känsla för naturen men också för dess sårbarhet – som visade sig i all sin kraft i samband med jordbävningen 2011.

D

et finns mycket att upptäcka i höstens utställning på Nordiska Akvarellmuseet, där det visas japansk konst av världsklass. Här kan du vandra runt i ett fruset vinterlandskap, slå dig ner i ”biblioteket” bland Isamu Noguchis papperslampor (som senare kopierats av Ikea), beundra japanska kimonos – inte bara i siden. En del av verken för tankarna till japanska mangaserier och animefilmer*. Även dessa trådar har museet plockat upp genom att det under hösten visas ett stort urval japanska tecknade filmer och att du som besökare kan prova på att teckna på japanskt vis i den särskilda mangaverkstaden. Förutom verk av sex samtida konstnärer och Isamu Noguchi visas också några äldre verk från Östasiatiska museet. På

så vis får vi följa traditionens trådar och se hur de påverkat dagens konstnärer. * Manga är det japanska ordet för tecknade serier. Anime är det japanska ordet för tecknad film.

Museichef Bera Nordal och professor Mark Dean Johnson berättar om Isamu Noguchis papperslampor. VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 7


Go stämning i Garaget Varje tisdag träffas tjejerna och mekar med sina epa-traktorer, mopeder och inte minst sin folkracebil. Vi på Tjörn hängde med dem en spännande onsdagskväll, fyra dagar innan tävling.

K

anske såg du ungdomarnas utställning med garagekonst på biblioteket i Skärhamn. I konstrummet där vi är vana att se bildkonst, skulpturer och textila hantverk, har vi tidigare i höst kunnat se konstverk i form av svetsade fälgar, fronten på en bil och snyggt dekorerade skåpsdörrar från garagets omklädningsrum. – Det var kul att måla grejerna. Jag tänkte inte på att det kunde bli konst, säger Tova CKarlsson, 15. Några dagar senare i garaget är Tova i full gång med något ännu större. Om fyra dagar ska hon köra sin första tävling i folkrace. Hon tävlar i debutantklassen med bilen hon och garagekompisen Frida Johannisson, 18, kom över under en

8 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

folkracetävling i Kungshamn i somras. Frida har kört två tävlingar förut men det blir första gången hon tävlar i seniorklassen för damer. BILEN GÖRS KLAR FÖR TÄVLING

Den här kvällen är det bråttom att fixa det sista. Gaspedalen är bara halv och behöver lagas, bilbältet behöver monteras fast bättre, styrningen behöver kontrolleras och inte minst ska bilen målas så den blir så snygg den kan bli. Och bilen, den kanske de inte har kvar efter lördagens tävling. Efter varje folkrace-tävling läggs nämligen alla bilar ut till försäljning för 6 500 kronor. Om flera är intresserade av samma bil är det lottdragning

som gäller. Just nu är det bara tjejgruppen som har en folkracebil, men efter nästa tävling kan allt ändra sig. – Då kanske vi har två bilar i garaget, eller ingen, säger Åke Jonasson, ungdomskonsulent i Tjörns kommun. TJEJERNA TAR PLATS

Åke träffar ungdomarna i garaget i Kollung (Skärhamn) två kvällar i veckan. På tisdagar träffas killarna, på onsdagar tjejerna. Motorgruppen har funnits sedan 2012, men det är bara under det senaste året som killarna och tjejerna fått varsin kväll. – Jag såg att det var svårare för tjejerna att ta plats så jag ville prova att dela upp dem. De har utvecklats enormt sedan


de blev en egen grupp. De flesta har EU-körkort och kör epa-traktor och nu ska de tävla i folkrace, säger Åke Jonasson. Förutom att göra i ordning folkracebilen, är flera projekt i gång i garaget. Ebba Andreasson och Karin Fernemar, båda 15, hjälps åt att fixa tutan i Ebbas epa-traktor, för då kan de vara med på bilbingo. Jessica Gadolin, 15, håller på att ta sin tävlingslicens och hjälper till där det behövs. – Det är väldigt kul att komma hit på fritiden. Jag har fått många nya kompisar här, säger Jessica. UNG LEDARE

Felix Göransson, 20, som är bilmekaniker på dagarna och extraknäcker som Ung ledare två kvällar i veckan, tar sig an gaspedalen till tävlingsbilen. Det finns flera dimensioner i att arbeta med bilar och ungdomar, menar Felix. Nu samlar han på sig erfarenhet som ungdomsledare för att så småningom kunna kombinera sitt intresse för bilar med sitt ännu större engagemang för ungdomar. Han vill bli fordonslärare på gymnasiet. – Bilar är kul, men inte det viktigaste. Att jobba med och stötta ungdomar är det roligaste som finns, säger Felix.

Motorgruppen – en del av Delta Ung Fri Tid Motorgruppen, eller Garaget som ungdomarna kallar det, är en del av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar. Förutom Garaget finns till exempel mötesplatser (Kultur- och fritidscentra) i Skärhamn och Häggvall med möjligheter att dansa, se på film, skapa musik, spela spel och mycket mera. Några av dem som varit med längst i motorgruppen har blivit ”Unga ledare”. Frida Johannisson och Felix Göransson har varit med sedan den första motorgruppen startade 2012 och är nu unga ledare. De fungerar som förebilder för de ungdomar som är med i gruppen, både i och utanför garaget.

Hur gick det på tävlingen? Tova kom inte överens med bilen inför tävlingen och valde att skjuta fram sin premiär. Frida nådde ända till B-final och en fjärdeplats i tävlingen, trots att bilen vid ett tillfälle hamnade på taket. De andra tjejerna i gruppen var med vid sidan av banan, liksom killarna som var funktionärer och bland annat såg till att välta tillbaka bilar som voltat. Eftersom ingen lämnade anbud på tjejernas bil, är den nu tillbaka i garaget, redo för nästa folkracetävling. Killarna försökte köpa en bil, men lotten föll inte på dem. VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 9


Skolor på södra Tjörn drabbade av luktproblem Rönnängs skola flyttar verksamheten under tiden som renovering av luktproblem pågår.

R

edan den 18 september påbörjades flytten. Då flyttade tre klasser till Klädesholmens skola. Nu utreds vart flytten av resterande klasser ska gå. – Att flytta en skola kräver många förberedelser. Det handlar om lunch, transporter, tillgång till idrottssalar och mycket annat. Det viktigaste för oss är att det blir så bra som möjligt för barnen, säger Staffan Lindroos, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen. Renoveringsarbetet som påbörjades efter sommaren gör det svårt att ha undervisning. Det tillsammans med den starka lukten, som gett både elever och medarbetare besvär, gör att skolan planerar för en flytt av alla årskurser.

SKADAN BEROR PÅ TRÄSKYDDSMEDEL SOM BLIVIT FUKTIGT

Rönnängs skola har undersökts av konsultföretaget Polygon som har konstaterat att syllar i konstruktionen är impregnerade med ett träskyddsmedel, KP Cuprinol. Detta medel användes i Sverige främst under 50-, 60- och 70-talet. KP Cuprinol innehöll ett kopparsalt samt pentaklorfenol och andra klorfenoler. Ämnet förbjöds 1978 av arbetsmiljöskäl. – Vid fuktpåslag kan mikroorganismer omvandla klorfenol till kloranisoler, vilka är mer flyktiga än ursprungsämnet och därför kan de avgå till inomhusluften. Kloranisoler luktar skarpt och unket och lukten påminner om mögellukt. Lukt kan kännas redan vid mycket

låga halter i storleksordningen nanogram per kubikmeter. Lukten bidrar till en dålig inomhusmiljö, säger Sandra Johnnesson och Jonas Brisman, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Skolsköterska och företagshälsovård är inkopplade. FÖRBÄTTRINGSARBETEN GÖRS SAMTIDIGT

I samband med att Tjörns Bostads AB byter ut de fuktskadade syllarna görs även andra förbättringar som byte av fönster, nya armaturer och rengöring av ventilationen. På vissa platser byts delar av golvmaterial och textilier ut. Det kommunala bostadsbolaget Tjörns Bostads AB (TBAB) äger skolbyggnaderna.

En utredning om den fysiska arbetsmiljön i Bleketskolan pågår En första provtagning har också gjorts i Bleketskolan. Den har gjorts i ett mindre rum och i ett klassrum i den övre längan i Bleketskolan. Proverna har analyserats av Pegasus LAB och svaren visar att det uppstått en kemisk reaktion i syllarna. Ämnet klorfenol har spårats och det är troligt att Cuprinol har använts även här. Ytterligare prover kommer att tas.

10 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017


Väg 160/169 finns med i regionens nya trafikplan En ny regional trafikplan för Västra Götaland ska snart beslutas. I planen finns flera förslag till förbättringar för vägar och järnvägar. För Tjörns räkning är det positivt att väg 160 och 169 finns med.

I

planen utpekas väg 160 från E6 (Spekeröd) till Skåpesund och väg 169 från Myggenäs korsväg till Vallhamn som vägar med brister som behöver åtgärdas. Det handlar framför allt om framkomlighet och trafiksäkerhet. Väg 169 betraktas dessutom som riksintresse fram till Vallhamn eftersom så många viktiga godstransporter sker där. – Det är en framgång att vägarna 160 och 169 betraktas som brister. Det betyder att de ska utredas och om utredningen kommer fram till att de ska åtgärdas kan berörda kommuner få ekonomiskt stöd från regionen för att genomföra åtgärderna, säger Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt i Tjörns kommun. Eftersom utredningen kring Myggenäs korsväg redan är klar finns det också ett försprång

som kan göra att utredningen går snabbare.Några av de brister på väg 160 och 169 som beskrivs i planen är: • bristande framkomlighet för personbils-, kollektiv- och godstrafik • mindre störningar leder snabbt till köer och ökade restider • risken för trafikolyckor ökar när trängseln ökar • trafiksäkerheten försämras när olika trafikslag ska samsas Övriga projekt i vårt område som finns med i planen är en utbyggnad av väg 160 på Orustsidan, mellan Skåpesund och Varekil. Där blir det byggstart redan 2018–2020. Ett resecentrum i Stenungsund finns också med i planen.

Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029 Alla län i Sverige har gjort trafikplaner som i sin tur ska rapporteras till Regeringskansliet. Samtliga trafikslag ska finnas med, som vägar, järnvägar och gång- och cykelvägar. Planen är skriven så att de projekt som ligger närmast i tid är ”namngivna” (till exempel Skåpesund–Varekil och resecentrum i Stenungsund) medan de som ligger längre fram i tid räknas som ”brister” (till exempel väg 160/169) som innan de åtgärdas ska utredas. I sitt remissvar till Västra Götalandsregionen skriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med Tjörn och andra kommuner i Göteborgsregionen att väg 160/169 tillhör de mest angelägna bristerna att utreda och åtgärda.

11 – VITJÖRN PÅ TJÖRN nr 5–2017 VI PÅ nr 5–2017 – 11


Tjörnföretagaren

På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher. I olika företagsreportage får du ta del av den bredd som finns i det lokala näringslivet.

Som företagare måste man vara lite som gummi Någon som borde veta är Tjörns Däcks ägare och grundare Lars Hammar. Efter att ha drivit sin verksamhet i anslutning till hemmet i drygt tio år blev det nödvändigt att hitta andra lokaler för att kunna växa. Lars har, likt majoriteten av Tjörns företag, varit ensamföretagare sedan starten.

M

en sedan sommaren har han kunnat anställa en person på heltid. Under högsäsongen på vår och höst räcker dock inte två personer för att täcka Tjörnbornas behov av Lars tjänster.

SNART VILL ALLA BYTA DÄCK

För att själv inte jobba dygnet runt tar han då hjälp från andra företagare i sitt nätverk. – Som företagare måste man vara lite som gummi, anpassningsbar och flexibel. I år hoppas jag att vi skall kunna vara åtta personer i verkstaden under 12 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

de mest intensiva veckorna av hjulskifte, säger Lars Hammar. När vi träffar Lars, uttrycker han att september är lugnet före stormen, men snart kommer en tid då han slaviskt följer alla väderprognoser. 13 grader och duggregn skapar inte behov av vinterdäck, men ofta slår vädret om snabbt och då vill vi alla byta våra däck, helst på sekunden. Även om Lars har hjälp, får han och andra i branschen räkna med långa arbetsdagar under några intensiva veckor. – Det är inte ovanligt att jag kommer hem framåt midnatt.

Så det är tur att jag har en förstående familj. I och med flytten till Kållekärr för ett och ett halvt år sedan, slipper de dock trafikstockningen hemma på gårdsplanen. INTE BILLIGAST, MEN BÄST

Men det är inte bara hjulskifte som företaget arbetar med. På våren säljs 150 däck i veckan och under övriga året handlar uppdraget mer om att vara en guide för kunden. Vi inser snabbt under rundturen i verkstaden att däck är en vetenskap


i sig och att jämföra hjul med hjul inte är helt enkelt. Det är också sin expertis som Lars lyfter som sin främsta anledning till varför kunderna valt honom. – Jag konkurrerar inte genom att vara billigast. Min verkstad ska vara en av västsveriges modernaste däckverkstäder. FRÅN ANSTÄLLD TILL FÖRETAGARE

Att det skulle bli däck eller ens eget företag var ingen självklarhet för Lars men att arbeta med händerna och lösa problem har alltid varit i fokus. I samband med att hans dåvarande arbetsgivare behövde minska sin personalstyrka och att Gummikungen i Vallhamn försvann för 13 år sedan, såg Lars en möjlighet. Han beskriver sig som försiktig och att företaget har fått växa vid sidan av olika anställningar, där han arbetat med service av maskiner. Sedan cirka sex år tillbaka driver han sitt företag på heltid. Att få styra sin egen tid och sin egen utveckling är främsta fördelen med företagande.

Ris och ros för företagsklimatet på Tjörn Svenskt Näringsliv presenterade i september en ny rankning för företagsklimatet. Rankningen visar att det finns både styrkor och svagheter i kommunen.

A

llmänhetens attityder mot företagandet har stärkts och samarbetet mellan skola och näringsliv har förbättrats. Företagen upplever också en attitydförbättring och upplever en minskad kommunal konkurrens.

Allan Axelsson fick Hälsopriset Priset delades ut på Hälsans dag i september och går till någon eller några som gjort något gott för hälsan i Tjörns kommun.

A

Men trots kommunens insatser för ett förbättrat företagsklimat, tappar den i den totala rankningen från plats 93 till 134 av landets 290 kommuner. Tjörn har till exempel backat vad gäller bemötande från kommunen och förståelse för företagarnas förutsättningar. Rankningen består av en attitydmätning som genomfördes bland företagare på Tjörn i våras och en statistisk analys. Statistik som påverkar resultatet för Tjörns räkning är till exempel färre nystartade företag och en höjd kommunalskatt.

llan Axelsson har i snart femtio år engagerat sig för vandringsleder, motionsspår och längdåkningsspår på Tjörn. Han var med och startade Myggenäs Fritidsklubb och var initiativtagare till elljusspåret i Myggenäs. Han har också under många år preparerat skidspåren på golfbanan och är en av eldsjälarna som såg till att det blev fina vandringsleder på Sundsby. – Jag är tacksam för priset, men jag hade inte kunnat göra något av det jag gjort utan mina kompisar i MFK eller min fru, som låtit mig lägga ner så mycket tid på ideellt arbete. Priset är en vandringspokal skapad av konstnären Johan Eyssen och delades ut av Tjörns kommun och Tjörns sparbank.

TIDIGARE PRISTAGARE

2016: Annika Zäll och LarsErik Feuk för arbetet med Sibräcka Änglar, ett fotbollslag för funktionsnedsatta. VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 13


Två år med Tjörnmodellen för integration Sedan hösten 2015 har en Tjörnmodell för flyktingmottagande utvecklats. Den bygger på samarbete. Integrationsenheten i kommunen samordnar arbetet med allt från bostäder till samverkan med frivilligorganisationer, arbetsförmedlingen och skolor.

T

vå år har gått sedan världen, Sverige och Tjörn fick se den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget. Ungefär 400 personer kom till Tjörn då. En del blev kvar, andra flyttade vidare. Sedan dess har situationen ändrats. Den nya bosättningslagen har inneburit ett åtagande för Tjörn att under 2016 ta emot 53 nyanlända och i år 38. Flera ensamkommande har fyllt 18 och i samband med att staten har sänkt ersättningen till kommunerna har flera HVBboenden stängt (läs mer i artikel intill.) I dag bor cirka 200 nyanlända på Tjörn. Ungefär lika många bor på Tjörnbro park,

där kommuner som Göteborg, Partille, Härryda och Mölndal har köpt platser. För de boende där, ansvarar Tjörns kommun för förskola/skola för barnen. Migrationsverket har inte längre några platser på Tjörnbro park.

sådana samarbeten är integrationscentret, kvinnogruppen, språkcafét och mat & prat. Ett projekt som nyss startat är Svenska kyrkans Kontaktpoolen, som hjälper nyanlända att övningsköra för körkort.

KOMMUNEN OCH FRIVILLIGORGANISATIONERNA

VÄGEN TILL FÖRSTA JOBBET

Kommunens integrationsenhet har sedan starten 2015 ett väl fungerande samarbete med frivilligorganisationerna (till exempel Röda korset, Svenska kyrkan, studieförbunden). De träffas regelbundet för att titta på vilka behov som finns för tillfället och hur respektive organisation kan hjälpa till på bästa sätt. Några exempel på

Abeer från Syrien fick en praktikplats hos Tjörns Måltids AB.

14 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

Det är Arbetsförmedlingen som håller i etableringsfasen i samarbete med Tjörns kommun och olika arbetsgivare. Under två år studerar den nyanlände svenska och matchas med tänkbara traineejobb eller instegsjobb. Idag är 73 nya Tjörnbor i etableringsfasen. Några har skaffat jobb på egen hand på deltid och studerar svenska resten av tiden. Några är med i kommunens egen satsning på vårdpersonal eller barnskötare. De som inte har någon praktik eller till exempel instegsjobb, studerar svenska på heltid. Tjörns kommun och de kommunala bolagen har som arbetsgivare haft flera instegsjobbare med lyckat resultat. Några kommer att få fortsatt anställning. De flesta nyanlända i etableringsfasen är i åldern 25–44 år, vilket ger stora möjligheter att investera i kommande arbetskraft och för Tjörn att få fram-


tida skattebetalare. Det är få av de arbetslösa nyanlända som närmar sig pensionsåldern. RANDI ÄR TJÖRNS KOMMUNS FLYKTINGGUIDE

De flesta nyanlända i etableringsfasen är i åldern 25–44 år, vilket ger stora möjligheter att investera i kommande arbets-

Är du arbetsgivare och är nyfiken på vilka anställningsformer som finns? Kom till träffen för företagare och nyanlända i Stenungsunds Arena den 8 december. Där kan du också träffa Tjörns nya flyktingguide Randi Hawrami. Du kan också kontakta Randi på 0304-60 14 17.

kraft och för Tjörn att få framtida skattebetalare. Det är få av de arbetslösa nyanlända som närmar sig pensionsåldern. INTEGRATIONSCENTER I SKÄRHAMN

Integrationscentret är en mötesplats för nya och gamla Tjörnbor som bedrivs i samverkan mellan kommunen och frivilligorganisationerna Röda Korset, Svenska kyrkan och ABF. Här kan nyanlända få hjälp i kontakter med myndigheter, fylla i blanketter, svenskläxan eller annat. KVINNOGRUPPEN

Kvinnogruppen är en mötesplats för kvinnor på Tjörn, nyanlända och etablerade. TUBBETISDAGAR

I höst får sommarens succékvällar i Tubberöd, Skärhamn, en fortsättning för barn, ungdomar och vuxna som vill slöjda tillsammans.

Färre HVBboenden på Tjörn Under 2017 har staten ändrat förutsättningarna för ensamkommande barn samtidigt som antalet ensamkommande kraftigt minskat. Därför har flera boenden på Tjörn stängts.

I

slutet av 2016 hade Tjörns kommun ansvar för 84 ungdomar under 18 år. I september 2017 finns 47 ensamkommande ungdomar kvar. Till årsskiftet beräknas endast 26 vara kvar, varav de flesta redan nu bor i familjehem. Kvarvarande ungdomar bor på ett mindre HVB-hem med dygnet-runtbemanning och ett stödboende. Avvecklingen av boenden har också inneburit att personalen har minskats.

VAD HÄNDER MED 18-ÅRINGARNA?

De populära Tubbetisdagarna får en fortsättning inomhus i höst.

Några av ungdomarna över 18 som har fått uppehållstillstånd har fått egna boenden och har då kunnat stanna kvar på Tjörn. De ungdomar som fyller 18 år och inte har uppehållstillstånd återgår till Migrationsverkets ansvar där asylprocessen fortsätter. Dock har en del ungdomar på eget initiativ ordnat boenden på Tjörn och kan då under asylprocessen gå kvar i sina respektive skolor.

VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 15


Hej rektor! Linda Åberg, Anna Kern, Jenny Lundström och Lisa Adolfsson har precis börjat sina nya tjänster som rektorer respektive förskolechef i Tjörns kommun. Vi på Tjörn frågade dem vad de brinner för i sina jobb...

Anna Kern, rektor Skärhamns skola ... alla elevers rätt till utbildning och möjlighet att bidra till ett fortsatt demokratiskt samhälle. Det är viktigt för mig att verka för elevers inflytande i skolan och därför är jag extra stolt över

vårt nya elevråd. Pedagogiken i skolan är också viktig – den behöver utvecklas för att möta samhällets krav på välutbildade människor. Att i min vardag få varva en samhällsvision med glädjen och spontaniteten från eleverna är oslagbar.

Lisa Adolfsson, rektor Rönnängs skola ... att se elever och personal utvecklas till att bli ännu bättre än vad de redan är. Min första uppgift på skolan blir att lära

Därför är jobbet som rektor/förskolechef det bästa jobbet jag kan tänka mig: – Det är fantastiskt roligt och utvecklande att få möjlighet att leda och samordna det pedagogiska arbetet.

Jenny

16 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

– Det är en stor förmån att få vara med och bidra till framtidens samhällsutveckling.

Anna

– Ingen dag är den andra lik, man vet aldrig vad man behöver ta tag i.

Lisa

– Efter många år i skolans värld blir rektorsjobbet en spännande utmaning. Jag gillar att vara spindeln i nätet!

Linda


känna eleverna och personalen, sedan vill jag arbeta för att få en skola som följer med samhällets utveckling. Det jag gillar bäst med jobbet är att ingen dag är den andra lik och jag aldrig vet vad jag behöver ta tag i. Jenny Lundström, förskolechef Myggenäs förskola ... att driva den pedagogiska utvecklingen och skapa en arbetsplats där barn, personal och verksamhet hela tiden utvecklas. Det vill jag uppnå genom att arbeta systematiskt. Både små och stora ska kunna nå så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Alla ska känna att de är viktiga – barn, föräldrar och personal. När barnen lämnar oss vill jag att de ska vara trygga och harmoniska, väl rustade för framtiden. Linda Åberg, rektor Kållekärrs skola ... skolutveckling och alla personliga möten med barn och vuxna. Jag vill jobba för en trygg skola, där elever och personal trivs och blir sedda, en skola med hög måluppfyllelse. Efter många år som lärare är det en spännande utmaning att bli rektor. Jag gillar att vara spindeln i nätet och att ha många varierande arbetsuppgifter.

Vad gör en rektor? En rektor är inte bara pedagogisk ledare på skolan eller lärarnas chef. Det finns många uppgifter som en rektor har ansvar för. Här är några av dem: Pedagogisk ledare Rektorn ska se till att de nationella målen i läroplanen följs och att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till kunskapskraven i läroplanen. Elevinflytande Rektorn har ansvar för att sättet att jobba i skolan gynnar elev-inflytande. Arbetsmiljö Eleverna ska ha tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Särskilt stöd och hjälp Undervisningen och elevhälsan ska fungera så att eleverna får den hjälp de behöver. Kontakt hem – skola Om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan är det rektorn som har ansvar för att det upprättas en kontakt mellan hem och skola. Utvecklingen av samarbete mellan hem och skola är också rektorns ansvar – att till exempel föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta. Kompetensutveckling Rektorn ska se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt. Samarbete förskoleklass – skola – fritidshem Samverkan med förskolan Samverkan med andra skolor och med arbetslivet Skolans internationella kontakter Källa: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Rektorn ser till att medarbetarna får kompetensutveckling. Här lär sig lärare på Tjörn mer om programmering.

VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 17


Löp med ljus! Det finns två elljusspår på Tjörn. Så snöra på dig joggingskorna och se var du sätter fötterna!

E

lljusspåret i Myggenäs är en slinga på 2,5 kilometer som går runt Myggenäs bostadsområde. Starta vid Myggenäs skola där det finns parkering. Bakom Häggvallskolan finns en belyst slinga på 1,2 kilometer. Parkera vid Häggvallskolan. De flesta gång- och cykelvägar på Tjörn är också upplysta.

Med busskortet syns skolbarnen bättre!

N

u har skolelevernas busskort fått fodral med reflexer! Så en uppmaning till alla barn så här i höstmörkret är: Vifta så mycket du orkar med busskorten när bussen närmar sig! Och till dig som är ute och rör dig på vägarna så här års – ta fram reflexerna och använd dem! Du syns inte, även om det är gatlampor längs vägen. Sätt reflexerna långt ner på armar och ben där de är i rörelse. På med reflexen, så syns vi på Tjörn!

Får Margareta sova lugnt i sin grav? Kom till Sundsby säteri på höstlovet och träffa Margareta när hon försöker ta reda på sanningen om alla skrönor som berättas om henne. I den dramatiserade vandringen får du möta flera av dem det berättas om… ännu!

H

ur var det nu med den inmurade prästen? Och Helga i Pilane som dömdes för häxeri – var verkligen Margareta en av dem som fick henne dömd? Och hur var det med den kärlekskranke studenten Sven Sunesson, som sägs ha blivit halshuggen för att han blev kär i en av Margaretas adelsdamer? Vandringen på Sundsby börjar som en helt vanlig guidning. Sedan händer det grejer – mer än så får du inte veta just nu. Men att du får möta flera av de personer som det pratats om på Sundsby sedan 1600-talet, det är säkert! Den dramatiserade vandringen på Sundsby är ett arrangemang av Tjörns kommun och Tjörns kultur- och teaterförenings dramasektion.

VÅGAR DU FÖLJA MED?

Kom till Sundsby säteri någon av följande tider: 30 och 31 oktober klockan 17.30 och 19.00 1 november klockan 17.30 och 19.00 Biljetter (80 kronor för vuxen, 40 för ungdom under 18) köps via tjorn.se/evenemang eller i Tjörns kundcenter.

Höstlovet på Tjörn…

HÖSTLOV

 DANS  MYSTERIET PÅ  KLUBBKVÄ SUNDSBY LL PÅ DELTA  FILM   FUTSAL  FICKLAMPSVISNI LAN NG  OCH MYCK ET MER!

… kan bli hur spännande som helst.

18 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

Dans

Mysteriet på Sundsby

Sagabiografen Skärhamn

Film, Nordiska Akvarellmuseet

Måla drakar, Nordiska Akvarellmuseet

Futsal

Program för vecka

44 finns på www.tjorn.se /lov

Höviksnäs och Skärhamn

Ficklampsvisning och drakmålning på Nordiska Akvarellmuseet och dramatiserad vandring på Sundsby. Det blir också dans, film, klubbkvällar på Delta och mycket mer! Se hela programmet på www.tjorn.se/lov

Kultur- & fritidscentra


Tjörns Hamnar köper marinan i Vallhamn

Tjörn ökar igen! På ett halvår har Tjörns befolkning ökat med ytterligare 190 personer. Den 30 juni var befolkningen 15 774 personer.

I september blev det klart att det kommunala bolaget Tjörns hamnar köper småbåtshamnen i Vallhamn. Där finns idag nästan 250 båtplatser.

B

efolkningen på Tjörn har ökat stadigt sedan 2015. Då ökade befolkningen med 180 personer på ett år, vilket i sig var en fördubbling jämfört med 2014. År 2016 ökade befolkningen ytterligare med 269 personer. Sedan 2014 har alltså befolkningen på Tjörn ökat med sammanlagt 639 personer. Det kan till exempel jämföras med åren 2000–2014 då befolkningen ökade med 402 personer under 14 år. De befolkningsgrupper som ökat mest i år är barn i förskoleåldern och åldersgruppen 30–39 år. Den största inflyttningen har skett till Skärhamn och norra Tjörn.

P

recis som med många andra småbåtshamnar på Tjörn kommer kommunen att arrendera ut driften till en lokal båtförening. Den befintliga marinan kommer nu att rustas upp och dessutom kommer det att byggas nya toaletter och duschar, tömningsanläggning för fritidsbåtar och en spolplatta. Möjligheten till vinterförvaring utomhus kommer att fungera precis som tidigare.

TJÖRNS HAMNAR ÄGER – BÅTFÖRENINGARNA ARRENDERAR

Kontraktet med båtföreningen i Vallhamn löper på tjugo år. – Det är samma arrendetid som föreningarna har i övriga hamnar på Tjörn. Det är viktigt att de lokala båtföreningarna känner att de kan investera och tänka långsiktigt i sin verksamhet, säger Lasse Pettersson, VD Tjörns hamnar. Marinan i Vallhamn kommer alltså även fortsättningsvis att vara en småbåtshamn. Vad gör Tjörns Hamnar? Tjörns Hamnar AB är ett kommunalt bolag som: • sköter färjetrafiken till öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön. • äger och förvaltar mark, fastigheter och anläggningar, främst i Vallhamn. • äger och arrenderar ut fritidshamnar och gästhamnar • producerar energi till ett 80-tal lägenheter genom värmeverket i Kållekärr. En stor del av bolagets mark och lokaler finns i Vallhamn. Det mesta är uthyrt till privata företag.

Foto: Mostphotos bildbyrå

I och med att det privatägda företaget Wallhamn AB expanderar, kommer det från och med 1 september att arrendera 30 000 kvadratmeter mark från Tjörns hamnar, vilket ger hyresintäkter till kommunen. Tjörns Hamnar äger de flesta småbåtshamnarna på Tjörn. Sedan 2009 är samtliga utarrenderade till båtföreningar. Så blir också fallet med den nyligen förvärvade småbåtshamnen i Vallhamn.

VI PÅ TJÖRN nr 5–2017 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/ barnutbildning/skolochbarnomsorgswebben • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar

• Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster

• Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek

KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

VA/Avfall: 0304-60 14 00, va.avfall@tjorn.se Beställning av slamtömning från 1 november direkt till Renova på 0304-67 17 25 Tömdes inte soptunnan? Renova kundtjänst 0304-67 17 25 kundservice@renova.se www.renova.se/privat/tjorn Återvinningsstationer FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/heas eller i Tjörn-appen

• Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media 20 – VI PÅ TJÖRN nr 5–2017

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90

Profile for Tjörns kommun

Vi på Tjörn, nr 5, 2017  

Hushållstidningen Vi på Tjörn från Tjörns kommun.

Vi på Tjörn, nr 5, 2017  

Hushållstidningen Vi på Tjörn från Tjörns kommun.

Advertisement