Page 1

Tjörn

Nr 4/2019

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Vårt värdefulla dricksvatten – så jobbar vi! sidan 5

Förslag för framtidens skola sidan 8–9

Årets Margaretapris gick till ... sidan 18


Vad tycker du om Tjörn? Ditt svar är viktigt! Kanske är du en av de 1 200 Tjörnbor som valts ut för att svara på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning? Vi vill veta vad du tycker om Tjörn!

V

ad tycker du om skolan, äldreomsorgen, miljön och tryggheten på Tjörn? Hur ser du på ditt inflytande i kommunen? Ditt svar påverkar hur du och andra Tjörnbor kan få ett ännu bättre Tjörn i framtiden! Tack på förhand!

Vad tycker

du om Tjör

n?

Du är en av 1 för att svara 200 Tjörnbor som valt s ut på Statistiska medborga centralbyråns rundersök ning. skolan, äld reomsorgen, Vad tycker du om miljön och här på ön? tryggheten Hur ser du på ditt inflyta kommunen nde i ?

Ditt svar är vik

tigt!

Vi är tacksa mma om du på enkäten. tar Ditt svar påv dig tid att svara i framtiden erkar hur vi för att göra arbetar Tjörn bättre! information om tidigare Mer undersökn hittar du på ingar ww kvalitetochja w.tjorn.se/kommunpo mforelser. litik/ Tack på förh and!

Möjlighet

ernas ö he

la året oc

h för hela

livet.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör Maria Johannessen formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019

Medskribenter i detta nummer: Elisabet Ahlin, Anna Aldegren, Maria Bäckersten och Johanna Nyberg Omslag: Blommande ljung, Bleket Foto om ej annat anges, Maria Johannessen Utgivning: september 2019

Tryck: Åtta.45 Upplaga: 8 100 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Ännu en fin sommar – men för lite regn! J

ag är nog inte ensam om att ha fått en ny syn på sommarväder efter förra sommaren. Visst är det fantastiskt när solen värmer och vi kan sitta ute och njuta av långa sommarkvällar, men numera är regnskurarna också väldigt välkomna – särskilt här på Tjörn, som ju är beroende av nederbörd för sin vattenförsörjning. Efter förra sommarens extrema och långvariga torka sjönk vattennivåerna i våra tjärnar till historiskt låga nivåer. Men ni Tjörnbor var fantastiska och hjälptes åt att spara på vattnet samtidigt som det från kommunens sida gjordes förbättringsarbeten i våra tjärnar. Men, det kom inte regn i tillräcklig omfattning, april kom med en ny torkperiod och när regnet kom i maj sög växtligheten åt sig det mesta av vattnet. Sedan kom regnet av sig igen och i början av juli gick vi ut med ett nytt bevattningsförbud. På sidan 5 kan du läsa om hur vi i kommunen jobbar för att du även i fortsättningen ska få dricksvatten i kranarna. Det handlar förstås om både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tjörns kommun har precis som de flesta av Sveriges kommuner flera stora utmaningar framför sig. På nästa sida har vi vidgat perspektivet och skriver om hur situationen ser ut i hela landet. Ett större sammanhang i ett Tjörn-perspektiv får du också om du tar del av den nya budgeten för Tjörns kommun 2020. Efter sommaruppehållet fortsatte kommunfullmäktiges sammanträde om budgeten för 2020. En budget handlar förstås om hur pengarna ska fördelas, men det är lika mycket ett styrdokument som talar om vilka mål kommunen har – på lång och på kort sikt. När budgeten är beslutad, läggs den ut på www.tjorn.se. Läs den gärna! Med önskan om en fin och regnig höst, Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 3


Tuffare tider för Sveriges kommuner De kommande åren behöver det byggas 730 förskolor, 390 skolor och gruppbostäder och 150 äldreboenden. I hela Sverige. Det är inte bara vi på Tjörn som behöver satsa för framtiden samtidigt som tuffare tider väntar.

I

hela landet märks samma tendenser. Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting finns det flera orsaker till att kommunerna går tuffare tider till mötes. • Konjunkturen blir svagare. När den ekonomiska tillväxten bromsar in, minskar antalet arbetade timmar och då minskar skatteintäkterna. • Barn och unga kommer att öka med nästan 200 000 personer de kommande tio åren. Personer över 80 år kommer att öka med nästan 250 000. Samtidigt ökar den stora gruppen i arbetsför ålder med bara 300 000 personer (de som betalar skatt). • Kommunerna har stora investeringsbehov. Skolor, äldreboenden och va-nät med mera behöver byggas ut. Många av landets skolor och

äldreboenden byggdes på 1970-talet och behöver moderniseras ungefär samtidigt. Samma sak gäller va-näten, som börjar bli slitna. Landets samlade va-nät uppgår till en sträcka på ungefär fem varv runt jorden. Organisationen Svenskt vatten spår att många kommuner kommer att behöva höja va-taxorna drastiskt de kommande åren för att klara nödvändiga förbättringar av va-näten. • Sveriges kommuners preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor (2017 var resultatet 24 miljarder kronor). Det är en resultatnivå på strax över 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket brukar räknas som ett mått på god ekonomisk hushållning i tider av normala investeringsbehov. Vid så höga investeringsbehov som kommunerna har framför sig kanske resultatnivåerna egentligen borde vara högre än 2 procent för att undvika för hög skuldsättning. Men spridningen är stor bland kommunerna och drygt 60 procent av landets kommuner når inte upp till 2-procents-målet. För att (nästan) klara ett resultat på 1 procent behöver Sveriges kommuner höja skatten med 5 öre redan nästa år och ändå kommer det att saknas 20–25 miljarder kronor. • Gapet mellan kostnader och intäkter måste kommunerna hantera genom att till exempel effektivisera, spara eller höja skatterna ytterligare. • Olika åtgärder för att klara framtidens välfärd är till exempel nya arbetsmetoder (som digitalisering), mer samverkan med andra aktörer, förlängt arbetsliv och fler som jobbar heltid. Källor: Sveriges kommuner och landsting: Ekonomirapporten, maj 2019, Om kommunernas och regionernas ekonomi. Svenskt vatten

4 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019


Vårt värdefulla dricksvatten – så jobbar vi! Många kommuner i Sverige har problem med tillgång på dricksvatten. Förra sommarens historiskt extrema torka ställde till det ordentligt för oss eftersom grunden för vår dricksvattenförsörjning är nederbörd – regn och snö. Då var det många som fick upp ögonen för hur sårbara vi är i Sverige och på Tjörn. DET HÄR GÖR VI HÄR OCH NU:

• Vi ökar underhållet av ledningarna. Parallellt har vi påbörjat det långsiktiga arbetet att byta ut gamla ledningar. • I somras ökade vi vår vattenkapacitet genom en ny ledning från Häle mosse till Bö tjärn. • Arbetet med den planerade vattenledningen från Kungälv går framåt.

• Nya lösningar för att bygga upp buffertar inför extrema torrår. • Nya användningar av det renade avloppsvattnet – om det kan användas i viss industri. • Utökning av befintliga vattentäkter. Vi samverkar med grannkommuner och andra kommuner i Göteborgsregionen. Vi på Tjörn är inte ensamma om att ha problem med vattenförsörjningen.

Att bygga avsaltningsanläggningar för att ta vara på havsvattnet är i nuläget för dyrt, både att bygga och att ha i drift. På Öland finns en sådan lösning, men där är salthalten mycket lägre, vilket påverkar kostnaden. Tekniken utvecklas dock hela tiden, vilket vi följer. På www.tjorn.se kan du läsa aktuell information om nuvarande vattensituation.

FLER MÖJLIGA LÖSNINGAR PÅ SIKT:

• Nya lösningar i framtida bostadsområden, till exempel att ta vara på regnvatten som spolvatten.

Bö tjärn 6 augusti 2019.

VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 5


Elever på Fridas hage fick internationellt besök Under fyra dagar fick Fridas hage besök av elever och lärare från Grekland, Tyskland och Polen. De samarbetar i ett tvåårigt EU-projekt som går ut på att utbyta goda vanor som rör hälsa och miljö.

– Jag är mycket imponerad av eleverna här, både hur de uppför sig och det de presterar, säger Barbara Jasinska, besökande lärare från Polen. Eleverna på Fridas hage har just avslutat sin välkomstceremoni för sina utländska gäster. Under en timme har de framfört en show med allt från luciatåg till hyllningar av svenska artister som Abba och Avicii. lekar från hela europa

Men det är såklart inte vilken skoldag som helst. Efter showen har hela skolan en lekdag, där eleverna delas in i grupper

och får prova på lekar från de fyra deltagande länderna. Det är dans runt midsommarstången med Små grodorna och olika skolgårdslekar från Tyskland, Grekland och Polen. Alla instruktioner sker på engelska. Temat för hela EU-projektet är att både elever och vår miljö ska må bra. Med mer rörelse, goda kostvanor och varsamhet med jordens resurser. Varje skola i projektet skapar till exempel sin egen trädgård, med grödor från varje land. Inför besöket har eleverna förutom att förbereda showen också tränat på hälsningsfraser

och studerat Europas geografi. De har skrivit julkort till sina europeiska vänner och hållit kontakten via sociala medier. nyttiga frukostar

I höst väntar en skördefest när grönsakerna skördats i trädgården. I en gemensam frukostkalender ska varje land också bidra med tre frukostrecept. För lärarna som deltar i projektet blir det både fortbildning och inspiration. Hittills har lärare från Fridas hage varit i både Tyskland och Polen och snart väntar Grekland.

Flera av de besökande eleverna var imponerade av skolgården och att det finns så stora ytor för barnen att leka på. Här värmer de upp inför en tysk springlek med att hälsa på varandra på ett speciellt sätt.

Foto: Camilla Johansson

6 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019


– Det är väldigt roligt att tillsammans med kolleger komma ut och träffa andra lärare och se hur det är i andra länder, men också att genomföra projektet tillsammans med eleverna. Tack vare EU har vi fått lite medel att göra något extra, säger Britta Mattsson, lärare på Fridas hage och projektansvarig. – Det håller också språket vid liv genom att vi har så tät kontakt. Det är inspirerande att se hur andra lärare jobbar och ta med idéer hem, säger Madeleine Sandgren, lärare och projektansvarig tillsammans med Britta Mattsson.

Vi frågade fyra elever i femman (i höst börjar de sexan) på Fridas hage vad det tyckte var det bästa med besöket från sina europeiska kompisar?

Elin Appelqvist: – Det var kul att lära känna andra kulturer och att skapa nya relationer med dem som kom. Jag hittade vänner för livet.

Jesper Mainardis: – Det var roligt att man fick träffa nya kompisar och lära känna varandra. Det var också roligt att få berätta om Tjörn.

Oscar Ohlsson: – Det var roligt att träffa nya kompisar som var snälla och trevliga. Och så var det bra att få träna på att prata engelska.

Nicolina Sinclair: – Att man fick se skillnader från de olika länderna och att de fick prova svenska saker. Det var också roligt att få träffa nya snälla kompisar från ett annat land.

Foto, elever: Camilla Johansson

EU-projektet som Fridas hage deltar i heter We all live in the same world – let´s care for it and for us! (Vi lever alla i samma värld, låt oss bry oss om den och oss själva). Projektet ingår i programmet Erasmus+, som är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Fyra skolor deltar. Förutom Fridas hage i Sverige, deltar Selma Lagerlöf Grundschule i Berlin (Tyskland), 2nd Primary School i Trikala (Grekland) och Podstawowa nr 91 i Wrowcłav (Polen). Projektet pågår 2018–2020. Lärarna som deltar får under projektperioden möjlighet att besöka skolorna vid sammanlagt sex tillfällen. Från Fridas hage kommer sammanlagt 15 lärare att få denna möjlighet någon eller några gånger under projektperioden. Den sista träffen blir i Fridas hage i juni 2020, då elever och lärare ska laga fiskrätter tillsammans. Projektet finansieras av EU-medel. Foto: Mostphoto

VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 7


Många förslag till ny skolstruktur Hur ska det bli med skolor och förskolor på Tjörn i framtiden? Det finns både kortsiktiga och långsiktiga förslag på olika lösningar.

D

et är politikerna som beslutar hur Tjörns skolor ska vara i många generationer framåt och hur mycket det får kosta. Utgångspunkten är att Tjörns nuvarande skollokaler är omoderna och dyra. Oavsett vad som i slutänden beslutas, är det klart att krav på specialsalar, ändrade behörigheter, stadieindelningar, rekrytering och samhällsekonomi gör att vi, på sikt, måste förändra lokalerna. De tre viktigaste slutsatserna i lokalanalysen är: 1. Det är en fördel att ha flera stadier på samma skola. Då kan man satsa på specialsalar och andra lokaler som kan utnyttjas mer effektivt. Det blir också bättre kvalitet på undervisningen med behöriga ämneslärare som kan undervisa på flera stadier. 1. Det är en fördel att ha skolor med flera parallellklasser. Då kan man erbjuda mer attraktiva lärartjänster samtidigt som det behövs färre antal lärare och färre antal salar. 2. Det är viktigt att ta hänsyn vilka lokaler som finns i dag och att ha ett helhetstänk.

Sedan skolorna på Tjörn byggdes har det skett stora förändringar i skolan. Då räckte det för en mellanstadieklass att ha ett ”vanligt” klassrum hela veckan, utom möjligen på idrottslektionerna då klassen förflyttades till skolans egen (eller en närliggande skolas) idrottshall. Endast ett fåtal barn gick på fritidshem. mellanstadiet har förändrats

Sedan dess har läroplanen ändrats och inte bara högstadiet, utan även mellanstadiet, har numera behov av specialsalar (i till exempel hem och konsumentkunskap, bild och naturvetenskapliga ämnen). Specialsalar är dyra att bygga och måste därför användas hela dagen av flera klasser. Dagens skolor på Tjörn är inte heller från början byggda för att rymma stora grupper i fritidshemmen.

Foto: ImageLibrary

attraktiva lärartjänster för att kunna rekrytera

8 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019

Ungefär hälften av Tjörns lärare går i pension inom tio år. Därför måste skolorna på Tjörn vara tillräckligt attraktiva för att få behöriga lärare att söka sig hit. En lärare i slöjd eller bild är lättare att rekrytera


till den skola som kan erbjuda en heltidstjänst där läraren kan undervisa i flera parallella klasser på samma ställe. För att få ihop ekvationen med de olika krav som ställs, behöver skolorna ha fler paralleller än i dag. lärarbehörigheterna har ändrats

Också kraven på lärarbehörighet har ändrats. Förr i tiden hade en lärare behörighet i alla ämnen på låg- och mellanstadiet. Nyutbildade lärare idag har behörighet i färre ämnen. Det är enbart lärare med lärarlegitimation som får sätta betyg och betyg ges från och med årskurs sex. användning av skolans lokaler även efter skoltid

Genom att lokalerna utformas på ett attraktivt sätt kan de användas för flera olika ändamål efter skoltid. Det kan också ge hyresintäkter till skolan som minskar driftskostnaderna. olika alternativ

Analysen presenterar flera olika långsiktiga alternativ med konsekvenser – från att bygga en enda storskola till att ha fem F–9-skolor (från förskoleklass till nian) i kommunen. Andra alternativ däremellan är två F–9-skolor i kombination med tre F–3-skolor eller en F–9-skola i kombination med fyra F–3-skolor. Totalt presenteras sju olika grundstrukturer i analysen. Det kan komma att bli en blandning av skolstrukturer över tid. Det som är mest akut på kort sikt är att lösa situationen på Fridas hage, en F–5-skola som i dag är överfull.

Ny förskola i Skärhamn En ny förskola i Skärhamn ska projekteras. På senaste kommunfullmäktige beviljades starttillstånd.

F

ör att tillgodose behovet av fler förskoleplatser har kommunen under de senaste åren behövt ta till tillfälliga lösningar, till exempel moduler. I Skärhamn är många barn också placerade i andra förskolor i kommunen, samtidigt som kön fylls på med nya barn. Med stadigt ökande barnantal blir behovet av permanenta och framförallt anpassade lokaler allt större. En viktig målsättning med en ny förskola är också att så många som möjligt ska få gå på den förskola man önskar.

Kommunjuristen förklarar I varje nummer av Vi på Tjörn 2019 kommer vår kommunjurist, Elisabet Ahlin, att kortfattat beskriva de lagar som styr kommunens verksamhet.

Skollagen Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. Den talar också om vilket ansvar rektorn, huvudmannen (till exempel kommunen eller friskolan) och staten har. Alla barn och ungdomar ska få undervisning som gör att de kan nå utbildningsmålen under så lika förutsättningar som möjligt. Redan år 1842 infördes skolplikt i Sverige och vi var bland de första länderna i världen att följa FN:s barnkonvention, som handlar om barns rätt till utbildning. I Sverige har alla barn rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Skolplikten gäller från höstterminen det år då barnet fyller sex år och tar slut efter vårterminen i nionde klass. Sedan 2018 är skolplikten tioårig eftersom förskoleklassen numera är obligatorisk. Skolplikten innebär att eleven ska vara närvarande på alla schemalagda lektioner. Både skola och vårdnadshavare har ett ansvar för att skolplikten följs.

VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 9


Målningen på Kållekärrs skola föreställer myten om den svarta guden från Navajo-folket (indianfolk). Den svarta guden var eldens gud och skapade alla stjärnbilderna. Den är gjord av konstnärsduon Moonchild från Singapore. Foto: Fredrik Åkerberg

Tjörn har fått muralmålningar En kvinna som fiskar pärlor, en sagoskog och en gud som skapar stjärnor. I juni fick Tjörn tre väggmålningar. En av dem skapades tillsammans med Tjörnborna.

Många av er har säkert redan sett de två väggmålningarna i Skärhamn och Kållekärr. Under tre veckor i maj och juni skapades sammanlagt 44 muralmålningar av internationella konstnärer i tolv av Göteborgsregionens kommuner. Konstnärerna har utgått från folksagor från hela världen i projektet Artscape Saga.

Målningen på Skärhamns Frys handlar om så kallade Ama, pärlfiskande kvinnor i Japan, som det finns många myter om. Den är gjord av ”Frau Isa” från Österrike vars stil kännetecknas av en mjuk färgpalett. Hon målar nästan alltid kvinnofigurer i sagolika miljöer. Foto: Fredrik Åkerberg

10 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019


Den ideella kulturorganisationen Artscape ligger bakom projektet. Med stöd av Kulturmiljonen/Västra Götalandsregionen blev det möjligt att genomföra projektet i de tolv kommunerna. Artscape är en ideell organisation som syftar till att inspirerar människor och främja offentlig konst för alla. Artscape är en av världens ledande aktörer inom urban samtidskonst.

Nu kan du följa våra medarbetare på Instagram! Under veckan för Midsummer Match Cup var det Belinda Gunnarsson på kommunens HR-avdelningen som berättade om sina dagar på jobbet.

J

ust den här veckan var inte direkt någon vanlig vecka på jobbet, eftersom arbetsplatsen i kommunhuset för tillfället var utbytt mot Tjörns kommuns tält i Södra hamnen. Där berättade hon om olika yrken i kommunen. Så här såg ett av hennes inlägg ut:

Den tredje väggmålningen hade temat Sagoskog. Här fick alla som ville vara med och måla tillsammans med den svenske konstnären Code 26. Målningen gjordes på en lös vägg i Egnahemsfabriken i Svanvik, dit man kan åka och se den. Målningen är flyttbar och kommer att dyka upp på nya ställen på Tjörn i framtiden. Foto: Fredrik Åkerberg

Följ Tjörns kommun på Instagram så kan du också läsa om VA-teknikern, stödpedagogen, miljö- och hälsoskyddsinspektören och många andra som arbetar i Tjörns kommun. Och fler spännande yrken kommer i höst.

VI VI PÅ PÅ TJÖRN TJÖRN nr nr 4–2019 4–2019 –– 11 11


Kvinnogruppen – en språngbräda för framtiden När den stora flyktingkrisen nådde Tjörn under hösten 2015, bildades snart en särskild kvinnogrupp. Genom att ge kvinnorna ett eget sammanhang kunde de tidigt få vänner, språkträning och hjälp att förstå och komma in i det svenska samhället.

– För mig har kvinnogruppen betytt jättemycket. Här har jag vågat prata svenska, jag har fått nya vänner och lärt mig mycket om det svenska samhället, säger Midya Abdalrhman från Syrien. Hon kom till Tjörn 2016 och det första året var gruppen särskilt betydelsefull. – Jag kom till Tjörn 2017 och det var i kvinnogruppen jag vågade börja prata svenska. Här har jag lärt känna kvinnor från Syrien, Sverige och andra länder. Det är också en fin känsla att någon tänker på oss och ser till att vi ska få vara med. Förra veckan klarade jag mitt körkort. Nu jobbar jag som lärarassistent och studerar samtidigt till studiehandledare. Dina från Syrien.

Idag studerar Midya till barnskötare samtidigt som hon jobbar extra, så hon har inte alltid tid att komma till gruppen. Till jul är hon färdig barnskötare och hoppas då på att få ett jobb i Tjörns kommun. – Jag har följt de här kvinnorna sedan 2015. Många av de som var med från början har

– Jag har bara varit i Sverige i fyra månader. Jag är ensam med två barn. Här har jag fått många vänner och får prata svenska. Nu studerar jag på Billströmska, men sedan vill jag bli sjuksköterska. Adeline från Kamerun.

inte längre tid att komma hit för att de är igång med sina liv, medan nya tillkommer, säger Liselott Ahlmark, integrationsvägledare i Tjörns kommun. NATIONALSÅNGER

När Vi på Tjörn träffar kvinnogruppen har den svenska

– Det här är bästa stället att träffa nya vänner. Här lär jag mig hur det svenska samhället fungerar och om svenska traditioner. Jag har varit i Sverige i ett år. I Syrien studerade jag statsvetenskap på universitetet och nu studerar jag sfi. Så småningom vill jag studera vidare på högskola. Samha från Syrien.

I kvinnogruppen träffas Tjörnkvinnor av alla nationaliteter. 12 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019


nationaldagen nyss firats och det är snart midsommar. Diskussionerna runt bordet handlar om saker som folkdräkter, midsommarmat och nationalsånger. Efter att alla ställt sig upp och sjungit den svenska nationalsången, fortsätter kvinnorna att gå laget runt och sjunga sina egna nationalsånger. Vi får höra sånger från Kongo, Kamerun, Spanien och Syrien. Sedan blir det självklart också fika. HUR DET FUNGERAR I SVERIGE

När kvinnogruppen startade för fyra år sedan sydde man mycket tillsammans. Det var ett sätt att göra något praktiskt samtidigt som man pratade svenska. – Efter ett tag förstod vi att det viktigaste var att träffas, prata svenska och lära sig mer om hur det fungerar i Sverige. Sedan dess har vi till exempel haft cykellektioner, pratat om svenska högtider, bakat tunnbröd, gjort julpyssel och bjudit in föreläsare, säger Liselott Ahlmark. Kvinnogruppen är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Svenska kyrkan, Röda korset och Studieförbundet vuxenskolan. Precis som mycket annat som görs för nya Tjörnbor är det ofta gemensamma insatser från kommunen och frivilligorganisationerna. Andra exempel är språkkafét på biblioteket i Skärhamn och Mat & Prat (som växelvis har arrangerats i Gamla Polishuset i Skärhamn och på Egnahemsfabriken i Svanvik). Det finns också en särskild ungdomsgrupp som träffas för läxläsning och samtal.

Dags för nästa steg i Stockevik Nu är det dags för granskning av detaljplanen för Stockevik. Det innebär att nya ritningar och handlingar ställs ut i kommunhuset och att den som vill kan komma in med yttranden.

G

ranskning är det näst sista steget i en planprocess innan en detaljplan blir antagen. Dessförinnan har det varit ett samråd. Samrådet för Stockevik var i början av 2017. Då kunde allmänheten komma in med yttranden och det hölls ett informationsmöte. 72 synpunkter kom in och finns med i en samrådsredogörelse. Utifrån denna har planen nu omarbetats.

HÄR ÄR DE VIKTIGASTE ÄNDRINGARNA:

• Några byggrätter har tagits bort, några har disponerats om. • Drygt 40 (tidigare 50) småhus och 30–40 lägenheter finns med i planen. • Fler parkeringar för besökande och pendlare har tillkommit. • Mer allmän plats har tillkommit. • Vägen har ritats om. Granskningshandlingarna kommer att ställas ut i kommunhuset (Kundcenter) från 2 september till 7 oktober. Under denna tid kan man också komma in med synpunkter.

Historik Redan 2002 påbörjades arbetet med en detaljplan för Stockevik, men arbetet lades ner eftersom inte va-frågan var löst. Sedan dess har det grävts både för vatten och avlopp och för att kartlägga områdets fornlämningar. Den nya planen kommer att möjliggöra ny bebyggelse samtidigt som den ska se till att området behåller sin karaktär. Stockevik är ett område som är rikt på fornlämningar från många olika tidsepoker. Man har hittat bosättningar och gravar. Fynd som gjorts är bland annat förhistorisk keramik, flinta från äldre stenålder, importerat lergods, trefotsgryta samt yngre stengods. Eldstäder har daterats till olika epoker från yngre romersk järnålder (0–400 e Kr) till 1600-talet. Arkeologiska fynd och arkeologiska områden regleras enligt Kulturmiljölagen. En slutundersökning kommer att ske när detaljplanen vunnit laga kraft.

VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 13


Artbingo vid stranden Artbingo går ut på att ta med sig en bingobricka med olika arter ut i naturen och försöka se alla arter som syns på brickan. Utforska djur- och växtlivet vid Tjörns stränder och utmana familj och vänner!

Tarmtång trivs nära havsytan, till exempel på badstegar och bryggpålar.

Blåstång växer på klippor, stenar och större musselskal.

Bandtång (ålgräs) växer på sandiga bottnar och är barnkammare åt fiskyngel.

Gråtrut den vanligaste måsfågeln. Har en röd prick på näbben.

Öronmanet är genomskinligt blå med fyra ”öron”. Den bränns inte.

Strandsnäcka trivs på stenar och klippor nära vattenytan.

Tångräka en liten genomskinlig räka som lever bland tång och ålgräs.

Vägglav växer på klippor och stenar nära stranden.

Blåmussla sitter fast på klippor och stenar under vattnet. Tomma skal finns på stranden.

14 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019


Havsverkstaden kom till Skärhamn

Gästnät i alla kommunens lokaler

Mellan 3 och 11 augusti bjöd Västerhavsveckan på tusentals aktiviteter från Koster i norr till Landskrona i söder. När havsverkstaden kom till Skärhamn var det fritt fram för frågor och upptäcktsfärder vid stranden.

Nu kan du som är gäst i någon av våra lokaler enkelt logga in på kommunens gästnätverk.

havsverkstaden kunde besökarna låna hinkar, håvar och vattenkikare – ge sig ut och upptäcka livet i havet och sedan komma tillbaka med sina frågor. Det fanns också möjlighet att göra olika experiment, känna på olika sorters tång och titta på klängmaneter och blåskrabbor på närmare håll. Marinbiologen Björn Källström från Göteborgs marinbiologiska laboratorium fanns på plats och guidade. – Vi vill gärna ha hjälp att samla in och rapportera främmande arter som blåskrabban och klängmaneten. Barnen är jätteviktiga hjälpforskare, för det är de som ser krabborna, säger han och visar hur vi ska se skillnad mellan en vanlig strandkrabba och en blåskrabba. Ebba Buskqvist, 8, och hennes bror Arvid, 5, kom väl

förberedda till havsverkstaden. De hade redan samlat ihop några rödaktiga ”geléklumpar” de hittat vid stranden i Kårevik. – Har ni sett Hitta Nemo? Då vet ni att han bor i en anemon i början, fast den är nog lite större. Det här är också en typ av havsanemon som kallas havsnejlika, säger Björn Källström. Han tar fram en bok och visar barnen en bild så de kan jämföra med exemplaren i hinken. Björn Källström får många frågor från besökarna. Om varför det varit så få öronmaneter i år, om den nya invasiva arten klängmanet, om tång går att äta och mycket mer.

Så här gör du: Det enda du behöver är en mobiltelefon som kan ta emot sms. Nätverket heter Tjorns gastnat.

Vill du veta mer om livet i havet kan du läsa mer på www.vasterhavsveckan.se. Här finns också bilder på främmande arter, som blåskrabbor och klängmaneter, och vad du ska göra om du råkar på dem.

När den här bilden kommer på skärmen, klicka på länken längst ner. Skriv sedan in ditt namn och mobilnummer. Nu får du ett sms med ett lösenord. Följ instruktionerna. Inloggningen gäller i 48 timmar.

I

Ebba och Arvid Buskqvist kom till havsverkstaden med sina föräldrar My Buskqvist och Lars Albinsson. VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 15


Vassare utbildning när kommunerna samarbetar

– Vård- och omsorgscollege utbildar undersköterskor Eva och Christina från Tjörn är färdiga undersköterskor till jul. Då har de gått tre terminer på Vuxenutbildningen i Stenungsund. – Det är en jättebra utbildning med en bra mix av teori och praktik, säger Eva Ljung.

platsförlagt lärande). Eva har hittills varit på Rönnängs äldreboende och ett inom socialpsykiatrin i Stenungsund. Christina har varit på Tubberödshus och ett LSS-boende i Kållekärr. TJÖRNS KOMMUN ERBJUDER PRAKTIKPLATSER

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan Stenungsund och Tjörn. Den teoretiska delen av utbildningen är i vuxenutbildningens lokaler i Munkeröd. Eleverna får bland annat praktikplatser på äldreboenden, särskilda boenden, inom hemtjänsten och LSS.

LÄTT FÅ JOBB

I hela landet finns ett stort behov av utbildad vård- och omsorgspersonal. Eva, Christina och deras klasskamrater behöver inte vara oroliga för att bli arbetslösa. På alla praktikplatser de varit hittills, har de fått erbjudande om sommarjobb. – Jag hoppas fler söker hit och utbildar sig, för det behövs. Och utbildningen är så lärorik. Jag älskar att plugga in medicinska fakta och lära mig mer om sjukdomar och om kroppen. Och genom praktikplatserna har jag lärt mig att jag tycker

Foto: Anna-Lena Bjarneberg

För ett år sedan bytte Eva Ljung, 23, och Christina Björlin, 37, spår i livet. Precis som många av sina klasskamrater bestämde de sig för att prova något nytt och påbörjade utbildningen till undersköterska. Det har de inte ångrat. Nu är det bara en termin kvar, efter två fullspäckade terminer med teoretiska studier blandat med spännande praktikplatser. – Det finns så många typer av arbetsplatser man kan arbeta på – som inom äldreomsorg, demens, psykiatri, LSS* och sjukhusvård, säger Eva Ljung. Varje termin innehåller fyra veckors praktik (APL, arbets-

16 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019


om att ta hand om gamla och ge omsorg. Det här är min grej, säger Christina Björlin. VIKTIGT MED UTBILDNING I VÅRDYRKEN

Vård- och omsorgsläraren Magdalena Höglund Dahl har fått följa många elever på deras utbildningsresa genom åren. – Hit kommer många modiga människor som byter spår mitt i livet. Det är också väldigt viktigt att de som vill jobba inom vård och omsorg utbildar sig. Kunskap är jätteviktigt när man ska jobba med människor, säger Magdalena Höglund Dahl. * LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vård- och omsorgscollege Vård- och omsorgsutbildningen vid Vuxenutbildningen i Stenungsund består av tre terminers studier av vårdämnen. Varje termin ingår fyra veckors praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL). Efter avslutad utbildning kan man ta jobb som till exempel undersköterska, stödassistent eller personlig assistent. Sedan 2011 är utbildningen certifierad som Vård- och omsorgscollege. Det innebär att utbildningen håller en hög kvalitet och att arbetsplatserna i Tjörns och Stenungsunds kommuner är engagerade i utbildningen genom APL-platser, handledarutbildning, validering* med mera. * Validering innebär att en persons kompetens kartläggs och bedöms, oavsett hur de förvärvats.

Hälsans dag med hälsopris och föreläsningar Vem ska få Hälsopriset 2019? Och varför är det så viktigt att vi människor har ett sammanhang?

K

om till Hälsans dag 26 september och ta del av ett intressant program på temat Möjligheter att behålla och utveckla hälsan. En av föreläsarna är Anders Hanson, som kommer att prata om Nyfikenhetens betydelse för välbefinnandet. Anders Hanson är en av landets mest anlitade experter på temat hälsofrämjande (salutogent) förhållningssätt. Det handlar helt enkelt om att vi mår bättre när vi finns i ett värdefullt sammanhang. Anders Hanson kom förra året ut med boken Salutogent ledarskap för hälsosam framgång och har tidigare kommit ut med flera böcker på samma tema. Några hållpunkter för dagen: • 09.45 Prisutdelning av Hälsopriset 2019 • 10.20 Grön Rehab med Sundsby och Växtverkstan • 11.20 Grön Rehab Göteborg • 13.00 Nyfikenhetens betydelse för välbefinnandet, Anders Hanson Plats: Kommunhuset Förutom föreläsningar kan du också ta del av utställare med fokus på hälsa. Se hela programmet på www.tjorn.se.

HÄLSOPRISET 2019 GÅR TILL …

Vem tycker du ska få priset som årets hälsoprofil? Du kan nominera en person eller en förening som du tycker gjort något bra för Tjörnborna. Gå in på www.tjorn.se och läs mer om hur du nominerar.

Har brandvarnaren också tagit semester? Förhoppningsvis har du laddat dina batterier under semestern, men med brandvarnaren kanske det är tvärtom!

N

u när du är tillbaka i vardagen kan det vara en god idé att se över brandskyddet hemma. Kanske har du inte ens märkt att batterierna i din brandvarnarare varnat i flera veckor? Och hur är det med trycket i brandsläckaren? Fler tips på brandskydd i hemmet får du av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. www.sbrf.se/brandskydd-i-hemmet VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 17


Näringsliv – På Tjörn finns över 2 000 företag inom olika branscher.

Årets Margaretapris gick till Sanna Hermansson Efter 20 år som företagare kan Sanna Hermansson, ägare till Salt & Sill, lägga ytterligare en utmärkelse till sin meritlista. På årets Margareta-dag mottog hon Margaretapriset, Tjörns kommuns pris till kvinnliga företagare. Sanna blir den tolfte kvinnan att få priset.

M

otiveringen till priset lyder: Årets pristagare är en professionell och driven företagsledare. Sitt ledarskap kombinerar hon med ett värdskap utöver det vanliga. Ett värdskap hon förmedlat till sina medarbetare. Ingen kan ta miste på hennes brinnande engagemang för gästens upplevelse. Och kanske är det just upplevelser för gästen som är centralt i hennes företagande. I sin målmedvetna företagsutveckling mixas folklighet med nyskapande. Småskaligheten känns igen fast i ny och modern tappning. Hjärtat lämnar inte hembygden. Under de senaste 20 åren har Susanna, eller kanske hellre Sanna, inte bara byggt ett företag utan även starkt bidragit till familjens företagsutveckling. Hon har under de gångna åren visat att hon inte räds utmaningar och varumärket har spridits långt utanför Tjörns gränser. Att hon värnar om Tjörn och sina näringslivskollegor märks också i de många samarbeten som hon startat och utvecklat. Sillens Dag och uppbyggnaden av Almö Centrum är tydliga exempel på det. Och kanske är det framförallt som ledare för restaurang- och hotellan18 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019

Om Margaretapriset

läggningen Salt och sill som vi är mest vana att möta vår pristagare. VI PÅ TJÖRN STÄLLDE TRE FRÅGOR TILL SANNA HERMANSSON:

Hur viktigt är värdskap för att lyckas i branschen? – Det är värdskapet som är grunden för vårt jobb. Detaljer och kvalitet är det som gör det lilla extra och att just du sticker ut i mängden. Värdskap är superviktigt, för konkurrensen är oerhört tuff därute. Vad har sillen betytt för Salt och sill? – Att jag hållit fast vid grundidén att lyfta Tjörns och Klädesholmens traditionella

I samband med Margareta Huitfeldts 400-årsjubileum instiftade Tjörns Kommuns Näringsliv Margaretapriset. Priset delas ut till en kvinnlig företagare från Tjörn till Margaretas Huitfeldts minne. Utdelningen av Margaretapriset sker årligen på Margaretadagen den 20 juli i syfte att uppmärksamma kvinnliga företagare.

råvara sillen, och inte haka på olika trender, tror jag är en del av framgången för Salt och sill. Hur är det att vara företagare på Tjörn? – Det ger en extra dimension i vardagen genom att jag varje dag får jobba i den här fantastiska miljön. Det är också ett stöttande företagsklimat på Tjörn och jag vill ge en eloge till Tjörns kommun som trodde på vårt projekt att bygga ett flytande hotell.


Effektivare lämning för företagare på Tjörns ÅVC Är du företagare har du möjlighet att lämna avfall på Tjörns Återvinningscentral på särskilda tider.

F

rån 1 september är Tjörns ÅVC öppet kl 8–11 på vardagar (8–13 på onsdagar) enbart för företagare med inpasseringskort. Detta är en service för att möta företagens behov med snabbare avfallshantering. Oavsett när du som företagare lämnar ditt avfall, är det ditt särskilda inpasseringskort som gäller och inte körkortet. Som företagare betalar du 360,80 kronor plus moms för varje besök – även om du lämnar avfall under ordinarie öppettider. Precis som tidigare, faktureras du avgiften i efterhand. Har du ännu inte hunnit skaffa ett inpasseringskort, registrerar du dig enkelt på kommunens hemsida www.tjorn.se/passerkort eller ringer Kundtjänst Avfall på 0304-60 14 00. Kortet är kostnadsfritt.

Hanterar du kemikalier i ditt företag? Till kemikalier räknas allt från doftljus till tvättmedel och tändvätska. Säljer du kemikalier i ditt företag, kan du i höst få besök av våra miljöinspektörer. Då får du hjälp att göra rätt och lämna ditt bidrag till ett säkrare och tryggare Tjörn.

I

höst kommer våra miljöinspektörer göra en riktad tillsyn till dig som säljer kemikalier. Produkter som till exempel doftljus, tändvätska och tvättmedel har krav på märkning, förvaring och förpackning. I vissa fall måste du även registrera att du säljer denna typ av produkt. Vill du vara säker på att du gör rätt? På Tjörns kommuns hemsida finns uppdaterad information kring kemikalieförsäljning. Där finns också kontaktuppgifter till miljöavdelningen, som gärna hjälper dig om du har frågor.

Näringslivskalender hösten 2019 Företagsarena Tjörn 4 oktober 7.30–9.30 Favorit i repris: En frukost från Tjörn på Tjörn! Tema: När krisen eller kriget kommer. Plats inte fastställd. 30 november 7.30–9.30 Plats inte fastställd.

Det händer mer i höst Under hösten kommer vi att erbjuda • utbildningar inom upphandling • information om Nordvästsvenska Initiativet, företagsklimatet och mycket mer. Vill du ha inbjudningar till kommunens evenemang för företagare? Skicka din mailadress till anna.aldegren@tjorn.se. Du kan även hålla dig uppdaterad på allt som händer via Näringslivet i Tjörns kommun – vår Facebookgrupp för företagare inom Tjörns kommun.

VI PÅ TJÖRN nr 4–2019 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Från 2 september:

Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen www.tjorn.se/app • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/skolabarn • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS

• Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU

• Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på Synlab.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media • Kopiera och skanna dokument FELANMÄLAN LÄGENHETER Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se 20 – VI PÅ TJÖRN nr 4–2019

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

tfn 0304-60 10 16 eller turistbyran@tjorn.se BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB)

tfn 0304-60 12 12 TiB tar hand om sådana frågor som inte kan vänta till nästa dag. KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

Kundtjänst Avfall 0304-60 14 00, avfall@tjorn.se vardagar 8–15, lunchstängt 12–13. Dag före helgdag 8–12. Kundtjänst Slam 0304-67 17 25, kundservice@renova.se vardagar 8–16.30. Kundtjänst VA 0304-60 10 10, tjorns.kundcenter@tjorn.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag, tisdag och torsdag 11–19 Onsdag 13–19 Fredag 11–16 Lördag jämna veckor 10–14 För avvikande öppettider, se www.tjorn.se/tåvc ÅTERVINNINGSSTATIONER

FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

Profile for Tjörns kommun

Vi på Tjörn, nr 4, 2019  

Tidningen Vi på Tjörn från Tjörns kommun delas ut till alla fastboende hushåll i kommunen.

Vi på Tjörn, nr 4, 2019  

Tidningen Vi på Tjörn från Tjörns kommun delas ut till alla fastboende hushåll i kommunen.

Advertisement