Page 1

Tjörn

Nr 3/2019

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Så funkar kommunal ekonomi sidan 4–5

Fullt program på Tjörn i sommar sidan 10–11

Har du koll på strandskyddet? sidan 7


Hittar du de invasiva arterna? O

m du hittar de vanligaste invasiva arterna här i tidningen, hittar du dem kanske på Tjörn också? De kanske rentav finns i din egen trädgård? På olika platser i denna tidning ser du att det dyker upp bilder på olika växter. På sidan 6 får du svaret på varför det är viktigt att du håller utkik efter dessa växter, inte bara här i tidningen! Du får också veta vad du ska göra när du hittar dessa växter i naturen eller i trädgården.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se

Medskribenter i detta nummer: Elisabet Ahlin, Anna Aldegren, Birgitta Löwing Kiser, Marie Simonsson, Karna Thomasdotter, Linda Åhs

Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef

Omslag: Segel

Anna-Lena Bjarneberg redaktör Maria Johannessen formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

Foto om ej annat anges, Maria Johannessen Utgivning: juni 2019

Tryck: Åtta.45 Upplaga: 10 800 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Nu växlar vi upp! M

ed sommaren på ingång och semestern framför oss är förhoppningarna många – alla böcker vi vill läsa, tiden vi ska få för avkoppling och utflykter, kvällsdoppen i havet, vandringslederna vi vill gå, cykelturerna, båtsemestern längs kusten, konserterna och festivalerna. Det är ju faktiskt allt det där som vi som jobbar i en sommarkommun är med på ett hörn och bidrar till. Då menar jag inte bara alla fina evenemang som Tjörns kommun är med och arrangerar under sommarmånaderna. Dem kan du förresten läsa mer om på sidorna 10 och 11. Med en befolkning som nästan tredubblas under sommaren är det förstås mycket annat som ska fungera. Äldreomsorgen började redan i februari att rekrytera sommarpersonal. Det handlar ju inte bara om att täcka upp för ordinarie personal som har semester, utan också att det under sommaren kommer hit fler som behöver hemtjänst. Vattenproduktionen går också på högtryck under sommaren och jag hoppas såklart att det ska regna mer i år än förra året, då vi gick ut med ett bevattningsförbud redan i maj. Badplatser och vandringsleder ska hållas i ordning och så vill vi förstås att alla besökare som kommer hit ska få en fin upplevelse av Tjörn och den service man får – på turistbyrån, i biblioteket, i gästhamnarna och på alla våra sevärda besöksmål. Den 13 juni sammanträder kommunfullmäktige för sista gången innan sommaren. Det är ett mycket viktigt möte, eftersom det är då budgeten för 2020 beslutas. Alla kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben (du kan också se dem i efterhand). Eller kom till kommunhuset och lyssna direkt när politikerna debatterar hur fördelningen av dina skattepengar ska se ut nästa år. Du kan också läsa mer om kommunal ekonomi på följande sidor. Sedan blir det sommarlov för de stora politiska besluten, men för oss som jobbar med att verkställa politikens beslut växlar vi upp för att leverera till alla Tjörnbor och besökare för att det ska bli en riktigt fin sommar här på Tjörn. Med önskan om både sol och regn, Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 3


Så funkar kommunal ekonomi Nu är årsredovisningen för Tjörns kommun år 2018 klar. Men hur funkar det egentligen med kommunal ekonomi? Var kommer pengarna ifrån och vad används de till?

A

lla som är skrivna på Tjörn och arbetar betalar 21,71 procent av sina inkomster i skatt till kommunen. Under 2018 fick kommunen in 832,6 miljoner i skatteintäkter från Tjörnborna. Utöver skattepengarna får kommunen också in pengar från olika avgifter (till exempel barnomsorg och vatten och avlopp) och statsbidrag.

KOSTNADSUTJÄMNING

Å andra sidan finns det också en kostnadsutjämning. Här får Tjörn i stället betala tillbaka pengar. I uträkningen tar man hänsyn till en kommuns struktur, till exempel geografi, tätorter, utbildningsgrad, antal barn i olika åldrar, löner, kollektivtrafik med mera. Tjörn betalade tillbaka ungefär 40 miljoner under 2018, eftersom Tjörn anses ha en gynnsam sådan kostnadsstruktur. Resultatet för Tjörns del blir alltså ungefär plus minus noll när inkomstutjämning och kostnadsutjämning betalats in respektive ut.

INKOMSTUTJÄMNING

En del av statsbidraget kommunen får kommer från den så kallade inkomstutjämningen. Den kallas ibland för Robin Hood-skatten, eftersom den bygger på att kommuner vars invånare har högre inkomster måste dela med sig av sina skattepengar till kommuner vars invånare har lägre inkomster. För Tjörns del innebar det att vi fick ungefär 40 miljoner extra för 2018.

AVGIFTER FRÅN TJÖRNBORNA

Andra intäkter kommunen får är de avgifter Tjörnborna betalar för olika tjänster. Avgift för vatten och avlopp (VA) är exempel på en tjänst som ska vara helt självfinansierad. Det vill säga avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har, en praxis som tillämpas i hela landet. Exempel på några verksamheter som delvis finansieras av avgifter är barnomsorg och äldreomsorg. Sammanlagt fick kommunen in cirka 151 miljoner kronor i avgifter under 2018. HUR MYCKET PENGAR BLIR DET?

4 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

Foto: ImageLibrary

Lägger man ihop skatteintäkter, avgifter och statsbidrag hamnar

de för Tjörns kommun under 2018 på cirka 1,1 miljarder kronor. VAD FÅR VI FÖR PENGARNA?

Rent vatten i kranarna, förskolor till våra småbarn, skolor till lite större barn, äldreomsorg till våra anhöriga, daglig verksamhet för funktionsnedsatta, föreningsliv, insatser för nyanlända, friluftsliv, moderna avloppsverk, kulturskola, fritidshem och mycket, mycket mer. Hundralappen här intill visar hur stor andel av intäkterna som användes till olika verksamheter under 2018. Som du kan se går över 80 procent av de kommunala pengarna till förskola, skola och omsorg. VEM BESTÄMMER VART PENGARNA SKA GÅ?

Våra folkvalda politiker bestämmer vart pengarna går. Under våren har arbetet pågått med budgeten inför nästa år, 2020. Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni på plats eller hemifrån via webben. Där debatterar och beslutar politikerna hur pengarna ska fördelas utifrån partiernas olika förslag. I och med det avgörs hur mycket pengar varje nämnd (till exempel barn- och utbildningsnämnden) ska få. Sedan kommer nämnderna att arbeta vidare med sin detaljbudget, något som ska vara klart i november.


Här ser du hur kommunens pengar fördelades under 2018: 45 kr Grundskola, förskola, särskola och gymnasieskola

36 kr Social omsorg, äldreomsorg, hemtjänst, individ- och familjeomsorg

7 kr

Kommunkansli och kommungemensamma kostnader

6 kr

Kultur- och fritidsverksamhet

3 kr

Samhällsbyggnad

2 kr

Räddningstjänst

1 kr

Politisk verksamhet

Kommunens resultat 2018 + 8,1 miljoner kronor Årets investeringar: 57,3 miljoner kronor Soliditet*: 35 procent

Antal invånare: 15 922 Arbetslöshet: 2,9 procent

* Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Kommunjuristen förklarar I varje nummer av Vi på Tjörn 2019 kommer vår kommunjurist, Elisabet Ahlin, att kortfattat beskriva de lagar som styr kommunens verksamhet.

Plan- och bygglagen Inför sommaren ser vi gärna om våra hus och hem. Kanske planerar du för att bygga till, bygga nytt eller anlägga brygga? Då är det plan- och bygglagen (PBL) som ska följas. Staten reglerar allt byggande i samhället via PBL. I Sverige har kommunerna planmonopol och har alltså ansvar för planläggning av mark, vatten och byggande. Alla kommuner har en översiktsplan som bland annat visar hur man på lång sikt vill använda marken och var man vill bygga. Översiktsplanen tar också upp hur man ska bevara och utveckla den befintliga miljön. Här på Tjörn kommer en ny översiktsplan att tas fram. Där kommer du som medborgare att få möjlighet att delta i dialogen om planen i samråd med politikerna. Plan- och bygglagen innehåller också regler om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, ”svartbyggen” och byggnadsnämndernas verksamhet. För att underlätta bygglovsansökningar har Bygglovsenheten på Tjörns kommun drop-in på torsdagskvällar kl 16–18 där du kan få rådgivning av handläggare på plats.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 5


G

å in på www.tjorn.se för att få aktuell information om vattenläget och de bästa vattensparartipsen. Ni Tjörnbor är mer sparsamma med vårt vatten än tidigare. Så en stor eloge till er för att ni agerar hållbart och är rädda om vårt viktigaste livsmedel. Sedan förra årets torka har vi förbättrat och utvecklat förbindelserna mellan våra vattentäkter. Det gör att nederbörden tas tillvara i större utsträckning och att mer av vattnet i tjärnarna kommer till användning. I framtiden kan vi också se fram emot mer underhåll och fler nya ledningar. Men trycket på vårt kommunala vatten- och avloppssystem är extremt hårt under sommaren när befolkningen nästan tredubblas. Därför är det även i fortsättningen viktigt att tänka hållbart och vara särskilt rädda om vårt dricksvatten. Spola mindre, helt enkelt. Tack för att ni sparar vatten – men fortsätt gärna spola mindre!

Arter som inte naturligt förekommer i svensk natur och som samti­ digt konkurrerar ut inhemska arter kallas invasiva främmande arter. De sprider sig snabbt och är svåra att bli av med.

O

m du upptäcker invasiva främmande arter i din trädgård eller på din mark, ta bort dem så de inte sprids vidare. Men var försiktig, i samband med att de tas bort är risken för spridning extra stor. Se till att få bort hela växten och framför allt de delar som förökar sig – frön och rotdelar. Lägg växtdelarna i plastsäckar och förslut väl. Lämna dem till återvinningscentralen som brännbart material. Det är viktigt att avfallet inte sorteras som vanligt trädgårdsavfall. Transportera växterna i väl förslutna säckar så att de inte fröar av sig eller växtdelar ramlar av längs vägen. Särskilt stor risk är det om du fraktar dem med öppen släpkärra. 1. Släng aldrig trädgårdsavfall med invasiva arter (växter, kompost, jord, damm- eller akvarievatten) i naturen. Lägg det inte heller i komposten. 2. Om du skulle upptäcka någon av de här arterna ute i naturen – rapportera till Artdatabanken, www.invasivaarter.nu eller www.artdatabanken.se.

Skunkkalla

Blomsterlupin 6 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

Jättebalsamin

HÄR ÄR VÄRSTING­ VÄXTERNA PÅ TJÖRN Gul skunkkalla Mycket invasiv, EUlistad växt som det fortfarande finns chans att utrota. Jättebalsamin EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Jätteloka EU-listad jätteväxt som har växtsaft som kan ge brännskador på huden. Blomsterlupin Mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder. Parkslide En av de värsta och mest seglivade invasiva främmande arterna.

Jätteloka

Parkslide

Foto: Wikimedia Commons

När detta skrivs råder ännu inget bevattningsförbud, men vi vet inte hur läget är när du håller den här tidningen i din hand. Har det kommit mer regn? Eller ser det ut att bli ännu en torr sommar?

Så här hanterar du växtvärstingarna

Foto: Wikimedia Commons

Mera regn tack!


Har du koll på strandskyddet? Strandskydd finns för att du ska få tillgång till hav och stränder, men också för att bevara livsvillkor för djur och växter. I sommar och höst kommer flera kommuner i Västra Götaland och Halland att titta extra på våra strandnära miljöer.

T

jörns och Sveriges stränder är naturtillgångar av mycket stort värde. Närheten till havet var också något som Tjörnborna tryckte extra mycket på i de invånardialoger som ägde rum i samband med Översiktsplan 2013. Det finns också med i visionen för Tjörn: Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. I Sverige är strandskyddet inskrivet i lagen. Det finns för att du ska ha möjlighet att promenera längs stränderna, bada och fiska. Det finns också för att skydda djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

STRANDSKYDD 300 METER

Längs med Tjörns stränder råder strandskydd 300 meter från strandkanten både på land och i vatten. Strandskyddslinjen är ibland anpassad efter befintlig bebyggelse.

Inom strandskyddat område får man till exempel inte: • Uppföra nya byggnader eller göra en större förändring av befintliga byggnader. Det är heller inte tillåtet att förbereda för byggnation, till exempel gräva. • Försämra tillgängligheten enligt allemansrätten (till exempel bygga staket och bryggor, göra planteringar eller sätta upp en flaggstång). • Göra sådant som kan förändra livsvillkoren för djur- och växtliv, exempelvis bryggor, pirar, muddring, vägar, parkeringsplatser eller att fälla mer än enstaka träd. Inte alla strandnära miljöer på Tjörn omfattas av strandskyddet, men det kan finnas andra lagar och regler (till exempel plan- och bygglagen) som styr vad man får göra.

RÄTT TILL PRIVATLIV MEN UTAN STAKET

För de bostäder (förutsatt att de är godkända som bostäder) som ligger strandnära gäller precis som annars att de som bor i huset har rätt till en privat zon, men denna hemfridszon får inte utökas genom att till exempel sätta upp staket eller planteringar (se punkterna ovan). Under perioden 1 juni till 31 oktober kommer Tjörns kommun och andra kommuner i Västra Götaland och Halland att ha en särskild strandskyddskampanj. Kommunen kommer att besöka strandnära miljöer för att se till att reglerna följs och att det inte byggts till exempel bryggor och sjöbodar utan tillåtelse. Du kan läsa mer om strandskydd på www.tjorn.se. Här finns också information om vad som krävs för att söka dispens.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 7


Maria är trädgårdsmästare på Sundsby Det bästa med jobbet är att Tjörnbor och besö­ kare kan komma hit, ta del av naturen och må bra. Att dessutom få vara med och bevara ett stycke kulturhistoria och att värna om den bio­ logiska mångfalden gör jobbet som trädgårds­ mästare ännu mer viktigt och meningsfullt.

– Jag älskar verkligen mitt jobb och att komma hit varje dag, säger Maria Caullvine, vikarierande trädgårdsmästare på Sundsby säteri. Det är försommar i parken, den svartvita flugsnapparen kvittrar i kapp med steglitsen, grävlingen har varit på besök och gjort hål i gräsmattan bakom det gamla vinkastet och i köksträdgården har de första rädisorna skördats. Nu är Maria Caullvines arbetsmiljö som vackrast, men det är också en intensiv period när mycket ska tas om hand samtidigt. SKÖTER PARK OCH TRÄDGÅRD

I Marias arbetsuppgifter ingår att ta hand om parken och

Tjörns kommun köpte Sundsby säteri 2003. Sedan 2006 har det varit tillgängligt för allmänheten och är nu ett av kommunens stora besöksmål. Förutom parken, köksträdgården och vandringslederna finns här en utställning om säteriets historia, en servering, gårdsbutiker och nu på sommaren ett rikt programutbud. Läs mer om allt som finns att upptäcka på Sundsby på www.tjorn.se/sundsby

8 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

köksträdgården. Gräsmattor och häckar ska klippas, träd beskäras, gångstigar hållas öppna, grönsaker odlas, växter planteras och skötas. TAR VARA PÅ SKADADE TRÄD

En viktig del av arbetet är också att se till att parken är säker och trygg för besökare. Efter den torra sommaren blev träden sköra så nu i vintras var det många som blåste omkull. De skadade träden fick bli antingen ved (som läggs ut vid grillplatsen) eller flis (som läggs ut i gångarna). Några trädstammar sparades också för att staplas i skogen och bli ”biodepåer” för fåglarna att hacka på eller för insekterna att bygga sig bon i. – Det är viktigt att det vi gör med växterna samspelar med djuren. Vi odlar mycket växter som gynnar bin och fjärilar och på vintern sätter vi ut frön till fåglarna.

ÅTERSKAPAD KÖKSTRÄDGÅRD

Nu börjar högsäsongen för köksträdgården på Sundsby. Den fungerar som en visningsträdgård, där du som besökare bland annat kan få se hur kronärtskockor ser ut när de växer, studera den gamla bohuslänska stapelvaran gråärter (som odlas i fyra varianter) eller stifta bekantskap med haverrot. För ett mål med odlingarna är att bevara de gamla kultursorterna i en värld där den biologiska mångfalden är starkt hotad. VÄLKOMMEN ATT FRÅGA

– Vi visar gärna vad som växer i landen och så har vi en alldeles egen avdelning för barnen, där de kan få så några frön eller kanske dra upp en rädisa direkt ur jorden. Det är fantastiskt roligt att både få odla på jobbet och att samtidigt få dela med sig av sin kunskap till alla er som kommer hit.


Modeillustratör på Akvarellmuseet För Mats Gustafson har det aldrig funnits någon motsättning mellan modevärlden och den fria konsten.

D

ärför får vi som besöker Nordiska Akvarellmuseet i sommar se både modeillustrationer och naturmåleri, åldrande ansikten och studier av kroppen. Mats Gustafson, född 1951, är utbildad inom både konst och scenografi. Han började tidigt teckna för modemagasinet Femina. Som modeillustratör har han arbetat för kända modehus som Dior och Hermès. 1980 flyttade Mats Gustafson till New York och har sedan dess delat sitt liv mellan USA och Europa. Hans motiv är till synes enkla – barrträd och stenblock i landskapet, hjortar, ansikten, couture-mode och nakna kroppar. Utställningen visar verk från olika perioder i Mats Gustafsons konstnärskap. Du kan också titta på en kort dokumentärfilm om konstnären.

Bäst i väst på friluftsliv Plats 16 i landet när Natur­ vårdsverket utser Årets frilufts­ kommun.

D

et är nu tredje året i rad som Tjörn rankas bäst av kommunerna i Västra Götaland. I år delar vi placeringen med Göteborg. Tjörns kommun siktar på att bli Årets friluftskommun 2022 och har för varje år förbättrat sina totalpoäng i undersökningen. Av max 32 poäng fick Tjörn i år 30 poäng. Förra årets poäng var 29,5 poäng och året dessförinnan 29 poäng. Att poängen blir högre för varje år, betyder att det görs mycket för att fler Tjörnbor och besökare ska upptäcka vilket rikt friluftsliv som finns runt knuten. Det kan handla om allt från att göra fler badplatser tillgängliga till att rusta upp vandringslederna med bättre skyltning och informativa kartor. Utmärkelsen Årets friluftskommun 2019 gick till Olofström. Glädjande är också att vår grannkommun Orust fick utmärkelsen Årets förbättrare på plats 41.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 9


Ett av de mest inarbetade evenemangen på Sundsby är Margaretadagen med bland annat tal, musik, teater, dansuppvisning och utdelning av Margaretapriset.

Teater, konserter, festivaler ... Ett rikt program väntar dig och dina besökare i sommar!

F

ör barn och unga finns en mängd sommarlovsaktiviteter att välja mellan. I utbudet uppmärksammas också att litteratur är årets tema på Tjörn. – Det blir workshoppar där deltagarna kan skapa sina egna superhjältar eller skriva deckare och ett tredagars skrivarläger på GaP, gamla polishuset i Skärhamn, berättar Anna Mattisson, kultursamordnare i Tjörns kommun. Hon hoppas att alla barn ska hitta något de gillar – kanske en skulpturworkshop med inspirationsbesök i Pilane, utomhusbio, cirkusworkshop eller möjligheter att prova på ridning och dans? Eller varför inte spela Laserdome, lära dig bygga egna dataspel eller delta i LAN?

10 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

I augusti är det dags för höjdpunkten Frivolt, Tjörns egen barn- och ungdomsfestival, vid Gråskärsbadet i Skärhamn. Programmet sträcker sig över två dagar och är späckat med musik, dans, teater, konst, bad, bokhörna, spel och lek, cirkuskonster, underhållning och galna upptåg. UNDERHÅLLNING PÅ SUNDSBY

Förra årets uppsättning av Shakespearepjäsen En midsommarnattsdröm på Sundsbys utomhusscen blev en publiksuccé och i sommar spelar unga och vuxna Tjörnbor Molières Den girige. En utomhuskonsert med Majornas 3dje Rote är inbokad på Sundsby, möjligen blir det

ytterligare en konsert, så håll utkik! Ett annat uppskattat evenemang är Margaretadagen. I år blir det extra fokus på starka kvinnor i allmänhet och på säteriets sägenomspunna husfru Margareta Huitfeldt i synnerhet. Margaretapriset delas också ut till en kvinnlig företagare på Tjörn. För barn blir det en teaterföreställning på Sundsby – Nallarnas picknick. Barnen får gärna ta med sina egna gosedjur! STORA EVENEMANG

Vi stöttar också många evenemang genom olika typer av samarbeten med föreningar och andra aktörer. Exempel


Så håller du koll • tjorn.se/evenemang – alla evenemang • tjorn.se/lov – lovaktiviteter för barn och unga • facebook.com/alltidtjorn – här publiceras löpande tips om vad som händer på Tjörn

är Sillens dag, Midsummer Match Cup, Träbåtsfestivalen, Åstol Runt Aquathlon (där deltagarna simmar och löper runt ön) och Sommarsången på Mossholmen (med allsång och medverkande från bland annat Göteborgsoperan). Detta är bara ett axplock av vad som händer på Tjörn i sommar. Missa inte möjligheten att delta i något av sommarens alla evenemang!

Låna en surfplatta på biblioteket

S

kärhamns bibliotek har sex surfplattor till utlåning. De kan användas på biblioteket, två timmar i taget. Du kan också låna hörlurar till. Du lånar surfplattan med ditt lånekort och kan sedan surfa på nätet, läsa dagstidningar, tidskrifter, lyssna på talböcker med mera. Det finns också flera appar för både barn och vuxna nedladdade på surfplattorna.

Hyr en flytväst! Du vet väl om att du kan hyra flytväst till både dig själv, barnen och hunden i Tjörns turistbyrå? Det kostar 25 kronor per påbörjad vecka. En billig livförsäkring, eller hur?

Begränsad framkomlighet vid evenemang I samband med några av som­ marens evenemang kommer det att bli lite svårare att ta sig fram med bil.

Träbåtsfestivalen är ett av de många evenemang som Tjörns kommun stöttar på olika sätt. Tusentals besökare flanerar på bryggorna och njuter av omsorgsfullt skötta träbåtar i alla former och storlekar.

För aktuell information om trafik och parkeringsmöjligheter, håll utkik på www.tjorn.se eller på respektive evenemang på www.tjorn.se/evenemang.

VI VI PÅ PÅ TJÖRN TJÖRN nr nr 3–2019 3–2019 –– 11 11


Tångeröds förskola har Grön flagg Tångeröds förskola har certifierats med Grön flagg. Det innebär att hållbar utveckling går som en röd tråd genom förskolans pedagogik.

D

et första som möter en när man kommer till parkeringen vid Tångeröds förskola är ett antal pallkragar med nysådda grödor men också jordgubbsplantor som sattes i höstas och några nyvakna rabarber. Runt innergården har flera nya odlingslådor placerats ut där barnen ska så blommor. Men inte vilka blommor som helst, utan blommor som har lång blomningssäsong – för att de ska locka till sig humlor och bin. – På så vis hjälper vi naturen på traven. Det blir ett av våra bidrag till en hållbar utveckling, säger Jenny Björk, förskollärare på Tångeröds förskola. MILJÖN I BARNENS VARDAG

Odlingslådorna är ett exempel, sopsortering och återvinning är andra exempel på områden

12 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

som är lätta att få in i barnens vardag. Ett kommande tema är Livsstil och hälsa, där Tångeröds förskola kommer att arbeta med till exempel mat, rörelse, livskvalitet och inte minst det de kallar för ”vi-känsla”. – Både personal och barn jobbar med temat samtidigt. Det är viktigt att vi som vuxna är goda förebilder för barnen och visar att vi också trivs tillsammans, säger Carin Andersson, förskollärare. PLOCKAR UPP SKRÄP

Att arbeta med hållbar utveckling är att ta ett stort grepp över förskolepedagogiken. Därför har det varit viktigt för pedagogerna i Tångeröd att både tänka långsiktigt och samtidigt hitta olika sätt att jobba med hållbarhet i vardagen. Då kan det handla om allt från att prata

Grön flagg är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering som finns i 50 länder. Över 2 500 svenska skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg. Tångeröds förskola blev certifierad i december 2018 efter att ha avslutat arbetet med sitt första tema Djur och natur. Nu har man börjat arbeta med temat Livsstil och hälsa (se texten ovan). Det finns nio teman att arbeta med inom Grön Flagg: • Stad och samhälle • Djur och natur • Klimat och energi • Hav och Vatten • Konsumtion och resurser • Skräp och avfall • Kemikalier och giftfri miljö • Livsstil och hälsa • Global samverkan Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent, som är en opolitisk och icke vinstdrivande stiftelse.

om att det är bra att kunna ärva kläder från sina syskon till varför det är viktigt att plocka upp skräp efter sig i naturen.


Bra chefer ger bättre välfärd Erfarna chefer och nyare chefer hjälper varandra att utvecklas i ledarskapet. I ett gemensamt mentorskapsprogram delar chefer från Tjörn, Orust, Lilla Edet och Kungälv med sig av sina erfarenheter.

E

n erfaren chef (mentor) paras ihop med en ny chef (adept). De får inte jobba i samma kommun, vilket är en av poängerna med mentorskapsprogrammet, som kallas KLOT (efter de fyra kommunerna som ingår). – Vi har mycket att lära av

varandra i de olika kommunerna och det är också meningen att man ska kunna vara helt öppen i samtalen, säger Belinda Gunnarsson, HR-generalist på personalavdelningen i Tjörns kommun. Mentor och adept träffas en gång i månaden under ett år för

att utbyta erfarenheter om sitt ledarskap. Från Tjörns kommun deltar fem mentorer och fem adepter i programmet. Så här säger fyra av cheferna i Tjörns kommun när programmet precis har startat och de haft sin första träff med sin mentor eller adept:

Kristina Wranå, enhetschef på socialförvaltningen, har varit chef i åtta år och är mentor åt en ny chef i Kungälvs kommun. – Jag kan stötta henne i den organisationsutveckling hon står inför, eftersom jag är utbildad inom just det området. Jag får också reflektera över mitt eget ledarskap. Vi har pratat om svåra samtal och det fick mig att fundera över hur jag själv gör.

Camilla Andreasson, lokalvårdschef, har varit chef i 3,5 år och har fått en mentor i Orust kommun. – Det känns jättebra att ha fått någon att bolla chefsfrågor med. Jag tror programmet kommer att ge mig mer trygghet i och med att jag får ta del av en mer erfaren chefs kunskap och erfarenhet. Det är också en stor fördel att det är någon i en annan kommun, det är lättare att vara öppen mot någon man inte arbetar för nära. Ove Hasselberg, enhetschef VA, har varit chef i 1,5 år (tidigare erfarenhet av att vara arbetsledare i 15 år) och har fått en mentor i Orust kommun. – Vi arbetar i helt olika organisationer, men har väldigt mycket gemensamt. Chefsskapet handlar ju framför allt om att ha med medarbetare att göra. Det är jättebra att ha fått ett bollplank, någon jag kan fråga om till exempel medarbetarsamtal och lönesamtal. Cathrine Berntsson, avdelningschef inom kultur och fritid, har varit chef i 19 år och är mentor åt en ny chef i Lilla Edets kommun. – Chefsrollen är en ganska ensam befattning. När jag själv var ny som chef fick jag en mentor och det var så värdefullt. Nu vill jag både ge tillbaka och lära mig mer. Ska man hålla ett helt arbetsliv som chef måste man också lägga tid på att utveckla chefsskapet.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 13


Hannagårdens utegrupp gör fint i Tuveslätt Det är viktigt att bevara de gamla hagmarkerna i Tuveslätt. Sedan 2006 är området ett naturreservat som sköts av kommunen.

S

nart är landskapet åter öppet på en av de gamla ängarna i Tuveslätt. Både brukare och personal från Hannagården jobbar för fullt med att såga, röja och elda bort gammalt sly. – Vi har haft ett samarbete med Hannagården i åtta år nu. Det blir alltid ett bra resultat tack vare deras energi och kunskap, säger Pelle Andersson, som jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen i Tjörns kommun med skötsel av bland annat Tuveslätt och andra naturområden (vandringsleder, badplatser, Sundsbyområdet med mera). På Hannagården får personer med funktionsnedsättningar

14 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

möjlighet till en meningsfull sysselsättning. En av grupperna är utegruppen, som jobbar ute två dagar i veckan året om. De har också en verkstad med snickeri. Utegruppen hjälper till att röja på Tuveslätt tio

arbetsdagar varje vår. Deras handledare, Joakim Elmgren, är skogsmästare och har jobbat med skog och trädgårdsanläggning sedan 1980-talet. – Det är samma sysslor jag gör nu, men med ett helt annat

Daglig verksamhet Daglig verksamhet skapar sysselsättning åt personer med funktionsnedsättningar. I Tjörns kommun bedrivs daglig verksamhet på Hannagården (i Krossekärr) och Höjden (i Kållekärr). På Hannagården finns förutom utegruppen också ett hunddagis och en köksgrupp. På Höjden finns en hantverksgrupp och en mediagrupp (som gör en egen tidning). Butik Skäret på Torget i Skärhamn och kommunhusets kafé ingår också i kommunens dagliga verksamhet.


mål. Här ska jag se till att alla får en meningsfull sysselsättning och en bra dag på jobbet. Det är både viktigt och väldigt givande, säger Joakim Elmgren. Det börjar bli lunchdags och Joakim ställer wokpannan över elden för att tillaga dagens lunch. Det blir bönmix och korv på ”restaurang Skogsgläntan” den här dagen. Snart är röjningen avklarad för den här säsongen och det är dags för korna att ta vid och fortsätta hålla landskapet öppet under resten av sommaren.

Tuveslätt Tjörns enda kommunala naturreservat Tuveslätt ligger strax norr om Rönnäng. Här finns inga utstakade vandringsleder, men gott om stigar att gå på.

Lär ditt barn simma i sommar! Att lära sig simma är både roligt och viktigt! Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet vid vatten. På flera av våra badplatser kan ditt barn lära sig simma i sommar.

T

jörns kommun och flera badplatsföreningar ordnar simskola på olika badplatser på ön. Simskolorna är öppna för alla barn från fyra år. De kommunala badplatserna som har simskola är:

• • • •

Skärhamn: Gråskär Rönnäng: Kårevik Höviksnäs: Låka Kyrkesund: Linneviken

Se www.tjorn.se/simskola för tider och priser. Flera av Tjörns badplatsföreningar (Klädesholmen, Stockevik, Bleket, Lilla Askerön, Gunneby och Dyrön) har också simskola i sommar. Mer information finns på respektive badplats och föreningarnas hemsidor.

Simborgarmärkets dag Alla är välkomna till någon av simskolorna den 17 juli för att ta simborgarmärket.

Från mitten av juni till slutet av september går det betande djur i markerna.

Är det rent i vattnet?

Tuveslätt har öppna, mycket artrika betesmarker på skalgrusunderlag. Här finns också många fornlämningar och kulturhistoriska spår. De mest intressanta platserna har informationsskyltar.

Förhoppningsvis är vattnet badbart runt hela Tjörn under hela sommaren. Men för din säkerhet tar vi prover på vattnet vid de största badplat­ serna på Tjörn.

Om du har med dig hunden på promenad, ska den vara kopplad hela tiden. Tänk också på att stänga alla grindar efter dig så inte korna rymmer!

U

nder sommaren kontrollerar vi att badvattnet är rent och inte innehåller för höga mängder bakterier. Om vattnet är otjänligt sätts det omgående upp att anslag på den aktuella badplatsen. Informationen läggs också ut på www.tjorn.se. Vi tar prov var fjärde vecka på badplatserna Almön, Bleket, Gråskär (Skärhamn), Gunneby, Klädesholmen, Kårevik (Rönnäng), Lilla Askerön, Linneviken, Låka (Höviksnäs), Röra, Stockevik och Tubbeviken (Skärhamn).

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 15


Näringsliv – På Tjörn finns över 2 000 företag inom olika branscher.

En lokalt producerad midsommar med REKO-ring Ett 30-tal lokala Tjörnproducenter har bildat en så kallad REKO-ring. Du handlar via facebook.

R

EKO står för Rejäl konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerat utan mellanhänder. Du handlar genom att gå med i REKO-ring Tjörn på Facebook. All handel sker i förväg via Facebook och på ett förutbestämt datum. På så vis vet producenten hur mycket som behöver tas med och minskar på detta sätt svinnet. För konsu-

menter är den stora fördelen att få träffa personen bakom råvaran, att veta vilka produkter som finns tillgängliga och att givetvis få möjligheten att få råvaror som är i säsong! På skärtorsdagen var det smygpremiär för REKO-ringen som då bestod av cirka 500 medlemmar. Trots att utlämningen skedde innan de flesta producenter kommit igång med produktionen,

genomfördes drygt 60 affärer med de åtta producenter som deltog. Stämningen var mycket god när rödbetor, chili, potatis, tomatplantor och bröd bytte ägare på Korggubbens parkering i Kållekärr. Den 19 juni planeras ett nytt utlämningstillfälle. Då har du chans att fylla midsommarbordet med bland annat lokalproducerad potatis till sillen!

De blev Tjörns vinnare vid årets STO-gala! Nu har Årets företagare, Årets unga företagare och Årets Turismföretagare korats. Vinnare från Tjörn är: • Årets företagare: Mattias Patriksson och Kristian Rydberg, Sea IT • Årets unga företagare: Andreas Wetterström, Wetterströms Bygg AB • Årets turismföretagare: Men in Blue, Dyröns samhällsförening

16 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019


Tjörns företag nöjda med vår service Tjörns kommun är tredje bästa kommun i Göteborgsregionen på att ge service till företagen.

D

en 10 april presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitt nöjdkund-index, Insikt, för Sveriges kommuner. Totalt deltar 184 av landets samtliga 290 kommuner. Det är kommunens myndighetsutövning (till exempel bygglov, livsmedels- och brandskyddstillsyn) som mäts. Företagaren som haft ett ärende hos kommunen får svara på frågor kring hur man

uppfattade bemötande, kompetens, rättssäkerhet, information, tillgänglighet och effektivitet. Tjörns kommun hamnar på plats 44 i den totala rankningen med ett sammanvägt NKI-tal (nöjd-kund-index) på 76 av max 100. Betyget ger Tjörn en tredjeplats i Göteborgsregionen efter Öckerö och Mölndal. Vi tappar något i NKI-talet jämfört med förra året men är

på en fortsatt hög nivå. Sedan årsskiftet har ett arbete med att vända siffrorna uppåt igen pågått genom att införa den så kallade Rättviksmodellen. Rättviks kommun har utvecklat en metod för hur de arbetar med bemötande och kommunikation som visat sig vara framgångsrikt. I höst kommer denna metod att testas på några avdelningar i Tjörns kommun.

Slipp böter – anmäl ditt livsmedelsföretag! Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet.

H

ar du startat ett företag som hanterar livsmedel? Eller har du tagit över en sådan verksamhet? Då behöver du anmäla detta till Tjörns kommun. De allra flesta verksamheter som hanterar livsmedel – till exempel restauranger, serveringar, butiker, kaféer, skolkök och bagerier som säljer, serverar eller skänker livsmedel – måste vara registrerade hos miljöavdelningen. Senast två veckor innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till Tjörns kommun. Du måste också anmäla om det sker förändringar

i din verksamhet, till exempel ägarbyte eller ombyggnation. Lagen gäller för alla typer av företag (även enskilda firmor), kommunala verksamheter, föreningar och andra organisationer. Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att den är godkänd eller registerad? Om du startar eller ändrar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 2 500 och 75 000 kronor.

Hur anmäler jag min verksamhet? Kontakta miljöavdelningen på mejl samhallsbyggnad@tjorn.se eller telefon 0304–60 11 48 så hjälper vi dig. För mer information om den nya lagen – läs mer på www.tjorn.se/livsmedel.

VI PÅ TJÖRN nr 3–2019 – 17


Fler rökfria miljöer på Tjörn Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Då blir det inte längre tillåtet att röka på till exempel ute­ serveringar, busshållplatser eller allmänna lekplatser. Här är de viktigaste föränd­ ringarna.

D

et utökade rökförbudet gäller bland annat:

• Uteserveringar • Busshållplatser • Inhägnade idrottsplatser utomhus • Allmänna lekplatser • Entréer till lokaler där allmänheten har tillträde (hit räknas även föreningslokaler).

INTE BARA TOBAK

Det blir också förbjudet att på dessa platser till exempel använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter eller vattenpipor. Du kan läsa mer om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.

18 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

Hemtjänsten handlar mat online Tidigare har personalen i hemtjänsten åkt och handlat i närmaste butik och levererat till brukarens hem. Nu har Tjörns kommun slutit ett avtal med hemleverans från Almö livs.

D

et nya avtalet innebär att beställningar av matvaror görs via internet och butiken levererar varorna direkt till hemmet. Flera leverantörer tillfrågades och Almö livs var den butik som visade intresse. – Att sköta inköpen online ger en ökad möjlighet till delaktighet för den enskilde samtidigt som det frigör värdefull tid för personalen, säger Emelie Hildingsson, utvecklingsledare i äldreomsorgen i Tjörns kommun.


Motionsspår i Rönnäng Snart är det klart, det cirka 2,6 kilometer långa elljusspåret i Rönnäng.

B

Foto: ImageLibrary

Mer fart på elevernas lärande

ygget har pågått sedan i vintras. Spåret sträcker sig i en kuperad slinga som har sin början och slut vid Klädesholmens kyrkogård (ovanför Stansvik). Motionsspåret beräknas vara helt klart i höst men de nyfikna kommer kunna prova spåret redan under sensommaren.

U

Foto: Erik Larsson

nder hösten 2019 sätts ännu mer fart på elevernas lärande. Då ska alla som arbetar inom fritidshemmen på Tjörn genomgå Skolverkets kurs Fritidshemmens uppdrag. Fokus kommer bland annat att ligga på digitala verktyg, flerspråkighet och lekens och miljöns betydelse för barnens lärande.

Förskolan får ny läroplan

F

rån och med den 1 juli 2019 för man in begrepp som utbildning, undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och digitalisering i förskolans läroplan. Det blir alltså ännu tydligare att förskolan är en viktig del i det svenska skolsystemet. Förskolechefen blir nu rektor och man förtydligar även barnskötarens och förskollärarens olika uppdrag och ansvar.

Legitimerade lärare på fritids

I

sommar blir det krav på att all undervisning i fritidshemmen ska ske under ledning av legitimerade och behöriga lärare. Den viktigaste skillnaden mot tidigare är att det kommer att krävas legitimation för att bli tillsvidareanställd som lärare i fritidshem och ansvara för undervisningen. Personalen som redan arbetar inom våra fritidshem i andra yrkesroller (till exempel barnskötare och fritidsledare) påverkas inte av de nya reglerna.

Fråga & tyck! Har du synpunkter på oss eller våra verksamheter? Vi vill veta vad du tycker!

Ge oss ris, ros, frågor eller förslag. Gå in på www.tjorn.se/fraga och fyll i formuläret. Du kan också mejla tjorns.kundcenter@tjorn.se eller ringa 0304–60 10 10 och framföra din synpunkt.

Fotnot: Det som förr hette fritidspedagog heter numera lärare i fritidshem. Även fritidspedagoger med den gamla utbildningen har eller kan söka lärarlegitimation.

VI VI PÅ PÅ TJÖRN TJÖRN nr nr 3–2019 3–2019 –– 19 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan 10 juni – 1 september:

Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–18 Lördag–söndag kl 09–17 Midsommarafton Midsommardagen

kl 11–15 kl 11–15

DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen www.tjorn.se/app • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/skolabarn • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS

• Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU

• Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på Synlab.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media.

20 – VI PÅ TJÖRN nr 3–2019

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

Kundtjänst Avfall 0304-60 14 00, avfall@tjorn.se vardagar 8–15, lunchstängt 12–13. Dag före helgdag 8–12. Kundtjänst Slam 0304-67 17 25, kundservice@renova.se vardagar 8–16.30. Kundtjänst VA 0304-60 10 10, tjorns.kundcenter@tjorn.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag, tisdag och torsdag 11–19 Onsdag 13–19 Fredag 11–16 Lördag jämna veckor 10–14 För avvikande öppettider, se www.tjorn.se/tåvc ÅTERVINNINGSSTATIONER

FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se FELANMÄLAN LÄGENHETER Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se

Profile for Tjörns kommun

Vi på Tjörn, nr 3, 2019  

Vi på Tjörn är Tjörns kommun hushållstidning. Nummer 3 delas ut till samtliga hushåll i kommunen, även fritidsboende.

Vi på Tjörn, nr 3, 2019  

Vi på Tjörn är Tjörns kommun hushållstidning. Nummer 3 delas ut till samtliga hushåll i kommunen, även fritidsboende.

Advertisement