Page 1

Tjörn

Nr 2/2018

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Kunskapslyft i äldreomsorgen sid 4–5

Nu startar Ungdomsdialog! sid 8

Tjörn ska bli bäst på friluftsliv sid 14–15


Ungdomsdialog

Är du 12–18 år? Gå med i Ungdomsdialogen! Nu ska Tjörn bli bäst i Sverige på att ta till vara ungas idéer och engagemang!

D

u som är ung Tjörnbo får nu flera möjligheter att göra din röst hörd. Gå in på www.tjorn.se/ungdomsdialog Här kan du lämna förslag till kommunen, anmäla ditt intresse att vara med i sms-paneler, anmäla dig till stormöten med mera. Läs mer om vilka möjligheter du har på sidan 8.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör Maria Johannessen formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren, Anneli Jonsén, Linda Källfelt och Olof Wängborg. Omslag: Tubberödshus äldreboende Foto: Arkivbild, Tjörns kommun Foto om ej annat anges, Maria Johannessen

Utgivning: april 2018 Tryck: Åtta.45 Upplaga: 7 800 exemplar TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Tjörn satsar på vård- och omsorgspersonalen 2018 A

tt arbeta nära människor som är i behov av stöd och hjälp är väldigt givande men också krävande och komplext. Därför satsar Tjörns kommun extra mycket på utbildning för vård- och omsorgspersonal i år. Nästan 300 personer inom äldreomsorg, kommunal hälsooch sjukvård och LSS, deltog i en storföreläsning på Stenungsbaden i januari. Det var startskottet på en utbildningssatsning Tjörns kommun gör för att utveckla sina medarbetare. (Läs mer på nästa uppslag) Det är många olika yrkesgrupper som tillsammans arbetar för våra äldre och funktionshindrade. Organisatoriskt är det uppdelat mellan äldreomsorg (till exempel undersköterskor, hemtjänstpersonal), kommunal hälso- och sjukvård (till exempel sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter) och LSS (till exempel stödassistenter, personliga assistenter). Om du är anhörig spelar det antagligen ingen roll hur organisationen ser ut, bara din anhörige blir väl och professionellt omhändertagen. Därför är det också viktigt att all personal som arbetar med en omsorgstagare har en god samverkan. En gemensam utbildning ger samma kunskaper och metoder. Den ger också ett extra stöd kolleger emellan när de pratar om svåra situationer som kan uppstå. Tjörns kommun fortsätter också satsningen på att utbilda egen vårdpersonal. Flera nyanlända har praktikplatser i kommunen samtidigt som de läser kurser i omvårdnad och yrkessvenska. En annan grupp medarbetare, som redan har en anställning i kommunen, studerar omvårdnad för att så småningom få behörighet som undersköterskor. Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 3


Kunskapslyft i äldreomsorgen Under 2018 har personal inom socialförvaltningen möjlighet att ta del av en rad utbildningar. Det började med en storföreläsning i januari där nästan 300 personer deltog. ”Det här kan jag gå in och använda direkt”, ”lärorikt” och ”inspirerande”, var några av kommentarerna efteråt.

V

ad har Bosses bilverkstad med äldreomsorg att göra? När psykologen Bo Hejlskov Elvén föreläser för anställda i äldreomsorg, kommunal hälsooch sjukvård och LSS*, blir svaret: i båda fallen handlar det om att lösa problem. – Tänk om er bilmekaniker skyllde på bilen, när det i själva verket handlar om att verkstaden inte har rätt verktyg för att laga den. Om vi inte lyckas komma tillrätta med ett problem vi möter i jobbet, har vi förmodligen inte rätt verktyg eller metod. Då blir vi maktlösa, säger Bo Hejlskov Elvén.

I arbetet med omsorgstagare inom äldreomsorg, demensvård och LSS möter personalen ibland personer som kan ha problemskapande beteenden. Det kan handla om till exempel aggressivitet, självskadebeteende, rop och rastlöshet. En metod som visat sig ha god effekt är lågaffektivt bemötande, en metod som Bo Hejlskov Elvén själv var med och introducerade i Sverige 2006. bemöta med lugn

Det handlar om lugn och självkontroll. När vi själva är lugna och inte smittas av oro, kan vi

lättare ge andra kontroll över sig själva så att de lättare kan samarbeta med sin omgivning. Därför behöver personal kunna reglera sina egna känslor. Det gäller att utstråla lugn och att inte smittas av andras oro. Att lära sig metoden lågaffektivt bemötande ger personalen både ett verktyg och en djupare kunskap om hur vi människor fungerar. Eller som en av deltagarna uttryckte det: – Det här har jag nytta av i hela mitt liv. Jag har fyra barn och tänkte direkt på hur jag kan bemöta dem på ett annat sätt.

Foto: Anna- Lena Bjarneberg

4 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018


Satsningen på personal inom socialförvaltningen är viktig för både de anställda, vårdtagarna och kommunen som arbetsgivare. Ny kunskap till en stor grupp medarbetare lägger också en grund för bättre samverkan mellan olika yrkesgrupper (till exempel sjuksköterskor och hemtjänstpersonal) som arbetar med samma omsorgstagare. – Vi hoppas att våra medarbetare känner hur viktiga de är! Att arbeta inom äldreomsorg och LSS är komplexa yrken där det alltid finns behov av att fylla på med kunskap. Många omsorgstagare behöver extra stöd i sin sjukdom och då är det viktigt att vi vet vad vi gör och att det bygger på kunskap. Därför satsar vi på flera olika utbildningsinsatser i år för att öka kompetensen i nära omsorg till den enskilde, säger Lilian Bohlin, äldreomsorgschef i Tjörns kommun.

Vad tyckte deltagarna om utbildningen? Så här svarade fyra av dem:

Marie Björk, LSS, personlig assistent – Det var en mycket bra föreläsning där jag fick många aha-upplevelser. Mycket var en bekräftelse på att jag gör rätt, men jag tänker framför allt på hur avgörande vårt bemötande är. Och att vi i arbetslaget tillsammans kan diskutera efter en svår situation och fundera på om vi behöver ändra arbetssätt.

Arsim Preteni, Hemtjänsten, poolgruppen – En sådan utbildning tar oss till en annan nivå. Jag har alltid haft fokus på omsorgstagaren men nu blev det en ytterligare bekräftelse på att jag gör rätt när jag är lugn och aldrig visar om jag är stressad. Det är så viktigt hur vi bygger relationer och då är bemötandet avgörande.

Kiran Lindqvist, Rönnängs äldreboende – Det var jättebra och givande. Något jag tar med mig är att vi varken ska tvinga eller överge, utan jobba däremellan. Det var också bra att så många från min arbetsgrupp var med så att vi tillsammans kan utvärdera och reflektera över hur vi hanterar olika situationer.

Annelie Karlsson, Hemtjänsten norra Tjörn – Det var en kick i mitt yrkesliv. Något nytt jag lärde mig var hur jag kan ge en annan person självkontroll beroende på hur jag bemöter, hanterar och utvärderar situationer. I min arbetsgrupp kan vi nu också diskutera hur vi kan jobba för att undvika våld.

Fotnot: LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

EN FÖRELÄSNING I MÅNADEN

Under våren fortsätter satsningen på utbildning inom socialförvaltningen med en föreläsning per månad utifrån olika teman. Dessa föreläsningar ges av olika yrkeskategorier som finns inom förvaltningen, till exempel biståndshandläggare, undersköterska, sjuksköterska och sjukgymnast.

Foto: Anna- Lena Bjarneberg VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 5


• Demokrati •

Hur är det att vara Tjörnbo? När Statistiska Centralbyrån (SCB) frågar Tjörnborna om hur det är att bo och leva på Tjörn, svarar över hälften att de starkt kan rekommendera sina vänner att flytta hit.

R

esultatet från 2017 års medborgarundersökning har kommit. Den här gången deltog 131 av landets kommuner. På Tjörn var det 1 200 personer i åldrarna 18–84 år som valdes ut. Av dessa svarade 552 personer på undersökningen. Frågorna i undersökningen kan delas in i tre områden: • hur Tjörnborna ser på kommunen som en plats att leva och bo på • hur nöjda Tjörnborna är med kommunens service och tjänster • hur nöjda Tjörnborna är med sina möjligheter till inflytande över kommunens verksamheter. att leva och bo på tjörn

56 procent av Tjörnborna kan starkt rekommendera andra att flytta till kommunen. Det sammanfattande betyget för Tjörn som en plats att leva

6 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

och bo på blev 66. Genomsnittet för de deltagande kommunerna var 60. Enligt undersökningen bör Tjörns kommun prioritera att arbeta mer med bostäder och kommunikationer för att få nöjdare kommuninvånare. nöjdare medborgare

Tjörn har ett högre betyg än genomsnittet för områdena äldreomsorg, stöd för utsatta personer, räddningstjänst och kultur. Siffrorna för bemötande och tillgänglighet har dessutom höjts ordentligt, från 48 till 56. Tjörn har ett lägre betyg än genomsnittet på idrotts- och motionsanläggningar, vatten och avlopp samt gymnasieskola (som det ju inte finns någon på Tjörn). Som helhet har indexet för nöjda medborgare höjts från 47 till 54. Snittet i de deltagande kommunerna är 55.

För att få ett högre betyg bör Tjörn prioritera att arbeta mer med miljöfrågor, stöd för utsatta personer samt grundskola. inflytande och påverkan

Jämfört med andra kommuner ligger Tjörn lägre i frågor om inflytande och påverkan. Nöjd-Inflytande-Index mäter områdena kontakt, information, påverkan och förtroende. När det gäller information ligger Tjörn i samma nivå som de andra kommunerna. För att betyget ska bli högre rekommenderas kommunen att arbeta med frågor som rör förtroende och påverkan. var med och påverka

Medborgarundersökningen från SCB är en attitydundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur Tjörnborna ser på sin kommun. Andra insatser som görs för att öka Tjörnbornas inflytande är till exempel medborgardialog i trygghetsfrågor, ungdomsdialogen (se sidan 8) och idéverkstäder i samband med planarbete enligt cultural planning-metoden. Alla som vill kan när som helst lämna synpunkter till Tjörns kommun via www.tjorn.se/fragatyck. I höst har också alla röstberättigade Tjörnbor chansen att påverka hur Tjörn ska styras de kommande fyra åren.

Pendelstationen, Myggenäs korsväg


• Demokrati •

Vägen genom Bleket

infrastruktur och cykelvägar är viktiga för tjörnborna När deltagarna i undersökningen fick möjlighet att ställa egna frågor till kommunen, var det två områden som stack ut – infrastruktur och cykelvägar. Här svarar trafikplanerare Åsa Runesson och översiktsplanarkitekt Karin Löfgren på era frågor. Hur arbetar kommunen för att förbättra kommunikationer och infrastruktur? – Det är en framgång att väg 160 har kommit med i den regionala infrastrukturplanen. Det betyder att Trafikverket tillsammans med Tjörn och Stenungsund ska utreda vilka åtgärder som behövs för att väg 160 mellan E6 och Skåpesund ska fungera bättre i framtiden. De strategiska infrastrukturfrågorna drivs tillsammans med grannkommunerna och näringslivet. Under 2018–2019 arbetar kommunen med att ta fram en trafikstrategi för alla

trafikslag, med inriktning mot hållbar utveckling och hållbart resande. Håll utkik framöver efter enkäter, mötesinbjudningar och andra händelser på temat trafik, så kan du också bidra med kunskap, tankar och idéer! Hur går det med utbyggnad av gång och cykelvägar? – Två stora gång- och cykelvägsprojekt är precis på väg att startas. Mellan Utäng och Krossekärrsrondellen utanför Skärhamn och mellan Myggenäs centrum och Sörbyvägen (mot Skåpesund). Projekten kommer att startas med en utredning. Kommunen arbetar aktivt för att bygga fler gång- och cykelvägar, men ibland kan det ta tid. Det beror på att flera av sträckorna ligger längs Trafikverkets vägar. Först måste Trafikverket prioritera projekten, även när kommunen är med och betalar.

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 7


• Demokrati •

Ungdomsdialog startar på Tjörn! Flera av eleverna i klass 7A vill vara med i sms-paneler och stormöten för ungdomar.

Stormöten, sms-paneler, e-förslag och projektgrupper. Nu får alla Tjörns ungdomar en rejäl chans att göra sina röster hörda. Dessutom får de en egen peng, Tjörnpengen.

– Det är jättebra att vi får möjligheten att påverka, säger Matilda Jakobsson, som går i 7 A på Bleketskolan. Klassen har fått besök av kommunens samordnare för ungdomsdialogen, Anna Orvefors och Pia Andersson. Meningen är att ta vara på det engagemang som redan finns hos ungdomarna och att väcka ett intresse för samhällsfrågor. Utgångspunkten är barnkonventionen och alla barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Så här är det tänkt att det ska gå till: stormöten

En gång per termin är alla ungdomar 12–18 år välkomna till stormöten, också kallade Ungdomsdialog. Politiker och tjänstemän från kommunen bjuds in 8 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

för att lyssna och ha möjlighet att ställa frågor till ungdomarna, men de har ingen rösträtt. Det bjuds på fika och ungdomarna får en chans att jobba med de frågor som engagerar dem. Här kommer det också att bestämmas vad Tjörnpengen, ett årligt bidrag från kommunen till Tjörns ungdomar på 50 000 kronor, ska användas till. sms-paneler

Alla ungdomar som lämnar sina mobilnummer kan vara med i en sms-panel. Det innebär att de kommer att få 5–10 frågor per år att besvara via sms. Det kan till exempel vara politiker som vill höra hur ungdomar tänker i en viss fråga. e-förslag

Ungdomarna kommer att få en egen brevlåda på Tjörns hem-

sida, där de kan gå in och lämna förslag och idéer. projektgrupper

Om ungdomarna vill driva en fråga kan de bilda särskilda projektgrupper som arbetar mellan stormötena. Det kan handla om till exempel skola, miljö eller jämlikhet. Eleverna i klass 7 A har flera frågor de tycker är viktiga, som en simhall på Tjörn, skolmaten eller busskorten. De flesta vill vara med i sms-panelen och lämnar sina mobilnummer. – Vi har ingen rösträtt, men nu får vi ju faktiskt en röst, säger Vanna Nordfeldt, elev i klassen. – Det är roligt att få veta hur man kan engagera sig och få en möjlighet att förändra saker här på Tjörn, säger klasskamraten Linnea Pettersson Dove.


Klimatsmart lunch i Tjörns skolor Nu kan eleverna på Tjörn välja ett klimatsmart alternativ till lunchen. Varje maträtt förses med information om hur mycket den påverkar klimatet.

S

ka jag välja en köttfärsrätt i dag eller det vegetariska alternativet? De ser lika goda ut, men köttfärsrätten påverkar klimatet nästan fyra gånger så mycket som den vegetariska. Jag väljer den vegetariska rätten! Ungefär så hoppas Tjörns Måltids AB att eleverna ska resonera när de står inför valet mellan de olika lunchrätterna. Målet är att sänka klimatpåverkan så mycket det går utan att fördenskull ta bort det fria valet. Konsumtionen av livsmedel står för cirka 25 procent av den klimatpåverkan som påverkas av vår konsumtion. Räknar man om det i koldioxidutsläpp (CO2) blir det cirka 2 ton så kallade CO2-ekvivalenter per person och år. CO2-ekvivalenter är det mått som används för att mäta den sammanlagda klimatpåverkan från olika växthusgaser som en råvara ger. Ju högre CO2-ekvivalent, desto högre miljöpåverkan. För att hjälpa matgästerna att välja den maträtt som ger minst miljöpåverkan redovisas lunchens CO2-ekvivalent i matsedeln. En köttfärslasagne ger till exempel 2,26 kilo CO2-ekvivalenter medan den vegetariska tomatlasagnen ger 0,62 kilo per portion. Produktionen av kött är mer energikrävande än grönsaksproduktion vilket gör att de vegetariska rätterna har ett lägre CO2-värde.

TUMS – Tjörns Unga Mellan Stolarna

Ä

r du 16–24 år och saknar fullständig gymnasieutbildning? Behöver du hjälp att komma igång med någon sysselsättning? Då finns TUMS för dig! TUMS arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar. Även vårdnadshavare är välkomna att höra av sig. Besök gärna TUMS på drop-in på onsdagar mellan klockan 15 och 18. Adressen är Fågelkärrsvägen 33 i Höviksnäs, samma hus som Ungdomsmottagningen (det blå huset mittemot Fridas hage). Du kan även nå TUMS på tums@tjorn.se.

Tusentals tidningar gratis med Pressreader!

P

å biblioteket kan du läsa tusentals svenska och internationella tidningar och tidskrifter gratis. Det går även att få artiklar upplästa. Kommunbiblioteken på Tjörn abonnerar på en tjänst som heter Pressreader. För att läsa eller lyssna på artiklar behöver du bara en telefon (smartphone) eller läsplatta. Du kan ladda ner appen Pressreader hemma, men för att kunna läsa tidningar behöver du vara på biblioteket när du öppnar appen. Därefter kan du fritt ladda ner tidningar under 72 timmar, även utanför biblioteket. Dina nedladdade tidningar sparas i appen i upp till tre månader. VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 9


Bleketskolan

Häggvallskolan

Tjörn storsatsar på skolan Häggvallskolan och Bleketskolan kommer att byggas om till två moderna skolor med specialsalar, flexibla idrottshallar och attraktiva skolgårdar. Det kommer att bli Tjörns största skolsatsning någonsin.

E

xakt hur ”nya Häggvall” och ”nya Bleket” kommer att se ut och fungera är inte klart. Och det är som det ska vara. För nu påbörjas en intensiv dialog med elever, lärare, föreningar och andra förvaltningar för att skolorna ska bli så ändamålsenliga som möjligt. Skolsatsningen handlar både om att ge elever och personal i skolan större möjligheter och att ge Tjörnborna nya arenor för förenings- och kulturliv. HISTORISKT BESLUT

Inriktningsbeslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 mars. Politikerna är helt eniga om att samtliga skolor på Tjörn behålls. Det är alltså inte bara Häggvallskolan och Bleketskolan som är föremål för satsningen. Övriga skolor kommer att omdisponeras för att både rymma förskolebarn och lågstadieelever. Förutom att framtidens skolor och barnomsorg på Tjörn får pedagogiskt och arbetsmiljö-

10 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

mässigt moderna och effektiva lokaler, finns det fler fördelar: • Det nya skolförslaget minskar kommunens känslighet för förändringar i befolkningstillväxten och eventuella avvikelser från prognos. På så vis hanteras kommunens ekonomiska resurser ansvarsfullt och långsiktigt hållbart, vilket är ett av kommunens inriktningsmål. • Det blir lättare att rekrytera. Med olika stadier på samma skola ökar möjligheterna att skapa attraktiva tjänster för pedagogisk personal. • Det finns möjlighet att bygga fler specialsalar, till exempel flexibla idrottshallar, något som skulle gynna både fritidsverksamheten och föreningslivet på hela Tjörn. TVÅ 4–9-SKOLOR

Både Häggvallskolan och Bleketskolan kommer att delas upp så att mellanstadiet och högstadiet har sina hemavdelningar

separerade. Samtidigt får alla klasser tillgång till specialsalar, fler pedagoger och kulturskoleaktiviteter. Konkret innebär förslaget att Häggvallskolan kompletteras med fler byggnader där ett mellanstadium kan rymmas. Olika skolstadier får olika skolgårdar. De luktskadade delarna av Bleketskolan rivs och återuppbyggs samt kompletteras med fler byggnader där ett mellanstadium kan rymmas. ÖVRIGA SKOLOR

Förslaget ger möjlighet till ökad flexibilitet även för barnomsorg och de minsta skolbarnen. Exakt vilken årskursindelning som till slut blir aktuell på de övriga skolorna får den fortsatta utredningen visa. Övriga skolor kommer att delvis byggas om till förskolor. Myggenäs skola och Fridas hage kan behöva byggas till för att få plats med fler förskoleavdelningar när dagens moduler tas bort.


Ingen vanlig husfabrik När bostadsmarknaden inte räcker till, varför inte bygga sitt eget hus? I en lada i Svanvik startar i vår Egnahemsfabriken där den som saknar bostad och har små resurser kan ta saken i egna händer.

F

örutom att skapa en husfabrik är målet också att ladan i Svanvik ska bli en mötesplats för nyanlända och andra utanför bostadsmarknaden. Husfabriken kan också bli en skola för blivande hantverkare, en praktikplats eller en arbetsplats. Därför samarbetar projektet med Arbetsförmedlingen och Chalmers. Kontakter har även tagits med hantverksskolan Da Capo. – Tre stora utmaningar för nyanlända brukar vara utbildning, arbete och bostad. Här kan vi lösa alla, säger Tinna Harling, projektledare.

Ladan håller som bäst på att inredas och en snickare har anställts som platschef. I maj börjar de första husen att tillverkas. Det blir små hus, mellan 20 och 50 kvadratmeter, som byggs och sedan placeras ut på privat eller kommunal mark. ÅTERBRUK GER LÅGA BYGGKOSTNADER

Genom egen arbetsinsats och återbruk av byggmaterial hålls byggkostnaderna nere. I ett första skede kommer fyra hus att byggas som ett pilotprojekt. Varje husprojekt betalar för sina egna materialkostnader,

kostnader för extra hantverkshjälp samt en mindre hyra för tillgång till lokal och maskiner. – Vi i projektet har en vision om att det går att bygga bostäder som folk har råd att bo i och att vi kan få fler att stanna här på Tjörn och att vi kan bidra med en lösning för äldre som måste hitta billigare boenden, säger Tinna Harling. Bakom projektet står nätverket Möjligheternas Ö, som bland annat består av Tjörns kommun, Svenska kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan, Chalmers och föreningen för byggemenskaper.

Projektet har fått namnet Socialt bostadsbyggande av och med nyanlända, unga och äldre och har som ett av tio projekt fått 1,5 miljoner kronor i bidrag av Vinnovas medel för social innovation mot segregation. De tio projekten kommer senare att presenteras i en bok. Tjörns kommun bidrar med 1,4 miljoner kronor av de medel som kommunen fått från Boverkets statsstöd för att öka bostadsbyggandet, med fokus på de grupper som i dag står utanför bostadsmarknaden. Övriga aktörer i projektet bidrar med cirka 200 000 kronor. För mer information, gå in på www.egnahemsfabriken.se Representanter från nätverket Möjligheternas ö, där Tjörns kommun ingår. Foto: Anna Berglund

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 11


Anneli är fritidspedagog Anneli har ett av Sveriges viktigaste jobb – att utbilda barn på fritids. Här lär sig barnen samarbeta, de utvecklar språket, lär sig lösa konflikter och bygger upp sin självkänsla samtidigt som de får utlopp för sin kreativitet.

– Det är ett privilegium att arbeta med barn på deras fritid. Här får deras lärande kombineras med leken. Jag får följa med och se hur deras sociala kompetens ökar och hur de växer som människor, säger Anneli Öfverström. Fritidshemmet har ett eget kapitel i läroplanen som går ut på att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Anneli Öfverström arbetar på Briggens fritidshem i Skärhamns skola. Här möter hon dagligen barn i åldrarna 6–12 år, före och efter skoltid. Hon är också samordnare för de fyra fritidsavdelningar som finns 12 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

på skolan. Varje avdelning har cirka 40 barn inskrivna, som kommer till fritidshemmet före och/eller efter skolan. Förskoleklassen (6-åringarna) är på fritids även dagtid varje fredag. Anneli bestämde sig redan som 15-åring att hon ville jobba med barn och sökte barnskötarlinjen på gymnasiet. Sedan dess har hon utbildat sig till förskollärare och har sedan 1999 arbetat på fritids i Skärhamns skola.

går jag undan med den eleven efteråt och sitter och pratar en stund. Varje samling under veckan har ett tema. Det kan vara att berätta vad de gjort i helgen, att läsa högt, leka en lek, prata om sitt projekt eller träna mötesteknik i veckans fritidsråd. Efter samlingen har barnen olika aktiviteter – ibland arbetar de med sitt projekt, ibland väljer de själva att till exempel måla, leka, idrotta eller läsa.

samling varje dag

När barnen kommer till fritids samlar Anneli och hennes kolleger dem för en pratstund. – Samlingen är jätteviktig. Det är där jag möter dem och känner av hur deras dag har varit. Om någon verkar ledsen,

entreprenörer på fritids

För att ta vara på barnens egna idéer arbetar fritidshemmet med entreprenöriellt lärande. Det betyder att de får slutföra ett projekt från start till mål. Några barn jobbar till exempel med att


ll .........

............

göra en cirkus. Då behöver de se ut en ansvarig, inventera vilket material som behövs, se vad materialet kostar och besluta om vem som ska göra vad. Avslutningen på projektet blir själva föreställningen. – Det är viktigt att de slutför det de påbörjat, det är en viktig del i lärandet, säger Anneli. Fritidshemmet och skolan arbetar också tillsammans med olika teman. I vår är temat språklig utveckling. I skolan läser barnen mycket och när de kommer till fritids får de fortsätta med att göra egna sagor, som så småningom ska filmas med barnens läsplattor. likabehandling

Snart ska Anneli Öfverström träffa sina kolleger i sin roll som samordnare. Mötet ska handla om fritidshemmets roll i skolans likabehandlingsplan. Om hur de kan jobba i barngruppen för att få ännu tryggare barn. – Alla som kommer hit ska må bra och känna sig välkomna. Vi vill bidra till att de känner en grundtrygghet och att de har förtroende för att vi finns där och lyssnar när de behöver det.

.........

............

Ungdom ............ ..... smotta Fågelkä gninge n rrs ungdom vägen 37 A finns på i Hövik smotta sn tfn: 03 gn in ge 04 n@tjorn äs, För nyhe -60 16 60 .se gå in på ter och webb www.um okning

.

o.se

Hbtq-dip

Ungdomsmottagningen är hbtq-diplomerad lomera

d motta

gning.

Alla ungdomar har såklart alltid varit välkomna till Ungdomsmottagningen. Men för personalen blev utbildningen ändå en ögonöppnare.

R

egnbågsflaggan är väl synlig när man kommer in på Ungdomsmottagningen i Höviksnäs. Mottagningen ligger i det blå huset mittemot Fridas hage. För att bli hbtqdiplomerade har personalen gått en särskild utbildning. Alla ungdomar oavsett bakgrund, kultur, kön, sexuell läggning, sexuell identitet, funktionsvariation med mera ska känna sig likabehandlade och väl bemötta. – Utbildningen handlade inte bara om att inkludera hbtqpersoner utan att över huvud taget tänka på att inkludera alla. Vi försöker möta varje ungdom som ett oskrivet blad, där hen själv får berätta vem hen är, gillar eller känner sig som och vad hen vill ha hjälp med. När vi arbetar med grupper är vår utgångspunkt att alla könsidentiteter och sexuella identiteter finns i rummet och att vi försöker uttrycka oss på ett sätt som gör det tydligt att vi är medvetna om det och försöker få alla inkluderade, säger Linda Pettersson, barnmorska/ gruppledare på Ungdomsmottagningen Tjörn.

Ungdomsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till ungdomar upp till 24 år. Här arbetar barnmorska, kurator och läkare. Besöken är frivilliga och personalen har tystnadsplikt.

Tjörns Ungdomsmottagning

Tjörns Tjörns Ungdomsmottagning Ungdomsmottagning

För mer information om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med och för tidsbokning, gå in på www.umo.se.

Var med och fira hbtq-diplomeringen! Den 2 maj är alla välkomna att fira med tårta i Ungdomsmottagningens lokaler. Kl 15.00–18.00, Fågelkärrsvägen 33 i Höviksnäs (det blå huset mittemot Fridas hage).

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 13


Vandring till Torpet, Bö tjärn

Tjörn vill bli bäst på friluftsliv Tjörn siktar på att bli Årets friluftskommun 2022. Men det viktigaste är inte att få utmärkelsen, utan att fler Tjörnbor och besökare upptäcker vilket rikt friluftsliv som finns runt knuten. Därför har en Handlingsplan för friluftsliv tagits fram.

S

yftet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för ett så rikt friluftsliv som möjligt, för så många som möjligt. Vi ställde några frågor till Olle Wängborg, samordnare friluftsliv i Tjörns kommun, om hur Tjörn vill satsa på friluftslivet i framtiden. Tjörn siktar på att bli Årets friluftskommun 2022. Varför är det viktigt att sätta målet så högt? – Det är inget självändamål att vinna. Genom att ha ett mål som vi kan mäta, kan vi också

arbeta mer strukturerat med det som står i handlingsplanen. Där finns konkreta mål för kommunens arbete med friluftslivet från 2017 till 2021.

skyltade p-platser, informativa kartor och information om tillgänglighet.

I planen beskrivs att det finns en ”slumrande potential” för friluftslivet på Tjörn, som genom en rad satsningar skulle kunna väckas till liv. Vilken typ av satsningar vill ni göra?

Det finns en detaljerad genomgång av olika friluftsaktiviteter i planen, som bad, cykling, vandring och ridning. Vill du ge några exempel på åtgärder kommunen vill satsa på för att få fler att ge sig ut i naturen?

– Ett exempel är vandringslederna. Med flera punktinsatser kan lederna bli mer attraktiva och tillgängliga för fler. Det kan handla om till exempel väl

– Det finns många som vill men inte kan komma ut. Då kan vi bjuda in, till exempel till äldredagar på Sundsby. Eller att vi samarbetar med skolor, som när

Paddling vid Ällingarna, två öar mellan Bleket och Klädesholmen

14 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018


vi nu gör i ordning en grillplats i Häggvallspåret nära Fridas hage. Fler platser kommer också att få bättre tillgänglighet, som badplatser. Vi vill också se till att åtminstone en fiskeplats på Tjörn ska gå att nå med rullstol. Det finns också långa listor på årliga mål. Vad som ska göras 2018, 2019, 2020, 2021 och även visioner längre fram. Vill du nämna några saker du hoppas vi har uppnått 2021? – Att alla vandringsleder har fått en upprustning med nya skyltar och bättre tillgänglighet, att fler badplatser tillgänglighetsanpassats, att vi har fått en naturhinderbana eller ett mountainbikespår som är lätta att nå för ungdomar. Jag hoppas också att vi har kommit en bit på väg med en vandrings- och cykelled runt hela Tjörn.

Gå en vandringsled på Tjörn! I varje nummer av Vi på Tjörn presenteras under 2018 en av Tjörns vackra vandringsleder.

Vandra i Sundsby

V

ill du se en hänförande utsikt, hitta ro för själen i bokskogen, klättra genom trånga passager eller bara grilla korv och gå en liten runda med treåringen? Vandringslederna runt Sundsby säteri erbjuder allt detta. Du har fem leder med olika längd och svårighetsgrad att välja mellan. Du når samtliga fem leder antingen från den stora parkeringen vid dammens södra del, eller från säteriet. Den svåraste leden är den som går till Solklinten, ravinen och grottorna. Den lättaste är Ivers skogspromenad på 1,3 kilometer. Längs lederna finns en rad rastplatser och grillplatser och vissa delar är tillgängliga för personer som använder rullstol, rullator eller barnvagn. Under hösten 2017 har Tjörns kommun dessutom förbättrat tillgängligheten genom att anlägga flera nya spänger och lägga mer grus på delar av lederna. Ett arbete med bättre skyltning har också startat, i samarbete med ett par föreningar. För mer information om Sundsbylederna, gå in på www.tjorn.se/vandringsleder. Springareken, Sundsby

Och år 2022 kanske Tjörn når målet att bli Årets friluftskommun. Vad krävs för att nå hela vägen? – Det viktigaste är nog att det nu finns en gemensam vilja att satsa på Tjörn som friluftskommun och att den satsningen bara kan göras genom att alla förvaltningar samarbetar. Friluftslivet angår alla och ska finnas med i till exempel skolan, i äldreomsorgen och i samhällsplaneringen.

Ta del av hela handlingsplanen för friluftsliv på www.tjorn.se

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 15


Någon att tala med Behöver du råd och stöd efter kontorstid? Nu har familjeteamet börjat med jourtelefon.

N

är livet skaver kan man ibland behöva prata med någon och få råd och stöd. Ibland kanske det räcker med ett telefonsamtal, ibland behöver man lotsas vidare. Familjeteamet riktar sig till ungdomar, unga vuxna och familjer som behöver råd och stöd. Det kanske handlar om psykisk ohälsa, våld i nära relationer, missbruk eller att man bara behöver någon att tala med. När du ringer Familjeteamets jourtelefon svarar en familjebehandlare som arbetar i Tjörns kommun.

Tjörn ökar igen

T

jörns befolkning fortsätter växa. År 2017 blev vi 15 790 personer. Det är en ökning med 206 personer jämfört med året innan. Sedan 2014 har Tjörns befolkning ökat med 655 personer. En del av Tjörns vision för framtiden (se nedan) handlar om att få en åretruntlevande ö för livets alla faser. För att nå dit krävs en stabil befolkningstillväxt. Målet är satt till 20 000 invånare år 2035. Den största befolkningsökningen har skett i åldersgrupperna 0–5 år, 30–39 år och 65–74 år. Antalet födda 2017 var 160 och antalet döda 178. De flesta nyinflyttade väljer att bosätta sig på norra Tjörn eller i Skärhamn. Vision 2035 Det har gått tre år sedan ett enigt kommunfullmäktige antog en vision för Tjörn 2035. Den korta versionen lyder: ”Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.”

Bostad sökes! Vill du hyra ut boende till nyanlända Tjörnbor? Ta då en extra titt på bladet som delades ut i din brevlåda tillsammans med denna tidning!

Följande tider kan du ringa: Måndag – torsdag 16.30–19.30 Fredag 16.30–21 Lördag 13–21 Söndagar stängt Du når jouren på 0304-60 17 79

Lyssna på podden från 8 fjordar!

8

fjordar är ett samarbete mellan fem kommuner för en bättre havsmiljö i vattnen innanför Orust och Tjörn. I den här podden berättar forskare om de fantastiska djur och växter som finns här, men också om problem vi behöver lösa för att få ett friskare hav kring Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och Uddevalla. Lyssna! Kanske får du också fina utflykts- och fisketips? Podden har tagits fram med bidrag från LONA – den lokala naturvårdssatsningen. Du hittar en länk till podden på www.tjorn.se/8fjordar. 16 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018


Att laga en vattenläcka Vi vill såklart alla ha rent vatten i kranarna hela tiden. Men någon gång ibland händer det att rörledningar spricker och måste lagas. Så här går det till och så får du information.

D

et finns flera orsaker till att rör spricker. De vanligaste orsakerna är när det kommit mycket regn, när det är väldigt torrt i marken eller när tjälen går ur jorden. Det kan också bero på att ledningarna är gamla och sköra. hur upptäcks en läcka?

Oftast är det privatpersoner som hör av sig för att de sett att det kommer upp vatten ur marken eller är dåligt tryck i kranen. Ibland kan driftteknikern på vattenverket upptäcka att det läcker någonstans genom att till exempel nivån minskar snabbt i något vattentorn. första informationen

I det här läget får du information att det finns en läcka och att du får mer information så snart vi vet mer. Under tiden prioriterar VA-avdelningen att hitta läckan och har ingen möjlighet att ta emot telefonsamtal. Hur informationen ges beror på hur

många hushåll som är drabbade. Är det några få hushåll kan det bli dörrknackning eller en lapp i brevlådan. Är det många som drabbas, går det ut information på kommunens hemsida och/ eller facebook. hitta läckan

Driftsteknikerna letar efter läckan på olika sätt. De kanske kan se om det kommer upp vatten någonstans eller kan se på vattenmätare i brunnarna om något flöde är ovanligt högt. De kan också lyssna – med en lyssnarstav kan de höra en vattenläcka på långt håll genom att lyssna mot servisventiler eller brandposter. Flera arbetslag är ute samtidigt och letar tills läckan hittats. När läckan hittats kan det aktuella området avgränsas och ventiler stängas av runtom. Nu går kommunen ut med mer information och berättar vilka områden som drabbats och var det eventuellt finns vatten att hämta.

andra ledningar i vägen

Det kan också ligga elkablar, kopparledningar och fiberledningar i marken. För att vara säkra på att de inte grävs av i samband med vattenläckan, måste tekniker från elbolag etcetera komma till platsen och märka ut ledningarna. Innan detta är gjort får inte kommunens driftstekniker börja gräva. När ledningen är hel igen måste den spolas ren innan ventiler öppnas och abonnenterna får tillbaka sitt vatten.

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 17


Näringsliv – På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher.

Tjörn – den mest företagsamma kommunen Bland Göteborgsregionens kommuner* ligger Tjörn i topp när det gäller företagande. I hela Västra Götalandsregionen hamnar Tjörn på en fjärdeplats.

S

venskt Näringsliv presenterade i mars ny statistik över företagsamheten i Västra Götaland. År 2017 fanns 1 946 företag i kommunen, vilket betyder att 17,1 procent av Tjörnborna är företagare och alltså ligger högst bland Göteborgsregionens kommuner (GR). Även nyföretagsamheten är högst i GR med 126 nystartade företag 2017. Mer information och en länk till rapporten från Svenskt Näringsliv finns på www.tjorn.se Göteborgsregionens kommuner: Göteborg, Mölndal, Partille, Öckerö, Kungsbacka, Härryda, Lerum, Alingsås, Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn.

Tema STO-frukost:

Skapa tillväxt i ditt företag Hans Johansson, en av grundarna av framgångsrika företaget Semcon och nuvarande VD för VinnGroup AB, föreläste på den gemensamma STO-frukosten den 23 mars. Vi passade på att ställa två frågor till Hans, som numera är boende i Höviksnäs.

Vad anser du skapar tillväxt i företag? – Det viktigaste är att skapa en försäljningskultur i företaget! Det gäller att ha koll på sina kunder och känna deras behov. Dessutom behöver du ligga ett steg före och komma med offensiva och utvecklande förslag till kunden. Det gäller även att ta till sig ny teknik och använda den! Hur skapar men ett bra ledarskap i tillväxt? – Det gäller att skapa en gemensam målbild om vart vi ska och få alla att arbeta mot denna målbild. Alla vill jobba på ett företag det går bra för, men det är också viktigt att förmedla till de anställda hur de vinner på företagets framgång. Som ledare behöver du förmedla energi och glädje och skapa en lärande organisation. Det är också viktigt att aktivt rekrytera dem som är bäst i sin bransch. Men det allra viktigaste är att kunna välja rätt och välja bort!

Gå med i vår facebookgrupp!

I

vår facebookgrupp ”Näringslivet i Tjörns kommun” hittar du aktuell information från kommunen. Här får du tips om allt från aktiviteter som ordnas för dig som företagare till nyheter om näringslivet och små inblickar i Tjörnföretagares vardag. Foto: Pressbild

18 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018


Är du redo för GDPR? En snabb googling ger nästan 12 miljoner träffar på GDPR, men vad är det egentligen och hur kommer den att påverka oss? Är det en större förändring eller är det egentligen något vi redan förhåller oss till?

D

en 15 mars genomförde Tjörns kommun en informationsträff för företagare om GDPR tillsammans med Orusts och Stenungsunds kommuner.

GDPR ersätter personuppgiftslagen

GDPR 25 maj

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft den 25 maj och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Syftet är att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. Samma regler ska gälla i hela EU för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder. riskerar böter

Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller när du använder personuppgifter i företaget. Maximalt kan ditt företag drabbas av sanktionsavgifter upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av den globala årsomsättningen. Givetvis beror beloppet på hur allvarlig överträdelsen är och hur känsliga de uppgifter är som hanterats. hur påverkar

GDPR dig?

Lagen berör bland annat hur du som företagare får hantera kundregister, nyhetsbrev, bokningssystem, löner, och hur anställda presenteras på företagets hemsida. På Tjörns kommuns hemsida kan du ta del av presentationen från den 15 mars som gjordes av Joel Hahn, jurist på konsultföretaget EY. Du kan även läsa mer om den nya lagen och hur den berör dig på verksamt.se under deras GDPR-guide. Fotnot: GDPR står för General Data Protection Regulation

Dags för STO-galan ’18! Christina Rickardsson föddes i en grotta i Brasilien där hon under fem år bodde med sin mamma. Efter en tid som gatubarn kom hon som adoptivbarn till Vindeln i norra Sverige där utmaningarna var av ett helt annat slag.

F

örra året blev Christina Rickardsson utsedd till Årets talare i kategorin Genombrott. Nu kommer hon till STOgalan! Vi ser fram emot att bli inspirerade av Christina och av alla de företagare som kommer att prisas på galan. Förutom att utse Årets företagare och Årets unga företagare kommer också Årets turistföretagare att utses. Nominerade Årets Företagare Tjörn: Emelie Wijk Lundberg Silver Wijk Stefan Andersson Patrik Andersson Kållekärrs Oljecentral AB Mats Johnsson Andreas Johnsson Sörängs Radio & TV AB Nominerade Årets Unga Företagare: Mikaela Bergström Mikaela Dressage Ante & Tim Ottosson Midvåg Fiskeri AB Karl Ribeck Ribecks Bygg

STO-galan äger rum den 27 april på Stenungsbaden. För biljetter till galan och mer info, besök www.sto-galan.se.

VI PÅ TJÖRN nr 2–2018 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/skolabarn • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media.

20 – VI PÅ TJÖRN nr 2–2018

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

VA/Avfall: 0304-60 14 00, va.avfall@tjorn.se Beställning av slamtömning: Renova kundtjänst 0304-67 17 25 Tömdes inte soptunnan? Renova kundtjänst 0304-67 17 25 kundservice@renova.se, www.renova.se Återvinningsstationer FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/heas eller i Tjörn-appen

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se

Vi på Tjörn, nr 2, 2018  

Hushållstidningen från Tjörns kommun delas ut till alla hushåll på Tjörn.

Vi på Tjörn, nr 2, 2018  

Hushållstidningen från Tjörns kommun delas ut till alla hushåll på Tjörn.

Advertisement