Vi på Tjörn, nr 1, 2018

Page 1

Tjörn

Nr 1/2018

vi på

DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN

Detaljplan Södra hamnen sid 4–7

Stopp! Min kropp! sid 14

Näringsliv: Offentlig upphandling sid 18


Har du laddat ner Tjörnappen? Du vet väl att du kan söka efter nya tjänster i appen och lägga upp dem på startsidan? Den senaste tjänsten är Livbojen.

D

u hittar Livbojen om du klickar på ”Omsorg och hjälp” och sedan ”Se alla tjänster”. Här hittar du till exempel kontaktuppgifter till Livbojen, som vänder sig till dig som är 7–20 år och har någon i din närhet som dricker för mycket alkohol, använder droger eller är psykiskt sjuk.

Tjörn – Möjligheternas ö hela året och för hela livet Vi på Tjörn Ansvarig utgivare: Kommunchef Ann-Britt Svedberg ann-britt.svedberg@tjorn.se Redaktion: Eva-Karin Ohlsson redaktionschef Anna-Lena Bjarneberg redaktör Maria Johannessen formgivning

2 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

Medskribenter i detta nummer: Anna Aldegren, Birgitta Löwing Kiser, Dan Christoffersson, Maria Bäckersten.

Tryck: Åtta.45

Omslag: Nordiska Akvarellmuseet, Södra hamnen, Skärhamn

TJÖRNS KOMMUN Kroksdalsvägen 1 471 80 Skärhamn 0304-60 10 00 kommun@tjorn.se www.tjorn.se

Foto om ej annat anges, Maria Johannessen

Upplaga: 7 800 exemplar


ledare

skriv till ann-britt [ann-britt.svedberg@tjorn.se]

Det är du som är Tjörns kommun I

år är det valår och jag hoppas att du som är röstberättigad Tjörnbo går till valurnorna i september och lägger din röst på hur du vill att Tjörn ska styras. Men det är inte bara vid valen du kan göra din röst hörd. I en kommun finns många exempel på hur du som kommuninvånare kan vara med och påverka i olika sammanhang. Kanske är du en av dem som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget för Södra hamnen i Skärhamn? Samrådsprocessen är en viktig del i demokratin där du som medborgare har en lagstadgad rättighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede i planarbetet. Läs mer om hur den kommande processen ser ut på följande sidor. Ett spännande demokratiprojekt som ligger i startgroparna är Ungdomsdialogen. Under våren kommer både högstadieelever och gymnasieelever på Tjörn att få nya möjligheter att vara med och påverka. Det kommer att bli stormöten, sms-paneler och så kallade e-förslag (möjligheter att lämna in förslag på Tjörns hemsida). I kommande Vi på Tjörn kommer du att kunna läsa mer om dessa nya sätt för ungdomar att bli delaktiga. Sedan januari har det också blivit enklare för dig som kommuninvånare att ta del av allmänna handlingar. Genom Öppet diarium kan du enkelt ta del av ärenden som kommunstyrelsen beslutar om. I år är det andra året som Tjörns kommun och polisen varit ute och frågat Tjörnborna om hur de upplever tryggheten. Svaren som ni gett ligger till grund för medborgarlöften. I år lovar polisen och kommunen att kraftsamla mot ungdomar i riskzonen för missbruk. Du kan läsa mer om medborgarlöftena på www.tjorn.se I dagarna blir resultatet från Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning klart. Enligt förra årets undersökning kände sig Tjörnborna trygga i sin kommun och var nöjda med till exempel kulturutbudet och dricksvattnet. Däremot fanns det önskemål om fler bostäder, fler cykelvägar och förbättringar inom äldreomsorgen. Det ska bli spännande att se vad årets undersökning visar. Resultatet kan du läsa om på www.tjorn.se och i kommande Vi på Tjörn. Ann-Britt Svedberg Kommunchef

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 3


Tack för alla synpunkter på Södra hamnen! Förslaget på en ny detaljplan för Södra hamnen i Skärhamn har varit ute på samråd. Alla synpunkter som kommit in ska nu gås igenom. Här kan du läsa om de viktigaste delarna i förslaget.

I korthet innehåller förslaget till detaljplan möjligheter att bygga 70–100 lägenheter, ytor för att bygga verksamheter, plats för att bygga ut Nordiska Akvarellmuseet, hotell, parkeringshus och sjömack. Nya trafiklösningar finns också med. Alla handlingar finns på www.tjorn.se. bostäder

I dag finns inga bostäder i Södra hamnen. Nya bostäder (70–100 lägenheter) föreslås längs vägen ner mot hamnen och i Dalen (se karta på nästa sida). Bostäderna kombineras med handel- och kontorsverksamhet i bottenvåningarna.

verksamheter

Redan i dag finns en stor variation av verksamheter i Södra hamnen – småbåtshamn, kontor, butiker, lager, industrier, restauranger, akvarellmuseum med mera. I de bostadshus som planeras får det inte ligga några bostäder i bottenplan, utan dessa ytor är reserverade för handel och kontor.

tillbyggnad av nordiska akvarellmuseet

sjöbodar och sjömack

På piren (där det är parkering i dag) intill det planerade hotellet kommer det att finnas möjlighet att bygga fler sjöbodar i samma stil som dem som redan finns i området. Längst ut på piren tillåts en sjömack. Här kan också ligga någon mer hamnanknuten verksamhet och/ eller en liten restaurang.

De nya byggnaderna föreslås ligga på andra sidan av den nuvarande parkeringen och förbindas med en gångbro. Nordiska Akvarellmuseet är Skärhamns och Tjörns främsta besöksmål. Verksamheten behöver expandera för att få mer plats för utställningar, verkstäder, butik med mera. Tillbyggnaderna bryts upp i flera mindre volymer och får en grå färg som anknyter till konstnärsateljéerna på Bockholmen.

4 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018


Kvartersmark huvudsakligen för verksamheter Natur Befintlig bebyggelse Föreslagen bebyggelse Möjliga framtida bostäder

P-platser i bergrum

P-hus

Illustration över planområdet i Södra hamnen i Skärhamn.

vart ska båtarna ta vägen på vintern?

Skärhamns båtförening arrenderar i dag mark för vinteruppställning av båtar i Södra hamnen av Tjörns Hamnar AB. Man arbetar för närvarande på att hitta en lösning med en ny plats för båtuppställning.

parkeringsplatser

Två möjligheter presenteras i planen. Den ena är ett parkeringshus med cirka 220 platser i fyra eller fem plan i Dalen (se illustrationen nedan). Parkeringshuset kan också byggas på med bostäder. Den andra möjligheten är ett bergrum under den nya utbyggnaden av Akvarellmuseet, vilket skulle kunna ge ytterligare cirka 400 parkeringsplatser.

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 5


hotellet

Längst ut på hamnpiren föreslås en byggrätt för besöks- och hotellverksamhet. Hotellet anläggs på den befintliga piren men kommer också att skjuta ut över allmän plats och över vattnet. Utomhusmiljöerna runt hotellet kommer att ha fritt tillträde för allmänheten.

Vad säger Översiktsplanen? Enligt Översiktsplanen 2013 ska byggnationen på Tjörn koncentreras till kommunens fem orter – för att stärka både service och befintlig kollektivtrafik och för att få en hållbar utveckling. De befintliga orterna utvecklas genom ny bebyggelse som kompletterar den gamla, stärker den samhällsservice och handel som redan finns, skyddar de kulturhistoriska kärnor som är viktiga både för Tjörnborna och

6 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

vägar och utseende

Nya markmaterial längs vägarna får komplettera dem som redan finns. Materialen skapar samtidigt zoner för olika trafikslag och aktiviteter. Asfalt för bilar, platsgjuten betong för gående och cyklister, rostigt corténstål och falurött trä för platser att stanna en stund.

besökarna. I Södra hamnen är badplats, fiskehamn och småbåtshamn viktiga ingredienser. För Skärhamn är målet bland annat att ta till vara och utveckla Skärhamns speciella förutsättningar för näringslivsutveckling, inte minst inom besöksnäringen och att skapa 600–700 bostäder av olika bostadstyper i Skärhamns tätort. För att utveckla besöksnäringen behövs mer övernattningsmöjligheter i form av till exempel hotell och gästplatser i hamnen. Kommunen ska verka för fler arbetstillfällen genom att ge möjlighet till småskaliga

verksamheter. Skärhamnsborna har också pekat på vikten av fler arbetsplatser och bättre infrastruktur.

Varför en ny detaljplan? Syftet med planen är att Södra hamnen ska bli en tydligare del av Skärhamn och rymma både bostäder och verksamheter. Den befintliga bebyggelsen kommer i huvudsak att finnas kvar och kompletteras med ny bebyggelse. Både befintliga och de nya byggnader som planeras kan


ha olika användningar – som bostäder, kontor eller handel – för att öka flexibiliteten och göra det möjligt för området att utvecklas långsiktigt. Den nya detaljplanen utgår också från hur området i Södra hamnen redan i dag utvecklats. Från att ha haft ett större fokus på industrier går utvecklingen mot en ökad besöksnäring.

Hur går planprocessen till? När kommunen har tagit fram ett planförslag får fastighetsägare, berörda hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd och är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Nu när samrådet för Södra

hamnen är avslutat kommer alla synpunkter som kommit in att gås igenom. Synpunkterna samlas i en samrådsredogörelse. Här kommer också länsstyrelsens yttrande att finnas med. Kommunen kan om det finns skäl ändra planförslaget med hänsyn till synpunkterna eller förklara varför synpunkterna inte beaktas i samrådsredogörelsen. Beslut om fortsatt arbete tas därefter av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Förslaget bearbetas och skickas därefter ut på en granskning/utställning för att även vid detta tillfälle få in synpunkter från berörda, till exempel sakägare och länsstyrelsen. Därefter kan mindre justeringar göras innan antagande. De sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga beslutet.

Tidsplan för det fortsatta arbetet: Sammanfatta yttranden i en samrådsredogörelse februari/mars Godkänna samrådsredogörelse i KMSU (Kommunstyrelsens miljöoch samhällsbyggnadsutskott) under våren 2018 Omarbetning och eventuellt nya utredningar Utställning under hösten 2018 Antagande 2019

Tjörns vision stödjer framtida utveckling ”Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden.” En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå målet 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Därför krävs det strategiska insatser inom bland annat arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer.

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 7


Vad gör en kulturlots? Kulturaktiviteter kan hjälpa barn att utforska sin kreativitet och växa som människor. Men alla ”hittar” inte till de aktiviteter som erbjuds. Det är där Tjörns nya kulturlots har sin uppgift.

J

ohan Aksell började som kulturlots på halvtid i februari. Uppgiften är att nå unga som inte redan deltar i det utbud av aktiviteter som finns. Orsakerna kan vara många, kanske saknas intresset, kanske kan ingen skjutsa eller kanske vet barnet helt enkelt inte vad det vill ägna sig åt. Alla kan få hjälp av kulturlotsen, men ett mål är att nå barn som verkligen skulle behöva något spännande att göra på fritiden. Att delta i aktiviteter kan skapa ett annat rum vid sidan av familj, skola och vänner där man får utforska sina intressen, sitt uttryck och identitet; upptäcka, utmanas och ges möjlighet att växa som människa, förklarar Johan Aksell. – Ett barn i utanförskap kan leda till en jättekostnad för samhället i ekonomiska termer men ur en mänsklig synvinkel är priset mycket högre än så – det en sorg och en förlust som inte går att mäta.

övervinner hinder

Sedan i våras har Johan Aksell varit på många möten med lärare, rektorer och elevvårdspersonal för att berätta om hur han kan hjälpa till. Men även andra kan kontakta kulturlotsen. – Vem som helst kan höra av sig till mig; en storasyster, en kusin, en farmor eller barnet självt, säger Johan Aksell.

8 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

Kulturlotsen vänder sig inte bara till barn som hamnat i en svår situation, det kan lika gärna vara någon som fastnat i hemmasittande, vill pröva något nytt eller träffa andra människor. – Är hindren av praktisk art, som att bussen slutat gå och ingen kan köra, får vi försöka ordna det. Jag har funderat mycket kring transportproblemen på ön, berättar Johan och välkomnar idéer om kreativa lösningar. Johan Aksell är teaterregissör i grunden och har jobbat som filmpedagog. En aktivitet han själv tagit initiativ till och

erbjuder unga på Tjörn är My story. – Barnen berättar om det de känner till, vi hittar på historier tillsammans och tittar på olika berättaruttryck. Det kan bli film, teater, en dikt, rap, tecknad serie … eller att vi uppfinner ett spel. Formen fungerar väldigt bra och är flyttbar. Den kan också bli en sluss till andra aktiviteter. Varför är jobbet som kulturlots viktigt? – Om barn och unga får möjlighet att upptäcka nya saker om sig själva och världen så kan de hjälpa till att göra världen bättre. Det kan låta idealistiskt, men tänk på alla dessa

Johan Aksell rör sig gärna ute på skolorna i kommunen för att etablera sin roll som kulturlots. Vem som helst kan kontakta honom för att få guidning till någon spännande kulturaktivitet.


som suttit och nördat, fått fram nya tankar som har gett oss en helt annan värld än den vi hade för 25 år sedan – författare och vetenskapsmän, Steve Jobs och Google-snubbarna till exempel. Man måste få chans att prova och göra misstag, upptäcka och utveckla sina kreativa sidor. kontakta kulturlotsen:

Johan Aksell, tfn 0304-60 11 26 Mejl: johan.aksell@tjorn.se Mer information om kulturlotsen: tjorn.se/kulturlots

Bidrag till kulturlots 2016 fick Tjörns kommun 250 000 kronor och 2017 375 000 kronor till kulturlotsprojektet. Efter en statlig utredning 2016 om hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik har Kulturrådet vid fördelning av bidrag prioriterat insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att ta del av musik- och kulturskolans verksamhet. Kulturskolan planerar att söka bidrag för detta i även år.

Snart kommer

Alfons

I vårens utställning på Nordiska Akvarellmuseet får du lära känna Alfons Åberg på ett nytt sätt.

D

Barn och unga – delta i Delta! Har du inte hittat din grej än? På Delta finns något för alla. Slöjda, måla, dansa, skriva, berätta, spela, sjunga, leda, driva…

F

ör dig som är ung finns alla möjligheter att hitta något att göra på fritiden. Du kan förstås kontakta kulturlotsen Johan och få tips (se artikel och kontaktuppgifter intill). Titta också in på hemsidan, www.tjorn.se/delta och läs mer om de olika kurserna som Delta erbjuder.

Ur boken Hur långt når Alfons? (2002) Gunilla Bergström © Bok-Makaren AB

et är första gången som Gunilla Bergströms originalverk visas på ett museum. I utställningen får du möta ursprunget till de populära barnböckerna, ända från de första förlagorna som visar konstnärens unika handarbete. Utställningen har fått namnet ”Jag ska banne mej rita själen…” för det var utifrån den tanken böckerna av Alfons Åberg tog form. I Gunilla Bergströms bilder möter vi en vardag som vi lätt känner igen. Hon tar upp frågor som gäller alla åldrar – som utanförskap, rädslor och utsatthet. Hon berättar om kamratskapets olika sidor och familjelivets oväntade komplikationer. De stora frågorna får landa i Alfons Åbergs vardag. Denna vardag har Gunilla Bergström format med sina färger, linjer och en skicklig bildkomposition. Gunilla Bergström bygger upp sina bilder med hjälp av inklippta tygbitar, tapetprov, bandstumpar med mera. Dessa kollage kombineras i sin tur med tecknade bilder. Böckerna om Alfons Åberg har översatts till ett trettiotal språk och utgör merparten av Gunilla Bergströms produktion. Förutom originalverk från Alfonsböckerna visas också andra verk ur hennes konstnärsskap, till exempel berättelsen om Bill och Bolla. Utställningen med Gunilla Bergström ingår i Nordiska Akvarellmuseets satsning på att bevaka bilderboksskapande i Norden. Den öppnar 11 februari och pågår till 14 april.

Filmstudio Saga har börjat!

I

ntresset för Filmstudio Saga växer. I höstas var filmstudion uppe i 123 medlemmar. Och filmerna som visades fick generellt mycket bra betyg. Vårens första film har precis visats, men det är sex filmer kvar! För 280 kronor ser du alla, eller så kan du välja tre filmer för 200 kronor. Filmerna visas på Sagabiografen i Skärhamn. De här filmerna kan du se i vår:

Barnmorskan (Frankrike 2017) Papusza (Polen 2013) Galna av lycka (Italien 2016) Rättegången – Amsalem vs Amsalem (Israel/Tyskland/Frankrike 2014) Inte hela världen? (Kanada/Frankrike) Den syriska förlovningsringen (Libanon/Jordanien/Egypten 2016)

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 9


Föreningen:

Dyröns samhällsförening Målet för Dyröns samhällsförening är att få ett levande samhälle året runt, för Dyröborna och besökarna.

S

edan föreningen startade för arton år sedan har Dyrön fått två vandringsleder, en bastu, en lekplats och en egen hemsida. För att nämna några av de projekt samhällsföreningen tagit sig an. – Det är en helt annan ö nu. Många fler känner till Dyrön och kommer hit, inte bara för att gå leden eller bada bastu, säger Bertil Gyllander, en av föreningens eldsjälar. Han sticker inte under stol med att det har sina utmaningar att bo på en ö. Att passa tider

när man ska med färjan, att få ut transporter till ön och i vissa fall långa avstånd till parkeringsplatserna i Rönnäng. Den bofasta befolkningen fortsätter visserligen att minska, men samtidigt ökar antalet besökare. – Jag tror faktiskt att minskningen skulle varit ännu större om vi aldrig bildat föreningen och byggt leden, säger Bertil Gyllander. Bastun är fullbokad varje helg och antalet båtnätter har fördubblats från 2 000 till minst 4 000 per säsong.

6 000 timmars arbete

Redan vid det första mötet med den nybildade föreningen år 2000, uttryckte Bertil att han ville bygga en vandringled. Han fick ihop ett gäng unga pensionärer som började bygga. Åtta år, 6 000 timmar och 50 ton bräder senare var den stora leden klar. Bertil sökte EUbidrag vid fyra tillfällen och lyckades under åren få ihop en miljon kronor. Tillsammans med sponsorbidrag på en halv miljon räckte pengarna till både vandringsled och bastu. en ny led på dyrön

Nu har Dyröleden fått tillökning. Under hela 2017 har Bertil och hans ”blue men”, lagt ner över 600 timmar på ytterligare en led – den blå leden. Den här gången har pengarna till materialet kommit från Tjörns kommun, som i sin tur fått bidrag från Naturvårdsverket för att rusta upp vandringslederna i hela kommunen (se artikel intill). populär bastu

Pengarna som blir över från bastun och bidrag från vandrare som swishar pengar till föreningen, går till underhåll. Utöver leden och bastun sköter föreningen också öns lekplats och badplatsen i nordhamnen.

”The blue men” har borrat ner 50 blåmålade stolpar i berget, satt upp bänkar på utsiktsplatser, räcken vid svårare passager och spänger över våtmarker. Foto: Leif Göbel 10 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018


Föreningen är också öbornas språkrör utåt och samtalspartner med Tjörns kommun. Dyröns samhällsförening har 250 med-

lemmar och har nyligen lanserat en hemsida för Dyrön, www.dyron.se.

Gå en vandringsled på Tjörn! I varje nummer av Vi på Tjörn presenteras under 2018 en av Tjörns vackra vandringsleder. Först ut är Dyrölederna.

Dyrölederna

P

Foto: Leif Göbel

Bidrag till vandringslederna Nu ska flera vandringsleder på Tjörn bli tillgängligare, få bättre information och enhetlig skyltning. Med hjälp av pengar från Naturvårdsverket och ideellt arbete i en rad föreningar håller vandringslederna på att rustas upp.

Det är inte bara Tjörns kommun som förvaltar vandringsleder på Tjörn. Vissa drivs av föreningar, andra ligger i naturreservat och sköts av Västkuststiftelsen. Några leder sköts i samarbete mellan parterna. För dig som Tjörnbo och vandrare spelar det förmodligen ingen roll vem som sköter underhållet av leden. Därför har Tjörns kommun i ett samarbete med föreningar och andra förvaltare, sökt och fått pengar genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) hos Naturvårdsverket. Dyröns samhällsförening har redan fått 25 000 kronor till material till den nya blå leden (se artikel intill). På Sundsbyleden har mycket arbete också redan gjorts av kommunen i samarbete med Västkuststiftelsen, Sundsby vänförening och Myggenäs Fritidsklubb. Andra föreningar som är med i projektet är Häröns intresseförening (vandringsleden på Härön), Friluftsfrämjandet (vandringsleden runt Bö Tjärn), Säbygårdens vänner och Tjörns hembygdsförening (vandringsleden vid Säby). Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Projektet på Tjörn heter Helhetsgrepp gällande uppskyltning, information och tillgänglighet på vandringsleder. Tjörns kommun och föreningarna har fått 500 000 i bidrag. Lika mycket ska kommunen, Västkuststiftelsen och föreningarna bidra med själva i form av investeringar och ideellt arbete. Arbetet ska göras under fyra år, från 2017 till 2020.

å Dyrön finns numera två vandringsleder, den gula leden och den blå leden. Den gula leden går runt hela ön och är cirka 5 kilometer. Den blå leden går över bergen från nordhamnen till sydhamnen och är 1,6 kilometer. Med alla avstickare som finns kan du göra en promenad på Dyrön till en heldagsutflykt! Längs vägen bjuds du på fantastisk utsikt åt alla håll – från Kärrsön och Risön i öster, Marstrand med Carlstens fästning i söder till Åstol och Pater Noster i väster. Har du tur kanske du stöter på något av de mufflonfår som strövar fritt på ön. Tydliga skyltar visar dig vägen och när du hittat leden är det bara att följa de gulmarkerade eller blåmarkerade stolparna. Om du bara vill gå halva leden går det också bra. Det finns en väg mitt på ön mellan Nord- och Sydhamnen. Längs leden finns bord och bänkar på flera ställen, en grillplats (vid Grinnebergets utsiktplats) och inte minst en bastu (bokas i förväg). Dyröleden är bergig och kan vara hal om det regnat eller snöat. Ordentliga skor rekommenderas. Den gula leden tar cirka 75 minuter om du går snabbt, men lägg gärna till lite tid för att fika, läsa informationstavlor eller för att njuta av utsikten. En karta över lederna finns på www.dyron.se/vandra Missa inte filmen från Dyröleden! Du hittar den på www.tjorn.se/film

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 11


Så tycker Tjörnföräldrar om förskolan Mellan god och utmärkt. Ungefär så svarar vårdnadshavarna på Tjörn om hur de upplever sina barns förskola.

P

å Tjörn var det 352 vårdnadshavare som svarade på Göteborgsregionens enkät. Fem områden från förskolans läroplan har bedömts i en sjugradig skala, där 1 betyder Otillräcklig och 7 betyder Utmärkt. Så här ser resultatet från Tjörn ut (genomsnittet från hela Göteborgsregionen visas inom parentes): Trygghet och gemenskap 5,9 (5,7) Information och inflytande 5,3 (5,3) Förutsättningar 5,8 (5,6) Pedagogik 5,7 (5,6) Kontinuitet 5,8 (5,7)

Enkäten besvarades sammanlagt av 22 118 vårdnadshavare i Göteborgsregionens (GR) kommuner. Det är en svarsfrekvens på 59,5 procent. På Tjörn svarade 68,9 procent på enkäten. Kommunerna i GR som deltagit i enkäten är Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

12 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

Höga betyg till Tjörnskolor När Skolinspektionen granskade kvaliteten i Kållekärrs skola och Fridas Hage fick båda skolorna högsta betyg.

K

ållekärrs skola och Fridas hage är två av 40 skolor i landet som blivit utvalda för en särskild kvalitetsgranskning. Tre områden har granskats i båda skolorna – Undervisning, Rektors ledarskap, Trygghet och studiero. I Kållekärrs skola har också området Bedömning och betygssättning granskats. När alla områden vägts ihop, anser Skolinspektionen att båda skolorna håller en god kvalitet, vilket är den högsta nivån av tre möjliga.

ur granskningen av kållekärrs skola:

• Undervisningen är strukturerad och innehåller ett aktivt lärarstöd. • Lärarna anpassar undervisningen så att den är utmanande för eleverna. • Lärarna uttrycker höga förväntningar på och tilltro till elevernas förmåga till lärande och utveckling. • Skolmiljön präglas av trygghet och studiero. • Eleverna ges möjlighet att reflektera över det egna lärandet, men i liten utsträckning över undervisningens kvalitet. • Rektor främjar samarbete och lärande mellan lärare och mellan lärare och andra personalgrupper. • Lärarna diskuterar bedömningsfrågor gemensamt, men i ämnen där det bara finns en lärare erbjuds inte en sådan möjlighet. ur granskningen av fridas hage:

• Undervisningen är strukturerad och målfokuserad. • Eleverna ges möjligheter att utvärdera undervisningen utifrån målen i kursplanen. • Lärarna arbetar för att anpassa undervisningen till elevernas behov, men arbetet med att utmana alla elever kan utvecklas. • Rektor främjar lärares lärande och utveckling genom att ge möjlighet till kompetensutveckling och rektorn är lyhörd för lärarnas behov. • Skolmiljön präglas av trygghet och studiero. • Personalen har strategier för att säkerställa studiero och det finns ett gemensamt värdegrundsarbete på skolan. • Det finns en begränsad dialog och återkoppling om elevernas kunskapsutveckling, mellan lärare och elever.


Tjörns skolors resultat

i Öppna jämförelser läsåret 2016/17 I årets Öppna jämförelser – Grundskola 2017 (läsåret 2016/17) hamnar Tjörns kommunala skolor på plats 100 bland landets 290 kommuner. Förra året låg Tjörn på plats 128.

I

undersökningen beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom ett antal givna kriterier (nyckeltal) för elever i årskurs 9: • Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. • Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen). • Andel elever som är behöriga till yrkesprogram.

Förutom det faktiska resultatet för dessa nyckeltal har SKL också räknat med så kallade modellberäknade värden, det vill säga tagit hänsyn till andel föräldrar med ekonomiskt bistånd, föräldrars utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever och kön. Sammanlagt blir det sex nyckeltal. I år finns även några resultat från årskurs sex och årskurs tre med i undersökningen, men de ingår inte i den sammanlagda rankningen. Här är några av resultaten från Tjörn. Förra årets resultat visas inom parentes: 86,5 procent av niorna (exklusive nyanlända) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. (83,6) 234,4 är det genomsnittliga meritvärdet för eleverna (exklusive nyanlända) i årskurs nio (224,5) 89,4 procent av niorna (exklusive nyanlända) är behöriga till yrkesprogram (89,7) 94,8 procent av eleverna i årskurs sex har lägst betyget E i matematik (91,4) 92,3 procent av eleverna i årskurs sex har lägst betyget E i svenska (87,3)

Vad tyckte du om skolmaten idag? Tjörns Måltids AB vill gärna veta vad du tycker om maten. Därför får du som är elev på någon av Tjörns skolor nu möjligheten att betygsätta dagens lunch.

Det enda du behöver är tillgång till en smartphone. Har du ingen egen, går det lika bra att använda en förälders telefon. En gång om dagen kan du gå in och göra din betygsättning. Klicka bara på ett av de tre ansiktena. Appen heter Skolmaten och är gratis.

Salar på Bleketskolan ersätts med moduler Till hösten ersätts delar av Bleketskolans salar med moduler.

Det är husen C, D och E som ska ersättas. Hus A och B samt verkstaden kommer att användas som vanligt, eftersom nya provtagningar visar att de delarna inte har samma luktproblem som C, D och E. Elever, personal och vårdnadshavare får fortlöpande information om situationen. VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 13


Foto: Anna-Lena Bjarneberg

Stopp! Min kropp! Hur pratar man med barn om vad man får och inte får göra med andras kroppar? Vi på Tjörn följde med familjebehandlarna Sofia och Bente när de besökte en förskoleklass i Myggenäs skola.

S

exåringarna sitter knäpptysta i en stor hörnsoffa och lyssnar noga på vad Sofia Rastman och Bente Nielsen säger. – Vi är här för att prata om kroppen. För man ska vara rädd om sin kropp och andras kroppar. Det är viktigt att man pratar om sådana saker. Det är inget konstigt med det. Sofia och Bente faller varandra i talet när de pratar med barnen. Samtidigt som orden de säger är så viktiga blir ämnet avdramatiserat när de själva är bekväma med att prata. Redan i höstas, långt före me too-uppropet, började Sofia och Bente besöka skolklasser på Tjörn. De hade god hjälp av Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! som handlar om hur man kan prata med barn om sexualitet, kroppens privata områden och vad man får eller inte får göra med andras kroppar. De använder också en film från Svenska kyrkan som de visar

14 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

för barnen och några praktiska övningar. De har med sig två stora ark papper med uppritade figurer. På den ena står det ”okej”, på den andra ”inte okej”. Barnens uppgift blir att sätta upp små lappar på ställen på kroppen de tycker det är okej respektive inte okej att någon annan rör vid. inte okej

Alla sätter lappar på snoppen/ snippan. Många väljer också armhålorna, munnen och näsan. I diskussionen efteråt förtydligar Bente och Sofia att man alltid ska säga ifrån när någon tar på ett ställe man inte vill. – Min kropp är något värdefullt. Det är jättemysigt med kramar och att gosa med sina föräldrar. Men kroppen är också bra på att säga ifrån när det inte känns bra. Då säger man nej, säger Bente.

dåliga hemligheter

En bra hemlighet kan vara en present eller en rolig överraskning. Men dåliga hemligheter – de är svåra att bära. – Om man har blivit slagen och den som slagit en säger att man inte ska berätta för någon, då ska man berätta för föräldrarna och sin lärare, säger ett av barnen. Diskussionen om dåliga hemligheter är viktig, för man vet att när det gäller sexuella övergrepp håller de som drabbas på sin hemlighet mycket längre än om det gällde andra problem. – De flesta berättar inte förrän de är vuxna. Därför är det så viktigt att vi pratar om det på ett naturligt sätt, säger Sofia Rastman. Sedan tidigare har Sofia Rastman och Bente Nielsen besökt samtliga klasser i Rönnängs skola. I vår är det Skärhamns skolas tur att få besök.


Lilldals äldreboende har

en plats i solen

I solrummet skiner alltid solen! Fåglarna kvittrar, vågorna brusar och sanden kittlar mellan tårna.

S

olrummet finns på Lilldals äldreboende och är en satsning för att de boende ska kunna njuta av solen även under de mörka månaderna på året. Det är de boende själva som önskat sig ett solrum och sedan maj är det verklighet. Alla sinnen berörs i solrummet med sin sandstrand och behagliga medelhavstemperatur. Välbefinnandet ökar, blodcirkulationen stimuleras och värmen lindrar ledvärk och stelhet. Solljuset har också en positiv effekt på nedstämdhet och depression. Solljuset är identiskt med den vanliga solen men med en ofarlig nivå av UV-strålning. – Jag är så glad att Lilldals äldreboende är det första boendet på Tjörn som har ett eget solrum, säger Sara Johansson. När Vi på Tjörn besöker Solrummet har Holger Johansson och Joy Olausson satt sig en stund för att njuta av solen. – Solrummet är gott att ha nu på vintern. Här kan vi sitta och drömma oss bort till varmare breddgrader, säger Holger Johansson.

Säker och trygg kommun – det syns!

Den 15 december återcertifierades Tjörn som en Säker och Trygg kommun. Personalen bjöds på tårta och alla skolbarn fick reflexer.

I

samband med julavslutningen fick alla skolbarn på Tjörn en ny reflex, i form av en riktig Tjörnhummer! Det var elevrådet på Bleketskolan som fick vara med och bestämma hur reflexen skulle se ut. – Tjörns kommun har ju hummern som symbol! sa en av deltagarna och alla nappade på idén, berättar Anna Orvefors, processledare i barn- och ungdomsförvaltningen.

Beslut i korthet TJÖRNS KOMMUN LÄMNAR LOV INOM HEMTJÄNSTEN

Om du har hemtjänst som utförs av någon annan än kommunen, upphörde den möjligheten vid årsskiftet. Då blev all hemtjänst på Tjörn kommunal. Lagen om valfrihetssystem (LOV) i hemtjänsten upphörde vid årsskiftet (enligt beslut av socialnämnden i november). LOV är en lag som är frivillig för kommunerna och kommunen har alltså beslutat att inte längre ha kvar den. I dagsläget är det 34 personer som berörs av beslutet. Som enskild har du möjlighet att ha kvar din privata hemtjänst som en privatlösning, men inte som en biståndsbedömd insats. HANDLINGSPLAN FÖR FRILUFTSLIVET

En ny handlingsplan för friluftslivet 2017–2021 har antagits av kommunfullmäktige. Målet med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för ett så rikt friluftsliv som möjligt, för så många som möjligt. Handlingsplanen innehåller mål och aktiviteter för att göra kommunens friluftsområden så attraktiva och tillgängliga som möjligt, både för bofasta och besökare. Den pekar också på vikten att göra riktade aktiviteter för till exempel äldre, barn och unga, nysvenskar och personer med olika funktionsnedsättningar. Du kommer att kunna läsa mer om den nya handlingsplanen i Vi på Tjörn senare i år.

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 15


Tema Teater 2018 Efter ett år med bild och form i fokus kommer 2018 att ha siktet inställt på teater som konstform.

S

edan 2016 arbetar Tjörns kommun med temaår för att lyfta fram och uppmärksamma de olika konstformerna. 2016 var Dansens år. 2017 var temat Bild och Form. Genom att ge extra utrymme åt en konstform varje år blir inte bara utbudet större. Med fler teaterföreställningar av alla de slag ökar också möjligheterna att du som Tjörnbo hittar något som faller dig i smaken. Alla program och aktiviteter som finns under teateråret 2018 kommer att samlas under rubriken Tema Teater 2018. Du hittar dem lätt på www.tjorn.se/teater Är du arrangör? Om du eller en förening du är engagerad i tänker arrangera någon ”teateraktig” aktivitet under året – mejla gärna (maria. backersten@tjorn.se) så kan vi hjälpa till.

Rehab med kultur på recept! Nu införs Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) på Tjörn och i Stenungsund. Forskning som gjorts inom området visar på mycket goda resultat.

K

an kultur vara en väg att gå från sjukskrivning till arbete? Det vill man nu pröva på Tjörn och i Stenungsund i ett pilotprojekt. Mellan fem och tio personer ska få chansen att under tio veckor få träffas två gånger i veckan för att genomföra olika typer av kulturaktiviteter – till exempel gå på teater, gå en kulturvandring, spinna garn, måla och dansa. – En viktig del i arbetet är att välja rätt lokala kulturarbetare som ska hålla i kurserna. Vi har tur, både på Tjörn och i Stenungsund, som har gott om kompetenta och lämpliga ledare att välja mellan, säger Maria Bäckersten, kulturstrateg i Tjörns kommun. Målgruppen är arbetsföra personer mellan 18 och 65 år som varit sjukskrivna i minst 28 dagar för psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa eller ospecificerad smärta.

förbättrad hälsa, färre sjukskrivna

Kultur på recept finns redan i många kommuner. I Jönköpings län deltog 13 kommuner i ett pilotprojekt som följdes upp av forskare. Resultatet var över förväntan, med förbättrad hälsa och en tydlig minskning av sjukskrivning. Pilotprojektet på Tjörn och i Stenungsund kommer också att knytas till forskning. Man kommer att jämföra resultaten med kontrollgrupper som får rehabilitering med hjälp av andra metoder, till exempel grön rehabilitering. – Stressrelaterad och psykisk ohälsa är ett växande problem. Att arbeta med kultur är ett spännande alternativ till arbetslivsinriktad rehabilitering, säger Ann Eriksson, folkhälsostrateg i Tjörns kommun. Projektet drivs av Samordningsförbundet Älv & Kust (Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale) och är ett samarbete mellan Tjörns och Stenungsunds kommuner, vårdcentralerna, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 16 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018


Släng batterierna i den nya Samlaren Nu behöver du inte längre åka till Återvinningsstationen med glödlampor, små batterier eller uttjänta mobiltelefoner. I stället kan du lämna dem hos Samlaren på Klädesholmen, i Skärhamn eller Höviksnäs. vad får jag lämna?

Tre olika typer av avfall kan lämnas i Samlaren. Ljuskällor, småbatterier och mindre elektronikavfall, till exempel mobiler, eltandborstar och laddare. Inkasthålen är 11 centimeter. Större saker behöver fortfarande lämnas på Tjörns Återvinningscentral. För annat farligt avfall som till exempel färg, kemikalier, sprayburkar, oljor, bilbatterier eller större elektronik lämnar du precis som tidigare på Tjörns Återvinningscentral. enklare att lämna farligt avfall

Tjörns kommun vill öka servicen och göra det enklare för dig som Tjörnbo att tänka på vår värdefulla miljö och lämna ditt farliga avfall. Alla hushåll är skyldiga att sortera ut denna typ av avfall, men analyser visar att det fortfarande finns de som slänger sitt farliga avfall i den vanliga soptunnan. miljöriktig hantering

Samlarna hanteras av utbildad personal och det farliga avfallet transporteras efter tömning till en anläggning där det sorteras, vägs, emballeras och märks för vidare transport till godkänd behandlingsanläggning. Till att börja med finns de nya samlarna på följande platser: • ICA Nära, Höviksnäs • Tjörns kommunhus, Skärhamn • Handlarn, Klädesholmen

16 nya lägenheter i Kållekärr Den 1 mars blir det inflyttning i de nya lägenheterna i Kållekärr. Det är åtta tvåor och åtta treor som byggts av Tjörns Bostads AB. Lägenheterna har inglasade balkonger eller uteplatser och energismarta lösningar, som vattenburna solpaneler på taket. Samtliga lägenheter är uthyrda. Om du vill ställa dig i bostadskö på Tjörn, gå in på www.tbab.tjorn.se.

Hyr en ryggsäck om isen lägger sig! I Tjörns kundcenter kan du hyra en vintersäkrad ryggsäck. Här finns det mesta du behöver för att vistas säkert när du ska ut på isen. Ryggsäcken innehåller: • Räddningslina • Vattentätt mobilfodral • Isdubbar med visselpipa • Ispik, hopfällbar • Broddar • Första hjälpen • Reflexväst

Den nya samlaren är på plats hos Handlarn, Klädesholmen. Foto: Tjörns kommun

• Instruktioner: Livräddning på is + Vattenlivräddning Den kostar 25 kronor att hyra + 100 kronor i depositionsavgift. VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 17


Näringsliv – På Tjörn finns närmare 2 000 företag inom olika branscher.

Offentlig upphandling

– inte så krångligt som du tror Tjörns kommun vill skapa goda förutsättningar för att du som är lokal företagare ska kunna delta i offentliga upphandlingar. Och att du som Tjörnbo ska få valuta för dina skattepengar.

H

ur går det då till när kommunen köper varor och tjänster och hur förvaltas dina skattepengar? När Tjörns kommun gör inköp gäller Lagen för offentlig upphandling (LOU) och kommunens styrdokument. Det betyder att inköpen konkurrensutsätts. Upphandlingarna annonseras och de företag som är intresserade kan lämna in anbud i konkurrens med andra företag. – Anbuden lämnas in elektroniskt via internet. Det innebär att företaget fyller i sina uppgifter, lämnar priser och skriver in den information vi frågar efter för de varor eller tjänster som upphandlingen gäller, säger Karin Sundsmyr, upphandlingschef i Tjörns kommun.

KONKURRENSUTSÄTTNING

Hur själva upphandlingen går till styrs av lagen och kan för många små företag kännas komplicerat och oöverstigligt. Därför har Tjörns kommun under det gångna året arbetat aktivt för att informera och möta företag som vill bli leverantörer till kommunen. Anledningen är enkel. Ju fler som ger anbud, desto troligare är det att kommunen kan köpa bästa vara till bästa pris. För det är inte alltid lägsta pris som avgör vid en upphandling. 18 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

– Vi välkomnar alla anbud men vi kan inte premiera lokala företagare framför andra. Vi arbetar gärna för att stärka våra lokala företagare så att de vågar och kan ge anbud inte bara hos oss utan även hos andra kommuner, säger Karin Sundsmyr. DIREKTUPPHANDLING

När kommunen skall köpa in varor och tjänster för mindre än 586 907 kronor (ett belopp som regleras av EU-bestämmelser), kan man välja att direktupphandla och brukar vända sig till minst tre företag med en anbudsförfrågan. Som liten företagare på Tjörn är det därför viktigt att kommunen känner till att du finns och vill leverera till kommunen. Som skattebetalare i Tjörns kommun, hur vet jag då att mina pengar används på rätt sätt? – Att få en bra konkurrensutsättning är jätteviktigt. Det är viktigt att ställa rätt krav med rätt kvalitetsnivå som sedan ställs i rätt relation till priset, säger Karin Sundsmyr. HUR GÅR EN UPPHANDLING TILL?

I databasen www.opic.se hittar du alla aktuella upphandlingar som är på gång i hela landet. Här kan du söka på kommun men också inom det område

där du verkar. När du hittat en upphandling du vill delta i är det egentligen bara att följa instruktionerna. För mer information om upphandling, läs mer på www.tjorn.se/upphandling Två företagares röster om offentlig upphandling: ”Att göra affärer med kommunen är inte svårt men resan dit var ibland komplicerad, vilket kan vara frustrerande som entreprenör när man är van vid snabba beslut runt ett bord. Men för mig har det betytt oerhört mycket i utvecklingen av mitt företagande att bli leverantör till kommunen.”

Emelie Wijk Lundberg, SilverWijk ”Att vara med som leverantör för Tjörns kommun är enligt oss väldigt positivt. Beställaren är lätt att kommunicera med både i upphandlingsskedet samt i utförandeskedet. Kommunen är en återkommande och proffsig kund som vet vad de vill ha. Det är korta beslutsvägar och god samarbetsvilja, vilket medför lägre kostnader för oss skattebetalare.”

Joakim Johansson, Processbygg Tjörn AB Den 19 april kan du lära dig mer om upphandling. Då ordnar STO-kommunerna en träff för företagare. Läs mer i kalendern på nästa sida.


70 nya jobb

skapades i Tjörns företag under 2016 Det är i småföretagen på Tjörn som de flesta jobben skapas, enligt rapporten Företagande 2017.

V

ar finns jobben? Hur många nya företag startas och i vilka branscher? Svaren går att hitta i rapporten Företagande 2017 från Business Region Göteborg (BRG). Under 2016 skapades 70 fler arbetstillfällen och 30 nya arbetsplatser på Tjörn jämfört med året innan. Trots att kommunerna oftast är de största arbetsgivarna visar rapporten att cirka 70 procent av alla sysselsatta på Tjörn arbetar inom den privata sektorn. 99,1 procent av Tjörns företag är småföretag med färre än 50 anställda och det är bland dessa de nya jobben skapas.

tjörn går mot strömmen

Det utländska ägandet av företag i Sverige har ökat sedan 1990. Under 2016 var 55 länder representerade i Göteborgsregionen. På Tjörn är det endast tio företag med utländska ägare. Det utländska ägandet inom kommunen har dessutom minskat med 33 procent sedan 2011. 45 företag i kommunen är exportföretag och exporterar varor och tjänster till ett värde av 400 miljoner. Det är mer än dubbelt så mycket som Tjörnföretagen importerar. få företag i konkurs

Endast fyra företag i Tjörns kommun gick i konkurs under 2016, vilket ger en topplacering i Göteborgsregionens 13 kommuner. Även konkurser i förhållande till nystartade företag ger Tjörn en förstaplats i regionen då det under 2016 startade 102 nya företag inom kommunen.

Näringslivskalender Skatteverket informerar, 28 februari För dig som ny företagare eller som planerar att starta aktiebolag. Kl 17.30–20.30, kommunhuset, Skärhamn

Företagsarena Tjörn, 8 mars

Tema: Handelsutveckling – hur får vi en levande och attraktiv handel? Kl 7.30–9.30, plats ej fastställd

Jobbmässa 8 mars

Söker du kompetens, då är detta ett måste för dig! Kl 12–18, Fregatten, Stenungsund

Föredrag 15 mars

GDPR – ny dataskyddsförordning, vad betyder det för dig som företagare? Kl 8–10, plats ej fastställd

STO-frukost 23 mars

Kl 8–9.30, Stenungsbaden, Stenungsund

Starta eget-kurs 24–25 mars

Nyfiken på att starta eget? Under en helg får du lära dig grunderna i marknadsföring, sälj, bokföring med mera! Lördag–söndag kl 10–16, plats ej fastställd

Upphandling 19 april

STO-kommunerna står inför stora investeringar inom entreprenader. Vill du vara med och dela på miljonerna? Kl 16.30–18.30, plats ej fastställd

STO-galan 27 april

Stenungsbaden, Stenungsund

Företagsarena Tjörn (maj)

Tema: Valet – hur vill våra politiker utveckla Tjörn? Tid och plats ej fastställd Under våren kommer vi också att skapa mötesplatser för näringsliv och nyanlända, följa upp infrastruktursatsningar som väg 160 och skapa underlag för en ny näringslivsstrategi. Information och anmälan uppdateras löpande på tjorn.se/kommunkalender.

VI PÅ TJÖRN nr 1–2018 – 19


Tjörns kundcenter Kundtjänst Bibliotek Turistbyrå Öppet 7 dagar i veckan Måndag–torsdag kl 08–19 Fredag kl 08–17 Lördag–söndag kl 11–15 DIGITALA TJÄNSTER

• Fråga och tyck: www.tjorn.se/fraga • Tjörn-appen • Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn • Blanketter och e-tjänster: www.tjorn.se/sjalvservice • Vanliga frågor och svar: www.tjorn.se/faq • Skol- och barnomsorgswebben: www.tjorn.se/ barnutbildning/skolochbarnomsorgswebben • Anmäl frånvaro i skolan via sms: 0769-44 60 08 • Ställ dig i lägenhetskö HÄR FINNS • Blanketter och ansökningar • Service/rådgivning i olika kommunala ärenden • Protokoll från fullmäktige och nämnder • Utställda detaljplaner • Turistinformation från regionen HÄR KAN DU • Få information och rådgivning om kommunala tjänster • Ställa dig i tomtkö, sjöbodskö och kö för boendeparkering • Lämna vattenprovsflaskor, tisdagar kl 8–12.45, som du själv beställt på www.alcontrol.se • Låna elmätare • Boka lokaler och idrottshallar • Få tips på evenemang • Köpa biljetter till arrangemang • Köpa och ladda busskort • Få utskrifter på tomtkartor och detaljplaner • Låna och lämna böcker och media.

20 – VI PÅ TJÖRN nr 1–2018

KONTAKTA TJÖRNS KUNDCENTER

Tjörns kommun, 471 80 Skärhamn Besöksadress: Kroksdalsvägen 1 Tfn 0304-60 10 10 tjorns.kundcenter@tjorn.se Växel Tjörns kommun: tfn 0304-60 10 00 TJÖRNS TURISTBYRÅ

turistbyran@tjorn.se eller tfn 0304-60 10 16 BIBLIOTEKET

Tfn 0304-60 11 60, bibliotek@tjorn.se www.tjorn.se/bibliotek KUNDTJÄNST RENHÅLLNING, SLAM OCH VA

VA/Avfall: 0304-60 14 00, va.avfall@tjorn.se Beställning av slamtömning: Renova kundtjänst 0304-67 17 25 Tömdes inte soptunnan? Renova kundtjänst 0304-67 17 25 kundservice@renova.se, www.renova.se Återvinningsstationer FTI kundtjänst 0200-88 03 11, www.ftiab.se

TJÖRNS ÅTERVINNINGSCENTRAL

Måndag kl 13–19 Tisdag–fredag kl 13–17 För öppettider lördagar, se www.tjorn.se/heas eller i Tjörn-appen

FELANMÄLAN LÄGENHETER

Tjörns Bostads AB, vardagar kl 10–12, tfn 0304-60 16 90, tbab@tjorn.se