Page 1

ivet mรถjligheternas รถ hela รฅret och fรถr hela


Tryckeri: Åtta45. Upplaga: 200 ex. Redaktion: Katarina Hillberg, Mats Berntsson, Marie Johansson, Magdalena Patriksson, Anna-Lena Bjarneberg och Eva-Karin Ohlsson Grafisk formgivning: Christina Holmberg Omslag: Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet. Foton: Maria Johannessen Bilderna är valda för att spegla Tjörn under årets alla årstider och under hela livet. Från leken på skolans gård till omsorgen om våra äldre, genom Tjörns alla möjligheter och upplevelser, hela året. Foto, sid 9: Lisa Nestorson: Mats Kristensson och Claes Jansson. Övriga foton, Maria Johannessen Foto sid 18: Anna Berglund, foto sid 20: Joseph Engman, foto sid 55: Maria Bäckersten Övriga foton: Maria Johannessen


Against the Current Glow. Fotograf Urban Jörén

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens finansiella ställning analyseras. I driftsredovisningen redovisas nämndernas resultat i förhållande till budget med kommentarer till avvikelser.

32

40 Finansiell analys av kommunen, resultaträkning 43 Driftsredovisning och ekonomisk analys av nämndernas verksamhet 46 Finansiell analys av kommunen, balansräkning Investeringar. 49 Uppföljning av god ekonomisk hushållning 50 Medarbetare

50

FINANSIELLA RAPPORTER – KOMMUNEN Redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens verksamhet, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut i rapporterna resultaträkning, finanseringsanalys och balansräkning med noter.

INLEDNING Presenterar årets verksamhet och resultat i korthet samt befolkning och näringsliv.

18

4 6 7 10 11 14 16 18

Det ekonomiska resultatet Kommunstyrelsens ordförande Så styrs Tjörns kommun Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål Väsentliga händelser och något om framtiden Befolkning, näringsliv och Tjörnbornas nöjdhet Flyktingmottagning och integration – att bli Tjörnbo VERKSAMHETSREDOVISNING I reportageform presenteras nämnderna, deras resultat och måluppfyllelse.

30

20 22 26 30 34

Satsningar på infrastruktur Samhällsbygget fortsätter Tjörn på kartan bland världsförnyare Årets kulturkommun 2016 Förskolan växer när vi blir fler BOLAGEN 38 Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB presenterar årets verksamhet.

54 55 56 58

Kommunens resultaträkning och finansieringsanalys Kommunens balansräkning Redovisningsprinciper Noter FINANSIELLA RAPPORTER – SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Kommunens och bolagskoncernens ekonomiska ställning läggs samman till en redovisningsenhet i den sammanställda redovisningen.

62 Finansiell analys, sammanställd redovisning 65 Ekonomiska nyckeltal för sju år, sammanställd redovisning 66 Sammanställd redovisning, resultaträkning och finansieringsanalys 67 Sammanställd redovisning, balansräkning 68 Noter 69 Resultat- och balansräkning per bolag 70 Revisionsberättelse 2016


INLEDNING

Det ekonomiska resultatet Resultat 2016 i jämförelse med resultat 2015

Resultat 2016 i jämförelse med budget 2016

Tjörns kommun redovisar ett resultat på 18,8 miljoner kronor. Intäkterna är 330,5 miljoner kronor vilket är 89 miljoner kronor mer än föregående år. Ersättningen från Migrationsverket med ca 100 miljoner kronor är drygt 60 miljoner kronor mer än förra året. Reavinster på försäljning av tomter och mark är på nära 17 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor mer än år 2015.

Jämfört med budget för 2016 är resultatförbättringen +21,3 miljoner kronor. Ursprunglig budget var 6 miljoner kronor. Under året gjordes budgetjustering till socialnämnden med 6 miljoner kronor och till barn- och utbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket medförde att den slutliga budgeten blev -2,5 miljoner kronor. Främsta orsakerna till att årets resultat blivit bättre än budgeterat är reavinster på tomt- och markförsäljning med +17 miljoner kronor, lägre räntekostnader på grund av tidsförskjutningar av investeringar och ett lägre ränteläge än budgeterat +6 miljoner kronor.

Kostnaderna är 1 080,2 miljoner kronor vilket är 127 miljoner kronor mer än föregående år. De främsta orsakerna är att vi fått ytterligare ca 100 årsarbetare. Köp av tjänster samt entreprenader har också ökat. Skatteintäkterna har ökat med 36 miljoner kronor och utjämning och generella statsbidrag har ökat med 10 miljoner kronor. I december 2015 fick kommunen 8,9 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar. De har fördelats internt till nämnderna under 2016 och ingår i generella statsbidrag.

Kommunens investeringar är budgeterade till 157,5 miljoner kronor och utförda investeringar blev 106,6 miljoner kronor. Utförda skattefinansierade investeringar Skattefinansierade investeringar är utförda med 15,6 miljoner kronor jämfört med budget på 57,2 miljoner kronor. Utförda investeringar är IT-utrustning och IT-system, inventarier till bland annat skolor och äldreomsorg, utrustning för säkerhet och räddningstjänst, samt nya bryggor på badplatser.

Utförda avgiftsfinansierade investeringar

Avgiftsfinansierade investeringar (vatten och avlopp samt renhållning) har kostat 91,0 miljoner kronor jämfört med budget 100,3 miljoner kronor. Investeringar som gjorts under året är framförallt Ängholmens reningsverk och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Rörviken.

Resultat - kommunen Mkr

2016

Budget

2015

2014

2013

2012

Verksamhetens intäkter

330,5

241,5

214,0

253,8

291,0 195,7 190,8

-1 080,2

-953,3

-900,3

-890,0

-925,4 -822,7 -795,2

-711,9

-686,3 -636,2 -634,4 -627,0 -604,4

Verksamhetens kostnader Nettokostnad innan avskrivning Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

-749,7

-749,5

2011 2010

-36,7 -39,0 -33,1 -27,2 -26,2 -22,3 -19,7 -17,7 -786,4

-788,5

-745,0

-713,5 -662,4 -656,7 -646,7 -622,1

Skatteintäkter och generella statsbidrag, utjämning 798,6

782,0

752,2

730,4

692,3

15,0

17,3

14,0

15,9

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

4

Investeringar

12,0

671,0 669,4 646,1 12,2

11,6

1,9

-5,4 -11,0 -5,9 -6,4 -12,8 -9,3 -7,8 -1,9 18,8

-2,5

18,6

24,5

33,0

17,2

26,5

24,0


INLEDNING

Sju år i sammandrag för Tjörns kommun 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Allmänt Antal invånare 31 december 15 584 15 315 15 135 15 050 14 974 14 959 14 955 Andel arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften, december Samtliga 16–64 år, Tjörn 3,2 % 3,1 % 3,1 % 3,9 % 4,0 % 3,7 % Samtliga 16–64 år, riket 7,8 % 8,0 % 8,1 % 8,7 % 8,9 % 8,6 % Samtliga 18–24 år, Tjörn 5,0 % 4,8 % 6,6 % 9,2 % 9,1 % 9,5 % Samtliga 18–24 år, riket 11,5 % 13,0 % 14,8 % 17,2 % 18,4 % 19,1 % Skatt Kommunalskatt, kr 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,64 21,64 Total skatt inkl kyrkoavgiften i genomsnitt, kr 34,19 34,19 33,82 33,82 33,57 33,54 33,54 Resultat, mkr Verksamhetens nettokostnad, kommun -786,4 -745,0 -713,5 -662,4 -656,7 -646,7 -622,1 Skatteintäkter och generella statsbidrag 798,6 752,2 730,4 692,3 671,0 669,4 646,1 Finansnetto, kommun 6,6 11,4 7,6 3,1 2,9 3,8 0,0 Resultat, kommun 18,8 18,6 24,5 33,0 17,2 26,5 24,0 Resultat, sammanställd redovisning 14,9 9,9 28,3 35,0 21,8 31,2 25,0 Balans, mkr Balansomslutning, kommun 1 059,4 985,3 871,2 783,4 817,6 733,6 532,9 Investeringar, kommun 106,6 75,4 118,0 88,0 104,8 117,7 87,6 Låneskuld, kommun 300,0 250,0 190,0 160,0 230,0 210,0 70,0 Låneskuld, sammanställd redovisning 900,0 830,0 775,0 725,0 795,0 755,0 595,0 Borgensåtagande 665,5 644,7 650,3 633,7 635,0 610,6 590,9 Ansvarsförbindelse, pensionsskuld 323,9 336,1 351,0 364,5 337,8 334,4 302,7 Soliditet, kommun 34,9 % 35,6 % 38,2 % 39,3 % 33,6 % 35,1 % 43,4 % Soliditet, inkl hela pensionsskulden 4,3 % 1,5 % -2,1 % -7,2 % -7,7 % -10,5 % -13,4 % Soliditet, sammanställd redovisning 23,9 % 24,2 % 25,2 % 25,4 % 22,8 % 23,0 % 24,9 % Medarbetare Årsarbetare, kommunen, antal 1 177 1 061 1 027 1 001 1 019 980 951 Årsarbetare, inkl bolag, antal 1 278 1 157 1 123 1 124 1 148 1 111 1 076 Sjuktal, kommunen 6,8 % 8,6 % 6,2 % 6,0 % 5,3 % 4,7 % 4,4 % Medarbetarnas medelålder 46,1 46,1 47,6 47,6 47,8 47,7 47,3

5


INLEDNING

En reflektion över året som gått Året som Sveriges kulturkommun är till ända. Tjörnborna fick ta del av en mängd nya aktiviteter. När det var dags för final bjöd vi på en historisk betraktelse över några av öns kulturpersonligheter. Utmärkelsen, Årets kulturkommun, var en eloge till alla föreningar. Vi har dem att tacka för mycket. Inte bara för den meningsfulla fritid de erbjuder utan för det stora samhällsansvar de tar. Inte minst i integrationsfrågan. Ett tydligt resultat på utvecklingen av infrastrukturen är att Tjörnborna till sist fick sin rondell vid Vallhamn. Ett nytt förslag till bro mellan fastlandet och Orust kom i december och mötesplats Grohed har fått längre perronger vilket innebär längre tågset och att fler passagerare kan åka med Södra Bohusbanan. Under året kom även Trafikverkets förslag på lösning för korsningen vid Myggenäs; en dubbelfilig rondell. En stor utmaning är den omställning som socialförvaltningen nu gör och avvecklar flera HVB-boenden, minskar antalet medarbetare och börjar arbeta på ett nytt sätt. 30 miljoner ska bort när staten sänker ersättningsnivåerna för ensamkommande och antalet ensamkommande minskar drastiskt. Vi införde obligatorisk slamtömning, ett krav som kommunerna haft på sig sedan 70-talet. De förbättringar av miljön som slamtömningen leder till är bland annat att övergödningen i havet minskar och kvaliteten på grundvattnet ökar.

Näringslivet fick ett nytt nätverk, FöretagsArena. Bakom nätverket står representanter från lokala företagsföreningar, olika branschorganisationer, andra näringslivsnätverk och vi. Företagen på Tjörn har också välkomnat nya Tjörnbor i sina verksamheter. De har skapat 32 så kallade Instegsjobb, fler än många andra kommuner. När fler än vanligt behövde hjälp och det var svårare än någonsin att rekrytera vårdpersonal räckte hemtjänsten inte till i sommar. Nu startar vi egen utbildning av vårdpersonal för att bli bättre rustade. Ekonomin är fortsatt god och det behövs för att bibehålla och utveckla den höga kvalitet i tjänster och service som vi har. För tredje året i rad satsade vi på en flytta-hit-kampanj. Vi vill få fler unga familjer att välja Tjörn som plats att leva och bo. I år blev temat ”På Tjörn får kulturen ta plats … och människorna”. En stortavla inne i Göteborgs Centralstation, en spårvagn, en kulturbox, en film och ett event på Drottningtorget den 14 maj var innehållet i årets kampanj. Många saker har samverkat när vi nu kan konstatera att vi haft en befolkningsökning som överträffade våra förhoppningar och prognoser. Vi blev 15 584 Tjörnbor!

Martin Johansen Kommunstyrelsens ordförande

6


INLEDNING

Så styrs Tjörns kommun Politisk sammansättning

Kommunfullmäktiges ledamöter (till och med 14 oktober 2018)

Tjörn styrs sedan 2014 av Liberalerna, Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Miljöpartiet De Gröna med 22 av 41 mandat.

Bo Bertelsen (M) Inga-Lill Hast (M) Lars Carlsson (M) Björn Möller (M) Annika Andersson (M) Mike Hansson (M) Anders G Högmark (M) ordf Mikael S Andersson (M) John Ödman (M)

I opposition är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Tjörnpartiet. Kommunalråd är kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L). Oppositionsråd är Benny Andersson (S).

Henry Hermansson (C) Georg Strömbom (C)

Martin Johansen (L) Birgitta Adolfsson (L) Gunnemar Olsson (L) Ewa-Lena Svensson (L) Hans Kristensson (L) Gun Alexandersson Malm (L) 1:e vice ordf Roland Flyckt (KD) Reidun Lorentzon (KD) Jörgen Myrberg (KD)

Benny Andersson (S) Gunilla Nordberg (S) Nils Lackfors (S) Jeanette Lagervall (S) Robert Bull (S) Alma Nilsson (S) Hans Strandberg (S) Claes Jansson (S) Rigmor Friis (S) Rikard Larsson (S) 2:e vice ordf Benny Halldin (S) Ulf Mellin (S)

Emilio Cotroneo (V) Robert Johansson (MP) Azar Hedemalm (MP) Thord Jansson (SD) Martin Johansson (SD) Rikard Simensen (SD) Gert Kjellberg (TP) Daniel Loch (TP) Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamöter 31/12–16

Kommunfullmäktige styr och beslutar Kommunfullmäktige är högst beslutande i kommunen och allmänheten är välkommen att lyssna och se på dess möten både på plats och via tjorn.se. Kommunfullmäktiges uppgifter är bland annat att fastställa kommunens budget med mål och inriktning, besluta om skattesats, besluta om vilka nämnder och styrelser som ska finnas, vad de ska göra samt välja dess ledamöter och välja revisorer som granskar kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige fattar också beslut om andra principiellt viktiga och övergripande frågor för Tjörns kommun. Årsredovisningen ska godkännas av kommufullmäktige vilket sker efter att fullmäktige har beslutat om att ansvarsfrihet beviljas för nämnder och styrelser.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Partier 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1991 1988 Arbetarpartiet Socialdemokraterna Moderata Samlingspartiet Liberalerna Kommunalt Alternativ Kristdemokraterna Samhällets Bästa Centerpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet De Gröna Sverigedemokraterna Ny Demokrati Tjörnpartiet

12 13 13 14 14 17 12 9 9 9 7 5 6 7 8 6 6 6 6 6 6 6 8 11 – 2 5 5 3 1 1 2 3 3 4 4 5 2 4 2 – 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 2 1 0 3 1 – – – – – – – 0 0 0 0 1 1 0 3 – – – – – – –

Totalt antal mandat

41 41 41 41 41 41 41 41

7


INLEDNING

Kommunstyrelsen Till och med 31 december 2018. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Tjörn har en traditionell organisation med nämnder och tillhörande förvaltningar.

Martin Johansen (L)

Peter Andersson (L)

Björn Möller (M)

Bo Bertelsen (M)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Martin Johansen (L) ordförande Peter Andersson (L) Björn Möller (M) Bo Bertelsen (M) Lars Carlsson (M) Mike Hansson (M) Roland Flyckt (KD) Robert Johansson (MP) Mats Kristensson (C) Benny Andersson (S) Jeanette Lagervall (S) Benny Halldin (S) Gunilla Nordberg (S) Claes Jansson (S) Gert Kjellberg (TP) Thord Jansson (SD)

Lars Carlsson (M)

Mike Hansson (M)

Roland Flyckt (KD)

Robert Johansson (MP)

Mats Kristensson (C)

Benny Andersson (S)

Jeanette Lagervall (S)

Benny Halldin (S)

Ledamöter 31/12–16

Gunilla Nordberg (S)

8

Claes Jansson (S)

Gert Kjellberg (TP)

Thord Jansson (SD)


INLEDNING

Organisationsschema, Tjörns kommun År 2016 rekryterades en ny kommunchef efter Johan Fritz. Det blir Ann-Britt Svedberg som finns på plats från den 1 april 2017. Sedan Johan Fritz lämnade Tjörns kommun i september 2016 har kulturchef Evike Sandor varit tillförordnad kommunchef.

Kommunfullmäktige – 41 ledamöter Socialnämnd

Valnämnd

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Barn- och utbildningsnämnd

Överförmyndarnämnd

Tjörns Måltids AB

Kultur- och fritidsnämd

Kommunrevision

Tjörns Hamnar AB

Myndighetsnämnd

Tjörns Bostads AB

Kommunstyrelse

Arbetsutskott

Miljö- och samhällsbyggnadsutskott

Säker- och tryggutskott

Nämnd- och styrelseordförande Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Tjörns Hamnar AB

Martin Johansen (L) Björn Möller (M) Reidun Lorentzon (KD) Benita Nilsson (L) Martin Johansen (L) Bo Bertelsen (M)

Strategi- och framtidsutskott

Tjörns Bostads AB Tjörns Måltids AB Myndighetsnämnden Arbetsutskott Miljö- och samhällsbyggnadsutskott Säker- och tryggutskott Strategi- och framtidsutskott

Björn Möller (M) Christer Hermansson (L) Birgitta Adolfsson (L) Martin Johansen (L) Lars Carlsson (M) Robert Johansson (MP) Azar Hedemalm (MP) Ledamöter 31/12–16

9


INLEDNING

Hela kommunen

Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess

2035

Vision

2035

Strategiska områden

2014 - 2018

Nämnd

Inriktningsmål 4 år

Prioriterade mål 1 år

2016

VAD – politik

Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodellen bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras – på lång och kort sikt – och vad effekten ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035. Visionen bryts ned i strategiska områden – områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, lång-

10

siktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från dessa strategiska områden. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan

Förvaltning

mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Därför beslutar även politiken om indikatorer som knyts till respektive mål. Varje mål, såväl inriktningsmål som prioriterade mål, har minst en tillhörande indikator. Indikatorerna ges ett målvärde och utfall mäts vid delårs- och årsbokslut. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget

Aktiviteter

Hur – verksamhet

(3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet och göra prioriteringar. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och en god ekonomisk hushållning kan råda. Hur väl nämnderna och verksamheten uppfyller de beslutade målen följs upp i samband med delårsbokslut i juni och augusti samt i årsbokslut.


INLEDNING

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål I samband med delårs- och helårsuppföljningen gör nämnderna och verksamheterna en bedömning av i hur stor utsträckning de uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Inriktningsmål (4-åriga) ej uppfyllt delvis uppfyllt

Prioriteringsmål (1-åriga) ej uppfyllt delvis uppfyllt

i hög grad uppfyllt i hög grad uppfyllt / helt uppfyllt helt uppfyllt Nås målet? Förkorta handläggningstider, förbättra information samt förenkla och förtydliga för medborgare Strategi för kommunens tillgänglighet Skapa förutsättning för nöjda kunder inom samhällsbyggnadsområdet Mer exploateringsmark Prioritering avseende mark Marknadsför nya bostads- och industritomter Genomföra kommunikationsaktiviteter Effektivisering av VA-frågor Plan för prioritering Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Behovsinventering gällande kommunikationer Strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Inrätta koordinerande funktion Handlingsplan för samarbete med civilsamhället Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända

Nås målet?

Ungdomens hus/Kulturhus Ny detaljplan för Saga-området Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningsprojektet Bedömning av investeringskostnader Trygg och säker arbetsmiljö Plan för långsiktig kompetensförsörjning Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Intensifiera arbetet med stödjande insatser för att minska försörjningsstödet Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare En plan för framtagande hur individanpassade hemmaplanslösningar ska utvecklas Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet och ett gott bemötande Ta fram en handlingsplan utifrån kommunens strategier för äldreomsorg Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter Genomlysning av äldreomsorgen med målet att effektivt ge en god kvalitet Fortsätta arbetet för varierande driftsformer för äldreboendena Fördjupad utredning av hemtjänsten Arbeta med att utveckla och implementera e-hälsa Öka valmöjligheterna i kundval inom äldreomsorgen

11


INLEDNING

Nås målet?

Tjörn-elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3 ska öka Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 6 ska öka Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 9 ska öka Införa förvaltningsövergripande plan för läxhjälp Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter Förbättra utemiljön på skolorna Skapa bra förutsättningar för barnfamiljer att leva och bo på Tjörn Nämnden ska erbjuda förskoleplats inom 4 månader i önskad förskola Rekrytera nya dagbarnvårdare Bevara personaltätheten per barn i förskolan Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet Arbeta med att få en jämnare fördelning av aktiva killar och tjejer i föreningslivet Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Ta fram förslag till evenemangsparkering Det idrottspolitiska programmet 2016-2020, där spontanidrotten ingår, ska verkställas Motionsspår färdigställs

12

Nås målet?

Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Etablera ett årligt återkommande scenkonstarrangemang Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Gemensamma mål till samtliga nämnder och bolag Marknadsföringsplan Förbättrad kundservice Medborgardialog Väl fungerande kommunikationer Hållbar utveckling i flera perspektiv Vackrare utemiljöer Bättre företagsklimat Personalklimat Bemötande Stärka det gemensamma arbetet kring barn och ungdomar Att jämföra oss med andra

Sammanfattning uppfyllelse av beslutade mål

Kommunfullmäktige har gett nämnder och styrelser 20 inriktningsmål samt 47 prioriterade mål. Av inriktningsmålen är 17 helt eller delvis uppfyllda, motsvarar 85 procent. Av de prioriterade målen är 43 av 47 mål helt eller delvis uppfyllda, motsvarar 91 procent. Sammanlagt är kommunfullmäktiges mål uppfyllda med 90 procent och uppfyller god ekonomisk hushållning.


13

INLEDNING


INLEDNING

Väsentliga händelser och något om framtiden Kommunstyrelsen, väsentliga händelser • Trafikverket kom med två förslag: Myggenäsrondellen och ny bro mellan Orust och fastlandet • FöretagsArena Tjörn –ett nytt nätverk startades upp • Befolkningen ökade för andra året i rad • En flytta-hit-kampanj genomfördes för sista året • Tjörn fick en kommunpolis och medborgarlöften togs fram • Vallhamnsrondellen blev klar • Tre detaljplaner vann laga kraft: Malaga, Kollung och Buskär • Nya gångbron i Rönnäng blev klar • Slamtömning infördes i kommunal regi • Inpasseringssystem med bommar infördes på Heås Kommunstyrelsen, framtiden • 38 nya Tjörnbor tillkommer enligt bosättningslagen • Ett nytt räddningstjänstförbund startar • Arbete för en god integration genomförs • Befolkningsutvecklingen tas om hand • Tjörns nya reningsverk på Ängholmen invigs • Reningsverket i Skärhamn avvecklas • Ledningsnätet vidareutvecklas för att nå högre kvalitet • Detaljplaner för förskoleplatser tas fram

Barn- och utbildningsnämnden, väsentliga händelser • Tjörns första familjecentral, Måsen, öppnade i Myggenäs • Långekärrs skola lades ned • Fyra nya avdelningar öppnades i Tångeröds förskola • Förskolan fick många fler barn • SMS-tjänst för frånvaroanmälan i skolan infördes • Läslyft genomfördes på tre grundskolor under året • Mattelärarna genomgick Skolverkets didaktikutbildning • Satsningen för ett digitalt verktyg per elev i åk 1–6 påbörjades Barn- och utbildningsnämnden, framtiden • Fler förskolor behövs • Konsultrapport om skolans framtid presenteras • Kompetensförsörjningen måste säkras

Socialnämnden, väsentliga händelser • Nytt och brett samverkansnätverk för unga i riskzon startade • Avveckling av HVB-hem och en minskad organisaton för ensamkommande påbörjades • Närsjukvårdsprojekt: mobil närvård infördes • Egen utbildning av vårdpersonal inleddes • Två externa genomlysningar av verksamheten beställdes av kommunstyrelsen • Tjörns äldreomsorg, som utses av SKL, var en av tre finalister till Årets Välfärdsförnyare Socialnämnden, framtiden • Digitala trygghetslarm och e-hälsa ska införas • Många ensamkommande flyttas till Migrationsverkets anläggningar • Nya boendeformer och arbetssätt för ensamkommande ungdomar utvecklas • Kompetensförsörjning inom hemtjänsten säkras • Fler boenden för äldre skapas

14


INLEDNING

Tjörns Hamnar AB, väsentliga händelser • Nya detaljplaner för gästhamnar i Höviksnäs och Hotteskär togs fram • En ny arrendator tillkom till Västra hamnen, Klädesholmen • Tillgänglighetsanpassade färjelägen skapades Tjörns Hamnar AB, framtiden • Tjörnekalvs färjeläge tillgänglighetsanpassas • Underhållsbehov på pirer och kajer utförs • Fler båtplatser i Skärhamn skapas

Kultur- och fritidsnämnden, väsentliga händelser • Tjörn utsågs till årets kulturkommun 2016 • 2016 var Dansens år – med bland annat Community X och TJN-festivalen • Frilandsprojekten, Låna en svensk, West Coast Story och Café Delta startades • Öppen scen, Frivolt och Balderveckan genomfördes • Beslut om steg 1 – ny struktur för föreningsbidrag; bland annat digitalisering • Satsning på de fem föreningsdrivna anläggningarna gjordes, bland annat stöd till ny lokal för IFK Valla • Marknadsföringskonceptet Världens svettigaste konstrunda lanserades • Experience, Learning, Description (Eld) startade: utbildning, coachning och synliggörande av styrkor hos unga ledare • 50/50 Collageprojektet startade, ett kulturprojekt för att utveckla ett mer normkritiskt tänkande Kultur- och fritidsnämnden, framtiden • Utredning och planering för ny scen/kulturhus på Tjörn fortsätter • Ny friluftsplan, en väg till Årets friluftskommun 2022, tas fram • Idrottspolitiska programmet, ett nav för utveckling tas fram • Hållbar natur- och kulturturism utvecklas

Tjörns Måltids AB, väsentliga händelser • Orust Kommun blev delägare i bolaget • Måltidsservice levererades till Klädesholmens evakueringsboende • Fler etableringspraktikanter och instegsjobbare introducerades • Upphandling av kött från Gröna Gårdar gjordes Tjörns Måltids AB, framtiden • Samarbetet med Orust utvecklas • Heltidstjänster erbjuds • Bidra till att miljöpåverkan från maten sänks

Tjörns Bostads AB, väsentliga händelser • Tillbyggnad av Tångeröds förskola genomfördes • Långtidsplan med 400 nya lägenheter togs fram • Bostadslösningar för integrationsarbetet togs fram Tjörns Bostads AB, framtiden • 16 lägenheter (Nordviksgärde) byggs • Nytt gruppboende i Skärhamn byggs • 5–12 lägenheter (Långekärrs skola) byggs • 16 energieffektiva lägenheter (Kållekärr) byggs • Moduler används till förskoleplatser

15


INLEDNING

Befolkning, näringsliv och Tjörnbornas nöjdhet

Medborgarundersökningen 2016

Tjörns befolkning

Arbetslöshet

Under 2016 ökade folkmängden i Tjörns kommun med 269 personer, från 15 315 till 15 584. Det föddes 164 barn under 2016, 17 fler än 2015. Barn i åldern 10-12 och 16-18 har ökat mest bland de unga. Åldrarna 30-39 har ökat med 55 personer och åldrarna 75-84 har ökat med 70 personer. Den största ökningen har skett i åldrarna 65-74 med 112 personer.

I december 2016 var andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år 3,2 procent, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med förra året.

Befolkningsökningen har varit betydligt högre än prognos. År 2016 var medelåldern i Tjörns kommun 45,2 år vilket är högre än rikets medelålder som är 41,2 år. Tjörns folkmängd och åldersfördelning

Källa: SCB

Ålder 0 1-5 6-9 10-12 13-15 16-18 19-29 30-39 40-64 65-74 75-84 85Summa

2015 147 778 688 477 459 461 1 709 1 426 5 242 2 342 1 148 438 15 315

2016 164 787 693 501 468 489 1 683 1 481 5 205 2 454 1 218 441 15 584

Ungdomar 18-24 år som var öppet arbetslösa och sökande i program var 5 procent vilket är en ökning med 0,2 procent jämfört med förra året. I förhållande till riket och Västra Götaland har Tjörn en låg arbetslöshet. Arbetslöshet december 2016 16–64 år

Tjörns kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning, som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster. Under hösten 2015 och våren 2016 deltog 133 kommuner i undersökningen. De övergripande resultaten redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Undersökningen visar att Tjörnborna är mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo än genomsnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen. Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten i kommunen. När det gäller kommunens övriga verksamheter och invånarnas möjligheter till inflytande ligger det sammanfattande resultatet lägre än genomsnittet. Av de som svarat på undersökningen kan 52 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Undersökningen finns tillgänglig på kommunens hemsida.

18–24 år

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Tjörn

2,9 %

3,5 %

3,2 %

2,7 %

Män 6,8 %

Totalt 5%

Länet

6,2 %

7,5 %

6,9 %

7,7 %

11,8 %

9,8 %

Riket

7,1 %

8,4 %

7,8 %

8,9 %

13,9 %

11,5 %

Källa: Arbetsförmedlingen

100 Tjörn

90

Genomsnitt deltagande kommuner

80 70 60 50 40

71 62

60

58

55 47 34

40

30 20 10 Leva och Bo Verksamheterna Insyn och NRI NMI Inflytande, NII

16

Trygghet


Tjörn är historiskt sett kanske mest känd för sin shippingverksamhet och för fiskindustrin. På senare år har även turismen vuxit sig stark och under 2016 genererade turistnäringen 323 årsarbetstillfällen i kommunen. Medan norra Bohuslän tappar antal gästnätter under året har Tjörn kunnat visa en kraftigt positiv utveckling av våra övernattande besökare. Skulptur i Pilane slog publikrekord och har varit en av de bidragande orsakerna till ökningen. Parken lyftes även under hösten som en av Europas 10 främsta skulpturparker av The Guardian.

INLEDNING

Tjörns företag i siffror

Tjörns näringsliv Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med cirka 2 000 företagare. Tjörns kommun är största arbetsgivaren med drygt 1 000 anställda inom främst skola och omsorg. Största privata arbetsgivaren är Wallhamn AB med 162 anställda, en ökning från föregående år med drygt fem procent. Den minskade arbetslösheten i kommunen indikerar att näringslivet går bra, vilket även ett flertal konjunkturrapporter visar. Sedan år 2000 har cirka 1 000 nya arbetstillfällen skapats i kommunen!

• 2 000 registrerade företag. • Majoriteten av kommunens företagare är soloföretagare, endast 60 företag har fler än 10 anställda. • Var fjärde företag ägs av en kvinnlig företagare eller har kvinnlig VD. Det är något lägre än rikssnittet. • 60 företag har serveringstillstånd. • Endast ett börsnoterat företag finns representerat på Tjörn. • Den vanligaste företagsformen är enskild näringsverksamhet. Närmare vartannat företag drivs som enskild firma, andelen aktiebolag ökar dock och är närmare 45 procent år 2016.

Källa: Handelns Utrednings Institut (HUI), Södra Bohuslän Turism, UC WebSelect samt Business Region Göteborg (BRG)

Källa: UC WebSelect januari 2017

17


INLEDNING

Flyktingmottagning och integration – att bli Tjörnbo På Tjörn är det många som ser till att de nyanlända snabbt får ett normalt liv med arbete och meningsfull fritid. Engagemanget är stort hos många föreningar och privatpersoner. Tack vare ett gott samarbete har Tjörn klarat av den värsta flyktingsituationen sedan andra världskriget.

I

början av 2016 var läget fortfarande ansträngt. Cirka 450 flyktingar bodde på Tjörn, de flesta i något av Migrationsverkets boenden. Ett av dessa var ett tillfälligt så kallat ankomstboende, som stängde i april eftersom antalet flyktingar till Sverige minskat drastiskt. 1 januari hade Tjörns kommun ansvar för 92 ensamkommande ungdomar. Under januari kom ytterligare 11 ungdomar, därefter inga fler under året. I slutet av året hade kommunen ansvar för 84 ungdomar. Den 1 mars kom den nya bosättningslagen, som kräver att alla kommuner tar emot nyanlända. För Tjörns del innebar det att ta emot 54 personer under 2016. En Tjörnmodell för flyktingmottagande har utvecklats under året. Från kommunens sida finns en särskild grupp, integrationsenheten, som ser till att de nyanlända får en så bra start som möjligt. De samordnar flyktingmottagandet med allt från bostäder till samarbete med arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare. Dessutom har Tjörns kommun byggt

18

vidare på samarbetet med civilsamhället och frivilligorganisationerna.

Samarbete med frivilligorganisationerna Ända sedan de första flyktingarna flyttade in på Tjörnbro park har frivilligorganisationerna varit på plats och hjälpt till. Det började med att Röda korset startade klädinsamlingar och ordnade svenskundervisning för asylsökande i Myggenäs församlingshem. Fler frivilligorganisationer följde efter och när det tillfälliga evakueringsboendet öppnade på Klädesholmen hösten 2015 var Tjörns kommun bara en av aktörerna. När flyktingströmmarna minskade under 2016 stängdes boendet, men samarbetet mellan kommunen och frivilligorganisationerna finns kvar. Nedan följer några exempel på fler samarbeten. Integrationscentret i Kållekärr När allt är nytt kan det behövas lite extra stöd för att navigera i tillvaron. Under 2016 har ett nytt integrationscenter öpp-

nat i Kållekärr. Hit kan nyanlända komma och få hjälp med allt från att fylla i blanketter till extra svenskundervisning. Integrationscentret är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Svenska kyrkan, Röda korset och ABF. Varje måndag finns representanter från samtliga organisationer på plats. När

Ungdomar från Tjörn och världen träffas för att renovera och pynta cyklar. Tillsammansprojektet Friland och Tjörns kommuns cykelverkstäder är populära.

många arbetar tillsammans, utökas också de nyanländas kontakter och tipsen på aktiviteter blir fler. Här kan de få hjälp att kontakta ett fotbollslag eller kanske bli inspirerade att gå på bibliotekets språkkafé eller Mat och prat. Fotbollsturnering för integration Det har blivit en tradition att varje år under sportlovet ordna en fotbollsturnering för integration. Hela världen kommer till Häggvallskolan för att spela fotboll eller heja på sina kamrater. Ensamkommande ungdomar från alla HVB-hem i området bjuds in för att delta tillsammans med alla Tjörnungdomar. Mat och prat Populära tillställningar har också varit de två Mat och prat-tillfällen som ordnats under året. Ett 80-tal personer mötte upp vid båda tillfällena för att laga mat, äta, lyssna på musik och dansa tillsammans med sina nya grannar. Mat och prat är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Art Institute, Friland och Studieförbundet vuxenskolan.


Välkomsten – den första skolan för nyanlända barn och ungdomar

INLEDNING

Amir från Iran fick ett instegsjobb som mättekniker på VA-teknikenheten. I Iran utbildade han sig till gruvingenjör och ledde stora projekt i en stålfabrik.

Avveckling av HVB-boenden och färre medarbetare

I januari 2016 startade Välkomsten. Under 2017 sänker staten Hit kommer alla nyanlända skolbarn ersättningen för ensamkomförst, innan de slussas ut till ordina- mande till kommunerna. För rie skolor. Först och främst ska varje Tjörn innebär det en minskning elev kartläggas, för att sedan hamna med 30 miljoner. Flera av HVBpå rätt nivå i sin ordinarie skola. De hemmen kommer att ersättas med flesta elever stannar på Välkomsten stödboenden och utslussningsboeni cirka åtta veckor. den. Ett HVB-hem för yngre ungdomar blir kvar. Utöver kartläggningen undervisas eleverna Drygt 15 medarbetare blir berörda. Många ensamkommande också i svenska på en grundklarar sig bra utan vårdinsatläggande nivå, ser, precis som svenska ungmatematik och domar i åldrarna 16–18 år. får en kort inDet viktigaste är att de får en bra Under 2017 ska Tjörn troduktion i det ta emot 38 flyktingar som etablering med boende, utbildhar fått uppehållssvenska samhälning och egen försörjning. tillstånd. let och vad som I slutet av året togs det fram nya finns närområdet, alltboendeformer och arbetsformer, som ifrån vårdcentralen till fritidsaktivite- bygger på ungdomarnas egen initiater. Exempel på ämnen som tas upp är tivförmåga. De ensamkommande ska demokrati, lagar, yttrandefrihet, sex så snart det är möjligt kunna klara sig och samlevnad och ANT (Alkohol, själva. Narkotika och Tobak). På Välkomsten är det inga problem med studiedisciplinen. De flesta siktar högt Framtiden och gör allt vad de kan för att lära Under 2017 ska Tjörn ta emot 38 sig svenska så snabbt som möjligt. flyktingar som har fått uppehålls I början av året var ett 80-tal barn tillstånd. De har blivit anvisade till inskrivna på Välkomsten. I decem- Tjörn enligt bosättningslagen. ber var 17 barn inskrivna.

38

Abeer från Syrien gjorde etableringspraktik hos Tjörns Måltids AB, i köket på förskolan i Skärhamn. I Syrien arbetade hon som apotekstekniker i 20 år.

19


KOMMUNSTYRELSEN

Satsningar på infrastruktur En stor förbättring för alla som pendlar till och från västra Tjörn var bygget av Vallhamnsrondellen. Nu är det slut på väntan vid trafiksignaler och trafiken flyter alla tider på dygnet. Södra Bohusbanan har fått längre plattformar, vilket i sin tur gör det möjligt för längre tåg och fler passagerare att trafikera banan.

E

n av flaskhalsarna längs väg 160, Myggenäs korsväg, har utretts av Trafikverket. Deras förslag innebär bland annat en dubbelfilig rondell genom väg 160 och extra körfält till och från väg 169, vägen mot västra Tjörn. En ny pendelparkering ingår också i förslaget liksom skyltar som visar nästa bussavgång och antal lediga platser på pendelparkeringen. Ett nytt förslag på gång- och cykelväg ska också utredas. En kostnadsbedömning för en ny bro mellan Stenungsund och Orust har tagits fram. Förslaget består av en ny vägförbindelse mellan väg E6 vid Gullborga (norr om Ödsmål) där det byggs en ny trafikplats, och väg 160, antingen vid Varekil eller Vräland på Orust. Hela trafiklösningen beräknas kosta närmare 800 miljoner och beräknas ta 10–15 år att planeras och byggas. Tillsammans med näringslivet ska kommunerna Tjörn, Orust och Stenungsund diskutera nästa steg för att få en ny bro på plats. Åtgärderna längs Bohusbanan, förslaget på lösning vid Myggenäs korsväg

20

och kostnadsbedömningen för en ny bro till Orust är alla resultat av det Nordvästsvenska initiativet, ett pågående samarbete kring infrastruktur mellan de tre kommunerna Tjörn, Orust, Stenungsund och näringslivet.

en hög siffra. Det föddes 164 nyaTjörnbor under 2016, vilket är 17 fler än 2015.

Säker och trygg kommun Tjörn certifierades som en Säker och trygg kommun redan 2011. I Sverige är 19 av 290 kommuner certifierade. Nu pågår arbetet med en återcertifiering. Tjörn fick under 2016 en kommunpolis, en helt ny tjänst i syfte att arbeta brottsförebyggande. En viktig uppgift för den nye kommunpolisen har varit att tillsammans med Tjörns kommun fråga medborgarna hur de upplever tryggheten och att därefter formulera medborgarlöften.

Rekordhög befolkningsökning

Under 2016 ökade folkmängden i Tjörns kommun med 269 personer. Det är en rejäl ökning jämfört med året innan då befolkningen ökade med 180 personer, också det

För tredje året i rad satsade Tjörns kommun på en flytta-hit-kampanj. 2016 års tema var ”På Tjörn får kulturen ta plats… och människorna”.

Årets kampanj – Tag plats! För tredje året i rad satsade Tjörns kommun på en flytta-hit-kampanj. Många göteborgare fick ta del av budskapet när en spårvagn med Tjörn-reklam trafikerade alla linjer under två veckors tid. Förutom spårvagnsreklamen syntes också kampanjen på en stortavla i Göteborgs centralstation, på en ”kulturbox” som fick huvudroll i en reklamfilm samt ett särskilt event på Drottningtorget den 14 maj.

– Att Tjörn blev Årets Kulturkommun 2016 säger något om hur det är att leva och bo på Tjörn året runt, säger Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande. Sedan flytta-hit-kampanjerna startade har intresset för Tjörn ökat hos unga göteborgare. Efter första året hade 49 procent unga göteborgare en positiv attityd till Tjörn, efter andra året låg siffran på 73 procent.

Svårt att rekrytera Tjörn har som de flesta kommuner i Sverige svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det gäller inte minst förskollärare, lärare, undersköterskor, vårdpersonal och ingenjörer. En kompetensförsörjningsplan har tagits fram under året.

Flyktingmottagande En Tjörnmodell för flyktingmottagande har utvecklats under året. De samordnar flyktingmottagandet med allt från bostäder till samarbete med arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare.


Framtiden

Företagsarena Tjörn heter den nya mötesformen för företagare med verksamhet på Tjörn. Syftet är att skapa dialog och en ny arena för alla Tjörnföretagare där man gemensamt utvecklar det lokala näringslivsklimatet. Bakom Företagsarena Tjörn finns representanter från lokala företagsföreningar, flertalet branscher och nätverk tillsammans med Tjörns kommun. Några frågor som diskuterats under året är kommunal service, integration och kulturens roll för samhällets ekonomiska utveckling.

1 januari 2017 går räddningstjänsten på Tjörn samman med räddningstjänsterna i Stenungsund och Lilla Edet i ett gemensamt räddningstjänstförbund. För Tjörnborna fungerar räddningstjänsten precis som vanligt och uppdraget är detsamma – att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser. Genom att bilda ett förbund skapas bättre förutsättningar för samordningsvinster och för att höja kvaliteten. Förbundet blir nu det näst största räddningstjänstförbundet i Göteborgsregionen (GR). År 2017 blir året då Medborgarlöftena ska infrias.

Kommunstyrelsen

Nämndordförande Martin Johansen (L) Kommunchef Johan Fritz till 30/9-16 tf Evike Sandor från 1/10-16

Omsättning: 121 563 tkr Budgetavvikelse: 287 tkr

Resultat

Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt en avvikelse på +0,3 miljoner kronor mot budget exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat. Nämnden inkl. utskott redovisar en negativt avvikelse med -4,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten för den politiska verksamheten inte är fastställd per nämnd och utskott 2016. Kommunkansliet redovisar en avvikelse på +0,4 miljoner kronor mot budget 62,2 miljoner kronor. Exploateringsavdelningen redovisar en avvikelse på +0,5 miljoner kronor. Detta beror på att eftersläpningar

i arrendedebitering från 2012 har kommit ikapp. Räddningstjänsten redovisar en avvikelse på -0,5 miljoner kronor beroende på bland annat att ett fackligt avtal med deltidsbrandmännen innebar en retroaktiv löneutbetalning som blev större än förväntat. Arbetet med Räddningstjänstförbundet har också inneburit mer arbete och övertidsuttag än beräknat. Övriga avdelningar har mindre avvikelser. Kommungemensamma och oförutsedda kostnader samt integrationsenheten redovisar en negativ avvikelse på -0,1 miljoner kronor mot budget 18 miljoner kronor.

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar inriktningsmål samt prioriterade mål med undantag av de gemensamma målen.

28 % i hög grad eller helt uppfyllda

Så här fördelades nettokostnaderna på 79 943 tkr för de olika verksamheterna. Räddningstjänst, säkerhet, folkhälsa

2% 2% 5%

Kommungemensamma kostnader

4%

Ekonomi och inköp

23 %

6%

Personalavdelningen Kansli

7%

Information och kundtjänst Utvecklingsavdelningen

8%

21 % 10 %

Kommunstyrelse, nämnd Mark och exploatering

12 %

It-avdelning Överförmyndarverksamhet

28 % ej uppfyllda

44 % delvis uppfyllda

Uppfyllda prioriterade mål ● Genomföra kommunikationsaktiviteter ● Inrätta koordinerande funktion ● Bedömning av investeringskostnader (Ungdomens hus/kulturhus) ● Prioritering avseende mark ● Plan för prioritering, VA-anslutningar ● Behovsinventering gällande kommunikationer 21

KOMMUNSTYRELSEN

Tjörn har fått ett nytt nätverk!


KOMMUNSTYRELSEN

135

Samhällsbygget fortsätter

bostäder har byggts eller påbörjats under 2016.

Vallhamnsrondellen, VA-utbyggnad, nya detaljplaner och slamtömning. Under 2016 har flera pusselbitar lagts till en god samhällsbyggnad på Tjörn. Att bygga samhälle handlar om allt från att bygga säkrare vägar, lägga rör i marken och planera bostadsområden till att ta hand om Tjörns värdefulla miljö.

A

tt bygga samhälle är sällan någon ”quick fix”. Många saker tar lång tid, som när hela Tjörns VA-system byggs ut och de båda avloppsreningsverken i Höviksnäs och Ängholmen byggs om. Ibland är det själva arbetet som tar tid, ibland är det den juridiska och demokratiska processen som måste ha sin gång. På plan- och byggavdelningen har det sedan länge arbetats intensivt med att ta fram fler detaljplaner för nya bostadsområden så att fler ska kunna flytta till Tjörn. Ibland överklagas besluten om nya detaljplaner till högre instanser och då kan det ta tid innan privatpersoner eller exploatörer kan söka bygglov. År 2016 har varit ett år där både stora projekt och detaljplaner fallit på plats. Plötsligt var den klar, Vallhamnsrondellen, till glädje för både Tjörnbor och besökare. VA-utbyggnaden i Röreviken

22

är så gott som klar. Under 2017 väntas Ängholmens reningsverk, som blir ett av Sveriges modernaste, bli klart.

Klara detaljplaner – klart för fler bostäder Tre detaljplaner vann laga kraft under året, samtliga i Skärhamn. • Malagaplanen har nu fått klartecken efter en lång process som pågått sedan 2007. På Malagakajen i Skärhamn finns nu möjligheter att bygga bland annat cirka 120 bostäder i par-, rad- och flerfamiljshus. • Detaljplanen för Kollung i utkanten av Skärhamn har också vunnit laga kraft. Här kan byggas bland annat cirka 130 bostäder i form av flerbostadshus, friliggande villor, parhus och radhus.

• Buskär, området norr om torget i Skärhamn (Magasinsgatan), har också fått en ny detaljplan med plats för nya lägenheter i två längor och tre fristående bostadshus. I de gamla magasinen kan övervåningarna inredas till bostäder. Sammanlagt kan det bli 16 nya bostäder.

Och här byggs det! Omkring 135 bostäder har byggts eller påbörjats under 2016. Det är bostadsrätter i Höviksnäs, bostadsrätter i Nordviksberg (Skärhamn) och fristående småhus.

Pågående detaljplaner Ytterligare några detaljplaner är nästan klara – andra är nyss påbörjade. De planer som kommit längst är Dunkavlemyren i Skärhamn (35 bostäder + äldreboende med cirka 40 platser), Norra Koholmen (cirka 50 lägenheter, 2 villatomter), Södra Koholmen (cirka 20 lägenheter, 2 villatomter), Stockevik (cirka 30 lägenheter och 50 småhus) och Almösund – Ävja/Mellby (cirka 40 bostäder). Det planeras också för ett nytt område vid Almöstrand vid Tjörnbron (255 lägenheter, 120 villor eller radhus) och ännu fler bostäder i Höviksnäs. När detaljplanerna vunnit laga kraft är det upp till markägare eller exploatörer att söka bygglov för nya bostäder eller verksamheter.


KOMMUNSTYRELSEN

Nya bostäder

Detaljplanen för Malagaområdet i Skärhamn har vunnit laga kraft efter en lång process.

När fler väljer Tjörn behöver samhällsutvecklingen vara ett steg före. Då är bostäder och nya detaljplaner en prioriterad fråga. Redan nu finns det färdiga detaljplaner för cirka 550 nya bostäder på Tjörn. De flesta av dessa tomter ägs av privata fastighetsägare. Tjörns kommun har vid årsskiftet 2016/2017 15 tomter till salu i Kållekärr, Skärhamn, Höviksnäs och Dyrön. Den största inflyttningen till Tjörn sker just nu på norra Tjörn, varifrån det är goda pendlingsmöjligheter. I väntan på nya bostäder väljer många att köpa sommarstugor och rusta upp till åretruntboende. Därför är det viktigt att det kommunala VA-nätet byggs ut också i sommarstugeområden. Under 2016 påbörjades en stor VA-utbyggnad i Röreviken, där cirka 70 fastigheter ska få kommunalt vatten och avlopp.

Nytt inpasseringssystem på Tjörns ÅVC Ett nytt inpasseringssystem har införts på Tjörns återvinningscentral. Alla Tjörnbor och sommarstugeägare ska använda sitt körkort för att komma in och lämna grovavfall. Precis som tidigare är det gratis för privata hushåll. Sommaren blev hektisk med högt tryck och en del registreringsproblem, men både Tjörnborna och personalen är positiva till förändringen. Bommarna har fyllt sitt syfte – det har bara varit Tjörnbor som kommit till återvinningscentralen med sitt skräp och inte invånare från andra kommuner, som förut tagit chansen att lämna sina sopor gratis. Det har också blivit mer lugn och ro för kunderna och säkrare arbetsmiljö för personalen, eftersom bommarna reglerar antalet besökare samtidigt som trafiken dirigerats om i området.

Körkortet är numera nyckeln till Tjörns återvinningscentral. Både Tjörnborna och personalen är positiva till det nya inpasseringssystemet.

23


KOMMUNSTYRELSEN

En olycklig start för slamtömningen Som en av de sista kommunerna i landet att genomföra obligatorisk slamtömning, skulle Tjörn äntligen ta sitt ansvar och säkerställa en miljövänlig tömning av alla enskilda avlopp i kommunen. Det är kommunens uppgift att skydda dricksvattnet. En leverantör, Renova, upphandlades och avtalet började gälla 1 februari. Först i slutet av april röstades den nya slamtaxan igenom i kommunfullmäktige och taxan började gälla 1 juni. Eftersom många anläggningar skulle tömmas under kort tid blev det kraftiga förseningar från början. För att komma

ikapp körde Renova extra på lördagar i augusti och ökade totalt kapaciteten med 50 procent. Innan årsskiftet hade alla hushåll med enskilda avlopp tömt sina anläggningar. Idag har Tjörns kustvatten bara en måttlig ekologisk status. Senast år 2021 ska vattnet uppnå god status. Den obligatoriska slamtömningen är ett led i arbetet för bättre vattenkvalitet och för att nå miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård”.

Tjörn klättrar över 100 placeringar i miljörankning När tidningen Aktuell Hållbarhet rankade

kommunernas miljöarbete för 2015 hamnar Tjörn på plats 107. 2014 låg Tjörns kommun på plats 209 bland landets 290 kommuner.

Framtiden År 2017 blir ett viktigt miljöår för Tjörns kommun. Det nya avloppsreningsverket på Ängholmen kommer att vara färdigt 2017. Då kan Tjörn stoltsera med ett av Västkustens modernaste reningsverk. Avloppsvatten från konservindustrin används för att ”mata” bakterier i reningsverket som i sin tur reducerar kvävehalterna i processen. Organiskt material tas tillvara vilket gör att reningsverket är en miljösatsning på flera sätt. Reningsverket

Det nya avloppsreningsverket på Ängholmen kommer att vara färdigt 2017. Då kan Tjörn stoltsera med ett av Västkustens modernaste reningsverk.

24

kommer att ge goda förutsättningar för fiskindustrin att utöka sin verksamhet på Tjörn. När Ängholmens reningsverk blir klart avvecklas reningsverken i Skärhamn och Kyrkesund. Då kan bostadsområdet Dunkavlemyren i Skärhamn börja förverkligas. Kommunen kommer att ta fram fler mätbara lokala miljömål. En handlingsplan för förorenade områden kommer att tas fram och arbetet med att förbättra enskilda avlopp fortsätter. Nästa område för att få kommunalt vatten och avlopp blir Utäng med cirka 50 fastigheter. Arbetet påbörjas 2017 och beräknas vara klart våren 2018.


Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter redovisar totalt en avvikelse på +1,4 miljoner kronor mot nettobudget om 29,8 miljoner kronor exklusive utskottets egna kostnader som redovisas separat. Omslutningen är betydligt större beroende på att sektorn har intäkter i form av taxor och avgifter. Utskottet redovisar en negativ avvikelse med -0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten för den politiska verksamheten inte är fastställd per nämnd och utskott 2016.

Staben har en avvikelse på +1,8 miljoner kronor mot budget 6,4 miljoner kronor. som beror på att man har minimerat uppdragen till konsulter för att täcka upp för övriga avdelningar. Miljöavdelningen har en negativ avvikelse på -0,1 miljoner kronor mot budget 2,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat. Inom miljöskydd har tillsynen minskat eftersom personalen fått fokusera på strandskyddsärende och hälsoskyddstillsyn.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Utskottsordförande Inga-Lill Hast (M) till 21/9-16 Lars Carlsson (M) från 22/9-16 Sektorchef Kristina Christiansson

Omsättning: 131 606 tkr Budgetavvikelse: 1 398 tkr

Planavdelningen har en avvikelse på -0,2 miljoner kronor mot budget 3,8 miljoner kronor. Byggavdelningens avvikelse blev +1,6 miljoner kronor mot budget 4 miljoner kronor. Bostadsanpassningen står för merparten av överskottet (+1,2 miljoner kronor). Det beror på färre ansökningar och lägre bidrag än förväntat.

Tekniska avdelningens avvikelse mot budget är -1,8 miljoner kronor. Skattefininasierad verksamhet gata/park, trafik, kollektivtrafik/färdtjänst, GIS har en avvikelse på +1,1 miljoner kronor mot budget 13,1 miljoner kronor. Vatten- och avloppsverksamheten har en avvikelse på -2,4 miljoner kronor. Framförallt beror resultatet på högre versamhetskostnader samt lägre intäkter för bruknings- och anslutningsavgifter än budgeterat. Verksamheten för avfall redovisar en avvikelse på -0,5 miljoner kronor. Lägre intäkter beroende på försenad slamtaxa och lägre intäkter för försäljning av skrot.

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar inriktningsmål samt prioriterade mål med undantag av de gemensamma målen.

55 % i hög grad eller helt uppfyllda

Så här fördelades nettokostnaderna på 28 402 tkr för de olika verksamheterna. 1,8 % Tekniska avdelningen

8,3 %

Utredningar/projekt/stab

18 % ej uppfyllda

27 % delvis uppfyllda

Planavdelning

8,4 %

Miljöavdelning

42,2 %

9%

Vatten och avlopp Bostadsanpassning/ byggavdelning Avfall

14,1 %

Uppfyllda prioriterade mål ● Strategi för kommunens tillgänglighet ● Behovsinventering gällande kommunikationer ● Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända

16 %

25

KOMMUNSTYRELSEN

Resultat


SOCIALNÄMNDEN

Tjörn på kartan bland välfärdsförnyare Familjecentralen Måsen öppnade, det sociala företaget Växtverkstan startade, Livbojen fyllde 20 och Tjörns äldreomsorg blev nominerad som Årets välfärdsförnyare. Ett förbättringsarbete har startat inom hemtjänsten och Hälsans dag har kommit för att stanna. Det har varit ett händelserikt år för socialnämnden.

I

april öppnade den nya familjecentralen Måsen i Myggenäs. Här finns mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola och kurator. Sedan öppnandet har familjecentralen blivit populär bland barnfamiljer. Den öppna förskolan är särskilt populär och besöks även av familjer från grannkommunerna. Familjecentralen är en mötesplats där familjer kan träffas och känna gemenskap i föräldraskapets olika faser: mödravårdscentralen under graviditeten, barnavårdscentralen som stöttar nyblivna föräldrar och sedan följer barnens utveckling, Öppna förskolan dit föräldrar och barn kan gå för en stunds social samvaro och kurator som kan hjälpa till när föräldraskapet skaver och det inte riktigt blir som man tänkt. I Familjecentralen Måsens lokaler finns också Livbojen, som 2016 fyllde 20 år. Livbojen erbjuder samtalsgrupper för

26

barn och ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa.

Ensamkommande barn

En stor utmaning är den omställning som socialförvaltningen nu gör och avvecklar flera HVB-boenden, minskar antalet medarbetare och börjar arbeta på ett nytt sätt. 30 miljoner ska bort när staten sänker ersättningsnivåerna för ensamkommande och antalet ensamkommande minskar drastiskt.

Växtverkstan – ett socialt företag Det nya sociala företaget Växtverkstan Billströmska startade under året. Under ledorden Människa, Mylla och Musteri kan några personer här börja sin resa tillbaka till arbetslivet. De flesta av deltagarna har en historia av långtidssjukskrivning, inte sällan på grund av ut-

mattningssyndrom. I Växtverkstan får de komma tillbaka i sin egen takt. Växtverkstan har dubbla affärsidéer. Den ena är att odla och sälja varor, den andra att erbjuda praktikplatser eller arbetsträningsplatser. Växtverkstan håller till i växthuset på Billströmska folkhögskolan.

Finalist Årets välfärdsförnyare Tjörns äldreomsorg blev finalist till tidningen Dagens Samhälles utmärkelse som delades ut på Stora Samhällsgalan 25 maj. Bland ett femtiotal ansökningar blev Tjörns relationsmodell för äldreomsorg ett av tre nominerade bidrag. Även om Tjörn inte vann priset, var nomineringen ändå en seger för relationsmodellen. Utifrån målet ”Livet ska levas hela livet ut” har relationsmodellen för äldreomsorg för Tjörn byggts upp. Tillsammans med driftsformen intraprenad har det blivit möjligt att skapa en äldreomsorg

Kokboken God mat kryddad med omsorg med recept från Tubberödshus gavs också ut under 2016.

där både personal och boende känner mening, delaktighet och trygghet. Relationsmodellen tillämpas än så länge på Tubberödshus och Lilldals äldreboenden.

Den godaste äldrematen finns i Tjörns kommun Tubberödshus i Skärhamn vann utmärkelsen Årets seniormåltid, en av kategorierna när White Guide Senior delade ut sina priser i Malmö i september. Så här löd juryns motivering: ”För en personlighet och professionalism som vi inte stött på tidigare och som vi hoppas kan agera som förebild för andra seniorboenden i Sverige. Godare seniormåltider än så här äter man inte i Sverige idag.”


Relationsmodellen för äldreomsorg på Tjörn utgår från målet att livet ska levas hela livet ut.

Förbättringsarbete inom hemtjänsten Det blev en ansträngd sommar för hemtjänsten på Tjörn. Samtidigt som befolkningen tredubblades och personer i behov av hemtjänst blev fler, var det svårt att rekrytera personal. När personalstyrkan inte räckte till, blev följden också fler sjukskrivningar, vilket inte gjorde situationen bättre. Tack vare engagerad personal som arbetade mycket under sommaren, enhetschefer som jobbade över för att lösa varje dag och med ett externt företag som avlastade den ordinarie personalen med till exempel städtjänster, löste sig de mest akuta situationerna. Redan innan sommaren påbörjades ett arbete för att förbättra hemtjänsten. Arbetet fortsatte under hösten och innehöll bland annat följande åtgärder: • En bemanningspool med fem fastanställda gör det lättare att direkt täcka upp vid personalbrist. Om det behövs, kommer fler att anställas. • Mindre geografiska områden för varje chef. • Fler nyanställningar i geografiska områden med stort behov. • Utbildningseftermiddagar med nya vikarier.

27

SOCIALNÄMNDEN

Den nya familjecentralen Måsen blev snabbt populär bland både föräldrar och barn. En gång i veckan är det babykafé för de minsta.


SOCIALNÄMNDEN

Hälsans dag För första gången ordnades under 2016 Hälsans dag – en dag på temat psykisk ohälsa. Under dagen delades också det nyinstiftade Hälsans pris ut. Priset delas ut till någon/några som gjort något gott för hälsan i Tjörns kommun. I år gick priset till Annika Zäll och Lars-Erik Feuk för arbetet med Sibräcka Änglar, ett fotbollslag för funktionsnedsatta. Nästa år är Hälsans dag tillbaka.

Besökarna på Seniordagen får prova på line-dancing.

Framtiden Trygghetslarmen (tidigare trygghetstelefoner) går under 2017 över till att bli digitaliserade vilket innebär en ökad trygghet och tillförlitlighet för alla som har larm. Tjörn startar under 2017 två olika utbildningar i egen regi. Den ena utbildningen är unik i Sverige. Här får 30 nyanlända möjlighet att varva praktik med utbildning. Projektet heter Syskom, som står för Systematiserad kompetensförsörjning. Den andra satsningen handlar om att utbilda personal som redan finns. Här får 30 deltagare möjlighet att studera kursen Vård och omsorg, 200 poäng, en av kurserna i den ordinarie undersköterskeutbildningen. Valåsens äldreboende kommer att införa intraprenad som driftsform under 2017.

28

Personal och boende på Tubberödshus är glada över nomineringen av Tjörns kommun som Årets välfärdsförnyare.


Socialnämndens verksamheter redovisar totalt en avvikelse på -7,8 miljoner kronor mot budget exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat. Nämnden redovisar en negativ avvikelse med -1,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten för den politiska verksamheten inte är fastställd per nämnd och utskott 2016. Individ- och familjeavdelningen, -11,7 miljoner kronor mot budget 127,4 miljoner kronor. Den största avvikelsen i verksamheten beror på höga kostnader

Socialnämnden

för institutionsplaceringar för barn och vuxna. Det har successivt under året skett en volymökning på 40 procent gällande brukare i behov av insatser inom missbruk, psykisk ohälsa och samsjuklighet. Öppenvården inom familj, barn och unga har högre personalkostnader än budgeterat. Personlig assistans (egen regi) har höga personalkostnader på grund av att de haft svårighet att rekrytera vikarier under året vilket har lett till höga kostnader för bland annat övertid. Personlig assistans (extern regi), har haft ökande kostnader för sjuklöner. Den positiva avvikelsen inom funktionshindersboenden beror främst på att det funnits vakanta tjänster under året.

Nämndordförande Reidun Lorentzon (KD) Förvaltningschef Shujaat Noormohamed

Omsättning: 530 547 tkr Budgetavvikelse: -7 755 tk

Så här fördelades nettokostnaderna på 296 260 tkr för de olika verksamheterna. 0,4 % Äldreomsorg inkl. biståndet

4% 7%

Funktionshinder

Äldreomsorgen inklusive biståndsenheten, -4,0 miljoner kronor mot budget 118,0 miljoner kronor. Underskottet beror främst på en avvikelse inom hemtjänsten, som har svårighet att klara sig på tilldelad timpeng och schablontiden i de enskilda insatserna. Hög sjukfrånvaro och svårigheter att tillsätta vikarier, har genererat höga kostnader för kvalificerad övertid. Det finns även ett underskott i nattorganisationen som det arbetas aktivt med att åtgärda. Valåsen, Tubberödshus, Lilldal och Rönnängs äldreboende visar ett positivt resultat. Biståndsenhetens avvikelse på -1,7 miljoner kronor beror på mer biståndsbedömda timmar än vad som har varit budgeterat. Aktivt arbete pågår för att komma i fas med uppföljning av biståndsbedömningar.

Kommunal hälso- och sjukvård, -1,2 miljoner kronor mot budget 20,0 miljoner kronor. Verksamhetens underskott beror till stor del på hemsjukvårdens höga personalkostnader. Ersättningen till hemtjänsten för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser har överstigit periodens budget. Under perioden har även hyra av hjälpmedel överstigit budget. Förvaltningsgemensamt, + 9,1 miljoner kronor mot budget 21,9 miljoner kronor. Förvaltningsgemensam verksamhet redovisar en positiv avvikelse eftersom intäkterna överstiger budget. Det har dessutom blivit lägre personalkostnader hos kvalitet och administration, bland annat på grund av lediga tjänster och nedsättning av tjänst.

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar inriktningsmål samt prioriterade mål med undantag av de gemensamma målen. 29 % i hög grad eller helt uppfyllda

71 % delvis uppfyllda

Individ och familjeomsorg Kommunal hälso- och sjukvård

18 % 47 %

Administration Nämnd

24 %

Uppfyllda prioriterade mål ● Intensifiera arbetet med stödjande insatser för att minska försörjningsstödet ● Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter ● Fördjupad utredning hemtjänst ● Arbeta med att utveckla och implementera e-hälsa

29

SOCIALNÄMNDEN

Resultat


KULTUR- OCH FRITIDSSNÄMNDEN

Årets kulturkommun 2016 Det var väl ingen som missade att Tjörn utsågs till Årets kulturkommun 2016? Det var året då kultur- och fritidsaktiviteterna växlade upp och flera nya evenemang kom till Tjörn för att stanna – numera är Tjörn till exempel en del av Göteborgs dans- och teaterfestival, det nya konsertkonceptet Grund kom till världen och spökena på Sundsby fick ett nytt forum.

K

ulturåret 2016 var året då Tjörnborna genom sitt engagemang i föreningarna, i de lokala museerna, i biblioteken, i skolorna, i Delta, i Öppen scen, ja överallt på ön fick bevis på hur mycket deras insatser betyder för kultur- och fritidslivet på Tjörn. Det är Tjörnborna som är motorn i kulturlivet på Tjörn och den motorn har gått väldigt bra under året. 20 514 besökte något av evenemangen under 2016.

Dansens år

Även på skolloven satsades det extra på dansaktiviteter. För att ytterligare vidga utbudet erbjöd kommunen dansbuss till de större dansscenerna i Göteborg och Sagabiografen visade direktsänd balett från Bolsjojteatern. En stor danssatsning var projektet Atlas, ett samarbete som möjliggjordes genom Tjörns medverkan i Göteborgs dansoch teaterfestival. Från början var det tänkt att låta 100 Tjörnbor agera och röra sig tillsammans på en scen. Det visade sig dock vara svårt att få med så många och arbetet resulterade i stället i en workshop och work-inprogress-föreställning med 50 deltagare.

År 2016 var också Dansens år. Under året genomfördes ett trettiotal dansaktiviteter. Dessutom ingick dansen i den vanliga verksamheten, med danstema på Öppen scen och dansuppvisning på 17 Vandringspriset till Årets kulturkommun, maj-firandet på Sundsby. ett glasäpple av Rune Strand.

30

I slutet av året var det premiär för den stora dansfestivalen TJN Dance Festival på Häggvallskolan. Unga, gamla, proffs och nybörjare kunde delta. Festivalen är en del av ett treårigt projekt för att skapa ett nytt dansnätverk i Västsverige.

Tjörnborna gick på Grund Spännande artister året om till ett bra pris var en av tankarna bakom konsertkonceptet Grund, som startade 2016. På Nordiska Akvarellmuseets scen blev det under året fyra konserter med artisterna Edda Magnason, Niki and the Dove, Hanna Järver och Marit Bergman. Artister som oftare står på större scener fick här en närmare publikkontakt. Grund är ett samarbete mellan Tjörns kommun, Vatten Restaurang & Kafé och Nordiska Akvarellmuseet.

Dramatiserade vandringar visar Sundsbys historia Det bankar i stenväggarna i Sundsby källare. Kan det vara prästen som enligt skrönan murades in på uppdrag av självaste Margareta Huitfeldt? Intresset för de dramatiserade vandringarna på Sundsby var så stort att extraföreställningar fick sättas in, trots oktoberregnet. En sådan succé måste förstås bli en ny höstlovstradition.

Inte bara nyheter Som vanligt kunde Tjörnborna under året ta del av ett stort utbud, som Filmstudio Saga, operaföreställningar på bio, konserter, berättarkvällar, teaterföreställningar för alla åldrar, konstutställningar, idrottsturneringar, integrationsprojekt, kulturveckan, Balderveckan, konstvandring, öppna ateljéer, Frivolt-festival och mycket mera.


KULTUR- OCH FRITIDSSNÄMNDEN

Spännande teaterår tack vare samarbete Tillsammans blir man starkare. När Tjörns kommun samarbetar med Tjörns kulturoch teaterförening finns bättre möjligheter till spännande upplevelser för Tjörns teaterpublik. Under året har flera uppskattade föreställningar visats. Det har varit småskaliga produktioner som har funnit sin publik, till exempel Fäboland, som drog fulla hus på Billströmska folkhögskolan i november. Andra populära föreställningar var Du är väl googlebar, lille vän, med Samuel Fröler, och Höstsonaten med bland andra Grynet Mollvig.

Cirkus på äldreboenden På Tjörn ska kultur vara ett återkommande inslag på äldreboenden. Utbudet ska täcka så många konstuttryck som möjligt och bestå av tre delar: eget skapande, upplevelser och projekt. Under 2016 har tre olika turnéer genomförts till de sex boendena i kommunen. Turnéerna har gjorts med en cirkuspedagog, en danspedagog och en musiker. Kommunen har också arrangerat resor till Äldredagen på Bräcke och till Nordiska Akvarellmuseet, där en konstpedagog har arbetat med äldre i projektform.

Sonja Henriksson uppträder på Öppen scen.

Boken Årets kulturkommun berättar i ord och bild om allt från kommunens långsiktiga satsning på barn- och ungdomskultur till spännande evenemang under 2016. 135 sidor Tjörnkultur helt enkelt.

På Delta finns både danskurser i kulturskolan och möjlighet för unga att bilda egna dansgrupper.

31


KULTUR- OCH FRITIDSSNÄMNDEN

Höstlovets dramatiserade vandringar på Sundsby blev en succé, också när det regnade.

Världens svettigaste konstrunda Vad händer om man blandar skulpturerna på Pilane med Walt Disneys teckningar på Nordiska Akvarellmuseet och tusentals triathleter? Under 2016 lanserades den nya turismsatsningen Världens svettigaste konstrunda, ett samarbete mellan Tjörns kommun, Nordiska Akvarellmuseet, Turistrådet Västsverige, Södra Bohuslän Turism, Skulptur i Pilane och Tjörn Triathlon. Konsten på Akvarellmuseet och skulpturerna i Pilane är konst i världsklass. Triathlontävlingen i augusti är en tävling som betraktas som en favorit bland hundratals aktiva triathleter. Sammantaget är det tre goda anledningar att besöka Tjörn. Genom att ta vara på kraften i de tre besöksanledningarna var förhoppningen att fler turister skulle komma till Tjörn och stanna i flera dagar. Att de skulle bo på hotell, gå på restaurang och handla i butikerna. Det blev också ett bra resultat för sommaren 2016 med en ökning av gästnätterna på Tjörn med 43 procent jämfört med 2015. Den totala omsättningen för turismen på Tjörn är 500 miljoner.

32

Framtiden Utredning och planering för ny scen/kulturhus på Tjörn fortsätter. Med ambitionen att lyfta en konstform varje år har turen 2017 kommit till Bild och form. Det kommer att bli ett år med föredrag, seminarier, utställningar och medverkan i en internationell konstbiennal. Musikalen West Coast Story – av, för och med unga på Tjörn repeteras för fullt och kommer att ha premiär i maj 2017.

Över 3 000 barn, unga och vuxna besökte Frivoltfestivalen i augusti.


Kultur- och fritidsnämndens verksamheter redovisar totalt en avvikelse på +0,6 miljoner kronor mot budget 47,1 miljoner kronor exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat.

The Metropolitan. Opera Don Quijote. Sagabiografen visar varje år den nya säsongen från The Metropolitan Opera. Den visas live från New York på bioduken i HD-kvalitet och med surroundljud. Sändningen görs i samarbete med Folkets hus & parker samt Foto: Metropolitan Oprea Thomas David, Creative Commons.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndordförande Benita Nilsson (L) Förvaltningschef Evike Sandor till 30/9-16 tf Annica Skog från 1/10-16

Nämnden redovisar en negativ avvikelse med -0,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten för den politiska verksamheten inte är fastställd per nämnd och utskott 2016.

Omsättning: 53 235 tkr Budgetavvikelse: 558 tkr

Så här fördelades nettokostnaderna på 46 572 tkr för de olika verksamheterna. 1%

6% Förenings- och friluftsliv

17 %

33 %

Barn- och ungdomsverksamhet Bibliotek Kultur och turism

19 %

Administration

24 %

Nämnd

Ansvarsområdena förvaltningsövergripande, bibliotek, föreningsbidrag, kulturverksamhet, Sundsby Säteri, Saga, anläggningar, turism, barn & ungdom och bio redovisar tillsammans en positiv avvikelse på +1,1 miljoner kronor mot budget 38,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror till största delen på lägre personalkostnader. Några av ansvaren, bland annat kulturverksamheten, anläggningar och Saga, har även lägre övriga kostnader än budgeterat.

Ansvarsområdena badplatser, kulturoch fritidscentra och kulturskola redovisar en negativ avvikelse på -0,5 miljoner kronor mot budget 9,1 miljoner kronor. Resultatet för badplatser beror på ökade kostnader bland annat på grund av stormskador. När det gäller kultur- och fritidscentra beror resultatet på att personalkostnaderna och övriga kostnader är högre än förväntat. Kulturskolans resultat beror på att intäkterna inte har varit lika höga som budgeterat.

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar inriktningsmål samt prioriterade mål med undantag av de gemensamma målen. 6 % ej bedömt

13 % delvis uppfyllda

81 % i hög grad eller helt uppfyllda

Uppfyllda prioriterade mål ● Handlingsplan för friluftslivet ska verkställas ● Ta fram förslag på evenemangsparkering ● Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända ● Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningen (Ungdomens Hus/Kulturhus) ● Arbeta med att få jämnare fördelning av aktiva killar och tjejer i föreningslivet ● Etablera ett årligt återkommande scenkonstarrangemang 33

KULTUR- OCH FRITIDSSNÄMNDEN

Resultat


BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Förskolan växer när vi blir fler När barnfamiljerna flyttar till Tjörn, växer förstås behovet av barnomsorg. Särskilt norra Tjörn är populärt med en ständig ökning av antalet barn i förskoleåldern. Hösten 2016 var tillbyggnaden till Tångeröds förskola klar och fyra nya avdelningar öppnades.

T

illsammans med de befintliga avdelningarna finns det nu åtta avdelningar på Tångeröds förskola. De nya avdelningarna öppnade i augusti med plats för 60 nya barn. Totalt finns nu drygt 140 barn i Tångeröd. Befolkningsökningen på Tjörn överträffar både förhoppningar och prognoser. Sedan 2015 pekar alla siffror uppåt i stadig takt. År 2016 blev Tjörnborna 269 fler och många av dem är barn. Det är inte bara norra Tjörn som växer utan barnfamiljerna blir fler i hela kommunen.

Matematiklyftet Alla förskolor på Tjörn har under året varit engagerade i Matematiklyftet, en särskild satsning på matematik som finns i hela Sverige från förskolan till gymnasiet. På Tjörn har alla grundskolor sedan tidigare tagit del av Matematiklyftet, men nu är också förskolorna igång.

34

Nu vet även förskolebarnen att världen är full av matematik. Matematiska aktiviteter blir en naturlig del i vardagen genom att barnen får mäta, räkna, lokalisera, designa, resonera och leka. På varje förskola utbildas så kallade mattepiloter som i sin tur får handleda sina kolleger. Alla barn på Tjörn ska erbjudas samma möjligheter att utveckla sin matematiska förmåga.

Alla Tjörnbarn ska känna sig trygga i skolan Systemet med särskilda trygghetsteam i Tjörns skolor har funnits länge och är en ordinarie del av verksamheten varje år – 2016 är inget undantag. Skolorna på Tjörn arbetar lite olika. I till exempel Rönnängs skola får varje barn en gång om året ett enskilt samtal med någon i trygghetsteamet. Samtalet är till för att skapa förtroende, så att barnen

60

nya barn finns nu på åtta avdelningar på Tångeröds förskola. De nya avdelningarna öppnade i augusti.

vågar ta kontakt när det verkligen behövs. Barnen får svara på frågor om hur de trivs i skolan och hur de har det med kompisar. De får berätta vilka kompisar de helst leker med, vilket ger en indikation på om någon verkar ensam. I Rönnängs skola har man valt att registrera alla incidenter, små som stora. Varje sådant trygghetsärende måste sedan tas om hand. Ibland räcker ett samtal med läraren innan föräldrarna kopplas in. Trygghetsteamet har sedan uppföljning varje vecka, även en lång tid efter att problemen upphört. Det är viktigt för trygghetsteamet att finnas till för alla barn, även de som utsätter andra.

Programmering på schemat Hur kan robotar av lego eller Pokémon Go användas i undervisningen? Det var några av de programpunkter som Tjörns lärare kunde välja på när de hade en fortbildningsdag på temat digital teknik i undervisningen. Regeringen har gett ett uppdrag till Skolverket att stärka digital kompetens och programmering i skolan. Bland annat föreslår Skolverket att programmering ska ingå i kursplanerna i matematik och teknik. Lärarna som deltog såg en direkt nytta av att själva få prova på att programmera legorobotar, inte minst för att ge sig in på en arena där eleverna ofta kan mer än lärarna. Att hantera joysticks och datorer är vardag för barnen, men efter fortbildningsdagen är det nog fler lärare som vågar ta steget att låta eleverna bli bäst i klassen.


Lärarna på Tjörn fick bland annat programmera legorobotar när de hade en fortbildningsdag på temat digital teknik i skolan.

E-tjänster i skolan och förskolan – frånvaroanmälan med sms Den automatiska telefonsvararen för skolbarnens frånvaroanmälan är ett minne blott. Nu är det sms som gäller. Redan under vårterminen 2016 började de första skolorna på Tjörn att införa frånvaroanmälan med sms. Det nya systemet finns nu på samtliga skolor och förskolor i kommunen. När en förälder skickar ett sms med barnens personnummer, blir barnet automatiskt frånvaroanmält samma dag. ”Hej! Idag blir Lisa hämtad av morfar!” För alla som har barn i förskolan och på fritidshem har tjänsten utökats ytterligare. Förutom att anmäla frånvaro, kan vårdnadshavare anmäla ledighet samt skicka meddelanden till förskolan/fritidshem via sms.

Sista året för Långekärrs skola I december var det den sista skoldagen för eleverna i Långekärrs skola. Vid vårterminens början var det 24 elever i åldrarna 6-11 år som flyttades till Kållekärrs skola. Långekärrs skola har haft åldersblandade klasser. Under höstterminen var de fördelade i två klasser, F-2 och 4-5. I Kållekärr finns en eller två klasser för varje årskurs. För att göra sammanslagningen trygg för eleverna på båda skolorna, gjordes aktiviteter under november och december så att eleverna från båda skolorna har lärt känna varandra och skolornas personal. Skolpersonalen från Långekärrs skola flyttar med till Kållekärrs skola.

35

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Rönnängs förskolas äventyrsgrupp


BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datorer till alla ettor och fyror Ytterligare ett steg har tagits under året i kommunens satsning på digitala verktyg till alla elever. Under höstterminen fick alla elever i årskurs 1 och årskurs 4 varsin bärbar dator. Satsningen fortsätter kommande två läsår, tills alla elever i grundskolans yngre åldrar har fått varsitt digitalt verktyg. Sedan tidigare har alla elever på högstadiet en egen bärbar dator.

Framtiden Det är glädjande att befolkningen ökar och att fler barnfamiljer vill bo på Tjörn. Alla siffror pekar uppåt enligt de senaste befolkningsprognoserna. För barn- och utbildningsnämndens del blir det en stimulerande utmaning att lösa behovet av fler lokal- och kostnadseffektiva förskolor där de behövs. Det behövs även fler pedagoger.

36


Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar totalt ett resultat enligt budget exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat. Nämnden redovisar en negativ avvikelse med -0,9 miljoner kronor för perioden. Den negativa avvikelsen beror på att budgeten för den politiska verksamheten inte är fastställd per nämnd och utskott 2016. Resurscentrum redovisar en positiv avvikelse med +0,7 miljoner kronor mot budget 21,5 miljoner kronor.

Ledning, central administration redovisar en positiv avvikelse med +1,6 miljoner kronor mot budget 22,5 miljoner kronor. Överskottet avser bland annat statsbidrag som stöd till kommunen för att hantera situationen kring nyanlända. Välkomsten redovisar en negativ avvikelse på -5,2 miljoner kronor mot budget 1,5 miljoner kronor. Detta beror främst på att utfallet av personalkostnader är högre än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden Nämndordförande Björn Möller (M) Förvaltningschef Staffan Sjölund

Omsättning: Budgetavvikelse:

392 071 tkr 7 tkr

Så här fördelades nettokostnaderna på 332 984 tkr för de olika verksamheterna. 2 % 2 % 0,3 % Grundskola

6%

Förskola

7%

Gymnasie- och vuxenutbildning Gemensam administration, ledning

45 %

16 %

Resurscentrum Särskola Välkomsten

22 %

Nämnd

Grundskola redovisar en negativ avvikelse på -3,7 miljoner kronor mot budget 145,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras delvis av att det på vissa enheter finns ett utökat behov av stödresurser.

Grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux redovisar en positiv avvikelse med +0,9 miljoner kronor mot budget 9,3 miljoner kronor. En av orsakerna är färre köpta platser än budgeterat.

Gymnasie- och vuxenutbildning redovisar en positiv avvikelse med +8,6 miljoner kronor mot budget 61,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras av att kostnaden för det externa gymnasiet är lägre än budgeterat samt intäkter från Migrationsverket för nyanlända.

Förskola redovisar en negativt avvikelse med -2,9 miljoner kronor mot budget 71,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att fler barn i yngre åldrar önskar förskoleplats jämfört med vad som har budgeterats.

Måluppfyllelse budgetmål

Redovisningen innefattar inriktningsmål samt prioriterade mål med undantag av de gemensamma målen.

21,5% delvis uppfyllda

21,5% ej uppfyllda

57% i hög grad eller helt uppfyllda

Uppfyllda prioriterade mål ● Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända ● Andel elever som uppnår minst godkänt nationella prov i matematik och svenska i årskurs 9 ska öka

● Införa en förvaltningsövergripande plan för läxhjälp ● Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna ● Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter ● Nämnden ska erbjuda förskoleplats inom 4 månader i önskad förskola ● Bevara personaltätheten per barn i förskolan

37

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Resultat


BOLAGEN

Tjörns Bostads AB har många projekt på gång för framtiden. Det kan bli så mycket som 400 nya lägenheter i områden som Almöstrand, Myggenäs, Rönnäng, Kållekärr och Skärhamn. Näst i tur står 16 hyresrätter som ska byggas i Kållekärr och efter det lika många i Skärhamn. När reningsverket i Skärhamn kan avvecklas, kan också arbetet med Dunkavlemyren fortsätta. Där planeras ett 90-tal lägenheter ihop med butikslokaler och äldreboende. Under 2016 har Tångeröds förskola i Höviksnäs byggts ut med fyra nya avdelningar. Fler skolor och förskolor planeras för om-, ny- och tillbyggnader. I slutet av 2016 sattes spaden i jorden för ett nytt gruppboende vid Tennishallen i Skärhamn. Sex lägenheter för personer med olika funktionsvariationer ska det bli. LSS-boendet i Skärhamn är anpassat så att även svårt rörelsehindrade personer kan bo där. Det finns tidigare två liknande gruppboenden på Tjörn, båda i Höviksnäs. Förutom de sex lägenheterna finns också ett gemensamt vardagsrum med matplats, kök, tvättstuga och personalutrymmen. På boendet kommer det att finnas personal dygnet runt och inflyttning beräknas ske i slutet av 2017.

38


BOLAGEN Under 2016 har Tjörns Hamnar AB tillsammans med Västtrafik börjat planera en ny tillgänglighetsanpassad tilläggsplats på Tjörnekalv. Ett kylrum för livsmedel kommer också att byggas vid färjeläget i Rönnäng. Fler båtplatser i fritidshamnarna planeras också. Bland annat deltar Tjörns Hamnar AB i arbetet med nya detaljplaner för småbåtshamnar i Hotteskär (utanför Ängholmen i Rönnäng) och för att utöka antalet båtplatser i Höviksnäs. Närvärmeverket i Kållekärr får nya kunder när Tjörns Bostads AB bygger fler lägenheter i Kållekärr.

Orust kommun köpte under 2016 in sig i Tjörns Måltids AB med 9 procent av aktierna. Redan tidigare hade Orust köpt Tjörnlådan med specialkost från Tjörn, men nu utökades samarbetet med att Orust blev delägare. Samarbetet har inletts med att Orust köper Tjörnlådan till personer med biståndsbedömda måltider. Tjörns Måltids AB har tagit ännu ett steg för att främja en god miljö med öppna landskap. Redan tidigare använde man svensk ekologisk nötfärs, men nu har en ny upphandling gjorts och sedan augusti i år kommer all nötfärs från västsvenska Gröna gårdar. Den viktigaste framtidsfrågan och utmaningen för Tjörns Måltids AB är rekrytering. Det är svårt att få tag på kockar och måltidspersonal. Målsättningen är att kunna erbjuda fler heltidstjänster.

39


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiell analys av kommunen, resultaträkning Kommunens intäkter Årets resultat T jörns kommun redovisar ett positivt resultat på +18,8 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring jämfört med 2015 på 0,2 miljoner kronor, då resultatet var +18,6 miljoner kronor. Jämfört med budgeten för 2016, där resultatet var -2,5 miljoner kronor, är det däremot en resultatförbättring på +21,3 miljoner kronor. Främsta orsakerna till att årets resultat blivit bättre än budgeterat är: • reavinster på tomt- och markförsäljning (+17,0 miljoner kronor) • lägre räntekostnader, på grund av tidsförskjutningar av investeringar och ett lägre ränteläge än budgeterat (+5,6 miljoner kronor) • lägre driftkonsekvenser av investeringar eftersom vissa investeringar har försenats (+3,5 miljoner kronor) • lägre avskrivningar (+2,3 miljoner kronor) 1,1 %

Intäkter

Skatteintäkterna är den i särklass största intäkten, med en andel på cirka 70,0 procent. Det är något lägre jämfört med 2015 då andelen var 74,3 procent. Andelen för verksamhetens intäkter är något högre jämfört med förra året: 28,9 procent mot 24,0 procent 2015.

Personalkostnaderna har den största andelen på cirka 55,6 procent. I övrigt är det små förändringar mellan kostnadsslagen jämfört med 2015.

11,3 %

2,3 % 0,5 % 3,3 %

8,4 %

40

Övriga intäkter Finansiella intäkter

40 35

33,0 24,0

25

26,5

20

24,5 18,6

17,2

18,8

15 10

6,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9,5 %

55,6 %

20,4 %

Skatteintäkter Taxor och avgifter Bidrag

45

5

5,3 %

70 %

mkr

30

Kommunens kostnader

Kostnader

12,3 %

50

Personalkostnader Köpta tjänster

Avskrivningar Bidrag

Övriga kostnader Lokal- och fastighetskostnader

Finansiella kostnader

Intäkter Taxor och avgifter Bidrag Övriga intäkter Finansiella intäkter Skatteintäkter Summa

Mkr 129,0 140,7 60,8 12,0 798,6 1 141,1

Procent 11,3 12,3 5,3 1,1 70,0 100,0

Kostnader Mkr Personalkostnader -624,2 Lokal- och fastighetskostnader -94,2 Bidrag -26,0 Köpta tjänster -229,0 Övriga kostnader -106,8 Avskrivningar -36,7 Finansiella kostnader -5,4 Summa -1 122,3

Procent 55,6 8,4 2,3 20,4 9,5 3,3 0,5 100,0


Verksamhetens intäkter uppgår till 313,5 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster (17,0 miljoner kronor). Det är 85,4 miljoner kronor högre än föregående år (228,1 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster 13,4 miljoner kronor). Förändringen mellan 2015 och 2016 blev +37,4 procent. Det är främst statsbidragen för migration som ökar mellan åren. Verksamhetens kostnader uppgår till 1 080,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 126,8 miljoner kronor jämfört med föregående år (953,4 miljoner kronor). Förändringen mellan 2015 och 2016 blev +13,3 procent. Det är främst kostnader för personal och köpta tjänster som ökar. Kommunens nettokostnad innan avskrivningar blev 732,7 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster (698,5 miljoner kronor 2015 exklusive jämförelsestörande poster). Nettokostnaden ökar med 4,9 procent mellan 2015 och 2016.

Nettokostnadsandelen Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och statsbidrag är ett viktigt nyckeltal för att analysera utvecklingen av kommunens ekonomi. Nettokostnadsandelen bör inte överstiga 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag för att kunna generera ett överskott som motsvarar god ekonomisk hushållning. Nettokostnadsandelen, inklusive avskrivning och exklusive jämförelsestörande poster, blev 100,6 procent 2016 jämfört med 100,8 procent 2015. Sammanräknat med finansnettot som är +6,6 miljoner kronor 2016, blir nettokostnadsandelen 100 procent 2016 jämfört med 99 procent 2015.

Avskrivningar Avskrivningarna för året redovisas till 36,7 miljoner kronor mot budgeterade

39,0 miljoner kronor. Minskningen beror på att utfallet av utförda investeringar 2015 blev lägre än budgeterat. Jämfört med 2015 års utfall har avskrivningarna ökat från 33,1 miljoner kronor till 36,7 miljoner kronor, en ökning med 3,6 miljoner kronor eller 10,9 procent.

Skatteintäkter och statsbidrag eller utjämning Årets skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning blev 798,6 miljoner kronor (budget 782,0 miljoner kronor). Det är en ökning mot föregående år på 46,4 miljoner kronor eller cirka 6 procent. Ökningstakten har under de senaste åren varierat mellan 1 och 5 procent. Årets ökning påverkas av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar på 8,9 mkr.

Nettokostnadsandel exklusive finansnetto 110 100

%

102

96

97

100

98

98

101

101

90

900

Tjörns kommuns skattesats är 21,21 procent och kommunen fick in 749,5 miljoner kronor i egna skatteintäkter. Inkomstutjämningen utjämnar skatteintäkterna mellan kommunerna i landet. Skillnaden mellan de egna beskattningsbara inkomsterna och ett skatteutjämningsunderlag på 115 procent av den genomsnittliga skattekraften i landet blir inkomstutjämningsbidraget. Ett fåtal kommuner överstiger 115 procent av den genomsnittliga skattekraften och får bidraga till systemet. Tjörns kommun fick 38,5 miljoner kronor i inkomstutjämning och 36,6 miljoner kronor i fastighetsavgift. Generella statsbidrag uppgår till 8,9 miljoner kronor som avser statsbidrag för mottagande av flyktingar.

Verksamhetens nettokostnad inklusive avskrivningar mkr

803,4

800 700

80

600

Budgetavräkning

70

Mkr Resultat Budget Nettokostnader före avskrivning -749,7 -749,5 Avskrivningar -36,7 -39,0 Verksamhetens nettokostnader -786,4 -788,5 Skatteintäkter och generella statsbidrag 798,6 782,0 Finansiella intäkter 12,0 15,0 Finansiella kostnader -5,4 -11,0 Årets resultat +18,8 -2,5

60

500

50

400

40

631,2 622,1 646,7

675,0 679,0

716,1

758,4

300

30

200

20

100

10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

41

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förändringar av kostnader och intäkter


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kostnadsutjämningen utjämnar kostnader mellan kommunerna som bygger på strukturella skillnader och en standardkostnad. Dels kan det vara att behovet av kommunal verksamhet är olika, till exempel kan det finnas ett större behov av äldreomsorg i kommuner med många äldre invånare. Dels kan en glesbygdskommun behöva ha färre elever per lärare och högre utgifter för skolskjutsar. Systemet kompenserar inte om en kommun väljer att ha en högre servicegrad eller om verksamheten sköts effektivare än andra. Tjörns kommun har en gynnsam struktur och betalade in -35,2 miljoner kronor till kostnadsutjämningen. Till LSS-utjämningen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som är ett eget system, får Tjörn +0,8 miljoner kronor. Kommunen betalar också in en avgift från systemet via regleringsavgiften med -0,5 miljoner kronor.

Finansiella intäkter och kostnader

Kommunens upplåning och avstämning mot finanspolicyn

Budgeterade finansiella intäkter är 15,0 miljoner kronor och utfallet blev 12,0 miljoner kronor. Finansiella intäkter på 12,0 miljoner kronor består i huvudsak av utdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB som beslutats om på bolagsstämman i juni, 10 miljoner kronor. Borgensavgifter från bolagen blev 1,1 miljoner kronor. Övrigt är ränteintäkter på tillgodohavanden 0,9 miljoner kronor. Budgeterade finansiella kostnader är 11,0 miljoner kronor och utfallet blev 5,4 miljoner kronor. Finansiella kostnader på 5,4 miljoner kronor består av räntekostnader på lån och krediter, 4,7 miljoner kronor samt räntekostnad på pensionsskulden 0,7 miljoner kronor.

Långfristig låneskuld är 300 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med årsskiftet på 50 miljoner kronor. Budgeterad ökning av lånevolymen var 112,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 2,21 år och den genomsnittliga räntan på balansdagen är 1,7 procent. Kommunen har 8 ränteswapar på totalt 155 miljoner kronor. Marknadsvärdet på ränteswapar är -17,9 miljoner kronor. Marknadsvärdet bör jämföras med vad ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma period som ränteswaparna upptogs. Undervärde är den kostnad som skulle uppstå om avtalet avslutas i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid ges ränteskillnadsersättning. Räntebindningen, inklusive ränteswapar, förfaller inom 1 år med 145 miljoner kronor, inom 1-2 år med 10 miljoner kronor, inom 3-4 år med 30 miljoner kronor, inom 4-5 år med 105 miljoner kronor, inom 5-6 år med 10 miljoner kronor. Sammanlagt är beloppet 300 miljoner kronor.

Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning 800 700 600

798,6

mkr 621,3 646,1

669,4 671,0 692,3

730,4

752,2

Avstämning mot finanspolicyn Finanspolicyn markeras i kursiv stil. ”Två långivare bör eftersträvas.” Kommunen har en långivare, Kommuninvest. ”Enskild långivare bör inte representera mer än 60 procent av total skuldportfölj med undantag från Kommuninvest.” Kommuninvest har 100 procent. ”Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors.” Endast ränteswapar används. ”Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen ska inte understiga ett år och inte överstiga tio år.” Kommunen har 2,21 år som genomsnittlig räntebindning. ”Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras inte.” Kapitalbindningstiden är 1,31 år. ”Förfalloprofilen i kapitalbindningen regleras inte.” 70 procent förfaller inom närmaste 12-månaders period.

500

Skatt (kr)

400

Därav församling

Totalt

Kommun

Landsting

300

BegravningsKyrkoavgift avgift

Valla

34,19

21,21

11,48

0,24

1,26

200

Stenkyrka

34,19

21,21

11,48

0,24

1,26

100

Rönnäng

34,19

21,21

11,48

0,24

1,26

Klövedal

34,19

21,21

11,48

0,24

1,26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

42


riftredovisningens avvikelse mot budget är -0,2 miljoner kronor. Nämndernas verksamhet stannar på -4,4 miljoner kronor och centrala poster visar ett överskott på +4,2 miljoner kronor. I centrala poster ligger i huvudsak reavinster för fastighet och mark med +17 miljoner kronor samt driftkonsekvenser som inte har blivit utnyttjade med +3,5 miljoner kronor. Nedan följer en kort beskrivning av nämnder och styrelsers avvikelser. För mer detaljer hänvisas till respektive nämnd och styrelses artiklar.

Politisk verksamhet Nämnder, styrelser och utskottens kostnader redovisas tillsammans eftersom budgeten inte varit fördelad 2016. Budgeten är på totalt 8,2 miljoner kronor. Utfallet blev 9,3 miljoner kronor, vilket resulterar i en avvikelse på -1,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen inklusive miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Kommunkansliet redovisar en avvikelse på +0,3 miljoner kronor exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat. Avdelningarna visar en positiv avvikelse på +0,4 miljoner kronor och kommungemensamma och oförutsedda kostnader samt flyktingmottagning/integrationsenheten har en negativt avvikelse på -0,1 miljoner kronor. Sektor samhällsbyggnad har en positivt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

D

Driftredovisning och ekonomisk analys av nämndernas verksamhet Tkr Intäkter Kostnader Resultat Budget Avvikelse Nämnder/styrelser/utskott totalt 0 -9 345 -9 345 8 200 -1 145 Kommunstyrelsen 41 620 -121 563 -79 943 80 230 287 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 103 204 -131 606 -28 402 29 800 1 398 Kultur- och fritidsnämnden 6 663 -53 235 -46 572 47 130 558 Barn- och utbildningsnämnden 59 087 -392 071 -332 984 332 991 7 Socialnämnden 234 287 -530 547 -296 260 288 505 -7 755 Förvaltningsfastigheter 24 632 -20 180 4 452 -2 200 2 252 Summa nämndverksamhet 469 493 -1 258 547 -789 054 784 656 -4 398 Pensionsutbetalning 0 -16 993 -16 993 18 400 1 407 Fastighets- /tomtförsäljning 16 991 0 16 991 0 16 991 Driftskonsekvenser investeringar 0 0 0 3 478 3 478 Hyresreduktion Tjörns Bostads AB 5 376 0 5 376 -3 500 1 876 Semesterlöneskuld -2 952 -2 952 1 500 -1 452 Övriga poster 39 -16 383 -16 344 -16 344 Summa verksamhet 491 899 -1 294 875 -802 976 804 534 1 558 Finansiering Total nettokostnad kommunen

avvikelse på +1,4 miljoner kronor exklusive utskottets egna kostnader som redovisas separat. Detta fördelat så att staben har ett överskott på +1,8 miljoner kronor, miljöavdelningen har en negativ avvikelse på -0,05 miljoner kronor. Planavdelningen -0,2 miljoner kronor och byggavdelningen +1,6 miljoner kronor. Tekniska avdelningen har en avvikelse på -1,8 miljoner kronor varav driftenhe-

491 899

53 281

53 281

-55 000

-1 719

-1 241 594

-749 695

749 534

-161

ten -1,0 miljoner kronor, avfallsteknik -1,2 miljoner kronor och vatten- och avloppsteknik +0,4 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden redovisar en avvikelse mot budget på +0,6 miljoner kronor exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat. Ansvarsområdena förvaltningsövergripande, bibliotek,

föreningsbidrag, kulturverksamhet, Sundsby Säteri, Saga, anläggningar, turism, barn & ungdom samt bio redovisar tillsammans en positivt avvikelse för perioden på +1,1 miljoner kronor. Ansvarsområdena badplatser, kultur- och fritidscentra, samt kulturskola redovisar en negativt avvikelse på -0,5 miljoner kronor.

43


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat enligt budget exklusive nämndens egna kostnader som redovisas separat. Avvikelser inom nämndens verksamhet är Resurscentrum +0,7 miljoner kronor, ledning/administration +1,6 miljoner kronor, välkomsten -5,2 miljoner kronor, grundskola - 3,7 miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildning +8,6 miljoner kronor, grundsärskola, gymnasiesärskola, särvux +0,9 miljoner kronor, förskola - 2,9 miljoner kronor.

Socialnämnden Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på -7,8 miljoner kronor exklusive nämndens egna kostnader. Nämndens resultat redovisas separat. De största avvikelserna beror främst på höga kostnader för institutionsplaceringar för barn och vuxna, hemtjänsten som har svårighet att klara sig på tilldelad timpeng samt höga personalkostnader bland annat på grund av svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren. Budgetavvikelse är för Individ och familjeavdelningen (IFA) -11,7 miljoner kronor, äldreomsorgen, (ÄO) -2,3 miljoner kronor, bistånd ÄO -1,7 miljoner kronor, Kommunal hälso- och sjukvård (KHS) -1,2 miljoner kronor samt förvaltningsgemensamt (FV) +9,1 miljoner kronor.

Kommunövergripande poster Kommunövergripande poster består bland annat av pensionsutbetalningar,

44

förändring av semesterlöneskuld, fastighets- och tomtförsäljning, driftkonsekvenser av investeringar, hyresreduktion från Tjörns Bostads AB avseende räntenivå för de kommunala lokalerna samt finansiering. Budgeten är på totalt +35,1 miljoner kronor, avvikelse mot budget är +4,2 miljoner kronor. Beräkningar från KPA visar att utbetalningar för pensioner blev bättre än budgeterat med en avvikelse på +1,4 miljoner kronor. Fastighets- och tomtförsäljningar är genomförda med reavinster på +17,0 miljoner kronor. Driftskonsekvenser av investeringar var på helår budgeterade till 8,0 miljoner kronor, men beroende på fördröjningar av vissa projekt har endast 4,5 miljoner kronor använts. Det innebär en positiv budgetavvikelse på resterande 3,5 miljoner kronor. Återbetalning från Tjörns Bostads AB i form av hyresreduktioner uppgick till 5,4 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på +1,9 miljoner kronor gentemot budget. Ökning av semesterlöneskuld är budgeterad till 1,5 miljoner kronor medan utfallet blev 3,0 miljoner kronor. En avvikelse uppstod med -1,5 miljoner kronor. Under posten övrigt ligger framförallt tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar på 8,9 miljoner kronor (utbetalt 2015). Bidraget är fördelat till nämnderna som en intäkt men eftersom bidraget ska redovisas som statsbidrag i den externa resultaträkningen måste bidraget tas tillbaka under övrigt för att läggas under skatteintäkter och statsbidrag i resultaträkningen. Även en avsättning har

kostnadsförts för sluttäckning av deponi Heås med 4,7 miljoner kronor. Posten finansiering, som ligger centralt, avser avskrivningar och räntekostnader som belastar verksamheterna. I driftredovisningen lyfts dessa av för att läggas tillbaka som en extern kostnad (avskrivning, ränta) i resultaträkningen. Med en budget på 55,0 miljoner kronor och ett utfall på 53,3 miljoner kronor, innebär det en avvikelse med -1,7 miljoner kronor. Finansieringsposten är därmed för högt beräknad mot utfallet.

Migration Intäkter från Migrationsverket är bokförda med 100 miljoner kronor och kostnader för migration/flykting är bokförda med 109 miljoner kronor, kommunbidrag med 8,6 miljoner kronor, nettokostnaden blir -0,4 miljoner kronor. Kostnadsfördelningen är socialnämnden 77 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden 23 miljoner kronor, kommunstyrelsen 9 miljoner kronor samt kultur- och fritidsnämnden 0,4 miljoner kronor. Fordran på Migrationsverket per 2016-12-31 är 39,9 miljoner kronor.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Tjörn – möjligheternas ö hela året och för hela livet. Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Tjörns vision 2035

45


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiell analys av kommunen, balansräkning Investeringar, mkr

Investeringar Kommunens investeringar är budgeterade till 157,5 miljoner kronor och utförda investeringar blev 106,6 miljoner kronor. Utförda skattefinansierade investeringar Skattefinansierade investeringar är utförda med 15,6 miljoner kronor jämfört med budget på 57,2 miljoner kronor. Utförda investeringar är IT-utrustning och IT-system, inventarier till bland annat skolor och äldreomsorg, utrustning för säkerhet och räddningstjänst, nya bryggor på badplatser mm. Utförda avgiftsfinansierade investeringar Avgiftsfinansierade investeringar (vatten och avlopp samt renhållning) är utförda med 91,0 miljoner kronor jämfört med budget 100,3 miljoner kronor. Utförda investeringar är framförallt Ängholmens reningsverk och VA Rörviken. Självfinansieringsgrad av investeringar Måttet självfinansieringsgrad anger hur stor del av årets investeringar på 106,6

46

miljoner kronor som finansierats med egna medel från resultaträkningen, 55,5 miljoner kronor (resultat på 18,8 miljoner kronor plus avskrivningar på 36,7 miljoner kronor). Självfinansieringsgraden 2016 blev cirka 52 procent mot cirka 69 procent 2015. Budgeterad självfinansieringsgrad 2016 var 23 procent. Exploatering I Höviksnäs har köpeavtal har träffats med exploatörer om hela planens flerbostadshustomter både för bostadsrätter och hyresrätter. Tre stycken av de kommunala bostadstomterna i området är försålda under året. Totalt återstår 3 småhustomter. Vid Nordviksgärde har försäljningen av bostadstomter fortlöpt. Nio stycken tomter såldes under 2016. Arbete pågår fortsatt med att iordningställa områdets sista etapp där kommunen har sju stycken tomter. I Vallhamn har en industritomt sålts.

Utfall Budget

Vatten och avlopp

90,2

100,0

Gator, trafik, natur

3,1

19,6

Renhållning Övrigt (IT, inventarier, lokalombyggnader mm) Summa investeringar

Utförda skattefinansierade investeringar, mkr

0,8

0,3

12,5

37,6

106,6

157,5

Utfall

IT/ADB-utrustning

5,5

IT-system

1,1

Utrustning Räddningstjänsten

0,9

Inventarier barn- och utbildningsförvaltning

1,7

Inventarier socialförvaltning

1,2

Gång- och cykelvägar, lekplatser

3,1

Bryggor mm på badplatser

1,5

Övrigt

0,6

Summa skattefinansierade investeringar

Utförda avgiftsfinansierade investeringar, mkr VA Hövik 5:1 etapp 1 och 2

15,6

Utfall 1,8

VA Rörviken

16,9

Ängholmens avloppsreningsverk

59,1

Mindre ledningsarbeten

2,6

VA Vallhamnskrysset

1,1

Övrigt

9,5

Summa avgiftsfinansierade investeringar

91,0


Ansvarsförbindelse för pensionsBorgensåtagandena ökar från cirka 645 åtagande

Ansvarsförbindelsen avseende kommunens pensionsåtagande har minskat med 12,2 miljoner kronor under året från 336,1 miljoner kronor till 323,9 miljoner kronor. Pensionsskulden definieras som nuvärdet av framtida pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa.

Avsättningar Övriga avsättningar har ökat med 4,7 miljoner kronor mellan 2015 och 2016 från 15,3 miljoner kronor till 20,0 miljoner kronor. Avsättningar som gjorts tidigare på 15,3 miljoner kronor avser återställande av deponin på Heås 9,5 miljoner kronor och avsättning för förbättrad korsutformning i Vallhamnskrysset på 5,8 miljoner kronor. Under året har ytterligare en avsättning för deponin på Heås gjorts med 4,7 miljoner kronor vilket är årets förändring.

Tjörns kommun har inga fastställda föreskrifter om förvaltning av pensionsmedel. Pensionsmedel avser tillgångar som enligt särskilda beslut förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av pensioner. Avsättningar i balansräkningen är 70,1 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen är 323,9 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. Kommunen har inga finansiella placeringar avseende pensionsmedel. Återlånade medel i kommunen är 100 procent. Från föregående år har avsättningen ökat med 5,4 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen har minskat med 12,2 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar varav finansierade med egna medel Nettoinvesteringar

Egna medel

300

150

200

100

100

50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

117,7

118

104,8

*

*

88,0

100

*

75 50 25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

*

55,5

200

324

75,4

400

336

*

51,7

250

338

59,2

500

334 303

39,5

300

314

46,2

350

2013: 72,2 2009: 42,6

*

*

85,6

665,4

351

2014: 86,6 2010: 48,5

*

mkr

36,1

554,0

590,9

635,0 633,7 650,3 644,7

364

125

80,8

600

610,6

mkr

2015: 62,4 2011: 48,8

23,1

400

mkr

700

2016: 90,2 2012: 90,5

Ansvarsförbindelse för pensionsåtagande

Borgensåtagande

106,6

* Varav va-investeringar, mkr:

51,7

miljoner kronor till cirka 665 miljoner kronor mellan 2015 och 2016. Det är en ökning med 20 miljoner kronor eller 3,1 procent. Kommunens borgensåtagande har ökat med 20 miljoner kronor för Tjörns Bostads AB och 3 miljoner kronor för SOLTAK AB. Av det totala borgensåtagandet på 665 miljoner kronor är 533 miljoner kronor (80 procent) till Tjörns Bostads AB, 51 miljoner kronor (7 procent) till bostadsrättsföreningar, 42 miljoner kronor (6 procent) till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, 25 miljoner kronor (4 procent) till Tjörns hamnar AB, 4 miljoner kronor (1 procent) till SOLTAK AB samt ca 11 miljoner kronor (2 procent) till stiftelser och föreningar, egna hem, samt Renova.

Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

47

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Borgensåtagande


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Soliditet

Balanskravet Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens eko- God ekonomisk hushållning nomiska styrka på lång sikt. Soliditeten mäter hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital och om det finns beredskap för framtida resultatförsämringar, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. Två faktorer som främst påverkar soliditeten är dels det årliga resultatet och dels tillgångarnas förändring och graden av lånefinansiering. För 2016 uppgår soliditeten till 35 procent jämfört med 36 procent 2015. Lägger man till ansvarsförbindelsen för pensionsskulden på cirka 324 miljoner kronor sjunker soliditeten 2016 till 4 procent mot 2 procent 2015.

Likviditet Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt. Nyckeltalet visar summa kortfristiga fordringar och likvida medel i förhållande till kortfristiga skulder. Mellan 2015 och 2016 har kassalikviditeten ökat till 106 procent från 94 procent. Det innebär att betalningsförmågan på kort sikt har förbättrats. Det som framförallt påverkat nyckeltalet är att kommunens kortfristiga skulder minskat med ca 13 miljoner kronor samtidigt som fordringarna ökat med ca 29 miljoner kronor. Balanskravsutredning

mkr

Årets resultat 18,8 Samtliga realisationsvinster -0,3 Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 Orealiserade förluster i värdepapper 0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18,5 Medel till resultatutjämningsreserv 0 Medel från resultatutjämningsreserv 0 Årets balanskravsresultat 18,5

48

Soliditet %

Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska vara välskötta och att de ska sköta sina ekonomier på ett ansvarsfullt sätt. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. En väl balanserad ekonomi är grunden för en bra verksamhet. Dagens generationer bör inte förbruka mer resurser än det som finns att tillgå och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd. God ekonomisk hushållning enligt lagen innebär bland annat att det ska finnas finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten samt att dessa mål efterlevs, följs upp och utvärderas under året och i bokslutet. I kommunen sker avstämning av resultatet gentemot budget och uppdrag fem gånger under året. Två delårsbokslut görs, per april och per augusti. Uppföljningarna noteras och delårsboksluten beslutas i kommunfullmäktige. Kommunens verksamheter redovisar sina mål och måluppfyllelser i samband med bokslut och delårsbokslut. Om bokslutet visar ett negativt resultat krävs det att kommunfullmäktige beslutar om en åtgärdsplan för att återställa underskottet inom en treårsperiod. Resultatutjämningsreserv är inte införd.

50 45

42

43 39

40

35

35

38

34

Händelse

Förändring i kommunen, mkr

Ränteförändring, 1 procentenhet Löneförändring, 1 % Bruttokostnadsförändring, 1 % Försörjningsstöd, förändring 10 % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, 1 % Förändrad utdebitering, 1 kr

3,0 6,2 10,8 1,1 8,0 34,8

35

30 25 20 15 10 5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5

4 2

0

Känslighetsanalys, förändring av kostnad

36

-2

-5 -10

-10 -13

-15 -20 -25

-21

procent

-8

-7


Verksamhetsmål Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett optimalt resursutnyttjande. I beslutad budget ges uppdrag, som för verksamheten motsvarar god ekonomisk hushållning, där måluppfyllelse kan vara svår att uppnå på ett år men att inom ett perspektiv på en mandatperiod bör kunna vara helt uppfyllt.

Finansiella mål Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda, helt eller delvis, med 90 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda.

Måluppfyllelse Soliditeten uppgår till 35 procent och årets resultat av skatteintäkter och bidrag är 2,3 procent. Finansiella målen är helt uppfyllda. Kommunfullmäktiges mål består av 20 inriktningsmål samt 47 prioriterade må. Inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda till 85 procent och prioriterade målen är helt eller delvis uppfyllda med 91 procenten. Totalt är 60 av 67 mål helt eller delvis uppfyllda vilket motsvarar 90 procent. Med 90 procent av uppdragen helt eller delvis uppfyllda samt finansiella mål uppfyllda är bedömningen att nämnder och kommunstyrelse uppfyllt god ekonomisk hushållning.

Ekonomiska nyckeltal för sju år, Tjörns kommun Resultat, mkr Årets resultat Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad exkl avskrivningar Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivningar Förändring nettokostnad inklusive avskrivningar Nettokostnad/skatteintäkter & statsbidrag (inkl avskrivningar, exkl finansnetto) Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning Skatteintäkter, statsbidrag, utj. årlig förändring Årets resultat/skatteintäkter, statsbidrag, utj Finansnetto Nettokostnad/skatteintäkter & statsbidrag (inkl avskrivningar, inkl finansnetto)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

18,8 18,6 24,5 33,0 17,2 26,5 24,0 330,5 241,5 214,0 253,8 291,0 195,7 190,8 -1 080,2 -953,4 -900,3 -890,0 -925,4 -822,7 -795,2 -749,7 -711,9 -686,3 -636,2 -634,4 -627,0 -604,4 -36,7 -33,1 -27,2 -26,2 -22,3 -19,7 -17,7 -786,4 -745,0 -713,5 -662,4 -656,7 -646,7 -622,1 5,6 % 4,4 % 7,7 % 0,9 % 1,5 % 3,9 % -1,4 % 100 % 99,0 % 97,7 % 95,7 % 97,9 % 96,6 % 96,3 % 798,6 752,2 730,4 692,3 671,0 669,4 646,1 6,2 % 3,0 % 5,5 % 3,2 % 0,2 % 3,5 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 3,4 % 4,8 % 2,6 % 4,0 % 3,7 % 6,6 11,4 7,6 3,1 2,9 3,8 0,0 97,6 % 97,5 % 96,6 % 95,2 % 97,4 % 96,0 % 96,3 %

Balans, mkr Balansomslutning Eget kapital Periodens investeringar Självfinansieringsgrad Låneskuld för kommun Soliditet Soliditet inkl hela pensionsskulden Kassalikviditet Borgensåtagande Borgensåtagande kronor per invånare Ansvarsförbindelse, pensionsskuld

1059,4 985,3 871,2 783,4 817,6 733,6 532,9 369,9 351,1 332,5 308,0 274,9 257,7 231,3 106,6 75,4 118,0 88,0 104,8 117,7 87,6 52 % 69 % 45 % 67 % 38 % 39 % 42 % 300,0 250,0 190,0 160,0 230,0 210,0 70,0 34,9 % 35,6 % 38,2 % 39,3 % 33,6 % 35,1 % 43,4 % 4,3 % 1,5 % -2,1 % -7,2 % -7,7 % -10,5 % -13,4 % 106 % 94 % 68 % 77 % 128,4 % 107,4 % 48,6 % 665,5 644,7 650,3 633,7 635,0 610,6 590,9 42 701 42 096 42 967 42 084 42 407 40 820 39 485 323,9 336,1 351,0 364,5 337,8 334,4 302,7

49

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppföljning av god ekonomisk hushållning


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Medarbetare Personalkostnaderna är kommunens enskilt största kostnad men det är också genom engagerade medarbetare som kommunen kan uppnå kvalitetsförbättringar i de välfärdstjänster som utförs för Tjörnbornas räkning.

Ledarskap

Arbetsmiljö och hälsa

Ett gott ledarskap är grunden till trivsel, hälsa och utveckling i arbetet. Som ett led i utvecklingen av kommunens chefer och ledare genomförs årligen fyra gemensamma träffar, Ledarforum, för samtliga chefer. Under 2016 har bland annat följande ämnen tagits upp: verksamhetsutveckling med hjälp av IT-stöd, ledningssystemet Hypergene, SOLTAK och nya system för lön och ekonomi, Tjörns kommuns styrmodell samt att Tjörns kommun utsetts till årets Kulturkommun.

Utvecklingsprogrammet ”Hälsofrämjande ledarskap” har påbörjats och kommer att fortsätta under 2017. Programmet bygger på fem dialogträffar och används i olika chefsgrupper. Programmet belyser bland annat ledarskapets betydelse för arbetsmiljön, ökar medvetenheten om stödjande/hindrande faktorer i hälsofrämjande arbete och uppmärksammar friskfaktorer. Syftet med utvecklingsprogrammet är att stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kompetensförsörjning

SOLTAK

Kompetensförsörjning är det samlande begreppet för alla de aktiviteter som en arbetsgivare gör för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla sin personal. Inför kommande pensionsavgångar och ökande behov i kommunens olika verksamheter har en plan för kompetensförsörjning tagits fram. Planen visar bland annat på behov av att mer aktivt marknadsföra jobben och arbetsplatserna. Arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner baserade på kompetensförsörjningsplanen kommer att påbörjas under 2017.

Kommunens löneadministration sköts numera av SOLTAK AB. I oktober bytte kommunen system för lönehantering. Det har inneburit stora förändringar i arbetssätt för framförallt cheferna i kommunen, men även för samtliga medarbetare. Det nya systemet bygger på så kallad självservice, det vill säga att medarbetaren själv registrerar bland annat sina ledigheter och reseräkningar direkt i systemet. För kommunens chefer är den stora förändringen att samtliga medarbetare måste ha ett schema upplagt i systemet. Det nya

50

arbetssättet har inneburit en ökad arbetsbelastning för chefer. Utbildning för chefer i det nya personaloch lönesystemet har genomförts vid ett flertal tillfällen under hösten. Även utbildning för medarbetare har genomförts.

Introduktion av nya medarbetare Alla som anställts under året bjuds in till en heldag med information om hur det är att vara anställd i kommunen samt en bussrundtur till flera av kommunens verksamheter. Under 2016 har cirka 75 personer deltagit i introduktionen. Introduktion för nya chefer har tidigare genomförts individuellt, men sedan 2016 genomförs det nu i grupp för att utbyta erfarenheter samt ge möjlighet att fördjupa introduktionen.

Rekrytering För att få ett bättre beslutsunderlag och minska risken för felrekrytering används personlighetstest som komplement till andra underlag som betyg med mera. Två medarbetare på personalavdelningen är certifierade att använda personlighetstest, och sedan 2015 har totalt ca 100 tester genomförts. Antalet lediga tjänster har ökat, under 2015 hade vi 95 annonser där vi sökte 118 medarbetare. Motsvarande för 2016 är 136 annonser där vi sökte 219 nya medarbetare. Annonsering sker i allt större utsträckning i sociala medier såsom Facebook. Vi kan se att antalet sökande tenderar att bli fler vid annonsering i Facebook än i traditio-

nella media. Det är också ett mer prisvärt alternativt jämfört med till exempel annonser i dagspress. Vi har arbetat med speciella rekryteringsannonser och använt SKL:s kampanj Sveriges viktigaste jobb.

Årsarbetare och sjuktal Antal årsarbetare i kommunen är 1 177 varav 134 timavlönade. Motsvarande för 2015 var 1 061 årsarbetare varav 136 timavlönade. Ökningen av antalet årsarbetare i kommunen beror framförallt på rekrytering till tre nya enheter, enheten för ensamkommande barn, Välkomsten samt integrationsenheten. Antalet årsarbetare totalt för kommunkoncernen inklusive bolagen är 1 278 jämfört med 1 157 för 2015. Sysselsättningsgraden har ökat något till 88,9 procent. Sjukfrånvaron för Tjörns kommun är 6,8 procent för de senaste tolv månaderna. Detta är en minskning jämfört med motsvarande period 2015 då den var 8,6 procent. Minskningen kan delvis förklaras med att timavlönade är med i underlaget för 2016. Timavlönades sjukfrånvaro påverkar statistiken på så sätt att den totala sjukfrånvaron blir lägre.

Vill du vara med och skapa framtidens Tjörn?

Läs mer på www.tjorn.se/ledigajobb


Årsarbetare i kommunkoncernen

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

77 70 67 60 55 49 64 60 58 37 36 33 51 49 49 46 44 43 418 372 365 376 392 393 567 510 488 482 492 462

Årsarbetare Tjörns kommun Tjörns Bostads AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Måltids AB Tjörns Miljö AB

1 177 1 061 1 027 1 001 1 019 54 15 32 0

51 15 30 0

52 14 31 0

54 15 33 21

57 15 35 22

980 58 16 34 23

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid Tjörns kommun 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Kön

Kvinna

7,2% 9,0% 6,6% 6,4% 5,6% 4,9%

Man

5,0% 6,3% 3,8% 3,9% 4,0% 3,5%

Ålder –29 år

5,1% 6,7% 4,7% 4,7% 3,6% 4,0%

30–49 år

7,0% 8,9% 6,4% 5,8% 5,8% 4,8%

50–

7,2% 8,1% 6,4% 6,7% 5,5% 4,9%

Intervall

S:a tid med långtidsfrånvaro överstigande 59 dagar i förhållande till totalsjukfrånvaro 38,8% 26,0% 52,8% 49,1% 51,6% 40,7%

Total sjukfrånvaro, kommun

6,8%

8,6%

6,2%

6,0%

5,4%

4,7%

Total sjukfrånvaro, koncern

6,9%

8,4%

6,1%

5,8%

5,3%

4,9%

Sysselsättningsgrad

Summa årsarbetare i kommunkoncernen

1 278 1 157 1 124 1 124 1 148 1 111

Personalvolym

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Timavlönade årsarbetare Årsarbetare totalt

1 067 204 134 1 177

Andel kvinnor Andel män

84,9% 85,2% 85,5% 87,7% 87,0% 87,2% 15,1% 14,8% 14,5% 12,3% 13,0% 12,8%

1034 990 156 151 136 126 1 061 1 027

948 965 135 138 128 128 1 001 1 020

968 115 116 980

Tjörns kommun*)

2016 2015 2014 2013 2012 2011

88,9% 88,5% 79,0% 80,6% 80,8% 79,8%

Göteborgsregionen (GR)

- 90,0% 91,0% 91,0% 90,0% 90,0 %

(*genomsnittlig sysselsättningsgrad utfrån anställningarna 30 sept 2016)

Åldersstruktur Tjörns kommun 2016

46,1

Tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön: Ålder Kvinnor Män Totalt –29 113 30 143 30–39 197 42 239 40–49 262 45 307 50–55 206 47 353 56– 201 28 229 Totalt

1 079

192

är medarbetarnas genomsnittliga ålder

1 271

51

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nyckeltal medarbetare


52


FINANSIELLA RAPPORTER

Kommunens resultaträkning och finansieringsanalys Resultaträkning, mkr Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens kostnader Not 2 Nettokostnad innan avskrivning Avskrivningar

2016 2015 2014 330,5 241,5 214,0 -1 080,2 -953,4 -900,3 -749,7 -711,9 -686,3 -36,7 -33,1 -27,2

Verksamhetens nettokostnader -786,4 -745,0 Skatteintäkter Not 3 749,5 713,3 Generella statsbidrag och utjämning Not 4 49,1 38,9 Finansiella intäkter Not 5 12,0 17,3 Finansiella kostnader Not 6 -5,4 -5,9 Årets resultat 18,8 18,6

54

-713,5 679,8 50,6 14,0 -6,4 24,5

Finansieringsanalys, mkr 2016 2015 2014 Den löpande verksamheten Verksamhetens intäkter 330,5 241,5 214,0 Verksamhetens kostnader -1 080,2 -953,4 -900,3 Justering för gjorda avsättningar 10,1 4,2 7,6 Minskning av avsättningar pga utbetalningar 0,0 0,0 0,0 Justering för reavinster vid försäljning av anläggn tillgångar -0,2 -0,6 -0,3 Verksamhetens nettokostnad -739,8 -708,3 -679,0 Skatteintäkter och intäkter av bidrag 798,6 752,2 730,4 Finansiella intäkter 12,0 17,3 14,0 Finansiella kostnader -5,4 -5,9 -6,4 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 65,3 55,3 59,0 Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager 9,3 -6,3 1,3 Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -28,8 -16,3 -3,2 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -13,1 27,1 16,0 Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder 8,2 4,2 9,7 Medel från förändringar i rörelsekapitalet -24,4 8,7 23,8 Medel från den löpande verksamheten 40,9 64,0 82,8 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar Not 7 -106,6 -76,8 -118,0 Försäljning av materiella tillgångar Not 8 -5,3 0,4 0,3 Försäljning av finansiella tillgångar Not 7 0,0 0,0 0,0 Nedskrivning av finansiella tillgångar Not 7 0,0 0,5 0,0 Medel från investeringsverksamheten -111,9 -75,9 -117,7 Finansieringsverksamheten Utlåning Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,2 Upplåning Nyupptagna lån 50,0 60,0 30,0 Amortering av låneskulder 0,0 0,0 0,0 Medel från finansieringsverksamheten 50,0 60,0 30,2 Förändring av likvida medel -21,0 48,1 -4,7 Likvida medel vid årets början 71,3 23,2 27,9 Likvida medel vid periodens slut 50,3 71,3 23,2


Balansräkning mkr 2016 Tillgångar

2015

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 9 817,0 747,2 Maskiner och inventarier Not 10 37,8 38,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar Not 11 18,2 11,8 Långfristiga fordringar Not 12 0,0 0,1 Summa anläggningstillgångar 873,0 797,3 Omsättningstillgångar Lager och förråd Not 13 13,3 22,6 Fordringar Not 14 122,8 94,0 Kassa och bank Not 15 50,3 71,4 Summa omsättningstillgångar 186,4 188,0 Summa tillgångar 1 059,4 985,3

2014

704,6 38,9 10,4 0,1 754,0

16,3 77,7 23,3 117,2 871,2

Balansräkning mkr 2016 2015 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Not 16 Ingående eget kapital 351,1 332,5 Årets resultat 18,8 18,6 Utgående eget kapital 369,9 351,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner Not 17 70,1 64,7 Övriga avsättningar Not 18 20,0 15,3 Summa avsättningar 90,1 80,0 Skulder Långfristiga skulder Not 19 436,5 378,2 Kortfristiga skulder Not 20 162,9 176,0 Summa skulder 599,4 554,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 059,4 985,3 Panter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse, pensionsskuld Not 21 323,9 336,1 Ansvarsförbindelse, avfallsdeponi Borgensåtaganden Not 22 665,5 644,7 Visstidsförordnande & pensionsutfästelser Not 23 Soliditet 34,9 % 35,6 %

2014

308 24,5 332,5

60,6 15,2 75,8

314,0 148,9 462,9 871,2 351,0 650,3 38,2 %

55

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommunens balansräkning


FINANSIELLA RAPPORTER

Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: • Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. • Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. • Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. • Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Resultaträkningen Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster redovisas poster som sällan förekommer och har väsentligt belopp. Kommunen redovisar dessutom alltid resultat vid försäljning av avläggningstillgångar och fastighetsförsäljning vid markexploatering som jämförelsestörande poster.

56

Leasing Kommunens leasing av lös egendom består huvudsakligen av leasing av bilar. Dessa leasingavtal överstiger inte tre år och klassificeras därför enligt RKR:s rekommendation nr 13.2, Redovisning av hyres- och leasingavtal, som operationella leasingavtal. Det innebär att de redovisas som hyresavtal. Va-anläggningsavgifter Fram till och med 2006 redovisades anläggningsavgifterna i sin helhet som en intäkt i resultaträkningen det år de kommit in till kommunen. Tjörns kommun bytte 2007 redovisningsprincip för redovisning av va-anläggningsavgifter. Intäkten periodiseras över investeringarnas livslängd på 50 år. Lånekostnader Tjörn tillämpar huvudmetoden för lånekostnader, det vill säga de belastar resultatet för den period de hänför sig till.

Balansräkning Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. För att en anskaffning ska klassificeras som en anläggningstillgång ska nyttjandeperioden överstiga 3 år och inte vara av ringa värde. Tjörns kommun tillämpar en beloppsgräns på ett halvt prisbasbelopp. Två avsteg görs från de regler som finns i RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Avskrivningar sker med början året efter anskaffningsåret. Tjörns kommun har i ett investeringsprojekt startat med komponentavskrivning. Linjär avskrivning tillämpas. Från och med 2010 har redovisningen av investeringsbidrag ändrats från att tidigare ha minskat anskaffningsvärdet på investeringen till att tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. De vanligaste investeringarnas avskrivningstider är: vatten- och avloppsledningar 50 år, förvaltningsbyggnader 33 år, fritidsanläggningar 20 år, maskiner och brandfordon 10 år, inventarier 5 år samt datorer 3 år.

Avsättningar Avsättningar för återställande av deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 2016 har ytterligare avsättning gjorts. Avsättning har gjorts för ingångna avtal om bidrag till statlig infrastruktur. Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som en avsättning, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. I ansvarsförbindelsen tas även upp beräknad särskild löneskatt. Utbetalningar avseende pension intjänad före 1998 redovisas som kostnader i resultaträkningen. Ett avsteg från blandmodellen gjordes 2006 då kommunen gjorde en engångsavsättning på 5 miljoner kronor för att avse framtida utbetalningar av ansvarsförbindelsen. Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en kortfristig skuld eller avsättning i balansräkningen. Under avsättningar för pensioner i balansräkningen redovisas pensioner som inte avser den avgiftsbe-


Sammanställd redovisning Huvudprincipen för sammanställd redovisning och koncernredovisning är att moderföretagets principer styr. Det är en strävan att kommunens företag ska bedömas enligt kommunens redovisningsprinciper. Avskrivnings- och värderingsregler kan skifta mellan kommunen och dess bolag. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen och företag där kommunen innehar mer än 50 procent av röstandelarna. Per 31 december 2008 skapades en koncern då kommunen överlät samtliga aktier till kommunens bokförda värde till det helägda moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Koncernen består av de helägda bolagen Tjörns Hamnar AB, Tjörns Bostads AB. Under 2016 har Orust kommun förvärvat 9 procent av Tjörns Måltids AB. Den sammanställda redovisningen utgörs av kommunens och dotterföretagens balans- och resultaträkningar i sammandrag. Den är upprättad enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Proportionell konsolidering innebär att om företagen ej är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in

FINANSIELLA RAPPORTER

stämda delen. Avtalspensioner till förtroendevalda är under utbetalning.

i koncernredovisningen. Interna inköp och försäljningar samt mellanhavanden har eliminerats. Tjörns andel i det gemensamt ägda bolaget SOLTAK AB är 14 procent. Bolagets verksamhet bedöms som ej väsentlig i förhållande till kommunens kostnader, resultat och ställning och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Kommunens bolag har från och med 2014 tillämpat BFNAR 2012:1 (K3). Den största skillnaden i och med övergången är att avskrivningsplaner i Tjörns Bostads AB har omprövats vid fördelning av fastigheter på komponenter. Kommunen har ännu inte övergått till komponentredovisning men det har inte skett någon justering i den sammanställda redovisningen för dessa olika tillämpningar.

Hulda blickar ut över havet En skulptur i aluminium föreställande skjortor i ett nät som vilar på fyra stående trädstammar. En hybrid att se från olika håll. Som en hyllning till kvinnorna som skötte hem och familj på egen hand när fäder och män var på sjön, står nu Hulda och blickar ut mot havet. Skulptören heter Linn Granlund, en ung konstnär nu verksam i Berlin.

57


FINANSIELLA RAPPORTER

Noter, tkr 9. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2016 4. Generella statsbidrag och utjämning 2016 2015 1. Verksamhetens intäkter 2016 2015 Mark och markanläggningar Inkomstutjämningsbidrag 38 533 32 752 Vatten- och renhållningsavgifter 71 330 66 491 Ingående anskaffningsvärde 111 416 Kostnadsutjämningsavgift -35 243 -38 080 Anläggningsavgifter vatten- och avlopp 4 083 3 496 Årets inköp 3 162 Strukturbidrag 0 1 570 Äldreomsorgsavgifter 11 792 10 585 Omklassificering från omsättningstillgång 0 Regleringsavgift -523 -535 Barnomsorgsavgifter 11 803 11 078 Årets försäljningar /utrangeringar -159 Bidrag för LSS-utjämning 834 6 154 Bygglovsavgifter 4 440 5 152 Utgående ackumulerade Fastighetsavgift 36 708 35 252 Hyror och arrenden 25 545 23 829 anskaffningsvärden 114 419 Periodiserad slutavräkning fastighetsavgift -119 -106 Statsbidrag 140 747 68 303 Generella bidrag från staten 8 947 1 883 Interkommunala ersättningar 4 841 3 461 Ingående avskrivningar -28 353 Därav tillfälligt stöd med anledning Försäljning av verksamhet 6 608 5 528 Justering för avskrivning på av flyktingsituationen 8 947 746 Reavinst vid fastighetsförsäljning och utrangerade/sålda anläggningar 33 Summa 49 137 38 890 exploatering före avdrag av omkostnader 16 777 6 901 Årets avskrivningar -3 002 Övriga intäkter 32 541 36 712 Utgående ackumulerade avskrivningar -31 322 5. Finansiella intäkter Summa 330 507 241 536 Utgående bokfört värde 83 096 Aktieutdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 10 000 15 800 Varav jämförelsestörande poster: Fastigheter och tekniska anläggningar Borgensavgifter 1 090 1 104 Reavinster vid fastighetsförsäljning 213 402 Ingående anskaffningsvärde 814 523 Ränteintäkter externt 206 241 Reavinster vid inventarieförsäljning 57 199 Årets inköp 92 849 Övriga finansiella intäkter 690 179 Resultat från exploateringsverksamhet 16 777 6 901 Årets försäljningar /utrangeringar -1 157 Summa 11 986 17 324 Återbetalning från AFA-försäkringar 0 5 941 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 906 215 6. Finansiella kostnader 2. Verksamhetens kostnader Räntekostnader på lån 4 760 4 796 Lönekostnader inkl sociala avgifter 574 878 509 593 Ingående avskrivningar -150 484 Ränteuppräkning på pensionsskuld 676 950 Pensionsavsättning 6 026 4 963 Justering för avskrivning på Övriga finansiella kostnader 43 198 Årets nyintjänade pensioner 26 213 23 030 utrangerade/sålda anläggningar 1 185 Summa 5 479 5 944 Pensionsutbetalningar 17 016 15 741 Årets avskrivningar -23 004 Lokal- och fastighetskostnader 94 197 87 666 Utgående ackumulerade avskrivningar -172 303 7. Bruttoinvesteringar Bidrag 26 037 25 436 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 95 911 66 982 Köpta tjänster 229 016 193 623 Utgående bokfört värde 733 912 Maskiner och inventarier 10 711 9 311 Övriga kostnader 106 819 93 316 Summa 106 622 76 293 Summa 1 080 202 953 368 Mark och markanläggningar 83 097 Verksamhetsfastigheter 124 668 8. Försäljning av anläggningstillgångar Varav jämförelsestörande poster: 0 0 Anläggningar för hamnar 259 Materiella anläggningstillgångar Anläggningar för industriell verksamhet 600 400 Försäljningspris 415 402 3. Skatteintäkter Övriga fastigheter och anläggningar 8 586 Mark, bokfört värde -145 0 Preliminär kommunalskatt 752 025 713 839 Summa 817 010 Realisationsvinst Slutavräkning föregående år 634 -1 166 före försäljningsomkostnader 270 402 Prognos slutavräkning innevarande år -3 152 649 Summa 749 507 713 322 Omkostnader vid försäljning 0 0 Realisationsvinst 270 402

58

2015 110 805 620 0 -10 111 415 -25 255 0 -3 098 -28 353 83 061

749 742 65 446 -562 814 626 -130 738 0 -19 746 -150 484 664 142 83 059 130 707 351 525 593 7 494 747 204


Ingående avskrivningar Justering för avskrivning på utrangerade / sålda inventarier Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde

2016 2015 93 981 84 671 10 740 9 310 0 0 -4 205 0 100 516

93 981

-55 761

-45 715

3 706 -10 664 -62 719 37 797

0 -10 046 -55 761 38 220

Färjor och fordon 4 780 5 969 Inventarier 31 374 30 958 Konst 1 643 1 293 Summa 37 797 38 220 11. Värdepapper och andelar Aktier: Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 5 000 5 000 Renova AB 2 173 2 173 Soltak AB 10 10 Andelar: Kommuninvest ekonomisk förening 8 294 1 825 Klädesholmens Affärsfastighet Ekonomiska Förening 60 60 Grundfondskapital: Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsinstitut 500 500 Förlagsbevis: Förlagslån Kommuninvest 2 188 2 188 Summa 18 225 11 756 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital i Kommuninvest ek. fören. De har därefter beslutat om insatsemissioner och vinstutdelningar för Tjörns kommun. Tjörns kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ek. förening uppgick per 2016-12-31 till 13 783 500 kr.

12. Långfristiga fordringar Va-lån Härön Summa

2016 0 0

2015 119 119

22 632

16 275

0 0 1 146 -1 737 -8 731 0 13 310

0 0 7 099

122 784

94 022

13. Lager och förråd

Ingående exploateringsmark Omföring från anläggningstillgång till exploateringsmark Omföring till anläggningstillgång Exploateringskostnader under året Omklassificering till VA-projekt Försäljning av mark Nedskrivning Summa exploateringsmark

Summa

17. Avsättningar till pensioner / Pensioner

2016

2015

Avsättningar för pensioner Ingående avsättning Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Sänkning av diskonteringsränta Förändring av löneskatt Övrigt

64 733 60 560 -1 466 -1 269 5 291 4 178 544 765 0 0 997 579 -28 -80

70 071

Utgående avsättning

64 733

varav: -742 Ålderspension m m 52 647 48 306 0 Löneskatt 12 424 11 427 22 632 Extra pensionsavsättning (ansvarsförbindelsen) 5 000 5 000 14. Kortfristiga fordringar Summa avsättning 70 071 64 733 Kundfordringar 24 718 15 128 Skatteintäkter 29 270 27 849 Antal visstidsförordnanden Mervärdesskatt 7 140 10 769 Politiker 4 4 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 60 826 40 186 Övriga fordringar 830 90

Ansvarsförbindelse för pensioner

Ingående ansvarsförbindelse Pensionsutbetalningar 15. Kassa och bank Kassa 1 1 Aktualisering Handkassor 27 18 Ränte- och basbeloppsuppräkning Plusgiro 903 692 Visstidspension för förtroendevalda Bank 49 332 70 652 Sänkning av diskonteringsränta Summa 50 263 71 363 Bromsen Förändring av löneskatt 16. Eget kapital Övrigt Ingående eget kapital Utgående ansvarsförbindelse enl fastställd balansräkning 351 089 332 502 Årets resultat 18 778 18 587 varav:

Summa eget kapital/ Utgående balans

Varav eget kapital i va-verksamheten, (negativt)

369 867

351 089

-8 285

-5 901

336 071 351 047 -12 143 -11 378 -1 866 -6 567 3 876 5 181 106 -59 0 0 0 0 -2 369 -2 920 262 767 323 937

336 071

Pensionsförmåner intjänade före 1998 Visstidspension till förtroendevalda Särskild löneskatt

260 109 584 63 244

269 980 478 65 613

Summa ansvarsförbindelse

323 937

336 071

Senast avlästa aktualiseringsgrad:

93%

89%

59

FINANSIELLA RAPPORTER

10. Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Nedskrivningar Årets försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden


FINANSIELLA RAPPORTER

Noter, tkr 18. Övriga avsättningar

2016

2015

Avsatt för återställande av deponi Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar under perioden Indexuppräkning

9 453 4 747 0

9 411 0 42

Utgående avsättning

14 200

9 453

Avsatt för bidrag till infrastruktur* Redovisat värde vid årets början Nya avsättningar under perioden

5 817 0

Utgående avsättning

5 817

5 817 0 5 817

Totala övriga avsättningar

20 017

15 270

* 2012 gjordes en avsättning på 4 700 tkr för ett beslutat bidrag för byggande av ny och förbättrad korsningsutformning vid väg 169/723, Vallhamnskrysset. Avtal om finansieringen har slutits med Trafikverket och förstudie har utförts. 2014 gjordes en avsättning på 1 117 tkr för medfinansiering av utbyggnad av E20.

Kommunens riskhantering styrs av beslutade riktlinjer till finanspolicyn. Kapitalanskaffningen är reglerad att en lånegivare bör ej representera mer än 60% av total skuldvolym, undantag för Kommuninvest. 2 motparter bör eftersträvas. Storlek på lånelimit, upplåningsformer, kapitalbindning, förfallostruktur och refinansieringsrisk regleras ej. Ränterisken är reglerad med att motpart bör vara 2, av tillåtna instrument används ränteswapar, förfallostruktur och värdeförändring regleras ej, den genomsnittliga räntebindningstiden får inte understiga 1 år och inte överstiga 10 år.

Upplåningsbehovet påverkas av förlängning av befintliga krediter, nyupplåning, kommande investeringar.

19. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga skulder består av lån till bankinstitut, anslut ningsavgifter till VA-kollektivet samt förutbetalda investeringsbidrag. Kommunen använder ränteswapar som säkringsinstrument för att säkra ränterisk. Nedan görs en beskrivning av vilka säkringsrelationer avseende ränteswapar som fanns utstående på balansdagen. Swapkontrakt har inte förtidsinlösts eller förlängts.

20. Kortfristiga skulder 2016 Leverantörsskulder 48 305 Personalens källskatter 9 407 Upplupna löner 8 376 Semesterlöneskuld och okompenserad övertid 37 420 Pensionsskuld avgiftsbestämd del 20 474 Upplupen löneskatt avgiftsbestämd del 5 072 Upplupen löneskatt, utbetalda pensioner 3 570 Betald preliminär skatt -10 256 Upplupna räntor 328 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 345 Förutbetalt tillfälligt stöd 0 Övriga skulder 3 900 Summa 162 941

2015 55 588 8 660 7 975 34 468 17 960 4 457 3 297 -10 256 232 40 927 8 947 3 739 175 994

Skulder till banker och kreditinstitut Förutbetalda VA-anslutningsavgifter Förutbetalda investeringsbidrag Summa

300 000 130 632 5 830 436 462

250 000 122 158 6 053 378 211

21. Ansvarsförbindelse, pensionsskuld Pensioner Särskild löneskatt Summa

260 693 63 244 323 937

270 458 65 613 336 071

Utestående ränteswapsavtal Avtalens marknadsvärde per bokslutsdag Genomsnittliga räntebindningstiden per balansdag inkl derivat, år Genomsnittliga räntebindningstiden per balansdag exkl derivat, år Genomsnittsränta per balansdagen inklusive ränteswapsavtal Genomsnittsränta per balansdagen exklusive ränteswapsavtal Räntekostnad för lån Räntekostnad för ränteswapar

155 000 -17 908

155 000 -16 297

2,21

3,29

0,07

0,11

1,70%

1,88%

-0,09% -352 5 111

-0,13% 256 4 539

22. Borgensåtaganden Tjörns Bostads AB Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Tjörns Hamnar AB Soltak AB Bostadsrättsföreningar Stiftelser och föreningar Egna hem Renova Summa

533 000 513 000 42 000 42 000 25 000 25 000 3 776 800 51 101 52 957 9 748 10 101 171 133 657 703 665 453 644 694

60

Tjörns kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan m edlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tjörns kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 31 december 2016 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 043 301 944 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 018 619 721 kronor.

23. Visstidsförordnande och pensionsutfästelser Det finns pensionsutfästelser avseende 4 politiker. Se not 17. Pensionsskulden skulle öka med 144 tkr om reducering pga inkomst skulle upphöra för visstidspensioner som inkomstsamordnas.


61

FINANSIELLA RAPPORTER


FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiell analys, sammanställd redovisning Kommunala bolag Bolagskoncernen startade den 31 december 2008, med moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och dess dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Miljö AB. Verksamheten i Tjörns Miljö AB upphörde år 2014 och ingår i kommunens verksamhet. Bolaget är sammanslaget med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB. Under 2016 förvärvade Orust 9 procent av aktier i Tjörns Måltids AB.

Viktiga händelser Tjörns Bostads AB har arbetat med bolagets långtidsplan för uppförande av 400 nya lägenheter. Bolaget har arbetat med kommunen angående bostäder till integration samt även med ökande lokalbehov till förskoleverksamhet. Tjörns Hamnar AB:s magasin är fullt uthyrda men vakanser finns på lokaler för kontor. Två nya långtidskontrakt för arrende är upprättade. Markförsäljning har gjorts som bidrar till resultatet. Tjörns Måltid AB har ny delägare i Orust kommun dit Tjörnlådan levereras, försäljning av måltidsservice till ankomstboende på Klädesholmen har skett och bolaget har tagit emot etable-

62

ringspraktikanter och anställt två personer med instegsjobb.

Kommunfullmäktiges uppdrag Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har i uppdrag att samverka med kommunstyrelsen för att förstärka det koncerngemensamma arbetet och att förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. Bägge uppdragen är uppfyllda genom styrelsemöten där bolagen återrapporterar verksamhet och ekonomi. Dotterbolagen har i uppdrag att arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt och att ta fram kvalitetsdeklarationer som ska återrapporteras till kommunstyrelsen en gång per halvår. Tjörns Måltid AB ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter vilket hanteras i kvalitetsdeklarationen. Tjörns Bostads AB ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer som ska avrapporteras till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bolaget ges i uppdrag att medverka i samordning och planering för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Bolaget ska arbeta för att

förbättra tillgängligheten i sina fastigheter. Tjörns Bostad AB har inriktningsmål ”Ett nytt Ungdomens hus/Kulturhus etableras på Tjörn”. Indikator projektering ska pågå. Prioriterat mål, ta fram bedömda investeringskostnader under 2016. Kvalitetsdeklarationer är inte framtagna, bolaget har arbetat med mottagning för nyanlända, förbättring av tillgänglighet har diskuterats, investeringskostnader för Ungdomens hus/Kulturhus är inte hanterade under året.

Finansiell analys, sammanställd redovisning När bolagskoncernens redovisning läggs samman med kommunens kallas det sammanställd redovisning eller kommunkoncernen. Interna inköp och försäljningar samt interna fordringar och skulder tas bort för att få fram en sammanställd resultat- och balansräkning.

Årets resultat Kommunkoncernen, tillsammans med kommunen, redovisar ett resultat på +14,9 miljoner kronor jämfört med +9,9

miljoner kronor 2015. Tjörns Hamnar AB redovisar ett resultat på +6,4 miljoner kronor innan bokslutsdisposition och skatt. Tjörns Bostads AB har ett resultat på +1,0 miljoner kronor innan skatt. Tjörns Måltids AB har ett resultat, före bokslutsdispositioner och skatt, på +1,2 miljoner kronor. Tjörns Hamnar AB ger koncernbidrag till Tjörns Kommunala Förvaltning AB med 0,8 miljoner kronor för att täcka moderbolagets kostnader. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har bokat upp 4,5miljoner kronor i förväntad utdelning från Tjörns Hamnar, 0,5 miljoner kronor från Tjörns Bostads AB och 0,5 miljoner kronor från Tjörns Måltids AB. Utdelningar och koncernbidrag tas bort i den sammanställda redovisningen.

Förändring av intäkter och kostnader Verksamhetens intäkter är 377,9 miljoner kronor mot 289,0 miljoner kronor år 2015. Intäkterna har ökat med 88,9 miljoner kronor (31 procent). Orsaken är främst intäkter från Migrationsverket. Verksamhetens kostnader är 1 082,5 miljoner kronor jämfört med 955,0 miljoner kronor år 2015. Kostnaderna har ökat


Investeringar Under året har Tjörns Bostads AB färdigställt tillbyggnad av Tångeröds förskola med fyra avdelningar. Projektering har pågått för hyresfastigheter i Kållekärr. Byggnation för LSS-boende i Skärhamn har pågått under året och beräknas vara färdigställt hösten 2017. Övriga investeringar är utförda av kommunen.

Lånevolym, räntebindningstid samt kapitalbindningstid Lånevolymen för kommunen, inklusive de kommunala bolagen, är 900 miljoner kronor. Kommunen har nyupplånat 50 miljoner kronor, Tjörns Bostads AB har nyupplånat 20 miljoner kronor. Totala räntekostnader är 20,2 miljoner kronor, jämfört med 20,8 miljoner kronor år 2015. Kommunkoncernen har 22 ränteswapar på totalt 585 miljoner kronor. Marknadsvärdet på ränteswapar är -64,0 miljoner kronor. Marknadsvärdet bör jämföras med vad ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma period som ränteswaparna upptogs. Undervärde är den kostnad som skulle uppstå om avtalet hade avslutats i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid ges ränteskillnadsersättning. Räntebindningen, inklusive ränteswapar, förfaller inom 1 år med 315 miljoner kronor, inom 1-2 år med 100 miljoner kro-

nor, inom 3-4 år med 145 miljoner kronor, inom 4-5 år med 290 miljoner kronor, inom 5-6 år med 50 miljoner kronor.

Soliditet

Soliditet är det egna kapitalet genom de totala tillgångarna, det vill säga hur stor andel av de totala tillgångarna som är eget kapital. Soliditeten är 23,9 procent att jämföra med 24,2 procent föregående år. Orsaken till försämrad soliditet är att tillgångssidan har ökat mer än det egna kapitalet. Det egna kapitalet har ökat med 14,9 miljoner kronor. Avsättningar och skulder har ökat med 69,5 miljoner kronor.

Likviditet Kassalikviditeten mäter betalningsförmågan på kort sikt. Nyckeltalet visar summan för kortfristiga fordringar och likvida

medel i förhållande till kortfristiga skulder. Mellan 2015 och 2014 har kassalikviditeten förbättrats beroende på att kortfristiga fordringar och likvida medel har ökat med 3 miljoner kronor, medan kortfristiga skulder har minskat med 18 miljoner kronor. Kassalikviditeten 2016 är 102,5 procent och år 2015 är 92,1 procent.

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Villkorade aktieägartillskott

Omsättning: 117 406 tkr Resultat: 949 tkr Årsarbetare: 54

Kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (FP) VD Johan Fritz till och med 2016-09-30 VD Evike Sandor från och med 2016-10-01 Omsättning: 0 tkr Resultat: 5 546 tkr Årsarbetare: 0

Tjörns Bostads AB

Styrelseordförande Björn Möller (M) VD Lars Pettersson

Aktieägaren har lämnat villkorade aktieägartillskott med 62,024 miljoner kronor, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB med Tjörns Hamnar AB Bo Bertelsen (M) 5,8 miljoner kronor där ursprungsbeloppet Styrelseordförande VD Lars Pettersson var 4,9 miljoner kronor samt 0,9 miljoner Omsättning: 37 664 tkr kronor tillkommit vid sammanslagning Resultat: 4 704 tkr med Tjörns Miljö AB, Tjörns Bostads AB Årsarbetare: 15 med 55,324 miljoner kronor och Tjörns Måltids AB med 0,9 miljoner kronor. Tjörns Måltids AB Styrelseordförande Christer Hermansson (L) VD Solbritt Törnqvist Omsättning: Resultat: Årsarbetare:

Ränta och löptider

29 773 tkr 893 tkr 32

2016

2015

2014

Genomsnittsränta på balansdagen

2,27 %

2,35 %

2,70 %

Lånevolym, mkr

2016

2015

2014

Räntebindning inkl swapar

2,53 år

3,46 år

4,44 år

Tjörns kommun

300

250

190

Räntebindning exkl swapar

0,10 år

0,11 år

0,10 år

Tjörns Bostads AB

533

513

503

Kapitalbindning

0,92 år

0,54 år

0,82 år

Tjörns Kom. Förv AB

42

42

42

Total låneskuld

900 mkr

830 mkr

775 mkr

Tjörns Hamnar AB

25

25

40

Antal ränteswapar

22 st

22 st

22 st

900

830

775

585 mkr

585 mkr

585 mkr

Summa

Belopp ränteswapar

63

FINANSIELLA RAPPORTER

med 127,5 miljoner kronor (13 procent). Förändring av intäkter och kostnader, inklusive avskrivningar, resulterar i en högre nettokostnad med 42,8 miljoner kronor (6 procent).


64

FINANSIELLA RAPPORTER


FINANSIELLA RAPPORTER

Ekonomiska nyckeltal för sju år, sammanställd redovisning Resultat, mkr

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Resultat, mkr Årets resultat 14,9 9,9 28,3 35,0 21,8 31,2 25,0 Årets resultat/eget kapital 3,6% 2,4% 7,0% 9,3% 6,4% 9,7% 8,6% Verksamhetens intäkter 377,9 289,0 271,5 306,8 349,3 251,6 231,3 Verksamhetens kostnader -1 082,5 -955,0 -900,4 -891,9 -930,6 -826,7 -807,8 Avskrivningar -58,3 -54,1 -46,6 -45,1 -40,9 -37,4 -34,3 Årets nettokostnad inkl avskrivning -762,9 -720,1 -675,5 -630,2 -622,2 -612,5 -610,8 Förändr intäkter & kostnad inkl avskrivning 5,9% 6,6% 7,2% 1,3% 1,6% 0,3% 0,5% Balans, mkr Balansomslutning 1 778,3 1 693,6 1 598,4 1 476,5 1 502,0 1 393,1 1 166,5 Investeringar 145,0 115,6 179,3 126,6 140,3 156,3 143,6 Lånevolym 900,0 830,0 775,0 725,0 795,0 755,0 595,0 Räntekostnad inkl räntebidrag 20,2 20,8 23,6 29,9 25,7 24,0 12,7 Genomsnittsränta 2,2% 2,5% 3,0% 4,1% 3,2% 3,2% 2,1% Oms tillg + fin anl tillg (exkl aktier & andelar) 212,20 218,30 183,40 193,70 308,90 279,10 164,50 Kort- och långfristiga skulder 1 250,40 1 190,90 1 111,00 1 026,00 1 089,20 1 015,20 827,60 Finansiella nettotillgångar -1 038,20 -972,60 -927,60 -832,30 -780,30 -736,10 -663,30 Soliditet 23,9% 24,2% 25,2% 25,4% 22,8% 23,0% 25,0% Kassalikviditet 102,5% 92,1% 87,6% 107,0% 156,0% 125,0% 67,0%

65


FINANSIELLA RAPPORTER

Sammanställd redovisning, resultaträkning och finansieringsanalys Resultaträkning, mkr Verksamhetens intäkter Not 1 - Varav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader Not 2 - Varav jämförelsestörande poster Avskrivningar

2016 2015 2014 377,9 289,0 271,5 17,0 13,4 2,5 -1 082,5 -955,0 -900,4 0,0 0,0 -58,3 -54,1 -46,6

Verksamhetens nettokostnader -762,9 -720,1 -675,5 Skatteintäkter 798,6 752,2 730,4 Finansiella intäkter 1,0 0,6 1,5 Finansiella kostnader -20,2 -20,8 -23,6 Aktuell skatt för året -1,6 -0,8 -3,9 Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0,1 -1,2 -0,6 Minoritetsandelar i årets resultat -0,1 Årets resultat 14,9 9,9 28,3

66

Finansieringsanalys, mkr 2016 2015 2014 Den löpande verksamheten Verksamhetens intäkter 377,9 289,0 271,5 Verksamhetens kostnader -1 082,5 -955,0 -900,4 Justering för gjorda avsättningar 10,1 4,2 7,6 Justering för gjorda utrangeringar 0,0 -1,1 0,4 Justering för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar -0,2 -0,4 -0,3 Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter och intäkter av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Betald inkomstskatt

-694,7 798,6 1,0 -20,2 -0,2

-663,3 752,2 0,6 -20,8 -3,3

-621,2 730,4 1,5 -23,6 -4,9

Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 84,5 65,4 82,2 Ökning (-) minskning (+) av förråd/lager 9,3 -6,2 1,3 Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar -24,4 -9,4 -6,6 Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -11,4 20,9 27,2 Ökning (+) minskning (-) av långfristiga rörelseskulder 8,2 4,2 9,7 Medel från förändringar i rörelsekapitalet -18,3 9,5 31,6 Medel från den löpande verksamheten 66,2 74,9 113,8 Investeringsverksamheten Investering i materiella tillgångar -145,0 -115,6 -179,3 Försäljning av materiella tillgångar -3,6 2,2 0,7 Försäljning av finansiella tillgångar 0,2 0,0 0,0 Nedskrivning av materiella tillgångar 0,0 0,5 0,0 Medel från investeringsverksamheten -148,4 -112,9 -178,6 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar 0,0 0,1 0,2 Upptagna lån 70,0 70,0 50,0 Amortering av låneskuld -9,7 -16,3 -0,7 Medel från finansieringsverksamheten 60,3 53,8 49,5 Årets kassaflöde/Förändring av likvida medel -21,9 15,8 -15,3 Likvida medel vid årets början 95,3 79,5 94,8 Likvida medel vid periodens slut 73,4 95,3 79,5 Årets kassaflöde -21,9 15,8 -15,3


Mkr

2016

2015

FINANSIELLA RAPPORTER

Sammanställd redovisning, balansräkning

2014

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 480,2 1 398,7 1 350,3 Maskiner och inventarier 72,6 69,8 59,3 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar 13,2 6,8 5,4 Långfristiga fordringar 0,2 0,3 0,4 Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar 1 566,2 1 475,6 1 415,4 Omsättningstillgångar Lager och förråd 13,7 23,0 16,8 Fordringar 125,0 99,6 86,7 Kassa och bank 73,4 95,4 79,5 Summa omsättningstillgångar 212,1 218,0 183,0 Summa tillgångar

1 778,3

1 693,6 1 598,4

Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 409,6 399,7 375,2 Årets resultat 14,9 9,9 28,3 Summa eget kapital 424,5 409,6 403,5 Minoritetsintresse Minoritetsintressen 0,3 0,0 0,0 Summa minoritetsintresse

0,3

0,0 0,0

Avsättningar Avsättningar för pensioner 70,1 64,7 60,6 Övriga avsättningar 33,0 28,4 23,3 Summa avsättningar 103,1 93,1 83,9 Skulder Långfristiga skulder 1 056,9 979,2 921,3 Kortfristiga skulder 193,5 211,7 189,7 Summa skulder 1 250,4 1 190,9 1 111,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 778,3

1 693,6 1 598,4

67


FINANSIELLA RAPPORTER

Noter, sammanställd redovisning 1 Verksamhetens intäkter 2016 2015 Vatten- och renhållningsavgifter 68,7 63,0 Äldreomsorgsavgifter 11,8 10,6 Barnomsorgsavgifter 11,8 11,1 Hyror och arrenden 64,4 65,5 Statliga bidrag och ersättning från försäkringskassa 140,9 68,4 Interkommunala ersättningar 4,8 3,5 Försäljning av verksamhet 19,0 17,7 Reavinst vid fastighetsförsäljning och exploatering före avdrag av omkostnader 16,8 6,9 Övriga intäkter 39,7 42,3 Summa 377,9 289,0 Varav jämförelsestörande poster: Reavinster vid fastighetsförsäljning 0,2 0,4 Resultat från exploateringsverksamhet 16,8 6,9 Återbetalning från AFA-försäkringar 0,0 5,9 2 Verksamhetens kostnader 2016 2015 Råvaror 6,5 5,9 Personalkostnader 673,3 599,6 Hyror och fastighetskostnader 29,7 30,7 Bidrag 26,0 25,4 Köpta tjänster och transporter 231,4 193,8 Material 2,2 5,1 Övriga kostnader 113,5 94,5 Summa 1 082,5 955,0 Varav jämförelsestörande poster 0,0 0,0

68


Dotterbolag/ Kommun Moderbolag

Resultaträkning, mkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

Tjörns Kommunala Tjörns Tjörns Tjörns Tjörns Förvaltnings AB Hamnar AB Bostads AB Måltids AB kommun

330,5 0,0 37,6 117,4 29,8 -1 080,2 -0,1 -26,0 -85,1 -28,5 -36,7 0,0 -4,5 -17,1 -0,1 -786,4 -0,1 7,1 15,2 1,2 798,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 5,6 0,1 0,0 0,0 -5,4 -0,8 -0,8 -14,2 0,0 18,8 4,7 0,0 0,8 0,0 0,0 18,8 5,5

Dotterbolag/ Kommun Moderbolag

Koncernbolag

6,4 -0,4 -1,3 4,7

1,0 1,2 0,0 -0,1 0,0 -0,2 1,0 0,9

Balansräkning, mkr

Koncernbolag

Tjörns Kommunala Tjörns Tjörns Tjörns Tjörns Förvaltnings AB Hamnar AB Bostads AB Måltids AB kommun

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 817,0 0,0 48,8 620,9 0,0 Maskiner och inventarier 37,8 0,0 32,9 1,7 0,3 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar 18,2 45,4 0,0 0,0 0,0 Långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 Summa anläggningstillgångar 873,0 45,4 81,7 622,8 0,3 Omsättningstillgångar Lager och förråd 13,3 0,0 0,0 0,4 0,0 Fordringar 122,8 6,3 5,8 2,1 6,3 Kassa och bank 50,3 9,4 11,0 1,8 0,9 Summa omsättningstillgångar 186,4 15,7 16,8 4,3 7,2 Summa tillgångar 1 059,4 61,1 98,5 627,1 7,5 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 369,9 19,1 15,0 56,9 3,1 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 Avsättningar Avsättningar 90,1 0,0 0,0 6,5 0,0 Summa avsättningar 90,1 0,0 0,0 6,5 0,0 Skulder Långfristiga skulder 436,5 42,0 45,4 533,0 0,0 Kortfristiga skulder 162,9 0,0 8,3 30,7 4,4 Summa skulder 599,4 42,0 53,7 563,7 4,4 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 059,4 61,1 98,5 627,1 7,5

69

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultat- och balansräkning per bolag


Kommunrevisionen 2017

Revisionsberättelse för år 2016 Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat verksamheten i kommunens styrelse och nämnder samt genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheten i de kommunala bolagen i Tjörns kommun. Vår granskning omfattar även kommunens sammanställda redovisning avseende kommunkoncernen. Styrelser, nämnder och utskott ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har avseende kommunen utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Ur redogörelsen önskar vi särskilt uppmärksamma att revisorerna har genomfört en granskning av beslut, befogenheter, ärendeberedning och delegation. Utifrån granskningen finner revisionen att samarbetsformerna inom kommunstyrelsen och nämnderna brister, vilket ger negativa konsekvenser på flera sätt exempelvis avseende resurser och effektivitet. Enligt revisionens bedömning kan de pågående konflikterna om de inte åtgärdas leda till förtroendeskada för kommunen. Revisionen noterar även att kommunen under innevarande budgetår i juni beslutade om förändringar i budget för 2016, vilket innebar en budget för 2016 på -2,5 mnkr. Enligt Kommunallagen (8 kap. 4 §) skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. Vi uppmärksammar att kommunen i budgetbeslutet inte har åberopat synnerliga skäl. 70


Kommunrevisionen 2017

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer också att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer utifrån avrapporteringen i årsredovisningen att kommunens finansiella mål uppnås. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i dessa organ. Vi tillstyrker också att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016. Vi åberopar bifogad redogörelse samt överlämnade revisionsrapporter.

Tjörn 7 april 2017

Erling Alsin

Dan-Tore Toresson

Staffan Mattsson

Anders Forsman

Olof Kjellström

Till revisionsberättelsen hör bilagan: Redogörelse för revisionen år 2016

71


Tjörns kommun • 471 80 Skärhamn • tfn 0304-60 10 00 • kommun@tjorn.se www.tjorn.se • Organisationsnummer: 212000-1306

Årsredovisning 2016  

Tjörns kommuns årsredovisning för 2016.

Årsredovisning 2016  

Tjörns kommuns årsredovisning för 2016.

Advertisement