Odense Miljøpolitik 2012 Bæredygtige Sammen

Page 1

bÌredygtige sammen Odense Kommunes Miljøpolitik 2012


Udgivet af: Odense Kommune September 2012 Layout: KreativGrafisk Oplag: 1000 stk. Papir: SvanemĂŚrket

54

57 1T RY K S A G 4


indhold Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 vision og mål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bæredygtig udvikling i odense er et fælles ansvar. . . . . . . . . . 10 Odense er fyns grønne centrum med klimavenlige og økologiske fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 naturen er det bæredygtige livsgrundlag i odense. . . . . . . . . . 18 odense er en ambitiøs klimakommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer. . . . . . . . . . . . . . . . . 26 børn og unge i odense er parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt odense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 en bæredygtig miljøpolitik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3


4


” Vi passer på hinanden og vores miljø og er kendt for at være Danmarks mest bæredygtige storby.” Sådan ser jeg Odense om få år, og med den Miljøpolitik, du læser nu, går vi endnu et skridt den vej.

Vi har ikke kun økonomisk krise – vi har også klima- og ressourcekrise i verden, og det bliver både dyrt og alvorligt, hvis ikke alle kriser håndteres på en gang. I Odense ser vi det som en mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser ved at udnytte vores potentiale og være med til at skabe fremtidens bæredygtige løsninger. Odense Kommune har høje ambitioner inden for klima og i forbindelse med vedtagelse af Miljøpolitikken underskriver Odense Kommune den europæiske aftale, Borgmesterpagten, som understøtter EU’s klimamål. Odense skal være en bæredygtig storby – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Derfor har Odense Kommune underskrevet Aalborg Commitments, der netop forpligter os på alle tre dimensioner. Det skinner også igennem i kommunens tre tværgående politikker, der netop understøtter hver sin del. Erhvervs- og Vækstpolitikken fokuserer overvejende på økonomisk bæredygtighed, Sundhedspolitikken overvejende på den sociale bæredygtighed, og Miljøpolitikken overvejende på miljømæssig bæredygtighed. Vi ved godt, at det er ambitiøst, at vi prioriterer alle tre dimensioner. Det kan kun lade sig gøre, fordi Odense Kommune ikke er ene om at løfte opgaven. Kommunen går forrest – resten af byen går med. Vores Bæredygtighedsråd og det Grønne Råd er eksempler på, hvordan vi gør. Kommunen tog initiativ til rådene, og nu mødes naturorganisationer, erhvervsliv, frivillige på socialområdet og mange andre interessenter med det fælles formål at sætte den bæredygtige dagsorden i Odense. Vi skal sammen skabe bæredygtige og innovative løsninger ved fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet i nye samarbejdsrelationer. Heldigvis har vi mange forbilledlige eksempler der viser, at det ikke bare er kommunen, men hele byen, der vil den bæredygtige vej. Det giver troen på, at det nok skal lykkes Odense at nå vores mål. At arbejdet for et bæredygtigt Odense bliver en del af byens vækst.

På vegne af Odense Byråd 2012 Borgmester Anker Boye

5


6


vision og mål Vores vision for bæredygtig udvikling i Odense I Odense skaber vi bæredygtig udvikling sammen og gør det til en del af byens vækst. Med miljøpolitikken kobles den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension af bæredygtighed.

Vores miljøpolitiske mål som skal opfylde visionen for en bæredygtig udvikling:

 Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar

 Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer

 Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense

 Odense er en ambitiøs klimakommune

 O dense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer

 Børn og unge i Odense er parate til at tage ansvaret for et bæredygtigt Odense

Sådan skal Miljøpolitikken føres ud i livet Implementering af Odense Kommunes Miljøpolitik påhviler alle politiske udvalg og skal efterleves af alle medarbejderne i Odense Kommune. Samtidig inviteres alle aktører i Odense til at tage medansvar for at udmønte Miljøpolitikken. Når Miljøpolitikken er vedtaget, udarbejdes der efterfølgende en række strategier, der vil opstille mål og beskrive de konkrete indsatser i de forskellige forvaltningsområder og ikke mindst på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune. Odense Kommune vil også i Strategiarbejdet invitere andre aktører til nye samarbejder.

På de efterfølgende sider kan du læse en uddybning af de politiske mål.

7


SOCIAL ØKONOMISK MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

Mangfoldighed

Langtidsholdbar økonomi

Mennesker med handicap

Lokal handel og erhverv herunder turisme

Sundhed og livskvalitet Sikkerhed og tryghed Integration Ligestilling

Miljøledelse, arbejdsmiljø, CSR (virksomhedens sociale ansvar)

Fattigdom og social ulighed

Eksisterende tiltag og styrkepositioner

Frivilligt arbejde

Foreninger, netværk

Kulturmiljø og kulturarv

Infrastruktur Beskæftigelse Uddannelse

Klima/CO2 reduktion (energibesparelser, vedvarende energi) Klimatilpasning Forurening (vand, jord, luft) Biodiversitet Grønne og blå områder Affald (spild, genbrug, genanvendelse) Vandforbrug Regnvand (brug, nedsivning) Miljøvenlig produktion Miljøvenlige produkter/ livscyklusanalyse Bæredygtigt indkøb (miljø, økologi, fairtrade) Bæredygtigt nybyggeri eller renovering Kollektiv transport, cyklisme, gang, delebiler, elbiler

8


Bæredygtigheds-puslespillet – en bæredygtig løsning er gennemtænkt i forhold til alle brikker Ved hvert mål har vi ”lagt bæredygtigheds-puslespillet” og gennemtænkt målet i forhold til alle tre dimensioner af bæredygtighed. Det er illustreret med en ring sat sammen af brikker i tre forskellige farver – de grønne brikker handler om den miljømæssige bæredygtighed, de blå handler om den økonomiske bæredygtighed og de orange handler om den sociale bæredygtighed. Som vist på illustrationen står hver enkelt brik for et element af bæredygtighed. For at få en god løsning skal man have tænkt over og taget stilling til samtlige brikker og vurderet, hvilke der er relevante at få med i den bæredygtige løsning. I Miljøpolitikken tager vi naturligvis udgangspunkt i den miljømæssige dimension (de grønne brikker), men vi har tænkt løsningerne hele vejen rundt i ringen, så vi samtidig får effekt på de to øvrige dimensioner. Miljøpolitikken er en af tre tværgående politikker i Odense Kommune, som sikrer bæredygtig udvikling Erhvervs- og Vækstpolitikken fokuserer overvejende på økonomisk bæredygtighed, Sundhedspolitikken overvejende på den sociale bæredygtighed, og Miljøpolitikken overvejende på miljømæssig bæredygtighed.

De tre tværgående politikker

Miljøpolitikken

Erhvervs- og vækstpolitikken Innovation Læring og uddannelse Iværksætteri Globalisering

Tre dimensioner af bæredygtighed Sundhedspolitikken Sundere arbejdsstyrke Mental sundhed skal styrkes Større lighed i sundhed Styrket indsats over for kronisk sygdom Byens rum skal fremme det sunde valg Det nemme valg er det sunde valg

9


FAKTA I 2010 vandt Odense 1. præmie i The International Awards for Liveable Communities i Chicago. Prisen gives som anerkendelse for at skabe et bære­dygtigt og attraktivt samfund. Odense Kommune har sammen med ca. 500 europæiske byer underskrevet Aalborg Commitment. Byerne vil arbejde med bæredygtig udvikling indenfor den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension.

Odense Kommune er den største jordejer i kommunen og er samtidig en af de største virksomheder med ca. 18.000 ansatte.

10

En CSR-virksomhed handler ansvarligt i forhold til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø etc.


bæredygtig udvikling i odense er et fælles ansvar Vi vil arbejde for at gøre Odense mere bæredygtig. Det er et fælles ansvar og skal sikres gennem aktivt samspil mellem Odense Kommune, borgere, erhvervsliv, organisationer, og uddannelsesinstitutioner. Den enkelte borger skal have en større bevidsthed om, hvad man kan gøre for at Odense bliver mere bæredygtig. Vi skal sammen udnytte mulighederne for at gøre Odense til et vækstområde, hvor vi skaber nye jobs, udvikler grøn teknologi og bæredygtige løsninger. Den økonomiske situation betyder, at vi er nødt til at tænke i helhedsløsninger, som har effekt på både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Derfor skal vi tænke bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør – på den måde får vi mere effekt for de samme penge. Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske, men samtidig tage højde for helheden. Bæredygtighed handler også om at sikre, at de kommende generationer har de samme ressourcer til rådighed, som vi har i dag. Derfor skal vi i Odense være med til at formindske ressourceforbruget.

Sådan gør vi: I Odense skal alle aktører tage medansvar og samarbejde om indsatser, der skaber mere bæredygtighed i hele kommunen. Det vil vi opnå via nye samarbejdsmetoder som f.eks. partnerskaber og netværk mellem kommunen, borgere, organisationer, erhvervslivet, og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. I Odense Bæredygtighedsråd vil vi videreudvikle Odenses Bæredygtighedsværktøj, så der kan komme endnu flere gode bæredygtige idéer og initiativer. Odense Kommune vil motivere til bæredygtig adfærd samt rådgive og formidle viden via kampagner, arrangementer og via de 18.000 medarbejdere i Odense Kommune. Odense skal være et vækstområde, hvor vi udvikler grøn teknologi, bæredygtige løsninger og skaber nye jobs. Det sker via dynamiske partnerskaber med lokale virksomheder gennem videndeling, udvikling mv. Mellem aktører i og uden for kommunegrænsen skal der udvikles nye bæredygtige løsninger i Odense, og skabes nye jobs i private virksomheder. Innovation og vækst hos leverandører skal fremmes. Odense Kommune har via ”Partnerskab for offentlige grønne indkøb” sammen med staten og andre kommuner opsat konkrete mål for at fremme efterspørgslen og dermed udbuddet af ”grønne produkter”. Kommunen vil indgå i samspil og dialog med private virksomheder for at dele viden og indsigt om grønne indkøb. Bæredygtighed skal tænkes ind i Odenses store bystrategiske projekter, som skal bruges til at udvikle og afprøve ny teknologi og nye løsninger. Det vil vi opnå via partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og forskningsinstitutioner. F.eks. giver den nye bæredygtige bydel i Bellinge, omdannelsen af Th. B. Thrigesgade og Havnen mulighed for at udvikle og afprøve løsninger med fokus på forskellige elementer af bæredygtighed lige fra livskvalitet og kultur til turisme og natur.

11


I Odense Kommune skal der skabes helhedsløsninger i forhold til den miljømæssige, sociale og økonomiske dimension af bæredygtighed. Bæredygtighed indgår derfor i politiske beslutninger, politikker og i daglige driftsopgaver. Al planlægning understøtter en bæredygtig udvikling og medvirker til, at forbrug af jordens ressourcer sker på en bæredygtig måde. ”Odense skal bygges indad”. 70 procent af byudviklingen frem til 2021 skal ske ved byomdannelse. Vi vil skabe en tættere by med mindre afstand mellem byens funktioner. Cykel, gang og kollektiv trafik - herunder letbanen - bliver bedre alternativer til bilen. Byens parker vil blive endnu mere brugt til leg, motion, naturoplevelser og som mødested for byens borgere.

EX Odense Bæredygtighedsråd Odense Bæredygtighedsråd blev etableret i 2010 med deltagelse af Odense Kommune og 35 aktører med kompetencer indenfor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Rådet arbejder for at fremme bæredygtige initiativer i Odense. Rådet uddelte første gang Odense Bæredygtighedspris i 2011 til Scandic Odense som belønning for, at virksomheden gennem en årrække har integreret CSR og bæredygtighed i hotellets forretningsplan. Link: www.odense.dk

EX Odense som pilotkommune Miljøstyrelsen har i 2011 brugt Odense som pilotkommune og udarbejdet et Miljøregnskab, hvor miljøpåvirkningen af kommunens samlede indkøb er beregnet. Miljøregnskabet viser, at kommunens forbrug af fødevarer, transport og energi har en høj miljøbelastning. Disse områder er derfor også i fokus i Miljøpolitikken. Odense Kommune er i øvrigt med i Offentligt Partnerskab for grønne indkøb og har forpligtet sig på konkrete mål indenfor områderne: Bygge- og anlæg, Børneartikler, Fødevarer, IT, Papir og tryksager, Rengøring og Transport. Link: www. mst.dk/publikationer

12


Det kan Odense Kommune

Inddrage borgerne og være bindeled for videndeling og samarbejde mellem aktører  Gøre det nemmere og mere attraktivt at agere bæredygtigt  Lade bæredygtighed indgå i al planlægning og beskrive bæredygtige konsekvenser i politiske sager og 

Forvalte kommunens jord med respekt for ressourcerne og potentiel forurening  Afprøve nye idéer som frikommune og videregive erfaringen både nationalt og internationalt  Bruge byens mange store projekter til at afprøve nye, innovative løsninger  Samarbejde med andre kommuner 

beslutninger

Det kan andre aktører

Miljøbevidste og aktive medborgere og foreninger fremmer fællesskab og bæredygtige løsninger  Kommunalt ejede forsyningsselskaber er med til at videreudvikle Odenses styrker inden for vand, spilde

Erhvervslivet kan arbejde med social ansvarlighed (CSR) og 

Syddansk Universitet og andre forskningsinstitutioner bidrager med nyeste viden  Miljøbevidste medarbejdere er også miljøbevidste borgere  Landbruget og gartnerierne er store aktører i Odense. Gennem dialog og samarbejde kan de medvirke til, 

vand, fjernvarme og affald

bruge gældende miljøkrav til at udvikle nye

løsningsmuligheder og skabe grøn vækst i virksomhederne

at forbrug af jordens ressourcer sker på en bæredygtig måde

Det kan vi sammen

Når vi fra starten indtænker alle tre dimensioner af bæredygtighed i vores løsning undgår vi, at der senere 

Etablere flere netværk og nye samarbejdsformer mellem kommune, virksomheder, detailhandel og bolig

Øge samarbejdet mellem kommune og etablerede netværk som f.eks. Udvikling Fyn, Miljøforum Fyn og 

Styrke Odense Bæredygtighedsråd og skabe grobund for flere nye bæredygtige initiativer i Odense  Fokus på at starte socialøkonomiske virksomheder, som dækker både miljø, sundheds- og socialområdet  Bruge og yde frivilligt arbejde i Odense   Alle kan være med til at holde Odense smuk og ren

skal tilrettes elementer, der kan fordyre indsatsen

foreninger. Gode eksempler er Odenses Klimaværk og Byaftalen mellem kommune og boligorganisationerne.

Fynske Erhverv om at sætte bæredygtighed på virksomhedernes dagsorden. Det skal ske via formidling af viden og gennemførelse af pilotprojekter.

Bæredygtighedspuslespillet viser de elementer, der er positiv effekt på: Positiv effekt i forhold til alle ”brikker” i puslespillet!

13


FAKTA Nationalt er målet at fordoble det økologisk dyrkede areal i 2020 i forhold til 2007 og øge forbruget af økologisk producerede fødevarer i offentlige institutioner til 60 % i 2020.

14

I Odense kommune dyrkes ca. 634 hektar landbrugsjord økologisk. Hvis vi får arealet op på 1000 hektar, vil vi være på niveau med gennemsnittet i Danmark.

Gartnerierhvervet i Odense er en stor producent med mange arbejdspladser og er samtidig en af kommunens største energiforbrugere. De seneste år er varmeforbruget reduceret med næsten 40 %.


Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer Indkøb af fødevarer til virksomheden Odense Kommune medfører den største miljøpåvirkning set i forhold til kommunens samlede indkøb. Ved at omlægge til klimavenlig og økologisk madproduktion kan kommunens samlede miljøpåvirkning derfor blive væsentligt reduceret. Alle aktører i Odense bruger fødevarer, som påvirker miljøet. Vi kan alle gøre en forskel til gavn for miljøet og klimaet og samtidig være med til at skabe sunde kostvaner i hele Odense Klimavenlig mad handler bl.a. om at bruge årstidens frugt og grønsager, spise mere grønt og mindre kød, mere hvidt end rødt kød samt reducere madspild. Vi arbejder ud fra den antagelse, at man ved at følge disse råd kan opnå positiv effekt i forhold til klimapåvirkning, sundhed og økonomi. En kortlægning vil belyse om dette potentiale er til stede, og den eventuelle økonomiske gevinst herved, kan man vælge at bruge til at betale merprisen for økologiske produkter. Dermed kan efterspørgslen af økologiske varer øges med positiv effekt på grundvand og bedre forhold for naturen. Fairtrade By er et koncept for kommuner, der vil arbejde med etisk forbrug i et samarbejde mellem kommunen, erhvervsliv, enkeltpersoner og organisationer. Byrådet har besluttet, at Odense ansøger om at blive Fair Trade By, når det retlige grundlag er tilstede. Fairtrade skal gennem handel forbedre arbejds- og levevilkårene for nogle af verdens fattigste bønder. Det at skabe en god økologisk tilstand i vandmiljø og natur samtidig med et bæredygtigt landbrug er en stor udfordring. Ikke mindst fordi vi samtidigt også skal forholde os til klimaudfordringer som f.eks. oversvømmede marker. Derfor er det nødvendigt, at vi løser udfordringen i et samarbejde mellem kommune, landbrug, faglige og politisk kompetente organisationer, virksomheder, borgere og andre.

Sådan gør vi: I Odense skal vi bruge flere økologiske og klimavenlige fødevarer. Odense Kommune vil kortlægge potentialet for en driftsøkonomisk neutral omlægning til klimavenlig og økologisk madproduktion. Ud fra resultatet af denne kortlægning besluttes det, hvordan et eventuelt potentiale kan udnyttes frem mod 2020 i forskellige typer institutioner. Erfaringer og resultater videreformidles til andre kommuner, virksomheder og borgere til gavn for miljøet, klimaet og samtidig understøttes sundhedsfremme gennem sund kost og kostvaner i hele Odense. Odense vil være Fairtrade By. Vi vil, når det retlige grundlag er tilstede, skabe rammerne for, at både kommunen og andre aktører bruger flere fairtrade-produkter. Derfor skal vi have et større udbud af fairtrade-produkter i Odense. Odense Bæredygtighedsråd er bindeled til lokale aktører i Odense. Der skal ske en fordobling af anvendelsen af arealer i Odense til økologisk dyrkning frem mod 2020. Når kommunen bortforpagter sine egne landbrugsarealer stilles der krav om økologisk drift. Odense Kommune vil samtidig stille arealer til rådighed for at teste nye virkemidler til at nå målene i vand- og naturplanerne, som f.eks. reduceret jordbearbejdning, energiafgrøder og miljøvenlige sædskifter. Kom-

15


munen, landbruget og grønne organisationer arbejder sammen om at afprøve virkemidler og udviklingsmuligheder for lokalt baseret økologisk jordbrugsproduktion. I Odense skal der skabes god økologisk tilstand i vandmiljøet og naturen. Kommunen arbejder for at sikre dette i kombination med et bæredygtigt landbrug og med klimaudfordringer med f.eks. oversvømmede marker. Indsatsen i vand- og naturhandleplanerne skal ske i et samarbejde med interesserede aktører. Vi vil fremme udvikling af bæredygtige løsninger indenfor gartnerierhvervet i Odense. Gartnerierhvervet er en stor producent med mange arbejdspladser. Potentialet for nye løsninger indenfor denne branche kan fortsat gavne miljøet, skabe vækst og sætte Odense på landkortet som det ”fynske grønne centrum.”.

EX Klimavenlig mad SæS ON

Grøntsager

Agurk · asparges · radise r · spidskål · spinat Knolde: kartofler, nye

Somm er

eFter år

Bladselleri · løg · porrer · squash · julesalat · radicchio · fen nikel · rucola Kål: broccoli · hvidkål · sa voykål · spidskål Rodfrugter: gulerødder · pastinak · persillerod · rødbeder · se lleri Knolde: Kartofler

Æbler

Kål: grønkål · hvidkål · ro senkål · rødkål Rodfrugter: gulerod · pas tinak · persillerod · selleri · rødbe de Knolde: jordskok · karto

fler

Brombær · hasselnødder · havtorn · hyldebær · rønnebær · svampe

Del dine erfaringer med k limavenlig mad på www.facebook.com/klim avenligmad

Hæftet er kommet til i sa marbejde mellem Odense Bæredygtighedsråd, Kold College, University College Lillebælt, Odens e Blomsterfestival, FDB og Smagen af Fyn.

Ved at følge seks gode råd kan alle lave klimavenlig mad: 1 Spis mindre kød – mest fisk og fjerkræ og mindst oksekød 2 Spis rigeligt af årstidens frugt og grøntsager 3 Spis kartofler og pasta frem for ris 4 Drik vand fra hanen 5 Tilbered ikke mere mad end du skal bruge 6 Brug lokale varer

Sådan gør du en forskel: • Enkle råd til klimavenlig mad • Facts og tips • Opskrifter

Smagen af Fyn

Kontaktinfo: Odense Kommune Bæredygtighedssekreta riatet Torben Jarlstrøm Clausen tjc@odense.dk Tlf. 24 59 76 56

www.odense.dk/klimaven

ligmad

54

1T RY

KSAG 4 Rosendahls

57

en

Hasselnødder · valnødder

Klimavenlig mad

Opskrifterne her er til dig, der gerne vil tage hensyn til klimaet, når du laver mad. Hver gang du køber fødevarer og vælger tilberedningsme tode, sætter du nemlig et ­ større eller mindre aftryk på klimaet. I Danmark stammer knap 20 proce nt af den samlede udledn ing af drivhusgasser fra landbrug og produktion af fødevarer. Der udlede s også CO , når varerne transporteres fra produ 2 centen til supermarkede t og endelig hjem til dig. Du kan være med til at gøre dette klimaaftryk m indre ved at følge seks simple tips, som du finde r i dette inspirationshæf te.

Odense Bæredygtighedsråd har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet et inspirationshæfte om klimavenlig mad.

Agurk · asparges · bønne r · forårs­ Hyben · hyldeblo mst løg · gulerødder · somm ersalat – · skovhindbær · hovedsalat, icebergsalat og rucola skovjordbær · ge derams – · tomat · ærter stænglen · skvalderkål Kål: blomkål · spidskål · Knolde: kartofler, nye

Blommer · blåbær · brombær · ferskner · pærer · vindruer · æbler

Til dig, der gerne vil tage hens til klimaet, når du laver ma yn d

ning ore entf duc Pro

Vinte r

Hindbær · jordbær · kirsebær · solbær · stikkelsbær

Vilde bær og planter

Brændenælde · bøgebla d · granskud · ramsløg · skovmærke · skovsyre · skvalderkål · tusindfryd · viol

2. oplag, november 2011

Frugt Rabarber

www.kreativgrafisk.dk ·

Årstid Forå r

KLIMAVENLIGT FORÅR

· SOMMER · EFTERÅR

Link: www.odense.dk/klimavenligmad

10/11/11 12.10

EX Biologisk bekæmpelse af skadedyr i gartnerier Der er flere gartnerier i Odense, der i stort omfang bruger biologisk bekæmpelse i stedet for pesticider til bekæmpelse af skadedyr. Det anvendes primært til produktion af tomater, agurker, peber, jordbær, krydderurter og også i forbindelse med produktion af potteplanter.

Gartneriet Markhaven Aps er Odenses største økologisk væksthusgartneri Link: www.markhaven.dk

16

· VINTER


Det kan Odense Kommune

Omlægge til klimavenlige og økologiske fødevarer i kommunale institutioner  Stille krav om økologisk drift på de arealer, der forpagtes ud  Stille egne arealer til rådighed for at teste alternative virkemidler  Vejlede om alternativer til privates brug af pesticider via kampagner mv.  Fortsat udvikle og beskytte kolonihaver i Odense 

Det kan andre aktører

Alle aktører – f.eks. virksomheder med kantiner og borgere - kan omlægge til klimavenlig kost. 

Landbruget kan omlægge til økologisk drift  Gartnerierne kan fortsat udvikle bæredygtige løsninger til gavn for miljøet og væksten  Grundejerforeninger, boligforeninger, virksomheder, borgere kan undgå brug pesticider mv.  Øget brug af økologiske varer kan skabe vækst i lokale økologiske fødevareerhverv  Uddannelsesinstitutioner og erhverv som gartnerier og landbrug kan invitere borgere indenfor 

Den økonomiske besparelse kan bruges til at købe økologiske produkter

Det kan vi sammen

Gennem fælles formidling, uddannelse og fælles arrangementer kan vi øge forbruget af klimavenlige og 

Samarbejde mellem kommune, landbrug, faglige og politisk kompetente organisationer, virksomheder og 

Aktører kan samarbejde i forhold til indsatser i vand- og naturplanerne og afprøve nye løsninger, som 

Kommunen kan i samarbejde med landbruget og grønne organisationer afprøve nye virkemidler og 

Opfylde målene for at være Fairtrade By med Odense Bæredygtighedsråd som bindeled til lokale aktører, 

Udlåne brugbare arealer til ”urban farming” (dyrke grøntsager og krydderurter på tage, balkoner, villaha

økologiske fødevarer

borgere kan medvirke til at øge det økologisk dyrkede areal

ikke fremgår af det officielle virkemiddelkatalog men alligevel kan være effektive.

fremme udviklingsmuligheder for en lokalt baseret økologisk jordbrugsproduktion, f.eks. social-farmingvirksomheder (landbrug med økologisk produktion til det lokale marked, som samtidig kan varetage sociale opgaver). når det retlige grundlag er tilstede.

ver og ubenyttede arealer i fælleskaber, der styrker lokalsamfundet og bynaturen).

Bæredygtighedspuslespillet viser de elementer, der er positiv effekt på: Lokal handel og erhverv herunder turisme, Foreninger/netværk, Beskæftigelse, Uddannelse Sundhed og livskvalitet, Frivilligt arbejde Klima, Klimatilpasning, Forurening, Biodiversitet, Grønne og blå områder, Bæredygtige indkøb, Miljøvenlig produktion

17


FAKTA Naturen og den grønne/ blå stuktur i Odense omhandler det åbne land, fjorden, skove, ådale, parker, grønne områder, vejplantninger og gadetræer, boldbaner, kolonihaver, åer, søer og grundvand.

18

Odense Kommune har 135 m2 kommunale grønne områder pr. indbygger, og ligger dermed helt i front blandt danske kommuner.

29 % af de drikkevandsboringer, hvorfra der hentes vand til borgerne i Odense, er forurenet med pesticider.


naturen er det bæredygtige livsgrundlag i odense Odense er kendetegnet ved sin grønne struktur, som især bygger på ådalene der går gennem byen, men også på grønne kiler og større områder som f.eks. Odense Fjord og Tarup Davinde. Der er et stort potentiale i at udvide og udvikle denne grønne struktur, så den bliver både varieret, attraktiv og let tilgængelig, giver bedre livskvalitet, øget biodiversitet, større sundhed og bruges som mødested for borgere. I en by, der skal være tættere, er det særligt vigtigt, at Odenses grønne struktur bevares og udvikles, og at flere funktioner kan være og styrke hinanden på samme areal. Friarealerne skal være mødesteder for borgerne, hvor de bliver sundere – både fysisk og mentalt. En af de store og vigtige udfordringer i Odense er at beskytte biodiversiteten og grundvandet. Skovog naturgenopretning er et anerkendt middel til at beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand til borgerne. Samtidig øger det den biologiske mangfoldighed og kan bruges rekreativt til gavn for borgernes sundhed.

Sådan gør vi: I Odense skal der skabes mere natur, øget biodiversitet og der skal sikres rent vand for nutidens og fremtidens borgere. Odense Kommune vil gå foran og være ambitiøse, når naturen og grundvandet sættes på dagsordenen. Vandværker, virksomheder, landbrug, lodsejere og borgere er væsentlige aktører, som skal være med til at sikre beskyttelse af natur og grundvand. Odense Kommune vil kombinere dialog og rådgivning med miljøkrav og tilsynsarbejde. Der skal være flere naturområder i Odense af høj kvalitet, og det skal være lettere at komme hen til dem. Odense Kommune vil via planlægning udpege arealer til mere natur og f.eks. i forbindelse med udmøntning af statens Vand- og Naturhandleplaner opkøbe arealer og/eller indgå frivillige aftaler med lodsejere om anlæg og pleje af mere natur. Større infrastrukturprojekter i Odense skal være en gevinst for naturen, og vi vil anlægge mere ny eller bedre natur end minimumskravet. Gener for landskab, natur og lokalsamfund skal minimeres ,og potentialer for forbedringer for natur og lokalsamfund skal maksimeres. De grønne friarealer i Odense skal have mange funktioner. Natur, grundvandsbeskyttelse, klimatilpasning og borgernes rekreative brug af naturen tænkes sammen i multifunktionelle grønne områder. Områderne skal give sundere borgere med høj livskvalitet, og der skal være plads til forskellige aktiviteter på samme areal. De store bystrategiske projekter i Odense skal bruges til at udvikle og afprøve nye løsninger, ligesom der i mindre projekter vil blive eksperimenteret og evalueret. I Odense skal der være mange rekreative tilbud i naturen til borgere og turister. Odense Kommune vil både tage hensyn til borgernes ønsker og idéer til rekreativ anvendelse samt til økonomi, æstetik og mulighed for et mangfoldigt dyre- og planteliv, når man udvikler de kommu-

19


nale arealer. Gennem forbedret markedsføring, transportmuligheder, information, naturformidling og aktiviteter skal områderne blive lettere at anvende til gavn for borgere, bosætning og for turismen i Odense. Borgeren i Odense skal gøre en væsentlig indsats for at passe på vores natur og sikre naturressourcerne for fremtidens borgere. Gennem formidling af viden, åbenhed og kommunikation vil Odense Kommune medvirke til, at alle får øget viden og incitament til at agere bæredygtigt i naturen. Odense Kommune vil samtidig inddrage borgerne i beslutningsprocesser og i udviklingen af nye løsninger, og ved at de efterfølgende får medansvar i lokalområderne. Nedsivning af pesticider og forurening af drikkevandet i Odense skal undgås. Det vil Odense Kommune via planlægning arbejde aktivt for i et samspil med mulighed for byudvikling, hvor man bl.a. prioriterer skovrejsning, og friholder de mest sårbare områder af grundvandet for byvækst. Det skal ske i samarbejde med Vand Center Syd, vandværkerne, erhvervslivet, landbrug og borgere. På sigt skal det sikres, at der ikke indvindes mere vand, end der dannes.

EX Aktiv brug af naturen De grønne områder i Odense skal indbyde borgerne til fysisk aktivitet og fremme sundheden. Der skal være rekreative muligheder, der hvor borgerne bor og færdes i deres hverdag og de grønne friarealer skal være mødested for byens borgere. Link: http://oplev.odense.dk/

EX Elmelund Der er etableret et nyt skovområde i Elmelund, der kommer til at dække i alt ca. 360 hektar som et resultat af en skov­ rejsningsaftale indgået af VandCenter Syd, Naturstyrelsen og Odense Kommune. Odenseanerne får et for Odense unikt og bynært skov- og naturområde – der samtidig beskytter grundvandet. Link: www.odense.dk

20


Det kan Odense Kommune

Stille høje landskabs, natur og miljøkrav, gennemføre tilsyn, rådgive og vejlede samt motivere til bære

dygtig adfærd Skabe flere naturområder og gøre forbindelserne mellem dem lettere  Udvikle den grønne struktur for borgere, turister og virksomheder  Arbejde integreret og tværfagligt i planlægning på alle niveauer f.eks. ved Statens vand- og naturhandle planer Fortsætte mod målet om 2000 hektar ny natur i skovrejsningsaftalen. Hér og nu: Etablere skov- og  naturområde i Elmelund Skabe multifunktionelle grønne områder, hvor natur, grundvands-beskyttelse, klimatilpasning, rekreativt  brug, sundhed og livskvalitet tænkes sammen I kommunens egne projekter – store som små – skal der holdes en høj standard for miljø og natur  Anlægge mere ny eller bedre natur end krævet ved store infrastrukturprojekter  Stille arealer og bygninger til rådighed for forskning og udviklingsprojekter  Fortsat stille krav om pesticidfri og økologisk drift på kommunens arealer og på landbrugsarealer, der  forpagtes ud Fokus på markedsføring, transportmuligheder, information, naturformidling og aktiviteter i naturen 

Det kan andre aktører

Borgere, lodsejere, landbrug og virksomheder kan tage medansvar for beskyttelse af natur og grundvand  Vandcenter Syd og private vandværker kan være med til at beskytte natur og grundvand  Private aktører kan pleje deres egne naturarealer og skabe mere natur f.eks. ved privat skovrejsning. 

Det kan vi sammen

Landbrug, erhvervsliv, Vand Center Syd, private vandværker, 

og borgere kan i samarbejde med kommunen forøge naturområderne samt beskytte natur og grundvand Odense Kommune kan inddrage borgerne i beslutningsprocesser og i udviklingen af nye løsninger, og  borgerne kan tage medansvar. Fortsætte med Odenses Grønne Råd som skaber dialog mellem kommunen og de grønne organisationer.  Vi kan samarbejde om at beskrive de enkelte aktørers bidrag til en målrettet beskyttelse af naturen og  grundvandet f.eks. en fælles kampagne for pesticidfri havedrift. Vi kan samarbejde, så vi tager hensyn til borgernes idéer, til økonomi, æstetik og biodiversitet i respekt for  naturen, når vi udvikler de kommunale arealer. Partnerskaber og samarbejdsaftaler mellem staten, andre kommuner, Odense Kommune, virksomheder  og selskaber som f.eks. Havørred Fyn.

Bæredygtighedspuslespillet viser de elementer, der er positiv effekt på: Eksisterende tiltag og styrkepositioner, Infrastruktur, Beskæftigelse, Turisme, Langtidsholdbar økonomi Sundhed og livskvalitet, Kulturmiljø, Social ulighed, Mangfoldighed Klima, Klimatilpasning, Forurening, Biodiversitet, Grønne og blå områder, Vandforbrug, Regnvand, Bæredygtige indkøb.

21


FAKTA Nationale klimamål: Danmarks energiforsyning er dækket af vedvarende energi i 2050. Danmarks el- og varmeforsyning er dækket af vedvarende energi i 2035.

Odense Kommune er Klimakommune. Vores mål er at reducere min. 2 % af kommunens egen CO2-udledning pr. år.

22

I Odense har vi et af verdens mest udbyggede fjernvarmenet. Ca. 98 % af varmeforbruget hos husholdninger, handel- og service dækkes af fjernvarme.


odense er en ambitiøs klimakommune Vi ser klimaproblematikken som andet end en trussel. Den kan være med til at skabe nye jobs i private virksomheder og opbygge viden, der kan bruges på nye markeder både nationalt og internationalt. På den måde kan klimaproblematikken være en mulighed for at skabe både nye bæredygtige løsninger og vækst i Odense. Energiselskaberne er en meget væsentlig samarbejdspartner for Odense Kommune. Vi skal fastholde, udvikle og understøtte de eksisterende selskaber for at udbrede energieffektive, bæredygtige og økonomisk fordelagtige energiforsyninger, som kan oparbejde, udveksle og eksportere knowhow. En af følgerne ved klimapåvirkningen er øgede mængder regnvand og voldsomme regnskyl. Et område ved Odense Fjord er specifikt udpeget som risikoområde for oversvømmelse. Både for Odense Kommune, borgere og virksomheder udgør klimapåvirkningen på sigt en stor potentiel sundhedsmæssig og økonomisk trussel. Der lægges fra centralt hold op til, at alle kommuner senest i 2013 udarbejder en Klimatilpasningsplan. Vi vil i Odense samtidig arbejde for at udnytte potentialet i klimatilpasningsaktiviteter og søge at bruge de øgede mængder regnvand som en ressource.

Sådan gør vi: I Odense støtter vi op om de nationale klimamål. Vi vil have en bæredygtig, uafhængig energiforsyning baseret på indenlandske energiressourcer. Odense Kommune vil i 2012 vedtage en Energiplan, som vil indeholde et mål, om at energiforsyningen i 2030 er omstillet fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning, som er baseret på vedvarende energi. Bedre udnyttelse af det store, veludbyggede fjernvarmenet i Odense. Vi styrker samproduktion af el og varme ved at udnytte overskudsvarme fra virksomhederne, ved at skabe mulighed for energilagring og tilpasning af energiforbrug, og ved at øge effektiviteten af ledningsnettet og undgå spild. Odense satser på vedvarende energi. Vi vil øge anvendelsen af vedvarende energi ved at spare markant på den energi, vi bruger og ved at sikre intelligent forsyning og forbrug. Biomasse skal i en periode erstatte kul, andelen af vind- og solenergi samt biogas skal øges, og på sigt skal vi minimere afbrænding i energiproduktionen mest muligt. Odense Kommune vil udlægge egnede arealer og også samarbejde med andre kommuner om at skabe de rigtige løsninger de rigtige steder. Produktion af energiafgrøder i Odense skal kombineres med beskyttelse af vandmiljøet, herunder grundvandet. Der skal plantes der, hvor det beskytter vandmiljøet og styrker naturen. På kommunale arealer stiller vi krav om økologisk drift af energiafgrøder. I Odense opbygger og fastholder vi en målrettet forskning på energiområdet. Vi vil bruge de mange store byfornyelsesprojekter i Odense som laboratorium for udvikling og afprøv-

23


ning af ny teknologi og nye løsninger. Vi vil etablere partnerskaber mellem kommune, virksomheder og forskningsinstitutioner. I Odense skal der arbejdes målrettet med energibesparelser i bygninger. Det vil Odense Kommune bl.a. opnå ved at stille krav, når vi energirenoverer eksisterende bygninger og når vi bygger nyt. Desuden sætter vi fokus på energibesparelser gennem lokalplaner, byggesagsbehandling, og information til borgere. Odense Kommune vil også lave forpligtende aftaler og samarbejde med den almene boligsektor, erhvervslivet, og borgerne. Klimapåvirkninger i Odense skal forebygges. Vi vil tænke klimatilpasning ind i den kommunale sagsbehandling og i den fysiske planlægning af by og veje med innovative løsninger for håndtering af regnvand. De øgede mængder regnvand bruges som ressource til at skabe en bedre natur og en styrket biodiversitet. I det åbne land skal vådområder gendannes og skovområder udbygges til at håndtere de øgede mængder vand. Alle skal tænke klimatilpasning ind i projekter i Odense, så potentielle skader kan forebygges. Odense Kommune vil kortlægge den risiko, klimaforandringerne byder os, så vi sikrer, at de øgede regnvandsmængder håndteres bedst muligt. Der laves beredskabsplaner og en klimatilpasningsplan for håndtering af eventuelle oversvømmelser.

EX Fjernvarme I fjernvarmeområdet i Odense er der en tilslutning på 98 procent, som dækkes af fjernvarme fra Fynsværket. Fjernvarme Fyn er en vigtig samarbejdspartner, når det handler om at opnå en fossilfri energiforsyning i Odense. Vattenfall, som ejer Fynsværket, har en vision om at være blandt de førende, når det gælder udvikling af miljømæssig bæredygtig energiproduktion. Link: www.fjernvarmefyn.dk

EX Energihåndværkere Odense Kommunes første hold Energi­ håndværkere blev uddannet i marts 2012. Energihåndværkerne har særlig viden om energirenovering og er med til at fremme energirenovering både hos kommune, borgere og virksomheder. Link: www.groenerhvervsvaekst.dk/odense

24


Det kan Odense Kommune

Fortsat stille energikrav til kommunens egne nybyggerier og renoveringer  Informere og rådgive borgere om energibesparelser og klimatilpasning  Samarbejde med andre kommuner om at øge vedvarende energiproduktion  Være intelligent efterspørger i indkøb og fremme innovation og vækst hos leverandører  Stille krav om økologisk drift af energiafgrøder på kommunens arealer  Tænke klimatilpasning ind i den kommunale sagsbehandling og i den fysiske planlægning af byen og stille 

krav til håndtering af regnvand Tage initiativ til samarbejde og vidensdeling mellem energiaktører i Odense 

Afprøve nye løsninger som frikommune 

Det kan andre aktører

Forsyningsselskaberne, f.eks. Fjernvarme Fyn er afgørende aktører for at opnå fossilfri energiforsyning i 

Odense Uddannede Energihåndværkere kan fremme energirenovering hos private borgere og hos virksomheder  Overskudsvarme fra virksomheder kan udnyttes. F.eks. får ca. 800 husstande varme fra Dalum Papir A/S  Udnytte synergien mellem forskning, uddannelsesinstitutioner og erhverv til at skabe vækst i Odense  Landbruget er energileverandør i form af biogas, biomasse og overskudsvarme og kan samtidig bidrage  til regnvandshåndtering Tænke klimatilpasning ind i renoveringsprojekter og ved nybyggeri  Bruge regnvand som ressource i nye løsninger, der kan give grøn vækst 

Det kan vi sammen

Arbejde med indsatser for at nå målet om at energiforsyningen i 2030 er omstillet fra brug af fossile 

brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning, som er baseret på vedvarende energi. I den bæredygtige bydel i Bellinge arbejder der f.eks. med opstilling af solcelleanlæg Arbejde for incitamenter, der giver bedre muligheder for at udnytte overskudsvarme fra virksomheder  Indgå aftaler og forpligtende samarbejder  Udnytte etablerede netværk som f.eks. Udvikling Fyn, Miljø Forum Fyn, Erhvervskontakten i Odense  Kommune og Klimaværket Samarbejde mellem Odense Kommune og vandforsyninger i Odense  Dialog og samarbejde med lodsejere i områder, der er berørt af store mængder regnvand med fokus på  muligheder og samspil f.eks. om projekter, der kan fungere som inspiration Partnerskabsaftaler mellem interessenter som f.eks. forsikringsbranchen, virksomheder, arkitekter,  grundejerforeninger, boligforeninger mv.

Bæredygtighedspuslespillet viser de elementer, der er positiv effekt på: Beskæftigelse, Uddannelse, Langtidsholdbar økonomi, Eksisterende tiltag og styrkepositioner, Netværk, Lokale erhverv Sundhed og livskvalitet, Sikkerhed og tryghed Klima, Miljøvenlig produktion, Bæredygtig nybyggeri eller renovering, Klimatilpasning, Affald, Bæredygtige indkøb, Grønne og blå områder, Regnvand

25


FAKTA Transportsektoren bidrager med ca. 30 % af den samlede CO2-udledning i Odense Kommune. Heraf stammer 90 % alene fra biltrafik.

26

Elbiler kan i dag køre 130-160 km på en opladning. Intelligent styring af opladningen sikrer, at bilen oplades, når der er overskud af vedvarende energi på elnettet. 90 % af det gennemsnitlige daglige kørselsbehov ligger indenfor 100 km.

Odense fik som de første i Danmark den første elbils-taxi i 2012.


Odense har et sammenhængende trafiksystem med fokus på bæredygtige transportformer I 2009 vedtog Odense Byråd en Trafik- og Mobilitetsplan for perioden 2008-2020. Planen skal sikre et sammenhængende bæredygtigt transportsystem i Odense, med fokus på gang, cykling og kollektiv trafik samt på samspillet og mulighederne for at koble løsninger mellem de forskellige trafikanter. Der er i planen opstillet en række mål og løsningsmuligheder, som man i dag og i de kommende år vil vurdere nærmere og tage endelig stilling til. Det skal være muligt for alle, også det voksende antal ældre borgere at komme rundt i Odense, og samtidig skal miljøbelastningen fra trafikken reduceres. Odense Byråd har besluttet at etablere en letbane, som vil styrke den kollektive trafik i Odense. Letbanen vil medvirke til at reducere luftens sundhedsskadelige kvælstofoxider og partikler i midtbyen, og CO2- udledningen bliver mindre ved brug af vedvarende energi. Cyklisme er godt for både miljø, sundhed og økonomi og Odense er Cyklisternes by. Det skal den fortsat være, og vi vil samtidig arbejde for at gøre Odense til en mere fodgængervenlig by. Øget brug af hybrid- og elbiler vil give mindre luftforurening og støj i midtbyen og dermed gavne borgernes sundhed. Jo flere ladestandere, der hurtigt kan oplade bilerne, jo mere attraktivt bliver det at købe en elbil.

Sådan gør vi Den kollektive trafik i Odense skal være et bedre alternativ til privat bilisme. Vi vil give den kollektive trafik et imageløft og fremhæve fordelene. Der skal være en klar sammenhæng mellem kollektiv trafik, cyklisme, gang, delebiler m.m., så de samlet set danner en ”dør til dør”løsning som et reelt alternativ til privatbilismen. Den kollektive trafik skal gøres mere attraktiv med bl.a. nye transportmuligheder som letbanen og ved at sikre, at der er mange, regelmæssige afgange. Letbanen skal være rygraden i Odenses kollektive trafik. Når letbanen tages i brug, omlægges busruterne for at få det bedste samspil til letbanen. Letbanen skal være omdrejningspunktet for at koble den kollektive trafik sammen, og vil koble til alle trafikarter: tog, bus, cykel, gang og bil (via Park og Ride). Byomdannelsen vil ske omkring letbanen og ved brug af vedvarende energi kan den være med til at mindske CO2-udledningen. Cyklisternes By skal styrkes. Odense Kommune vil f.eks. forbedre cykelparkeringen, og gøre det tryggere og lettere at være cyklist i Odense. Cykelturen i Odense skal være spændende og omgivelserne skal indbyde folk til at cykle. I nye boligområder skal der være gode cykelforbindelser til skole og institutioner. Odense skal være en fodgængervenlig by. Vi vil skabe bedre muligheder for fodgængere og skabe gode byrum, interessante fodgængerforbin-

27


delser og pladser, der indbyder folk til at gå og bruge byen. ”Playspots” og lignende lege- og motionstilbud er et middel til at få flere til at bruge byen som fodgænger. Hybrid- og elbiler skal være et reelt alternativ til almindelige biler i Odense. Der skal være tilstrækkeligt med ladestandere og mulighed for batteriskiftestationer i byen. Miljøbelastningen fra privatbilismen i Odense skal reduceres. Det kræver reduktion af biltrafikken og omhandler både forurening ved NOx, partikler og støj i midtbyen. Odense Kommune vil sætte fokus på reduktion af støj og luftforurening ved hjælp af trafikplanlægning og beregningsmodeller. Det vil gavne både miljøet og borgernes sundhed. Der skal også arbejdes for at få den tunge trafik til at bruge flere alternative brændstoffer. Vi vil skabe trafiksikkerhed og tryghed i Odense. Det vil vi gøre ved at udbedre ”sorte pletter” og gennem kampagner, der er målrettet specifikke målgrupper som f.eks. skolebørn og cyklister. Alle trafikale grupper skal kunne komme rundt i Odense. Der skal f.eks. være gode parkeringsforhold med særlige fordele for elbiler, og det skal være lettere at finde parkeringspladser, så man undgår at køre omveje i bymidten.

EX Cyklisternes by Odense Kommune er Cyklisternes by – og blev derfor udvalgt til at deltage på Verdensudstillingen Expo i Kina. Hvis man motionerer ca. 30 min om dagen – f.eks. ved at cykle lever man ifølge Sundhedsstyrelsen fem år længere, end hvis man ikke motionerer. Det er samtidig langt billigere at cykle end køre i bil, og der er ingen CO2-udledning. Link: www.odense.dk/cyklisternesby

EX Letbanen Letbanen vil fungere som rygraden i den kollektive trafik i Odense og forbinde 35.000 boliger med 23.000 uddannelsespladser og 33.000 arbejdspladser. Letbanen er en moderne udgave af en sporvogn, kører på vejen - for det meste i eget tracé og kører hvert 10. minut. Den vil køre fra Tarup via Odense Banegård Center til Nyt OUH/SDU til Hjallese station i 2020. Link: www.odense.dk/letbane

28


Det kan Odense Kommune

Gennem planlægning sætte fokus på bæredygtig trafik  Styrke Odense som Cyklisternes By  Gøre letbanen til rygraden i den kollektive trafik  Skabe gode byrum, parker og fodgængerforbindelser  Arbejde for at reducere støj- og luftforurening fra trafikken  Gøre det nemt at opsætte ladestationer til elbiler, når der byplanlægges  Købe flere elbiler til kommunens bilpark  Opfordre til at kommunens ansatte bruger cyker og elcykler i stedet for biler i arbejdstiden  Gøre det lettest muligt for alle typer trafikanter at komme rundt i Odense  Sørge for gode parkeringsforhold  Gennem planlægning sikre trafiksikkerhed og tryghed 

Det kan andre aktører

Fynbus er en af de afgørende aktører i arbejdet med at gøre den kollektive transport mere attraktiv ved 

Private virksomheder kan etablere ladestandere og batteriskiftestationer til elbiler  Private virksomheder kan bruge elbiler som firmabiler, og på den måde øge kendskabet og interessen hos 

Ældre som har vanskeligt ved at cykle og unge som fordre brug af bil nr. to i familien kan bruge elcykel 

Virksomhederne kan bruge firmacykler, firma-el-cykler og firmaelbiler som transportmiddel til deres 

at sikre mange afgange og sørge for at det er nemt at komme til og fra bussen

medarbejderne ligesom taxaselskaber og andre vognmænd ved køb af elbiler kan være med til at gøre borgerne interesserede i elbiler som alternativ medarbejdere

Det kan vi sammen

Odense Kommune kan arbejde sammen med f.eks. Region Syddanmark og Fynbus om at gøre den kol

Odense kan være et ”innovationslaboratorium”, hvor erhverv og forskere kan afprøve idéer, f.eks. i de 

lektive trafik mere attraktiv

store bystrategiske projekter

Elbilforhandlere kan arbejde sammen med bl.a. Odense Kommune om kampagner, der skal få flere bor

Skabe rammer for og opstille ”Play-spots” og lignende lege- og motionstilbud i Odense 

gere og virksomheder til at købe elbiler

Bæredygtighedspuslespillet viser de elementer, der er positiv effekt på: Eksisterende tiltag og styrkepositioner, Infrastruktur, Langtidsholdbar økonomi, Lokal handel/erhverv/turisme Handicappede, Mangfoldighed, Sundhed og livskvalitet, Sikkerhed og tryghed Klima, Forurening, Kollektiv Transport/Elbiler

29


FAKTA dense Kommune O er i kontakt med kommunens mange børn og unge hver dag. Det giver mulighed for at formidle viden om bæredygtig adfærd.

30

er er rigtig gode D erfaringer med projekter i samarbejder mellem Odense Kommune og organisationer fx. Haver til maver, Grønt Flag, Grønne Spirer.

Der er mange aktører i Odense, der tilbyder gode muligheder for, at børn og unge i Odense kan få forståelse for bæredygtig adfærd.


Børn og unge i Odense er parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt Odense Bæredygtighed handler om at overgive kloden til næste generation i en bedre stand – derfor starter indsatsen for en bæredygtig udvikling også hos byens børn og unge. Det er helt afgørende, at børn og unge i Odense bliver parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt Odense. Odense Kommune har en enestående mulighed for at udnytte den daglige kontakt med børn og unge i f.eks. institutioner, skoler, ungdomsskoler og klubber til at formidle viden og indsigt i miljømæssig og bæredygtig adfærd. Samtidig er der et stort udbud af faciliteter og tilbud til børn og unge i Odense, som skal udnyttes til at give børn og unge kendskab til og forståelse for, hvad en bæredygtig udvikling er, og hvordan de selv kan bidrage til udviklingen. De kan samtidige være gode ambassadører for miljømæssig og bæredygtig adfærd i forhold til andre borgere i Odense. Det handler om at skabe begejstring og engagement hos Odenses børn og unge og give dem en følelse af ”Yes we can!”, ”Yes we will!” and ”Yes we do!”.

Sådan gør vi Børn og unge i Odense skal vide, hvad en bæredygtig udvikling er, og hvordan de selv kan bidrage til udviklingen. Vi vil skabe projekter og kampagner med et miljømæssigt og bæredygtigt indhold. Det skal ske i samarbejde mellem institutioner, skoler og relevante aktører med børn og unge som målgruppe. Miljø og bæredygtighed skal have et særligt fokus i undervisningen og pædagogikken i Odense. Vi vil i højere grad indarbejde et miljø- og bæredygtigt perspektiv i de lovpligtige lærerplaner og fagplaner i dagsinstitutioner, skoler og SFO. Desuden kan der f.eks. udbydes særlige valgfag om miljø og bæredygtighed i skolerne. I Odense opfordrer vi til, at børn, unge og deres forældre cykler eller går til skole og til institutioner. Vi vil gennemføre projekter, som skal få børn og unge til at bruge cyklen i skoletiden og omlægger tilkørselsforholdene til en række institutioner og skoler, så biltrafikken begrænses. Det gavner både børnenes sundhed og miljøet. I Odense skal børn og unge vokse op som miljøbevidste borgere. Der skal være flere projekter til glæde for flere børn og unge. Allerede i dag findes der mange gode bæredygtighedsprojekter hvor Odense Kommune arbejder sammen med forskellige organisationer. Organisationernes faglighed løfter kvaliteten af projekterne, og vi vil derfor arbejde for flere af den type projekter.

31


Odense har allerede mange velfungerende faciliteter og arrangementer, og vi skal udnytte læringspotentialet i forhold til børn og unge endnu mere. F.eks. har Naturskolen Vigelsø og Naturskolen Åløkkestedet gode naturvejledere, bygninger og faciliteter til at undervise børn i. Stige Ø er et stort, spændende lege- og motionsområde, og i Musikrummet i Højby kan børnene selv lave lyde og musik på store udendørs instrumenter. Arrangementer som Fjordens Dag, Cykelsommerskole og Åens dage er unikke muligheder for at give børn og unge læring om natur og bæredygtighed.

EX Stige Ø En række områder og steder som f.eks. Stige Ø er indrettet til, at man kan cykle og køre ud og bruge områderne og faciliteterne. Der er lege- og motionsfaciliteter, der sammen med områdets varierede natur, giver mange oplevelses og læringsmuligheder. Link: http://oplev.odense.dk/

EX Haver til maver I 2011 tog Odense Kommune i samarbejde med University College Lillebælt og Haver til Maver det første spadestik til mere natur i skolen. ”Haver til Maver” er et udeskoleprojekt for odenseanske skoleelever. I udekøkkenet tilbereder eleverne grøntsagerne sammen med en kok, og sammen med naturvejlederen går de på opdagelse i haven, ved vandhullet eller i skoven. Igennem et skoleår oplever eleverne at blive undervist i natur/teknik, landbrug, madlavning, sunde madvaner og meget mere. Haven bliver også en del af uddannelsen for kommende pædagoger og lærere ved University College Lillebælt, der løbende vil komme i haven for at afprøve nye metoder til at arbejde med maddannelse samt mad- og måltidspædagogik. Link: http://havertilmaver.wordpress.com/

32


Det kan Odense Kommune

Udnytte den daglige kontakt med børn og unge til at formidle viden og indsigt i miljømæssig og bære

Indarbejde et miljø- og bæredygtigt perspektiv i lærerplaner og fagplaner, og udbyde særlige valgfag i 

Efterspørge frivillige og samarbejdspartnere til projekter for børn og unge  Via bæredygtighedsperspektivet lære børn og unge om aktivt medborgerskab. Det giver børn og unge 

Indrette tilkørselsforholdene ved skoler og institutioner, så det opfordrer til at cykle og gå  Bruge den natur, der er tæt på byen, som inspiration til leg og læring, f.eks. bruge regnvand – alle børn i 

Omlægge til klimavenlig og økologisk kost i institutionerne og skolekantiner  Gennemføre projekter som f.eks. ”Cykelglad skole” 

dygtig adfærd

forhold om miljø og bæredygtighed i skolerne

ansvar, viden og idéer til, hvordan vi sammen kan blive mere bevidste om bæredygtighed

verden elsker at lege med vand.

Det kan andre aktører

Virksomheder og andre organisationer kan bidrage med faglighed og stille rammer til rådighed for børn 

Uddannelsesinstitutioner kan bevidst fokusere på, hvordan udeliv, natur og bæredygtighed kan indgå i 

og unge, så de kan afprøve og lære i praksis

pædagogik, læring og undervisning. På den måde kvalificerer vi fremtidige lærere og pædagoger til at flytte undervisningen udendørs og give børnene et grundlæggende godt natursyn og grundlæggende viden om bæredygtig adfærd

Det kan vi sammen

Gennemføre projekter og kampagner for børn og unge med et miljømæssigt og bæredygtigt indhold  Skabe flere projekter som ”Haver til maver”, ”Grønt Flag” og ”Grønne Spirer”  Bruge frivillige i undervisningen, så f.eks. naturvejledere eller ældre fortæller den levende historie i stedet 

Lade børn og unge komme på besøg på virksomheder, så de får interesse og forståelse for miljøteknologi 

Give mulighed for at dyrke skolehaver og give viden om sund kost og miljø  Udnytte steder og arrangementer, så børn kan møde naturen både i skole og fritidsliv 

for læreren

indenfor bl.a. energi, klima, vand og affald og senere vælger uddannelser indenfor dette felt.

Bæredygtighedspuslespillet viser de elementer, der er positiv effekt på: Positiv effekt i forhold til alle ”brikker” i puslespillet.

33InRf reags ntvr uakn tdu r

BVe asnk dæf oftr ibg reul

Ud dAaf fnan lde lse

lse lde fnan dAaf d U

BVe sge

InCdSkR øb

LokB ay ltgegr ehrvie rv

M an g K fuo lltdu irg h

ed d he irg lltdu o u f ngK

ivespcoyskiltuiosner StyLrk

TØrka onns p om ori t

orit om nsp kaon TØr

S Mailm jøalerb dejld se

se dejld b jøaler Mailm S

StyLrikvespcoyskitlu iosner

r kntdu vrua gsnt frea InR

øb InCdSkR

sge reul tribg fof kdæ asn

rv ehrvie ltgegr ay B Lok

CO2 -Nre ad tuurk tio n

ed liegdh nl duh cSiua So

KB lim ioa dtiv ile prassin teint g

ng lid gthile LiTgreys

Forurening

Integration

teint g prassin ile dtiv ioa lim KB

LiTgreysgt hile lid ng

tion tuurk ad -Nre 2 CO

e eedd gphp cllai idvi Fnr Ha

HaF nridv i c l laigp hpe edd e

M a

S o c S iuanl duhlie gdh ed


Byg ger i

Ligest illing

Integration

ulig he d

ed ndh Su

Soc ial

ed Trygh

Sam arb ejd e

Inf ras tru kt ur Be sk æ ft ig el

Forurening

lse

ed

M an g fo ld ig h

r ltu Ku

Indkøb

Tra ns po rt

i om on Øk

Livscyklus

Styrkepositio ner

else øled Milj

CSR

nd va gn Re

erv erhv alt Lok

se

ug br or df an

illi gh ed

Fr iv

e ed pp ca

e nn da Ud sning atilpa Klim

i nd Ha

tion duk -re 2 CO

Biodiv ersit et Na tur Af fa ld

V