Page 18

DERCNMECSADNR ONKĝSICNØØPTEØE

"HTHJHX@CMQ OPINIÃO

A3

/ØGNUEQMADNQØ*NRęØ-EKNØQECEBETØMAØSAQDEØDERSAØREWSA FEIQAØSQABAKHADNQERØ DAØCNMRSQTėĔNØCIUIKØDAØIMICIASIUAØOQIUADA /RØ SQABAKHADNQERØ Ø QEAKIYAUALØ TLAØ LAMIFERSAėĔNØ OACĝFICAØ QEIUIMDICAMDNØ Manaus, 10 de maio de 2014 LAIRØARRIRSĚMCIAØđØRAĨDEØEØLEKHNQERØCNMDIėĤERØDEØSQABAKHN ØPTAMDNØNØGN UEQMADNQØDECIDITØQECEBĚ KNRØ.NØEMCNMSQN Ø*NRęØ-EKNØEKNGINTØNØLNUILEMSNØ OACĝFICNØEØQECEBETØTLAØOATSAØCNLØARØQEIUIMDICAėĤERØDAØCASEGNQIA ÖKHJ

MNØMĨLEQNØDEØEKEISNQERØAO SNRØAØUNSAQØMARØEKEIėĤERØDE /RØSQABAKHADNQERØDAØCNMR NTSTBQNØ SQTėĔNØCIUIKØRNLALØLAIRØDEØ $EØ ACNQDNØ CNLØ BAKAMėNØ ØLIKØSQABAKHADNQER OAQCIAK Ø NØ OKEISNØ DERSEØ AMNØ ýØ NØ PTEØ GAQAMSEØ NØ 3IM CNMSAQĒØCNLØ ØLIKHĤERØ DICASNØ DAØ #NMRSQTėĔNØ #IUIKØ DEØEKEISNQER 3IMSQACNLEC  %LØ  Ø FNQALØ  Ø LIKHĤERØ )RSNØ QEOQEREMSAØ ąLHASQÖ@NPDDLCHCMQ ATLEMSNØ DEØ Ø LIKHĤERØ DEØ EKEISNQER /Ø3IMDICASNØDARØ%LOQERARØ DEØ 4QAMRONQSEØ DEØ 0ARRAGEI 1DBMLGDBHKDLRM QNRØDNØ%RSADNØDNØ!LAYNMARØ 3IMESQAL ØSEMSNTØEWOKICAQØAØ !NØOAQSICIOAQØDAØONRREØDAØ AOQEEMRĔNØ DEØ MNUEØ UEĝCTKNRØ MNUAØOQERIDEMSEØDNØ42%!- Ø DAØELOQERAØ%TCASTQ ØOEKAØ0N DERELBAQGADNQAØ 3NCNQQNØ KĝCIAØ2NDNUIĒQIAØ&EDEQAKØ02& Ø 'TEDER Ø NØ GNUEQMADNQØ *NRęØ MAØ LAMHĔØ DERSAØ REWSA FEIQAØ -EKNØFEYØPTERSĔNØDEØEKNGIAQØ  ØMNØONQSNØDAØ#EARA NØDERELOEMHNØDNØEW^OQERI DEMSEØ &KĒUINØ 0ARCAQEKKI Ø MNØ "SJN@ÖCMÖ(/5 OKEISNØOARRADNØ

±

DJTHQDKRDKNM

QERNKUETØCNBQAQØ%ØȫTRSALESEØ ELØęONCAØDEØEKEIėĔN #HJK@ÖDÖ+SJ@ /Ø4QIBTMAKØ3TOEQINQØ%KEI SNQAKØ 43% Ø LAMSEUEØ DTARØ DECIRĤERØ PTEØ AOKICAQALØ LTKSAØ đØ OQERIDEMSEØ $IKLAØ 2NTRREFF ØANØEW OQERIDEMSEØ ,TKAØEØANØ04 ØONQØOQNOAGAM DAØAMSECIOADAØMARØEKEIėĤERØ DEØØ /PHKDHP@ÖKSJR@ .AØ OQILEIQAØ QEOQEREMSA ėĔN Ø$IKLAØFNIØLTKSADAØELØ2Ø ØLIKØEØNØDIQESĢQINØMACINMAKØ DNØ 04 Ø ELØ 2Ø Ø LIK Ø UAKNQØ QEDTYIDNØ OAQAØ 2Ø Ø LIKØ MAØ RERRĔNØDEØNMSEL

!ØMNSAØEWOKICAØPTEØNØLNSIUNØ +HQSP@ 2DFSLC@ÖKSJR@ÖÖ DAØ AOQEEMRĔNØ FNIØ NØ ASQARNØ .AØ REGTMDAØ DECIRĔN Ø ,TKAØ MNØ OAGALEMSNØ DNØ )LONRSNØ /ØGNUEQMADNQØKELBQNTØPTEØ RNBQEØ0QNOQIEDADEØDEØ6EĝCTKNØ FNIØTLØOKEISNØCNLØbLTISAØKI EØ$IKLAØFNQALØLTKSADNRØELØ !TSNLNSNQØ)06!  RTQAØ EØ LTISAØ CNLOESĚMCIA Ø 2ØØLIKØEØNØ04ØDEØ3ĔNØ0ATKNØ ARREGTQAMDNØNØUEQDADEIQNØDI QECEBETØOEMAØDEØ2Ø ØLIK 1DQDPT@ QEISNØDEØERCNKHAØDNØEKEISNQc !MJĒM 0AQAØPTEØAØONOTKAėĔNØMĔNØ $LTDPFMLG@CM -EGA 3EMAØ ERSĒØ ACTLT FICARREØ OQEȫTDICADAØ CNLØ AØ FAKSAØ DEØ CNKESIUNR Ø ARRILØ /ØUEQEADNQØ-ARRALIØ-IJIØ KADAØ EØ DEUEØ OAGAQ Ø MERSEØ PTEØ AØ DIQEėĔNØ DAØ ELOQERAØ 03, Ø ERSĒØ OQENCTOADNØ ELØ RĒBADN Ø ØNØOQĚLINØDEØ2Ø ØLIKHĤERØ SNLNTØ CNMHECILEMSNØ DNØ OARRAQØUEQGNMHAØMAØ#NOA /ØRNQSEINØDNØCNMCTQRNØØ FASN ØNRØUEĝCTKNRØAOQEEMDI )RSNØ ONQPTEØ NRØ SEQLIMAIRØ DNRØFNQALØRTBRSISTĝDNRØONQ DEØ ģMIBTRØ ERSĔNØ CNLØ Ø NRØ REQĒØ QEAKIYADNØ AØ OAQSIQØ DARØ HØHNQĒQINØDEØ"QARĝKIA ØMNØ ģMIBTRØQEREQUARØ BAMHEIQNRØRTȫNR _Ø 6ALNRØ OARRAQØ UEQGN #ALIMHĔNØDAØ3NQSEØDAØ#AIWA Ø 5@HÖQDÖJHKN@P MHAØ%ROEQNØPTEØNRØSTQIRSARØ PTEØ ERSĒØ ELØ 5BEQABAØ -' Ø EUISELØNRØSEQLIMAIRØ^ ØAÜØQ ERSACINMADNØMAØ0QAėAØ6ICEM SIMNØ2NDQIGTERØDAØ#TMHA /Ø3IMESQALØØIMFNQLA ØAIM LNTØNØOAQKALEMSAQ DA ØPTEØȫĒØERSĒØQEAKIYAMDNØNRØ 3DKÖRDKNM OQNCEDILEMSNRØCABĝUEIRØOAQAØ /DPFSLR@PÖLĒMÖMEDLCD AØPTISAėĔNØDNRØDęBISNR !ØAONRSAØLĝMILAØMAØ-EGA /Ø UEQEADNQØ MIRREIØ SĒ 3EMAØęØDEØ2Ø ,@HQÖDJDHRMPDQ CEQSN %ØONDEØREQØFEISAØASęØđRØHØ /RØ BAMHEIQNRØ DNØ 4EQLI /Ø4QIBTMAKØ3TOEQINQØ%KEI MAKØ4ØERSĔNØRTȫNRØHĒØLTISNØ HNQĒQINØDEØ"QARĝKIA ØDEØHNȫE Ø SNQAKØ43% ØAONMSAØPTEØHNT SELONØ/ØPTEØREØPTERSINMAØęØ ELØPTAKPTEQØTLAØDARØLAIRØDEØ UEØ CQERCILEMSNØ DEØ  Ø ONQØ PTEØ RĢØ AGNQAØ -ARRALIØ ØLIKØKNSęQICARØDNØOAĝR 

$JTHQ

"HPMÖ

MNHLH@MDKRD

2SQRDL

!ÝØIGIDNRØ OEKAØ DNRØĨKSILNRØØAM TLAØ UEYØ ^Ø CNL AOAGĔNØ EKęSQICN Ø AØ QEOEMRAQØ HĒBIS CNMCEMSQAQØ ERFNQ NØ DEROEQDĝCINØ !Ü LTMDNØCNMSELON OEMRALEMSNØLĒG REØAȫEISAQĔNc ØNTØL IMABAKĒUEKØMNØRTO MECERRIDADERØ ON OQNUIDĚMCIAØDIUIMA $EUELNRØ TRAQ OAQAØ AØ BTRCAØ DE OEQLISALØTSIKIYAQØ DEØFNQLAØLAIRØRE LESAØ ERREMCIAKØ D RTRSEMSĒUEKØASEM DADERØOQEREMSERØR BEL ERSAQØDARØGE 5LØEKELEMSNØI EPTAėĔNØ ęØ NØ TRN SEQIAIRØPTEØREØEM CNMUEMCINMNTØCHA RTRSEMSĒUEKc ØSEL MNRRNØALBIEMSEØC SEMSĒUEKØ#TRSNR Ø" GIARcØb'QEEMIMGØ/ "EMEÜØSRØAMDØ3SQA DNØMNQSE ALEQICA

Clipagem tjam 10, 11, 12 5 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you