Page 1

./

TISZTA

SZIVVEL

91/92 1


TARTALOM

APÁCZAI

NAPOK PROGRAMJA

RIPORT EGY FELVONÁS BAN TISZTA SZIVVEL PÁLYÁZAT VERSEK-NOVELLÁK ANARCHIA 1'UGGYÁ'rOK-E FILl-1S ZE~1LE LÉZER VARGA MONIQUE

RAJZA

HÁTULNÉZET

Az Apáczai

Csere János Gyakorló

Felelős kiadó: dr. ?feiffer

Gimnázium

iskolaújságja

Ádám

Főszerkesztő: Szerkesztök:

Dienes

Botond, Pála Károly, Lektor:

2

Bohus Eszter

Ibolya,

Hegedűs

Tabák Kata

Balázs,

Bánfi


AZ APÁCZAI

március

NAPOK PROGRAMJA

12. (csUtörtök)

délelőtt:

ah - "hatalomátvételi" fordított

órák - a szünetekben

által szervezett délután:

ceremónia a diákigazgató

programok

sportversenyek lSh - Károlyházy

Frigyes előadása

a mikrovilágra

Pillantás

címmel

16h - l'áncház - Filmklub 17h - Volt Apáczaisok

Klubja

a vendég Bornai Tibor 19h - Színház

március

13. (péntek)

délelőtt:

yh - a sportversenyek loh - beszélgetés

döntói

Tabódy

Istvánnal

- Trójai háború llh - előadások: délután:

földrajz,

1230 - hangszerbemutató

kémia

- tanárkórus

lSb - Bábeldélután 16° - f'ilmklub - Volt Apáczaisok a vendég Bereményi

Klubja

Géza

HJh - Jv1aszkabál

3


Riport egy felvonásban

NARRÁ1'OR: Az

olvasó

értékel.

akkor is van véleménye. veszi

a

lapot,

jelez valamit.

az

fel tétlen

milyen

hogy eddig

butaság

Erénye az Gj,

meghatározott

volna

lényeg persze, hogy minden érdemes

Legnagyobb mert

jobb

helyességi RIPORTER:

baj,

ne

címU Gjság.

hogy

Jó, vagy rossz.

az állandó

szerkezet,

~s természetesen

és a

JÓ írás,

jó, hogy van.

cikk csak azért jelent meg,

Emelett

a helyesirási

és nyelv-

hibák voltak igazán igazán kínosak.

Máshogy

isten

ha ek6lr6l

viszonyilnék

közvetlenebb

érte.

máshogy,

jelenlegi

nyil ván nem

adj

de

(kitartósan)

számban volt néhány igazán

n~m volt helyette.

hogya

jongania

profil,

odafigyelni.

Mit csinálnál

ség között

SZIVVEL

azt mondani,

átka volt, hogy néhány

FÖSZERKESZTÖ: hiszem,

a TISZTA

tartósan

jelenti,

(volt) a lap?

FÖSZERKESZTÖ:

melyekre

hogy ha a nyájas olvasó

pozi tiv értékelését

Azt biztosan,

Szerinted

á

Nem állítható,

280 diákot és tanárt érdekelt

RIPORTER:

is sz n j a publikálásra,

Ha nem

az egészhez.

apá cza.i sok

viszonyt

kezdhetnéd?

többsége

lehetne

Már mern ~gazán

és a szerke sz t

kialakitani.

ö

-

Ami nem

kell mindenkiner:::.i rn i a az ú js qba , vay y raá

Oe jelenleg

az apáczaisoknak sincs

kisebbsége

között igazi párbeszéd

alakulhatna

dig ez volna a TISZTA SZIVVEL

meg,

az a j(isebb része akikkel,

vayy

r:::i az Gjság hasábjain

egyik funkciója.

akik - pe-

Most csupán egy

Jo<.

maroknyi

~~ber

van, akik niába

bármilyen

kéne ahhoz, hogy kevésbé aloat6r színezete

4

lelr:::esek, ennél több legyen a dolognak.


RIPORTER:

Ez mindenl

FŐSZERKESZTŐ: szervezni

Nem, természetesen

az

feladatokat;

j s áqk

ű

így

é

sz Lt.é s t ,

talán

vagyis

kisebb

hiba. Emellett megpr6bálnék

nem. Megpr6bálnám

jobban meg-

egyenlöbben

lenne

a kapkodás

tBbb időt forditani

é

elosztani

a

s kevesebb

a

az "új generá-

ci6ra". RIPORTER:

Mi volt a legnagyobb

F0sZERKESZ~0. je:

Pála

A

Károly

~ISZTA SZIVVEL k

ü

Lön

sz

émo

tavalyi

t,

hogy

Hányast

FÓSZEH.KESZ'I'Ő:Ha T6th Attila) RIPORTER:

nem

volt,

érte

el a

adnál magadnak sz

í

qo r

ú

az Btlet

sokkal

előtte

k

ív

á

kellett

n t; színvonalat;

szerzój

c t ki a

ö

csinálni

a

valamint

volt.

Főszerkesztő?

tizedesha tárt

állapí tok me q

ld. :

••.3-t.

Nem

az "utols6 sz6 jogán"?

volna

újság - a szerkeszt6ségen zi, legalább

nem

de

Maga

is elég nagy "bakIBvésem"

Mit mondanál

FŐSZERKESZTŐ:

kUlBnkiadás.

2., ezért olyan fut6lépésben

anyagi szempontb61 RIPORTER:

j6

baklBvésed?

annyira,

szabad kivül

elfelejteni,

hogy egy Ls xo La+

- az adott iskolát is jellem-

mint a felvételi

százalékok.

NARRÁ'l'OR:B.B. RIPORTER: F0sZERKESZ~b:

B.B.

b.B.

5


A Tiszta tünk

Szivvel

kő zz

sunkra

a

é

előző

számában

főszerkesz

mindössze

egy

pályázati

po s z t

töi

pályázat

felhívást

betöltésére.

érkezett

/ivics

tet-

Felhl váZoltán

IILb/. /

lvics

Zoltán

III.b

Tiszta

Szivvel

főszerkesztöi

pályázat

1. Ú jságprof il Én az újságszerkesztést 3-4

csoport

fös/

zottság;

van

lektorra

feladata

nem

ót,

lnegpróbálok

nem

van valdkine~ vesen

is

tartanék

meirása

bi e

rovatvezetók,

az, az

hogya első

Ha én nyerem

Tiszta

embert Szivvel

hanem

főszer-

betütől

az

el a pozici-

bevonni

az újság

nem

emberért

egy

hatszázért

kapcsolatban

kérdése,

soroz<.ltokat

t ,

novellák-verseK, volt

új tanárokkal,

hazánk

Tiszta

a Lu Lmú Lna

jelenleg

rés •. r I ő

hányadáru ismételni.

t

Szivvel ó

l\

/'1/. nagyon

Ha szi-

indítanék,

vagy

sek

nagyon

inkább pedig

nem csak

fényképsorozatoK,

apáczais Jeles

számok

t<.lnárokkal,

egyénis6geivel

rövid

s z r.n vo na L egész

kivételet

pe z , 1\z a ran yköpé

é

koo rd i ná.Ló

szóban.

[órum,

csökkent,

tes,

/2-

egyéni

több

riportok

3. A tavalyi

san

sok kis

me';)?

grafikák,

Nehezen

ci

ezzel

ro va toka

filmszemle,

kokkal,

minél

kettőért,

van még

!",ilyen

újság

hogy

egy

Oe a lényeg

szerintem.

hiszen

válaszolok

2.

6

az

legalábbis

szerkesztésébe,

lehetnek

stb.

utolsóig, akkor

el,

dolgozik, és van

természetesen

szükség kesztő

úgy képzelem

leginkább

jók

voltak,

csak

mon do k a

legelső

f o Ly ama t c -

évben il

rovat.

semmit,

... )

kritikája.

x ii Lő ns z áru

a r'ó r um még

elsorvasztott

diá-

egy

ötle-

A versek

a novellák

ruo ndc t.o.na t;

ké-

eyy

jelentüs

cud om

mey-


, MegJ~~izések

l.Szerkesztőségünk egyetlen

pályázat

természetesen, feladatra,

Ivics Zoltán pályázatához:

nem kis meglepetésére érkezett

hogy

mindössze

Nem azon lepődtünk

egy apáczais

passzivitása!

eddig tapasztalt alapján

őszintén

meg

vállalkozott

hanem azon, hogy valaki egyáltalán

rá. Iskolánk tanulóinak sebben

hozzánk.

-mint említettük-

a

vállalkozott

aktivitása

!helye-

szólva még erre sem

számítottunk. 2.Sajnálatos

,

ugyanakkor,

hogy Ivics Zoltán némileg

tette a pályázati

felhívás

kritikát

Szívvel

lényege

a Tiszta

a tárgyszerŰ

jegyzéseket

érvekkel,

kijelentések

ildomos.

ezért

pontját

a kritikusnak

tényekkel

Az elemzést mellőző,

ismételgetése ezért

ezúton

e mŰfajban kérjük

miért

Fáradságát

így bizonyítat-

érvekkel

arra, alátá-

is tartja alulmúlhatatlan-

nak pl. Domokos Gábor A nagy bumm;

este című novelláit.

legalábbis

itészünket

masztva,

Zombor Gábor Felhívás

meg-

nem kimondottan

és -ha kérhetjük-

azaz kritikusan,

A kritika

a bíráló

kell/vagy

fejtené ki részletesebben

mellett;

/Készítsen

tavalyi évfolyamáról/.

elemzési

illik/ alátámasztania. lan

harmadik

félreér-

Kerevete

keringőre;

Vorna

Tabák

Kata

Fal Oszi

előre is köszönjük:

a szerkesztoség

7


::

=-

-

:

Tóth Krisztina:

Két

héttel

== =

==

ezelőtt

nyitotta a Múzeumok-kiállitótermek

dott magáva 1., tárlat cúme:

hogy

szemű

napsütésben

r aqyoqő

ég.

Igy, mivel

rovatnál,

tájképekben.

jegyszedő

;·lűsorért.Ki-

a bőség zavarával,

lamosra. Majd lábra. Körbejárta róS

Pesti

és mohón 01és megállapo-

fog ja meg tekin t en i , A

ezt a múzeumot

Ko runk

=t

Szúrások

sorbanállt.

vasni kezdte. MegkUzdött

=

=

Bu szra

kapott, majd vil-.

az épületet.

Előtte szú-

bácsi állt, aki sUtkérezett

volna

d

, ha éppen nem lett volna borult az

senuni sem terelte el figyelmét

ról, szúrós szemmel

jegyet szedett.

feladatá-

Volnil. lia lett volna

látogató. Tehát csak állt, mélyen elmerülve

hivatása gya-

korlásában.

összeszedni

bátorságát,

esi t jegyszcC1~s

után

körUljárás

első

az

Hősünk

hogy megzavarja

a

nem

tudta

jegyszedő

bá-

zben , I-'Jégegyszer kö r Ilappang ta az éü

pületet. Szinte bűntudattal

kért a bácsitól egy belépője-

gyet.

sz ros

Valóban.

Sikerűlt dő

cs

A

bácsi

jegyet váltania, í

elindította

szemme I

ú

belépett

a műanyag

nézett

r

á

,

a terembe. A jegysze-

pa t akc soboqá s t , és meg-

állt az ajtóban. Eleinte kö

z t , de

neki

megilletődve

később

Nem értette.

8

ma q

á

t,

a fák és bokrok

otthon

érezni.

a képek, és egy idő után már nem érezte

a patakzúgást.

gész

kezdte

mozgott

kép

Egy képet azonban Nagy keretben

neki valami.

á

t.s

ze t t.e x

konzervnek

nem tudott hova tenni.

nagy sz rke koc k ák

ber csozva , Valahogy

'I'e

képei

ü

erről

a képről

,

é

s az e-

hiányzott

=


Zavartan ve ..•

távozott

Abbahagyta

dö bácsit kanna

a teremből.

Szőrós

az emlékezést,

egy locsolókannával

t ar t a Lmábó L,

vábblépett,

mert meglátta

közeledni.

majd mikor

suttyomban

pillantástól

ú

ó

kiny6jtóztatta

Januári

a jegysze-

Nagyott

a sz r s szernű

kisér-

ivott a

bácsi

to-

De

csak

ágait.

táj

Lázadó éghajlat Elcsábitott Ötletszerű

a nyár dűnék között

Viharmadár Kormos arcok a porban Hívőként

fekszenek

Izzó sóhajok Felkavart

porszemek

'I'ó

t.h Krisztina

Mint az 5szi vándor

Lopva érkezem, mint az őszi vándor ki tenyerébe rejti a fé1gyott leveleket, hogy majd szobáitokba hajatokba

érve

dobja őket

és bodzaillatot

i.~éhamcg-megrázom felébresztem

leheljen

gyönge kezeitekre.

a f dk ágai t,

álmukból

hogy majd szétrebbenve

a tél fehér pillangóit, betakerják

az utcákat és tereket, é1házakat és a hegytetőket.

'l'abákKata

9


Tabák Kata: Hó és szivarfüst

Esett a hó. A rádióból közepén

egy egzaltált

őrül t láz

futtatott z t t; ő

bálteremben

forogni

járta rá a táncot

vol t, min t ha egy

gáláns

ellibbenő

huszártisztek

fehér

rávillantja

lágy muzsikaszó

sen lépked

hódolója

ruhában,

szép,

karján,

fényes

6gy, hogya

kinek

az

a

a

nehéz

kedves,

nemrég

még

szivar

a

mögötti

pedig

falon

festők munkái

mélyenárnyalt

színeikkel

íróasztallal

szemközt

nehéz,

előkelő süppedős

kecse-

szívott,

ültem. vol t,

Hatalmas, az

asz tal

ké~ek

hatást ágy

lógtak. sötét és

keltettek. állt,

falat

Az

hanyagul

a mennyezetig

borították.

meghatódottságot

és az

aszivarét,

mindenesetre

polcok

A

nevetnek.

ember

érdekes

lehettek,

ahogy

és ázott ruhá-

azét

íróasz tala

készült

valamiféle

láttam

a ruhámban

nagyhas6

ágy takaróval , a másik

diófából

eg~bevéve

illatát,

különféle

Németalföldi

fakó

hadnagyok

hangosan

dolgozószobájában

díszí te tt

be-

fény néha megcsil-

éreztem

torzonborz,

fafaragásokkal

odavetett

bál

tekintetét.

ts most gyGrött

Esett a hó, és én még mindig hegyén

és

és

ban mozog a valcer ütemére és az emberek

melyet

arcát

ha jdani

lengi be, és ő apró lábaival

lant ja szép porcelánfogait.

orrom

fel, és a tér

maradt volna itt. Szinte láttam a fényekkel

egyikre-másikra termet

öregasszony

fes tet te, olyan

kellékeként

ócska valcer hangzott

Mindent

éreztem,

talán

érezhetett,

mikor

s

látta

.~

olyat,

amilyet

először

ü

közvetlen nagy,

10

It

a a

közelről

barna

öreg

mesterrel

Eckermann szemben,

azokat az erőteljes

szemeket.

A

Nagyhas6

é

először

redök alatt megb6vó

kedvesen

me s lt;, néha é


pedig

kedvesen

elhallgatott;

ilyenkor

cin tette sz i var járól a maradék hallottam,

hogya

hamut.

szél megzörgeti

ujjvégével Én meg

I tem ott és

ü

hátam mögött aDunára

ző nagy üvegablakokat.

Még egyszer beszivtam

tot, és elmosolyodtam.

Mentem a karcsa

mellettem

befordult

csikordulva

lepöc-

a

a dohányilla-

fák közt a parkban,

villamos,

és

hirtelen

kedvet kaptalo, hogy fel ugorjak rá, és villamosozzam csit.

ts hát igy jutottam

kivillant kás

szorongatott, csak

rám,

végig. gyok,

az

cinkosan

aki

idegen

És én vi~szanevettem é

s örül tem,

hogy

láttam, ahogy egyre

ő is

eszembe

a sövényekből az öreg

és

élete

meg

minndenféle

nyujtó-

végzett és

f

hogy szép va-

Az tán még az t is

mégegyszer

szorongató

fájdal-

aki ci pá-

lovával,

mer t nem

akadályt.

ott feküdt

készült

ugrókötelezett

a nagy magas

És a ló pa-

mozdulatlanul, a ver-

és futott,

tölgyek

esz tőgyakorla tokat, í

fel-

zsoké,

Pedig annyira

utolsó versenyére,

tornagyakorlatokat

simi tanak

és a szél annak a vékony ka-

állitott

véres fejjel a pálya közepén. senyre,

ezt.

fel bukot t a

zsoké

nőt

azok a férfiak

nők nyakszirtjein

jutott az öreg

tudta átugrani letört,

ahogy

és egyszerre

üge tőpályán

kara

és rám mosolygott,

söpri. Messziről

r i zs melle tti

tája

úgy,

tudja

távolodik,

villant a piros zsokésapka, mert

vékony

ré, mert tudtam,

rú nőnek a haját az arcába

mat éreztem,

egy

a nő mellett,

mosolygott,

titokban

néha

arc, mint annak a lovaglósap-

arca,

de elnézett

szok t ak , akik

rajta.

és én csak men t em egy re, a tömegből

egy-egy érdekesebb

férfinak

egy ki-

el a térre, ahol az öregasszony

táncolt, az emberek meg nevettek Eset tahó,

né-

csak

alatt, azért,

11


hogy lefogyjon,

és a versenyen

Aztán

fekUdt ott mozdulatlanul

meg

valahol

csak

Párizs mellett.

Esett szott, hi vő k

a

lapos,

még

í

hallottam

vad zenéje,

ű

ő

alakok

közepén

hallat-

fel.

Kr i sna -

tűntek

utánuk

csengettyű

Álltam

énekszó

Jöt tek az

cipőben,

hajukból

megcsörrent.

me sszi.r L

énekel ve

bő rsz n

ruhákban,

lépésnél

táncoló

Vidáman

a pálya

fussa.

85 még a lovat is lelótték.

valahonnan

hó ,

távolban

vol tak.

férfiak suhogó

a

majd régi formáját

utcán, a nők

lógott,

ott a perdülő

az edénycsörgést,

még

elöl

sz i.ne s

mely minden

hóesésben,

fülemben

a

és

volt ci dob

de látni már csak egy fehér bálnaarc6

férfit

láttam, meg még azt, ahogy a menet a fák és a szobrok KÖzött elindul a tér felé.

Avalon vqlgyében

Avalon völgyében

Avalon

járják már a táncot szilajon,

fonják már a koszor6t

tüzesen

zöld tavi sásból,

csengő mellG lányok.

fonnyaoó

Avalon völCjyében fel zendül az ének ölükbe

vonnak

izzó szép tündérek.

12

völgyében

virágból.


Dienes Ibolya: TUndértani

Lihegve

rohant,

y6t. TáskáJát f

ü

ledobta,

rdő szob ába •

csak

a

a lakásba

A

már alig kapott leve-

de kabátját

már nem, 6gy rohant a

villanyt

.i

s elfelej tette

beszivárgó

A z6ld s6rUvegen

ti fény

ver5d6tt

kevéske

derengés

is

megvan.

Mos t má r

lassan

reszkedett

ide-oda

fény

átszGr6d6

a z6ld

elég

a székre,

volt

k abát j ábó L

Hát megvan.

meg nyugodva

Lá tta,

a

ült. A képmás dogan

aztán

vigyorog tak

fogadjunk,hogy

- ilyen

lanyt

egymásra;

é

s

hülyeséget.

1.S felkapcsolta.

pillantott

meg.

Arra

megvagyok • Óvatosan

- füs tölgöt t wa'.::jáaun

tuti,

a vil-

hogy

most

milyen

egy még soha nem látott szépségG

Aztán

mégis

banya

inkább

lanatra

még

gondolt

semm1.re, és nem észlelt

vigyorgott

sátán bGzét

azt

gondolta,

rá. Hirtelen

is lehetett

érezni.

tündérek

é

mormogta. nincsenek

Hát

persze

- boldogan

I

I

hogy

n5t hogy

egy pilAztán

semmi külön6set.

n , se nem cs únya , se nem sz p képében.

lyeséget

egyet, és

van.

gondolt,

fertelmes

t ükö.rbe

sem vette

még mindig ott

hogy

lS

biztos,

cs6nya:

3

t persze

vol t. Nahát Azért

szo t t , lee-

rá, 5 meg vissza: bol-

árnyékom

tény leg

szép, és a tUk6rben

ú

is f in torog. Lehuny-

felnézett:

vigyorgott

még

hátranéze tt, ban

hirtelen

boldogan

k i cs

nyugtázza:

Fintorgott

ükö rk ép

t

a

Oe még ez a

hogy

lS

meg

szürküle-

egy pillanatra

a tük6rr51. hogy

festette

kevéske

ahhoz,

de k6zben

Eelkapcsolni,

csempéken.

le a szemét

ta szempilláit,

1.

berontva

világitóudvarból

helyiséget.

jegyzetek

nem

Ö ült a

Ilyen riü-

vagyok.

Nég hogy

felszabadul tan nevetett.

13


Dehogyisnem, gyomrát hogyan

vannak.

tündérek

táplálkozni.

m i nde n f Lé ve L ,

tömte tűnik

Elvonult é

el

sorban

é

minden

nem lennének,

akkor

Igenis

létező

s elégedetten

nyugtáz ta,

az asztalról.

például

hova

ha

tűnne ez a sok minden-

féle? Na? No jó. Akkor most tanulok. Ezt:mintegy.szuggerálva,

hangosan

lehet,hogy

ennek

mondta.

semmi

Ez

nult. marad t

amelyeket

azok

már

z L,

fair. Vállal ta, éveit.

d~

hogy

Ehhez

Mivel hülyeséget

az ennek

talában

az utóbbiban

kedvelt

dol~oKdt

majd

ez

volt része.

tanulni.

eltűn tek, Néha

megint

Oe most

varázs-

nem

tanulás

lenne gyakor-

szörnyűséges járó

másnapi

tanulni,

valahogy

EgyszerUen

csak

zene szűrődött

elóbukkant.

ál-

még a

nem ment.

is mesélt magamagának. néhol

ta-

talál tak

tölti

elkerülésével

Még tanmesét

néhol egész mondatok.

a

a

két tárgy

emberek

neln volt hajlandó

sem tudta

mindun talan

el-eltünt,

ő

gondolta,

tartozott

bűntetés.

sza vak

az

azokat

el vb L nem

ő

as , vagy

a

éve

emberpalán t.á k kő z t; t

folyamata

Pedig igyekezett.

kilőtte

tanul-

volna Inindent egyetlen 6$y

hozzá

csak ar-

Igy összesen

amelyeket

ü

szó~segi~sésével,

sok-sok

az hülyeség.

ki. Persze megtanulhatott

rögtön

á

hülyeség,

Persze

még jobban utált, mint

eszta Lá n L elhelyezkedve

Ami

vált.

lehet, hogyegyszerűen

ról van szó, hogy mosogatni

tantárgyakat,

is

köze sem volt a hipnotizációhoz,

amit hetek óta gyakorolt,

ni. Az

be

egyes

Oe

be tűk,

be valahonnan,

zeLr L ő

hallottu

"'"

ma j d távolról, r I , igen, ö

kizárni

valahonnan

a zenét,

reménytelenebbé

14

megint

k zeLr L, aztán ő

ő

sa ját magából.

megtalálni

vált. Egyidő

eq y szercsak belűlElőször

a szavakat, ufána

de

könyv'is

igyekeze t t

az ügy egyre eltGnt.

Bát


ez

azért

lyik, sze

mégiscsak

jött r

a tündér.

á

kiváncsi.

Hát

dött

furcsát

de a hangok tat idéző

belülről

lámondta

a szöveget:

jöttek,

a szeme

csakúgy,

"va1.aXlj 'hent,

~:5

Itt látható

az t a

vol tszebb,

éle

sz rny sz Lö tté. Kevés ö

ü

megérkezik beszél ja van. meglátta

Mint

a nagy szürke

kos Tündérképző. tukkel

most

hírdetik?

láthatják,

mindig,

ha meglátta

te a kapu"; mindig, dig

é

á

a rég .i ,

. Kár hogy ilyen keveset

magában

a

tudta,

rájött,

kering ve köszöntik.

Nem

Na h t, és a többi-

- olyan

is nevethetnékje

ták. A film tovább pergett, hogy

vol t,

A f őnő s

támadt ahogy

titkos, ha ekkora be-

hogy

ezt

az emberek

hogy az emberek és láthatta

Milyen

őket. Látta,

szép hang-

hatalcias táblát: TLt-

Hogy lehet valami

és megint

másmilyen

ember maradt

épületen

Persze

ő az is-

minden-

-gondolta

mindig,

aT

A többiek átváltoztak

- szólt az alámondás

ez a valaki

a cüuúénbérn,

elképzel te előtte.

csak más.

fel magában.

a zene. Múl-

ott bandukolt

alapján

vagy csúnyább,

ek - kuncogott f

tükör

peregtek,

a kis tündér, amint el-

közöt t. Tel jesen

házak

előtt

mint

merős

min t ahogy !

várt. De csak a napja kezdő-

ts valóban

és

Ült kissé

a lábait, és valami

indul a tündérképzőbe. utcák

bohó, és per-

elvarázsolni.

A képek

rag time. s:zól.ö,

á

himbálta

és meglepőt volt.

e Ll envar zs Lá s fo-

ifjú volt,

magát

székében,

j ra , Muris

ú

Itten

Hősünk

hagyta

nagyra méretezett egészen

pimaszság.

szépek,

milyen

a madarakat, ámult

nem bua-

el

, mint

ahogy becsukódik

mögöt-

s a Mezőn megáll egy pillana t ra , Igy volt ez

minden

reggel,

lenyügözte.

Lá to tt: esőt,

mióta

az eszét

Félméterenként

ha va z st, virág z á

ó

tudta. A Mező min-

másmilyen

évszakot

bokroka t. Az idővarázs-

15


Lá s

az

rég,

alapképzésbe

de

a

érdekes

látvány

mindig

a fakultatív

alapokat: denki

tartozott.

választhatott

tanulni.

Tanár

és támaszkodtak

vidámitása,

vol t .

is, hiszen

hogy lnindenki mindenre ból,

csak

képes.

solygott, kedvenc

most

helyére

is,

Kedvence

ahogy

r vol t,

lesz. Már régóta

próbál-

dolyon

teremteni, benne

a szavak

j ra

vol t egészen

mindig

16

továbbhaladni

- mondta

a kellemes

képezte magát.

nem

A Nayy Va-

olyanon , amilyen

már

a tUndér lánya. Sokkal izgalmafejét.

Olyan

i.rja saját

kell

de

Könyvet

rnaq

á

akart

:'legllldradnaK

t, ,

minden olvasáskor

vallanunk,

hogy

az

ötlet

mást nem

erede ti. Lá tot t már olyan k nyve t pl. amel y ő

tízszer-tizenötször természetesen

rámo-

meg efféle buta földi dolgok-

és a mondatok,

jelen tenek . 1 tt meg

biztatóan

yondolkodáskor.

Persze

a

törte ú

tudott, a-

hohy lóbázta a lábát és irtó hU-

elfelejt

amely

mindent

magát

A képzés

sok van tele varázsigékkel

sabb

az a

mikor

látta

mint mindig

ráz!j;~önyvön dolgozott.

kal, amit Ú~yLS

tárnaszkodhatt.ak ,

tetején és iszonyúan

Ebből csak az látszott, vágott,

stb. m~n-

t ündé

magában,

Ihegyére/.

hang. Ott tilt a heyy

lye képet

az

tudhat, de ez még nem ment. Hát ez a

ize, gondolta és

megtanulták

Az, hogy mit hoz e15 magá-

kozott, az idők eleje óta. Már majdnem

képtelenség

igazán

tovább, mit akar

magukra

hogy boszorkány

mit egy tUndér csak

már

épp az a szép a tUndérséyben,

a fan tá z i.á n múlik.

aki elhatáro~ta,

az

szivárvány

próbálkozik

csak

ilyet

Persze

volt. Miután

, miben

nem

tudott

meglepte.

képzés

emberpalánták

rs

Ő

újrairta

nagyra

újraíródót.

magát.

be cs Lt.e , ü

Ezt gyakorolta

de

Ezeket u

a varázslókat

többet

egész nap ,

akart: ú

j ra

iI1clj

eijY ú

j>


ra

elvarázsolta

nem kivülről

látszott

rázskör,amely felizzott, fogytán tovább és

magát.

csak igazán,

vigyázott

aztán e~yre

a tündér pergett

friss

)

hogy é

é

kezdett

s várt, várta,

K~

minden,

valakire, lalt,

aki

de már

és azt mondta:

hoztak

magukkal.

Ki az

ho~y

egyre durvább de

film ott

;.;1

volt

az idegent

utána az

Atündér

akarta

újra,

látott

f i.Lmr L, ő

A

elárulja

és disszonánsabb is t.ovábbpör

újra

azt

akart 1'<. neki

I

sirni és azt

qö t t

a hangját.

ezér t

is , nogy ő tündér.

egyre hanyosabban

ak az •..3

elhallgattatni becsukta

,

És ':;;:1.

az

a szemét,

És most már látta

SOha még

vol t minden,

ezért

Erre az idegen

és hangosabban

megszó-

titkát egy idegennek.

zenét,

el-

félelmetes,

ilyen szépet

neln látott, és soha még ilyen szépet nem hallott. szeni

senkit,

bu tán mosolyog

hang

Hegpróbálta

a-

látni

Eltunta környezet,

nem volt szép, csak

igaz ..

és hallotta

fel az idegen,

látha tó, amint

a

egyáltalán

benn

a kapun

á

aki .•. Oe nem

lemaradt

nem

arra szálltak

is: 'I'a Lá Lko z s , I-

Látni

megváltozott.

Ő

Ereje

Maga alá h~zta a

bukkan már

erre a tündér, az igazi, elkezdett kitani,

kezdett.

Kilépve

odafigyelni.

is felbukkant.

csak

fel-

tél volt. ts a tündér itt, ezeknél

ésa hang már mondta

o.

A va-

nagyerőlködésben

és az emberek megfordultak

nagyon

mert a f~lm hirtelen tűnt

hogy mennyire.

1n-

- mondta a hang ott belül, és

hogy mikor

a délután

s tudni

hiányzott.

jobban halványodni

tavaszillatot

a kockáknál

a

mindig

a film ott kivül. A madarak

utcán, mert ott náluk

szonyúan

rá,

hazaindul

ez az illat kisérte,

lábait,

Oe valami

nevetett

És tet-

mondta

nevetni

meg

kezdett,

és azt mondta:

17


Ivics Zoltán: Mi is az az anarchia?

E kérdésre mertetem

az

melynek volt.

szeretném

most megadni

Apáczaiban

eredménye

a tudott

végzett

- legalábbis

A megKérdezett

választ

de előbb is-

közvéleménykutatásomat, az én számomra

kb. BO-laO

értékelhető

a választ,

diáknak

- meglepő

több, mint

lA

adni a kérdésre.

15%-

"Hagy-

'já~ már, t r.í t -ke L], .::tanulrtom"i,:."Ne'm ny i1at..jco:zom ",,."Hi c"'t.'uö

dom én"stb. ként elég

válaszokat

jelentős

százalék

sem tudott adni.1 első csoporba

nem vettem

értékelhetőnek;

egyéb-

még ennyire értelmes

választ

A válaszok

tartoznak

két csoportra

azok, akik az anarchiát

kén t, káoszkén t, terrorkén t, ál talában gativ kicsengésU

fogalomként

zést már én is unalomig csoport

adta:

uralomnélkűliség.

az

át

a

féle

ó

nya".

Ezek

még

szóhasználatba. szerint

szerint

Az anarchizmus el,

a történelemórákon. il Z

a sz

jakén t

könyvét.

s elso

a sz

Az

politik~i

jelen tos

'l'ótfalusi-

rossz értelemben

is, ám elsodleges mint

1983-as

jelentése: "az uralom

ó

az anarchia

számon tar tott fveket

t5j~ Kropotkin

18

is

vezetőnél-

éetelme

fogalom

teore tikusa

töltött

"Államiság börtönben,

és

jelent-

oroszországból bakuny in

vol t,

bibliá-

anarchia"

akárcsak

herceg, aki lefektette

hiá-

nem ez.

"- aki IB73-ban megírta - az azóta is az anarchizmus .i

A

értelme t

eredetét

ó

az arkhón hiánya Imagyarul:

heti a fejetlenséget

indul t

Néhányan

s ne-

az ógörög bő I a la tinon keresz t.ü I kerűl t

nemzetközi vademecum

hallgattam

é

Ezt az értelme-

á

tudták: an-archia, A sz

értékelték.

az

zűrzavar-

egy rossz

anarch i nak t öbbn y ire ez t

másik

kűliség/.

oszthatók:

c i mu

lelkes köve-

az anarchizmus

ide-


ológiai

alapja:i,t. Eszerint

az anarchia

és egyház nélkUli társadalom, dóóegyezések akarata

é

rányzat,

alapján

döntő

r-vé nye s L,

Az

ü

közös eredetű

demokráciát

Ha

többség,

soha

anarchizmus,

olyan

állam

a közös meg-

nem a kisebbség

mint

a kommunizmussal

szocialista

jmindkettő

attól

i-

valódi

lényegesen

há-

t~r el.

1. Tagadja a marxisták v án ,

melyben mindig

és szocializffiust akarj,

rom ponton

egy

proletárdiktatGra-elméletét,

aproletar

.i tus

lesz

kin fog uralkodni?"

Harad

tehát egy másik proletariátus,

II

amelyet

aláveLoek

lamnak.". kő

ennek

rabság

é

nélkUl

marxisták éppen

majd

"Ha van állam,

vet.kez s ké ppen

rabság

á

sem

is;

tagadják!/

uralkodik

"népuralmat"

egy idő után rájön, 1956/,

s a

Hiszen

3. Nagy részUk békés

van uralom, leplezett

diktat6ra

kisebbség f

ő

gyakorol

még

a

lényege korlátlan

Lö tt. Ez t a Lá tszó1agos

nem lehet: a nép

hogy becsapták/Berlin

1953; Budapest

rövidebb-hosszabb

tUndöklés

után

nem nézik

le és nem becsmérlik

annyira

mint Marx és követői. elitéli

eszközökkel

országi

az 6j ál-

nyíl t vagy

a

va jon

Ceausescuj.

2. Az anarchisták a parasztságöt,

állam

távon fenntartani

diktátorok

eltGnnek/Rákosi,

szUkségszerűen

a többség

hosszabb

rend,

elképzelhe tetlen ."jEz t

az, hogy egy abszo16t

ha t a Lmat ,

uralkodó

az Gj uralomnak,

akor

nincs,

az

mond-

az erőszakot,

ki ván ják

elérni/az

terror istacsopor toka t

az

céljaikat

kizárólag

elszigetelt

igazi

orosz-

anarchis t k á

nem

ismerték ell. A Mihail zett

eredeti

Dakunyin

és Pjotr

anarchista

Kropotkin

irányzat

nevével

mint

fémjel-

láthattuk

19


tel jesen

tagadó

szemben,

Ezzel

a párt és szakszervezetek

létrehozá-

francia

a

forradalmi

kalizmus

jelölte

sindicato

kommunisták

anarchis táka t, lyeztette

is

ami

meg/a

francia

nek köszönhető,

is, hiszen

megpróbálták

az

jelenti.

A az

a létüke t veszé-

kronstadti

ráadásul

6s

gyűlölték

is igaz és helyénvaló

leverték;

a szak-

syndicat

szakszervezetet

hogy az 1921-es

s kegyetlenül

helyét

engesztelhetetlenül

a t6lságosan

diktat6rában

felkészülés

ér thető

által

Serel

vagy anarchiaszindi-

való

szó egyaránt

mindig

Georges

szindikalizmus

a forradalomra

szervezetekben

é

tézisei vel

is.

szemben

elkezdett

Marx

á

s elvetette

sának kérdését

olasz

Ll spon ra helyezkedett

á

kritika;enolyan gyorsan

az összes

a lehetb legjobban

kommu n i s t.a befeketlte-

nl azt a szót, hoyy Anarchia. Az anarchizmus

egyébként

süllyesz tőjébe,

például

három

létezik:

szervezet

sen kb. 4-500 taggal nyos

f

a királyi ct

Nem

oh sza r t' I wa nc

CWF,

volt

Anarchy

á

a történelem

Nagy-Bri t ann.íába n is

aDAM

6s az ACF, össze-

teljesen in

hiábavaló

the U.K.".

Sid

Szegény

hazánk is büszk6lkedhet

legaláob

egy llyell szervezettel:

a "Budapesti

Csoport"

irodáJa a XIlI. Focgách

Anarchista

u. l8-bantalálha ~énteken ~Magyar Gyónás,

nyelven l'1.

A.

minden

17-20 óráig

Kropotkin:

szerdán

20 órától,

minden

).

is hozzáférhető

Bakunyin:

~gy forradalmár

ki A.: Anarchizmus

20

nem került

és egy 10000 meg egy 2-3000 példá-

folyóirattal.

Vicl.VUS

még

források:

Államiság

és

feljegyzései,

(antológia).

M. A. Gakunyin: anarchia,

P.

A.

Sükösd M.~Bozó-


64

c

:

Az

ecuadori

indiánok

északi

vitték

el, hanem

nem a skalpot

b61 eltávolitották

a csontokat

ság6ra összezsugoritották.

testvéreikkek az egész

ellentétben

fejet, majd

és a fejb6rt,

eb-

és ökölnagy-

Ezt a kis bőrdarabot

nevezik

zanzának. i'

I

Konstantin

császár

idején

R6mának

856 nyilvános

fürdője

I volt, mig Párizsnak

1 kg r6zsaolaj

XIV. Lajos idején mindössze

el6állitásához

kett6.

3000 kg r6zsasziromra

van

szükség.

A hál6inget r6pában.

Aze15tt

Az egyetlen 1793-ban

csak a XVII. századt6l ugyanis meztelenül

haj6t a világon,

épi tették,

orosz cári flottához

az emberek

Eu-

aludt~k.

amely kör alakú volt

Novgorod-Popovkának

nevez ték,

é

s az

tartozott.

Nünbergi

tojásoknak

nevezték

b6rákat,

amelyeket

egy

bergi 6rásmester

viselik

azokat a vasb6l

bizonyos

l5l0-ben

készült

Peter Henlein

tojásalak6ra

zse-

nevG nün-

készitett.

21


A Távol-Kelet getett

kerámiamGvészetére

ker árn a f a j t ák ,

lyamán

a k őc ser ép

í

ta jellemző.

egyaránt

nagyra vagy

becsülték.

váza

egy híres

festő festményével

rinok legféltettebb A porcelán mert

csésze

őshazája

idejére

és

tisztaságával

vezethetők

kerámia

dag, néha szertelenségbe

XII 1.

és manda-

kagylóról

arra emlékez-

a Tang-dinasztia

vissza,

de használa ta

idejében

jellegzetes

vált álta-

vonása a gaz-

hajló díszítőelemek

még a keresztes

században

Polo, járt Kínában,

és a nagyon

egy

lovagok hozták

velencei

és útleírásában

utazó,

L'1arco

kitért a kinai porce-

lán ké sz t s re is.

Szer in te a porcelán t Ting ui városá-

ban földből

állitják

elő, amit érc módjára

aőnyásznak,

és évtizedekig

t esz i x

mielőtt

í

ki,

é

é

tett föld a kaolin

az időjárás

feldolgozzák. volt. Európába

különözhetetlenebbé

váló luxuscikKe

az emlí-

iaején a feje-

osztályok

egyre nél-

volt. Lppen ezért

a Kinából

előállitásával.

bá-

viszontagságainak

kerülése

majd az uralkodó

lán alapanyagainak

bányákban

Valószínüleg

delmek és királyok,

"'aXVI. század óta Kísérleteztek

áthozott

porce-

E2eK a Kísérletek

zettek a fritt, a lágy és a csontporcelán

22

egy-

ötvöződése.

Az első kínai porcelánt A

fokia-

értékében

császárok

a Ming dinasztia

lánossá. A kelet-ázsiai

finom realizmus

mGvészien

esztétikai felért,

haszn~la-

a történelem

Egy-egy

Az első kísérletek

csak a XV. században

Európába.

s a porcelán

Kína. Nevét aporcellana

tehérségével

618-907/

h5fokon kié-

kincsei közé tartozott.

tette az embereket. / isz.

é

Ezeket a kerámiaféleségeket

lakított

kapta,

a magasabb

ve-

feltalálásához.


Ezekben alig van kaolin, séklet gas

is elegendő.

kvarc

tartalma

kiégetésükhöz

A lágyporcelán miatt

alacsonyabb

áttetsző,

üvegesen

fénylő.

hőmér-

fehér, ma-

Angliában

még

ma is használják. Az 6jrafejlesztés

érdeme Friedrich

l682-ben

születet

tizenhat

éves korában

vének, a

Schleiben

az aranynak,

szász

egy

Joachim

p nzvá Itó

fiaként.

Már

a bölcsek

kö-

é

kísérleteket

végzett

a feltalálására.

választófejedelem

Böttgeré.

Végül is Dresdánan

udvarában

jött

a

titokra

l708-ban. A magas t

~

á

kaolin

n megszűrt

szeket

fokozzák.

~sészék

higí tott

mencében

finomra

porcelánrnasszát

képlékenységét

a tányérok,

tartalm6,

A kannák,

Gregor

figurák

öntőformábani

készülnek.

Az egyes ré-

Herald

fellendülése

két művésznek

szobrászé

égetik. Böttger

az érdeme.

éveiben Meissen

egyenes megoldására

ke-

és Johan~ Joachim Kandler

festőé. A XVIII. század harmincas és ja?án motívumok

össze,

majd máz nélkül, vagy mázasan

manu r ak t úra példátlan

szi-

pihentetik , hogy

po rce Lánma ssz áv aL ragasztják

halála után a XVIII. századig Johann

hónapokig

préskorongon

zsengélik,

A meisseni

őrölt, átmosott,

akinai

tért áto

Molnár Szilvia Kőrösi Katalin

23


• • • I • I • • • • • • • • • I I I I •., • • • • • • • 1"1 I • • • • • • • •

..

"

"

'

Gondolatok

a Petra

von

Kant

keser~

k6nnyei

c.

,.,

filmhez

A RENDSZŐ

Rainer es

I-Jerner Fassbinder,

években

jeinek ra:

alkotott.

légk6rér51,

az

n e q y v e ne s

holtan

találták.

tény

már

a

emberek

végén

1970-

valamit

film-

erre

a korszak-

cselekmények

is

rendezőt

oka:

a

személyes

70-

kata-

6sszeomlásáról

járó

Halálának

sejttet

filmje

Legt6bb

az

rendezője

jellemző

irta,

egyes

éveinek

film

nagyon

maga

játszódnak.

sztrófákról,

a

amely

filmnovelláit

es években

Ez

a

szól.

19d~-ben

A

lakásán

heroin-tGladagolás.

A FILM

A Petra volt,

von

majd

Kant

lJ72-ben

korai

alkotásai

P S'l'l{A

VOll

k6zé

k6nnyei

készUlt szokás

eredetileg

film

kami.lcildráma

belőle.

fassbinder

sorolni.

I\AN'l',

a főszereplő juk

kesecű

róla,

sikeres

hogy

f a Lé pc s őn

divattervezőnő.

mag5nyos,

macskák

Elösz6r

negyvenes Le+f

mászkálnak

éveiben L,

ő

megtudhat-

járó

Aztán

azt

no: is,

esy hogy

• r o s s za t. miatt

álmodott.

k r Lj

Gondosan

ö

ü

á

rj a

k ame ra ,

a

va Lam i

visszataszitó.

KAPCSOLA'l'OK Vé':jig hatvanas

évekre

tuda t.o sa n

Félelmetesen

jellemző létezik.

"xii s zc Le q !",

ruháiban

i''lindenkapcsola

tá t

m eq-:

~ fontolt,

h i.ue q

mond

hogyautóbalesetben

el,

H6videsen

t6nkrement. arra,

24

letudta

hogy

tudatosság

ez

m i r t, é

jellemzi. halt

Első

meg.

mayyarázatot történt,

ó

s ezzel

mayábull cl problémát.Valójában

férjéről

Második

házassága

alkotott ÚG':i

, volt

o n n y i.t,

mu q

OON1'O'l''1' ,

férjével

á

na k

hogy el-


HATÁROZTÁK, lebuktak.

hogya

kapcsolatuk

Szerinte

viszont

Végülis ő LOGIKUSAN

tökéletes

lesz, ezért be-

az ok a férfiakban

cselekszik;

beleszeret

keresendő.

egy modellbe:

Karinba. KARIN Szemben Petra

von

zik, és teljesen

műveletlen.

v Ls zonya

boldog. tőle,

hogy

Kanttal ; szegény

van

szerelmes

egy

Kant összeomlását.

Ö nem tudatosan

fia talemberrel.

legyen

tart sokáig, nem tarthat

csa Lád bó l,

bele.

Ez

létezik, de

Petra

a

szárma-

ELVÁRJA

kapcsolat

~okáig, de elinditja

nem

Petra von

Az utolsó csepp a tengerben.

HARLENE Nagyon fontos szereplő, szót

sem

kezeli.

szól.

Mikor

csomagol

Petra

emberi

bár az egész film során egy az

szavakat

utolsó

percek ig

állatként

szól hozzá, Marlene

össze-

és elmegy.

VIHAR Mikor Karin elmegy, Petra kaotikus ga ellen. Az összes amúgy is kiürített bokra

töri.

ismerősét szobájában

lázadásba

hangosan

pokolba küldi,

a megmaradt

Nem tudja elviselni

kezd önma-

a maga

tárgyakat

dara-

köré épített

HI-

DEGSEG-falakat. PETRA LÁNYA Internátusban áto

Sárga

vihar

nevelik,

ruhában

kellős

jelenik

kö ze pén

tizenéves,

első

szerelmét

meg, hihetetlenül

érkezik.

A látványtól

éli

groteszk. ő

A

is össze-

omlik. PETRA ANYJA Idős, I/kasszikus" német hölgy. Az egész vihart nem tud-

25


ja mlre vélni. Világa stabil és kiegyens6lyozott. VIHAl{ UTÁNI cs er.n Leomlanak

a

falak.

Petra

mást, mint a régi. Marienevel

6j

világot

beszélgetni

kezd

épiteni,

akar, aki erre

távozik. NY't:LV

NEt·1El'

Minden

más nyelv alkalmatlan

rev vilá~ot ábrázolja.

drra,

Az. egész

hogy ezt a hidey, me-

film l6gkbre

jellegzete-

sen német. KÉPEK Ha valaki már

azt

hiszi,

nem is érdemes

megérteni mondott,

nem

hogy elolvasva

megnéznie

lehe t, de

lehet. Látni

az itt leirtdkat,

filmet,

ci

érezni

téved!

Teljesen

minden t, ami t

a

film

kell. A FILM világa képi asszociá-

ciók világa! EPlLÓGUS

A világ bizonyos

pontossággal

lyesebb

az,

magáról,

hogy sok mindent

bál,

amikor

ami t valójában

pusztuláshoz

az

megismerhet5.

egyes

ember,

tud, mindent

lehetetlen.

Ez

képzel vén

tudatositani

pró-

csak de presszi óno z ,

vezethet. Koniorczyk

26

az t

A legveszé-

Mátyás


Lézer: A csodálatos Minden be

reggel lágy, bibor hajnali

a Marsot.

gyott

Hatvan

szigetei

légkörben.

Az

k

ragyog

a

napfény

amely

a i'1arsnapkeltétől

és por fa-

ő

szén-dioxid

önger jesz t

annyi energiát

mint ezer atomreaktor.

hatjuk,de

a vörös

fényesen

infravörös

indit ebben a gázban, matosan,

fénnyel lézer világítja

kilóméterrel

felett

fény

sugárzást

ő

termel folya~

SzemUnkkel

ugyan nem lát-

na.pnyugtáig "vak ítió

Lé zer e

"

fényben fUrdik. Az a csoda, hogya

vörös bolygó égi mére-

tű létezése ennyi ideig ismeretlen

volt.

1898-ban marsról

H. G. ~Jells a "Világok harca" c mű í

jött seregekkel

sanyarga tja a Földet. Le nii L

robbantott

zonyos

Albert

vagy más suyár~ást "kölcsönvett" amerikai arra,

téglákat,

megsokszorozni

gondolkozott az atomok

tudnának

elnyelni,

energiát.

hogyan

Az

lehetne

1950-es

Theodor

terséges

rubinból

könyörte-

meg fákat,

úgy

H. Maiman Készült

arról, hogy bi-

és molekulák

fényt

majd leadnák a években

fUggetlenül

szovjet

elméletet

ezt a "kölcsönadott"

és visszakapni

1960-ban

gyújtott

között

tudósok egymástól

hogy

halálsugárral

papir lenne.

Einstein

körUlmények

hasonló

Ez a "fénysugár-szellem"

szét

fúrta a vasat, mintha l~l7-ben

és lézerhez

könyvében

hirtelen

és

alkottak energiát

nagy nyereséggel.

egy villanólámpa rúdba vezette.

fényét mes-

Ez volt a Föld

első lézere, és olyan volt a belőle kitörő fény, mintha a

"napból ragyogna Ami fény. Ő

Maiman lézerek

teljesitményük

ki. rubinjából tervezését olyan

sugárzott,

több

ösztönöz te,

változatossá

vált,

és

volt,

mint

kialaki tásuk,

mint

a Prizmán

27


áthaladó

napfény

szine.

Ma a lézert~pusok tűhegynél

vékonyabbig

traibolyától, át

választéka

terjed.

terjed.

infravöröstöl

Vannak

olyanok

lyamatosan,

évtizedekig

ami

képesek

elég

fényüket

fényes,

hogy

energiája

energiát,

az

akár

mint

negyven

Az

FBI

megtalálni.

edzenek, mogyrót

hámoznak,

mok - lézerrel keltik.

más

és intenzívebben

sü-

lézerei

Mások

láthatóvá

teszik

is, amelyeke t más-

fűrészfogakat

A hologca-

három dimenzió

és...

képzetét

a lézereK

továooitanak.

gázoka t nyomoz tak ki,

éleznek.

a mGtöben.

hajszálcsövekben

száz telefonbeszélgetést

való má-

A ~ézerek autóalkatrészeKet

fénYKépek-

A föld alatti

kanikus

vagy

is kevés.

is kedveltes~közei' készült

fo-

gyűj teni,

a vasat,

éves ujj lenyoma toka t

hogy nem lehetne

A sebészeknek

pontba

a lézert a képek nyomdalemezre

használják.

kvad-

egyes

egyatomrobbanás.

egy tojás megfözéséhez

A nyomdaipar~an

solásakor

gyorsabban

színén

sugározni.

kicsiny

elpárologtassa

minden

de legtöbbjük

képes

a

az ul-

a másodperc

működnek,

egy

földi anyagot, milliószor rítve

szivárvány

is

mérettöl

színskálája

is, amelyek

szakaszosan

lézerek

Fényük

a

rilliomodrészéig, akár

a focipályányi

száz és

Fent az égoen vulk i mu ta t t k a terméá

szetes lézert a Mars felett. A legutóbb emlitett tűnik,

mint

~echnológiai se j t e t i

fényénél"

28

egy

alkalmazás

egyszerU

újítás,

A köv e t.k ez

sokkal elemibb

felfedezés.

vagy elméleti ő

lehetőségek

~zá tal

fel fedezés Lá tha t

o~nak

ó

I a

je ent5s

e e jségét ol

éze

éles


41--

A virusoknak, lött dé~

és a

.neq h.a t ro z

tulajcionsáyokat

á

.i n f o rmá c i őx

ó

az örök-

Hlolekuláknak,

UNS

ho r do z í.n a x mÚköó

közbeni. képe.

Szinte

liatártalan ma q f

lyozott utánzása.

ú

zi

mennyiséy~

ó

j bó L:

molekula

loozgásait;

a

a testbe

vagy

rák

való

k öv e tése

energld

a

a hldro9énizotó~Ok rnűk őcrö

Nai?ban

il

á

Lehetoség

rneynyitására Egy

enzi.meknek,

nux Le

megszüntetésére, behatolás

ri s

pontosan

rc~dkcJ.ÓK

elzáródott

ereK

nélkUl.

k öz t, meg f iyyel ve

mi II ló

bejuttatása

á

szabá-

kirnérend6

leygyorsaob

katallzátorokod

és gyógyszerekbe. Kisebb kus

áramköcökbűl

száwitógépek

építése

milroszkópi-

fényKapcsolókkal.

2s -félelem ború

és remény

eyybekel-

ur fegyverek

és a földJ. atomoá-

elkerülése.

"Nem

szabad

diegoi

fog ja

á

ruun k ra á

lebecsülni

(California)

"mun k r a

foy tunk

forradalom.

1

ljyorsabb

a

L'1axvJell La bo ra t r um ó

fényt,

egy

lézert"-monciJd

<1

másik

egy

í

John

vezető

h t.k zna p i, e ne rq i ő

é

enery .i

á

,

és

ASH1US

á

ci san

tudósa

t. Eg y s ze r már

x e zd e c t vc t te az ipari é


_§_~át is mutatott

sz . János '~_":"á-:::_~ott

~~=e==

laboratóriumában:

lebegett

r c t.ó Lerue z előtt.

laboratóriumban

á

Igy

"feltámasztva"

s aus tani t.á s t: á

egy

eszköz,

pedig

egy meglehetősen

" Az emberek ez

keskeny

n.:19Yenergiáj6

mi n c

oe

á

s ..•. .3.C

egy

ézerrel

é

a Lé zer+q Ló r i

egy

,

jobb k zze..... á

s a söté-

volt.

rögz.itette a

.l.°9ram-lemezre, miközben zuLt Lt ,

ez

hologram-kép

- en, Olaszországban

xon

megemelt

a

XV.

s z zad

:a::

á

ványt

mUalkotásvédelm ci

szent

azt

ru.í n t.ha "s

hiszik,

perspek t v a í

technológia

hogy

zen c.e s r ce né " d

_éz r csak

vo Ln a , ls er xecrünk fényének

nető-

ségeivel." A National

geographic

1984/3. számából

l1átyás )

Az ábra a lézer múk,ödését szemlélte;:=-

Eorditotta

Konl.orczy~


,

/'

HATULNEZET Hamburger

Hír:

Apá cza i

Az

karácsonyi

Unnepeket

pesti éttermeiben

Csere megel5z5

A

legnagyobb

fent

ízetlen,

csillapító s rLó i>hanem

héten

énekka.ca a

a Burge.c King buda-

emlitett

intézmény

táplálékot

fogyasztani.

nem

szUkségleteik

a

a

Azok

megtakaritani,

tartalmatlan,

fogyasz tói

á

Gimná6ium

gyorskajáldahálózata.

itt, akik id5t szeretné~ek landók

János

énekelt.

Diszkusszió: egyik

KOdály-módszerrel

világ

étkeznek

és ezért haj-

pillanatnyi

éhséget

Az ilyen étkezdék

élményekben

kielégitésének

gazdagon céljából

vá-

jóllakni, fogyasztani

akarnak. Vélemény:

Szép gondolat,

piacra ömleszt6k nyi hangulat6 téktelen, t os t í

ó

az év végén a vendégek

muzsikát

a mai ember

zene

helyett.

zem: a Burger Kingben runkra. be

Ha erkölcsi

sz ámo Lha tnék. ~

hoz arról

hogyakétkezes

Hogy

próbálnak számára

szUkséges

Ul5k-ev5k sikerr51 mindez

nem áll módomban

számára karácso-

ny6jtani

Rosszmájam

teszi,

lS,

mennyire beszélni.

10 Ft

a jobbára ér-

zajszintet hogy

biz-

feltétele-

nem voltak vev5k énekka-

nem

maga.

hamburgert

anyagiról mé

L t.ó

ellenben

énekkarunk-

Mindenki

döntse el

Tiszta Szívvel 32/1.