Page 1

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

1


අරුණ කිරණ සැලී සැලී ... හැට හැත්තෑව දශකයය් ගුවන්විදුලියට සවන් යදමින් , උදෑසන පාසල් යන්නට ලහි ලහියය් සූදානම් වූ යබායහෝ යදයනකුට ඒ හා බැඳී පැවතුනු උදා ගී, අරුණ කිරණ ගී අමතක වී නැතැයි සිතමි. කාලයත් සමගම අතනින් යමතැනින් අකා මකා දමා නැත්තටම නැතිකල/ නැතිවුණු මතකයන් අතරටම යම් ගී ද එකතුවී නැතැයි කිව හැක්යක් කාටද? එයහත් අද ඉඳහිට යහෝ ඇයසන යම් ගී, අපයග් මතකයන් අවුස්සාලයි. ගී නිර්මාපකයණයග් සිත්හි මැවුණු ඒ රස භාවයන් යම්වාට සවන් යදද්දී අදද අපයග් සිත්හි පහල යනායවත්ද ? එයලස ඇසුණු ගී යගාන්යනන් ගී පණහක් යමයස් ඔබ හමුවට යගන එන්යන් ඒ රස භාවයන්, නැවත සිිංහල යවබ් අවකාශය හරහා යබදා හදා ගැනීයම් අරමුයණනි. රසායනයන් වැගියරන තුරු බැටරි කෑලි අව්යව් යව්ල යව්ලා බල ගන්වමින්, යම් ගී අපට එකල අසන්නට යර්ඩියයෝවක් යගන තැබූ මායග් යදමාපියනට කෘතයව්දී යවමි. යම් ගී සිත්හි සටහන්ව ඇත්යත් අනායාසයයනි. ඒ, එම ගී වලට පණ දුන් රචකයනට, තණු නිර්මාපකයනට, සිංගීතඥයණයට, ගායක ගායිකාවනට හා ඒවා යතෝරා යපරා යවන්කර ගුවනට මුදාහැරි එවක ගුවන් විදුලි බලධාරීනට හා නිලධාරීනට පින් සිදුවන්නටය. ඔවුනට මායග් ඉමහත් කෘතඥතාපූර්වක යගෞරවය හිමිය. අවසන, කිංචුක නිර්මාණය කල මා යදටු පුතුට හා යතාරතුරු යසායාදීයමන් මා දිරිමත් කල මා පවුයල් සියල්ලන්ට තුති. 'හද ගී යපාත' යවබ් අඩවියයන් යම් ගී වලට සවන්දීමට හැකිය. තිස්ස යදාඩන්යගාඩ ජනවාරි 2013

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

2


ටුන

1. අරුණාප ෝකය අතපේ… ........................................... 5 2. අභිමාණනීය වූ නපවෝදපේ…...................................... 6 3. අරුණ කිරණ සැලී සැලී….......................................... 7 4. අරුණ උදාවයි දිනිඳු සිනාපසයි…................................ 8 5. අරුණු රැසක් රැසක්… ................................................ 9 6. අරුන්දතී තාරකාව පසේ දිලී දිලී… ................................ 10 7. බුේධානුභාපේන… ..................................................... 11 8. චාමිකර ක් පදරපේ… ............................................ 12 9. පදස බස රැසට... ........................................................ 13 10. දහඩිය මුතු ැල් උර ඳින්නයි… .............................. 14 11. දකුණ නැපෙනහිර බටහිර උතුරද… ............................ 15 12. දල්වේ බැති ආදර ප ම්… ........................................... 16 13. දෑපේ කරෙැට සිඹ සනසන්නට… ............................... 17 14. පෙොළු මුහුපේ මුතු ඇපේ… ......................................... 18 15. පහ පදරපේ කඳු සුසුම… ..................................... 19 16. පහළ ජාතික පියුම් විපල්… ......................................... 20 17. පහට උ දින පුංචි පපේ… .......................................... 21 18. ඉදිරියටා යමු සැපවොමා… ........................................... 22 19. ඉදිරියටම යේ පහළයිනි… .......................................... 23 20. ජන මන නයන වශී ක ුංකා…................................ 24 21. කිේසිරි රැන්දූ ක්දද බැන්දූ… .................................... 25 22. මා සාර භූමි ුංකා… .................................................. 26 23. මපේ ක් කුමාරි දිපල්වී… ......................................... 27 24. මහවැලිම ..හවැලි ...මහාවැලී ... .................................. 28 25. මල් මල් හීනය… ....................................................... 29 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

3


26. පම් උදාර ුංකා භූමියයි… .......................................... 30 27. පම් අපේ මාතෘ භූමියයි… ........................................... 31 28. මිහිළිය නළපල් අුංජන ති පක්.. ................................. 32 29. නිදහස් අදහස් දැයට ප ොවා… ..................................... 33 30. නිවහල් සිතුවිලි සිතනා… ........................................... 34 31. ාවි ාවී පම් එන්පන්… ............................................. 35 32. ප රදිෙ මුතු ඇටයයි පම්… ......................................... 36 33. පුංචි වුණේ පතුපන් අද ඔබ… ..................................... 37 34. පතුපන් පම් ඔබ ඉ දුනු පේශය… ................................ 38 35. රන්මිණි පදරපේ රන් දද පසවපේ… ......................... 39 36. රුවන් මුවා ප ොප ෝ තපල්… ..................................... 40 37. රුවන් නිදන පහළබිමයි… .......................................... 41 38. සක වාසනා නිධාන භූමි… ....................................... 42 39. සක්විති කිේ රැස යුේ සිරි ුංකා… .............................. 43 40. සැම දන මන දිනු සුජාත ධරණී…................................ 44 41. සැේ නි හඬ ේ සබඳිනි පිබිපදේ... .............................. 45 42. ශ්රීලණිධරිත ුංකා භූමියයි….......................................... 46 43. සිුංහ පකොඩිය ඉහ නැගී… ........................................ 47 44. සි එන සමනළ මුදුනින්… ......................................... 48 45. පසොඳුර මට සමු පදන්න… .......................................... 49 46. සුදුවැලි මතුපිට දිය බිඳු ඉස ඉස… ............................... 50 47. තම්බ ේණී දී වුංපසේ… ............................................ 51 48. තම්බ ේණී ජන්ම භූමි ශ්රීල ුංකා… ............................. 52 49. වන්දනීය වූ පූජනීය වූ… ............................................. 53 50. වැේ ඉස්මේපේ දාෙැබ සැදි ා…................................. 54 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

4


අරුණාප ෝකය අතපේ…

ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: නන්දා මාලිනී අරුණාප ෝකය අතපේ අද නවප ෝකය ඉදිපේ පතරුවන් සරණින් පදේ රැකවරණින් ජයපෙොස දස පදස ැතිපේ මනුප ොව මිනිසේ බව ැබ ෙන්පන් හදෙැබ පනොමිනිස් ෙති දුර න්නයි සිරුපේ ප ෝහිත ෙඟක් ෙ න්පන් ජීවිතපේ දිගු විජය බන්නයි ප ොව විනිවිදයන නැණැස් බන්පන් සඳ පනොව තරු ප ොව හිරු ජයෙන්නයි පසොඳුරු මහරු ප ො වක උ දින්පන් ඒ ප ොළපවන් මුළු ප ොව ජයෙන්නයි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

5


අභිමාණනීය වූ නපවෝදපේ… ද රචනාව: ප ස්ලි පබොපේජු තනු නිේමාණය: අයිපවෝ පෙනිස් ොයනය: අයිපවෝ පෙනිස් අභිමාණනීය වූ නපවෝදපේ - හිරු පහට උදපේ ායනවා සැකපේ පිණිබිඳු සිඳි ා යනවා - අලුේ දැයක් උ දිනවා ුංකා අ ුංකා අ ුංකා අ ුංකා අ

පේ ජන්ම භූමියයි, අපේ ප්රාණ වායුව ුංකා පේ මාතෘ භූමියයි, අපේ ස්වේෙ ප ෝකය ුංකා පේ සාර භූමියයි, අපේ රම ශක්තිය ුංකා පේ දී දී යයි, අපේ ඤාණ ශක්තිය ුංකා

අනුරාපරපේ ප ොපළොන්නරුපේ හා සීගිරිපේ සුන්බුන් අතපේ සිුංහ නැණබ සිරුපේ සවිබ හැුංගී ඇති සැටි බ ා ඇපදේ ජය ෙුංොපේ පයෝධ වැපේ නා දිය මත ො බිඳු මුතු පවනවා රළු වැලි ආරක රන් පල් ඒ දිය ඒ ප ොළපේ රන්බිජු වපරේ කම්හල් ඇතුපල් යදම් යකුළු හා ගිගුම් දිදී බමවා කැරකී අහපසේ කලු දුම් ව ා සැදී ා වසිනා ආසිරි වැස්ස බ ේ 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

6


අරුණ කිරණ සැලී සැලී… ද රචනාව: මීපෙොෙ විල්සන් තනු නිේමාණය: මේවින් ප පේරා ොයනය: මේවින් ප පේරා හා පිරිස අරුණ කිරණ සැලී සැලී පහළ පදරණම ණ ප වී නැපෙන දැයට උර දිදී පිබිපදේ පහළ දරුවපන් පනොසැප ේ පනොසැප ේ පහළ දරුවපන් පහළ විරු දාඩිපය පපේ - යපසෝ රාපේ නුඹ පපේ නිදහස් නිවහල් සිපේ - ජය මාවත නුපඹ පපේ රන්කිරි කට ෙෑ පපේ - පදදහස් වසරක් අපේ සිුංහ උරුමය රැපක් - පහලුපවොේ දහඩිය පපේ දෑ බැති හද තු වො - යමු ප රටම දැය වො... පහළ විරුවන් පමන් එදා - පහළ බස් රැක ෙනු සදා...

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

7


අරුණ උදාවයි දිනිඳු සිනාපසයි…

ද රචනාව: ෙබ්ලිේ ඒ අපබ්සිුංහ තනු නිේමාණය: අමරා රණතුුංෙ ොයනය: අමරා රණතුුංෙ අරුණ උදාවයි දිනිඳු සිනාපසයි කන්ද උඩින් න්ද මතින් අරුණ උදාපවයි කන්පදන් බැස නිල් දිපේ දිනිඳු සිනාපසයි නිල්වන් නිල් ළු වැදී දිප න තාවයි මල් රෑණින් ඉසුරු පිපී දසත සිනාපසයි පහළ දරුවන් නිදන බිපම් ඉසුරු නිදානයි රන්වන් රන් කරල් ැහී සැ ත සදා යි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

8


අරුණු රැසක් රැසක්… ද රචනාව: ෙබ්ලිේ එම් පී බේොර තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක හා පිරිස අරුණු රැසක් රැසක් රැසක් රන්තරුවක් රුවක් රුවක් රිදී ප ොවක් ප ොවක් ප ොවක් උදාවුණා... උදාවුණා... උදාවුණා.... ඒ උදාර උදානපයන් දසත පිබිදුණා කුසුම් පරොන් බරින් සැරසී තුරු තා තුලින් ඉපිලී රජත කිරණ ධාරාපවන් සිනා මවනවා සිනා මවනවා සාර බිමක් සාර දැයක් සාරහාර නිධානයක් ඔපබ් රුවන් රැස් අතපේ රැඳී දිප නවා පේජ වීර ගුණ වගුරා ප ොප ෝ ත ය ණ ෙන්වා නපවෝදපේ රන් මාවත ඟාකරනවා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

9


අරුන්දතී තාරකාව පසේ දිලී දිලී…

ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: පසෝම ා රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක අරුන්දතී තාරකාව පසේ දිලී දිලී නුවන්ප ති විදා බ ා පනොව මැලී මැලී බ්රනහස් ති නැණින් පයොවුන් සිේ බැඳී බැඳී දවස් ති රුවින් සිනාපසයි නැගී නැගී පවරළ සමීපේ මින් සමුදායයි ෙමින් ෙමට නිල්වන් වැේ යායයි සිරි ක දසනුදිසා එක හීයයි ක් වැසිපයක් වී අද ඉර ායයි මල්සර උක්දඬු දුනු හී මානයි නව පයෞවනපේ ප ම් රජදානයි හිරු නව ැතුම් තා රැස් වීදයි නිවහල් ප ොවකට මුංප ත ාදයි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

10


බුේධානුභාපේන… ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: නන්දා මාලිනී ොයනය: නන්දා මාලිනී බුේධානුභාපේන සිේ පනේ හන් වී පමේ මල් පිපී ා මුදිතා ජ ාපසේ නුංවා ප්රභා ප ොේතුරා රශ්මි මා ා පහළ පදරණ ජන ජයතු ජය මුංෙ ාණී තේහා උ ා දාන රිපේව වියැකී අඥාණ අඳුපේ දැල්වී ප්රදීපේ හඬවා රුවන් වැල් මුංෙ ර ප්රී තී පහළ පදරණ ජන ජයතු ජය මුංෙ ාණී භෘුංොවලී රාව ප්රතිරාව නුංවා බන්දා ප්රශුංසා ජය පක්තු පක්ළී දසතින් ෙ ා ක්ෂීර ායාස ධාරා පහළ පදරණ ජන ජයතු ජය මුංෙ ාණී

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

11


චාමිකර

ක් පදරපේ… ද රචනාව: ොමිණී විපේතුුංෙ තනු නිේමාණය: එම් පක් පරොක්සාමි ොයනය: රූ ා ඉන්දුමතී

චාමිකර ක් පදරපේ හමනා සීත වපන් මා පතු හද එඩි නුංවා දිව මතුරකි මැතිපරන්පන් මහ ෙල් ටැම් බිමට පහ ා ඒ මත බුදු ගුණ අඹ ා දැසට පතත නැගූ වීර දස මහ පයෝධයින් දිනූ පම් සිරි ක උ න් පින් පදරපේ උ න් මපේ ප ොඩි පතුපේ ජාතිය ආෙම එකපසේ සුව පසවණයි නුඹට පපේ පම් බිම පහට දින නුඹපේ බැේ දැනෙන් පුංචි පපේ පහට හිරු හා උදා ගිපේ පත සිරුරට විරිය පිපේ 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

12


පදස බස රැසට... ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: අපබ්වේධන බා සූරිය පදස බස රැසට එපරහිව රට දසනුදිසා කළු සුේදන් ෙැතිව වසන පතප අසා කකියයි රුහිරු රුප පසේනා පතදණ නසා නිවහල් ෙඟ ෙ යි අද මුළු රටම වසා රයින් බසට ෙැති පහළයන් පිටු දකිනූ රයින් ා සිඹින වහලුන් දුරු කරනූ රයින් මිතුරු කැ සතුරන් ප ස සිතනූ රයින් නසන නිදහස් පිළිරැේ නෙනූ රෙැති - කුමරුපවෝ හිනැපහති සඳළු තපල් රෙැති - නැති පතුන් සුපවද පිදුරු ැපල් උන් ආ - දිපනක බිඳදා අදිරද සතුරු බපල් පම් ක් - ප ොපළොව නිවහල් මල් ප ොකුරු දිපල්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

13


දහඩිය මුතු ැල් උර

ඳින්නයි…

ද රචනාව: පසො මන් අල්විස් තනු නිේමාණය: යනල් අල්ෙම ොයනය: චන්ද්රාණි ගුණවේධන දහඩිය මුතු ැල් උර ඳින්නයි... දහසින් බැඳි මල් සිරසින් ෙන්නයි... රට බබ න්නයි දැය බබ න්නයි... නිවහල් ැතුම් තන්පන්... පිටරට අත ා සිත කය සත ා... වින්ද නිො නැති පවන්නයි... වින්ද නිො නැති පවන්නයි... රට බබ න්නයි දැය බබ න්නයි... නිවහල් ැතුම් තන්පන්.... අද බිම පහළනා දහඩිය බින්දූ.... ෙයාවි අ පේ නිවහල් සින්දූ... රට බබ න්නයි දැය බබ න්නයි... නිවහල් ැතුම් තන්පන්....

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

14


දකුණ නැපෙනහිර බටහිර උතුරද… ද රචනාව: අරිපසන් අහුබුදු තනු නිේමාණය: සුනිල් ශාන්ත ොයනය: සුනිල් ශාන්ත [ සු ොයනය අයිපවෝ පෙනිස්] දකුණ නැපෙනහිර බටහිර උතුරද - එක පකොඩිපේ පහවපේ එකමැ දැයක් වී මහ බ යක් වී - ප රටමැ යමු ුංකා ුංකා ඉ ැදුණු අ හට ක් ප ොපළොපේ - සුරුවිරුකම් උ තින් හුරුපේ දක්වමු දස්කම් ක්කම් විස්කම් - විස්මවමින් මුලු ප ෝ කන්දට පකන්දට පකොන්දට හුරුවී - වන් වන් අතැ සුරුවී වි ත වා සැ තට හරවා ා - ප රටමැ යමු ුංකා ුංකා වැටුණේ නැඟිටිමු වැටි වැටි නැඟිටිමු - නැෙැ නැෙැ යමු දියුපේ බාධා ව ටද බාධා පෙනැ දී - ප රටමැ යමු ුංකා ුංකා වීර විකුම් ෑ ආදි මුතුන් ගිය - ාර අපේ උරුපම් නෑර ඔවුන් මෙ සූර ප සින් වැදැ - ප රටමැ යමු ුංකා ුංකා ඉ ැදුණු අ හට ක් ප ොපළොපේ - සුරුවිරුකම් උ තින් හුරුපේ දක්වමු දස්කම් ක්කම් විස්කම් - විස්මවමින් මුලු ප ෝ

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

15


දල්වේ බැති ආදර ප ම්… ද රචනාව: ශ්රීල චන්ද්රරේන මානවසිුංහ තනු නිේමාණය: - ඇස් ඇස් පේදා ොයනය: රුක්මණී පේවී දල්වේ බැති ආදර ප ම් ජාතිය ප ොබයා ප ෝ දුල් ජය තුරා ශ්රීල ුංකා දීපේ ඔද වෙවා ා හැම කල් ෙුංො පිරී ෙ ාපේ මදනපල් හමාපේ දී රැළි පීරා පකේ වතු හා නමාපේ පිප නා තුරු ොපන් කුසුම් ක ාපේ නෑපවයි රෑ සඳ ාපන් කඳුවපේම පේනා දියඇලි පසෝබා ජීවය පේ හැම කල් සුරූපි ා නියන්පේ බැල්පම් සිරියා ප ෝපක් සෑම ආසිරි සදා වැපේවී සිතු පසේ සුංකා - පසේ සැමදා - වීර විජය පදන භූමි අභිත ජයබිම අ පේ පම් ජය පෙොස ැතිපේ ප ෝ දුල් සදා සුපේ සැනපසේවී පසෝභාව රැපඳේවී ජාතික ආපල් දරුවන්පේ මේ භූමී දින දින සැරපේවා කිේ තුරා ා සුන් පනොම වූ සිරි ඒවී යහ තම සැපේ එක්වීම සදා ා පම් ප ෝපක් හැම කල්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

16


දෑපේ කරෙැට සිඹ සනසන්නට… ද රචනාව: මහෙම පසේකර තනු නිේමාණය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව ොයනය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව / විම ා අමරපේව දෑපේ කරෙැට සිඹ සනසන්නට - ා පෙොයපම් දළු වන් ස යි දහඩිය මුතු කැට මල් වරුසාවී - කරල් බරින් පීදී වැගිපරයි අෙ සඳ පමෝරන මැදියම් අහසින් - බිළිඳු හදට කිරි දියර ෙ යි පහට ඉදිවන නව ප ෝකය දැක දැක - පුංචි පතා හීපනන් හිනැපහයි දහසක් වැේ බැඳි පයෝධ මිනිස් කැ - යලි ඉ දී ඇති ක් පදරපේ සේ රුවණින් නව නිදහන් මතුවී - පතුපේ සිනාපවන් ඔ වැටුපන් දැපසේ කඳු ැලි පිසදා බ පනමි - පහට හිරු එළියට වඩින දිපන් ණය නැති බිය නැති නිවහල් යුෙයක - පුංචි පතා දඟ කරනු ප පන් මා ෙත ෙත පවපහසට ආදරපයන් දිය - උල් ත ාදන පුංචි පතුන් ඒ ෙත පවපහසම සතුටක් පේ මට - ඔබ සිහිවන විට පුංචි පතුන් පදදහස් න්සිය වසරක් තිස්පසේ - මා දූටු සිහිනය පුංචි පතුන් ඔබහට ප ෝකය ඉදි කර දී මිස - යා පනොහැකිය මට පුංචි පතුන්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

17


පෙොළු මුහුපේ මුතු ඇපේ… ද රචනාව: අරිපසන් අහුබුදු තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක පෙොළු මුහුපේ මුතු ඇපේ - දහම් ආකපේ රුවන් පදරණ මිහි තපල් - උ න් බිම අපේ රකිමු වවමු ණ වපේ - පහේළී ුංකා රකිමු වවමු ණ පදා - පහේළී ුංකා පහේළී ුංකා - පහේළී ුංකා පවපහර අහස සිඹින ඒ - වැේ ප ළ සයුරූ ෙ ට ප නා එළිය දුන් - කැටයම් මහරූ පහේළී ුංකා - පහේළී ුංකා රවුණු ෙැමුණු ඬු අබා - කසුබු විජය බා ප ොපේ ත වූ එදා - විරු පතුන් බා පහේළී ුංකා - පහේළී ුංකා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

18


පහ

පදරපේ කඳු

සුසුම…

ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: සරේ බා සූරිය ොයනය: නන්දා මාලිනී පහ පදරපේ කඳු සුසුම සිනාව පසොම්නස මපේය මා ෙයනා පම් ගීපේ උරුමය මා දිනු රපේය තරු ායා සිනාපසේය - සඳ ායා සිනාපසේය මට මා දිනු පම් පේශය - ජ බිය ගිනි බිය පනොපේය එපතරක රස පබොජුන් එ ා - රන් සළු පිලි යහන් එ ා උ න් රටට පිටු ානා - පහළයන් පහළ බිමට එ ා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

19


පහළ ජාතික පියුම් විපල්… ද රචනාව: පහේම ශ්රීල ද අල්විස් තනු නිේමාණය: පමොපහොමේ සාලි ොයනය: අයිරින් ද අල්විස් / ක්ෂ්මන් රුද්රි්ගු පහළ ජාතික පියුම් විපල් සුවඳ කැකුලු මල් වැනී අතමිට පමො වා සුරකින පදය පමොනවද දරුවපන් සේසිරිපයන් සපරන්නට උදාවන අනාෙපේ රන් මිණි මුතු වැනි අදහස් ඇත මිට පමොළවා අපේ රට අදිරදවාපදන් මුදා නිදහස් සුව ව ඳවා ුංකා මව හිනැපහේ පතොල් ප ති මදහස රැළි මවා දෑ අභිමානය අනුරාෙය බිහික හදතුපල් අනොරික ධේම ා හිමි සමරමු සිුංහපල් පරන් අේප කැේප ටිප ො ගුණානන්ද හිමි එදා ෑ විකුමන් ලියැවී ඇත ක් ඉතිහාසපය පමදා ෙුංොවක් යයි පිටාර ෙේ අයුරක් වූව පපේ රට ජාතිය සුඛිත කරමු පනොඉඳින්නට හාමපේ

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

20


පහට උ දින පුංචි පපේ…

ද රචනාව: මමත්රීල නාපෙොෙ තනු නිේමාණය: පප්රේමසිරි පක්මදාස ොයනය: නී ා වික්ර්මසිුංහ / ටී එම් ජයරේන පහට උ දින පුංචි පපේ නුඹට උරුම ප ොවක් ඇපේ අපේ පවපහස කැ පවන්පන් නුඹපවනුපවන් පුංචි පපේ අසමගිකම් මෙ හැර ා කුසීතකම් දුරු කර ා උදාර හැඟුමින් පිබිදී පුංචි පපේ නුඹ පවනුපවන් අළුේ ප ොවක් තනනවා ක ට ැමිණි වැහි බිඳු පසේ රුවට පිපන ත ම පසේ වාසනාව කිරුළු දරන් පුංචි පපේ නුඹ එනකල් ප ොවම බ ා සිටිනවා 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

21


ඉදිරියටා යමු සැපවොමා… ද රචනාව: ආනන්ද සමරපකෝන් තනු නිේමාණය: ඇස් දක්ෂිණමූේති ොයනය: තා මුංපේෂ්කාේ හා පමොහිදීන් පබේ [සැෙ සුළුං 1955 - චිත්රා ටිපයන්] ඉදිරියටා යමු සැපවොමා නිදහස බනට බැමි සිඳ දා තවේ වහල්ව ඉන්පන් නෑ - පම දුක් විඳින්පන් නෑ සදා යමවු (ඉතිුං) යමවු සිේ සන්පතොසින් විමුක්ති ශාන්ත (අනන්ත ශාන්ත) පේ උදා පම ුංක (ජන්ම) භූමිපේ - සුරමර දූ පතුන් අපියි උතුම් විනීත වූ ගුණාුංෙ ප ෝක - සාමයයි අපේ විකුම් පම් පේ ෙැනයි අපේ සටන් - අපේ අවී උතුම් දහම් අපේ පම් ජීවිපේ පමප ෝ - පබොපහෝ උදාර වස්තුවයි පහොඳින් පෙවා නැසී ගිපයොේ - නිො බන්පන් නෑ සුබයි එපසේ පහයින් පම ජීවිපේ - බන්ටනම් ප්රපයෝජපන් පදන්ට ඕපන් ජීවිපේ - විමුක්ති වීමටා සැපේ පදන්ට ඕපන් ජීවිපේ... පදන්ට ඕපන් ජීවිපේ... [ සු ොයනය - තා වල්ප ො හා එච් ආේ පජෝති ා - සු ොයනපේ ද වරහන් තු ]

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

22


ඉදිරියටම යේ පහළයිනි… ද රචනාව: කුමාරතුුංෙ මුනිදාස තනු නිේමාණය: සුනිල් ශාන්ත ොයනය: සුනිල් ශාන්ත ඉදිරියටම යේ පහළයිනි - ඉදිරියටම යේ ඉදිරියටම යේ පහළයිනි - ඉදිරියටම යේ මරුට සිනා පසේ - පහළයිනි මරුට සිනාපසේ මරුට සිනා පසේ - පහළයිනි මරුට සිනාපසේ අ පේ රපටහිම යැද යැද - ෙැති වී තව තව හිඳිමුද නිදහස නැති දිවි කුමටද - ඉදිරියටම යවු ඉදිරියටම යේ පහළයිනි - ඉදිරියටම යේ පහ යිනි දෑ ෙති ස කේ පහළයිනි - දෑ ෙති ස කේ දෑ ෙති ස කේ පහළයිනි - දෑ ෙති ස කේ ඉදිරියටම යේ පහළයිනි.... ප රක ක අ පේ මුතුන් - දිවිදී දැය රැක ෙේතූ පවමුද ඉතින් අපි ෙැේපතෝ - ඉදිරියටම යේ ඉදිරියටම යේ පහ යිනි පහ යිනි පහ යට දිවි පදේ පහළයිනි - පහළයට දිවි පදේ පහ යට දිවි පදේ පහළයිනි - පහළයට දිවි පදේ ඉදිරියටම යේ පහළයිනි ඉදිරියටම යේ අ රට පහළ අ දෑ පහ අ බස පහළ පහළ පහළ පහළ රුවණේ පහළ - නිවනේ පහළ - ඉදිරියටම යේ.. ඉදිරියටම යේ පහළයිනි ඉදිරියටම යේ 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

23


ජන මන නයන වශී ක ුංකා… ද රචනාව: එම් ආේ අයි ඊරියපෙොල් තනු නිේමාණය: එම් ජී සුෙතදාස ොයනය: ජී එස් බී රාණී ජන මන නයන වශී ක ශාන්ත සුඛදායී… ජන්ම භූමි ධරණී….

ුංකා -

මධුකර භෘුංෙ සමූහ විභූෂිත - විකසිත පෂ් ක ා සුෙන්ධිත මපනෝහාර ගිරි ශිඛර අ ුංකෘත - රමර භූමි ධරණී රුංෙ තරුංෙ නො මන පමෝහණ - ශුේධ වේණ ජ ධාරා ඛන්ඩිත වෘක්ෂ ගුල්ම ලු ල් ව සේජිත - සාර භූමි ධරණී කරුණා බර මමත්රීල ගුණ පූජිත - භක්ති පූේණ ජනරාශි නිවාසිත බුේධ රාජ ශ්රීල ාදාස් ේශිත - පණර භූමි ධරණී ක්පල්ශ විප ෝ ණ ශාස්ත්රා විදාරණ - ජාත භූමි අනුරාපෙෝේදී න කීේති රාව ජයප ෝෂා නුංවන - වීර භූමි ධරණී

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

24


කිේසිරි රැන්දූ ක්දද බැන්දූ… ද රචනාව: කරුණාරේන අපබ්පසේකර තනු නිේමාණය: පප්රේමදාස අතුපකෝරා ොයනය: තා වල්ප ො [පක්සර සිුංහපයෝ - 1971] ුංකා….. භූමී…. පින්බර ුංකා… භූමී…. කිේසිරි රැන්දූ - ක්දද බැන්දූ - භූ තියන් දම්ොමී සම්බුදු සසුපන් - සම් ත වි පසේ - රක්ෂිත ුංකා භූමී පමොක් ති සතහට පසේසුව ස සන පමේසිහිපල් වැහි පදෝරා රන්පකොේ බබළන - දාෙැබ් ඉදිවුණු - දිස්වන උස් තුරු පීරා ප න් පසවපේ පනළු - සම්බුදු රූ සිරි විහිපදන බුදුරැස් දහරා විහිපදන බුදුරැස් දහරා අේසර ලියනපෙ - ස්සන වස්සන - සී ට සීගිරි සීපන් පනේයුෙ මේක - ෙල් කැටයම් යුේ ැේපදන ප ම් රජ දහපන් පනක් නටබුන් ප - සිුංහ සිේව වෙවයි දෑ අභිමාපන්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

25


මා සාර භූමි ුංකා… ද රචනාව: ාලිත ප පේරා තනු නිේමාණය: පරෝහිත විපේසූරිය ොයනය: සමූහ ොයනා මා සාර භූමි ුංකා... මා විජය භූමි ුංකා... මා පණර භූමි ුංකා... අ ජන්ම භූමි ුංකා ... ුංකා… මා සාර භූමි ුංකා... නදී ඇ පදො අහස් ...දිය කඳ.... රදා පතතමණ පදවන පදරණයි... කරල් බරවූ කුඹුරු යායයි... පම් බිපමන් අ රට නිධානයි... සතුරු එඩි මැෙ...පහළා පල් කඳ ... නැුංවු නිවහල්...විජය පදරණයි ... වීර පහළයන් පදා ජීවය... නැගූ නිදහස රටට උරුමයි... බුදුන් සිරි ාපියුම් ... නැමදූ... මපේ පම් ක් පණර ...පදරණයි... සදා කාප න්...සදා කාප ට ... අ ට දළදා...සමිඳු පිහිටයි ...

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

26


මපේ

ක් කුමාරි දිපල්වී… ද රචනාව: සරේ විම වීර තනු නිේමාණය: පී ඩී වින්සන් ප පේරා ොයනය: ජී එස් බී රාණී

මපේ ක් කුමාරි දිපල්වී සදාකල් තුම් ශ්රීලයා ා මනකල් නපවෝපේ බා ා මපේ ක් කුමාරී... ආනන්පේ සදා පදයි ැරකුම් රජුන්පේ... කාපල් ශ්රීලයා වුංපසේ... විරාජී පේනාවූ... කාපල් ශ්රීලයා වුංපසේ... විරාජී.. පේනාවූතුම් ශ්රීලයා ා මනකල් නපවෝපේ බා ා මපේ ක් කුමාරී.... පහෝ පහෝ හේපේහී රඟා පේ - සුනි ාදී වේපේ මින්පන්රිපේ සිරියා නොවී ඔපේ මා - නොවී ඔපේ මා විරාජී.. පේනාවූතුම් ශ්රීලයා ා මනකල් නපවෝපේ බා ා මපේ ක් කුමාරී.... පහෝ පහෝ තුම් හඬ රමර පේ පම් - අමර ප ෝ ඡායා පසේ මාපේ ුංකා භූමී... මාපේ ුංකා භූමී... මාපේ ුංකා භූමී... විරාජී...පේනාවූතුම් ශ්රීලයා ා මනකල් නපවොපේ බා ා මපේ ක් කුමාරී....

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

27


මහවැලි.. මහවැලි... මහාවැලී... ද රචනාව:මහෙම පසේකර තනු නිේමාණය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව ොයනය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව මහවැලි මහවැලි මහාවැලී.... සිරි ද ස සමපනො සිරපසේ - සිඹ සිඹ සිහි ස විඳ පසොඳපසේ ප ලී දිලී - ෙ ා බසී - මහවැලි.. මහවැලි... මහාවැලී... ගිරිකුළු විනිවිද නවමුං මතුපකොට - නවප ොවකට ඔබ ෙ ා බසී.. අතීත රජරට සිරිසර ඇස හැර - ඔබ එනතුරු මෙ බ ා සිටී මහ වැේ බැඳි ප ර රජදරුපවෝ ඔබපෙන් යලි නව ණ ැබුපවෝ ප ලී දීලී ෙ ා බ ා - ප ලී දීලී ෙ ා බ ා... සිරි දුව පහට පමපහේ වෙනා මගු ට - මෙ ාදා පියවිළි අතුරා ඔබ බැස එනු දැක හිනැපහයි සිරි ක - අනාෙතය පිනිදිය උතුරා සිරි ද ස සමපනො සිරපසේ - සිඹ සිඹ සිහි ස විඳ පසොඳපසේ ප ලී දිලී ෙ ා බසී - මහවැලි.. මහවැලි... මහාවැලී.

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

28


මල් මල් හීනය… ද රචනාව:සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: නන්දා මාලිනී ොයනය: නන්දා මාලිනී මල් මල් හීනය සීත උදපේ ැල් ේ මීදුම මැද රැඳි ා නිල්වන් අහපසේ පින්බර යුෙයක රන් වන් රන් වන් හිරු නැගි ා මහ සාෙරපේ පම් රන් දිවයින මී අඹ පෙඩියකි අවාරපේ.. ඒ අඹ පෙඩිපේ මී මැස්සන් අපි නිහඬව හිනැපහන දිවා රැපේ... සමපණො කන්පේ කරුණා ඇල්ප න් තුන් සිුංහ පේ වැේ පිරි ා... මුනි තුන් සරපේ ආසිරි වැස්පසන් සිතුවිළි කතපේ මල් පිපි ා... පදදහස් න්සිය වසරක් දුරසිට සිල්ගුණ ැතිපරයි නිරන්තපේ… මුංෙ ක සමයක පතොරතුරු ලියැපවයි සිුංහ වුංශපය කතන්දපේ…

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

29


පම් උදාර ුංකා භූමියයි… ද රචනාව: ඒ පී ක්ෂ්මන් ප පේරා තනු නිේමාණය: වික්ටේ දළුෙම ොයනය: අමිතා දළුෙම පම් උදාර ුංකා භූමියයි වීරදාර මා උ න් බිමයි පම්ක සිුංහලුන් උ න් රටයි පේජමාන ජාතිපේ නමයි පම් බිපම්හි සුන්දරේවපයන් පසෝබමාන පදේප ොවක් මැපේ ඒ ප ොපේහි නිේම ේවපයන් අම්බපේහි කීේති රැස් දිපල් පම් මපනෝම ුංකාභූමිපේ ඓතිහාසයන් සදා රැපඳේ වික්ර්මානුරාජවුංසපේ නාමපයන් නැපෙන්න පන් සපඳේ

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

30


පම් අපේ මාතෘ භූමියයි…

ද රචනාව: සුනිල් සරේ ප පේරා තනු නිේමාණය: - සුනිල් ශාන්ත ොයනය: අමිතා දළුෙම / ා නී පසෝමසිරි පම් අපේ මාතෘ භූමියයි නිදහපසේ ස්වේෙ රාජරයි සම්බුදු සරණින් බැබපළන ුංකා… ුංකා සදහම් සරණින් සු ත ුංකා… ුංකා මහ සඟරුවනින් රැක දුන් ුංකා… ුංකා මා ඉ දුන පින්පකත සිරි ුංකා… ුංකා පදදහස් වසරක උරුමය ුංකා… ුංකා නිදහස පමන් යළි මතු කළ ුංකා… ුංකා රන්පකත සිරිපයන් දු වන ුංකා… ුංකා යපසෝ උදානය පේ සිරි ුංකා… ුංකා කිේ සුවඳින් ප ොව මේ කළ ුංකා… ුංකා කිේ සුවපඳේ සු ඟක් පිරි ුංකා… ුංකා මා දිවිපේ අරමුණ ඔබ ුංකා… ුංකා රේන දී යයි උදාර ුංකා… ුංකා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

31


මිහිළිය නළපල් අුංජන ති පක්.. ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව මිහිළිය නළපල් අුංජන ති පක්... සිරි ුංකා පදරපේ... තිසරණ සරණින් භූ ා නා... ජනතා දිපන් දිපන්... ජනතා දිපන් දිපන්... දන පිනන සතර සඟරා වතින්, සත සිත ෙත සැනපසේවා... සඟ පවද ගුරු පෙොවි කම්කරු බ ඇණිපයන්, සිේ දිෙ සැරපසේවා... සිේ දිෙ සැරපසේවා භුජ බ ක සුරු නර විරු කැළ යලි පහළබිම ඉ පේවා... මුදු ගුපණන් සුපන් සඳ නැණින් ගුරුන් ප ද... රන් දිව දිළිපහේවා...රන් දිව දිළිපහේවා…

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

32


නිදහස් අදහස් දැයට ප ොවා…

ද රචනාව: ෙබ්ලිේ ඒ අපබ්සිුංහ තනු නිේමාණය: පසෝම ා රේනායක ොයනය: පරෝහණ වීරසිුංහ හා පිරිස නිදහස් අදහස් - දැයට ප ොවා නිවහල් සිතිවිළි - බසට කවා පදස බස රැස වැඩූ.... නියාමක වී ජන යුෙපේ... ජන යුෙපේ... පහ යදමල් - ප ෝහිත ෙන්වා පහ පේ දද - ෙෙනත නුංවා.... නියාමක වී... ජන යුෙපේ... ජන යුෙපේ... නව යුෙයයක පනක මල් පිබිදී ඇත සමෘධිපේ - රුක් පෙොමු මේපේ ඔපබ් ෙතින් හ ජීවන සුවඳයි ඒ සුවඳැති මල් ව ඇේපේ…

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

33


නිවහල් සිතුවිලි සිතනා…

ද රචනාව: පෙෝල්ටන් අල්විස් තනු නිේමාණය: ෙබ්ලිේ. ඩි. අමරපේව ොයනය: ෙබ්ලිේ. ඩි. අමරපේව නිවහල් සිතුවිලි සිතනා සිතේ උදාරයි නිවහල් නිමැවුම් මවනා හිසේ උදාරයි එවන් අසිරිමේ ජාතිය ජපයන් උදාරයි යපශෝ කැලුම්වර පජෝතිය පිපනන් උදාරයි නිදා පනොඉඳ යලි පිබිදී අහස බ න්පන් නපවෝදපේ පතද රැඳි හිරු පිපී දිප න්පන් පීපදන පහළ රන් පෙොයපම් සිරිය උදාරයි පහළ පනත සිත සනහා නව සිහින සදා යි එවන් අසිරිමේ ජාතිය ජපයන් උදාරයි යපශෝ කැලුම්වර පජෝතිය පිපනන් උදාරයි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

34


ාවි ාවී පම් එන්පන්… ද රචනාව: මමත්රීල නාපෙොෙ තනු නිේමාණය: පප්රේමසිරි පක්මදාස ොයනය: ටී එම් ජයරේන ාවි ාවී පම් එන්පන් අතීතපේ සිට එන සු ෙයි.. ඈත අතීපේ අසි ේ සි පෙන අතීතපේ සිට එන සු ඟයි අතීතපේ සිට එන සු ඟයි ඈත අතීපේ සිට ාවී ා මෑත බ ාපෙන පම් එන්පන් ඔබ වැෙ කරනා පම් රන් පදරපේ දහඩිය සුවඳට මුසු පවන්නයි පෙොවි බිම් මැේපදන් පකේ වතු මැේපදන් ාවී ාවී පම් යන්පන් ඔබපේ ශ්ර මපයන් රටක් හැදූ බව අනාෙතය පවත වසන්නයි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

35


ප රදිෙ මුතු ඇටයයි පම්… ද රචනාව: කරුණාරේන අපබ්පසේකර තනු නිේමාණය: ඇස් ඇස් පේදා ොයනය: තා වල්ප ො ඇතුළු පිරිස [ඩිුංගිරි මැණිකා - 1956] ප රදිෙ මුතු ඇටයයි පම් ප ෝපක්… සිරිබර සිරි ුංකා ජනිත වු සැම පමම ප ොපළොපේ නිති ආෙම්බර විය යුතු පේ දෑ කු පබ්පේ ආෙම් වාපේ හැර දා එකමුතු වී සමඟිව පේළි සැදී දිවි දී…. රකිමු අපේ ුංකා නැගී සිටිය හැක එක්සේ වී පබදී ගිපයොේ රට යයි සුන් වී පිබිපදේ පිබිපදේ පිබිපදේ පිබිපදේ පිබිපදේ පිබිපදේ අ පේ විකුම බපල් රට ජාතිපයහි බපල් දිවි දී රකිමු අපේ ුංකා 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

36


පුංචි වුණේ පතුපන් අද ඔබ… ද රචනාව: ජිනදාස ප පේරා තනු නිේමාණය: පප්රේමසිරි පක්මදාස ොයනය: නී ා වික්ර්මසිුංහ / ටී එම් ජයරේන පුංචි වුණේ පතුපන් අද ඔබ පහට ප ොකු මිනිපහක් පවනවා පුංචි වුණේ පතුපන් මේරට පහට මුළු ප ොව බැබප නවා වරම් ඇත මේ උරුමපයන් ද වරම් ඇත පිය උරුමපයන් ද පයෝධ සවි බ ැබී මුලු ෙත වීර පසබප ක් පවන්න මේ රට පෙොවිබිමයි පත ඔපබ් රණ බිම පෙොවි කමයි පත ඕපබ් අසි ත ඉදිරිපේ ප නි ප නී ජය බිම සු බසින්නට එ ා මා පත

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

37


පතුපන් පම් ඔබ ඉ දුනු පේශය… ද රචනාව: ොමිණී විපේතුුංෙ තනු නිේමාණය: පප්රේමසිරි පක්මදාස ොයනය: නී ා වික්ර්මසිුංහ හා පිරිස පතුපන්…. පම් ඔබ… ඉ දුනු පේශය…. පතුපන් පම් ඔබ ඉ දුන පේශය ඔබ පවනුපවන් බිහිවුණ ජය භූමිය රැක ෙන්නට ඒ පින්බර පේශය ඔපබ් ශ්ර මය පත දිය යුතු පේමය සේසිරි පිරි පම් නිල්වන් පදරපේ ශ්ර ම ශක්තිය ඔබමය මා පතුපන් ඔබ ෙත පවර වීරිය පදකරමින අනාෙපේ ජය මෙ පහලි ක මැන නුඹ ඉ දුන පම් පින්බර ප ොළපේ උරුමය රැක ෙන්නට නම් පතුපන් බ ා පනොඉඳ අ සව නිදි යහපන් අවදිව ප රමුණ ෙනු මැන පතුපන්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

38


රන්මිණි පදරපේ රන් දද පසවපේ…

ද රචනාව: උ ාලි ධනව විතාන තනු නිේමාණය: දයාරේන රණතුුංෙ ොයනය: චන්ද්රි්කා සිරිවේධන රන්මිණි පදරපේ රන් දද පසවපේ කිමපදෝ අ සව වැතිපරන්පන් සිුංහ පල් පතද බ ප න්වන්නයි මේදුම බේො පෙ දුන්පන් දාඩිය බිඳුපවන් ජීවන ශක්තිය විදහා ප නවන ජාතික ශක්තිය පිබිපදන් සිහළුනි - පිබිපදන් සිහළුනි ඒ ඔබ පසොයනා ආේම තෘේතිය පදපනතින් වැපහන කඳු ැල් සාෙර රට නුංවා න තිර අඩිතා ම නැගිටින් සිහළුනි - නැගිටින් සිහළුනි දරු රපර ෙැන සිතමින් ඈතට

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

39


රුවන් මුවා ප ොප ෝ තපල්… ද රචනාව: සුනිල් ආරියරේන තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: නන්දා මාලිනී රුවන් මුවා ප ොප ෝ තපල් පෙොයම් සුනී මේෙපල් උදම් සිතින් ෙයන්පන් සිුංහ ගීතයයි ... ත්රීල සිුංහපල්... යසස් කුසුම් පිපි වැණී - සුෙන්ධ ලූ දිෙන්තපේ ... සුනන්දනීය සිුංහපල් - ැගුම් බිමයි වසන්තපේ... ැගුම් බිමයි වසන්තපේ... වහල් යදම් සිඳී බිඳී - කසුන් විකුම් විමාණපේ... ප්රබුේධ ඥාන දී පයන් - උතුම් සිතුම් ැතුම් නැපේ... උතුම් සිතුම් ැතුම් නැපේ... අනන්ත වූ ක ා රපසන් - සුරුංෙනා ප ොවක් මවා... උනුන් බැඳී ප්රපබෝධපයන් - නැපෙේ නැවුම් ප ොවක් මවා... නැපෙේ නැවුම් ප ොවක් මවා... 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

40


රුවන් නිදන පහළබිමයි… ද රචනාව: පකො පව ඤ්ඤා ා තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක රුවන් නිදන පහළබිමයි - නුවන් අදන පහළබිමයි නිවන් පදන පහළබිමයි - ප ොව පහළි ක පහළබිමයි මපේ රුවන පහළබිමයි මපේ නුවන පහළබිමයි මපේ නිවන පහළබිමයි මිහිපරන් පිරි පහළබිමයි - රුහිපරන් බැරි පහළබිමයි ඉසුපරන් සරි පහළබිමයි - ප ොව බ ෑ පහළබිමයි මපේ මිහිර පහළබිමයි මපේ රුහිර පහළබිමයි මපේ ඉසුර පහළබිමයි විරුවන් ේ පහළබිමයි - ඬිදුන් ේ පහළබිමයි යුදුවන් මේ පහළබිමයි - ප ොව පහබැවූ පහළබිමයි මපේ තිදස පහළබිමයි මපේ සිරස පහළබිමයි මපේ නිවස පහළබිමයි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

41


සක

වාසනා නිධාන භූමි… ද රචනාව: ාලිත ප පේරා තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක

සක වාසනා නිධාන භූමි ප ොව අ රාජිත විත්රා භූමී අ පේ පිනටම බිහිවුණ භූමී පණර මාතෘ ධරණී ුංකා… පේශ පේශ ජය පකපහළී රැන්දූ ඒකඡත්රාපේ පසවපේ රැන්දූ විරු දරුවන්පේ රුහිරය වැගිරූ වීර භූමිපේ පප්රෞඪ උදාපන් බුදු සිරි ා පිදූ රහතුන් වැෙ සිටි සාම භූමියයි ධේම දී නී දැහැමි මතින් නැගි දාෙැබ් බුදුරූ පණර භූමිපේ භක්ති ප්රණාමයි 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

42


සක්විති කිේ රැස යුේ සිරි ුංකා… ද රචනාව: අරිපසන් අහුබුදු තනු නිේමාණය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව ොයනය ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව සක්විති කිේ රැස යුේ සිරි ුංකා - වික්මැති පේ ප පසේ සිරි ුංකා - පසේ සිරි ුංකා සසිරි අසිරි සිරිනී සිරි ුංකා

ේ සිරි ුංකා

මහ සම්මත මණු ප ෝ මුල් පදවිඳුන් - රජ රපර දඹදිවටද පහළි දුන් පතදණින් කිරණින් ෑයූ දිනිදුන් අම පකොම නී සිරි ුංකා - මිහිරි රුසිරි කුමරී සිරි ුංකා සසිරි අසිරි සිරිනී සිරි ුංකා රන් පෙොයමින් ැහැපෙනැ බබ න්නී - ෙුංො ඇ පදො පසේ අඳින්නී සදහම් මිණිකැන් පබදමින් යන්නී අම පකොම නී සිරි ුංකා - මිහිරි රුසිරි කුමරී සිරි ුංකා සසිරි අසිරි සිරිනී සිරි ුංකා කඳු බඳු දාෙබ් ව ා සිඹින්පන් - මුහුදට නැකම් වැේ හඟවන්පන් මිහිපිට පදේප ොව මැේවා වැන්පන් අම පකොම නී සිරි ුංකා - මිහිරි රුසිරි කුමරී සිරි ුංකා සසිරි අසිරි සිරිනී සිරි ුංකා අසුර රකුස් යක් නා සිේ පහ යන් - එක්සේ වී සු හ සිේ පහ යන් ප රක පින් ඵ ක බිම පහ අම පකොම නී සිරි ුංකා - මිහිරි රුසිරි කුමරී සිරි ුංකා සසිරි අසිරි සිරිනී සිරි ුංකා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

43


සැම දන මන දිනු සුජාත ධරණී… ද රචනාව: එම් ආේ අයි ඒ ඊරියපෙොල් තනු නිේමාණය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව ොයනය: සමූහ ොයනා සැම දන මන දිනු සුජාත ධරණී පසෞභාෙරය නිධානය ුංකා පවොරැපඳේ පවොරැපඳේ පවොරැපඳේවා පසෞභාෙරය නිධානය ුංකා පෂ් සුෙන්ධය විශ්මිත නන්දන - සිහිල් සුළුං සුවපේ පසසු පේශ සුබා සුබා රැපඳේ සුභ පේශගුපේ නිබපඳේ…// ඉතිහාස උදාර පරාපේ-වර ධීර වීරු විරුදාපේ දී කුමාරිය ප ෝපක් පූජිත රූසිරි අභිරමණී පම් ජීවිත පෂ් ාස කර සුරකිමු නිජබිම ගුණ සිහිවී…// අ හදවේ එහි මල් ප ොකුරූ පල් මස් පවයි පිණිදිය කපරු සීහ ධජයපසේ පනක නිති ෑ පතද ජාත රේන භූමී සයුපරන්ම සුරක්ෂිත සෑම දිගින් සම්මාන ක්පෂේම භූමී…// අභිමාන අතීතය සමරා පයොදවමු ශ්ර ම ශක්තිය සපරා දීපේ නිදහස් කාහ නාදය කේ ඉම පතක් රැේපේවා අසමාන සනාතන සාධුසවාසන ජාතිය සැ වේ පේවා…// සදහම් සුවපයන් සැනපසේවා - නව යුෙපේ මෙ එළිපේවා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

44


සැේ නි හඬ ේ සබඳිනි පිබිපදේ...

ද රචනාව: ෙබ්ලිේ ඒ අපබ්සිුංහ තනු නිේමාණය: පප්රේමසිරි පක්මදාස ොයනය: සනේ නන්දසිරි සහ පිරිස සැේ නි හඬ ේ... සබඳිනි පිබිපදේ... රන් හිරු රැස් මිදු ට එනවා... මිහිදුම් සලු සිඳ - නිදි ෙැට සිඳ බිඳ නවදවසක් යලි උ දිනවා ඔබපේ ෙත සිත - ජීවිත ශක්තිය ඔපබ් උ න්බිම අයදිනවා නිදිෙැට සිඳ බිඳ - සබඳිනි පිබිපදේ නව දවසක් යළි උ දිනවා අද දින මිහිරිය - සතුටින් සපිරිය ඒ හැඟුපමනි ඔබ පිබිපදන්පන් සැේ නි හඬ ේ... සබඳිනි පිබිපදේ.. නව දවසට සුභ තමින්පන්… 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

45


ශ්රීලණිධරිත ුංකා භූමියයි…

ද රචනාව: පහේමශ්රීල ද අල්විස් තනු නිේමාණය: ආේ මුේතුසාමි ොයනය: තා වල්ප ො ශ්රීලණිධරිත ුංකා භූමියයි කමණීය විජය භූමියයි අසමාන රමරභූමි සම්මානනීය භූමිපේ දහසක් හිරු හිනැපහේවා දහසක් මල් සුපිපේ ා නව ආප ෝකයපේවා ජය මාවත හිනැපහේවා රන් දහඩිය බිඳු පහ මූ - නව ජාතිය පෙොෙනෙමූ රට කරමූ පකත කරමූ - අලුේ ප ොවක් පහට හදමූ මහ කම්හල් ඉදිපවනවා - නව ජන ද බිහිපවනවා මහ කම්හල් ඉදිපවනවා - නව ජන ද බිහිපවනවා මතු දිනකදි පසෞභාෙරය - තිලිණය ඔබ හට පදනවා 'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

46


සිුංහ පකොඩිය ඉහ

නැගී…

ද රචනාව: වසන්තසිරි කුසුම්පිෙ තනු නිේමාණය: සනේ නන්දසිරි ොයනය: විවියන්ද සිල්වා පබොර ැස්ස ඇතුළු පිරිස සිුංහ පකොඩිය ඉහ නැගී කිමද කියන්පන් සිුංහ යන්පේ රණ ගී අනුව නටන්පන් ෙුංො ඇ පදො නිල්දිය ඔසරි අඳින්පන් රන් වන් පකේ ැසී නැමී පසපමර ස න්පන් පමේ සිලිළයි සමපණො ගිර හිසින් ෙ න්පන් සේ දහමයි පසුංකෙෙ පදසින් ඇපසන්පන් ෙල් කඳු ඟ මහ වැේ ඟ සුවඳ හමන්පන් මල් දහසක් පහළ විරුවන් නමට පිප න්පන් සිඳුරළ අේ මුදුපන් තබා අ ට වඳින්පන් සඳුේ හිරුේ කිරණ පදවා පදරණ සිපින්පන් සිුංහ පකොඩිය සිුංහ ගී හඬට නටන්පන් සිුංහ පේ පින්වේ බව ප ොවට කියන්පන්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

47


සි එන සමනළ මුදුනින්…

ද රචනාව: පක් ඩී පක් ධේමවේධන තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක සි එන සමනළ මුදුනින්... ජනරජ දිනකර කිරණින්... ුංකා රන් තඹර කැකු ... ුංකා රන් තඹර කැකු විකසිත පවනවා... ආසිරි සේ රුවන් වැසී, ඈත තුසීතපයන් ඉසී... ඉසුරු සුවය විඳිනු රිසී, සුරන් වා බිමට බසී... භූ ා න නව රැල්පල්, එක ධජයක පසවනැල්පල්... නිවහල් රන් ඕවිල්පල්, ජන ජය ගී මුංෙල්පල්..

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

48


පසොඳුර මට සමු පදන්න…

ද රචනාව: සමන් චන්ද්රනාේ වීරසිුංහ තනු නිේමාණය: පප්රේමසිරි පක්මදාස ොයනය: ඩී ඩී ගුණපසේන පසොඳුර මට සමු පදන්න...සමු පදන්න ... ඈත ෙපම් සරු ස ප ර න්නට... මා යනවා අද උදෑසනින්... මා යනවා අද උදෑසනින්... ෙපම් තුරු හිස් අතර ාවී... සවන වැපකනා කුරුලු ගීතය... ඔපබ් මුදු පිය වදන් වාපේ... නිවා නු මැන මපේ සරතැස... අස්වනු පීදී කරලින් බරවී... මුලු රට ඉතිපේ ජය ාපන්... ඉර හඳ ායන වසන්තපේ... අපි පබොමු මුංෙ මදු ාපන්.

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

49


සුදුවැලි මතුපිට දිය බිඳු ඉස ඉස…

ද රචනාව: මමත්රීල නාපෙොෙ තනු නිේමාණය: යනල් අල්ෙම ොයනය: පනරුංජ ා සපරෝජිනී සුදුවැලි මතුපිට දිය බිඳු ඉස ඉස වැලි පසල් ම් බේ පිසූ අතින් සමව පබදා දුන් නිම සිතින් මතු මහ මිනිපසකු වූ දවපසේ රටවැසි දනහට වැෙ ක මැන මපෙ පුංචි පපේ මපේ පුංචි පපේ එකම පිඟාපනන් බේ කා ා එක ැදුපේ නිදියා එකට හිනාපවන එකට හඬන ඔපබ් පුංචි මිතුරු පිරිසයි පහට පසොපහොයුරු ජනතා වන්පන්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

50


තම්බ ේණී දී වුංපසේ… ද රචනාව: සුනිල් ආරිරරේන තනු නිේමාණය: වික්ටේ රේනායක ොයනය: වික්ටේ රේනායක හා පිරිස තම්බ ේණී දී වුංපසේ ජන්ම දිනපේ නී කරදිය ව ල්පල් රන් ම ක් පිපපේ රුවන් පිරිතින් ැන් වො බුදුන් හසින් ආවො වීර මී මුතු රපරින් එන සාර පින් පකත වාසනා ස්වේණමාලී සෑ රදුන්පන් සමාධී ගුණ භාවනා විජිත පරපේ බ න දුේපේ වියරු රණ ගී ොයනා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

51


තම්බ ේණී ජන්ම භූමි ශ්රීල ුංකා…

ද රචනාව: කරුණාරේන අපබ්පසේකර තනු නිේමාණය: පමොපහොමේ සාලි ොයනය: පමොරිස් දහනායක තම්බ ේණී ජන්ම භූමි ශ්රීල ුංකා ශ්රීල ුංකා පින්බරයි.... නී වේණ සාෙපරන් ජප න් සුරක්ෂිතයි පහල් කඳූ සුසාර පකේ ප පළන් අ ුංකෘතයි ෙුංත ා උයන්වතූ වලින් සමන්විතයි කේමද පියුම් සමන් කුසුම් සුපෂ්පිතයි ධීර වීර සූර දූපතුන් දිනූ දැයයි පූජනීය බුේධ ධම්ම සුං රේනයයි රන් සමාන ෙදර දරපයන් සමන්විතයි පම් උදාර ේවී පේ නිධාන රාශියයි

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

52


වන්දනීය වූ පූජනීය වූ… ද රචනාව: අරිපසන් අහුබුදු තනු නිේමාණය: සුනිල් ශාන්ත ොයනය: ෙබ්ලිේ ඩී අමරපේව / චන්ද්රි්කා සිරිවේධන ඇතුලු පිරිස වන්දනීය වූ පූජනීය වූ මාතෘභූමි මනරම් රකිම් කීේති රාවපයන් සු ත තුම් උදාර සිතුවිළි රැඳි මනරම් රජ දරුපවෝ පහළ විරුපවෝ නිජ බිම සරි පකරුපවෝ ඒ ප්රපබෝධපයන් ශ්රීල විභූතිපයන් අපිදු නිබඳ කැ වී රට පවනූපවන් සූර වීර ෙති ප න්වා දැන් පද පදමු ශ්ර මය සදා බැතිපයන් පහළ පතුපන් - ක් පතුපන් - පතුපන් නිජ බිම සරු කරමූ

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

53


වැේ ඉස්මේපේ දාෙැබ සැදි ා…

ද රචනාව: ජයරේන ෙමපේ තනු නිේමාණය: එච් එම් ජයවේධන ොයනය: ටී එම් ජයරේන වැේ ඉස්මේපේ දාෙැබ සැදි ා දාෙැබ ඉහලින් රන් හිරු පිපි ා වැේ ාමු රන් දහඩිය වහැ ා පනපේ ඉමට නිල් පකේබිම් නැගි ා වැේ ත පේ පනොනැපමන රැලි මා ා රිදී වනින් බැබලී ම්නුමුනන්පන් ශ්ර මයට අධි ති ශ්ර ම කම්කරුවන් උපදසා බඳින යපසෝ ගීතයයි පනොරට බතීන් නැගි පිලුනු දුෙඳ මැෙ සුවඳැල් සුවඳයි සු ඟ පෙපනන්පන් හන් සිතින් හද කැට ේ වුපේ උ න් සියක් කේ ගී ලියැපවන්පන්

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

54


ජන මන නයන වශී ක ශාන්ත සුඛදායී ජන්ම භූමි ධරණී

ුංකා

'හද ගී ප ොත' පේශාභිමාණී ගී එකතුව...

55

Sri Lankan Patriotic Songs  

A collection of Sri Lankan Patriotic Songs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you