Page 1

สรรพคุณถั่งเช่ า สมุนไพรบารุ งร่ างกาย มีประโยชน์ อย่ างไร

ถั่งเช่ า นับได้ วา่ สุดยอดเป็ นสมุนไพร ที่อดุ มไปด้ วยสารที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายอย่างมาก นิยมใช้ ทานเพื่อเป็ นยาบารุง ร่างกาย และรักษาโรค หรื ออาการบางชนิด สามารถบารุงร่างกายให้ แข็งแรง ปรับสมดุลระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ด้ วย สารอาหารจากธรรมชาติที่มากกว่า 50 ชนิด ซึง่ ประโยชน์ของถัง่ เช่ามีอะไรบ้ าง เรามารู้จกั กับถัง่ เช่ากันค่ะ สรรพคุณถั่งเช่ า -

-

-

-

-

ช่วยในการ นอนหลับ สาหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ หรื อหายใจติดขัด หายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับ ถั่งเช่ า สามารถช่วยทาให้ นอนหลับ มีสว่ นประกอบของสารต้ านอนุมลู อิสระ Antioxidant ปริ มาณที่สงู ช่วยชะลอความชรา สาเหตุของโรคเรื อ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคสมอง และโรคที่เกิดจากความเสือ่ มของร่างกาย ฟื น้ ฟู การทางานของไต ถัง่ เช่า เหมาะสาหรับผู้ป่วยที่เป็ นโรคไต ไตอักเสบ นิ่วในไต หรื อผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็ น ประจา เพิ่มประสิทธิภาพให้ ระบบภูมคิ ้ มุ กัน ด้ วยสารเบต้ ากลูแคน และเอนไซม์ เพิ่มประสิทธิภาพชองระบบการหายใจ เหมาะสาหรับผู้ที่เป็ นโรคปอด ไอเรื อ้ รัง หอบหืด หรื อผู้ที่สบู บุหรี่ จดั มีสว่ นประกอบของสารป้องกัน และยับยังเซลล์ ้ มะเร็ง ส่งเสริ มกลไกในการทาลายเซลล์ที่ผิดปกติ โดยทางาน ร่วมกับเม็ดเลือดขาว ฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางเพศ ปรับฮอร์ โมนในระบบสืบพันธุ์ ทาให้ สเปิ ร์มแข็งแรง เหมาะสาหรับผู้ที่มีบตุ รยาก เพิ่มพลังงานมากขึ ้น ช่วยให้ เหนือ่ ยช้ า และออกกาลังได้ นานขึ ้น เหมาะสาหรับบารุงผู้ที่เป็ นนักกีฬา


ถั่งเช่ ามีสรรพคุณที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายของเราอย่างมากมาย ถัง่ เช่าเหมาะที่จะใช้ เป็ นยาบารุง มากกว่าการนาไปรักษา โรค ติดตามเกร็ ดความรู้ของถั่งเช่ าเพิม่ เติมได้ ที่ http://www.cordycepthai.com/ หรื อ https://www.facebook.com/PARLI-ถัง่ เช่า-239794943081118/

สรรพคุณถั่งเช่า สมุนไพรบำรุงร่างกาย มีประโยชน์อย่างไร  

ถั่งเช่า, สรระคุณถั่งเช่า,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you