Page 1

రాాంత .ఎ . ము ద నంతర ెలసా అ ఇ పయసుద. ఎలూ ెలస

"రల. ఆగ అవన &ెూౕదరావ (శ*+ాథ అవ-.ె సుమ/+ె మ+ెయ కు1రువ బదలు ఎ3.ఎ3..య+ాదరూ ాడు ఎందు 5ెౕ1దరు. రాాంత 5ా.ెౕ ా6ద. ఆద7ె ఈ మ9ె: అవ-.ెలూ ెలస గల. (శ*+ాథ7ెౕ తమ/ &ెౕ;త ాక<ం=ెౕయ ఎంబ ఒబ? ప ద@ AాయBన హర అ &ెDంE ఆ ెలస ాడలు &ెౕB దరు. అదె పFా తన మగళH మ+ెూౕరIయను మదుJెFాగలు ెౕ1ెూండరు. ఈ ప&ాపె రాాంత ఇల ఎనAాగల. మ+ెూౕరIయ బ.ెK ఒంLెరడు ాతుగళH 5ెౕళHవMదు సూక. మ+ెూౕరI +ెూౕడలు అందJాలNదరూ కణుP Qగు ఎరRెౕెూౕ అలS ౕ ఇదవM. 5ాగూ తమ/ Tా6.ె సBFా ెలస ా6ెూం6దవM. ఓదు ముద కూడAెౕ BసV< Rా:ం"న గుా&ెయ హుLె Lెూర"తు. ైన ెలస మతు హదె బంNద 5ెXాPదBందAెౕ+ెూౕ అవళను మదుJెFాగలు గండుగళ దం=ెౕ ాయుతు. ఆదరూ Fా7ెంద7ె అవB.ె ెూటుD మదుJె ాడలు (శ*+ాథరు తFాBరల. ఈగ ఎదుB.ెౕ అకన మగ ఇLా+ె. 5ెౕదరూ Zాను 5ెౕ1ద 5ా.ెౕ ెౕ1ెూం6Lా+ె. తన.ె గండు మకళ[ ఇల. మ+ె అ1య ఆ7ెూౕె ఎల Bౕయలూ సBFాLా+ె. అదూ అలLెౕ సతు స*గ< &ెౕBద అకన ఆత/ె \ాం Lెూ7ెతంZె] ఆగువMదు ఎందు Sూౕ^ మ+ెూౕరIయను రాాంత-.ెౕ ెూటుD మదుJె ాడలు -ధ<B దరు. సB ఒంLెౕ ంగళ రాాంత మతు మ+ెూౕరIయర మదుJె ఆSౕ 5ెూౕయు. 5ాం! ఇ మ+ెూౕరIయ ఇషD అ-షDగళ బ.ెK (శ*+ాథరు Sూౕ^సలూ ఇల, అవళను ెౕళలూ ఇల. Tాప అపbన ాతు cౕరదంతహ మగళH, అపb ా6LెAా సBSౕ ఎందు 1NదళH. (శ*+ాథరు -ధ<B దంZెSౕ సరళJా మ+ెSూళ.ెౕ మదుJె న=ెదు 5ెూౕతు. మదుJెFాద మరుNనNందAెౕ రాాంత-.ె "ౕళBI ఉంeాగZెూడతు. తన.ె సBFాద ెలస(ల 5ాగూ ంగళH ంగ1.ె -ఖరJాద వరాన(ల. ఆద7ె తన 5ెండ.ె ంగళ ెూ+ె.ె సBFా ై తుంRా సంబళ బ<7ెూౕLెౕ ఇదె ారణ. మ+ెూౕరI.ె ఇదర బ.ెK Sూౕచ+ెSౕ బంNరల. అవళ స*hావద హణె Tాముఖ:ZెSౕ ఇరల. iౕవనద ఎందూ సంZెూౕషNంNరRెౕెంబుLెూంLెౕ హంబల. రాాంత-.ె AాయరBయ అవన ౕ-యj ఎషుD ెూటD7ె అషుD అkెDౕ. అదెౕను ఇ cSౕ ఇల. ఒI/I/ Nనె ౫౦ ెలnI/ ౫౦౦. ౕ-యj అవB.ె ఎషుD వరాన బరుZెూౕ అదర ెలవంశ ాత ఇవ-.ె ెూడుదరు. ౕV అoెౕశp న బరుద ౫-౧౦

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version


రూTాsగళలూ అవB.ె 5ె^tన Tాలు సంLాయJాగRెౕ"తు. తన.ె స*ంత Tా"Dౕ ాడలు 9ైయ< కూ=ా ఇల. 5ెండSూడ+ె oకtj +ెూౕడలు 5ెూౕLాగ అవళH Rాల-.ె 5ెూౕ.ెూౕణJెంద7ె, ఇవను uెౕబు తడా6, 'Rెౕడ cడ3 ా .ెౕ 5ెూౕ.ెూౕణ, Rాల-య గXె ాట' అంత ఏ+ెూౕ సబూబు 5ెౕ1డుద. మ+ెూౕరI.ె ఇవన పB wయ అBJాతు. అవxెౕ అవన ై.ె హణవ-తు Rాల-.ె "ౕటు Zె.ెసుదళH. రాాంత మ+ె అ1య+ాదBందAెౕ+ెూౕ అవ-.ె హణదడచXెయ అkాD తyDరల. ముంLెూందు Nన సక7ె ాsAె ఉల?ణJా (శ*+ాథరు 5ా .ె ;6దవరు మZె IౕAెౕళAెౕ ఇల. అషుD Lెూడz మ+ె.ె రాాంత+ెూబ?+ెౕ గండసు. అవ-.ె ఇదు 5ెI/య (షయJాతు. ఈౕగ 5ెండSూడ+ె సణP పMటD (షయగ1.ెAా జగళ Zె.ెయుదను. 5ెండ Rా:ం".ె 5ెూౕగుJాగ అవ1గB(లదంZె ;ంRా , అవళH బ |.ా కూ:న గండసర ;ంLె -ంతరూ అదర బ.ెK అందు సంuె మ+ెయ Lెూడz జగళJెౕ ఆగుతు. ఒIూ/I/ ఈ జగళ ZారకెౕBLాగ రాాంత మ+ెూౕరIయను 5ెూ=ెదదూ ఉంటు. మదుJెFాదంN-ంద మ+ెూౕరI.ె మ+ెయ మన\ా}ంSౕ గురల. Rా:ం"న స*లb మyDన సా9ాన

గుదుదBంద, అవళH Fావ ారణకూ Rా:ం".ె ాత రuె 5ాకురల. అ అవళ &ెౕ;Zెయ7ెూడ+ె తన కషD సుఖగళను 5ెౕ1ెూండ7ె ఎలద సా9ాన గుతు. ఈగ వగ<Jా బంNద అవళ Rా Zెౕలం~ ఇవ1.ె ఎల Bౕయ ఉZెౕజన -ౕడుద. పIూౕశp పBౕె బ7ెయలూ 1 ద. ఈౕగ రాాంత AాయB ెలసద uెూZె గూఢాB ెలసవనూ ాడుద. అLా:ె అవ-.ె తన 5ెండయ బ.ెK ;ౕ.ె అనుాన బంNZెూౕ? ;ౕ.ెౕ స*లb Nన కxెయలు మ+ెూౕరI గ‚<ƒ ఆదళH. ఒI/ అవళH =ాకDj హర 5ెూౕగRెౕా Rా:ం".ె రuె 5ా"దళH. గండ-.ె తన uెూZె =ాకDj బ1 బరలు ెౕ1ెూండళH. అవను తన.ెౕ+ెూౕ ెలస ఇLె = -ౕ+ెౕ -నమ/నను క7ెదుెూండు 5ెూౕగు ఎందు సబూబు 5ెౕ1ద. 5ా.ె 5ెౕ1 తన ెలసె 5ెూౕగువ బదలు మZె గూఢాB ెలస ాడలు Rా:ం".ె 5ెూౕద. అ అవBవరను మ+ెూౕరIయ బ.ెK (ాBసలు cశ ప"SగళH బందవM. ెలవరు Zెౕలం~ మతు మ+ెూౕరIయ సంబంధవనూ కb దరు. ఈ (షయవను అవను తనSౕ ఇటుDెూండు మ+ెూౕరIయ (ాB రల. అందు సంuె &ాB.ె ఉపMb 5ెాtLెSందు జగళ Zె.ెదవను 5ెండ.ె 5ెూ=ెదు అవళH ప…ె తob ౕళHవ.ె

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ెూ+ె.ెూం6తు. మ+ెూౕరI మతు అవళమ/-.ె మన 7ెూౕ 5ెూౕతు. 5ెూౕ 5ెూౕ ఇంతహ కూర Tాƒ నమ.ె గంటు NLెయల ఎందు మమ/ల మరుదరు. రాాంతన ైన ా లLెౕ ఇLాగూ: కు6తద చట Rెౕ7ె అంy ెూం6ద. 5ెండ.ె 5ెూ=ెదు బ6దు అవ1ంద దుడుz క యుదను. అవxాద7ెూౕ హసు(నంతహవళH. ఇవ-.ె సBFాద వరాన (లLెౕ ఇ7ెూౕLెౕ అవxె[ ంN.ె ;ౕ.ె వ<సురువMదె ారణ, ఎంబ అంశవను అBదు ఎలవనూ స; ెూండు 5ెూౕగుదళH. ముంLె ఒందు Nన మ+ెూౕరI గండు మగు(న ZాsFాదళH. అందు మ+ెయ హణద అవశ:కZె 5ెాt ఒంLెూపbతు Rా:ం".ె 5ెూౕ బరRెౕాయు. అవళH ఆ క=ె 5ెూౕగుద 5ా.ెSౕ ఈ క=ె రాాంతన గూడచS< TారంభJాతు. మ+ెూౕరI Rా:ం"న హణ Zె.ెదు అవళ Rాస్నను ఒI/ ాత+ా6 బ7ెూౕణJెందు 5ెూౕదళH. అదను +ెూౕ6Sౕ అందు సంuె మ+ెయ కురుెౕత -ా<ణJాతు. ముంLె ... సద:దAెౕ -Bౕˆ ... అందు సంuె రాాంత ె+ా కు6దు బందు మ+ెయ Lెూడz గAాeె ఆరం‚ ద. ఇషుD Nనగళ[ సుమ/+ె ఇద మ+ెూౕరIయ మన 7ెూౕ 5ెూౕతు. ఎషుD Nన అంత అవళ[ సుమ/-LాళH. అవళH మతు అవళమ/నూ రాాంతన IౕAె రుదరు. కు6తద అమన రాాంత 5ెండయనూ మతు అవళమ/ననూ మ6ెూౕ-ంద ె+ా 5ెూ=ెNదను. ఆ 5ెూ=ెతద అవళమ/న తAె.ె TెటుD దు ప…ె కxెదుెూం6దళH. అదను +ెూౕ6ద రాాంత 5ెదBెsంద ఓ6 5ెూౕదను. మ+ెూౕరI Zాsయను హరద న ం<~ 5ెూౕం.ె &ెౕBసువషDరAెౕ Lెూడz iౕవ ఇహAెూౕక FాZె ము Fాతు. Nెౕ ZెూౕచదంZాద మ+ెూౕరI Zాయ శవవను మ+ె.ె తరలు అ ఇ+ెూందు ఆ‰త ాNతు. ఆతురద మ+ె Rా.ె ౕగ 5ాకLెౕ 5ెూౕదళH, మ+ెూౕరI. మ+ెయ మలద మగు ఈగ ాXెFాLె. Nెౕ ZెూౕచదంZె కం.ెటుD కూLాగ +ె7ె 5ెూ7ెయవరు మతు అవళ &ెౕ;Zెయరూ 5ాగూ అవళ Rా Zెౕలం~ మ+ె.ె బంNదరు. ఇ Zెౕలం~ బ.ెK ఒంLెరడు ాతుగళH. ఈత Qలత: ముంబsయవను. వగ<Jా Rెంగళ[B.ె బంNద. ౪౫ వష< వయ |న ఈతన మకళH సూలు ాAెౕజుగళ ఓదుదు, అవన 5ెండయ ముంబs eెŒౕన్స్న ెలస ాడుదళH. మకళ ఓN.ె Zెూంద7ె ఆNరAెందూ, పయను Rెంగళ[B.ె వగ< ా6సువMదు కషDJెందు 1దు అవ+ెూబ?+ెౕ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఇద. 5ెౕగూ ౩-౪ వష<గళ తరుJాయ మర1 ముంబs.ె 5ెూౕగబహుLెంబుదు అవన Aెాార్అ. Rా:ం"న ెలసద తుంRా uాగరూకZె మతు ాXాŽZె ఇదుదBంద ఇవ-.ె ;Bయ &ాwన ల‚ తు. Zెౕలం~ అవ7ెౕ ముంLె -ంతు శవ సం&ారవను ా6ద. నంతర మ+ెూౕరIయను క7ెLెూయు మగు ాXెFాదుదర బ.ెK మతు ెూAెయ ఆTాద+ె IౕAె ౕ కంTెౕంE ెూ6 దరు. దూరు LాఖAా ాడలు అLెౕెూ ౕసరు అషుD ముతువi< ZెూౕBసల. ఈగ మ+ెూౕరIయ ముంLె భూZాారJా బందు -ంత ప\ె - ముంLెౕను ాడువMదు? తనవరు ఎనలు FాBLా7ె? మగు(లLెౕ ఇరAాగువMLెౕ? ఇLెౕ పBయ Sూౕ^సుదంZె ప…ా;ౕనxా దళH. సుతదవ7ెలరూ అవళను మ+ె.ె క7ెLెూయు తAె.ె -ౕరు తyD =ాకDరను క7ె ఔkెూౕ9ెూౕపార ా6 దరు. ఇనూ హ

Rాణం.ె ఈగ \ా‘ ఆLెSందూ అవళH అప&ా/ర 7ెూగె తుZాLాxెందూ, అవళను ఈగ మగు(నంZె +ెూౕ6ెూళ’Rెౕెందూ =ాకDరు 1 దరు. ఎలBగూ అవరLెౕ తరAె ZాపతయగళH. ఇద+ెAా 5ెూతుెూళ’లు Fారూ తFాBరల. ెూ+ె.ె (“sలLెౕ " దవ Zెౕలం~. అందు 7ాFాదరూ అవxె[ ంN7ెూౕణJెందుెూండు అSౕ ఉ1యలు -ధ<B ద. మధ:7ాయ మ+ెూౕరI.ె ప…ె బందు -ౕరు ెౕ1దళH. Zెౕలం~ -ౕరను ెూడుJాగ అవ1.ె ;ంNనLెAా +ెనo.ె బంNతు. 5ా.ెౕ Zెౕలం~ Fావ జన/ద సంబం“Sూౕ ఎందు +ె+ె ెూం=ాగ అవ1గB(లLెSౕ కణుం బంNతు. అవళ కణPన Lైన: +ెూౕటవను ఎదుBసAారLాద Zెౕలంగ. అవళ కణుPగళH హృదయ (LావకJా అవన బదు"న ‚ెయను RెౕడుదవM. Zెౕలంగ అవళ ఈ Fాచ+ా దృ•Dయను +ెూౕడలశక:+ాద. ఆ Žణద అవన కƒP.ె అవళH బల;ౕనJాద మగు(నంZె కం6దళH. అవ1.ె -ౕరు ెూటుD ముంLెౕను ాడుJె ఎందు ెౕ1ద. అదకవళH ఏననూ -ధ<B ల, తన.ెౕనూ ZెూౕచుతAెౕ ఇల, మగు మగు, అమ/ అమ/ ఎందు 5ా.ెౕ మZె Q–ె< 5ెూౕదళH. అవ1.ెౕ+ాsZెందు 1యLెౕ Zెౕలంగ-.ె తుంRా ‰బBFాsతు. Zాను అవxె[ ంN.ె ఈ (షయద బ.ెK ఈగ ాత+ాడువMదు థరవల, స*లb Nన కxెయ ఎందు -ధ<B ద. మరుNన Rెళ.ెK =ాకD7ెూడ+ె ఈ (షయJా చ^< ద. అవరు 5ెౕ1Lెౕ+ెంద7ె స*లb Nనగళ మyD.ె మ+ెూౕరI ఈ మ+ెయరువMదు Rెౕడ, uాగ బదAాద7ె అవళ IౕAారువ ఈ మ+ెూౕ.ాయ గుణJాగబహుదు, అంత. 5ా.ాద7ె ఇవళను ఎ.ె తలుoసువMదు ఎనువ Sూౕచ+ె ఆsతు. అవళ -కట &ెౕ;Zెయ7ెూడ+ె (ారవనూ ా6ద. ఎలర ఒమ/త

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


అ‚TాయJెంద7ె స*లb Nనగళ మyD.ె అవళH Zెౕలంగన ా*ట< <న ఇర ముంLెౕ ఏ+ాగువMLెూౕ +ెూౕ=ెూౕణJెందు. అషుD 5ెూ.ె Zెౕలంగ-.ె Iౕన &ాwనె బ6Fా 5ైద7ాRాN.ె వగ<Jాతు. మ+ెూౕరI] 5ైద7ాRాN.ె 5ెూౕద7ె ఇనూ ఒ1Zెందు ఎలరూ -ధ<B దరు. స*లbJెౕ Nనగళ ఇబ?రూ 5ైద7ాRాN.ె 5ెూౕదరు. Iూదల ఎరడు వష<గళH మ+ెూౕరI.ె Fాత+ెయSౕ iౕవన కxెయRెౕాsతు. Rా:ం"నరువ సమయ టD7ె cెల సమయవ— అవ1.ె తన మగు(న బ.ె.ెౕ Sూౕచ+ె. ఈ మ9ె: ఆ.ా.ె: Zెౕలం~ Rెంగళ[Bన &ెౕ;తరుగళను సంప"< ఇవళ గండ, మగు మతు ZావM -ౕ6ద ౕ కంTెౕంE బ.ెK (ాBసుద. 5ె^tన ా;Sౕనూ Lెూర"రల. అషDరAెౕ మ+ెూౕరI తన సుఖవ+ెAా ZెౕలంగనAెౕ ాణ ZెూడదళH. ఆద7ెౕను అవxెందూ సుఖNంNరRారLెంబ \ాపnౕ ఏ+ెూౕ, Zెౕలంగ-.ె మర1 ముంRై.ె వగ<Jాతు. ముంLె 1దుబంద (షయJెౕ+ెంద7ె, Rెంగళ[B.ె బందంN-ంద Zెౕలం~ తన సం&ారLెూంN.ె అషుD సంపక<వ-yDరల మతు కxెద ఎరడూవ7ె వష<గ1ంద ముంRై.ె 5ెూౕ.ెౕ ఇరల. ఇదర బ.ెK అవన ప.ె అనుాన బందు అవxెౕ Rా:ం"న ;Bయ అ“ాBగళ దూర-దళH. తదారణ ;Bయ అ“ాBగళH ఇవ-.ె 1యదంZె (ారXె ా6 ఇవనను ముంRై.ె వ.ా<s దరు. (“sలLెౕ ఈగ Zెౕలం~ మ+ెూౕరIయను టుD Zా+ెూబ?+ెౕ ముంబs.ె మరళRెౕాయు. ఇషుD NనగళH Zెౕలంగన ఆ7ైెయ మ+ెయ క=ెయ గమన స*లb క6I ఆద మ+ెూౕరI.ె మZె Zెౕలంగన Sూౕచ+ెయ Q–ా<7ెూౕగ బరహతు. అషుD 5ెూ.ె ముంRై-ందAెౕ బంNద ఒబ? 5ెూస అ“ాB ˜ౕ-Jాసp ఇవళ బ.ెK ాళi వ;స హద. అవనూ మతు Zెౕలం~ Iూద-ంద ఒబ?B.ెూబ?రు బలవ7ాదరు. 5ా.ా Zెౕలం~ ˜ౕ-Jాసన్-.ె మ+ెూౕరIయ (షయద బ.ెK స*లb ాళi వ;సలు 1 ద. ˜ౕ-Jాసన్-.ె ఇ+ెౕను ౩ వష<ద స(< Rా" ఇతు. మకxెలరూ ై.ె బంNదరు. ఆతన ప సతు5ెూౕ ౫ వష<గxాదువM. ఒంy o\ా^. అవ-గూ మ+ెయ కూళH Rెౕs 5ాకలు ఒబ?రు Rెౕ"తు. ఇవ1గూ గండ న ఆశయ Rెౕ"తు. ఇలNద7ె ాణద ఆ ఊBన "తు నువ హదుగxెౕ uా . అLెౕ+ెౕ ఆదరూ మ+ెూౕరI.ె మ+ెూౕ7ెూౕగ ఎంబుదు \ాశ*తJెౕ+ెూౕ ఎనువంZాతు. ఆ.ా.ె: Rా:ం"నAెౕ ఆగ అథJా మ+ెయAెౕ ఆగ Q–ా<7ెూౕగ ాƒ ెూళH’తు. -రంతరJా Jైద:"ౕయ తTాసXెయ అగత:(తు. Iూదల ఒందు వష< ˜ౕ-Jాసp అవళను ె+ాSౕ +ెూౕ6ెూళH’దను. నంతర అLెౕ+ాsZెూౕ ఏ+ెూౕ అవ-.ె అవళ బ.ెK అషుD ముతువi< ఇరల. మ+ెూౕరI ఔష“ Zె.ెదుెూండxె[ ౕ ఇలnౕ ెౕళHరల. అవxె[ ంN.ె అkాD ాతనూ ఆడురల. ఈ Bౕయ వత<+ెsంద మ+ెూౕరIయ మ+ెూౕ7ెూౕగ ఇనూ ఉల?ణ.ెూళH’తు. అవళH ఎAెౕ FాJాగAెౕ Q–ె< దరూ సుత ముతదవరు ( Rా:ం"న

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


అథJా మ+ెయ ) ˜ౕ-Jాసన్-.ె సుN తలుoసుదరు. అవను అ.ె బందు, ఎల7ెదుB.ె బహళ ాళi ఇరువవనంZె +ాటకJా6 జన క6I ఆగలు అవళ ప <-ంద హణవను లపeాs ఓ6 5ెూౕగుదను. ఇLెౕ Bౕ ముంLె ఇనూ ఒందూవ7ె వష<గళH న=ెsతు. నంతర సుతముతన జనగ1.ె ఇవన కxా’ట 1దు అవన బ.ెK Rా:ం"న ;Bయ అ“ాBగ1.ె దూర-తరు. అLెౕ ారణద IౕAె అవనను మZె ముంబs.ె వగ< ా6దరు. మ+ెూౕరI.ె ఈౕగ ఒంyతన ాడహ, తన గండ మగు(న Sూౕచ+ె బహళJాతు. గండ 5ెౕ.ెౕ ఇదరూ పరJాల అవ+ెూంN.ె 5ెూంNెూండు Rాxె* న=ెసుJె+ెందు -ధ<B దళH. 5ెౕ.ెూౕ అవBవBంద గండన బ.ెK (షయ 1దుెూళ’లు పయ దళH. అవ1.ె 1దుబంద వత<ానద పార అవళH ఈ క=ె బందంN-ంద అవన ఆ7ెూౕగ: హద.ెటుD బహళ కషD పటDను. uెూZె.ెౕ 5ెౕ.ెూౕ మగువనూ &ాకుదను. అవన ౕ-య7ెూంN.ె స*లb Jా.ా*దJా ెలసవనూ కxెదుెూం6దను. నంతర FావMLెూౕ ఒందు ెూౕ-ఆప7ెౕyV Rా:ం"న ౕగ3 అ=ె*ౖసj ఆ ెలస ాడహదను. స*లb శLె@వ; ెలస ా6దBంద ఒxె’య 5ెసరను గ1 దను. ముంNన ౫ వష<గళ అLెౕ Rా:ం"న Lెూడz హుLె.ెౕBదను. ఈగ మగను \ాAె.ె &ెౕBదను. ఇవళH అవనను దూరJాƒయ Qలక సంప"< Lాగ అవ-గూ తన తobన అBJా అవ1.ె బందు &ెౕరAెందు ఒZాయ ాడహదను. Jైద: 5ెౕ1దూ 5ాలూ అన 7ెూౕ బయ దూ 5ాలూ అన అనువ 5ా.ె ఇబ?Bగూ ఒబ?7ెూబ?ర స5ాయద అవశ:కZె ఇతు. స*లb NనగళAెౕ మ+ెూౕరI అ7ెూౕగ:ద దృ•Dsంద Rెంగళ[B.ె వగ< ెౕ1 సఫలxాదళH. బహళ Rెౕగ అవBబ?రూ &ెౕరువ ాల బంLెౕ yDతు. Iూదల RాB అవBబ?రూ 7ైAె*ౕ &ెDౕష-న cలనJాLాగ +ెూౕడRెౕ"తు, –ెౕ! మనుష:న ఇkెూDందు Tెౕమ, Jాత|ల: ఇరZా 5ాదరూ 5ెౕ.ె Rెౕ7ె Rెౕ7ెFారబయసువరు ఎనువMదు 1యుతు. ఆ Rాంధవ:ద రు"-ందAెౕ ఇబ?రూ Lై;కJా బహళ ˆౕణJాదరు. ఒబ?ర+ెూబ?రు +ెూౕ6ద కూడAెౕ కణుPగ1ంద ఆనంద Rాషb అనవరత సుBయహతు. ఇవBబ?ర మ9ె: -ంద ఆ మగు(.ె ఏను న=ెయుLె ఎంబుదర పBJెSౕ ఇరల. అంతూ ఇంతూ ఇబ?రూ ఇదువ7ె(గూ సుఖJాLా7ె, ఇతరB.ెలBగూ ాదB దంపగxాLా7ె. ఇవరుగ1.ెౕ+ాతు అంత ెౕ1ౕ7ా? ఏళ[వ7ె వష<గళ ాలద శ-ాట. Iూదల ఎరడూవ7ె వష< ఉాžయ wయలూ మధ:ద ఎరడూవ7ె వష< మధ:మJా] మతు క=ెయ ఎరడూవ7ె వష<గళH ఇ1ముఖదలూ ఇNతు. శ-Lెౕవ ఎంతహవరనూ డLె ాడువ ఎనువMదె ఈ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


కŸెంద ఉతమ -దశ<న Rెౕెౕ? ఎలరూ ఒxె’యవ7ెౕ - Fారూ ెటDవరల. 5ా.ె ఆ6సువMదు ఈ గహగళH - ఇద+ెౕ గహార ఎనువరు.

Tాండురంగనను మ+ెమంN మతు &ెౕ;త7ెలరూ oౕFా Tాండు అంత క7ెయుదరు. తుంRా బుN@వంత, \ాAాాAెౕజుగళ ఎందూ Iూదల+ెౕ &ాwనవను ఇతరB.ె టుD ెూటDవనల. .ాం. పద( ప=ెద కూడAెౕ అౌంeెంE జనర3 ఆ¡ౕ న ఆ6టj ఆ ెలస

"తు. ముంLె ఓదలు ఎల Bౕయ అవాశగ1దరూ ెలస "దుదBందAెౕ+ెూౕ ఓN.ె శరణు 5ెూ=ెద. అFాద7ెూౕ అవన అదృషDJెంబంZె అవనను ఆ6E ఇAా¢ె.ె ౕ Dం~ ా6దరు. Iూదల+ెయ NనNందAెౕ ఆ6E ెలస. ంగళ Qరు JారగళH ఆ6E ెలస. ఇను1ద ఒందు Jారద Iౕల“ాBగ1.ె BౕE< ెూడువMదు మతు అదు ఇదు ెలస ాడువMదు. ఆ7ాcన iౕవన. ైతుంRా సంబళ, అదర IౕAె ఆ6E నరుJాగ ప Nనవ— భZె:. అదరAెౕ తన ఖె<లవ— ఆ 5ెూౕగుతు. అదలLెౕ ఆ6E .ెందు 5ెూౕLాగ ఆFా 6TాE< IంE నవ7ెౕ ఊట ం6 సకలవనూ వ:వ&ెw ాడుదరు. ;ౕ.ా ంగ1ంద ంగ1.ె Rా:ం"న ¢ాZెయ హణ IౕAెౕరుZెౕ 5ెూరతు ఇ1ముఖ ాణుతAెౕ ఇరల. ఇను మ+ె క=ెౕ అనుకూలసw7ెౕ. అవన తంLె 7ామ&ా*మయ:నవరు తుమకూBన హరద ఒందు సణP హ1’య వ:వ&ాయ +ెూౕ6ెూళH’దరు. అవB.ె 5ెూeెD బeెD.ెౕనూ ెూరZె ఇల.

5ెండ లˆ£ౕLెౕ(

గండ-.ె తకందళH. ఇరువ+ెూబ?+ెౕ మగ. హుడుగ Tాండు(న ౧౦+ెౕ తరగయవ7ె(.ె హ1’యAెౕ (Lా:hా:స ఆ ముంLె ాAెౕజను తుమకూBన ము ెలసా Rెంగళ[B.ె బంNదను. అ ఒందు సణP మ+ెయను ా6ెూం6దను. 5ెౕగూ మగన ఓదు ముదు ఒxె’య క=ె ెలస "LాLె. ఇను ై Rాs సుటుDెూండు 5ెూeెD 5ెూ7ెయువ బదలు మదుJె ా6టD7ె సB, తమ/ పకద మ+ెయ హుడు జయలˆ£Sౕ సBFాద uెూౕ6 ఎందు లˆ£ౕLెౕ( తన గండ-.ె 1 దళH. గండ+ాద7ెూౕ ఇదెౕ ాయుదవనంZె తŽణ ఒob.ె సూ^ ద. పకద మ+ెయ జయలˆయ తంLెFాద నర ంహ Q<గ1.ె స*గ< Q7ెౕ .ెౕƒనంZె ZెూౕBతు. ఇషుD సులభJా క+ా:&ె7ె డువMLెౕ ఎందు కన నలూ అందుెూం6రల. ఆదరూ హుడుగనను ఒందు ాతు ెౕ1 ఎందు నర ంహ Q<గళH 7ామ&ా*మయ:నవB.ె 5ెౕ1దరు. అదె అవరు 'అSూ:ౕ, అవన+ెౕను ెౕxె[ ౕదు, ఇనూ హుడుగు ముం=ెౕదు. +ాను అవన పరJా 5ెౕ1Nౕ-, హుడుగ ఒobద 5ా.ెSౕ. -ౕవM బరువ ైత ాసద మదుJె ఇటుDెూ1’, అదె Rెౕాద ఎల సలకరXెగళనూ uెూౕ6 ెూ1’' ఎందరు.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఆదరూ నర ంహ Q<గళH, 'ఇను హుడుగ-.ె వ7ెూౕపార ఎంLెౕ+ాదరూ Rెౕెూౕ 5ెౕ.ె ెౕ1ద7ె ఒ1తు. -ౕవM తపMb 1యNద7ె +ా+ెౕ ఒందు ఘ1.ె Rెంగళ[B.ె 5ెూౕ Tాండువను +ెూౕ6 బరుJె' ఎందరు. అదె పFా 7ామ&ా*cగళH, 'సB, -మ.ె 5ెౕ.ె Rెౕెూౕ 5ా.ె ా6. ఆద7ె వరదˆXె అంZెAా నమ.ెౕనూ Rెౕడ. +ా-రువవ7ెగూ Tాండువ— అLెౕనను ెౕళHవ 5ాల. 5ెౕదరూ అవను ఆ6E ము Rెంగళ[BనAెౕ ఇLా+ె, +ాxెSౕ 5ెూౕ బ-' ఎందరు. ఆదరూ Q<గళ ఒళ మనసు| ఇదు ఏ+ెూౕ సB ఇల అంతAెౕ ఇతు. అLెౕ+ెందు అవBగూ సBFా ^ంసAాగుల. సB LెౕవBటD 5ా.ాగ, ఎందు ార+ెయ Nనద Iూదల+ె బ |.ెౕ Rెంగళ[B.ె పFాణ Rెxె దరు. నర ంహ Q<గళ ఏైక పM జయలˆ£ హుyDద వరుషదSౕ అమ/నను కxెదుెూం6దళH. మగ1.ె మలZాsయ ాట ZాగRారLెందు Q<గళH మZె మదుJెFాగల. మగళను అం.ైయ ఇటుD &ా"దరు. 5ెƒPలద మ+ెయ 5ెణుP మగవను &ాకువMదు అషుD సులభJెౕ? పకదAెౕ ఇద లˆ£ౕLెౕ(యవరు జయలˆ£యను +ెూౕ6ెూళH’దరు. 5ా.ా లˆ£ౕLెౕ(యవB.ె జయలˆ£ బలు Iచుt.ెయ హుడుFాదళH. అవxెౕ తన &ెూ&ెFాగRెౕెందు బహళ ;ంLెSౕ మనసు| ా6దరు. ఆద7ె ఈ (షయవను Fా7ెూంNగూ అరు;రలవkెD. మ9ె: మ9ె: అవxె[ ంN.ె Tాండు(న (ష:వ+ెౕ+ాదరూ 5ెౕళHద7ె తLెౕక^తxా హుడు ఆసువMదు +ెూౕ6 అవర -9ా<ర ఇనూ బలJాతు. ఈగ పకద మ+ెsంద తన మ+ె.ె 5ెణుPమగువను తుం ెూళH’వ ాల కూ6 బంNతు. Q<గళH Tాండు(న మ+ె తలుoLాగ పకద మ+ెయవB 1 దు, ;ంNన 7ా అవను ఆ6E .ెందు Rెళ.ా(.ె 5ెూౕLా+ె, బరువMదు ఇనూ బహళ NనగxాగుతLె ఎందు. అంLెౕ ఊB.ె Jాప&ా| 7ామ&ా*cగ1.ె (షయవను అరు;దరు. ఆగ 7ామ&ా*cగళH, '+ాను Rెౕ=ాందూ, -ౕJా:ె 5ెూౕN, అవను నన మగ, +ాను 5ెౕ1ద IౕAె ముదు5ెూౕయు. -ౕవM మదుJె.ె తFాB ా6ెూ1’'. ఎరడు Nనగళ నంతర 7ా Tాండు తనమ/-.ె Rెళ.ా(sంద Œౕp ా6ద. అమ/ అవన మదుJె బ.ెK 1 Lాగ, Iూదలు అవను 'అSూ:ౕ ఈగAెౕ Rెౕడమ/, +ా-నూ ఎ .ఏ.ఎ . పBౕె Zె.ెదుెూళ’Rెౕకు. అదర Tా&ాద7ె ఆ¡ౕసj ఆగబహుదు, అLెౕ తన ఉLెౕశ' ఎంNద. అదె అవరమ/, ఈ (షయద +ాను ాత+ా=ెూౕల, అవ7ెౕ ాZా=ా7ె, ెౕ1 ెూౕ ఎందు B ౕవj అను తన గండన ై.ె ెూyDదళH. 7ామ&ా*cగళదు స*లb ముం.ెూౕపద స*hావ. మగన Iూదల ాతను ెౕళHదంZెSౕ, ెూౕప.ెూండు, ఈ మ+ెయ +ాను 5ెౕ1Lెౕ ెూ+ె,

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


దూస7ా ాత+ా=ెూౕ హకు FాBగూ ఇల. ఇను ఎరడు ంగ1.ె మదుJె -ష\ె< ఆLె, రuె 5ా" ఊB.ె బరRెౕకు అkెD ఎందు = Tాండు(-ంద ముంNన ాతు ెౕ1 ెూళH’వ మునJెౕ B ౕవj ెళ.ె ఇటుDyDదరు. అపbన ఒZాయద Iౕ7ె.ె Tాండు ఏo3 న ఒందు Jారద మyD.ె రuె 5ా" ఊB.ె బంNద. మదుJెయను ఊBనAెౕ ా6 ము దరు. ఇషD(లద Tాండు తన 5ెండSూడ+ె సBFా ాతనూ ఆ6రల. మదుJె ముద కూడAెౕ 5ెండయనూ క7ెLెూయ:Lెౕ తుZా< ెలస(LెSందు Rెంగళ[B.ె 5ెూరటు5ెూౕద. 5ెూౕగుJాగ జయలˆ.ె ఒందు ాతనూ 5ెౕ1రల. Tెచుt Iూౕ7ె 5ా"ద జయలˆ£.ె అవళZె '-ౕ+ెౕనూ Rెౕuారు ా=ెూౕRెౕడ. అవన స*hాJెౕ 5ా.ె. ఎల7ెదుB.ె uా ాత+ా=ెూౕల. అదూ అలLెౕ ఇ అవనపbన భయ అవ-Lె. +ాJెౕ -నను Rెంగళ[B.ె క7ెLెూయు:JెవM. అ.ె 5ెూౕ మ+ెతుం ెూండ IౕAె ఎల తన.ె Zా+ెౕ సB 5ెూౕగుతLె' ఎంNదరు. ఇషుD NనగళH అవరను హర +ెూౕ6ద జయలˆ£.ె అవ7ెౕ తన ZాsSౕ+ెూౕ ఎనువంZా కణP ఆనందhాషb ఇణు" +ెూౕ6తు. FాBగూ ాƒసదంZె కXెూP7ె ెూం6దళH. ముంLె ఇ+ెూందు ంగళవ7ె.ె Tాండు(-ంద ఏనూ (షయ 1యNరలు, 7ామ&ా*cగళH లˆ£ౕLెౕ(యవరు, మతు నర ంహQ<గళH జయలˆ£ క7ెదుెూండు Rెంగళ[B.ె బంNదరు. ఆగ Tాండు ఊBనAెౕ ఇద. లˆ£ౕLెౕ(యవరు తన గండ-.ె Tాండువను Fార ముంLె] RైRెౕ6 ఎందూ అదBంద &ెూ&ె.ెౕ Zెూంద7ె ఆగబహుLెందూ 1 దరు. అవ7ెౕ Tాండు(.ె స*లb బుN@ 5ెౕ1 ఇను ముంLె &ెూ&ెSూంN.ె సBFా ఇరలు 5ెౕ1దరు. ఎరడు Nన ఎలరూ అSౕ ఇదు, నంతర ఊB.ె Jాప&ా|దరు. జయలˆ£ గండన ముంLె భయNందAెౕ ఇరుదళH. స*లb NనగళAెౕ జయ గభ<వFాదళH. ఇ Fారూ +ెూౕడువవBలJెందూ, మగ ఎందూ ఆ6E ఎందు అ ఇ అAెయురుZా+ెందూ లˆ£ౕLెౕ(యవరు ౪ +ెౕ ంగ1నAెౕ &ెూ&ెయను ఊB.ె క7ెLెూsదరు. అZెయ ఆ7ైెsంద గండు మగు హుyDతు. మగు హుyDLాగAెూI/ Tాండు ఊB.ె బందవను, మZె ఈ క=ె తAెSౕ 5ా"రల. మగు(న ఆ7ైె +ెూౕడలు Rెంగళ[Bన Fారూ ఇలJెందు లˆ£ౕLెౕ(యవరు &ెూ&ెయనూ Rెంగళ[B.ె 5ెూౕగలు డల. 5ా.ెౕ జయగూ అZెయ స-హJెౕ సుఖ "తు. ఎందూ మగు(న uెూZె.ెౕ ఇదు గండనను మ7ెZెౕ yDదళH. ;ౕ.ెౕ ఒందు వష< కxెయురలు, ఒందు Tాండు(-ంద Œౕp బంNతు. Zాను ఎ .ఏ.ఎ పBౕెయ Tా&ాLెౕ+ెందూ ఒందు ంగళHగళAెౕ పIూౕశp ఆగువMLెందూ నవLెహ.ె ౕ Dం~ ెూyDరువMLా Iూదలు అ.ె Zా+ెూబ?+ెౕ 5ెూరడలు తFాB న=ెౕ Lెౕ+ెందూ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


1 దను. ఎలBగూ ఒందు క=ె తమ/వను Lెహయ ఆ¡ౕసj ఆరువ+ెందు సంZెూౕషJాదరూ ఇ+ెూంLె=ె సం&ారNంద వం^త+ాగుLానAా ఎంబ ెూరగూ ఇతు. ఊBన క=ె బరLెౕ Tాండు Lెహ.ె 5ెూరటు 5ెూౕద. +ాలు ంగళ బ1క 7ామ&ా*cగళH హృదFా‰తNంద -ధన 5ెూంNదరు. ఆగ Tాండు ఊB.ె బరAెౕ Rెౕాతు. ఎల ాయ<గళ[ ముద IౕAె, లˆ£ౕLెౕవమ/నవరు జFాళనూ మగువనూ Lెహ.ె క7ెLెూయు:వంZె Tాండు(.ె 1 దరు. అదె అవను, అమ/ -ౕనంతూ వరుష కxెయువవ7ెగూ మ+ె =ెూౕ 5ాల, 5ా.ెౕ అ.ె బ7ెూౕNా.ెూౕల. అFాద7ెూౕ ;ంN ఇంౕ¥ టుD Rెౕ7ె hాkెగళ ాత+ాడువవరు ఇలJెౕ ఇల. +ానంతూ నన ెలసగళ ముళH5ెూౕౕ<-. ఈ హ1’.ెూడుz అ 5ెౕ.ె సం&ార న=ెసుZాx ె. అవళను +ాను క7ెLెూSూ:ౕల. ముంLె FాJాగAాదరూ +ెూౕ=ెూౕణ ఎందు ైFా6 5ెూరeెౕటD. ఈగ అవన ెూౕప ా6ెూండు బయ:లు అవరపb ఇల*ల. అవ-.ె 5ెౕళHవవరు ెౕళHవవరు FాBLా7ె. ముంNన hాగె -Bౕˆ . ఒందు వష<గళవ7ె(.ె అZె మతు &ెూ&ె, Tాండు(న బ.ెK Sూౕ^ Sూౕ^ -(<ణP7ా 5ెూౕదరు. అవను Fాె ;ౕ.ె ా6Lా+ె, జFాళ uెూZె సBFా ాత+ా=ెూౕNర కXెP +ెూౕడుZా కూ=ా ఇల. ెటD 5ాNయ+ెౕ+ాదరూ ;6NLా+ెౕ+ెూౕ ఎంబ ెటD Sూౕచ+ె కూ=ా లˆ£ౕLెౕ(యవర తAెSూళ.ె నుసు1తు. –ెౕ! 5ా.ాగNర. నన.ె ా=ెూౕNె ెలస ఇAెౕ ఇLె ఇంతహ Sూౕచ+ెగxెౕ బ7ెూౕదు ౦ 5ాళH మనసు ఎందుెూండరు. 5ా.ెAా ఏ+ెౕనూ ఆగN7ెూౕ 5ా.ె ాడపb ఎందు Lెౕవర Rెౕ6ెూండు Lెౕవర ముంLె తుపbద Nౕప హ^tదరు. ఆగ అవB.ె iౕవనద కు6 మగు అర(ందన ఆట Tాఠగ1ంద 5ెూస రువM Lెూర"దంZాతు. ఒందు Nన LెహsంLెూందు ^కLాద పత బంNతు. Tాండు తన.ె మAెౕBయ ఆ 5ా .ె ;6NLెౕ+ెందూ అవ-రువ ా*ట< <న పకద మ+ెయవ7ాద అౌంE| ఆ¡ౕసj uెూౕ•గళ మ+ెయవ7ెౕ అవన ఆ7ైె ాడుLా7ెందు 1 ద. లˆ£ౕLెౕ(యవB.ె జం‰బలJెౕ ఉడుదంZాతు. వంశద కు6 ఇంతహ పB wయLెSౕ? Fా7ెూౕ పకద మ+ెయవరు అవనను +ెూౕ6ెూళH’వంZాsZెౕ? ప ౕB 5ెూౕదంN-ంద Tాండు(-ంద Œౕp క7ెగళ[ -ంతు 5ెూౕతు. అవనను 5ెౕ.ె సంప"<సువMదు ఎందూ 1యLాతు.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


Nెౕ ZెూౕచదంZా తAెSూళ.ె ఏ+ెౕ+ెూౕ Sూౕచ+ెగxెౕ బరల. 5ా.ెౕ గరబ6దవరంZె కు దు కు1తరు. ఇవరను +ెూౕ6 జFాళH ఏనూ (షయ 1యLె, 'ఏనా/ 5ా.ె -ం, ఏ+ాLె, తAె రుదంZాLెFా?' ఎందు ెౕ1దళH. తŽణJెౕ &ావB ెూండ లˆ£ౕLెౕ(యవరు (షయవ+ెAా అవ1.ె 1 , ఒI/ Lెహ.ె 5ెూౕ బ7ెూౕణJెౕ ఎందరు. ఏనూ 1యద జFా తAెయAా6సలు, ముంLె అవBవBంద Lెహ ఎLె - 5ెౕ.ె 5ెూౕగువMదు ఎందు ెౕ1 1దు, &ెూ&ె Iూమ/గు(+ెూంN.ె Rెంగళ[B.ె బందు అంద eె§-న Lెహ.ె 5ెూరటరు.

పFాణద సమయద అవరను ాడుద ప\ె, Lెహ తలుoద

తరుJాయ అ ఇవనను 5ెౕ.ె హుడుకువMదు. ఎ.ె 5ెూౕగువMదు. uెూZె.ె ఏనూ అBయద &ెూ&ె మతు ఒందూవ7ె వష<ద కూసూ ఇLె. ఇవర ^ంత వదనవ+ెౕ (ౕˆసుద ఎదుBన ౕyనద

ౕతమ/నవరు ఇవరను ా.ెxెదరు.

ౕతమ/ - ఏను Iూదల సల N.ె 5ెూౕNౕ7ా? Fావ—రు? Nయ -మ/వరు FాBLా7ె? లˆ£ౕLెౕ( - హూం కƒౕ. Iూదల+ెౕ స< 5ెూౕ7ెూౕదు. నమ/దు తుమకూBన హర హ1’ ^కనహ1’ అంత - అ మ+ె, జcౕను ఎల ఇLె. నన మగ Lెహ యLా+ె. -ౕవM 5ెౕ1ద N అంLె FావMదదు? Lెహ అల Zా+ెౕ?

ౕతమ/ - అSూ:ౕ, -మ.ె .ెూAె*ౕ? N, Lెహ ఎAా ఒంLెౕ. -మ.ె ;ంN hాkె బ.ెK .ెూల అన|Zె. +ాJెAా Lెహ అంత 5ెౕxె[ ౕద+ెౕ బహళ జనగళH N అ+ెూౕదు. అN< - -మ/వరు ఇAె*ౕ? Tాప -ౕవ— నన 5ా.ెౕ +ెూంద iౕవ అన|Zె. ఈె &ెూ&ెSూౕ? మగు ముLాLె. Iూమ/గxా? ఏను 5ెసByDNౕ7ా? ఒంLెౕ ఉసుB.ె ప\ెగళ సుBమxెయ+ెౕ సుB దరు. లˆ£ౕLెౕ( (ఆెయ ాతుగళను ెౕ1 దు:ఖ కeెDSూ=ెదు కƒPన -ౕ7ా కXెPJె ZెౕవJాయు) 5ౌదు కƒౕ - నమ/వరు ౕB 5ెూౕ ఎరడు వరుషగxా.ా బంతు. ఈె నన మగళంZెSౕ ఇరువ నన &ెూ&ె. ఇవను Iూమ/గ, Iూమ/గళల. ఇషDNంద లంగ 5ా"Nౕ( అkెD. 5ెసరు అర(ంద. -మ/ ఊరు FావMదు? Lెహయను ఈ ముంె +ెూౕ6Lా? అ FాBLా7ె?

ౕతమ/ - ఓ¨ Iూమ/గ+ా? చూyFాLా+ె. ె+ారు కంLా. నQ/రు Rెంగళ[7ెౕ కƒౕ. మగళH Nయ ఇLాxె. అవళ[ అవళ గండనూ అ ెన7ా Rా:ం"న ెలస ా6Lా7ె. అవళ గండ పంuానవను. Fా7ాద7ెౕనంZె ఒyDన అవBబ?రు ె+ాLా7ె

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


&ాకkెD. నన మ+ెయవరూ ౕB 5ెూౕ హతు వష<గxాయు. ఈగ మగళ ఎరడ+ె 5ెB.ె.ె 5ెూౕNౕ-. అవxెౕనూ క7ెNల. ఆదూ మనసు| త=ెSూౕల. అదెౕ +ా+ెౕ +ా+ా 5ెూౕNౕ-. అవళ గండన మ+ెయవరు Fారూ ఇవర.ె బ7ెూౕల. అద|B, Lెహయ -మ/ మగ ఎ మ+ె ా6Lా+ె? ెలస ఎ? ఏ+ాLా+ె? లˆ£ౕLెౕ( - ఈగ నన మనసు| స*లb -7ాళ ఆయు +ెూౕ6. నన 5ా.ెౕ -ౕవ—నూ. -ౕవM "దు Lెౕవరు "ద 5ా.ాయు. మగ అLా:వMLెూౕ ఆ6టj ెలస. .ౌ+ె/ం<E ెలస. మ+ె ఎ .ెూల. అ &ెŽp ఆ¡ౕసj ఆLా+ె. అవ-.ె మAెౕBFా ఆLెయంZె. +ావM అ.ె 5ెూౕ7ెూౕదు అవ-.ె 1ౕదు. అవ-7ెూౕ క=ె 5ెౕ.ె 5ెూౕ.ెూౕదు .ెూల. ఆదరూ భండ 9ైయ< ా6 5ెూరటు yDNౕ(. ఆ పరాత/+ెౕ LాB ZెూB&ె?ౕకు.

ౕతమ/ - -ౕJెౕనూ Sూౕె ా=ా?©6ౕ. +ాను -మ/ను అవన7ెూౕ క=ె.ె తలుo ౕ- 6. ఏనంN - .ౌ+ె/ం<E ెలస ఆ6టj అంZా+ా? సB 6, 5ాLె ఆ6టj uె+ెర3 ఆ¡ౕసు ఇRెౕ<కు. Iూదలు నన మగళH ెలసె &ెౕBLెౕ అ. అవర ా*ట< < నన మగళ Rా:ం"న ా*ట< < పకదAెౕ ఇ7ెూౕదు. ఆ uాగె ర(ౕంద నగj అంZా7ె. +ా-Nౕ- -ౕJెౕనూ Sూౕచ+ె ా=ె?ౕ6. ఊటెౕను ా6N. ఓ! ఊBంద బ<7ెూౕదAా*. కyDెూండు బంNRెౕ<కు. లˆ£ౕLెౕ( - అSూ:ౕ, ఊట ం6 ఏనూ ా6ల. మగన ాsAె (షయ ెౕ1 ఉటD బeెDయ 5ా.ెౕ 5ెూరటు బంNNౕ(. LాBయ Rాxెౕ హXెూPౕ ఏన+ెూౕ Zె.ెదుెూం=ాయు. మగూ.ె 5ాన పM6, 7ా హుBsటుD ;=ెూండు బంNNౕ-. అదూ అAెౕ మగనను +ెూౕ=ెూౕవగూ< 5ెూeెD.ెౕనూ &ెౕ7ెూౕ 5ా.ెౕ ఇల. అద|B, ఇAెAా బBౕ ాంసవ+ెౕ అంZె +ెూౕదు.

ౕతమ/ - ఇAాBౕ. -మ.ా:7ెూౕ సBFా 1 ల అన|Zె. eె§p న ఊట బరZె. ఇ uా Fా చTా +ా7ె అkెD. +ానూ ఏననూ తంNల. ఊట త.ెూxె[ ’ౕణ 6. Rెౕuారు ా=ెూxె[ ’ౕల అంLె ఒందు (షయ - అంద 5ా.ె -ౕవM మ6 అల Zా+ె? లˆ£ౕLెౕ( - ఓ 5ా.ెూౕ! ఇ ఎలరూ తురుక hాkె ాZా=ా7ె అంత Fా7ెూౕ 1 దు. అదెౕ 5ా.ె 1NLె అkెD. ఇల ఇల మ6 ఇల. ననవరు 5ెూౕద హత+ెౕ Nన నమ/ మ+ె క=ె ఎలరూ మ6 ఉeెూౕ అంత దుంRాలు Nదు. ఆద7ె నన మగ మతు నన తమ/ 5ా.ె ా=ె?ౕడ - ఈగ హxెయ ాల అల

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


అంత త=ెదు. నన మగనంతూ Zా1 కూ=ా ZెౕRెౕడ అంత 5ెౕ1ద. 5ా.ె ా=ెూౕాగుZె:ౕ. సెౕ˜ ఆ.ెూె ాత ఇషD ఇల అkెD. ఇషుD 5ెౕళHవMద7ెూళ.ె అవర కంఠ గదKNతJాతు. అవర w గమ- ద ౕతమ/నవరు ఆ (షయవను మZె ఎతల. అవరు ాతు మ7ెసలు '-మ/ను మ+ె.ె తలుo&ెూౕవ7ెగూ ఎలవ— నన జJాRాB. ఎ మగువను ఈ క=ె ెూ6. కూసుగళను ఆ6 బహళ Nనగxాయు' ఎందరు. అZె &ెూ&ెయB.ె మనసు| -7ాళJాsతు. Lెౕవరు క 5ా.ె ౕతమ/నవరు "దరు.

ౕతమ/నవర గyDతనె మన&ెూ|ళ.ెౕ అవరను పశం

దరు. ఎరడు 7ా మతు ఒందు Nనద పFాణద తరుJాయ Lెహ.ె బందు తలుoదరు. గుల?.ా< eాD-ంద Fావ జనగళ ాతుగళ[ అథ<Jారల. ఎలరూ తురుకర hాkెయ+ెౕ ాత+ాడుLా7ె. ఈ (షయ ముంెSౕ .ెూద7ె, ఊBన ముAానను ఏ+ాదరూ ా6 uెూZె.ె క7ెతరబహుLాతు ఎందు అ- తు. సB 5ెౕదరూ ౕతమ/నవరు ఇLారల అంత సా9ానJాతు. ౕతమ/నవరు ఎషుD -రగ<ళJా తురుక hాkెయ ాZా6Lా7ె అంత ఆశtయ<Jాతు.

ౕతమ/నవ7ెూంN.ె ాZా+ా=ా 5ా.ెౕ Nన 7ా కxెదు 5ెూౕయు. Lెహ] బందు తలుoదరు. ఎAె +ెూౕ6దరూ జనగళ జంగు1. Rెంగళ[ర+ెౕ సBFా +ెూౕ6రNద ఇవరుగ1.ె 7ైAె*ౕ &ెDౕష-న హరద Lెహ ఒందు Lెూడz సంZె ాళదంZె కం6తు. ఎAె +ెూౕ6దరూ i i ఎనువ తAె.ె ం సురువ జనగxెౕ uా ాణుదరు. ౕతమ/నవ7ెౕ ఒందు ఆeెూౕవను క7ెదు &ాాను సరంuాcన uెూZె ర(ౕందనగరద క=ె.ె 5ెూరటరు. లˆ£ౕLెౕ(యవB.ె బహళ ఆశtయ<Jాతు. అల ఈె, వయ |న నన.ె సానxాదవళH. తుంRా బుN@వంZె.

నన.ె 1యLెౕ ఇ7ెూౕ hాkెయ ఆ ఆeెూౕదవన uెూZె కూ=ా వ:వ5ార

ాడుZారల, ఇద+ెల ఇవరు 5ెౕ.ె కLా7ె. నన.ెౕె ఇదువ7ె(గూ ఇLెౕనూ .ెూల. తAెSూళ.ె ;ౕ.ెౕ ఏ+ెౕ+ెూౕ Sూౕచ+ెగళH బందు 5ెూౕగుదవM. అర(ంద అiªయ &ె7ె.ెxెLాగAెౕ Jాసవె బందదు. +ెూౕ6ద7ె, ఆగAెౕ బహుమహ6 కటDడగళ ముంLె ఆeెూౕ -ంLె. ౕతమ/నవ7ెౕ దుడzనూ ెూడుLా7ె. లˆ£ౕLెౕ(యవB.ె +ా^ె ఆయు. అల ఇవBంద ఆeెూౕ –ాజ<నూ ెూ6 Nౕనల. ఇదు సBSౕ? అవB.ె హణ ెూడలు ముంLాLాగ,

ౕతమ/నవరు, 'అSూ:ౕ 6 - -ౕవM నన అక ఇద 5ా.ె. అదరAెౕను. ఇLెౕ -మ/ మగ ఇ7ెూౕ ా*ట< <. అ ాXెూౕ -ౕ బణPద zం~ న నన మగళ «ాE ఇLె. ఇ+ెౕను ఆ.ాగ +ావM 7ెూౕణ. ఇAెౕ హరద 7ాయర మఠ ఇLె. అ తుంRా ె+ా7ెూౕ పవచన

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


న=ెయZె. ననగూ uెూZె ఆద 5ా.ె ఆగZె. సంuె IౕAె బౕ<-, 5ెూౕ.ెూౕణ' ఎందు అషుD 5ెౕ1 మరు ాగూ ాయLె 5ెూరeెౕ 5ెూౕదరు. లˆ£ౕLెౕ(, జయలˆ£యB.ె ఎ.ె 5ెౕ.ె 5ెూౕగRెౕకు అ+ెూౕLెౕ .ెూZాగLెౕ .ెౕyనAెౕ -ందరు. ఆగ .ెౕyనద ౕౕసరంZె ాణుద సమవస¬9ాB ;ంNయ 'ౌp ా;Sౕ' ఎంద. ఇవరుగ1.ె ఏనూ అథ<JాగLెౕ o1o1 కణుP టDరు. అవ-.ె వసు w య అథ<Jా, ై స+ెయSౕ ఎ.ె 5ెూౕగRెౕెందు ెౕ1ద. ఇవరు మగన పతద ;ంhాగద బ7ెNద (xాసవను ZెూౕB దరు. +ెూౕ6ద తŽణ ఆ &ెకు:By .ా­< ఇవరుగ1.ె నమ&ార ా6, ఇవరుగళ &ాానను 5ెూతు Tాండు(ద «ాE బ1.ె తందు yDద. ాం~ Rె3 ఎంద7ెౕను 1యద ఇవరుగ1.ె 5ెౕ.ె Rాలు Zె.ెసRెౕెనువMLెౕ సమ&ె: ఆsతు. సణP.ె Rాలను బ6దరు. ఏనూ పSూౕజనJాగల. మZె ఇ+ెూI/ బ6దరు. ఉహూం ఏ+ెౕనూ పSూౕజన(ల. అందు hానుJారJాదBంద Tాండు మ+ెయAెౕ ఇRెౕ<కు. అదూ అలLెౕ అవ-.ె హుkాBల. పకద మ+ె క=ెౕ +ెూౕ6దరు. అలూ 5ా.ెౕ, Rాలు 5ా"తు. మZెూI/ స*లb uెూౕ7ా Rాలు బ6దరు. ఆ క=ెsంద Fా7ెూౕ బంద శబ ఆsతు. Rాలు Zె.ెదదు Fా7ెూౕ Zెళ’.ె Rెళ’7ెూౕ హుడు. ఇవB.ె అనుానJాయు. Fార మ+ె.ె బంNNౕ(. Rాల IౕAె బ7ెN7ెూౕ 5ెసరు ఓLెూౕె .ెూల. అLెౕ+ెూౕ ఇంౕ¥ మతు ;ంNయ బ7ెNదరంZె. &ెూ&ెయ ముఖ +ెూౕ6Lాగ - అవ1.ె ఇవర మనద Sూౕచ+ె 1దంZె 5ెౕ1దళH. ఇంౕ¥ న ఇవరLెౕ 5ెసరు బ7ెNLె. ఆగ Rాలు Zె.ెద ఆ హుడు తురుక hాkెయ అLెౕ+ెూ 5ెౕ1దళH. ఇవB.ె అథ< ఆల ఆద7ె తమ/ బ.ెKSౕ 5ెౕ1Lాxె ఎందు 1Nతు. ఆ హుడు ;ౕ.ె 5ెౕ1దళH - 'ౌp 5ై తు® Aెూౕ~ - ఆ¯ ా: సమ°ౕ 5ైం, Sౕ దరJాuా 5ై Fా NౕJాj 5ై'. (Fారు -ౕవMగళH. ఇద+ెౕను Rాలు ఎందు 1NNౕ7ెూౕ అథJా .ెూ=ె ఎంLెూౕ?) ఇవరుగ1.ె ఏ+ెౕనూ అథ< ఆగLెౕ, ౕతమ/నవ7ెౕ Tాండు ఇLా+ెౕనమ/ అందు. ఆగ ఆ హుడు '=ా3<, Lెౕ¢ెూౕ తుా±7ా ెూౕsౕ కన6ౕJాAెౕ Lెూౕ ఔర² ఆSౕ 5ైం, &ా³ Iౕ ఏ‘ బాt ‚ౕ 5ై' ఎంNదళH. కన6 అ+ెూౕLెూంLెౕ ఇవరుగ1.ె అథ< ఆదు. నమ/ బ.ెKSౕ ఏ+ెూౕ 5ెౕళHLాxె ఎందుెూండరు. ఆగ ఒళ-ంద 'Rారమ/' అంత కూద 5ా.ా ఇవరుగ1 స*లb 9ైయ< బంNతు.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఇవ7ెలరూ ౕLా అవ-ద రూc+ె=ె.ె 5ెూౕదరు. అవను Iూద.ెౕ అLెౕను Rాలు అంత 1NNౕ7ెూౕ అథJా .ెూౕ=ె అంత 1NNౕ7ెూౕ, ఎAా హ1’ .ెూడుzగళH. Fాె నన Tాణ నె బౕ<7ెూౕ' ఎంNద. ఎkాDదరూ 5ెత కరుళH, అLెౕననూ తAె.ె 5ా"ెూళ’Aెౕ ఇల. Fాెూౕ ఇషుD ఇ1దు 5ెూౕNౕSౕ? =ాకDj బంNLెౕ? ఔష“ త.ెూం=ా:? +ెూౕడు -న మగ 5ెౕ.ె తుంట+ాLా+ె అంత. ఎల -నపbన అప7ావZారJెౕ. ఎందు తAె.ె బంద ఎలవనూ ఒంLెౕ ఉసుB.ె 5ెౕ1దరు. తŽణJెౕ అవన ెూౕపె ారణ 1ద లˆ£ౕLెౕ( &ెూ&ె.ె అవన దృ•Dsంద దూర 5ెూౕగలు 1 దరు. స*లb సా9ానJాద Tాండు మగువ+ెౕ తLెౕక^త+ా +ెూౕడ హద. Zాs హర బందు తAె +ెౕవB Lాగ, అవన మన |.ె క ( ఆsతు. Zాను ా67ెూౕదు తపMb. ఈనూ దూరదూB-ంద బ<Lా7ె. సు&ాLె. Iూదలు &ానJాదరూ ా6 స*లb ఏ+ాదరూ న, ఎందూ ఇను స*లb సBFా ాత+ా6సRెౕకు ఎందూ అ- తు. అవనమ/- అవన ముఖ +ెూౕ6ద కూడAెౕ ఎల (షయగళ[ 1దు 5ెూౕయు. ఎkాDదరూ 5ెతమ/నలJెౕ, అషూD .ెూZాగLెౕ ఇరZె:ౕ? ముంLె అమ/ అవన ఆ7ెూౕగ:ద బ.ెK మZె ెౕ1Lాగ, తన.ె మAెౕBFా బందదూ పకద మ+ెయరువ అవన Iౕల“ాB uెూౕ•య మ+ెయవ7ెౕ అవన ఆ7ైె ాడురువ7ెందూ 1 ద. జయలˆ£ అSౕ Rాల మ7ెయ ఎలవనూ ెౕ1 ెూళH’Zా -ందళH. అషుD 5ెూ.ె ఆ వFా:B 5ెూస హుడు తన మ+ె.ె Zాను 5ెూౕౕ- ఎందు 5ెూరటు 5ెూౕదళH. ఆగ Tాండు స*లb 9ైయ< బందవనంZె గyDFా ాత+ాడలు Tారం‚ ద. తన మగనను Zెూ=ెయ IౕAె కు1’B ెూండు N.ె బందంN-ంద Zాను అనుభ( ద కషD సుఖగళ+ెAా 1సలు Tారం‚ ద. Zాను ఇ.ె బంLాగ ఆ6E ెలస క6I ఆ 5ె^tన సమయJెAా ఆ¡ౕసనAెౕ కxెయుద. ఆగAెౕ అవన Iౕల“ాB uెూౕ•యవర పBచయJాదు. అవరు Qలత: పMXెయవరు. అవB.ె ఒబ?xెౕ మగళH, ప—uా. గణప హబ?ె అవర మ+ెయ ఇవ-.ె ఊటె క7ెNదరు. బహళ (జృంభXెsంద హబ?వను ఆచB దరు. తన ముంNన పIూౕషp ఆగలు అవర BౕE< బహళ ముఖ:Jాతు. 5ా.ా అవB.ె తుంRా (9ెౕయ+ాదను. అవరు 5ెౕ1ద ెలసవ+ెAా ాడుదను. ఇదBంద సంZెూౕష 5ెూంNద uెూౕ•యవరు ఇవనను మZె ఆ6E (hాగెౕ ౕ D ా6 దరు. ఆగ ఇవ-.ె Iూదంత 5ె^tన హణ గుతు. ఇదను స;సAాగద ఆ¡ౕ నద స5ెూౕLెూ:ౕగ1.ెలBగూ ఇవనను 5ెౕ.ె ెళ1సRెౕెంబుLెౕ ^ంZెFాతు.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


uెూౕ•గ1.ె ఆ.ాగ ఇవన బ.ెK అపపార ాడుదరు. uెూౕ•గళH పకద «ాE నSౕ ఇద ారణ ఇవ-.ె ఇJెలవ— అవBంద .ెూZాగుతు. తన ఉ1(.ా uెూౕ•గ1.ె ఇనూ హరదవ+ాద. ఆగAెౕ తమ/ మగళను ఇవ-.ె మదుJె ా6ెూడలు ప&ాo దరు. అవర ప&ాపవను ఇవను త1’ 5ాకువంరల. అలLెౕ తన.ాగAెౕ మదుJె ఆదను Fా7ెూంNగూ 5ెౕ1రల. అదూ అలLెౕ ప—uాళ ఇవ-.ె అLెౕ+ెూౕ ఆకష<Xె ఉంeాతు. ఆ.ా.ె: ఇబ?రూ ఒyD.ెౕ చలన^తగ1గూ 5ెూౕ బరుదరు. ఒI/ అవ1.ె JాంFాsZెందూ, uెూౕ•గళH ఇవ-.ె తŽణ మదుJె ఆగRెౕెందూ, ఇలNద7ె FావMLాదరూ ఒందు ారణె ఇవ-.ె ˜ె ా6సువMLా 1 దరు. 5ెదBద Tాండు మదుJె.ె ఒob, త7ాతుBయ మదుJె ము దరు. అLెౕ సమయదAెౕ ఇవ-.ె మAెౕBFా ఆ ఇవరుగ1.ె మదుJె ఆద (షయవనూ 1సలు సBFాద సమయJెందు పతవను బ7ెNద. తన పత +ెూౕ6 తన Zాs బరువxెందు అవ-.ె ె+ా .ెూతు. మదుJె ఆ7ెూౕ (షయ 1దు జయలˆ£ -ంతSౕ బవ1 బందు దళH. లˆ£ౕLెౕ(యవరు -ౕరు తyD అవళను ెూౕXెSూళ.ె మల , మగ-.ె, '-ౕ+ా:ె నమ.ె 1సLెౕ ;ౕ.ె ా6Lె, ఈగ ఇవళ గSౕను?' ఎందు ెౕ1దరు. hాగ - ౩ అదె Tాండు తన భ(ష:ద బ.ెK Zాను Sూౕ^సRెౕెందూ, ఈ హ1’ .ెూ6zన uెూZె Zాను సం&ార ాడలు తFాBలJెందూ 1 ద. అషDలLెౕ మగువను తనSౕ డువంZె], Zాను ఒxె’య ˜Žణ ెూ6 ఉతమ వ:"య+ా ా6సుJె+ెందను. అదె అవనమ/, 'అTాb మహ7ాయ, -ౕను ;ౕ.ె ా67ెూౕదు సBFా? -ౕ+ా:వ ఉతమ మనుష:, ఒందు 5ెƒPన Rాళ+ెౕ 5ాళH ా6NౕయAా. ఈగలూ సమయ cం^ల, ఆ వFా:Bయను టుD జFాxె[ ంN.ెౕ సం&ార ాడు ఎందరు. అషుD 5ెూ.ె జFా1.ె ప…ె బందు, ఇను ఇ ఇదషుD 5ెూతూ తన.ె అవానJెౕ ఆగువMదు. ఆ హుడు.ె ఎషుD ెూబు?. అవళ ఎదుB.ె Zాను -లలు అశకళH. గండ-.ెౕ RెౕాలదవళH ఇ అడు.ెయవxా, ెలసదవxా ఇరలు ఇషD(రల. ;ౕ.ె Sూౕ^Lె తన అZె.ె ఊB.ె 5ెూర=ెూౕణ ఎందు దుంRాలు దళH. లˆ£ౕLెౕ(యవB.ె అవళను రcసలు బహళ కషDJాsతు. అదె తక+ా మగనూ ZావMగళH ఊB.ె 5ెూర6 ఎందు 5ెౕళHLా+ె.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


Rెౕాద7ె ంగళH ంగ1.ె హణవను కళH;సుJె+ెందూ అలLెౕ మగనను తనSౕ ఇటుDెూళH’Jె+ెందూ 1 దను. ఇవన దుడుz FాB.ె RెౕాLె. తన ై ాలు గyDFారువవ7ెగూ Zానూ RాళHJెను, &ెూ&ెయనూ మగువనూ &ాకుJెను ఎందు లˆ£ౕLెౕ(యవరు మనదSౕ Sూౕ^ దరు. అదె తకంZె Tాండువ— తన ముంNన iౕవనద 5ాN సుగమJారRెౕాద7ె ప—uాxె[ ంN.ెౕ RాళRెౕెందూ, సద:దAెౕ బరువ పIూౕషన్.ె uెూౕ•యవర ఆస7ె 5ె^tనLాRె Rెౕెందూ 1 ద. అదూ అAె´ౕ Lెహయ తమ/ ాAెూౕ-య ఇరువ ఎల 5ెంగసరూ ;ంN ఇంౕష్గళSౕ వ:వహBసుZా7ె, ఇదBంద జFాళH అ7ెూౕదు సూకవలJెందూ 1 ద. ఊB.ె 5ెూౕద7ె అమ/-గూ జcౕను +ెూౕ6ెూళ’లు స5ాయ ాడువxెందూ 1 ద. ఇదె తక+ా జయలˆ£] Zాను అZెSూంN.ె జcౕను +ెూౕ6ెూండు క=ె.ాలదవ7ె(గూ అZెయ &ెౕJె ా6ెూండు ఇరువMLా] 5ెౕ1దళH. లˆ£ౕLెౕ(యవరు Fార ాతనూ అథ< ా6ెూళ’AాLెౕ &ెూ&ెSూంN.ె ఊB.ె 5ెూరడలు -ధ<B దరు. అదె ముంె ఒI/ uెూౕ•యవరను +ెూౕ6 ాత+ాడు ఎందు మగ 5ెౕ1దను. అవ7ెూంN.ె 5ెౕ.ె ాత+ాడువMదు, తన.ె hాkె బరువMNలవల ఎందు ెూండరూ, +ెూౕ=ెూౕణ మనుష: 5ెౕLా7ెూౕ ఎందు ఒobదళH. ఇదెౕ ాయుద 5ా.ె uెూౕ•గళH పౕ సIౕత7ా ఇవర మ+ె.ె బందరు. మనుష: +ెూౕడలు Lైవ భకరందరు. అవర Zాs Rెళ.ా( క=ెయవ7ెందూ అవB.ె కనడ స*లb స*లb బరుతLె ఎందూ 1sతు. అవరూ తన మగళ 5ాగూ Tాండు(న uాతక ె+ా 5ెూందుLెSందూ, Tాండు(.ె ఎరడ+ె సంబంధNందAెౕ ఏ1.ె ఇరువMLెందూ 1 దరు. ఇను ఇ ఇదు పSూౕజన(లJెందు లˆ£ౕLెౕ(యవరు Jాపసు| ఊB.ె 5ెూరటు -ంతరు. ఒందు ంగxాదరూ అSౕ ఇరలు మగ ెౕ1ెూండ+ాదరూ, ఇవరుగ1.ె ము1’న IౕAె -ంతంZాతు. మగనను ాత టుD 5ెూౕగువంZె Tాండు(న ఒZాయ. జFా1గంతూ ఈ iౕవనJెౕ RెౕసరJాతు. అZె మతు మగు(న ముఖ +ెూౕ6 iౕవవను ైన ;6NటుDెూం6దళH. ఈగ మగననూ ెౕ1Lానల, ఇవ-.ె Zాssంద మగువను Rెౕప<6సలు అదు 5ెౕ.ె మనసు| బరుతLెూౕ ఎందు ెూండళH. లˆ£ౕLెౕ(యవరు మగువను ాత ెూడలు తFాBలJెంLాగ, Zాను ెూౕy<.ె 5ెూౕగుJె+ెందు Tాండు RెదBె 5ా"దను. ెూౕర్టు క–ెౕBగళH ముఖవ+ెౕ ాణద ఆ మ5ాZాs +ెలె ఇ1దు 5ెూౕదరు. జFాxెౕ, 'అZె బ- నమ.ె ఈ జగZెౕ (రుద@Jా 5ెూౕLె. ఇవFా<రూ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఇలLె] +ావ— RాళబAెవ— ఎంబుదను ZెూౕB&ెూౕణ' ఎంNదళH. ఇంతహ ాతను అవxా6దు ఇLెౕ Iూదల RాB.ె. &ెూ&ె.ె బంN7ెూౕ ఛల తనలవల ఎందు లˆ£ౕLెౕ(యవరూ అవxె[ ంN.ె ఊB.ె 5ెూరటు బంNదరు. మగు(.ె ఇLా:వMదర పBJె] ఇలLెౕ uెూౕ•గళ 5ెండSూంN.ె ఆట ఆడుతు. క=ెయLా జFాళH Tాండు(.ె ఒందు ాతు 5ెౕ1దళH, వరుషెరడు RాBFాదరూ ఒంLెూందు ంగళHగళ మyD.ె తన మగనను తన.ె క7ెతందు డRెౕకు. అదె Tాండు ఒobద. ఇLాద ెలవM వరుషగళH 5ె^tనLెౕనూ (\ెౕష జరురల. uెూౕ•యవర మ+ెయAెౕ 5ెాt ఇరుద అర(ందనను ఒxె’య \ాAె.ె &ెౕB ఓNసుదరు. అషుD 5ెూ.ె uెూౕ•గళH -వృత7ా తమ/ «ాE ¢ా ా6 Tాండు(న «ాట్.ెౕ బంNదరు. ఇను స*లb NనKళAెౕ అవర ప ౕB 5ెూౕదరు. ఒంy iౕవన దుస|రJా uెూౕ•గళH Nన -త: Rెళ.ెK ౭ ఘంeె.ెౕ అర(ందనను \ాAె.ెందు క7ెLెూయు అంద &ావ<జ-క పMసాలయె 5ెూౕ కు1తుడుదరు. మZె మ9ా:హ Jెౕxె.ె అర(ందనను క7ెదుెూండు మ+ె.ె బరుదరు. అర(ంద+ాద7ెూౕ ప—uా1.ె 5ెూంNెFారల. అవళ[ అవనను ెలస హుడుగనంZె +ెూౕ6ెూళH’దళH. అవళH 5ెౕ1ద ెలస ాడNద7ె RెD-ంద 5ెూ=ెయుదళH. ఆ సమయద uెూౕ•గళH మ9ె: బరLె మ+ె టుD 5ెూర.ె 5ెూౕడుదరు. ;.ెౕ ఎరడు వరుషగళH కxెయలు ప—uా1.ె అవ1 జవ1 ఎరడు గండు మకxాదవM. అత క=ె Tాండు ంగ1.ె ౨౦-౨౨ NనగళH ఆ6E ఎందు 5ెూరగ=ెSౕ ఇరుదను. అవ-.ె Iౕన పIూౕషp కూ=ా Lెూ7ెతు, Rెౕ7ె Rెౕ7ె 7ాజ:గళ 7ాజ9ా-గళరువ అవర క–ెౕBగళ ఆ6E ెలసJెౕ uా Fాతు. \ాAె.ె రuె బంLాగAెల uెూౕ•గxెౕ అర(ందనను క7ెదుెూండు Rెంగళ[B.ె 5ెూౕ హ1’sంద అ.ె బరువ జFాళ బ1 టుD ముంLె అవరు Rెళ.ా(.ె +ెంటర మ+ె.ె 5ెూౕగుదరు. మZె ెలవM Nనగళ నంతర Rెంగళ[Bన ఇరువ ఇ+ెూబ? +ెంటర మ+ె.ె బరుదరు. ఆ 5ెూ.ె జFాళH అర(ందనను క7ె తందు అవర వశె ఒobసుదళH. ;ౕ.ెౕ హలవM వరుషగళH ఉరు1దవM. అర(ంద ౭+ెౕ ఇయZెయ ఓదుద. ఈ మ9ె: uెూౕ•గళ ప Nవంగత7ాదరు. మ+ెయ మకxె[ ంN.ె uెూౕ•గళH మతు ప—uా ఇరుదరు. Tాండు ఎంNనంZె ఎAాదరూ ఒందు ఆ6E ఎందు ఊరూరు సుతుద. అవ-.ె హణ ాడువMLెూంLెౕ ఉLెౕశ.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఆ సల ఊB-ంద బంNద అర(ంద ఎంNనంరల. uా Fా ఒబ?+ెౕ Sూౕ^సుZా కూరుద. uెూౕ•గ1.ె Jాయు పెూౕపద Zెూంద7ె ఇతు. ఒI/ uెూౕ•గళH అTానJాయు డలు, అర(ంద uెూౕ7ా, ' డరం బురం భయం +ా -శ:బం Tాణ సంకటం' ఎందు uెూౕ7ా కూ నగహద. అదను ెౕ1ద uెూౕ•గ1.ె (పBౕత అవానJాదంZాయు. అవరు తŽణ మ+ెsంLాె.ె 5ెూర్అటు 5ెూౕదరు. ఇదను కండ పMuా1.ె నఖ ˜¢ాంత ెూౕప బందు RెDన ె+ా 5ెూ=ెNదళH. అర(ంద ఎషుD అతరూ డLెౕ తన ై +ెూౕJాగువవ7ెగూ 5ెూ=ెNదళH. ార+ెయ Nన Rెళ.ెK \ాAె.ె ఎందు 5ెూరటవను \ాAె.ెౕ 5ెూౕగలJెందూ సంuె ఆటకూ బరలJెందూ ఇతర హుడుగరు uెూౕ•గ1.ె 1 దరు. ఆగ Tాండు ఆ6E ెలసద IౕAె లెూౕ(.ె 5ెూౕద. అవ+ెూంN.ె ెలస ాడువ ఇతరరుగళH Tాండువను సంప"<

(షయవను అరు;, తŽణ బరువంZె 1 దరు. ఇత క=ె ప—uా1.ె అర(ందన బ.ెK స*లbవ— ఆస"sరల. అkెDౕ అల తన మకళ Iౕలూ అషుD ముతువi< వ;సురల. &ెౕ;తరుగళ ఒZాయద IౕAె Lెహ.ె బంద Tాండు ౕౕ కంTెౕంE ెూడువMదర uెూZె.ె y( యలూ సుN ెూ6 ద. Qరు +ాలు Nనగళ తరుJాయ తన ెలసద IౕAె Zాను 5ెూరటు 5ెూౕద. అర(ందనను హుడుకలు మ+ెయ FాBగూ ఆస"Sౕ ఇదంరల. Tాండు(న &ెౕ;త7ెౕ అ ఇ హుడుాట న=ె దరూ, ఆ పయతగళH ఫలLాయకJారల. ;ౕ.ె ఒందు ంగళHగళH కxెయువMదర, Rెంగళ[B-ంద ఇవర ఆ¡ౕ నవ7ెౕ ఒబ?రు Tాండువను హరNంద బలవరు Lెహ.ె FావMLెూౕ ెలసద IౕAె బంNదరు. అవ7ెూంN.ె Tాండు(న &ెౕ;తరు ఇ న=ెద (షయవ+ెAా 1 దరు. 5ా.ెౕ ెౕ1దరు, ఈ Tాండు Fాె ;ౕ.ె తన మగన బ.ెK ముతువi< వ;సుల, అవన పగూ ఈ (షయద Fాె ఆస"sల. ఆగ ఆ వ:" 5ెౕ1Lెౕ+ెంద7ె, అSూ:ౕ -మ/గ1.ా:Bగూ (షయ .ెూల అన|Zె. ఈ Tాండు(.ె ధనo\ా^ అంyెూండు yDLె. అర(ంద Iూదల 5ెండయ మగ. అవను ెల Nనగళ ;ంLె ఊB.ె బంNLా+ెందూ అSౕ \ాAె.ె &ెౕBLా+ెందు 1 దరు. (అయవ7ె(గూ ఆ &ెౕ;తB.ె పMuాళH ఎరడ+ెయ 5ెండ ఎంబుదు 1Lెౕ ఇరల - 5ాగూ అర(ంద Iూదల 5ెండయ మగ+ెందూ 1Nరల).

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఈ &ెౕ;తB.ె ఈగ Tాండు(న (షయ ^దంబర రహస:Jా అదర బ.ెK 5ెచుt 1ౕదుెూళ’లు ఉతు|క7ాదరు. నంతర 1ద (షయ ;ౕLె. ప—uా1.ె ాAెౕiనLాగAెౕ అహుuా ఎంబ ఒబ? &ెౕ;త-ద. అవను సBFా ఓNరల. సBFాద ెలసవ— అవ-రల. అవ+ెూంN.ె ప—uాళH ఓ=ాడువMదు uెూౕ•గ1.ె సB బంNరల. అవరను I^tసలు మతు తన.ె మ+ెయరలు ఒందు కుBయంత గండ Rెౕా Tాండువను మదుJెFాగలు ఒobదళH. 5ా.ె Sూౕ^ తన ెలస సులభJాగలు Tాండువను అవళH మదుJె ఆ తన LాB సుగమ ా6ెూం6దళH. అహుuా సBFా ఓదLెౕ y( BTెౕB ెలస ాడుద. ఆ.ాగ y( BTెౕB ఎందు ప—uా అవనను క7ె ెూళH’దళH. ఆ సమయద మకళH \ాAె.ె 5ెూౕరుదరు. uెూౕ•గళH 5ె^tనLా మ9ా:హద 5ెూన మ+ెయలLెౕ AైబB.ె 5ెూౕరుదరు. ఈ (షయ ఒI/ అర(ంద-.ె .ెూZా ఆ హుడుగ ^కమ/+ెూంN.ె జగళJా6ద. తనపb- 5ెౕలువMLా] RెదBె 5ా"ద. ఇదBంద ెూౕప.ెూండ ప—uాళH అవ-.ె 5ెౕ.ాదూ తక \ా ాడRెౕెందుెూం6దళH. ఆగAెౕ అర(ంద uెూౕ•గళను ఆ6ెూం6దు, అద+ెౕ Lెూడz రంప ా6 ప—uా అవన Iౕన &ెౕ6.ె ె+ా 5ెూ=ెదదు. ఇLెలవ— అర(ంద-.ె అథ<Jా, తనపbనూ తన.ె స5ాయ ాడుల ఎందBJాతు అలLెౕ అపb-.ె తనLెౕ Aెూౕక, మకxె[ ంN.ె ఒI/] ాత+ెౕ ఆ6Nల. ;ౕ.ా Rెౕసత హుడుగ ై.ె "ద హణNంద eె§-న Rెంగళ[B.ె 5ెూౕ అంద ఊరు &ెౕBద. ఆ6E ము Jాప&ా|ద Tాండు(.ె ఈ (షయవ+ెAా &ెౕ;తరు అరు;దరు. ెూౕప.ెూండ Tాండు ప—uాxె[ ంN.ె జగళJాడలు, అవళH త-ంLా -ౕను ఈ మటDె బరలు ారణJాsతు, అలLెౕ ఈ మకళ[ -నవల, ఇదు అహుuాన మకళH ఎంNదళH, అషDలLెౕ అర(ందనూ -న మగ అల అన|Zె, ె‘ ా6 +ెూౕడు ఎంNదళH. +ెూంద Tాండు ఈ (షయవను uెూౕ•గ1.ె 1సలు, అవరు ఎల (షయవ— .ెూతు, తన మగళH ా=ెూౕLెౕ సB ఎంNదరు. Nెౕ Zెూౕచద Tాండు, ఇను ఇరAా7ె, ఊB.ె 5ెూౕద7ె, అమ/ పయ ముంLె -లలు Sూౕగ:Zె ఇల. ఈ మకళH తనవల. ఇనూ ఊB.ె 5ెూౕ జFాళను ెౕ1ద7ె అవళ[ ;ౕ.ెSౕ 5ెౕ1ద7ె ఏను గ, Zాను నపMంసక+ెౕ, FారLెూౕ మకళH తన వంశసw7ెందు 5ెౕ1ెూండు రుగువMదు సBSౕ? ఇషుD Nనగళ[ దుడుz దుడుz ఎందు హలుబుLె. దు6z-ంద ఏనూ బ7ెూౕల. మన\ా}ం ఇల. నన iౕవనJెAా -ష¸SూౕజకJాsZెౕ? అపb అమ/నను సBFా +ెూౕ6ెూళ’ల. ^నదంతహ 5ెండ "Lాగ అB(లLెౕ ా-ంద ఒదు ఇ.ె

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


బంLె. Fాాదరూ ఈ Iూౕహ Tాశద లు" LెSూౕ ˜ౕ హBSౕ ఎందుెూళH’రుJాగ, ఎందAెూౕ షBౕఫర 'దుడుz ెటDదు +ెూౕడణP' ఎంబ 5ాడు ెౕ1దంZె hాసJాsతు. ఇను ఆ¡ౕ .ె 5ెూౕ &ెౕ;తరను 5ెౕ.ె ఎదుB&ెూౕదు. అవరు మగ తob ెూండు 5ెూౕLా+ె ఎంLాగ Zాను అవరుగళH 5ెౕ1దంZె సBFా న=ెయల. తన ముంLె ఒందు Lెూడz భూత బందు -ంతంZె], ;ంN-ంద &ెౕ;త7ెలరూ .ెౕ ా6 నగురువంZె] hాసJాsతు. ఇను 5ె^t.ె Sూౕ^సలు అశక+ాద. మలద7ె -Lె బరAెూలదు. ఇను Zాను ఇ ఇదూ ఏనూ పSూౕజన(లJెందు, ఒంLెౕ RాB.ె 5ె^tన అంశద (షవను &ెౕ( ఆత/హZె: ా6ెూండను. ఆత/హZె:.ె Iూదలు ఒందు ^ౕyయను బ7ెదు అదర ఈ ఎల (షయగళనూ 1 , ఇదె Qల ారణ ప—uాxెందూ అవ1.ె తక ˜ె ఆగRెౕెందూ 1 ద. అవను సత (షయ 1ద కూడAెౕ ప—uాళH ఎAాదరూ ఆత/ హZె:య బ.ెK సు1వM yDLా+ా ఎందు సంశయ బందు మ+ెSAా హుడు"దళH. అAెౕ yౕTా¹ IౕAె అవను బ7ెNyDద ఈ పత అవళ ై.ె "తు. తంLె.ె ఈ (షయవ+ెAా 5ెౕ1, త-ంద ºూౕర TాపJాsZెందూ, ఇను తన ముంNన iౕవన 5ెౕ.ె ఎందు అళHZా అళHZా ెౕ1దళH. ఆగ uెూౕ•గళH మగళ Iౕన Jా:IూహNంద - '+ెూౕడు ఈ పత బ7ెN7ెూౕదు FాB.ాదరూ .ెూZాLె -ౕను uై.ె 5ెూౕగRెౕాగుZె. Iూదలు .ౌIం<E =ాకDరను క7ె ఇదు హృదFా‰తNంద ఆద &ావM ఎందు సy<ఫ»¼ై ా6సRెౕకు. నంతర -న.ె అవన ెలస .ెూౕ 5ా.ె ాడRెౕకు. ఇద+ెAా +ాను -న ముంNన iౕవనా ాడుJె. Iూదలు ఆ పతవను Fార ైగూ గద 5ా.ె ాడు', ఎనుదంZెSౕ అవళH అదను చూరు చూరు ా6 నుం -ౕరు కు6NదళH. అషుD 5ెూ.ె (షయ ాAెూౕ-యద ఎల జనగ1గూ 1దు, ఎలరూ బందు మ+ెయ ముంLె జాs దరు. ఈ సమయెౕ ాయుద ప—uాళH Tాండు(న శవద ముంLె .ెూxె[ ౕ ఎందు అళHZా ˜ౕ7ామనంథ తన గండ-.ె ౕZెయంద Zాను ఇను ఏె RాళRెౕెూౕ Zానూ ఆత/హత: ా6ెూళH’Jె+ెందు ై.ె చూBయను Zె.ెదుెూం6దళH. ఆగ అ &ెౕBద Tాండు(న &ెౕ;త7ెల అవ1.ె సా9ాన ా6, మక1నూ ^కవరు, అవB.ాFాదరూ -ౕను బదుకRెౕకు ఎందు 1 , Tాండు(న క–ెౕBయAెౕ ెలస ెూ6 దరు. ెలస క స*లb Nనగ1.ెౕ అవళH Lెహsంద వగ< ా6 ెూండు ముంRై.ె 5ెూౕదళంZె. నంతరద కŸె నన.ె 1దు బంNల. -మ.ె 1Nద7ె నన.ె 1సు(7ా?

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ారు హుyDLా-ంద అవన మ+ెయ దBద ాAెూకB తు. మగు హుyDLాగ uాతక బ7ెదవరు 5ెౕ1Lెౕ+ెంద7ె ఈ మగు మ+ెయరువవ7ెగూ మ+ెయ కషDాల, ఇవను మ+ెsంLాె.ె 5ెూౕLాగAెౕ మ+ెయ ఏ1.ె ాణువMదు. 5ా.ెందు మగువను మ+ెsంLాె.ె తxె[ ’ౕాగZె:ౕ? ారుయ తంLె (శ*+ాథ7ాయ కూ=ా హుyD-ంద కషDదAెౕ Rెxెదు బందవరు. సBFా ఓదల. +ాల+ెౕ తరగ.ెౕ \ాAె.ె ై ముNద. ఆదరూ శుకLె&ెsందAెౕ+ెూౕ అవను ౨౩ వష< వయస+ాగువ Jెౕxె.ె మ+ెెూౕeెయయ &ెూ&ైyయ గుాసB ెలస "తు. ఆగAెౕ Rెంగళ[Bన సూరపbన Iూదల మగళH hాౕర½Sూడ+ె మదుJె ఆదు. hాౕర½ ఒxె’య మ+ెతనNంద బందవళH. కషDద iౕవనవను కన నలూ కం6రదవళH. పటDణద తుంబు సం&ారద Rెxెదు బందవ1.ె మదుJెయ నంతర అZె ావ +ాNన Iౖదునర ాట(లద ముక JాZావరణద 5ెూంNెూళ’లు స*లb NనగళH కషD ఆsతు. వష< కxెద IౕAె మగుJా ;ంLెSౕ ఇ+ెరడు మకxాద IౕAె అదర Aాల+ె Tాల+ెగళ సమయ 5ెూౕగువMLెౕ .ెూZాగల. గండ &ెూ&ైyయ గుాస+ాదBంద దవస Lాన:గ1.ెౕనూ ెూరZెsరల. ;ౕ.ెౕ ౭-౮ వరుషగళH కxెద తరుJాయు ఒI/ సరారద వsంద Iూదల RాB.ె &ెూ&ైyయ Aెక పతగళ ఆ6E మతు &ాD‘ ె"ం~ న=ెsతు. ెౕమ<నరు ా6ద Lెూడz అవ:వ5ారగ1.ె సణP పMటD &ాానుగళను మ+ె.ె &ా ద 7ాయరు బపశుJాగRెౕా ెలస కxెదుెూళ’Rెౕాsతు. ఆనూ yషర ాలJాదరూ సరాBౕ ఇAా¢ెయ లంచగు1తన 7ా7ాiసుతు. ఊBన ఎలBగూ (షయగళH .ెూదరూ ఈ బడTాs పర Fారూ &ెూAెతల. Rెౕసత 

రకద తరుణ 7ాయ మ+ెెూౕeె టుD తళHకు Lాy ముంLె 5ెూసహ1’.ె సం&ార &ా దను. అ అవ-దదు Qరు ఎక7ె బంజరు భూc. ఇయవ7ె(గూ అదను హద ా6 ఉ తవBల. ఇయవ7ెగూ Rెౕ&ాయద అనుభవ(లద 7ాయను ఈగ అదBంద iౕవన 5ెూ7ెయలు పయత న=ె దను. ఆద7ెౕను Tాo సముద 5ెూకరూ IూళాలుదJెౕ అంZె -ౕరు. 5ా.ె 7ాయను ై 5ా"దAెAా ^నవ— మXాPగ హతు. ఆ బయలు ౕIయ మxెSంబుLెౕ ఇల. మxెయ -ౕBలLె 5ెౕ.ె Zా+ె Rెxె Rెxెయబలరు. ఈ జcౕన-న &ాగువ1య పయతద మ+ెయదLెలవనూ కxెదుెూండLాతు. ఇవ-.ె ;తJె- దవ7ెలరూ ఇవన &ార(దషూD &ెxెదు సTెbFాద క?న జAెయంZె &ా6దరు. అLెౕ సమయదAెౕ హుyDదు నమ/ కŸా+ాయక ారు. అయవ7ె(.ె అవనపb అమ/ ఐkా7ాc iౕవన న=ె ఇదLెలవనూ కxెదుెూం6దరు. మగు హుyDLా-ంద మ+ెయ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


శ-ాట TారంభJాతు. ఈ +ాల+ెయ మగు హుyDLాగ అపb-.ె ెలస(ల. మ+ెయ నలు ఏ+ెౕనూ ఇల. 5ెూసహ1’య జంగమ కరడపbజª ‚ె Rెౕ6, తంద ాళH క6zయను ఇవనమ/ hాౕర½.ె ెూటుD - +ెూౕడా/ -ౕను అనుకూలసwర మ+ెsంద బందవళH. Rెౕ7ెయవBంద ప=ెదు అhా:స(ల. +ాను తందు ెూడుJె - -ౕను మగువను Lెూడzదు ాడు ఎందళH. తంLె (శ*+ాథ7ాయ ెలస బదు"లLెౕ తన.ా ఇద TాళH ద జcౕనను &ాగువ1 ాడలు పయ ద. అంNనవ7ెగూ ెలస ాడNద Iౖ కటు ెలసె బKౕZెౕ? అదు ఆ బరల. ెూ+ె.ె అవనణP అAెAెూౕ దూరద లకవ1’య ఇవ-.ా గుా&ెయ ెలస ెూ6 దరు. సB అ సం&ార Tారం‚ ద స*లbJెౕ Nనగళ Fా7ెూౕ తరAె ా6 (శ*+ాథ7ాయన ెలస 5ెూౕsతు. ఆ తరAె ఇ+ెౕనూ Lెూడzదల. Qరు Nనగళ ాల అeెం=ెp| BiసDj న స; 5ాెూౕదు మ7ెతు ెలస ా6ద. అLెౕ సమయద హతు Qeె IంE కళHJాతు. కదవ7ా7ెందు .ెూZాగల. ఆగ &ాD‘ పMసకద స; ఇదదూ మతు అeెం=ెp| న స; ఇలదూ &ెౕB కళ(న ఆ7ెూప 7ాయన IౕAెSౕ 5ా"దరు. IూదAెౕ మ+ెయ బడతన(దు ఒందు Nన మ+ె.ె 5ె^tన తరాB తందరూ జన అనుా+ాసbదJా +ెూౕడుదరు. ఈ తరAెsంLా.ె ెల| 5ెూౕతు. ఆగ Zా+ె శ7ావయ అXెకyDన ెలస TారంభJాదు అ Iౕ ¬ Rెౕా ఇవనను అవరణPన అ.ె ెలసా &ెౕB దరు. దు‚<Žద అ“కాస బందంZె ;ంLెSౕ, మ+ెయ ఇనూ Qరు మకళH హుyDదవM. అవMగళ ఎరడు గండు మతు ెూ+ె.ె ఒందు 5ెణుP మగు. మ+ెSూౕ ౌరవర &ైన:nౕ అనువ 5ాతు. Tాప hాౕర½ హసు(నంతహ మన |నవళH. Iూౕస తటవట 1యదవళH. ఈ సణP సణP మకళనూ Aా ెూండు LెూడzవMగళను Tా ెూండు 5ెౕ.ెూౕ iౕవనద .ా6యను ఎxెయుదళH. స*లb వరుషగళవ7ె.ె మ+ెయAెౕనూ అంతహ (\ెౕష (షయ న=ెయల. ారు 5ైసూ.ె 5ెూౕగువ Jెౕxె.ె శ7ావ ెలస ముదు అవనపb (శ*+ాథ7ాయB.ె మZె ెలస 5ెూౕsతు. ముంLెౕను ాడRెౕెందు Nెౕ ZెూౕచదంZాదరు. LెౕవరంZె బందవ7ెూబ?రు (శ*+ాథ7ాయB.ె దూరద &ాగరద మం6య ెలస ెూ6 దరు. సం&ారవను ంగనమ"యAెౕ టుD &ాగరె ెలసా 5ెూౕగుదవరు, JారెూI/ మ+ె &ెౕరుదరు. హుడుగరు బుN@వంతరు. \ాAెయ ాసరుగ1.ె అచుtI^tనవ7ాదరు. \ాAెయ ాసరరAెూబ?7ాద uెూౕsసరు ారు మతు అవనణP ˜ౕ+ాథనను మ+ె.ె క7ెదు అవర మ+ె.ె Tాఠా బరుద ^క ^క మక1.ె Tాఠ 5ెౕ1ెూడలు ఇవB.ె 5ెౕ1 మ+ె.ె స*లb ఆ9ారJాగలు ారణ7ాదరు. +ెూౕ6 Lెౕవరు 5ెౕ.ె Fావ Fావ రూపద బందు

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ముళHగుదవB.ె హులు క6zయ-తు ముళHగదంZె +ెూౕ6ెూళH’వను. ఇవరను పBౕె ాడAెంLెౕ అనువంZె అవ7ెలర ;ర్ఇయ హుడుగ మ+ె టుD ఎ.ెూౕ 5ెూౕద. మం6య శLె@sంద ెలస ా6 ఒxె’య 5ెసరు గ1 ద (శ*+ాథ7ాయరు అ ఇ Tౌ7ెూౕ;త:వనూ ా6ెూండు iౕవనరథవను ఎxెయుదరు. ెూ+ెయవరుగళH ఇనూ ^క ^క మకళH. మ+ెయ ˜ౕ+ాథ మతు ారుయkెDౕ స*లb ళHవ1ె బంద మకళH. ˜ౕ+ాథ స*లb సూŽ£ శBౕరదవ. ౕథ< Zె.ెదుెూండ7ె ˜ౕత మతు మంగxార Zె.ెదుెూండ7ె ఉషP ఆగుతు. ఇదుదర స*లb గyDగ అంLె నమ/ ారుSౕ. ఎంథ ాలద] అపb-గూ అమ/-గూ మ+ెయ Rె+ెలుRా -లుద. పBౕˆసలు గyDగB.ెౕ కషDగళH uా బరువMదంZె. ారు హత+ెౕ తరగ.ె బంLాగ తుంRా కషDద సమయ బంNతు. ^క మక1.ె Nనంప ఒందల ఒందు ాsAెగళH. ారుయLెౕ మ+ెయ 5ె^tన ెలసగxెAా. అవనమ/-.ె అవ-లNద7ె ఒందు ైSౕ కxెదు 5ెూౕద అనుభవJాగుతు. ఆ క=ె ప‘ పBౕె.ె ఓNెూళ’Rెౕకు, ఈ క=ె మ+ె క=ె] +ెూౕ6ెూళ’Rెౕకు. ;ౕరుJాగ 6&ెంబj ా5ెయ పBౕె.ె హణ కటDRెౕాద సందభ< బంNతు. అదు 7ాజ:ద మటDద న=ెయువ పBౕె - అదె ౧౦ రూTాsగళను కటDRెౕ"తు. మ+ెయ హణ(ల. Tాఠె బరుద ^క మకళH సBFా హణ ెూyDలJెందు uెూౕsసరు 5ెౕ1దరు. ఆ Jార అవరపb కూ=ా అLెౕెూౕ బంLెౕ ఇ<ల. Fార ముంLె] ై ాచRారLెంబ అణ అపbనదు. మ+ెయవరలూ ఒణ పkెÀ తుంతు. అమ/-గంతూ Nెౕ ZెూౕచLె, "ారు +ెూౕడTాb, -ౕ+ెౕ ఏ+ాదరూ ా6 హణ 5ెూంN ెూండు పBౕె.ె కటుD" అందళH. Tాపద హుడుగ ఏను ా6Fాను. వయ |ె cౕBద ళHవ1ె బుN@వంె ఇదరూ హణ ఎంద తంLాను. హరదవరు అనువ ఎలరనూ ెౕ1Lాsతు. &ాల ెూడలు ఎలBగూ భయ, మZె హణ Jాపసు| బరుతLెూౕ ఇలnౕ అంత. uెూౕsసరు కణob ఓ=ాడలు ఆరం‚ దరు. అపb-.ె పత బ7ెదరూ ఉతర(ల. నంతర 1దు బందదు, FావMLెూౕ ెలసద IౕAె మం6యవరు అవరను ˜ర క=ె.ె కళH; దరు. 6&ెంబj ౩౦7ెూళ.ె హణ కటDలు గడువM ఇNతు. ౨౯ ఆదరూ ఎలూ హణ కల. అLెౕ Jెౕxెయ ˜ౕ+ాథ-.ె ఉబ?స uా ఆతు. Jైద:ర బ1 5ెూౕగలు హణ(ల. ^క మక1.ె సణP పMటD జ*ర, +ెగ6. Zాsగంతూ ఇవర+ెAా +ెూౕ6ెూళH’వMLెౕ ఒందు Lెూడz సమ&ె:Fాతు. ారు అవళ ముంLె తన సమ&ె: 5ెౕ1ెూళ’లు ఇ^సల. ౨౯+ెౕ ZాBౕఖు 7ాSల -LెsలLెౕ 5ెూరxాడుద. ఏ+ెౕ+ెూౕ Sూౕచ+ెగళH. పMసక ;6దు కూత7ె ఏనూ ాణుల. +ాxెయను 5ెౕ.ె ఎదుBసువMLెంబ భయద కణుP తుం బరుLె. 5ెౕ.ెూౕ Rెళ.ాsతు. \ాAెయ క=ె 5ెూౕద. అ 5ె­ ాసరరను కండు తన కషD 5ెౕ1ెూండ. అవరు ఏనూ ఆగLెందు ై ఆ6 దరు. ఎAెౕ 5ెూౕదరూ ఏ+ెౕ పయతె ై 5ా"దరూ అవాన ఆగుతు. మ9ా:హ ౩ ఘంeె.ె పBౕె.ె హణ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


కటDలు గడువM ముయుతLె. ఆగ సమయ ౧ ఆLె. 5ెూeెD హ యురువMదర క=ె.ె పBJె] ఇలLెౕ ఎAెందర ఓ=ాడురువ, ారు. ౨ ఘంeె.ె &ాగరNంద బరువ బస|ను ఎదురు.ెూళ’లు బ -Aాణె 5ెూౕద. బసు| బంNతు. ఇవరపb ఇ1యAెౕ ఇల. ాలకనను ె1ద, నమ/పbనను +ెూౕ6N7ా? అదకవను Fా7ెూౕ -మ/పb, ముఖ: మంత్ర్ఇSూౕ అథJా ప9ాన మంSూౕ అంత వ:ంగ: ా6ద. ఎxెయ మన |న IౕAె బ7ె ఎxెదంZాయు. ఇను మ+ె క=ె.ె 5ెూౕ పSూౕజన(ల. బదుకను ఎదుBసAెౕRెౕెంబ ఛల ఉకుLె. సB 5ా.ెౕ ర&ెగుంట 5ెూరట. మ+ెక=ె గమనవ— బరల. ంగనమ"sంద ా6న ము¢ాంతర ాగ<3, uెూౕగ Lాy భటళద ర&ె ;6ద. సంuెFాsతు. అLా:వ ఊరు అంత కూడ 1యల. అAెౕ హరదద మ+ెయ జగుయ IౕAె మలద. స*లb కƒP.ె uెూంపM హతు, Fా7ెూౕ బందు "Aెౕ ాƒ ఎంతదు ా6 ఇ. న=ె ఆె.ె" అందరు. ాత+ాడలు Zాణవ— ఇల. స*లb సమయJాదరూ హుడుగ-ంద ఉతర బరNరలు మ+ెFాత-.ె కరుXె ఉ" బంNతు. ఎంథదు! ఉం6లnౕ ఎంద. ఇవను తAె అAా6 ద. మ+ెSూళ.ె 5ెూౕ అLెౕన+ెూౕ తందు ెూటD. స*లb అన ఇతు. అదూ హళ ద Jాస+ె &ారుతు. uెూZెద &ాBనంథ పLాథ< బంగ6 cౕ-న గబు? Jాస+ె. బBయ అనవ+ెౕ 5ెౕ.ెూౕ ా6 5ెూeెDయ ఒళె త1’ద. స*లb 5ెూతు -N , Rెళ.ాగుతAెౕ అంద 5ెూరట. 5ా.ెౕ అ ఇ "దను ందు కు6దు ౫-౬ Nనగళ నంతర భటళ Tెౕeెయను తలుoద. ముంLె అ ఏను ాడRెౕకు ఎనువ ప\ె భూతదంZె ాడహతు. పBౕె.ె హణ కటుDవ అవ“] ముNLె. Fాాదరూ ఏను ాడRెౕకు, ఎ 5ెూౕగRెౕకు, iౕవన అంLె ఇkెDౕ+ా అనువ Sూౕచ+ె హుyDతు. 5ెూeెD చుj అంLాగ కండదు హరద భటDర 5ెూౕeె3. అ 5ెూౕ ెలస ెౕ1ద. అవరు ఇవన ప—Jా<పర (ాB దరు. ఇవను ఏ+ెూౕ ఒందు సుళH’ 5ెౕ1ద. అంతహ wయలూ తన బ.ెK -జ 5ెౕళలు పkెÀ అడz బంNతు. 5ెౕ.ెూ ఒందు ంగళH భటDరు 5ెౕ1ద ెలసవ+ెAా ెూకJా ా6 అవర Iచుt.ె సంTాN ద. భటDB.ె ఇవను తన బ.ెK సుళH’ 5ెౕ1Lా+ెంబ సు1వM అదు 5ెౕ.ెూౕ "తు. హర క7ెదు అవన తAె +ెౕవB "Aెౕ ాƒ ఇంథ సుళH’ 5ెౕళ[ద, -ౕను బుN@వంత. ఓN ముంLె బRెౕ<ాదవ. 5ెౕళH -న.ెౕను Zెూంద7ె" ఎందరు. ారు.ె భటDర oౕయ ాతుగళH ెౕ1 అళHJెౕ బంNతు. తన తంLె Zాs oౕsంద ాత+ా6 ద 5ా.ెౕ ెౕ1 తు. ఇయవ7ెన ఎల (షయగళనూ అరు;ద. ఆగ భటDరు, ారుయ ై.ె స*లb హణవ-తు,

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


'+ెూౕడు ఈగ -ౕను మ+ె.ె న=ె. ఆ.ా.ె: నన.ె పత బ7ె. -నను +ెూౕ6ద7ె, సతు 5ెూౕద నన మగన …ాపకJాగుLె. -ౕను ఇంN-ంద నన మగ+ెౕ. ె+ా ఓదు. ఓN ఒxె’య 5ెసరను ప=ె. -న.ెషుD Rెౕెూౕ అషుD హణవను +ాను ెూడుJె. మ+ెయ నన (షయవనూ 1సు'. 5ా.ెందు అంLెౕ ఆ ŽణJెౕ బ |న కు1’B ంగనమ".ె కళH; దరు. అంతహ ాతుగళను ఇయవ7ెగూ ెౕళద ారు.ె Lెౕవ7ెౕ బందు వరవను ెూటDంZాతు. మ+ె.ె బంద ారు. బందు +ెూ=ా+ె, అవరపb-.ె లక* 5ెూ=ెదు మలLా7ె. ^క మకళ ఒబ?+ాద లˆ£ౕాంత ాsAెsంద ౕB 5ెూౕLా+ె. ఇవనను +ెూౕ6ద కూడAెౕ, అవరమ/ మతు ˜ౕ+ాథ ఒందు క=ె ారుయను మర1 ప=ెద సంZెూౕష మతు ఇ+ెూందు క=ె 7ాయర అ+ా7ెూౕగ:, మతు మగు ౕB5ెూౕద దు:ఖ ఎలవ— ఒyD.ెౕ &ెౕB Nకు ZెూౕచLె ఏనూ ాడలు 1యLెౕ ారుయను త? ెూండు .ెూxె[ ౕ ఎందు అతుటDరు. ారుగూ దు:ఖ ఉమ/1 బంతు. ఆదరూ ఇద"ంత 5ె^tన కషD అనుభ( మనసు| కలు ా6ెూం6దవను ఇయవ7ె.ె న=ెౕద ఎల (షయగళనూ అమ/-.ె ఒob ద. భటDరు ెూyDద హణవను అమ/-.ె ెూటD. అLాగAెౕ ాÄ< పBౕె.ె కటDలు సమయJా 5ెూౕతు. ఆదరూ మరుNన 5ె­ ాసరరను hెౕyFా (షయవ+ెAా అరు;ద. అయవ7ెగూ కన మన |నవ7ాద 5ె­ ాసరరు ఇను సుమ/-దు హుడుగన భ(ష: 5ాళH ా6ద7ె ముంLెూందు Nన సాజద ెూౕపె బFాగRెౕెంబ 5ెదBెsంద Rెంగళ[Bన (Lా: ఇAా¢ె.ె దూరJాƒయ Qలక ాత+ా6 హుడుగ-.ె పBౕె బ7ెయలు అనువM ా6ెూడRెౕెందు ెౕ1ెూండరు. Lెౕవరు Lెూడzవను. (Lా: ఇAా¢ెయ Iౕల“ాBగళ[ మనుష:7ెౕ. అవBగూ హృదయ(Lె. ారు.ె పBౕె.ె కు1తుెూళ’లు అనుమ ెూeాDరు. అంN-ందAెౕ \ాAెయ ఎల ాసరుగళ[ ారు.ె (\ెౕష తరRెౕయనూ అక పకదవరూ ఎల Bౕయ స5ాయవనూ ాడ హదరు. ారు ఆ క=ెౕ ఈ క=ె గమన హBసLెౕ ఏాగ^త+ా పBౕె.ా ఓNద. ఈ క=ెౕ ప ంగళ[ భటDBంద హణ బరుతు. ఈ మ9ె: ఒI/ భటDరు ఇవర మ+ె.ె బందు, (శ*+ాథ7ాయర ^"Zె|.ెందు అంెూౕAా.ె కూడ క7ెదుెూండు 5ెూౕదరు. ారు.ె పBౕె.ా ఓదువMదు టుD Rెౕ7ె FావMదర క=ెగూ గమన(ౕయRారLెందు అణ ా6దరు. ాÄ< ంగళ పBౕె ముsతు. అంెూౕAాద క ాను .ౌడ ఔష“య స5ాయNంద ారు తంLెయ ఆ7ైె ా6ద. అంద తంNద &ెూపMb మతు ఎXెPSూంN.ె అB˜న cశణ ా6 ప Nనవ— 7ాయర Iౖ.ె మ&ాజు ా6ద. బహళ Rెౕగ తంLె ఆ7ెూౕగ:7ాదరు.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


Iౕ ంగళ ెూ+ెయ Jారద భటDరు ైయ Nనపె ;6దు ఓ=ెూౕ6 బందరు. uెూZె.ెౕ \ాAెయ 5ె­ ాసరరు, uెూౕsసరు మత7ెౕ ాసరరుగళ[ ఇదరు. మ+ెయ ఎలBగూ ఏ+ాsZెందు ఆతంక. ఏదు రు డుZా భటD7ెౕ 5ెౕ1దరు - (శ*+ాథ7ాయ7ెౕ -మ/ హుడుగ అలల నన హుడుగ ారు, ^న అపbట ^న, హత+ెయ తరగ పBౕెయ Iూదల ర్Fాం‘ గ1 Lా+ె. 7ాజ: సా<రదవరు అవ-.ె ^నద పదకవను ెూడువవBLా7ె 5ాగూ ఇనూ ముంLె అవన ముంNన ఓదు మతు cెAా ఖచు<గళనూ +ెూౕ6ెూళH’Zా7ె. ఎలరూ ారుయను ెౕ1దరు, ఏన-సZెూౕ పMeాD, ముంLె ఓదలు -ౕ+ె.ె 5ెూౕౕ? ారు ఎంద, నన.ె ఓదు Rెౕడ! నన.ె ెలస Rెౕకు. Fా7ాదరూ ెలస ెూ6 - ఇలNద భటDర 5ెూeె3 .ె ెలసె &ెౕరుJె. ముంLెౕ+ాsతు .... ాదు +ెూౕ6 - అథJా -ౕJెౕ Sూౕ^ . hాగ - ౨ ఇవర హరద సంబం“ ఒబ?రు దూరద Iౖసూరు (శ*(Lా:-లయద గƒత \ాస¬ద Tా9ా:పక7ాదరు. హరద సంబం“Fాదరు దూరదూBనLెూ ౕ ఏ+ెూౕ ఇవరుగ1.ె బహళ దూరJాదరు. పెయ హుడుగన &ాధ+ె +ెూౕ6 (శ*+ాథ7ాయB.ె పత బ7ెNదరు, హుడుగ బుN@వంత, -న 5ె^tన ఓN.ె &ౌలభ:(ల, నన హర(ద7ె ఏ1.ె 5ెూందువను. ఇదను కండు (శ*+ాథ7ాయB.ె హxెయ (షయగxెAా …ాపక బందు ెూౕప బంNతు. ఆదరూ అదను 5ెూర.ె Zెూౕప<6సLె, ారు.ె ఈ పత ZెూౕB , +ెూౕడు 5ెూౕగువ 5ాద7ె అవర.ె 5ెూౕగు ఎందరు. ఎkాDదరూ అవను 7ాయర మగనలJెౕ, హుయ 5ెూeెDSూళ.ె హుyDద హు. తుంRా ెూౕప Zెూౕప<6 కూ.ా6ద, -ౕJెAా ననను ఏనూంత 1NNౕB, ననను మ+ెటుD ఆె.ె కళH;సలు +ెూౕ6Nౕ7ా? ఇల +ాను 5ెూౕగల, ఎAాదరూ ెలసె &ెౕరుJె. నన.ె ఈగ ముఖ:Jా Rెౕ"7ెూౕదు, మ+ెయ Sూౕగెౕమ. నన ఏ1.ెయల. (శ*+ాథ7ాయరు మతు hాౕరథమ/నవరు మZె మZె హుడుగ-.ె సమuాs• 5ెౕళలు పయ దరూ ఫల -ౕడల. ఇయవ7ె(.ె తుంRా కషD పటD iౕ(, హుడుగ-.ె, '-న.ె 5ెౕ.ె Rెౕెూౕ 5ా.ె ాడు' అందరు. ఇ ఒందు అంశ గమ-సRెౕాదదు అంLె 7ాయర సం&ార 5ెూసహ1’య ఇLాగ కషD ాల(తు. 5ాగూ \ాAె.ా ౨ Iౖలు దూరద తళH".ె కళH;సRెౕా, హుడుగనను \ాAె.ె

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


&ెౕBసుJాగAెౕ అవ-.ె ౭ వష<JాNతు. ఈగ హుడుగ ౧౮ వష< వయ |నవ+ాదు సరాBౕ ెలసె అi< 5ాకలు Sూౕగ:+ాద. అంె ఇAా¢ెయ గుా&ె హుLె.ా uా;ౕ7ాతు బంNతు. హుడుగ అదా అi< 5ా"ద స*లbJెౕ Nనగళ ెలసె &ెౕరలు ఇAా¢ెsంద పత బంNతు. అవన Iూదల ౕ Dం~ ఘటDద Iౕన యAాపMరదAాతు. ఈగ అవను మ+ె టుD ఒబ?+ెౕ అ.ె 5ెూౕగువ స-Jెౕశ. ˜ౕ+ాథనంతూ ఎరడు Nన ఊటవనూ టుD అLెౕ అదు. ఆదరూ మ+ెయ ఒ1.ా 5ెూౕగురువవ+ా ఎలBగూ అLెూందు తరహద సా9ాన. ఇను IౕAె ంగళH ంగ1గూ మ+ె.ె ఆ9ారJా హణ బరువMLెంబ సంZెూౕష. సB, ారుయను యAాపMరె ౕxె[ డువ తFాB మ+ెయ న=ెsతు. 5ా ెూళ’ె ఇద7ె 5ెూLెయువMదె ఇల 5ెూLెయువMదె ఇద7ె 5ా ెూళ’ె ఇల అనువ మ+ెయ ఇ+ెౕను 5ెచుt Sూౕచ+ె ాడువMదాగZె. ఎలBగూ .ెూZాగువంZె మ+ె టుD అవను 5ెూర.ె 5ెూౕగురువMదు ఇLెౕ Iూదలు. అవ-.ెౕ+ెూౕ ఒబ?+ెౕ ఇరబల+ెంబ –ా, నంె ఇLె. ఈ.ా.ెౕ (శ* పయ<టనద అనుభవ ఆLెయల. iౕవనద ఎలరూ ౩౦ వష<గళ ప=ెయువ అనుభవ ఈ పMటD హుడుగ QవZెౕ Nనగళ అనుభ( దవ. ఆద7ె అమ/న కరుళH ెౕళRెౕకల. హర క7ెదు, తAె +ెౕవB 'Aెూౕ పMeాD, సBFా అడు.ె ా=ెూౕ. 5ెూౕeె3 గ1.ె 5ెూౕ.ె?ౕడ. అ &ెూౕ=ా 5ా"ద అడు.ె ా6Zా<7ె. Iణ నపM6 టDణద కyDెూ6ౕ-' అందళH. మ+ెయ Lెూడz హుడుగ7ెలBగూ అడు.ె క దళH hాౕరథమ/. యAాపMరె 5ెూరడువ సమయె భటDరు బందు, '7ాయ7ెౕ -ౕJెౕనూ Sూౕ^&ా?©6. ఇడగుంi గణప ఇవనను ాsLా+ె. ాƒ iౕవనద Lెూడz Tాఠవను కLా+ె. +ాను 5ెౕదూ యAాపMరద క=ె.ె ఆ.ా.ె: 5ెూౕౕ<-. -ౕవ— మం6 ెలసద IౕAె 5ెూౕLాగ +ెూౕ6 బరబహుదు' ఎందు ారుయను తమ/ uెూZె.ె యAాపMరె క7ెLెూయరు. అ Iూదలు ఒందు ెూౕXె ా6ెూటుD అవ-.ె ంగ1.ె ఖ^<.ె ఇర ఎందు స*లb హణ ెూటుD, ౕ D ఆ¡ౕ .ె 5ెూౕ ;Bయ అ“ాBగ1.ె హుడుగన (షయవ+ెAా 1 అవరూ7ాద భటళె 5ెూౕదరు. ;Bయ ౕ D ఆ¡ౕసరరు ౕZాాయ<రు. అవరు ారుయను తన మ+ె.ెౕ బంNరలు క7ెదరు. &ా*‚ా- అషుD సులభJా బగుKవ+ెౕ? &ాj, -ౕవM నన.ె ాగ<దశ<క7ా &ాకు. ఇ+ెౕనూ Rెౕడ అంద. ౕZాాయ<రు ఇవనను 5ె^tన ెలస(లద uాగె ౕ D ా6 అంెయ Qలక 5ె^tన (Lా:hా:స ముందువ7ెసలు 1 దరు. అkెDౕ అల, ; -ౕ-నూ ^క హుడుగ. తుంRా దూరదవ7ె(.ె Rాxె*ౕ ా=ె?ౕకు, ఒxె’య ెలస గలు Rెౕ7ె క=ెయలూ పయసు ఎందరు.

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


ఇత క=ె మ+ెయ అషుD 5ెూ.ె Iూదల+ె మగన Iూదల పత మ+ె.ె బంNతు. Zాను Rెంగళ[Bన ఇరువMLాగూ:, అయ 5ెÄ.ఎ.ఎ3. «ా:కDBయ ెలస ాడురువMLా] 1 ద. ఆద7ె తన (xాసవను ాత ెూyDరల. హణJెౕ+ాదూ RెౕాLె(?) +ాను ముంNన పతద సూ^సువ (xాసె బ7ెsB - ఎkాDగువMLెూౕ అషDను కళH;సలు పయసుJె ఎందూ బ7ెNద. అవతు ఆ పత బందLెౕ తడ (శ*+ాథ7ారు hాౕరథమ/నవర IౕAె కూ.ా6Lెౕ కూ.ా6దు. '+ానషుD బడెూం=ె, Rెూౕ*మగ-.ె uా సదర ెూడRెౕడ అంత. -ౕ+ె ెౕ1ౕS. ా అRా?s అపbట ఇరJై+ాలుK ా:7ెE బం.ార, అంLె. ఈగ +ెూౕడు -న మగ ాగద బ7ెSూౕ వర&ెౕ+ా? ఇవను నమ/ మ+ెయ హుeెౕ ఇల అంLెూౕౕ-. ారు +ెూౕడు ఎంతహ అపbట బం.ార. ఇవన ముంNన ాగద బంLె నన.ె ZెూౕB&ెౕ Rెౕడ హBదు 5ాకు. ఇవన సుN మ+ెౕ Fారు ఎZా?దు<' అంత అణ ా6దరు. మకxా:Bగూ LెూడzణPన (షయJెౕ .ెూల. కణుP కణుP టుD +ెూౕ6Lా7ె. ఏ+ాLె అంత 1దుెూxె[ ’ౕ హంబల. ఆద7ె Fారను ెౕxె[ ౕదు. అపb ;రణ: క˜పM(న అప7ావZార. ఆమజనక ఇద 5ా.ె. హర 5ెూౕLె Rెం" 5ెూెూళ’Zె. ఇను అమ/+ెూౕ ము ము అxా &ెర-ంద Qగు ఒ7ె ెూ1Lాxె. Iూదల మగ ˜ౕ-Jాస. మ+ెయ కషD +ెూౕడAాగLెౕ హత+ెయ తరగ Tా&ాద కూడAెౕ FాBగూ 5ెౕళLెౕ తన iౕవన రూo ెూళ’Rెౕెందు &ెౕ;త+ెూబ?న ఆ5ా*నద Iౕ7ె.ె Rెంగళ[B.ె బంNద. అవన &ెౕ;తన తంLెయ ˜«ార |న IౕAె అవ-.ె ఎÄ.ఏ.ఎ3 ా¢ా<+ెయ అTెంy ఆ ెలస Lెూర"తు. ెలసద అవ-ద శLె@ +ెూౕ6 ఒంLెౕ వష<ద ెలస ¢ాయం ఆతు. అయవ7ె(.ె &ెౕ;తన మ+ెయAెౕ ఇదుదBందAెూౕ అథJా &ెౕ;తన తంLెయ కరుXెయ పఫలNందAెూౕ ఏ+ెూౕ అవర మ+ెయLెౕ హుడు Žాళను వB ద. వB తన మ+ె.ె 1సLెౕ మదుJెయనూ ఆద. ఇను 5ె^tనLా తన మ+ెయ క=ె Sూౕచ+ె ా6ద7ె ఆ శ-ాట తన.ె అంటువMLెూౕ తన కన న Rాళను నన&ాసలు కషDJాగువMLెందు ఎƒ మ+ెయ క=ె Sూౕచ+ెయ+ెౕ టుDటుDద. ారుయ ర్Fాం"న (షయవను పెయ ఓN 'ఇను Zాను సుమ/-ద7ె సBFా.ెూౕNల' ఎంLెƒ మ+ె.ె పత బ7ెNద. ముంNన అవన RాళH ఇ అపసుత. అLెౕ 5ెూ.ె ారుsంద Iూదల పత బంNతు. ౕZాాయ<రంథ ;Bయర ాగ<దశ<న

గుLెSందూ, Iూదల సంబళ బంద కూడAెౕ హణ కళH;సుJె+ెందూ, 5ె^tన ఓదను ాడురుJె+ెందూ 1 దను. అవన పత +ెూౕ6 మ+ెయవB.ెలBగూ తుంRా

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


సంZెూౕషJాsతు. మ+ె Lెౕవ7ాద Jెంకeెౕశ*ర-.ె హరెయ ము6పM కyDటుD ముంNన వష< మ+ె మంNSలరూ రుప.ె బందు న6.ెయ RెటD హతుJెJెందు అందుెూండరు. ;ౕ.ెౕ NనగళH కxెయుZా Qరు వరుషగళH ఉరు1దవM. ారు.ె ఎరడు వష< Lెూడzవ+ాద ˜ౕ+ాథ .ఎ . యను Iూదల దuె<య Zెౕగ<=ె 5ెూంNద. ౕZాాయ<ర ాగ<దశ<నద ఆ 5ెూ.ాగAెౕ అంె ˜Žణద Qలక ారు .ఎ. Iూదల వష< ఓదుద. ఆగAెౕ ఈ ముంె అi< స ద ెన7ా Rా:ం"-ంద గుా&ె ెలసె ఆ5ా*న బంNతు. ారు ౕZాాయ<ర బ1 5ెూౕ, '&ాj, ెన7ా Rా:ం"-ంద ెలసె క7ె బంNLె. నన.ె -మ/ను టుD 5ెూౕగలు ఇషD(ల. +ాను అదె 5ెూౕ.ెూౕNల' అంద. అదె ౕZాాయ<రు, 'Aెూౕ TెLెౕ, ఇవతు +ాను +ాxె ఇ+ెూబ?. 5ా.ెౕ -న iౕవనద ఎkెూDౕ జనగళను -ౕను +ెూౕడురAెౕRెౕకు. ఎ.ె ౕ Dం~ ఆLె' అందరు. అదె ఇవను ˜వIూగKె అంద. సB గంటు Qeె కటుD. Iూదలు 5ెూౕ ెలసె &ెౕB -న తంLె Zాs ఎలరనూ -న బ1.ె క7ె ెూౕ. ఇంతహ అవాశ కxెదుెూళ’Rెౕడ అందరు. ఇషుD Nన Iూండుతన ZెూౕBసుద ారు అందు అLెౕను ఆZెూౕ ఏ+ెూౕ, హసు(నంZె తAె అAా6 , అవరు 1 దంZెSౕ ాడలనుJాద. 5ా.ెౕ ఈ (షయJా తŽణ ఊB.ె ఒందు పత బ7ెద. తంLె ZాsFాNFా మ+ెయ ఎలBగూ తుంRా సంZెూౕషJాsతు. ెలJెౕ Nనగళ ఇ6ౕ సం&ారవM ˜వIూ.ెK.ె పFాణ Rెxె తు. అ ఒందు ^క మ+ెయను Rా6.ె.ె Zె.ెదుెూం6దరు. అంద &ాగరె 7ాయర -త: పFాణ. ఆగAెౕ ారు Rా:ం"న ెలసవనూ ా6ెూండు .ఏ పBౕెయ ఉనత దuె<య Tా&ాద. Iూదల ర్Fాం‘ బంద హుడుగ-ంత ఇవ-.ె ౫ అంకగళH uా బంNదరూ ఇవను 7ెగు:లj ెూౕ < న ఇరల ఎంబ ారణా ర్Fాం‘ ెూyDరల. +ెూౕ6 (“ 5ెౕLె. ెూటDరూ ెూడదంరుతLె. ఆగ ˜ౕ+ాథనదూ ఓదు ముదు అవ-.ె చళ’ె7ెయ ఒందు ాAెౕiన గుా&ెయ ెలస "తు. (శ*+ాథ7ాయరదు ఊB.ె 5ెూౕగRెౕెంబ హఠ TారంభJాsతు. ఎంNగూ తంLెయ ా.ె ఎదు7ాడద ారు ఇదె ఒobద. 5ెౕదరూ 7ాయర శBౕర కటు ెలస మతు లక*Nంద జజ<BతJాతు. ఇదె స*లb (\ాంయ అవశ:కZె ఇLె 5ా.ెౕ uెూZె.ె ఊB.ె 5ెూౕద7ె ాన కJా సా9ాన గువMLెందూ ఎలరూ గంటు Qeె కyDదరు. అLాగAెౕ ారుయు Rా:ం"న పIూౕషp పBౕె}యనూ Tాసు ా6, ముంRై.ె వగ<ద ఆLెౕశ బంNతు. ఆద7ె (శ*(Lా:లయద ఈ ర్Fాం"న -యమNంద 7ెూౕ 5ెూౕద ారుయ మనసు| ఇదె ఏ+ాదరూ ాడAెౕRెౕకు ఎందు సూ^సుతు. .ెxెయ7ెూడ+ె ఇదర

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


బ.ెK చ^< ద. ఈ వ:వ&ెwయను సBప6సలు Zాను (Lా: ఇAా¢ెయ ఉనత &ాwనదద7ెౕ ాత ఏ+ాదరూ ాడబహుదు ఎంబ అంశ గమనె బంNతు. ఇదె సBFాద ాగ<Jెంద7ె ఐ. ఏ. ఎ . పBౕెయ ఉౕణ<+ా ఆ ఇAా¢ె.ె 5ెూౕగRెౕకు. Rా:ం"న పIూౕషp రసB ఐ. ఏ, ఇ . పBౕె.ా ద@Zె న6 ద. ఈ మ9ె: ఊBన స*ంత మ+ె ఇలJా Rా6.ె మ+ెయ సహJాస RెౕడJెందు 7ాయరు ;6ద హఠా ఒందు మ+ెయనూ కyD ెూటDను ారు. ఎరడు వష<గళ -రంతర పBశమద ఫలJా ఐ.ఏ.ఎ . పBౕెయ Iూదల ౫౦ ర్Fాం‘ గళ ఒంLా Zెౕగ<=ెFాద. ఇవన అదృషDJెౕ+ెూౕ ఎంబంZె ఇవ-.ె క+ా<టకదAెౕ ెలసJాsతు. ఎలరూ 5ె^tనLా ఇషDపడువ హణాసు ఇAా¢ెయ ౕ Dం~ Lెూ7ెతరూ అదను రసB (Lా: ఇAా¢ె.ె &ెౕBద. Rెంగళ[BనAెౕ ెలసJా నంతరద Nనగళ తమ/ంNరను మతు తంయను Rెంగళ[B.ె క7ె ెూండ. (ఇయవ7ె(.ె ఇవరుగళ ప&ాప ా6రల - ఇబ?రు తమ/ంNరు ర( మతు ˜ౕహB. ెూ+ెయవళH తం జలuె). ఇవరుగxెలర (Lా:hా:స +ెూౕ6ెూండు ఇవరుగళH తమ/ ాల IౕAె -ంతుెూళH’వంZె ా6 5ా.ెౕ తంయ మదుJెయనూ ా6దను. ఇషDర Jెౕxె.ె అవ-.ాగAెౕ ౩౫ వష< వయసు| Lాyతు. ఇషుD 5ెూ.ాగAెౕ ˜ౕ+ాథ-గూ సంబం“గళAెౕ మదుJె ఆ 5ెూౕsతు. అవనNను అవన 5ెండ అవన సం&ార. అవ-.ె ఒందర ;ంLెూందంZె Qరు 5ెణుP మకళH ఆదవM. అవను మ+ె క=ె అkాD +ెూౕడAాగల. 5ెణుP మకళH హుటుDతAెౕ అవMగళ మదుJెయ క=ెయ ఆAెూౕచ+ె అవ-.ాగAెౕ. ఇ6ౕ AెూౕకJెౕ తన IౕAె Nరువ 5ా.ాతు. అదె తక+ా 5ెౕగూ మ+ెయ జJాRాBయ+ెల ారుSౕ వ; ెూండు FాBగూ మ+ెయ కషDద అBవM తటDAెౕ ఇల. ఆగ బర 6నంZె ఎరద సుNSంద7ె 7ాయరు రకద ా:న|B.ె బFాదరు. అవరను ఔష9ెూౕపారెందు Rెంగళ[B.ె క7ెతరుJాగ 5ాNయAెౕ అవర Tాణ పˆ 5ాB 5ెూౕతు. అయవ7ె(.ె ఎందూ అరద ారు అందు మన దƒయువషుD అతు టD. ఇLాద ఒందు వరుషగళవ7ె.ె ఎ] 5ెూౕగRారLెందు hాౕరథమ/నవరు ారుయ మ+ెయAెౕ ఉ1దరు. ఒందు వష< కxెదు 7ాయర వkా<@క కమ< ముsతు. Iూదల వష<ద Jైకుంఠ సా7ాధ+ె.ె ఎలద +ెంటBషDరు. ఎల +ెంటరదూ ఒంLెౕ వర&ె, 'hాౕర½ ారు.ె FాJాగ మదుJె ాడుౕ, నమ/ క=ె ఒxె’ హుడు ఇLె. అవ-.ెౕనూ 5ె^tన వయ&ా|ల ౩౫ ౩౬ ఇరబహుదు అkెD. ఒI/ హుడుయను బందు +ెూౕడు'. hాౕరథమ/నవరు ఇంNనవ7ె(గూ

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


తన మనద అళలను Fార ముంLె] Zెూౕ6ెూం6రల. అందు 7ా ారుయ ముంLె 'Zాను హుyDదంN-ంద ఎంథ అనుకూలసwర మ+ెయ RెxెLె మతు మదుJె ఆదంN-ంద ఇంNనవ7ెగూ ఒంLెౕ సమ+ె కషDగళ+ెౕ అనుభ(సుLెౕ+ె. ఇయవ7ె(.ె Fావ +ెంటరూ నన క=ె రు +ెూౕ6రల. ననపbనూ ననను దూర సB ద. ఈగ ారుయ హుLె +ెూౕ6 ఎలరూ హర బరురువ7ెందూ, తన.ె iౕవన 7ెూౕ 5ెూౕLెSందూ ఇను 5ెూౕగుJెను ఎందరు.' అపbన &ా(-ంద అమ/-.ె బుN@ భమXె ఆరRెౕెందు ారు ఎƒ ద. అందు 7ా మలద అమ/ మZె IౕAెౕళAెౕ ఇల. ఇLెౕ-దు ారు.ె Lెౕవరు ఒI/ కషD ెూటD. నంతర ెలస ెూటుD సుఖ ెూటD. ;ంLెSౕ ర్Fాం‘ వం^ మన |.ె ఆ‰తJాగువంZె ా6ద. అదర (రుద@ 5ెూౕ7ాడలు ఐ.ఏ.ఎ . ాడువంZె Tెౕ7ెౕob ద. తకన 5ా.ె (Lా: ఇAా¢ెయ &ెౕB అయ పద@యను సB ాడRెౕెనువ Sూౕచ+ెయరుJాగAెౕ అపb అమ/Bబ?రనూ "తుెూం6ద. Lెూడzవను తనషD బంద 5ా.ె మ+ెయవB.ా:Bగూ 5ెౕళLెౕ తన Rాళను రూo ెూండ. మZె ఈ క=ె తAెSౕ 5ా"ల. అవ-.ె +ాJా:రూ Rెౕ"ల. ఎరడ+ెయ అణP-.ె మదుJెFా అవన సం&ార &ాగరద అవను ఏళదంZె ముళHగురువ. IూదనంZె సలు.ెsంద ాత+ాడLెౕ, FాJాగ ఏ+ెౕ ాత+ా6దరూ, ' అSూ:ౕ! ఈ Qరు 5ెణుPమకళను అదు 5ెౕ.ె RెxెసువMLెూౕ, ఎందు ఇవరుగళ మదుJె ాడుJె+ెూౕ, అదు 5ెౕ.ె న=ెయువMLెూౕ' ఎందు హలుబుతAెౕ ఇరువను. ఉ1ద ఇబ?రు తమ/ంNరూ ఆగAెౕ తమషD బందవరను మదుJె ఆ మ+ె కyD దూర సBNదరు. ారుయు తంగూ ఒxె’య క=ె మదుJె ా6ెూyDద. తమ/ంNరూ తం] తమ/ తమ/ iౕవన రూo ెూండరు. అవB.ాగAెౕ 1దు5ెూౕతు. ZావM మ+ెయ క=ెౕ ఏ+ాదూ 5ెగలు ెూeాD7ె తమ/ iౕవనద ;యను అనుభ వMLాగువMNల. అదరలూ ముఖ:Jా అవరుగxె[ ంN.ె బందు &ెౕBదవరు మతు అవర మ+ెయ క=ెయవరు '-మ.ా:ె అLెAా ఉ&ాబB, ారు.ెౕను మదుJెFా సం&ారJా? అవ+ెౕ ఎAా +ెూౕ6ెూళ’. -ౕవM సుమ/+ె -మ/ 5ాN +ెూౕ6ెూ1’. అషూD నమ.ె ఏ+ాదరూ Rెౕ"ద అవను నమ.ె ఆస7ె ఆగె Rెౕెౕ RెౕాగZె, -ౕJెౕను కుRెౕరన మకళలవAా' అంNదరు. ఇయవ7ె(గూ అవరను &ా"దవరు ఇవరుగళ కƒPౕ.ె -కృషD7ాదరు. ారు Fార హర 5ెూౕదరూ అవరవర కషDగళను 5ెౕ1ెూళH’వవ7ెౕ 5ెూరతు అవన బ.ెK ఒందు Žణవ— Sూౕ^సువవBరల. అపb మతు అమ/న Iూదల \ాద@దAెౕ ఈ (షయవను అణP తమ/ం6రు Rాs టుD 5ెౕ1దరు. '+ెూౕడTాb ారు, -ౕ+ెౕ నమ.ె తంLె ఇద 5ా.ె. నమ/ hాగ:ద Lెౕవరు అంతలూ 1దుెూౕబహుదు. నమ/ను ఇయవ7ె(గు తంNNౕS. 5ెౕ.ెూౕ నమ/ను iౕవనద &ాగర

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com


Lాy డు. -న.ె ఎలర పMణ:వ— బరZె. 5ెౕగూ -న.ె మదుJె ఇల. మదుJె ఆగువ మనసు| ఇల అన|Zె. ఇలNద7ె నమ/ 5ా.ెౕ ఎంLెూౕ ఆగRెౕ"తు. ఒxె’య ెలస ఇLె. నమ.ెౕ+ాదరూ 5ె^tన స5ాయ Rెౕ"ద7ె ాత -న బ1.ె బరుJెవM. ఆగ ఇల అ+ె?ౕడ'. ఇను ఊBనద మ+ెయను తన 5ెసB.ె ా6ెూడు ఎందు తం ెౕళHదళH. ారు.ె అ- దు, +ానూ మనుష:, ఇయవ7ె(.ె అపb అమ/న ఒ1.ా మతు ఇవ7ెలూž ఒడహుyDదవ7ాదBంద, FావMLెూౕ Žణద తనలుంeాద ఛలNంద అలb స*లb ా6Lె. ఇవరుగ1.ె ఎంNగూ తమ/Lెౕ Sూౕచ+ెగxాsతు. నన బ.ెK తృణాతవ— Sూౕ^సలు సమయ(ల, ఇషDవ— ఇల. ఇవరుగ1.ె ాడLెౕ, ఇ+ా:B.ాదూ ా6ద7ె, స*లbJాదరూ కృతÆZా hావ ZెూౕBసుదరు. అషDలLెౕ +ాను ఇ+ా:ె ఇరRెౕకు. 5ా.ె +ెూౕ6ద7ె Zాను ఇంద దూర 5ెూౕదరూ FాBగూ ఏనూ నషD(ల.

ఈ సాజవM న-ందAెౕ

ఉLా@రJాగAారదు. తన ైదను Fారు ెౕ1దరూ ెూటుD డుJె. FావMదూ ననదల. FావMదర ;ంLె Zాను 5ెూౕదరూ అదు గువMNల. ఇయవ7ెద అవన ఛలద స*hావ అLెAెూౕ ఆ(యంZె ాయJా5ెూౕతు. ఇLెలవనూ ప7ామ˜< ద ారు ఒందు Nన Rెళ.ెK నసు"నAెౕ ఎదవను FాBగూ 5ెౕళLెౕ ెౕళLెౕ బగ.ె ఒందు ^ౕల ఏB , ఇద బద హణవ+ెAా uెౕ.ె &ెౕB 5ెూరట. ఎ.ె 5ెూౕగRెౕకు? ఏను ాడRెౕకు? తన ఉLెౕశJెౕను? స*చ కన6యంZాతు అవన మనసు|. ఎSూౕ 5ెూరటు 5ెూౕLా+ె. ెలవరు 5ెౕళHZా7ె, కxెద RాB హృ•ౕెౕశద గడz yDద ఒబ? &ాధువను +ెూౕ6Lె. స*లb దూర ఈ క=ె బంద IౕAె అవ+ెౕ ారు ఇరRెౕకు అ- తు, అంత. ఇ+ా:7ెూౕ 5ెౕ1దరు +ాను +ెౕTాళద +ెూౕ6Lె ఎంతలూ, ;ౕ.ె తమ/ మన |.ె బంద 5ా.ె 5ెౕళHLా7ె. అవ-.ా ఎలరూ హుడుకురువరు. -ౕJెAాదరూ నమ/ ారుయను కం6ౕ7ా?

Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com

ರಮಾಕಾಂತ ಬಿ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you