Page 1

Grb Partizana - isstorijat Kao što je svima pozznato, FK Pa artizan je ossnovan 4. okktobra 1945. kao fudbalsska sekcija tadašnje Jugoslovensske armije. Isstovremeno sa fudbalskiim, osnovane su i košarkkaška, atletskka, odbojkašška i šahovsk ka sekcija. Kasnije K su osnovane i osttale sekcije, koje su uskooro prerasle u klubove sportskog drruštva pod kapom armijee, po ugledu na moskovsski CSKA ilii sofijski CD DNA t CSKA A). (kasnije takođe U skladu u sa tim, prvii grb koji je Partizan P nossio imao je saamo skraćennicu JA - Juggoslovenskaa armija. Delovao D je vrrlo jednostav vno (plavi krrug sa crven om petokrakkom oivičenom žutom bojom, saa slovima JA A unutar nje)) i nošen je veoma v kratkoo na tadašnjim dresovim ma. Boja grbaa je identičnaa tadašnjim klupskim k bojjama Partizaana a one su bile plavo-ccrvene.

Veoma malo slika postoji p iz tog g vremena, ali a ipak ostalle su sačuvanne neke na kkojima fudbaaleri Partizzana nose drees sa ovim grbom. Radi se o slikamaa iz prve šam mpionske sezzone, 1946/447.


Ubrzo o, ne zna se tačno kada, grb g doživljav va velike proomene i počiinje da dobijja oblik poznnat sadašn njem rešenjuu.

Dakle, središnji s kru ug je bele bojje sa crvenom petokrakoom u njemu,, nalazi se u plavom kruggu u kojem je belim slovim ma napisano o JUGOSLO OVENSKA ARMIJA a oba kruga ssu oivičena žžutim krugom m preko kojeeg se nalazi venac v zelenee boje. Na dnnu grba su crrveno-bele llinije, a na vrrhu buktinjja crvene bojje. Grb je, usstvari, jasna asocijacija nna grb tadašnnje države - Jugoslavije,, uz razliku što š su buktin nje i zvezda na n grbu Partiizana zamennile mesta. O Ovaj grb je akktuelan od 11947. godine, a vidimo ga i na dresu Sttjepana Bobeeka...


...kao i na ovo oj slici FK Partizan, P pobbednika Kupa iz 1947.

Sledi još jedna promenna grba:


Ovaj grb b je aktuelan n pedesetih godina g prošlo og veka, a izzmena u odnnosu na dotaddašnje rešennje je što se po o prvi put u grb ubacuje ime kluba u žuti spoljnii krug (sa koj ojeg je "nestaao" venac zeelene boje). Dakle D - PAR RTIZAN / ПА АРТИЗАН i to crnim sslovima, i ćirrilicom i latinicom. Tolikko o ćirilici, ć koju Partizan na grbu g ima većć dobrih 60 godina… Evo E i ilustraccija, igrači saa ovom varijjantom grba na dresu:

Čebinac, Ko ovačević i M Matekalo.


Aleksand dar Atanackković Kada pollovinom te decenije d Parttizan, bar forrmalno, raskkida veze sa aarmijom, doobija novi grbb, tek neznatn no modifikovvan:

Natpis JUGOSLOV J VENSKA ARMIJA A nesstaje iz grba,, a menja ga SPORTSK KO DRUŠTVO. Očigledno da je naa ovoj slici koja k sledi Stjepan Bobekk u dresu sa bbaš takvim ggrbom. Poštoo se bela bojja dresa razliikuje od spo oljašnjeg kruga na grbu, oočigledno jee da je taj kruug na dresu žžute boje i daa je u pitanju u grb kao na prethodnoj sslici:


Ovaj grb g ima svojj "rok trajanjja" do 1958. kada Partizzan menja svvoje klupske boje iz plavvocrveenih u crno-b bele, sasvim originalne i do tada neppoznate na fuudbalskom nnebu tadašnjee Jugoslav vije. Tada se uz SPORTSKO DRUŠ ŠTVO dodajje i pridev JJUGOSLOV VENSKO, a boja grba se drastično meenja. Komplletan grb posstaje crno-beeli, uz crvenuu buktinju i petokraku, ddok i linije na dnu grba prrelaze u crno o-belo. Tako dobijamo grrb koji je Paartizan nosio najvećim deelom svoje s istorijee, grb poznatt svima, grb koji k je postaao pravi brennd i simbol P Partizana:

Pro oslavili su gaa mnogi asov vi, od "Partizzanovih beb a" poput Koovačevića i P Pirmajera...


...p preko asova iz šampionsk kih sezona 1975/76 1 i 1977/78 iz genneracije Vukkotića i Ace Trifunovića...


...pa sv ve do osamd desetih i geneeracije legenndarnog Draggana Mancea...


...zaklju učno sa 1992 2. godinom i ovom generracijom kojaa je imala tu čast da poslednja nosi taakav grb, g tačnije grb g sa natpisoom JSD.

Od tada, Jugoslavijaa prestaje da postoji, a um mesto JSD u crni krug naa grbu se po prvi put ubaacuje naziv FU UDBALSKI KLUB i tak kav grb ostajje do danas nneizmenjen u pogledu reeči koje se nnalaze na grbu:


Zaključčno sa sezon nom iz koje potiče p ova fo otografija naa kojoj je Lam mine Diarra,, znači 2007//08, koristi se i ovaj grbb.

Te 2007//08 Partizan osvaja svoju u 20. titulu šampiona š i nna grb dodajee dve zvezdiice kao simbbol za 20 i više titula:


Na slici je Almaami Moreira,, u dresu sa ggrbom sa dvve zvezdice...

...i Saša Ilić, naa slici iz tekuuće sezone:


Autor A grba Partizana P je akademski a sllikar Brank ko Šotra. Paraleelno sa ovim m grbom posttojao je i alteernativni grbb, među naviijačima popuularno nazvaan "lopataa", grb koji jee svoje mesto našao jedino na ulazniicama, suvennirima, godišnjim kartam ma i klup pskim brošu urama, ali nik kada nije priišiven na drees Partizana:

Bila je to t priča o grb bu Partizanaa. Partizan jee jedini klub bivše "velikke četvorke" koji nije bittnije menjao m izgleed svog grbaa i koji ga je uvek nosio nna dresu.


Grb-Partizana  
Advertisement