Page 1

จัดทําโดย นางสาวทิพวัลย์ อุตรชน เลขที 30 ม.5/1


กระหลํา ปลี

จากผลวิจยั เหล่านี#ทาํ ให้เชื อกันว่า การบริ โภคกะหลําปลีมากกว่า 1 ครั#งต่อสัปดาห์ จะช่วยลดโอกาส การเป็ นมะเร็ งลําไส้ในผูช้ ายลงถึง 66% กินกะหลําปลีปรุ งสุ กวันละ 2 ช้อนโต๊ะป้ องกันมะเร็ งในช่องท้อง และการกินกะหลําปลีสดก็จะดีกว่ากะหลําปลีสุกอีกด้วยเพราะจะไม่สูญเสี ยวิตามินไปกับความร้อนมากนัก


โหระพา คุณสมบัติทางยาของโหระพาทียอดมากๆ ก็คือ ช่วยย่อยอาหารแก้การจุกเสี ยด แน่นท้อง เพราะสามารถช่วยขับลมในลําไส้ได้ แต่สาํ หรับคนทีเกลียดโหระพาเข้าไส้ คุณอาจจะแอบปลื#มทีได้รู้วา่ ผัก สวนครัวอย่างโหระพาไม่ได้มีดีแค่ใบ แต่เมล็ดยังสามารถนํามาแช่น# าํ ให้พองรับประทานเป็ นยาแก้บิดได้ดว้ ย โหระพารักษาโรคเข่าเสื อมได้ ตําราแพทย์ระบุวา่ ให้นาํ ต้น ใบและรากโหระพามาตําพอละเอียด ใส่ เหล้าขาว 40 ดีกรี เล็กน้อย คนให้เข้ากันแล้วนําไปตั#งไปแค่พอร้ อน ทิ#งไว้ให้อุ่น จากนั#ก็นาํ ไปพอกเข่าประมาณ 10-15นาที ทําวันละ 1-2 ครั#ง แล้วอาการจะค่อยทุเลาลง


ขิง ประโยชน์อย่างหนึงทีเราจะได้จากการใช้เหง้าขิงแก่ทุบหรื อบดเป็ นผง แล้วชงนํ#าดืมก็คือ แก้อาหาร คลืนไส้อาเจียน แก้จุกเสี ยด และแน่นเฟ้ อ


สะเดา มีเบต้าแคโรทีนสู ง บํารุ งสายตา เสริ มระบบภูมิคุม้ กันทําให้นอนหลับ


ผักกาดขาว ช่วยระบบย่อยอาหาร ขับปั สสาวะ แก้ไอ มีโฟเลทสู งบํารุ งคุณแม่ต# งั ครรภ์


ต้ นหอม มีน# าํ มันหอมระเหย บรรเทาอาการหวัด มีสารฟลาโวนอยด์ตา้ นมะเร็ ง


แครอท เบต้าแคโรทีนป้ องกันโรคมะเร็ ง มีแคลเซี ยม แพคเตท ลดระดับ คลอเลสเตอรอลได้


หอมหัวใหญ่ มีสารฟลาโวนอยด์ ช่วยลดอาการของโรคหัวใจ ควบคุมระดับนํ#าตาลในเลือด


คะน้ า มีแคลเซี ยมและสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น และมะเร็ ง


พริก มีแคปไซซิ นกระตุน้ การขยายตัวของหลอดเลือด ช่วยให้เจริ ญอาหาร ขับเหงือ


ดอกแค กินแก้ไขช่วงทีอากาศเปลียนแปลง เป็ นยาระบายอ่อน ๆ มีวติ ามินเอสู ง บํารุ งสายตา


กะเพรา แก้อาการจุกเสี ยดแน่นท้อง มีเบต้าแคโรทีนสู ง ป้ องกันโรคมะเร็ งและโรคหัวใจขาดเลือดได้


กุยช่ าย มีกากใยช่วยระบายของเสี ย มีธาตุเหล็กช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง


ผักชี ขับลม บํารุ งธาตุ ช่วยย่อยอาหาร มีน# าํ มันหอมระเหย แก้หวัด มีวติ ามินเอและซี สูง


มะเขือพวง ช่วยให้เจริ ญอาหารและช่วยลดความดันเลือด มีแคลเซี ยมและฟอสฟอรัส


มะเขือเทศ มีวติ ามินเอสู ง วิตามินซี รสเปรี# ยว ช่วยกระตุน้ นํ#าย่อยและแก้อาการคอแห้ง


р╕Цр╕▒р╕з р╕Эр╕▒р╕Бр╕вр╕▓р╕з р╕бр╕╡р╣Ар╕кр╣Йр╕Щр╣Гр╕в р╕Кр╣Ир╕зр╕вр╕ер╕Фр╕Др╕нр╣Ар╕ер╕кр╣Ар╕Хр╕нр╕гр╕нр╕е р╕бр╕╡р╕зр╕Хр╕┤ р╕▓р╕бр╕┤р╕Щр╕Лр╕╡ р╕Кр╣Ир╕зр╕вр╣Гр╕лр╣Йр╕гр╣Ир╕▓р╕Зр╕Бр╕▓р╕вр╕Фр╕╣р╕Фр╕Лр╕╢ р╕бр╕Шр╕▓р╕Хр╕╕р╣Ар╕лр╕ер╣Зр╕Б р╕Ър╣Нр╕▓р╕гр╕╕ р╕Зр╣Ар╕ер╕╖р╕нр╕Ф


ดอกขจร กระตุน้ ให้รู้รสอาหาร ให้พลังงานสู ง ประกอบด้วย คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน


р╕Цр╕▒р╕з р╕Юр╕╣ р╣Гр╕лр╣Йр╕Др╕╕р╕Ур╕Др╣Ир╕▓р╕Чр╕▓р╕Зр╕нр╕▓р╕лр╕▓р╕гр╕кр╕╣ р╕З р╕бр╕╡р╣Вр╕Ыр╕гр╕Хр╕╡р╕Щ р╣Бр╕Др╕ер╣Ар╕Лр╕╡ р╕вр╕б р╕Яр╕нр╕кр╕Яр╕нр╕гр╕▒р╕кр╣Бр╕ер╕░р╕кр╕▓р╕г р╕Кр╣Ир╕зр╕вр╕вр╣Ир╕нр╕вр╕Бр╕гр╕Фр╣Др╕Вр╕бр╕▒р╕Щр╕нр╕┤р╕бр╕Хр╕▒р╕з


ข่ า นํ#ามันหอมระเหย ช่วยระบบย่อยอาหารขับลม มีฤทธิEฆ่าเชื# อแบคทีเรี ยและเชื#อรา

fruit  
fruit  

fruitfruitfruitfruitfruitfruitfruitfruitfruit