Page 1

for Communication in Thapra Palace Library :

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในหอสมุดสาขา วังท่ าพระ


คํานํา คูม่ ือเรื่ อง “English for Communication in Thapra Palace Library : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในหอสมุดสาขา วังท่ าพระ” เล่มนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการความรู้ของหอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน “โครงการเล่าสู่กนั ฟั ง” จัดทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในภาษาอังกฤษที่จะนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานในห้ องสมุด และเพิ่มพูนทักษะการฟั งและการพูด ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ บริการชาวต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื ้อหาแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้ ตอนที่ 1 ศัพท์ น่ารู้ ประมวลคําศัพท์ที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การในหอสมุดสาขา วังท่าพระ ได้ แก่ วัสดุ สิง่ ของเครื่ องใช้ ภายในห้ องสมุด ชื่อฝ่ าย ชื่องาน รวมทังการให้ ้ บริการด้ านต่างๆ ตอนที่ 2 วลีน่าจํา รวบรวมวลี ประโยคที่จําเป็ นและมีประโยชน์ตอ่ การสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ได้ แก่ การทักทาย การขอความช่วยเหลือ การตอบรับการขอความช่วยเหลือ การเสนอความช่วยเหลือ การถาม-ตอบเรื่ อง การถามหาสิ่งของ การขอให้ รอ การกล่าวขอบคุณ การตอบรับคําขอบคุณ การถามเส้ นทาง การบอกทาง การถามตอบเรื่ องห้ องนํ ้า การอําลา กลยุทธ์การแก้ ปัญหาการฟั งไม่ร้ ูเรื่ อง และคําถามชวนคุย ตอนที่ 3 บทสนทนา จัดแบ่งบนสนทนาออกเป็ น 7 สถานการณ์ ได้ แก่ การสอบถามข้ อมูลทั่วไป การ สอบถามวิธีการสืบค้ นข้ อมูล การยืม-คืนหนังสือ การยืมวิทยานิพนธ์ การยืมโสตทัศนศึกษา การเข้ าใช้ ห้องวารสาร และการถามหาวารสาร ตอนที่ 4 แบบฝึ กภาษาอังกฤษ รวบรวมคําศัพท์และบทสนทนาในรู ปแบบของภาพพร้ อมไฟล์เสียงจาก เจ้ าของภาษา เพื่อให้ บคุ ลากรสามารถนําไปฝึ กทักษะการฟั งและการพูดได้ ด้วยตนเอง หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี ้จะเป็ น ประโยชน์ ต่อบุคลากรของหอสมุดและผู้สนใจในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและสามารถนําไปปรับใช้ ใน สถานการณ์จริงได้ ตอ่ ไป หอสมุดสาขา วังท่าพระ 14 กันยายน 2554


สารบัญ Part 1 : Interesting Vocabulary (ตอนที ่ 1 ศัพท์น่ารู้ ) English-Thai (ภาษาอังกฤษ–ภาษาไทย) Thai-English (ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ) Part 2 : Phrase to Remember (ตอนที ่ 2 วลีน่าจํ า) 1. Greeting (การทักทาย) 2. Asking for help (การขอความช่วยเหลือ) 3. Thanks (การตอบรับการขอความช่วยเหลือ) 4. Offering for help (การเสนอความช่วยเหลื อ) 5. Thanks (การตอบรับการเสนอความช่วยเหลื อ) 6. Asking for Something (การถามหาสิ่งของ) 7. Answer (การตอบคําถามการถามหาสิ่งของ) 8. Waiting (การขอให้รอ) 9. Thanks (การกล่าวขอบคุณ) 10. Accepting for Thanks (การตอบรับคําขอบคุณ) 11. Asking for Direction (การถามเส้นทาง) 12. Answer about Direction (การบอกทาง) English-Thai (ภาษาอังกฤษ–ภาษาไทย) Thai-English (ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ) 13. Toilet (ห้ องนํ ้า) 14. Answer about Toilet (การตอบคําถามทางไปห้ องนํ ้า) 15. Say Goodbye (การอําลา) 16. Repeat Again (กลยุทธ์ การแก้ปัญหาการฟั งไม่รู้เรื ่อง) 17. Asking Questions (คําถามชวนคุย)

1 1 3 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 13 17 17 17 18 18


สารบัญ (ต่ อ) Part 3 : Conversation (ตอนที ่ 3 บทสนทนา) 1. Asking for Information 2. Asking for Web OPAC 3. At the Circulation Desk 4. At the Thesis Room 5. At the Audiovisual Room 6. At the Serial Room 7. Looking for Serials

19 19 26 27 29 31 33 35

Part 4 : English Practice (แบบฝึ กภาษาอังกฤษ) Interesting Vocabulary (ศัพท์น่ารู้) Conversation (บทสนทนา) 1. Asking for Information 2. Asking for Web OPAC 3. At the Circulation Desk 4. At the Thesis Room 5. At the Audiovisual Room 6. At the Serial Room 7. Looking for Serials

37 37 55 55 59 62 64 65 67 69

บรรณานุกรม

71

 


1 (ตอนที่ 1 : ศัพท์ น่ารู้ ) English-Thai (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) Alumni Membership Card Audiovisual Division Audiovisual Material Audiovisual Room Barcode Scanner Book Cart Book Drop Book Shelves Book Stacks Central Library Circulation Service Copier Copy Machine Dissertation Downstairs Entrance Gate Exit Gate External User Fee Fine General Collection Journal Lib use only

Thai (ภาษาไทย) บัตรสมาชิกศิษย์เก่า ฝ่ ายโสตทัศนศึกษา วัสดุโสตทัศนูปกรณ์ ห้ องโสตทัศนศึกษา เครื่ องสแกนบัตร รถเข็นหนังสือ ตู้รับคืนหนังสือ ชันหนั ้ งสือ ชันหนั ้ งสือ ห้ องสมุดกลาง บริการยืม-คืน เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร วิทยานิพนธ์ ชันล่ ้ าง ประตูทางเข้ า ประตูทางออก บุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ มุมหนังสือทัว่ ไป วารสารที่จดั พิมพ์โดยสถาบันวิชาการ ใช้ ในห้ องสมุดเท่านัน้


2 English (ภาษาอังกฤษ) Librarian Library Card Library Staff Magazine Official Holiday OPAC Computer Periodical Photocopier Photocopy Machine QR Code Reading Areas Reception Desk Reference Collection Reference Service Reserve Book Security Desk Self-service Machine Serial Serial Room Serial Service Section Student ID Card Study Areas Thesis/Theses Upstairs

Thai (ภาษาไทย) บรรณารักษ์ บัตรห้ องสมุด เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด นิตยสาร วันหยุดราชการ คอมพิวเตอร์ สบื ค้ นข้ อมูล วารสารที่มีกําหนดการพิมพ์ที่แน่นอน เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร คิวอาร์ โค้ ด (รหัสข้ อมูล 2 มิต)ิ บริเวณที่นงั่ อ่าน จุดต้ อนรับ มุมหนังสืออ้ างอิง บริการตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ า หนังสือสํารอง จุดตรวจทางเข้ า-ออก เครื่ องยืมหนังสือด้ วยตนเอง สิง่ พิมพ์ตอ่ เนื่อง, วารสาร ห้ องวารสาร งานบริ การวารสาร บัตรประจําตัวนักศึกษา บริเวณศึกษาค้ นคว้ า วิทยานิพนธ์ ชันบน ้


3 Thai-English (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) คอมพิวเตอร์ สบื ค้ นข้ อมูล ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ คิวอาร์ โค้ ด (รหัสข้ อมูล 2 มิต)ิ เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องยืมหนังสือด้ วยตนเอง เครื่ องสแกนบัตร งานบริการวารสาร จุดตรวจทางเข้ า-ออก จุดต้ อนรับ เจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด ชันบน ้ ชันล่ ้ าง ชันหนั ้ งสือ ชันหนั ้ งสือ ใช้ ในห้ องสมุดเท่านัน้ ตู้รับคืนหนังสือ นิตยสาร บรรณารักษ์ บริ การตอบคําถามและช่วยการค้ นคว้ า บริ การยืม-คืน บริ เวณที่นงั่ อ่าน บริ เวณศึกษาค้ นคว้ า บัตรประจําตัวนักศึกษา

English (ภาษาอังกฤษ) OPAC Computer Fee Fine QR Code Copier Copy Machine Photocopier Photocopy Machine Self-service Machine Barcode Scanner Serial Service Section Security Desk Reception Desk Library Staff Upstairs Downstairs Book Shelves Book Stacks Lib use only Book Drop Magazine Librarian Reference Service Circulation Service Reading Areas Study Areas Student ID Card


4 Thai (ภาษาไทย) บัตรสมาชิกศิษย์เก่า บัตรห้ องสมุด บุคคลภายนอก ประตูทางเข้ า ประตูทางออก ฝ่ ายโสตทัศนศึกษา มุมหนังสือทัว่ ไป มุมหนังสืออ้ างอิง รถเข็นหนังสือ วันหยุดราชการ วัสดุโสตทัศนูปกรณ์ วารสารที่จดั พิมพ์โดยสถาบันวิชาการ วารสารที่มีกําหนดการพิมพ์ที่แน่นอน วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สิง่ พิมพ์ตอ่ เนื่อง, วารสาร หนังสือสํารอง ห้ องวารสาร ห้ องสมุดกลาง ห้ องโสตทัศนศึกษา

English (ภาษาอังกฤษ) Alumni Membership Card Library Card External User Entrance Gate Exit Gate Audiovisual Division General Collection Reference Collection Book Cart Official Holiday Audiovisual Material Journal Periodical Dissertation Thesis/Theses Serial Reserve Book Serial Room Central Library Audiovisual Room Audiovisual Room (ห้ องโสตทัศนศึกษา)


5 (ตอนที่ 2 : วลีน่าจํา) 1. Greeting (การทักทาย) English (ภาษาอังกฤษ) Gooding morning Good afternoon Good evening Hello

Thai (ภาษาไทย) สวัสดี (ตังแต่ ้ ตอนเช้ าจนถึงเวลา 12.00 น.) สวัสดี (ตังแต่ ้ บา่ ยจนถึงเวลา 17.00 น.) สวัสดี (ตังแต่ ้ เวลา 18.00 น. จนถึงกลางคืน) สวัสดี (ใช้ ได้ กบั ทุกสถานการณ์)

2. Asking for help (การขอความช่ วยเหลือ) English (ภาษาอังกฤษ) Excuse me. Could you help me? Could you help me for a second?

Would you help me? Would you mind helping me with this? Please help me?

Thai (ภาษาไทย) ขอโทษ. (ใช้ เมื่อจะรบกวนหรือขัดจังหวะใครสักคน) คุณสามารถช่วยฉันได้ ไหม คุณสามารถช่วยฉันได้ ไหม (ใช้ for a second เพื่อ แสดงว่าจะใช้ เวลาไม่นาน และสิง่ ที่เราขอให้ ช่วยเหลือ เป็ นเรื่ องที่ไม่ยาก) คุณจะช่วยฉันได้ ไหม คุณจะรังเกียจไหมที่จะช่วยฉัน (เป็ นประโยคที่สภุ าพ ใช้ กับคนที่เราเพิง่ รู้จกั ใหม่ๆ) ได้ โปรดช่วยฉันด้ วย

3. Thanks (การตอบรั บการขอความช่ วยเหลือ) English (ภาษาอังกฤษ) OK. Sure / Certainly

Thai (ภาษาไทย) ตกลง แน่นอน


6 4. Offering for help (การเสนอความช่ วยเหลือ) English (ภาษาอังกฤษ) May I help you? May I help you with anything? Could I help you? Do you need any help? Would you like me to …?

Thai (ภาษาไทย) มีอะไรจะให้ ฉนั ช่วยคุณไหม มีอะไรจะให้ ฉนั ช่วยคุณไหม มีอะไรจะให้ ฉนั ช่วยคุณไหม คุณต้ องการความช่วยเหลือไหม คุณต้ องการให้ ฉนั ช่วย .... ไหม

5. Thanks (การตอบรั บการเสนอความช่ วยเหลือ) English (ภาษาอังกฤษ) OK. Sure / Certainly

Thai (ภาษาไทย) ตกลง แน่นอน

6. Asking for Something (การถามหาสิ่งของ) English (ภาษาอังกฤษ) Do you have …? (ตามด้ วยนามนับได้ เติม s เช่น pencils, pens, / นามนับไม่ได้ ไม่ต้องเติม s เช่น paper) Have you got …? (ตามด้ วยนามนับได้ เติม s เช่น pencils, pens, / นามนับไม่ได้ ไม่ต้องเติม s เช่น paper) Do you have any …? (ตามด้ วยนามนับได้ เติม s เช่น pencils, pens, / นามนับไม่ได้ ไม่ต้องเติม s เช่น paper) Have you got any …? (ตามด้ วยนามนับได้ เติม s เช่น pencils, pens, / นามนับไม่ได้ ไม่ต้องเติม s เช่น paper) I was wondering if you have any … I’m looking for (some paper / a pen) I’m trying to find (some paper / a pen)

Thai (ภาษาไทย) คุณมี ... ไหม คุณมี ... ไหม คุณมี ... บ้ างไหม

คุณมี ... บ้ างไหม

ไม่ทราบว่า คุณมี ... ไหม ฉันกําลังหา (กระดาษ/ปากกา) ฉันพยายามหา (กระดาษ/ปากกา) อยู่


7 7. Answer (การตอบคําถามการถามหาสิ่งของ) English (ภาษาอังกฤษ) Yes, we do. Yes, we have. No, I’m sorry, we don’t. I’m sorry, we don’t. No, we don’t, I’m sorry. We don’t, I’m sorry. I’m sorry. We don’t have any.

Thai (ภาษาไทย) มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

8. Waiting (การขอให้ รอ) English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) Just a moment, please. กรุณารอสักครู่ (สุภาพ เป็ นที่นิยม) One moment, please. สักครู่ (สันแต่ ้ ดี) A moment, please. สักครู่ (สันแต่ ้ ดี) Just a minute, please. กรุณารอสักครู่ Could you wait (just) a moment, please? ช่วยกรุณารอสักครู่ (สุภาพมากๆ) Would you mind waiting just a moment, please? ช่วยกรุณารอสักครู่ (สุภาพมากๆ) Hold the line, please. ถือสายรอสักครู่ (สําหรับพูดคุยทางโทรศัพท์) Yes, we do. Just a moment, please. I’ll go and มีคะ่ กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปเอามาให้ คณ ุ get it for you. Just a minute, please. I’ll go and check for you. กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปดูให้ Just a moment, please. I’ll go and see for you. กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปดูให้ Just a moment, please. I’ll go and see if we กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปดูวา่ เรามีบ้างไหม have any. Just a moment, please. I’ll find somebody who กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปหาใครบางคนที่สามารถช่วย can help you. คุณได้ Just a moment, please. I’ll go and get กรุณารอสักครู่ ฉันจะไปหาใครบางคนที่สามารถช่วย somebody who can help you. คุณได้


8 9. Thanks (การกล่ าวขอบคุณ) English (ภาษาอังกฤษ) Thank you. / Thanks Thank you very much for your help. That’s very kind of you. / It’s very kind of you. Thanks a lot. / Thank you so much. I really appreciate that.

Thai (ภาษาไทย) ขอบคุณ ขอบคุณมากสําหรับการช่วยเหลือ เป็ นความกรุณาอย่างยิง่ ขอบคุณมาก ฉันรู้สกึ ประทับใจจริงๆ

10. Accepting for Thanks (การตอบรั บคําขอบคุณ) English (ภาษาอังกฤษ) Any time I would be glad to help you. I’m glad I could help. I’m glad to help you. It’s my pleasure. My pleasure. With my pleasure With pleasure. You’re welcome.

Thai (ภาษาไทย) ยินดีเสมอ ฉันยินดีช่วยคุณ ยินดีช่วย ฉันยินดีช่วยคุณ ด้ วยความยินดี ด้ วยความยินดี ด้ วยความยินดี ด้ วยความยินดี ด้ วยความยินดี

11. Asking for Direction (การถามเส้ นทาง) English (ภาษาอังกฤษ) Can you tell me how to go there? Excuse me. Could you give me direction to post office, please?

Thai (ภาษาไทย) กรุณาบอกทางไปที่นนั่ หน่อยได้ ไหมครับ ขอโทษค่ะ ช่วยกรุณาบอกฉันหน่อยทางไปที่ทําการ ไปรษณีย์ไปทางไหน Excuse me. Could you tell me the way to post ขอโทษค่ะ กรุณาบอกทางไปที่ทําการไปรษณีย์ให้ ฉนั office, please? หน่อยได้ ไหม Excuse me. Could you tell me where post ขอโทษ กรุณาบอกฉันหน่อยที่ทําการไปรษณีย์ไปทางไหน office, please?


9 12. Answer about Direction (การบอกทาง)

English-Thai (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) English (ภาษาอังกฤษ) Above Across from After … (the park, bank) After that … After you At the corner Basement Before Behind Below Beside Come this way, please Cross over the road Crossroads Diagonally across from Diagonally opposite Follow me, please Follow this road/street Get in Get off Get on Get out of Go down Go in

Thai (ภาษาไทย) ด้ านบน / ข้ างบน / เหนือ ตรงข้ ามกับ เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) หลังจากนัน้ (ใช้ เชื่อมประโยค) เชิญ (คุณไปก่อน กรณีออกจากลิฟต์หรื อเปิ ดประตูให้ คนอื่นเข้ าไปก่อน) ตรงหัวมุม ชันใต้ ้ ดนิ ก่อน ข้ างหลัง/ด้ านหลัง ด้ านล่าง / ข้ างล่าง ติดกับ เชิญตามฉันมา ข้ ามถนน สี่แยก เยื ้องกับ เยื ้อง เชิญตามฉันมา เดินตามถนนนี ้ไป ขึ ้นรถ (รถแท็กซี่, รถยนต์) ลงรถ (รถเมล์) ขึ ้นรถ (รถเมล์) ลงรถ (รถแท็กซี่, รถยนต์) เดินลงไปข้ างล่าง เข้ าไป (ข้ างใน)


10 English (ภาษาอังกฤษ)

Thai (ภาษาไทย)

Go out of ออกไปข้ างนอก Go straight (ahead) ตรงไป Go straight ahead as far as the traffic lights. Then เดินตรงไป จนถึงสัญญาณ ไฟจราจร แล้ วเลี ้ยวขวา turn right. Go straight ahead for about 10 minutes ตรงไปข้ างหน้ าเป็ นเวลาประมาณ 10 นาที Go straight down that road for about half an hour ตรงไปตามถนนนันราวครึ ้ ่งชัว่ โมง Go straight down this road for about 10 meters ตรงไปตามถนนนี ้ประมาณ 10 เมตร Go straight down this street for about two ตรงไปตามถนนนี ้ประมาณ 2 กิโลเมตร จนกระทัง่ kilometers until you see a red house คุณเห็นบ้ านสีแดง Go straight down this street until you see the ตรงไปตามถนนนี ้จนถึงธนาคาร เลี ้ยวขวาที่ไฟแดง ร้ าน bank. Turn right at the lights. The coffee shop is on ขายกาแฟอยูซ่ ้ ายมือ คุณไม่พลาดแน่ the left. You can’t miss it. Go straight down this street. Then turn right at the ตามไปตามถนนนี ้แล้ วเลี ้ยวขวาไปตามถนนที่เลยทาง street past the train line. รถไฟ Go straight down this walkway until you reach the ตรงไปตามทางเดินนี ้จนพบบันไดเลื่อน ขึ ้นบันได escalators. Take the escalators up to the fifth floor. เลื่อนไปถึงชัน้ 5 คุณจะพบแผนกเสื ้อผ้ าผู้หญิงอยูท่ ี่นนั่ You’ll find Women’s Clothes there. Go straight down this walkway until you see the ตรงไปตามทางเดิน จนคุณพบคนขายดอกไม้ flower seller. After that turn right, then turn right หลังจากนันเลี ้ ้ยวขวา แล้ วเลี ้ยวขวาอีกครัง้ ห้ องนํ ้าอยู่ again. The Bathroom is on the right. ขวามือ Go straight up / down this street ตรงไปตามถนนนี ้ Go up เดินขึ ้นไปข้ างบน I’ll show you the way เชิญไปทางนี ้ I’ll take you there ฉันจะพาคุณไปที่นนั่ In front of ข้ างหน้ า / ด้ านหน้ า In the back of ข้ างหลัง It’s over there อยูโ่ น่น It’s over there in the corner อยูโ่ น่น ที่มมุ Junction สามแยก Just go straight on .... ตรงไปเรื่ อย ๆ บน / ยัง........


11 English (ภาษาอังกฤษ) Keep going straight. Keep going until you reach the park Left hand side Make a left turn Make a right turn My house is just before the bank. Next to On the corner of On the east of On the left On the left side of On the north side of On the opposite side of the street On the other side of the street On the right On the right side of On the south side of On the top On the west of On your left / right Opposite Past ... (the park, bank) Please follow me Right hand side Take the elevator / lift Take the lift down to the ground floor then turn right. The shop is in front of you. Take the stairs Take the stairs up to the second floor. Turn left, then go straight for about 5 meters.

Thai (ภาษาไทย) ตรงไปเรื่ อยๆ ตรงไปเรื่ อยๆ จนคุณพบสวนสาธารณะ ฝั่ ง/ทางซ้ ายมือ เลี ้ยวซ้ าย เลี ้ยวขวา บ้ านฉันอยูก่ ่อนถึงธนาคารเล็กน้ อย. ถัดจาก ตรงมุมของ ทางตะวันออกของ ฝั่ งซ้ าย ฝั่ งซ้ ายของ ทางเหนือของ ตรงข้ ามของถนน อีกฟากหนึง่ ของถนน ฝั่ งขวา ฝั่ งขวาของ ทางใต้ ของ อยูบ่ น / อยูเ่ หนือ ทางตะวันตกของ ฝั่ งซ้ าย/ขวา ตรงกันข้ าม เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) เชิญตามฉันมา ฝั่ ง/ทางขวามือ ใช้ ลฟิ ต์ ลงลิฟต์ไปชัน้ 1 แล้ วเลี ้ยวขวา ร้ านอยูข่ ้ างหน้ าคุณ ใช้ บนั ได ขึ ้นบันไดไปชัน้ 2 เลี ้ยวซ้ าย หลังจากนันเดิ ้ นตรงไป ประมาณ 5 เมตร


12 English (ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย) The bank is just after the park. ธนาคารอยูเ่ ลยสวนสาธารณะเล็กน้ อย The bank is just past the park. ธนาคารอยูเ่ ลยสวนสาธารณะเล็กน้ อย The bank is on the left. ธนาคารอยูท่ างซ้ ายมือ The police station is diagonally opposite the bank. สถานีตาํ รวจอยูเ่ ยื ้องกับธนาคาร Then … หลังจากนัน้ (ใช้ เชื่อมประโยค) There it is. อยูน่ นั่ ไง To the left ฝั่ งซ้ าย To the right ฝั่ งขวา To your left ฝั่ งซ้ าย To your right ฝั่ งขวา Traffic light ไฟจราจร Turn left เลี ้ยวซ้ าย Turn right เลี ้ยวขวา Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนหน้ าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ ั่ งซ้ าย situated to the left. Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is to เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนหน้ าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ ั่ งซ้ าย the left. Under อยูใ่ ต้ Until you come (get) to the lake. จนกระทัง่ ถึงทะเลสาบ Walk along the road เดินไปตามถนน Walk for about 10 minutes เดินไปประมาณ 10 นาที Walk pass เดินผ่าน Walk pass the school เดินผ่านโรงเรี ยน Walk straight ahead เดินตรงไปข้ างหน้ า Walk/go straight on เดินตรงไป Walkway ทางเดินในสถานที่ เช่น ตลาด You are here. คุณอยูท่ ี่นี่ (บอกจุดเริ่ มต้ น) You can take a taxi. It will take you there in 10 คุณสามารถไปรถแท็กซี่ และคุณจะไปถึงที่นนั่ ใน 10 minutes. นาที You go first / You first เชิญ (คุณไปก่อน)


13 Thai- English (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) Thai (ภาษาไทย)

English (ภาษาอังกฤษ)

Before ก่อน In front of ข้ างหน้ า / ด้ านหน้ า In the back of ข้ างหลัง Behind ข้ างหลัง/ด้ านหลัง Cross over the road ข้ ามถนน Take the stairs up to the second floor. Turn left, ขึ ้นบันไดไปชัน้ 2 เลี ้ยวซ้ าย หลังจากนันเดิ ้ นตรงไป then go straight for about 5 meters. ประมาณ 5 เมตร Get in ขึ ้นรถ (รถแท็กซี่, รถยนต์) Get on ขึ ้นรถ (รถเมล์) Go in เข้ าไป (ข้ างใน) You can take a taxi. It will take you there in 10 คุณสามารถไปรถแท็กซี่ และคุณจะไปถึงที่นนั่ ใน 10 minutes. นาที You are here. คุณอยูท่ ี่นี่ (บอกจุดเริ่ มต้ น) Until you come (get) to the lake. จนกระทัง่ ถึงทะเลสาบ I’ll take you there ฉันจะพาคุณไปที่นนั่ Basement ชันใต้ ้ ดนิ After you เชิญ (คุณไปก่อน) (กรณีออกจากลิฟต์หรื อเปิ ดประตูให้ คนอื่นเข้ าไปก่อน) You go first / You first เชิญ (คุณไปก่อน) Come this way, please เชิญตามฉันมา Follow me, please เชิญตามฉันมา Please follow me เชิญตามฉันมา I’ll show you the way เชิญไปทางนี ้ Take the stairs ใช้ บนั ได Take the elevator / lift ใช้ ลฟิ ต์ Above ด้ านบน / ข้ างบน / เหนือ Below ด้ านล่าง / ข้ างล่าง


14 Thai (ภาษาไทย)

English (ภาษาอังกฤษ) Walk / go straight on เดินตรงไป Go straight ahead as far as the traffic lights. เดินตรงไป จนถึงสัญญาณ ไฟจราจร แล้ วเลี ้ยวขวา Then turn right. Walk straight ahead เดินตรงไปข้ างหน้ า Follow this road/street เดินตามถนนนี ้ไป Walk along the road เดินไปตามถนน Walk for about 10 minutes เดินไปประมาณ 10 นาที Walk pass เดินผ่าน Walk pass the school เดินผ่านโรงเรี ยน Go down เดินลงไปข้ างล่าง Opposite ตรงกันข้ าม Across from ตรงข้ ามกับ On the opposite side of the street ตรงข้ ามของถนน Go straight (ahead) ตรงไป Go straight ahead for about 10 minutes ตรงไปข้ างหน้ าเป็ นเวลาประมาณ 10 นาที Go straight down that road for about half an ตรงไปตามถนนนันราวครึ ้ ่งชัว่ โมง hour Go straight up / down this street ตรงไปตามถนนนี ้ Go straight down this street until you see the ตรงไปตามถนนนี ้จนถึงธนาคาร เลี ้ยวขวาที่ไฟแดง ร้ าน bank. Turn right at the lights. The coffee shop is ขายกาแฟอยูซ่ ้ ายมือ คุณไม่พลาดแน่ on the left. You can’t miss it. Go straight down this road for about 10 meters ตรงไปตามถนนนี ้ประมาณ 10 เมตร Go straight down this street for about two ตรงไปตามถนนนี ้ประมาณ 2 กิโลเมตร จนกระทัง่ คุณ kilometers until you see a red house เห็นบ้ านสีแดง Go straight down this walkway until you see the ตรงไปตามทางเดิน จนคุณพบคนขายดอกไม้ หลังจาก flower seller. After that turn right, then turn right นันเลี ้ ้ยวขวา แล้ วเลี ้ยวขวาอีกครัง้ ห้ องนํ ้าอยูข่ วามือ again. The Bathroom is on the right. Go straight down this walkway until you reach ตรงไปตามทางเดินนี ้จนพบบันไดเลื่อน ขึ ้นบันไดเลื่อน the escalators. Take the escalators up to the fifth ไปถึงชัน้ 5 คุณจะพบแผนกเสื ้อผ้ าผู้หญิงอยูท่ ี่นนั่ floor. You’ll find Women’s Clothes there. Just go straight on .... ตรงไปเรื่ อย ๆ บน / ยัง........


15 Thai (ภาษาไทย) ตรงไปเรื่ อยๆ ตรงไปเรื่ อยๆ จนคุณพบสวนสาธารณะ ตรงมุมของ ตรงหัวมุม ตามไปตามถนนนี ้แล้ วเลี ้ยวขวาไปตามถนนที่เลยทาง รถไฟ ติดกับ ถัดจาก ทางเดินในสถานที่ เช่น ตลาด ทางตะวันตกของ ทางตะวันออกของ ทางใต้ ของ ทางเหนือของ ธนาคารอยูท่ างซ้ ายมือ ธนาคารอยูเ่ ลยสวนสาธารณะเล็กน้ อย ธนาคารอยูเ่ ลยสวนสาธารณะเล็กน้ อย บ้ านฉันอยูก่ ่อนถึงธนาคารเล็กน้ อย. ฝั่ ง/ทางขวามือ ฝั่ ง/ทางซ้ ายมือ ฝั่ งขวา ฝั่ งขวา ฝั่ งขวา ฝั่ งขวาของ ฝั่ งซ้ าย ฝั่ งซ้ าย / ขวา ฝั่ งซ้ าย ฝั่ งซ้ าย ฝั่ งซ้ ายของ ไฟจราจร เยื ้อง

English (ภาษาอังกฤษ) Keep going straight. Keep going until you reach the park On the corner of At the corner. Go straight down this street. Then turn right at the street past the train line. Beside Next to Walkway On the west of On the east of On the south side of On the north side of The bank is on the left. The bank is just after the park. The bank is just past the park. My house is just before the bank. Right hand side Left hand side On the right On your right To the right On the right side of On the left On your left / right To the left To your left On the left side of Traffic light Diagonally opposite


16 Thai (ภาษาไทย) เยื ้องกับ ลงรถ (รถแท็กซี่, รถยนต์) ลงรถ (รถเมล์) ลงลิฟต์ไปชัน้ 1 แล้ วเลี ้ยวขวา ร้ านอยูข่ ้ างหน้ าคุณ เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) เลย (สวนสาธารณะ, ธนาคาร) เลี ้ยวขวา เลี ้ยวขวา เลี ้ยวซ้ าย เลี ้ยวซ้ าย เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนหน้ าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ ั่ งซ้ าย เลี ้ยวซ้ ายเข้ าถนนหน้ าพระลาน ธนาคารอยูฝ่ ั่ งซ้ าย สถานีตาํ รวจอยูเ่ ยื ้องกับธนาคาร สามแยก สี่แยก หลังจากนัน้ (ใช้ เชื่อมประโยค) หลังจากนัน้ (ใช้ เชื่อมประโยค) อยูใ่ ต้ อยูน่ นั่ ไง อยูโ่ น่น อยูโ่ น่น ที่มมุ อยูบ่ น / อยูเ่ หนือ ออกไปข้ างนอก อีกฟากหนึง่ ของถนน

English (ภาษาอังกฤษ) Diagonally across from Get out of Get off Take the lift down to the ground floor then turn right. The shop is in front of you. After … (the park, bank) Past … (the park, bank) Make a right turn Turn right Make a left turn Turn left Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is situated to the left. Turn right on Na Pra Lan Road. The Bank is to the left. The police station is diagonally opposite the bank. Junction Crossroads After that … Then … Under There it is. It’s over there It’s over there in the corner On the top Go out of On the other side of the street


17 13. Toilet (ห้ องนํา้ ) English (ภาษาอังกฤษ) Could you tell me where the bathroom is please? Where are the toilets please? Where are the ladies’ please? Where are the gents’ please? Are there are any public toilets nearby please? Could you tell me where the restroom is please? Where is the ladies’ room please? Where is the men’s room please?

Thai (ภาษาไทย) ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน ห้ องนํ ้าอยูไ่ หน

14. Answer about Toilet (การตอบคําถามทางไปห้ องนํา้ ) English (ภาษาอังกฤษ) They are on the left wing of the opposite building. At the opposite building.

Thai (ภาษาไทย) อยูท่ างปี กซ้ ายของตึกตรงข้ ามห้ องสมุดค่ะ ตึกฝั่ งตรงข้ าม

15. Say Goodbye (การอําลา) English (ภาษาอังกฤษ) Bye Goodbye Good luck Have a nice day

Thai (ภาษาไทย) ลาก่อน ลาก่อน ขอให้ โชคดี โชคดีนะ


18 16. Repeat Again (กลยุทธ์ การแก้ ปัญหาการฟั งไม่ ร้ ูเรื่อง) English (ภาษาอังกฤษ) I’m sorry? Sorry? I beg your pardon? Pardon? Could you repeat that please? I’m sorry. What did you say? I’m sorry. What was that? I’m sorry. I didn’t catch what you said. I’m sorry. Could you please slow down?

Thai (ภาษาไทย) อะไรนะคะ ช่วยพูดอีกทีคะ่ อะไรนะคะ ช่วยพูดอีกทีคะ่ อะไรนะคะ ช่วยพูดอีกทีคะ่ อะไรนะคะ ช่วยพูดอีกทีคะ่ ช่วยพูดซํ ้าอีกได้ ไหม ขอโทษ คุณพูดว่าอะไร ขอโทษ คุณพูดว่าอะไร ขอโทษ ฉันจับใจความไม่ได้ ขอโทษ คุณช่วยพูดช้ าหน่อยได้ ไหม

17. Asking Questions (คําถามชวนคุย) English (ภาษาอังกฤษ) Where do you come from? How long have you been in Thailand? What do you do? What do you think of …? (Thai food, Thai people, the weather here) Have you been to … yet? (The Grand Palace, Phuket, a temple) When will you go back to your country? Can you speak Thai?

Thai (ภาษาไทย) คุณมาจากประเทศไหน คุณอยูเ่ มืองไทยนานเท่าไร คุณทํางานอะไร คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ (อาหารไทย คนไทย อากาศ ที่นี่) ไปเที่ยว ... หรือยัง (พระบรมมหาราชวัง ภูเก็ต วัด) คุณจะกลับเมื่อไหร่ คุณพูดภาษาไทยได้ ไหม


19 (ตอนที่ 3 : บทสนทนา) ที่เคาน์เตอร์ ทางเข้ าห้ องสมุด ชาวต่างชาติถามสอบถามเกี่ยวกับ DVD, วารสาร เวลาปิ ด-เปิ ดห้ องสมุด และ สอบถามเส้ นทางไปสถานที่ตา่ งๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร A : Good morning. สวัสดีครับ B : Good Morning. May I help you? สวัสดีคะ่ ให้ ชว่ ยอะไรไหมคะ A : Yes, I am looking for audiovisual materials, such as CDs, DVDs and VCDs. ครับ ผมกําลังหาโสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดี ดีวีดี และ วีซีดี อยูค่ รับ B : They are kept in the Audiovisual Room. It is on the third floor of the old President’s Office Building that next to our library. โสตทัศนวัสดุเก็บอยูท่ ี่ห้องโสตทัศนศึกษาค่ะ ตังอยู ้ ท่ ี่ชนั ้ 3 ของอาคารสํานักงานอธิการบดี หลังเก่า ซึง่ อยูต่ ดิ กับห้ องสมุดนี่เองค่ะ A : Do you have any magazines and journals? คุณมีนิตยสารและวารสารบ้ างไหมครับ B : Yes, we do. They are kept in the Serial Room. The room is located in the basement of the Learning Center 3, beside the Faculty of Decorative Art. มีคะ่ แต่เก็บอยูท่ ี่ห้องวารสารนะคะ ตรงชันใต้ ้ ดนิ ของอาคารศูนย์รวม 3 ซึง่ อยูต่ ดิ กับคณะมัณฑนศิลป์ค่ะ A : When is the library open? ห้ องสมุดเปิ ดกี่โมงครับ B : Central library is open from 8.30 a.m. until 7.30 p.m. on Monday to Friday. On Saturday and Sunday, It is open from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. and close on Official Holiday. ห้ องสมุดเปิ ดเวลา 8.30 น. ถึง 19.30 น. ในวันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ และวันอาทิตย์เปิ ดเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และปิ ดในวันหยุดราชการค่ะ


20 A : How about the Serial Room and the Audiovisual Room? แล้ วห้ องวารสารและห้ องโสตฯ ล่ะครับ B : The Serial Room and the Audiovisual Room are open from 8.30 a.m. until 4.30 p.m. on Monday to Friday. We close on Saturday, Sunday and Official Holiday. ห้ องวารสารและห้ องโสตฯ เปิ ดเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันจันทร์ ถงึ ศุกร์ ปิ ดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการค่ะ A : Could you tell me the way to the Serial Room? กรุณาบอกทางไปห้ องวารสารด้ วยครับ B : Of Course. Walk into the garden. You will see a tall building on the left forward. The Serial Room is there in the basement. ้ ดนิ ค่ะ เดินเข้ าไปในสวน คุณจะพบตึกสูงๆ ข้ างหน้ าซ้ ายมือ ห้ องวารสารอยูท่ ี่นนั่ ในชันใต้


21 A : Where are the toilets? ห้ องนํ ้าอยูไ่ หนครับ B : They are on the left wing of the opposite building. อยูท่ างปี กซ้ ายของตึกตรงข้ ามห้ องสมุดค่ะ A : Where is Silpakorn University Art Gallery? หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรอยูท่ ี่ไหนครับ B : It is on the left of this building. อยูท่ างด้ านซ้ ายของตึกนี ้ค่ะ A : Which way to go to the PSG Art Gallery? หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ไปทางไหนครับ B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go straight ahead. The building in front of you is the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts. The PSG Art Gallery is on another side of the building. เดินเข้ าไปในสวน เลี ้ยวซ้ าย เดินตรงไปจนสุดทางผ่านสนามบาสเก็ตบอล (ที่จอดรถ) เลี ้ยวขวา เดินตรงไป ตึกข้ างหน้ าคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ หอศิลป์อยูอ่ ีกด้ านของตึกค่ะ


22 A : Would you tell me direction to the Gallery of Art and Design, Faculty of Decorative Arts? ช่วยบอกทางไปหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ให้ ด้วยครับ B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go straight ahead. The first building on the right is the Gallery of Art and Design. เดินเข้ าไปในสวน เลี ้ยวซ้ าย เดินตรงไปจนสุดทางผ่านลานจอดรถ เลี ้ยวขวา เดินตรงไป ตึกแรกด้ านขวามือ คือหอศิลปะและการออกแบบ

A : I am interested to know more about the way to the Faculty of Architecture Art Gallery ผมสนใจใคร่ร้ ูอีกข้ อเกี่ยวกับทางไปหอศิลป์คณะสถาปั ตยกรรมครับ) B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go straight ahead. The first building on the left is the Faculty of Architecture. The Art Gallery is there. เดินเข้ าไปในสวน เลี ้ยวซ้ าย เดินตรงไปจนสุดทางผ่านลานจอดรถ เลี ้ยวขวา เดินตรงไป ตึกแรกด้ านซ้ ายมือ คือคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ หอศิลป์อยูท่ ี่นนั่ แหละค่ะ


23 A : Could you tell me where the Faculty of Archaeology, please? ช่วยบอกผมหน่อยว่าคณะโบราณคดีไปทางไหนครับ B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). The building in front of you is the Faculty of Archaeology. เดินเข้ าไปในสวน เลี ้ยวซ้ าย เดินตรงไปจนสุดทางผ่านลานจอดรถ ตึกที่เห็นข้ างหน้ าคือคณะโบราณคดี

A : How about the way to the library of the Faculty of Architecture? ห้ องสมุดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ไปทางไหนหรื อครับ B : Walk into the garden. Turn left. Go straight pass the basketball court (car park). Turn right. Go straight ahead. The first building on the left is the Faculty of Architecture. The library is located on the first floor, right side of the building. เดิ นเข้าไปในสวน เลี ย้ วซ้าย เดิ นตรงไปจนสุดทางผ่านลานจอดรถ เลีย้ วขวา เดิ นตรงไป ตึกแรกด้านซ้ายมือ คือคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ห้องสมุดอยู่ทีช่ นั้ แรกด้านขวาของตึก


24 A : Could you tell me the way to the Bangkok Gallery? (Bangkok Art and Culture Centre) ช่วยบอกทางไปหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานครหน่อยครับ B : Yes, of course. It is located at the corner of the Rama 1 road, on Pathumwan Crossroad, opposite of the MBK Center and the Siam Discovery. You may take the bus number 25, 47 or 508 at the bus stop that is diagonally across the university. ได้ คะ่ อยูต่ รงมุมถนนพระราม 1 บริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ตรงข้ าม เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ คุณ สามารถนัง่ รถเมล์สาย 25, 47 หรื อ 508 จากป้ายรถเมล์ที่อยูเ่ ยื ้องกับมหาวิทยาลัยค่ะ A : Would you tell me how to go to the National Museum? ช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ ด้วยครับ B : Take the bus number 32, 33, 53 or 64 at the bus stop that is diagonally across the university. Get off at the third stop. It is Thammasat University. Walk a short distance up the street with the Grand Palace behind you. The National Museum will be on your left. You can easily get to the National Museum on foot. From the street behind the library, walk to the end, then turn right and walk to the end of this street. The huge open space of Sanam Luang will be across the street. Turn left and walk a short distance up almost the end of the street with the Grand Palace behind you. The National Museum will be on your left. นัง่ รถเมล์สาย 32, 33, 53 หรื อ 64 จากป้ายรถเมล์ที่อยูเ่ ยื ้องกับมหาวิทยาลัย ลงป้ายที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินขึ ้นไปอีกเล็กน้ อยให้ พระบรมมหาราชวังอยูท่ างด้ านหลังคุณ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติจะอยูท่ างซ้ ายมือของคุณค่ะ คุณสามารถเดินไปได้ ด้ วยค่ะ จากถนนที่อยูด่ ้ านหลังมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ เดินตรง ไปจนสุด แล้ วเลี ้ยวขวา แล้ วก็เดินตรงไปจนสุดถนน สนามหลวงจะอยูต่ รงข้ ามกับถนน เลี ้ยวซ้ ายและเดินขึ ้นไป เกือบสุดถนนโดยมีพระบรม-มหาราชวังอยูท่ างด้ านหลัง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจะอยูท่ างซ้ ายค่ะ


25 A : I’d like to know how to get to the National Gallery? ผมอยากทราบว่ า จะไปพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิลปได้ อย่างไรครับ B : Take the bus no. 32, 33, 53 or 64 at the bus stop that is diagonally across the university. Get off at the fourth stop. Go under the bridge through the other side of the street. Turn right and go straight on for 200 meters and you will see it. นัง่ รถเมล์สาย 32, 33, 53 หรื อ 64 จากป้ายรถเมล์ที่อยูเ่ ยื ้องกับมหาวิทยาลัย ลงป้ายที่ 4 เดินลอดใต้ สะพาน ไปยังอีกฟากถนน เลี ้ยวขวาและเดินตรงไปประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงค่ะ A : Please tell me the way to see the Sleeping Buddha? ช่วยบอกทางไปชมพระนอนให้ ด้วยครับ B : Take the bus number 47or 82 at the bus stop on the opposite side of the university. Get off at the second stop, Wat Pho. นัง่ รถเมล์สาย 47 หรื อ 82 ที่ป้ายตรงข้ ามมหาวิทยาลัย ลง ป้ายที่ 3 วัดโพธิ์คะ่ A : I’d like to see an art exhibition at Tadu Art Contemporary Gallery. How can I get it? ผมอยากชมนิทรรศการศิลปะที่หอศิลป์ตาดู ไปอย่างไรครับ B : It is too far to go on foot from here to the Art Gallery and a bus to take there does not pass on this street. Better take a taxi. ไกลเกินกว่าที่จะเดินไปและรถเมล์ที่จะไปที่ นัน่ ไม่ผา่ นทางนี ้ นัง่ รถแท็กซีด่ ีกว่าค่ะ A : Thank you very much. ขอบคุณมากครับ B : You’re welcome. ด้ วยความยินดีคะ่


26

ที่ห้องสมุด ชาวต่างชาติสอบถามวิธีการใช้ Web OPAC A : Excuse me. Can you show me how to search from Web OPAC? ขอโทษนะครับ ช่วยแนะนําวิธีการสืบค้ น ข้ อมูลให้ ผมด้ วยครับ B : First, select the search type from drop down menu. You may choose keyword, title, author, subject, call number search and journal title or ISBN/ISSN. Then type your search words in the field and press “submit”. You will see the results displays on the screen. Based on the list, select the record you require. OPAC will display item's location, status and call number. ขันแรก ้ เลือกประเภทการสืบค้ นจากเมนู คุณสามารถเลือกสืบค้ นจากคําสําคัญ ชื่อวารสาร ผู้แต่ง หัวเรื่ อง ้ มพ์คําหรื อข้ อความที่ เลขเรี ยกหนังสือ และชื่อวารสาร หรื อเลขมาตรฐานประจําหนังสือ/วารสารค่ะ จากนันพิ ต้ องการลงไปแล้ วกดปุ่ มค้ นหา หน้ าจอจะแสดงผลการสืบค้ น คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ที่หน้ าจอจะบอก สถานที่จดั เก็บ สถานภาพของหนังสือ และเลขเรี ยกหนังสือค่ะ A : If I find something I want from Web OPAC, how do I find it on the shelf? ถ้ าผมพบเรื่ องที่ผมต้ องการแล้ ว และผมจะไปหาหนังสือที่ชนได้ ั ้ อย่างไรครับ B : Books will either be located in the General Stacks, the Reference Stacks, the "New Arrival" shelves, the “New Book” shelves or the Exhibition Collection. These are placed in open stacks; you have direct access to them. Some are placed in closed stacks such as theses; you should fill out the request form to our staff. หนังสือจะแยกเก็บตามที่ตา่ งๆ เช่น ชันหนั ้ งสือทัว่ ไป ชันหนั ้ งสืออ้ างอิง ชันหนั ้ งสือที่เพิง่ ได้ รับ ชันหนั ้ งสือใหม่ หรื อมุมหนังสือนิทรรศการ หนังสือเหล่านี ้ให้ บริ การแบบชันเปิ ้ ด ผู้ใช้ สามารถเข้ าไปหยิบได้ ด้วยตัวเอง หนังสือ บางประเภทให้ บริการแบบชันปิ ้ ด เช่น วิทยานิพนธ์ ผู้ใช้ บริการจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มให้ เจ้ าหน้ าที่ก่อนค่ะ A : Thank you so much. ขอบคุณมากครับ B : I’m glad to help you. ยินดีช่วยค่ะ


27 ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน นักศึกษาชาวต่างชาติขอยืมหนังสือและสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหนังสือเกินกําหนดส่ง และการยืมต่อ A : Could you help me? I’d like to borrow this book. ช่วยฉันหน่อยได้ มยคะ ั ้ ฉันขอยืมหนังสือเล่มนี ้ค่ะ B : Sure. Can I have your student ID card, please? ได้ คะ่ ขอบัตรนักศึกษาด้ วยค่ะ A : Here it is. นี่คะ่ B : Okay. The book must be returned within 7 days, not later than the 31st of August. เรี ยบร้ อยค่ะ ยืมได้ 7 วันนะคะ กําหนดส่งคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี ้ค่ะ A : How many items may I check out? ฉันสามารถยืมหนังสือได้ กี่เล่มคะ B : You may borrow 7 books for 7 days. คุณยืมได้ 7 เล่ม ภายใน 7 วันค่ะ A : Where may I return books? ฉันจะคืนหนังสือได้ ที่ไหนบ้ างคะ B : Borrowed items may be returned to the library in person at the circulation desk during the open hours. When the library is closed, you can return books into the book drop located on the left of the library’s main entrance. ช่วงที่ห้องสมุดเปิ ด ให้ นํามาคืนได้ ด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์ ยืมคืนในห้ องสมุดค่ะ หลังจากที่ห้องสมุดปิ ดแล้ ว คุณสามารถคืนหนังสือได้ ที่ช่องคืนหนังสือที่อยูท่ างซ้ ายของประตูทางเข้ าห้ องสมุดค่ะ A : How much are the late fees for overdue books? หนังสือที่เกินกําหนดส่งต้ องเสียค่าปรับเท่าไรคะ B : The late fees on books not returned on the due date are 3 Baht per item per day late including Saturday. หนังสือเกินกําหนดส่งปรับวันละ 3 บาทต่อเล่ม นับรวมวันเสาร์ ด้วยค่ะ


28 A : How can I renew the book I have borrowed? ฉันจะยืมหนังสือต่อได้ อย่างไรคะ B : If the book has not been placed on hold by another user and if there is no fine to be paid, before the due date it can be renewed at the Circulation Desk or online for twice. The books which have already been renewed twice must be brought to the Library for further renewal. คุณสามารถยืมหนังสือต่อได้ ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืนและทางออนไลน์ได้ 2 ครัง้ หนังสือที่ยืมต่อได้ ต้องไม่มีคนจอง และไม่มีคา่ ปรับ เมื่อคุณยืมต่อครบ 2 ครัง้ แล้ วคุณต้ องนําหนังสือมาคืนก่อนค่ะ A : How may I renew online? ฉันยืมต่อทางออนไลน์ได้ อย่างไรคะ B : Go to the Web OPAC, click on “View Your Record/Renew,” type your name and student ID to log in. Please remember you cannot renew the book that is overdue. เปิ ดหน้ าจอการสืบค้ น คลิกที่คําว่า “View Your Record/Renew” พิมพ์ชื่อและรหัสนักศึกษาเพื่อเข้ าสูร่ ะบบ ค่ะ อย่าลืมนะคะว่าหนังสือที่เกินกําหนดส่งไม่สามารถยืมต่อได้ คะ่ A : Oh, I see. Thank you very much. See you, bye. อ๋อ! เข้ าใจแล้ วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีคะ่ B : Bye. Have a nice day. สวัสดีค่ะ โชคดีนะคะ


29

ที่ห้องวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต่างชาติขอยืมวิทยานิพนธ์และถามเรื่ องการถ่ายเอกสาร A : Excuse me. May I borrow theses for use at home? ขอโทษครับ ผมจะขอยืมวิทยานิพนธ์ไปอ่านที่บ้านได้ ไหมครับ B : I’m sorry, they are not for lending. You can use them only in the library. วิทยานิพนธ์ยืมกลับบ้ านไม่ได้ นะคะ คุณสามารถใช้ ภายในห้ องสมุดเท่านันค่ ้ ะ A : How can I do to get some of them? แล้ วผมต้ องทําอย่างไรบ้ างครับ B : Request forms are on the counter, so please fill it out and submit it to me with your library card. Complete the form making sure to list the full call number and specify information in every field. ที่เคาน์เตอร์ มีแบบฟอร์ มอยูค่ ะ่ กรุณากรอกแบบฟอร์ มแล้ วส่งมาให้ ดฉิ นั พร้ อมกับบัตรห้ องสมุดค่ะ อย่าลืม กรอกเลขเรี ยกหนังสือมาให้ ครบนะคะและช่วยกรอกข้ อมูลทุกช่องด้ วยค่ะ A : How many theses can I get for one request form? ผมยืมได้ กี่เล่มครับ B : You can get them 3 books per one form. A form is only for one time. If you need to get more, submit another form. คุณสามารถยืมได้ครัง้ ละ 3 เล่มค่ะ แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ได้ครัง้ เดียว ถ้าต้องการยืมครัง้ ต่อไป ก็ตอ้ งกรอกอีกใบค่ะ A : Can I make a photocopy here? ผมสามารถถ่ายเอกสารที่นี่ได้ ไหมครับ B : Yes, you can but in a reasonable amount and only for non-commercial research or private study. ได้ คะ่ แต่ในจํานวนที่พอเหมาะพอควรนะคะ และใช้ เพื่องานวิจยั ที่ไม่ใช่การวิจยั เชิงพาณิชย์หรื อใช้ เพื่อ การศึกษาค้ นคว้ าของตัวเองเท่านันค่ ้ ะ A : Where are the photocopiers? เครื่ องถ่ายเอกสารอยูต่ รงไหนล่ะครับ B : They are located on the left side of this floor beside the exhibition Room. อยู่ทีช่ นั้ นีแ้ หละค่ะ ทางด้านซ้ายใกล้ๆ ห้องสูจิบตั รนิ ทรรศการค่ะ


30 A : Thank you for your advice. ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะครับ B : With my pleasure. ด้ วยความยินดีคะ่

Thesis Room (ห้ องวิทยานิพนธ์ )


31

ที่ห้องโสตทัศนศึกษา นักศึกษาแลกเปลีย่ น ขอยืม DVD และสอบถามเรื่ องที่นงั่ ชมภาพยนตร์ A : Good afternoon. สวัสดีคะ่ B : Good afternoon. May I help you? สวัสดีครับ มีอะไรให้ ช่วยไหมครับ A : Yes, please. Do you have any DVD movies on “The Lord of the Ring” and “Pirates of the Caribbean?” ค่ะ คุณมีภาพยนตร์ ดีวีดีเรื่ อง “The Lord of the Ring” และ “Pirates of the Caribbean?” ไหมคะ B : Let’s see. Yes, we have both. ขอตรวจดูก่อนนะครับ มีครับทัง้ 2 เรื่ องเลยครับ A : Can I borrow them? ยืมได้ ไหมคะ B : Yes, of course. Do you have a library card? ได้ ครับ คุณมีบตั รห้ องสมุดไหมครับ A : Yes, I do. มีคะ่ B : Can I have it? ผมขอด้วยบัตรครับ A : Yes. How many items can I borrow? ได้ คะ่ ฉันสามารถยืมได้ กี่เรื่ องคะ B : You can borrow audiovisual materials up to 3 items for 3 days. คุณสามารถยืมโสตทัศนวัสดุได้ ครัง้ ละ 3 เรื่ อง ภายใน 3 วันครับ


32 A : How much fine do I pay when overdue? ถ้ าฉันยืมเกินกําหนดจะต้ องถูกปรับเท่าไรคะ B : You must pay a fee of 20 Baht per item per day. เรื่ องละ 20 บาทต่อวันครับ A : Where can I watch the DVDs and VCDs in the Library? ฉันสามารถนัง่ ดูดีวีดีและวีซดี ีที่ห้องสมุดได้ ตรงไหนคะ B : DVDs and VCDs can be watched in individual viewing booths in the Audio-Visual Room. In addition, you may also view your own personal DVDs and VCDs in these booths. คุณสามารถนัง่ ดูดีวีดีและวีซดี ีได้ ที่โต๊ ะส่วนบุคคลครับ และคุณสามารถนําดีวีดีและวีซดี ีของคุณเองเข้ ามานัง่ ดูที่นี่ด้วยด้ วยครับ A : Thank you. ขอบคุณค่ะ B : I’m glad I could help. ยินดีที่ได้ ช่วยนะครับ

Individual Viewing Booths (โต๊ ะชมภาพยนตร์ ส่วนบุคคล)


33

ณ เคาน์เตอร์ ทางเข้ า-ออกห้ องวารสาร ชาวต่างชาติสอบถามเรื่ องบัตรห้ องสมุด A : Good Morning. สวัสดีครับ B : Good Morning. สวัสดีคะ่ A : How do I access to the Journal Room? ผมต้ องการเข้ าใช้ ห้องวารสารต้ องทําอย่างไรบ้ างครับ B : Do you have a library card? คุณมีบตั รห้ องสมุดแล้ วยังคะ A : No, I don’t. How do I get a library card? ยังครับ ผมจะมีบตั รห้ องสมุดได้ อย่างไรครับ B : Are you a faculty, staff, or student at Silpakorn University? คุณเป็ นอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ หรื อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรื อไม่คะ หรื อ Do you work or study here? คุณทํางานหรื อเรี ยนที่นี่ไหมคะ A : No, I’ don’t. I am an external user. ไม่ใช่ครับ ผมเป็ นบุคคลภายนอกครับ B : You may exchange your ID card or student ID card for a library card at no charge. Before you leave the library, please make sure that you have returned the card. คุณต้ องนําบัตรประชาชนหรื อบัตรนักศึกษาจากสถาบันอื่นมาแลกกับบัตรห้ องสมุดโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายค่ะ ก่อนกลับอย่าลืมแลกบัตรคืนด้ วยนะคะ A : How do I pass the entrance gate? ผมจะผ่านประตูเข้ าไปได้ อย่างไรครับ B : Please scan your library card at the entrance gate. สแกนบัตรห้ องสมุดตรงประตูทางเข้ าก่อนนะคะ


34 A : Thank you for your advice. ขอบคุณที่แนะนําครับ B : It’s my pleasure. ด้ วยความยินดีคะ่

Serial Room (ห้ องวารสาร)


35

ณ ห้ องวารสาร ชาวต่า งชาติถามหาวารสารฉบับปั จจุบัน วารสารฉบับย้ อนหลัง วารสารเย็ บเล่ม และ สอบถามเรื่ องการขอยืมวารสาร A : Excuse me. Could you help me? ขอโทษครับ ช่วยผมหน่อยนะครับ B : Yes. How can I help you? ค่ะ จะให้ ช่วยอะไรหรื อคะ A : I’m looking for a journal titled “Japan Architect”, back issues that were published more than a year ago but I can’t find it. ผมหาวารสาร Japan Architect ฉบับย้ อนหลัง 1 ปี ไปแล้ วไม่พบครับ B : They were bound. Please go to the bound journals stacks in foreign language over there. They are arranged alphabetically by title of the journal. ั้ บเล่มภาษาต่างประเทศทางด้ านโน้ นสิคะ เรี ยงตามลําดับอักษรของชื่อ เย็บเล่มไปแล้ วค่ะ ดูที่ชนวารสารเย็ วารสารค่ะ A : Where are the current issues and unbound back issues? แล้ ววารสารฉบับปั จจุบนั และวารสารฉบับย้ อนหลังที่ยงั ไม่เย็บเล่มล่ะครับอยูท่ ี่ไหน B : Current issues of journals are shelved over there. They are arranged in title order from A to Z. Unbound back issues are under each current issue. านโน้ นค่ะ เรี ยงตามลําดับอักษรของชื่อวารสาร A ถึง Z ค่ะ ส่วน วารสารฉบับปั จจุบนั วางอยูบ่ นชันทางด้ ้ วารสารฉบับย้ อนหลังที่ยงั ไม่ได้ เย็บเล่มก็อยูใ่ ต้ ชนวารสารฉบั ั้ บปั จจุบนั ชื่อนันๆ ้ ค่ะ A : Can I check out these journals? ผมสามารถยืมวารสารเหล่านี่ได้ ไหมครับ B : Usually you will not be able to check out them. It is only for use in the library. However, copy machine is located over there. You can photocopy articles only for classroom or your personal use. ุ สามารถนําไปถ่าย โดยปกติแล้ ววารสารจะยืมกลับบ้ านไม่ได้ คะ่ ให้ อา่ นภายในห้ องสมุดเท่านัน้ แต่คณ เอกสารทางด้ านโน้ นได้ คะ่ สําหรับนําไปใช้ เพื่อการเรี ยนการสอนหรื อนําไปใช้ สว่ นตัวเท่านันค่ ้ ะ


36 A : Thank you so much. ขอบคุณครับ B : I would be glad to help you. ยินดีช่วยค่ะ

Journal (Foreign Language) : current issues and unbound back issues (วารสารภาษาต่ างประเทศฉบับปั จจุบันและฉบับย้ อนหลังทีย่ ังไม่ ได้ เย็บเล่ ม)


37 (ตอนที่ 4 : แบบฝึ กภาษาอังกฤษ)


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71

5 พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งเกาะรัตนโกสินทร์ . (2554). สืบค้ นเมื่อ 23 ส.ค. 2554, จาก https://www.myfirstbrain.com/parent_view.aspx?ID=73783 About Art Related Activities. (2546). หอศิลป์ตาดู. สืบค้ นเมื่อ 23 ส.ค. 2554, จาก http://www.yipintsoi.com/~aara/artspace_tadu.html. American Library in Paris. Library policies. Retrieved Jul. 18, 2011, from http://www.americanlibraryinparis.org/reserve-or-renew-a-book.html. Bilkent University Library. Frequently Asked Questions. Retrieved Jul. 25, 2011, from http://library.bilkent.edu.tr/faq.html. Bloomingdale Public Library. FAQ (frequently asked questions). Retrieved Jul. 27, 2011, from http://www.mybpl.org/bpl/index.php?q=node/73#car. Dowson College Library. About library. Retrieved Jul. 14, 2011, from http://dolls.dawsoncollege.qc.ca/html/U_ENG_Standard/AboutTheLibrary.html. English Club. (2011). How to Use an English Library. Retrieved Jun. 28, 2011, from http://edition.englishclub.com/survival/library. Englishtown. (2554). ถามทางไปห้ องนํา้ ด้ วยภาษาอังกฤษ. สืบค้ นเมื่อ 18 ส.ค. 2554, จาก http://www.englishfirst.co.th/community/channels/article.aspx?articleName=bathroom EZDrop. EZ Dual Drops for Print and A/V Materials. Retrieved Jul. 12, 2011, from http://www.ezdrop.biz/products_page.php#EZcarts. Faculty of Medicine Branch, Kagawa University Library. (2007). Library service guide. Retrieved Jun. 30, 2011, from http://www.kms.ac.jp/~libin/riyoguid/guide_2-e.htm. Gift. (2010). บทสนทนาภาษาอังกฤษ...ในการทํางาน ภาค 1. Retrieved Jul. 20, 2011, from http://liblog.dpu.ac.th/gift/?p=238. Guanghou Tianyi Electronic. (2011). Door access control system solution. Retrieved Jul. 15, 2011, from http://autobturnstile.com/topic.php?channelID=14&topicID=65. Improve Your Spoken English. (2010). Speak English easy - Library conversation. Retrieved Jun. 30, 2011, from http://www.improvespokenenglish.org/2010/05/speak-english-easy-libraryconversation.html. Japan Foundation Kuala Lumper Library. (2011). Library users guide. Retrieved Jul. 29, 2011, from http://www.jfkl.org.my/dept/library/user_guide.php.


72 Komazawa University Library. (2011). User’s guides. Retrieved Jul. 30, 2011, from http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/Library_english%20/user_guide. Old Domimion University Card Center. ID card requirements. Retrieved Jul. 29, 2011, from https://csgoldweb.odu.edu/cardcenter/staffcard.html Osaka City University Media Center. Library Service. Library service guide. Retrieved Jun. 30, 2011, from http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp. Pink Rocker. (2554). หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร. สืบค้ นเมื่อ 23 ส.ค. 2554, จาก http://www.alepaint.com/board_reply.php?txtNo=TURBd01EQXdNREEyTmpBPQ==&txtroom= Princeton University Library. (2005). Libraries and collections. Retrieved Jul. 15, 2011, from http://library.princeton.edu/libraries/firestoneplan.php. Princeton University Library. (2005). Library computers and computing equipment. Retrieved Jul. 28, 2011, from http://library.princeton.edu/services/computers.php. Princeton University Library. (2005). Library information A-Z. Retrieved Jul. 5, 2011, from http://library.princeton.edu/about/a-zlisting.php?start=I. Princeton University Library. (2005). Call numbers and locations. Retrieved Jul. 15, 2011, from http://library.princeton.edu/about/a-zlisting.php?start=C. Princeton University Library. (2005). Circulation. Retrieved Jul. 29, 2011, from http://library.princeton.edu/services/circulation.php. Princeton University Library. (2005). Library services. Retrieved Jul. 3, 2011, from http://library.princeton.edu/services/trace.php. Providence University Lucking Library. Book drop. Retrieved Jul. 13, 2011, from http://www.lib.pu.edu.tw/english/service/cir/bookdrop.php. Speak Languages! (2554). วลี (กลุ่มคําภาษาอังกฤษ) สืบค้ นเมื่อ 15 ส.ค. 2554, จาก http://www.speakenglish.co.uk/phrases/basic_phrases?lang=th. State Library of Victoria. (2011). Security & lockers. Retrieved Jul. 29, 2011, from http://www.slv.vic.gov.au/visit/access-facilities/security-and-lockers. Talk English บทสนทนาภาษาอังกฤษ. (2553). สืบค้ นเมื่อ 15 ส.ค. 2554, จาก http://talkingeng.blogspot.com. University Malaysia Perlis Library. (2010). Online Public Access Catalog (OPAC). Retrieved Jul. 26, 2011, from http://mylib.unimap.edu.my/index.php/access-services/112-online-public-accesscatalogue-opac.


73 University of California Berkeley Library. (2011). Can I check out unbound journal issues? Retrieved Jul. 27, 2011, from http://www.lib.berkeley.edu/kb/?View=entry&EntryID=42. University of California Berkeley Library. (2010). Where do I return my books? Retrieved Jul. 26, 2011, from http://www.lib.berkeley.edu/kb/?View=entry&EntryID=14. University of Oxford. Taylor Institution Library. (2011). Borrowing. Retrieved Jul. 26, 2011, from http://www.bodleian.ox.ac.uk/taylor/services/borrowing Wardrope, Alma. (2008). Exit gate. Retrieved Jun. 29, 2011, from http://www.flickr.com/photos/almaw/3276066455/. World Maritime University Library. Frenquently asked questions. Retrieved Jun. 29, 2011, from http://catalog.wmu.se/cgi-bin/koha/wmufaq.pl. เก็ทเรี ยลอิงลิช. (2554). English tips. สืบค้ นเมื่อ 16 ส.ค. 2554, จาก http://www.getrealenglish.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=62 จารุวรรณ สินธุโสภณ. (2521). วิทยานุกรมบรรณารักษศาสตร์ . กรุงเทพฯ : สมาคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทย. ชลสิทธิ์. (2553). หอศิลป์แห่ งชาติ. สืบค้ นเมื่อ 23 ส.ค. 2554, จาก http://thailandtravel2010.blogspot.com/2010_01_28_archive.html ติด๊ ตี่. (2550). Engllish for librarian (1). สืบค้ นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2554, จาก http://thailibrarian.blogspot.com/2007/06/borrowing-books.html. ติด๊ ตี่. (2550). Engllish for librarian (2). สืบค้ นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2554, จาก http://thailibrarian.blogspot.com/2007/06/english-for-librarians-2.html. ทักษิณา สวนานนท์. (2519). มาพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ. กรุงเทพฯ : แพร่พทิ ยา. ไทยกู๊ดวิวดอทคอม. (2554). ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (ฉบับปรับปรุง). สืบค้ นเมื่อ 15 ส.ค. 2554, จาก http://www.thaigoodview.com/node/17332. นิจ ทองโสภิต. (2527). สนทนาภาษาอังกฤษ : พร้ อมด้ วยคําแปลเป็ นภาษาไทยและคําอธิบาย. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. บิก๊ ส์, แอนดรูว์. (2552). Heng heng heng ขายของให้ ฝรั่ง. สมุทรปราการ : ครูช้าง. วราลี สิทธิจินดาวงศ์, จารุรักษ์ กิตติสริ ิ พนั ธุ์ และ แสงระวี ทองดี. (2547). พูดอังกฤษเป็ นเร็ว. กรุงเทพฯ : เอ็มไอ เอส ซอฟท์เทค. สรายุทธ. (2552 ). ข้ อแตกต่ างระหว่ าง “thesis” และ “dissertation”. สืบค้ นเมื่อ 2 ส.ค. 2554, จาก http://yuthxx.multiply.com/journal/item/97.

ศัพท์ห้องสมุด (1)  

English

ศัพท์ห้องสมุด (1)  

English

Advertisement