Page 1


My Lady Cute ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ เสอ ื้ ผ ้ำเกำหลี เสอ ื้ ผ ้ำญีป ื้ ผ ้ำ จำหน่ำย เสอ ่ น ุ่ เสอ ่ งกง เสอ ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ พร ้อมสง่ เดรสเกำหลี เสอ ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ กระเป๋ ำ ฮอ ั่ ทุกชน ิ้ นำเข ้ำจำกต่ำงประเทศ 100% แฟชน

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั ติสข ้ Address : เลขที่ 18/2 ถนน สน ุ ตำบล ชำงเผื อก อำเภอ เมือง จังหวัด ี งใหม่ 50300 ประเทศไทย เชย Website : http://www.myladycute.com/ Tel : 086-1975855 E-mail : myladycute@hotmail.com


ร้าน Jaynica ั่ สไตล์เกำหลี สน ิ ค ้ำแฟนคลับ จำหน่ำย จัดสง่ กระเป๋ ำ แฟชน เกำหลี

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ LineID: JaynicaShop Website : www.jaynica.com email: jaynika.c4@gmail.com Tel : 091-284-1124 เวลำ 09.00-22.00น.


ร้านพิก ๊ กะซวิ ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ รองเท ้ำ กระเป๋ ำ เป็ นสน ิ ค ้ำนำเข ้ำเอง ไม่ผำ่ นคน จำหน่ำย เสอ ิ ค ้ำเริม กลำง ไม่แปลกเลยทีร่ ำคำร ้ำนเรำถูกทีส ่ ด ุ ค่ะ รำคำสน ่ ต ้นเพียง 150 B เท่ำนัน ้

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั ติธรรม ต.ชำงเผื ้ ี งใหม่, Chiang Mai, Thailand ทีอ ่ ยู่ 13 สน อก อ.เมือง จ.เชย ี งใหม่จ๊ะ มำจำกวงเวียนห ้ำแยก 50300 ร ้ำนอยูแ ่ ถวๆวำยเอ็มซเี อสันติธรรมเชย ั ติธรรม เข ้ำมำทำงซอยวำยเอ็มซเี อ หัวมุมปำกซอยจะมำร ้ำนโอโซนเน็ ต และ สน ั ไชน์ ร ้ำนขำยยำ ให ้เข ้ำซอยมำประมำณ 50 เมตร ร ้ำนจะอยูข ่ วำมือค่ะ เยือ ้ งๆกับซน ้ ์ (จะเห็ นซันไชน์เฮำส ้ ก ์ อ เฮำส ่ น) facebook : www.facebook.com/PigGaSealFashionShop.Chiangmai Tel : 087-7250756 E-mail : crazy_bebe_99@hotmail.com ร ้ำนเปิ ดทุกวัน จันทร์-เสำร์ เวลำ 9.00-19.00 น. และ วันอำทิตย์ 12.00-19.00 น.


ร้าน itemfashion ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ รำคำถูกทีส ขำยสง่ เสอ ่ ด ุ ในไทย ถูกกว่ำประตูน้ำ แพลตตินั่ม ื้ และชว่ ยประหยัดเวลำและค่ำเดินทำงของลูกค ้ำในกำรมำเลือซอ ั่ เกำหลี รำคำสง่ รำคำถูก*** ***ทำงเรำเน ้นขำยแฟชน

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : www.itemfashion.com email: temfashion@hotmail.com Tel : 089-1440166,085-2293711


ร้าน Nancy Shop ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ ประตูน้ำ ขำยสง่ เสอ ื้ ผ ้ำ แฟชน ั่ ร ้ำนขำยปลีก-สง่ เสอ ื้ เดรส จั๊มสูท กระโปรง กำงเกง แฟชน ั่ รำคำถูก เสอ

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ facebook : www.facebook.com/nancynancyshop Tel : 085-4255718 Website : http://www.nancyfashionshop.com/ E-mail : darawan_huahin@hotmail.com


ร้าน momookfashion ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ รำคำถูก ชุดทำงำนรำคำถูก เสอ ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ ปลีกสง่ เสอ รำคำ 69 บำท เดรส แซก ชุดทำงำนรำคำถูก

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.momookfashion.com/ email: momookfashion@hotmail.co.th Tel: 0840423589


ร้านไอเดียร์ ื้ ยืดรำคำปลีก-สง่ ปั ก-สกรีน จำหน่ำยเสอ ื้ ยืด โปโลของเด็กและผู ้ใหญ่ กระเป๋ ำผ ้ำ พร ้อม รับผลิตและจำหน่ำยเสอ ปั ก-สกรีน ครบวงจร งำนเนีย ้ บ กำรันตีเลย

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Facebook : www.facebook.com/IDearShirt Tel : 093-2930817 ,082-3902223 , 086-9180588 E-mail : idear2211@gmail.com


ร้าน ENJOYSHOPP ื้ ผ ้ำฝ้ ำย เสอ ื้ ผ ้ำพืน ื้ ผ ้ำล ้ำนนำ เสอ ื้ ผ ้ำเด็ก รองเท ้ำ ขำยสง่ เสอ ้ เมือง เสอ ปลอกหมอน กระเป๋ ำ กำงเกง กระโปรง รำคำถูก

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.enjoyshopp.com email: enjoyshopp@hotmail Tel: 083-4725916 และ 089-5595371


ร้าน NB fashion ื้ ยืดรำคำปลีก-สง่ ปั ก-สกรีน จำหน่ำยเสอ ื้ ยืด โปโลของเด็กและผู ้ใหญ่ กระเป๋ ำผ ้ำ พร ้อม รับผลิตและจำหน่ำยเสอ ปั ก-สกรีน ครบวงจร งำนเนีย ้ บ กำรันตีเลย

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.nbfashion.net Tel : 081-5942133 ( คุณศ ิ ) Fax : 053-351273 Email : nb-fashion@hotmail.com สำมำรถติดต่อทำงมือถือ 10.00 - 24.00 ทุกวัน


ร้าน Shophizo ั่ แนวๆ โดนๆ ชำย-หญิง ไม่วำ่ จะเป็ น เสอ ื้ กำงเกง จำหน่ำยแฟชน กระเป๋ ำ รองเท ้ำ แว่นตำ หมวก ผ ้ำพันคอ ื เข็มขัด ชุดนอน ชุดชนใน ั้ ิ้ นำฬกำ ชุดคุร่ ัก ชุดครอบครัว งำนสวยทุกชน คุณภำพดี สมรำคำ

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.shophizo.com/ email: shophizo2013@gmail.com Tel: 084-4992382


ร้าน S&A การ์เม้นท์ ื้ โปโล และ เสอ ื้ ยืด, เสอ ื้ พนักงำน, เสอ ื้ โปโลกีฬำส ี , รับผลิตสงั่ ทำ, เสอ ื้ ยืด ,เสอ ื้ โปโลพนักงำนบริษัท, ถุงผ ้ำลดโลกร ้อน, ถุงผ ้ำดิบ, เสอ ี ้ำให ้ท่ำนเลือกหลำกหลำย ถุงสปั นบอนด์เนือ ้ ผ ้ำ และสผ

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.seksanpremuim.com Tel : 084-6994296 ( คุณเสกสรร ) Line ID: Thanakritsathit Email : seksathit@yahoo.co.th


ร้าน เป๋าคิดส ์ ื้ ผ ้ำเด็ก ขำยสง่ ยกแพค เสอ ื้ ผ ้ำเด็ก ขำยสง่ เสอ ของใช ้ ของเล่น หมวก รองเท ้ำ กระเป๋ ำ ชุดว่ำยน้ำ สระว่ำยน้ำ อุปกรณ์ ิ ค ้ำเด็กอืน ว่ำยน้ำ ตุก ๊ ตำ และสน ่ ๆอีกมำกมำย ฯลฯ

ั่ เกำหลี ญีป ่ งกง รำคำถูก คุณภำพดี นำเข ้ำเองจำกโรงงำน แฟชน ่ น ุ่ ฮอ ั ้ นำ ผู ้ผลิตชน

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : หมูบ ่ ้ำน ร ้อยพฤกษำ เลขที่ 222/129 หมู่ 5 ตำบล นครปฐม อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000 Website : http://www.baokid.com email: baobaokid@hotmail.com Tel : 081-986-8667 เวลำ 9:00-17:00น. (หยุดวันอำทิตย์)


่ ร้าน Fashion DD ค้าสง ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ เสอ ื้ กล ้ำม เสอ ื้ ยืด สน ิ ค ้ำหลำยแบบมีให ้เลือกครบครัน เสอ

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั ทรำย Address : เลขที่ 358/7 หมู3 ่ ถนนสันทรำยสำยเก่ำ สันทรำยน ้อย สน ี งใหม่ 50210 เชย Website : http://www.fashiondd.com Tel : 081-5942133 ( คุณศ ิ ) Email : Fashiondd@windowslive.com


ร้าน ร้านนาเนียร์ ื้ ยืดรำคำสง่ จำกโรงงำน จำหน่ำยเสอ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่-ลำปำง ต.ฟ้ ำฮำ่ ม อ.เมือง จ.เชย ี งใหม่ Address : 368/2 ถ.เชย Facebook : www.facebook.com/nania.tshirt Email : ppsgroups@gmail.com Tel : 089-757-7476 , 0-5324-0210


ร้าน dressuphouse ิ ค ้ำนำเข ้ำ เสอ ื้ ผ ้ำแฟชั่น เสอ ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ รำคำถูก จำหน่ำยสน ื้ ผ ้ำเกำหลี เดรส แซก ชุดปำร์ต ี้ ชุดรำตรี ชุดทำงำน เสอ ื้ แฟชน ั่ เสอ ื้ หนำว เสอ ื้ โค ้ท กำงเกง กระโปรง ชุดลำลอง เสอ ั่ กระเป๋ ำแฟชน ั่ เข็มขัด แบบสวยทันสมัย แฟชน ื้ ผ ้ำคนอ ้วน มีทงั ้ พร ้อมสง่ และ pre-order และจำหน่ำยเสอ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 192/191 กุลพันธ์วล ิ โครงกำร 6 หมู่ 4 ตำบลแม่เหียะ ี งใหม่-หำงดง อำเภอเมือง เชย ี งใหม่ ถนนเชย Website : http://www.dressuphouse.net Tel : 08-4043-4505 Line ID : dressuphouse Facebook Fanpage : www.facebook.com/dressuphouse.net Email : dressuphouse.net@gmail.com


ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่

ร้าน Giftshopnarak ้ ต่ำงหู สร ้อย กำไร กิ๊ ฟ โบว์ ทีค ขำยสง่ กิ๊ ฟชอป ่ ำดผม ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 41/478 บำงกระสอ เมือง นนทบุร ี 11000 Facebook : www.facebook.com/nania.tshirt Website : http://www.giftshopnarak.com Email : giftshopnarak55@gmail.com Tel : 08-6568-5909


ร้าน dressuphouse ิ ค ้ำกิ๊ ฟช็อป ( giftshop ) น่ำรักน่ำใช ้ หลำกหลำย จำหน่ำยสน อำทิ เครือ ่ งเขียน ,สมุด ,กระเป๋ ำ , เคสมือถือ , ตุก ๊ ตำ , ้ ้ เครือ ่ งประดับ, ของใชในบ ้ำน , ของใชประดั บตกแต่ง ,ของใช ้ ไอเดียแปลก ไม่ซ้ำใคร ซงึ่ ทำงร ้ำนจำหน่ำยทัง้ ปลีกและ ื้ สน ิ ค ้ำพรีเมีย สง่ นอกจำกนีท ้ ำงร ้ำนยังรับจัดหำและสั่งซอ ่ ม, ของทีร่ ะลึก จำนวนมำก ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 22/94 หมูบ ่ ้ำนสริ ศ ิ ำ15 ถ.สุขม ุ วิท ม.6 ต.บ ้ำนฉำง อ.บ ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130 Website : http://www.giftshop108.com/ Tel : 085-139-2889 ทุกวันตัง้ แต่ 8.30-18.00 น. Facebook Fanpage : www.facebook.com/dressuphouse.net Email : giftshop108@hotmail.com


ร้าน Pao Pao Super Shop ิ ฯลฯ ทุกอย่ำง จำหน่ำยกิ๊ ฟชอป เครือ ่ งเขียน เครือ ่ งครัว นำฬกำ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่, 50100 Address : 109 หมูท ่ ี่ 10 ต.ป่ ำแดด อ.เมือง จ.เชย Facebook : www.facebook.com/pages/หจกเป่ ำเปำ/501913186496132 Website : http://www.paopao8888.com Email : paopao888@hotmail.com Tel : 053-273815-7,085-6942200,085-6940220


ร้าน dressuphouse ี งใหม่ จำหน่ำยหมวกกันน็ อค หลำกรุน ร ้ำนนัมเบอร์วันเชย ่ หลำยยีห ่ ้อ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่ 50100 เชย ี งใหม่ 50100 Address : 137/1 ถ.ศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชย Website : http://www.helmet2home.com Tel : 0894474467, 053280840 Facebook: www.facebook.com/helmet2home


ร้าน Miss Vivienne ิ ค ้ำพรีออเดอร์ สน ิ ค ้ำแบบเหมือนแบรน ZARA เรำจำหน่ำยสน ิ ค ้ำเลียนแบบ MNG Forever21 HM etc ZARA MNG เป็ นสน เกือบทัง้ หมด หำกเป็ นของแท ้ ทำงร ้ำนจะเขียนแจ ้งไว ้ สว่ น Forever21 HM เกือบ 90 % ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Facebook : www.facebook.com/msvivienne Website : www.ms-vv.com Email : order@ms-vv.com Tel : 09-1698-6433 LINE : ms-vv M: 0916986433


ร้าน Saisby Shoes ั่ ผู ้หญิงมีทงั ้ ปลีก และสง่ จำหน่ำยรองเท ้ำแฟชน ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.saisbyshoes.com Tel : 08-8841-8415 Fax : 02-644-8088 Facebook : www.facebook.com/pages/SaiSby-Shoes/165013416854796 Email : contact@saisbyshoes.com


้ ปปิ้ งพาย ร้านชอ ิ ค ้ำ ปลีก-สง่ รำคำเบำๆ มีทงั ้ Pre-Order และสน ิ ค ้ำ จำหน่ำยสน ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ ชุดทำงำน เดรสสัน ้ เดรสยำว กำงเกง พร ้อมสง่ เสอ ิ ค ้ำจิปำถะ และ กระโปรง กระเป๋ ำ รองเท ้ำ เข็มขัด เคสมือถือ สน ิ ค ้ำตำมเทรนใหม่ๆ สน ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั ้ 11 เลขที่ 723/422 ซอย Address : อำคำร จรัลคอนโดมิเนียน ห ้อง 905 ชน จรัญสนิทวงค์ 53 ถนน จรัญสนิทวงค์ แขวง บำงบำหรุ เขต บำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 10700 ประเทศ ไทย Facebook : www.facebook.com/shoppingpi Website : www.shoppingpi.com Email : shoppingpi77@gmail.com Tel : 0813921132


ร้าน Miss Nanda ิ ค ้ำพร ้อมสง่ สน ิ ค ้ำแบบเหมือนแบรน ZARA MNG เรำจำหน่ำยสน ิ ค ้ำเลียนแบบเกือบ Forever21 HM etc ZARA MNG เป็ นสน ทัง้ หมด หำกเป็ นของแท ้ ทำงร ้ำนจะเขียนแจ ้งไว ้ สว่ น Forever21 HM เกือบ 90 %

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Facebook : www.facebook.com/msvivienne Website : http://www.missnanda.com/ Email : order@ms-vv.com Tel : 09-1698-6433 LINE : ms-vv M: 0916986433


่ ของทีร่ ะลึก สน ิ ค้าแฮนเมค ร้านขายสง ิ ค ้ำแฮนเมคจำกเชย ี งใหม่ ทัง้ ขำยสง่ และขำยปลีก สน ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Facebook : https://www.facebook.com/handmadebykaimook Tel : 092-0749782


ร้านตะว ันลานนา ขำยปลีก ขำยสง่ หัตถกรรมงำนไม ้ ตุก ๊ ตำไม ้ ไม ้แกะสลัก ของใช ้ และของแต่งบ ้ำน โรงแรม รีสอร์ท สปำ เฟอร์นเิ จอร์ไม ้สัก-ไม ้ ี งใหม่ เนือ ้ แข็ง สไตล์ลำนนำ ไทย จีน ยุโรป งำนไม ้เชย ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.tawanlanna.com/ Tel : 08-0132-8702 Facebook : www.facebook.com/tawanlanna Email : tawanlanna2011@hotmail.com Line : tobcm


ร้านกนกพ ันธ์ ิ ค ้ำพืน ี งใหม่ แต ้ ๆ 100% ขำยสง่ สน ้ เมืองเชย ิ ค ้ำเรำมีมำกมำยหลำกหลำยชนิด ทัง้ งำนประดิษฐ์โคมไฟ สน ดอกผ ้ำใยบัว งำนไม ้ กำไลไม ้มะม่วง กระเป๋ ำผ ้ำแม ้ว ย่ำม โคม ิ ค ้ำทีค ไฟ ไฟสำยประดับ ฯลฯ สน ่ ุณต ้องกำร ทีถ ่ นนคนเดิน ี งใหม่ ขำยสง่ รำคำถูก ๆ เชย ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.flowerlightvase.com/ Email : Kanokwan_ple30@hotmail.com Tel : คุณเปิ้ ล 087-1820079(12call), 083-4743151(ทรู)


ร้าน Pagadai ิ ค ้ำเด็ก ทีเ่ รำออกแบบ ร ้ำน Pagadai (ผ ้ำกะด ้ำย) จำหน่ำยสน ิ ค ้ำสว่ น และผลิตเอง โดยทีมงำนทีม ่ ป ี ระสบกำรณ์กว่ำ 25 ปี สน ั่ ซงึ่ แต่ละคอลเล็คชน ั่ มีคอน ใหญ่ถก ู ออกแบบเป็ นคอลเล็คชน ิ ค ้ำของทำงร ้ำน ยังเป็ นสน ิ ค ้ำ เซ็ปต์แตกต่ำงกันไป นอกจำกนีส ้ น ิ ธิท ิ ทำงปั ญญำอย่ำง ลิขสท ์ ไี่ ด ้จดทะเบียนไว ้กับกรมทรัพย์สน ถูกต ้องตำมกฎหมำยอีกด ้วย ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.pagadai.com Tel : 090-013-5149 Line : worrasuda Facebook : http://www.facebook.com/pagadai Email : pagadai@hotmail.com


ร้านImindy Shop ั่ ทุกชนิด ดีไซน์หรูหรำ รำคำถูกพร ้อม ขำยสง่ กระเป๋ ำแฟชน บริกำรสง่ ฟรี ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://www.กระเป๋ ำขำยสง่ .com Email : imindyshop@gmail.com Tel : 08-7760-7333 Facebook : http://www.facebook.com/imindyshop


ี งใหม่ ร้าน Indigoskin สาขาเชย ื้ กระเป๋ ำทีท ร ้ำนจำหน่ำย กำงเกง เสอ ่ ำจำกผ ้ำยีนส ์ ื่ แบร์น Indigo ในชอ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : ตัง้ อยูท ่ โี่ ครงกำร Kantary Terrace ถนนนิมมำนต์ ซอย 12 Tel : 0801530321 Facebook : http://www.facebook.com/pagadai Website : http://www.indigoskinjeans.com


ร้าน Thiwa-shop ิ ค ้ำแบบพรีออเดอร์ในระยะเวลำสัน ้ ๆ เพือ เป็ นผู ้ขำยสน ่ ให ้เกิด ิ ค ้ำและเพือ ิ ค ้ำทีร่ วด ควำมแม่นยำในกำรสง่ สน ่ ให ้ลูกค ้ำได ้รับสน เร็วมำกขึน ้ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Email : thiwa-shoponline@hotmail.co.th Facebook : https://www.facebook.com/pages/ThiwaShop/425623887584462


ร้าน ร้านเฌอแตม ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ และเครือ จำหน่ำยเสอ ่ งสำอำงค์รำคำถูก ในรำคำปลีกและสง่ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั ติสข ี งใหม่ ประเทศไทย 50300 Address : ถนนสน ุ เชย Tel : 094 616 5649 Line : tamspm Facebook : http://www.facebook.com/jetaime999 Email tam_999@yahoo.com


ร้าน Dope It by 8ttc - CNX ์ น ั ้ นำ รวมทัง้ กระเป๋ ำ รองเท ้ำ จำหน่ำยแบร์นกำงเกงยีนสช เข็มขัด กระเป๋ ำตังค์ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่ มุง่ หน ้ำไปทำงดอยสุ Address : โครงกำร The Harbour ถ.ห ้วยแก ้ว เชย เทพ Open :: 13:00 - 22:00 Email : imindyshop@gmail.com Tel : 0885479418,0846099072,0870898244 Facebook : https://www.facebook.com/DopeItjeans


ร้าน o.b.fashion ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ ชุดเดรสน่ำรักๆ ชุดทำงำนจำกญีป ี งใหม่ ) เสอ ่ น ุ่ ( เชย ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : ร ้ำนอยูห ่ น ้ำตลำดสดรวมโชค Website http://obfashion.flashhp.net Tel : 086-6708794 082-1880813 Facebook : www.facebook.com/o.b.fashionchiangmai/info


ร้าน 99bathshop ื้ ผ ้ำแฟชน ั่ รำคำถูก ปลีก-สง่ รำคำเริม ขำยเสอ ่ ต ้น 29-99 บำท ั่ ช็อป ขำยสง่ เดรสแฟชน ั่ รำคำถูก 99bathShop สบำยแฟชน ื้ ผ ้ำรำคำถูก เดรสแฟชน ั่ รำคำถูก ไม ้แขวน ขำยสง่ ถูก ขำยสง่ เสอ กว่ำประตูน้ ำ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : http://99bathshop.lnwshop.com/ Email : webdd-shopping@hotmail.co.th Tel : 087-462-2344


ร้าน Dress And Tog - เดรส แอนด์ ทอก ื้ ผ ้ำหลำกหลำยสไตล์ ไม่ ร ้ำน DRESS AND TOG จำหน่ำยเสอ ื้ สมัยใหม่ ว่ำจะเป็ นสไตล์วน ิ เทจ vintage หรือเสอ ื้ ผ ้ำทุกแบบ ชุดเดรส dress ชุดแซค จั๊มสูท jumpsuit สูท มีเสอ ่ ำงำน สูทลำลอง T-SHIRT กระโปรงพลีท กระโปรงจีบ ใสท กระโปรงบำน ชุดทำงำน ชุดไปเทีย ่ ว ชุดไปงำนแต่งงำน หรือ ื้ ผ ้ำแล ้วเรำยังจำหน่ำย กระเป๋ ำ ชุดเพือ ่ นเจ ้ำสำว นอกจำกเสอ และ Accessories อืน ่ ๆอีกมำกมำย ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 089 695 9599 Website : http://dressandtog.lnwshop.com/ Email : dressandtog@gmail.com


ี วล กระเป๋าผ้าฝ้าย บ่อสร้างบาซาร์ ร้าน ป้าสน ิ ค ้ำ จำหน่ำย กระเป๋ ำผ ้ำฝ้ ำย ผลิตภัณฑ์จำกผ ้ำฝ้ ำย สน ี งใหม่ กระเป๋ ำ กระเป๋ ำผ ้ำ ขำยกระเป๋ ำ ขำยสง่ พืน ้ เมืองเชย กระเป๋ ำ ย่ำมมัด พวงกุญแจผ ้ำ กระเป๋ ำโทรศัพท์ กระเป๋ ำสตำงค์ กระเป๋ ำย่ำม กระเป๋ ำผ ้ำต่อ กระเป๋ ำผ ้ำไหม กระเป๋ ำพำสปอร์ต กระเป๋ ำสะพำย กระเป๋ ำถือ ย่ำม พวงกุญแจ ไม ้คั่น ฯลฯ ติดต่อ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั กำแพง จ.เชย ี งใหม่ 50130 Address : เลขที่ 230/12 หมู่ 3 ต.ต ้นเปำ อ.สน Email : rutthasarth@hotmail.com Tel : 053-386520 , 084-1236705 Line ID:pasrinuan Facebook : https://www.facebook.com/DopeItjeans Website : http://www.srinuan.ngaidai.com/


ร้าน Dress And Tog - เดรส แอนด์ ทอก ื้ กีฬำฟุตบอลทุกแบรนต์ในรำคำทีส จำหน่ำย เสอ ่ ด ุ ถูก มีทก ุ แบรนด์ดัง และอืน ่ ๆมำกมำย ด ้วยรำคำทีส ่ ด ุ ถูก หำกสนใจ ื้ ก็สำมำรถสั่งได ้ครับ ยีห ่ ้ออืน ่ ๆหรือแม ้กระทัง้ งำนพิมพ์ลำยเสอ ื้ ทุกแบรนทีร่ ับรองว่ำถูกกว่ำรำคำท ้องตลำดเมือ สนใจสั่งเสอ ่ สั่ง ี งใหม่ รับของทีร่ ้ำนได ้เลย ไม่วำ่ จะเป็ นตัวหรือเป็ นทีมเชย ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 090-0501896,089-8352585, 082-9251387 088-2616675 Website: http://www.epopclub.com/forum.php?mod= viewthread&tid=3768


ร้าน เลดีเ้ ลิฟ ิ ค ้ำ จำหน่ำย กระเป๋ ำผ ้ำฝ้ ำย ผลิตภัณฑ์จำกผ ้ำฝ้ ำย สน ี งใหม่ กระเป๋ ำ กระเป๋ ำผ ้ำ ขำยกระเป๋ ำ ขำยสง่ พืน ้ เมืองเชย กระเป๋ ำ ย่ำมมัด พวงกุญแจผ ้ำ กระเป๋ ำโทรศัพท์ กระเป๋ ำสตำงค์ กระเป๋ ำย่ำม กระเป๋ ำผ ้ำต่อ กระเป๋ ำผ ้ำไหม กระเป๋ ำพำสปอร์ต กระเป๋ ำสะพำย กระเป๋ ำถือ ย่ำม พวงกุญแจ ไม ้คั่น ฯลฯ ติดต่อ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ั ้ 1 หมูบ ี งใหม่-ฝำง ตำบล สน ั Address ชน ่ ้ำน สองแคว เลขที่ 112 หมู่ 7 ถนน เชย ี งใหม่ 50110 ประเทศ ไทย ทรำย อำเภอ ฝำง จังหวัด เชย Email : iran-ivy@hoymail.com Tel : 0860531140 Line : adylove-nam001 Facebook : https://www.facebook.com/RanLediLeif Website : http://lady-love.lnwshop.com/


ร้าน ColorMix Bags Shop ั่ นำเข ้ำ กระเป๋ ำแฟชน ++รำคำถูกพิเศษ คุณภำพดี คัดงำนเกรดบน ยิงตรงจำก ิ ภำยใน 3 วัน โรงงำน ++มีกำรรับประกันคุณภำพเรือ ่ งซป ิ เสย ี อะไหล่ หลุด เปลืย ++ซป ่ นใบใหม่ทันที ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 0849999316/0849999613/052002299 Line ID: kissmejoop Website : http://www.colormixbagshop.com/ Email : colormix2012@hotmail.com Facebook : www.facebook.com/colormixchiangmai


ร้าน Piger Works ์ บร์นของพิกเกอร์ เวอร์คส ออกแบบ จำหน่ำยกำงเกงยีนสแ และผลิตอย่ำงปรำณีตในโรงงำนเองทัง้ หมด เริม ่ ตัง้ แต่ ออกแบบรูปทรง,ตัดผ ้ำจนถึงขัน ้ ตอนกำรตัดเย็บ,ตอก กระดุม และกำรตรวจสอบคุณภำพ และมำตรฐำน กำรตัดเย็บ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : จริงใจ มำร์เก็ต ห ้อง A-08 Facebook : https://www.facebook.com/pigerworksdenim Website : http://www.pigerworks.com/ Tel : 085-369-1444


ร้าน fashion intrends ั่ นำเข ้ำ กระเป๋ ำแฟชน ++รำคำถูกพิเศษ คุณภำพดี คัดงำนเกรดบน ยิงตรงจำก ิ ภำยใน 3 วัน โรงงำน ++มีกำรรับประกันคุณภำพเรือ ่ งซป ิ เสย ี อะไหล่ หลุด เปลืย ++ซป ่ นใบใหม่ทันที ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : ลองเรสซเิ ดนซ ์ 331 หมู่ 5 บ ้ำนทุง่ หมืน ่ น ้อย ซอย 1 ต.หนองหำร อ. ั ทรำย จเชย ี งใหม่ 50290 สน Tel : 053-499125, 089-2634384 , 084-1752396 Website : http://www.fashionintrends.com/ Email : fashionintrends@windowslive.com


ร้าน อุดมโชค กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด ้ กระเป๋ ำผ ้ำแฮนด์เมดสวยๆ เก๋ ๆ ก็แวะมำเลือกชอปเลื อกชม กันได ้ทีร่ ้ำน "อุดมโชค กระเป๋ ำผ ้ำแฮนด์เมด" นะคะ รับรองว่ำมี กระเป๋ ำผ ้ำหลำกหลำยแบบหลำกหลำยลวดลำยให ้เพือ ่ น ๆ ได ้ ่ กระเป๋ ำสะพำย กระเป๋ ำใสเ่ หรียญ กระเป๋ ำ เลือกกันค่ะ เชน เครือ ่ งสำอำง มีทงั ้ ใบเล็กใบใหญ่ รวมไปถึงกระเป๋ ำใสโ่ น๊ตบุ๊ ่ วงกุญแจเก๋ ๆ ก็ม ี คลำยสวย ๆ ทีใ่ สพ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : ถนนคนเดินท่ำแพ โซน 6 (หน ้ำวัดพระสงิ ห์) Website : http://www.guidechiangmai.net/walkingstreetdetail.php?id=1291530084515 Email : patcharin_035@hotmail.com Tel : 086-5873536


ร้าน C.M. SPORT ื้ ผ ้ำกีฬำฟุตบอลเกรด AAA ทุกสโมสร รำคำถูก จำหน่ำยเสอ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 0917629497 Email : roony.man-u@hotmail.com


ร้าน esy2shop ื้ ผ ้ำ เสอ ื้ ผ ้ำมือสอง มือหนึง่ รองเท ้ำ Fashion เสอ ื้ ร ้ำนขำยเสอ ั่ แฟชน ั่ เกำหลี ร ้ำนเสอ ื้ ผ ้ำ ออนไลน์ เครือ แฟชน ่ งประดับ เครือ ่ ง แต่งกำย สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 14/1 ม.3 ต.คลองน้ ำเค็ม อ.แหลมสงิ ห์ Website : http://www.esy2shop.com Tel : 081-1579696


ร้าน Mommate ื้ ผ ้ำเด็ก งำนเสอ ื้ ผ ้ำตัดเย็บฝี มอ ื้ ผ ้ำเด็ก ขำยสง่ เสอ ื ดี ผ ้ำดี เสอ ขำยสง่ รำคำถูกในจำนวนไม่มำก เหมำะสำหรับนำไปขำยต่อ สำมำรถบวกเพิม ่ ได ้กำไรงำม ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : เลขที่ 51/4 หมูบ ่ ้ำนรุง่ กิจแกรนด์วส ิ ต ้ำ ถ.หทัยรำษฎร์ แขวง/เขต มีนบุร ี กทม. 10510 Tel : 087-810-3699, 085-0034639, 02 1813358-9 Website : http://www.mommate.com/ Email : pooridan@gmail.com


ร้าน HelloMyGirls ั่ สไตล์เกำหลี ปลีก-สง่ เครือ ่ งประดับแฟชน คุณภำพดี รำคำไม่แพง สง่ ของไว สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Email : hello-my-girls@hotmail.com Tel : 0824897784 Facebook : https://www.facebook.com/DopeItjeans Website : http://www.hellomygirls.com


ร้าน Mommate ขำยสง่ เครือ ่ งประดับรำคำโรงงำนถูกๆ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 081-5559-831 Website : http://www.weloveearring.com/?gclid=CN268uvGyLw CFUtV4godkAEA2A Email : weloveearring@hotmail.com


ร้าน HelloMyGirls ั่ สไตล์เกำหลี ปลีก-สง่ เครือ ่ งประดับแฟชน คุณภำพดี รำคำไม่แพง สง่ ของไว สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : New Petchaburi Rd. Bangkok, Thailand 10310 Email : sale@guruwan.com Tel : 091 072 8698 Facebook : https://www.facebook.com/GuruWan Website : http://www.guruwan.com/


ร้าน Kizenya ขายส่ง เครื่ องประดับ แหวน กาไลข้อมือ สร้อยข้อมือ สร้อยคอ นาฬิกาสร้อยคอ สิ นค้าแนววิน เทจ สิ นค้าแฟชัน่ สิ นค้าเกาหลี สิ นค้าญี่ปุ่น ขายส่งเครื่ องประดับไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปสาเพ็ง ทาง ร้านจะคัดสิ นค้าที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกท่าน สามารถนาไปขายต่อกาไรเกินเท่าตัว ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 085-1108053 Line : 08-5110-8053 Website : http://www.kizenya.com/ Email : kizenya@hotmail.com


ร้าน HelloMyGirls ั่ สไตล์เกำหลี ปลีก-สง่ เครือ ่ งประดับแฟชน คุณภำพดี รำคำไม่แพง สง่ ของไว สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : เลขที่ 2 ซ.5 ซอย พัฒนำกำร 28 ถนน พัฒนำกำร ตำบล สวนหลวง อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กทม. 10250 ประเทศ ไทย Email : dressupchic@hotmail.com Tel : 081-2343330 (Lyn) Website : http://www.dressupchic.com/


ร้าน BerryBebe ิ ค ้ำประเภทเครือ ิ ค ้ำสว่ นมำก จำหน่ำยสน ่ งสำอำงในรำคำสง่ สน ิ ค ้ำทุก ผลิตในต่ำงประเทศ ได ้แก่ ญีป ่ น ุ่ เกำหลี และ ใต ้หวัน สน ตัวทีว่ ำงจำหน่ำยภำยในเว็บไซต์ เบอร์รเี่ บเบ ้ เป็ นของแท ้ ทัง้ หมด มีสติกเกอร์รับประกันจำกทำงเว็บไซต์ www.BerryBebe.Net ชนิด holographic 3D ซงึ่ ยำกต่อกำร ื้ สน ิ ค ้ำ กับทำงเว็บไซต์เบอร์ ลอกเลียนแบบ ลูกค ้ำทีท ่ ำกำรสั่งซอ รีเ่ บเบ ้ ดอทเน็ ต ไปจำหน่ำยต่อ สำมำรถมั่นใจได ้ 100% ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 089-0320329 Line : rockkiieechon Website : www.berrybebe.net Email : pooridan@gmail.com facebook : www.facebook.com/berrybebeshop


ิ้ 20บาท เชย ี งใหม่ ร้าน เครือ ่ งสาอางทุกชน จำหน่ำยเครือ ่ งสำอำงในรำคำสง่ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : อยูใ่ นโครงกำร7ยอดพลำซำ่ ห ้องA3ถึงA6) (เข ้ำซอยสุกโี้ คคำเก่ำ ี งใหม่ 50300 ** ติด คอนโด ทรัมส1 ์ ถ.เจ็ดยอด-ชำ่ งเคีย ่ น อ.เมือง จ.เชย หลังภูฟ้ำเพลส Tel : 08-4949-9061 หนูเต ้ง Line: nutengbarbie Facebook : https://www.facebook.com/Cosmetic20baht


ี งใหม่บวิ ตี้ ร้านเชย จำหน่ำยเครือ ่ งสำอำงค์ ปลีก - สง่ ิ้ รับประกันของแท ้ทุกชน ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ้ ี งใหม่, ไทย 50300 29/83 ม.2 ต.ชำงเผื อก อ.เมือง จ.เชย Tel : 0801234604 คุณเดียร์ Line : deartata ี งใหม่บวิ ตี-้ ยินดีต ้อนรับจ ้ำ/ facebook : www.facebook.com/pages/เชย 234808709886493 Address :


ร้าน beauty2day ิ้ 20บำท เชย ี งใหม่ จำหน่ำย ร ้ำน เครือ ่ งสำอำงทุกชน ิ ค ้ำก็ เครือ ่ งสำอำงขำยสง่ ขำยปลีก ซงึ่ รำคำถูกมำกๆ และสน ิ ค ้ำคุณภำพจริงใจให ้บริกำร ไม่หลอกลวงลูกค ้ำ เป็ นสน ิ ค ้ำไปขำยต่อได ้รำคำดี และยินดีให ้คำแนะนำท่ำนสำมำรถนำสน ิ ค ้ำเป็ นสน ิ ค ้ำทีข ิ ค ้ำ สน ่ ำยง่ำย ขำยคล่อง ท่ำนจึงไม่ต ้องค ้ำงสน ไว ้ในสต็อกนำน สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 082-3500574,086-3374787 อ ้อย Line: aoy820 Email : wasin_ratchanok@hotmail.com Website : http://www.beauty2day.com/


ร้าน Konvy.com ้ ำ 100,000 คนวำงใจ เครือ ่ งสำอำงในประเทศไทย ผู ้ใชกว่ มำกกว่ำ 200 แบรนด์ เคำท์เตอร์ไม่รับประกัน ยินดีคน ื เงิน 3 เท่ำ สง่ ด่วน EMS ภำยใน 24 ชวั่ โมง ิ ค ้ำภำยใน 14 วัน รับคืนสน ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 086-1942364 086-1887524 Website : http://www.konvy.com Email : www.support@konvy.com


ร้าน Kang beauty lampang จำหน่ำยเครือ ่ งสำอำงทุกยีห ่ ้อทัง้ ปลีกและสง่ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 130-132 ถ.บุญวำทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปำง 52100 Tel : 054-222-022, 089-418-755 Website : http://kang-beauty.com Email : kangbeauty2013@gmail.com facebook : https://www.facebook.com/welovekangbeauty


ร้าน tk-healthyshop ิ ค ้ำประเภทเครือ จำหน่ำยสน ่ งสำอำง และเวชภัณฑ์ยำในรำคำสง่ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Tel : 02 330 9730 Website : http://www.tk-healthyshop.com/ Email : www.pavadee-2528@hotmail.com


ร้าน Beautytopia Shop จำหน่ำยเครือ ่ งสำอำง สกินแคร์ อุปกรณ์เสริมควำมงำม จำก หลำยประเทศทั่วโลก รับประกันของแท ้ 100% สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : รำมอินทรำ26 ท่ำแร ้ง บำงเขน กทม 10230 Website: www.beauty-topia.com Facebook : http://www.facebook.com/beautytopiapage Tel : 091-881-9992 (10.00-22.00) Whatsapp / Line : 091-881-9992

Line ID : beautytopia

IG : beautytopia_usa


ี งใหม่บวิ ตี้ ร้านเชย ขำยสง่ , พร ้อมสง่ เครือ ่ งสำอำงเกำหลีแท ้ เครือ ่ งสำอำงแบรนเนมแท ้ รับประกัน แท ้ ถูก etude skinfood welcos bergamo It'skin thefaceshopPico SKII Kose Lancome clinique Lamar Nars Shiseido NYX MACSleek อืน ่ ๆ อีกเพียบ อำหำรเสริม บำรุงผิวลด ริว้ รอย ไร ้สวิ ผิวขำวใส

ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address :

้ ี งใหม่, ไทย 50300 29/83 ม.2 ต.ชำงเผื อก อ.เมือง จ.เชย Tel : 0944539989 : Website : www.hitbeautygirl.com Email : hitbeautygirl@hotmail.com


ร้าน Beautybyty จำหน่ำยเครือ ่ งสำอำง แบรนด์เนมหลำกหลำยแบนด์ดังให ้คุณ ิ ค ้ำชน ั ้ นำ รับประกันสน ิ ค ้ำ ได ้เลือกสรร เสมือนอยูใ่ นห ้ำงสรรพสน ทุกรำยกำรเป็ นของแท ้ 100% สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 128/23 พหลโยธิน ซ. 2 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ Website: http://www.beautybyty.com Tel : 082-2982-444 Email : ha_ru_ha_ra888@hotmail.com


ร้าน hitbeautygirl ขำยสง่ เครือ ่ งสำอำง จำหน่ำยสง่ ปลีก เครือ ่ งสำอำงค์ เกำหลี ญีป ่ น ุ่ อเมริกำ อังกฤษ เครือ ่ งสำอำงแบรนด์เนมแท ้ 100% M.A.C, Clinique, Estee Lauder, Lancom, Bioderma, Berry M, NYX, It's Skin ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : คลองสำมวำ กรุงเทพฯ Website http://www.mainybeauty.com Tel : 02-945-218-3 , 085-1529-119


ร้าน chocball-beauty ขำยสง่ เครือ ่ งสำอำงค์แบรนด์เนมหลำกหลำยยีห ่ ้อค่ะ ของแท ้จำก เคำเตอร์ ปลอมยินดีคน ื เงิน

สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Website : www.chocball-beauty.com Tel : 087-5136252 น้ ำฝน Email : chocball22@gmail.com Line : fonny_ja


ร้าน ฟาสซโิ น ิ ค ้ำและผลิตภัณฑ์หลำกหลำยประเภททัง้ ยำ จำหน่ำยสน ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เวชสำอำง อุปกรณ์ผู ้ป่ วย และเครือ ่ งมือ ทำงกำรแพทย์ โดยมุง่ เน ้นควำมเป็ นร ้ำนยำมำตรฐำนยุคใหม่ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่ จ.เชย ี งใหม่ 50000 Address : 269/5 ถ.แก ้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชย Website : http://www.fascino.co.th/ Tel : 053-261150-2


ร้าน CMhealth2you ั ้ นำ เชน ่ VISTRA, ร ้ำนค ้ำออนไลน์จำหน่ำยอำหำรเสริมแบรนด์ชน MEGA WE CARE, BLACKMORES สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่ Address : อ.เมือง จ.เชย Website : http://www.cmhealth2you.com/ Tel : 086-911-2883 หรือ 080-671-0568 Facebook : https://www.facebook.com/CMhealth2you


ร้าน ฟาสซโิ น ิ ค ้ำและผลิตภัณฑ์หลำกหลำยประเภททัง้ ยำ จำหน่ำยสน ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร เวชสำอำง อุปกรณ์ผู ้ป่ วย และเครือ ่ งมือ ทำงกำรแพทย์ โดยมุง่ เน ้นควำมเป็ นร ้ำนยำมำตรฐำนยุคใหม่ ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่ จ.เชย ี งใหม่ 50000 Address : 269/5 ถ.แก ้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชย Website : http://www.fascino.co.th/ Tel : 053-261150-2


ร้าน love at first bite ร้านขนมเค้กทีค ่ ณ ุ จะต้องหลงร ักตงแต่ ั้ คาแรกทีท ่ าน ร้าน เค้กอร่อยๆ บรรยากาศ สบาย ๆ สารพ ัด เค้ก , พาย , ื้ เลือกชม ิ กาแฟ ให้เลือกซอ Address : 28 Chiangmai-Lamphun Rd., Soi 1 T.Watgate A.Mueng Chiangmai 50000 E-mail : jerry@loveatfirstbite-cm.com , jerry@loveatfirstbite.co.th Website : http://www.fascino.co.th/ Tel : 081-472-5059 , 053-242-731


่ หมูปิ้งลุงหนาน เชย ี งใหม่ - สูตรนมสดอบเนย ร้าน ขายสง ี งใหม่ (เจ ้ำเก่ำหลังร.ร.ปริน ขำยสง่ หมูปิ้งลุงหนำน เชย ้ )" สูตรหมูปิ้งนมสดอบเนย รับประกันควำมอร่อยขำยมำนำนกว่ำ 20ปี " รับตัวแทนขำย-จำหน่ำยทั่วประเทศ สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : อ.เมือง, Chiang Mai, Thailand 50000 Tel : 084-1736533 Facebook : http://www.facebook.com/MooPingSiam


ร้าน cmkeapmo ่ แคบหมูไร้ม ัน แคบหมูตด ขายสง ิ ม ัน แบบเบบี้ แคบหมู ้ ว่ ั หมูยอ นา้ พริกหนุม กระจก แคบหมูไร้ม ันฝอย ใสอ ่ ี งใหม่ ราคาถูก นา้ พริกตาแดง ของฝากจากโรงงานเชย ่ สาหร ับแม่คา้ ต่างจ ังหว ัด นาไปขายต่อร ับรอง เน้นขายสง กาไร ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : ต.หนองควำย อ.หำงดง Chiang Mai, Thailand 50230 Website : http://www.cmkeapmoo.com Tel : 085 717 7438 Facebook : www.facebook.com/pages/ขำยสง่ -แคบหมูไร ้มัน-แบบกึง่ ี งใหม่/277019452396153 สำเร็ จรูป-เชย E-mail : melovefashion54@yahoo.com


่ หมูปิ้งลุงหนาน เชย ี งใหม่ - สูตรนมสดอบเนย ร้าน ขายสง ขำยสง่ รับผลิตเค๊ก ขำยสง่ ร ้ำนกำแฟ และรับผลิตเค๊กวันเกิดเค๊กเจ ้ำแต่งงำน

สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ้ Address : 58/2 ถ.เทวัญ ต.ชำงเผื อก อ.เมือง Amphoe Muang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand 50100 Tel : 088 268 7788 Facebook : http://www.facebook.com/HunSwyPhiwSiNi7Wan


ร้าน Cuisine de Garden ิ ปะและความเป็น ร้านอาหารเทรนด์ใหม่ทผ ี่ สมผสานศล ธรรมชาติ หล่อหลอมรวมก ันอยูใ่ นจานเดียว ทุกเมนูลว้ น ได้ร ับการร ังสรรค์ขน ึ้ มาใหม่จากความใสใ่ จของเชฟ ั ัสก ับรสชาติแปลกใหม่ ออกมาเป็นอาหารทีใ่ ห้คณ ุ ได้สมผ ไม่เหมือนใคร ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ้ อ ตำม Address : 108 (เลยแยกสะเมิงมำทำงคันคลอง 50 เมตร ลงซอยซำยมื ี งใหม่50230 ป้ ำยร ้ำนมำเลย) หำงดง , หำงดง , เชย Facebook : http://www.facebook.com/cuisinedegarden E-mail : cuisinedegarden@hotmail.com Website : http://www.cuisinedegarden.in.th/ Tel : 081-774 1479


่ เด่นซาลาเปา - เชย ี งใหม่ ร้าน ขายสง ี งใหม่ ขำยสง่ ซำลำเปำในจังหวัดเชย สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : 59 หมู2 ่ ตำบลบ ้ำนหลวง อำเภอจอมทอง, Chiang Mai, Thailand 50160 Tel : 082 906 6922 Facebook : https://www.facebook.com/Yingsalapao Website : http://www.densalapao.com/


ร้าน Cuisine de Garden ร้านขนมทีเ่ น้นเรือ ่ งของความปลอดภ ัยของผูบ ้ ริโภค โดย ี 100 % สดใหม่ทก ขนมทุกๆชนิดปราศจากสารก ันเสย ุ ๆ ว ัน ด้วยความพิถพ ี ถ ิ ันในการทาทุกขนทุ ั้ กตอน ตงแต่ ั้ การ เลือกว ัตถุดบ ิ ทีส ่ ดใหม่ คุณภาพเลิศจึงทาให้ขนมบ้าน ้ รี สชาติทอ อาจารย์แห่งนีม ี่ ร่อยและมีคณ ุ ภาพทีด ่ เี ยีย ่ ม ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ้ Address : ขนมบ ้ำนอำจำรย์ 2 ซอย 2 ก ถ. หมืน ่ ด ้ำมพร ้ำคต ต. ชำงเผื อก ี งใหม่ อ. เมือง จ. เชย Facebook : https://www.facebook.com/KanomBanArjarn Website : http://www.kanombanarjarn.com Tel : 0-5341- 2770


ร้าน ร้านข้าวนึง่ ไก่ทอดเทีย ่ งคืน จำหน่ำยอำหำรโต ้รุง่ ประเภท ไก่ทอด หมูทอด น้ ำพริกหนุ่มข ้ำว เหนียวจ ้ำว สอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ Address : อยูใ่ น ไก่ทอดเทีย ่ งคืน กำแพงดิน, Amphoe Muang Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand, 50100 E-mail : midnightstickyrice@hotmail.co.th Tel : 089 433 0813


ร้าน ข้าวซอยเสมอใจ ื่ ด ังอีกเจ้าทีน เป็นร้านข้าวซอยชอ ่ เี่ ลยก็วา ่ ได้คะ่ เพราะเปิ ด มานานกว่า 30 ปี แล้ว คนท้องถิน ่ เล่าว่า ว ันๆ นึงเค้าขายว ัน ้ อ ละ พ ันๆ ชามและค่ะ ร้านนีค ่ นข้างใหญ่รองร ับคนได้เยอะ ทีเด็ดอยูท ่ ข ี่ า้ วซอยทีม ่ รี สชาติเข้มข้น หอมกลิน ่ เครือ ่ งแกง ้ เค้าก็เคีย ้ ทีเ่ คีย ่ วก ับกะทิจนแตกเป็นม ัน ข้าวซอยเนือ ่ วเนือ มาจนเปื่ อยกาล ังดี ติดต่อสอบถามเพิม ่ เติมได้ท ี่ ี งใหม่ , เมืองเชย ี งใหม่ , เชย ี งใหม่ Address : ถนน เจริญรำษฏร์ เชย Tel : 053-242 928, 081-950 9067, 081-764 8723 Facebook : http://www.wongnai.com/restaurants/2138sg%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8B %E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1 %E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88


ร้านค้าขายส่ง 1  
ร้านค้าขายส่ง 1  
Advertisement