Page 1

งานนิทรรศการ

แผ่นน้า…ผืนป่า ค ุณค่าวัฒนธรรมมอแกน

ร้านภูฟ้าผสมผสาน ชัน้ 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน


ทางออก

ทางเข้า


เรื อจาลอง เครื่ องดนตรี +ผลืตภัณฑ์เตยหนาม หนังสื อ


มอแกน นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณต่างๆ ในธรรมชาติ รวมทัง้ วิ ญญาณบรรพบรุ ุษที่ มี “หล่อโบง” หรือเสาวิ ญญาณ บรรพบ ุร ุษ ทัง้ ชาย (แอบ๊าบ) และหญิง (เอบูม) เป็นสัญลักษณ์ พิธีฉลองที่สาคัญประจาปีคือพิธี “เหนียะเอ็นหล่อโบง” หรือการฉลองเสาวิ ญญาณบรรพบรุ ษุ ซึ่ ง บางที ในพิ ธี น้ ี ก็มีการ ลอยเรือสะเดาะเคราะห์ที่เรียกว่ า “หล่าจัง ” การลอยเรือมี วัตถ ุประสงค์เพื่อนาเอาเคราะห์รา้ ย โรคภัยไข้เจ็บ ความท ุกข์โศก ต่างๆ ออกไปจากช ุมชน


พิ ธี ฉ ลองเสาวิ ญ ญาณบรรพบ รุ ษุ ของมอแกนจัด ขึ้ นในวัน ข้างขึ้น เดือนห้าทางจันทรคติ มอแกนจะไม่ออกไปทามาหากิน เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ในช่วงนัน้ จะมีงานฉลอง ที่มีการดื่มกิน การเล่นดนตรีร่ายรา การเข้า ทรงทานายโชคชะตาของหมู่บ้าน และมี ญ าติ พี่ นอ้ ง จากเกาะต่างๆ มาพบปะสังสรรค์กนั


มอแกน เป็นชนเผ่าที่เคยใช้ชีวิตเร่รอ่ นทางทะเล เดินทาง ไปมาตามเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะมะริด (Mergui Archipelago) ทะเลอันดามันมานานนับร้อยๆ ปี ชาวตะวันตกโดยเฉพาะ ชาวอังกฤษที่มีโอกาสเข้ามาสังเกตเห็นวิถีชีวิตแบบนี้จึงขนาน นามมอแกนว่า ยิปซีทะเล หรือ SEA-GYPSIES


มอแกน ถนัดในการดาน้า แทงปลา งมหอย ในทะเล แต่ป่าก็ เป็ นแหล่งอาหาร แหล่ง วัตถ ดุ ิ บ ทาเรือ และเครื่องมื อเครื่องใช้ มอแกนตัดใบเตยหนาม (จะแค่กะโดง) มาเย็บทาหลังคาเรือ หลังคาบ้าน สานเสื่อ กระบ ุงและกล่องไว้ใช้ใส่ของต่างๆ


ใบเตยหนาม มีประโยชน์มาก มอแกน ตัดใบ และนามาเรียงกัน เย็บเป็นผืนทาหลังคาเรือ และหลังคาบ้าน


มอแกน

ปัจจุบนั ที่อ ุทยานแห่งชาติหมู่เกาะส ุรินทร์ จังหวัด พังงา ยังใช้ใบเตยหนามเพื่อสานเสื่อรองนัง่ และรองนอน สาน ขีท่ ุมขนาดใหญ่เพื่อใส่ของ

แต่ เ นื่ อ งจากการท ามาหากิ น ทางทะเลจ ากัด ลงอย่ า งมาก มอแกนจึงหันมาทาหัตถกรรมเหล่านี้เพื่อจาหน่ายแก่ผท้ ู ี่มาเยือน หมู่เกาะส ุรินทร์ ด้วย เพื่อหารายได้เสริม ท่านจะหาซื้อกระปุกเตยหนามฝีมือมอแกนได้ที่หมู่บา้ นมอแกน หมู่เกาะส ุรินทร์


การสร้างเรือ ฉ่าปัน

“หล่าลัด แชบ”

เป็นชื่อเถาวัลย์ชนิดหนึ่งในภาษา มอ แกน นามาใช้เสมือนเชือกสารพัดประโยชน์ สาหรับการผูกยึด


“ก่าบาง”

มอแกนอาศัยอยูใ่ น ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญ คือเป็นทัง้ ที่พกั อาศัย พาหนะ และยังเป็นเครื่องมือย้ายถิ่นทา มาหากินไปตามเกาะต่างๆ อย่างอิสระ เพื่อจับปลา ดาน้าหา หอย ปลิ งทะเล และของทะเลอื่ นๆ น าไปเป็ นอาหารยัง ชี พ พอถึ ง ฤด มู รส มุ ก็ จ ะหลบคลื่ น ลมขึ้ นฝั่ ง สร้า งบ้ า นพั ก ชั่ ว คร าว แต่ เมื่ อม อ แกนเ ริ่ ม ตั้ ง ห ลั ก แห ล่ ง ก่ า บางก็ ลดความสาคัญลงไปเรือ่ ยๆ


“ฉ่าพัน”

อย่า งไรก็ ดี ท กุ ครัว เรือ นมอแกนมี เรื อ ข ดุ ขนาดเล็ ก เอาไว้เ ป็ นพาหนะเดิ น ทางระยะใกล้ๆ โดยใช้ กรรเชียงหรือแจว แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็คน้ ุ เคยกับการใช้ ฉ่าพัน เป็นอย่างดี


งานนิทรรศการภูฟ้า สยามพารากอน  

งานนิทรรศการภูฟ้า สยามพารากอน