Page 1

VOOR WIE IS INTERVISIE? Intervisie is voor mensen die zich willen ontwikkelen in hun werk en problemen willen oplossen waar geen standaardoplossingen voor zijn. Intervisie is ook voor organisaties die in feite het leervermogen van de (mensen in de) organisatie willen versnellen en hier geen standaardrecept voor hebben. Intervisie is voor mensen die met anderen samen willen leren. Het versterkt daarmee ook de gemeenschappelijkheid binnen de organisatie. Intervisie is daarbij vooral geschikt voor die mensen die invloed op de uitoefening van hun eigen functie hebben. Anders kan iemand immers met de opgedane inzichten geen kant uit!

WAT LEVERT INTERVISIE OP? De meeste intervisiegroepen renderen meteen. Dat rendement wordt alleen maar groter, naarmate de deelnemers beter op elkaar raken ingespeeld.

EEN VOORBEELD PROGRAMMA: 1) Introductie (15 min.) 2) Geschiedenis Intervisie (10 min.) 3) Wat is Intervisie (5 min.) 4) Waarom Intervisie (10 min.) 5) De verschillende methodes (5 min.)

Workshop INTERVISIE

6) Praktijk (60 min.): a) Intervisieregels 1-3: opstarten b) Intervisieregels 4-6: leermethodes (oefening Kolb) c) Intervisieregels 7-8: inventarisatie werkprobleem d) Intervisieregels 9-11: analyse, feeback en afsluiting

Per saldo levert intervisie deelnemers en hun organisatie(s) op: • Verheldering van praktijkvragen; • Ontwikkeling van vaardigheden; • Gedeelde taal en betekenissen van de deelnemers; • Toepassen van opgedane ideeën in de praktijk; • en uiteindelijk een autonomer optreden in complexe situaties en omgevingen.

“Het hoe en waarom van INTERVISIE”

Voor inlichtingen: e-mail: Tinus@Being-Authentic.nl Telefoon: +31 6 34 78 79 15


WAAROM INTERVISIE ? Intervisie kan bijdragen aan een continue verdergaande professionalisering. Het is simpel, goedkoop, effectief en bruikbaar op veel manieren. Krachtig leerinstrument In een intervisiegroep werken 4 tot 8 personen samen aan de eigen functie- en beroepsontwikkeling. Er wordt methodisch, ervaringsgericht geleerd. Een eigen casus vormt het materiaal, het leerproces ontstaat door de vragen en inbreng van anderen waardoor verbreding optreedt, nieuwe invalshoeken worden onderzocht, inzicht groeit, verbanden worden gelegd, en kennis aan elkaar wordt gekoppeld. Nieuwe kennis ontstaat. Intervisie motiveert In intervisiegroepen groeit het onderlinge vertrouwen meestal snel. Er wordt een constructieve sfeer gecreëerd waarin deelnemers leren elkaars en de eigen competenties te benoemen en te waarderen. Er wordt ook vaak stoom afgeblazen, gelachen, informatie uitgewisseld, contacten gebouwd. Soms ontstaan er netwerken voor het leven. Intervisie is specifiek Waar een training vaak een algemeen antwoord geeft op algemene problemen, kan het in intervisie juist heel specifiek gaan over die situaties, over de conflicten, over die momenten waar het om draait. Door het vertrouwen dat is ontstaan, is de diepgang in het gesprek vaak zodanig dat er zeer wezenlijke leermomenten optreden. En doordat de intervisie-genoten er zo betrokken bij zijn is er altijd de mogelijkheid om die momenten terug te halen en/of verder uit te diepen

WAT IS INTERVISIE ? Intervisie gaat over: • Elkaar helpen bij het expliciteren en ontdekken van ieders (professionele) opvattingen en de specifieke eigenschappen van ieders werkstijl; • Bewustzijn ontwikkelen vanuit welke achtergronden, persoonlijke waarden en eigenschappen gehandeld wordt; • Elkaar steunen bij het verbeteren van handelen in de dagelijkse praktijk; • Ontdekken dat je niet alleen staat in je twijfels en vragen Meer dan collegiaal overleg Het verschil tussen intervisie en regulier collegiaal overleg is de methodische aanpak. Begeleiding is cruciaal. Bij de start is zinvol om met een ervaren intervisiebegeleider (intervisor) te werken. In een later stadium kan de begeleiding door de groep zelf, bij voorkeur om toerbeurt, worden uitgevoerd. Deze rol is van belang om de intervisie goed te laten lopen en daadwerkelijk diepgang in de gesprekken te bereiken. Juist door het bewust inzetten van een methodiek kan een leerproces ontstaan. Bij intervisie gaat het niet zozeer om het trainen van nieuw gedrag, maar om het onderzoeken en eventueel veranderen van de overtuigingen en waarden die daar aan ten grondslag liggen.

HOE WERKT INTERVISIE? De basistechniek van intervisie is actief luisteren. Vragen, luisteren, samenvatten en doorvragen. Er is in de loop van de tijd een veelheid aan intervisiemethodes ontwikkeld. Hieronder een basismodel waar gewerkt wordt in 6 fases: •

Fase 1 (Introductie op de bijeenkomst);

Fase 2 (Uitkiezen van een werkprobleem);

Fase 3 (Analyseren van het persoonlijke);

Fase 4 (Bewustwording);

Fase 5 (Bespreken van het groepsthema);

Fase 6 (Evaluatie en vervolgafspraken).

Voor intervisie is belangrijk dat mensen bereid zijn tot openheid en het kritisch onder de loep nemen van de eigen werkwijze. Dit komt vooral goed tot zijn recht wanneer er sprake is van onderling respect. Respect voor andermans problemen, andermans zienswijze. Immers: problemen leg je niet zo maar op tafel! Intervisie is een instrument dat goed werkt als deelnemers beschikken over een aantal basale vaardigheden. Vaardigheden zoals luisteren, samenvatten, doorvragen, feedback geven en ontvangen. Hierin speelt de begeleiding van de intervisor een belangrijke rol. Tenslotte zijn er nog 11 intervisieregels die mede het succes van intervisie bepalen. Hiervoor gaan we de nodige oefeningen doen.

folder-intervisie  

EEN VOORBEELD PROGRAMMA: WAT LEVERT INTERVISIE OP? VOOR WIE IS INTERVISIE? Per saldo levert intervisie deelnemers en hun organisatie(s) op:...