Page 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

REPUBLIKA E MAQEDONISË

ОПШТИНА КИЧЕВО

KOMUNA E KËRÇOVËS

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КИЧЕВО

FLETORJA ZYRTARE E KOMUNËS SË KËRÇOVËS

Бр. VI/2006

Nr. VI/2006


Службен гласник на Општина Кичево стр. 1 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 1

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2006 година

KONKLUZION për shpalljen e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2006

1. Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2006 година, бр. 07-1188/3, што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpallet Programi për rregullimin e tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2006, nr. 07-1183/3, që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të, mbajtur më dt. 12.04.2006. 2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

Број 08-1414/2 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/2 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

ПРИЛОГ БР. 1: Програма за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2006 година

SHTOJCA NR. 1: Programi për rregullimin e tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2006

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП „Комуналец” –Кичево за 2005 година

KONKLUZION shpellet Konkluzioni për miratimin e Raportit të puns të NP “Komunalec” – Kërçovë për vitin 2005

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец” - Кичево за 2005 година, бр. 07-1188/4., што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpallet Konkluzioni për miratimin e Raportit të punës të Ndërmarrjes publike për veprimtari komunale “Komunalec” – Kërçovë për vitin 2005, nr. 07-1188/4, që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të mbajtur më dt. 12.04.2006. 2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 2 Број VI/2006 21.04.2006 Број 08-1414/3 21.04.2006 год. Кичево

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 2 Nr. 08-1414/3 21.04.2006 Kërçovë

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 и 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 83, став 1 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96) Советот на Општина Кичево на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година, го разгледа Извештајот за работа на ЈП “Комуналец” – Кичево за 2005 година и по одржаната расправа, донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 1 dhe 9 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz.zyrtare e RM” nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 83, paragrafi 1 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e 12-të të mbajtur më dt. 12.04.2006, e shqyrtoi Raportin për punë të NP “Komunalec” – Kërçovë për vitin 2005, dhe pas diskutimit të zhvilluar, solli:

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП “Комуналец” – Кичево за 2005 година

KONKLUZION për miratimin e Raportit të punës së NP “Komunalec” për vitin 2005

1. Се усвојува во целост Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец”-Кичево за 2005 година. 2. Усвоениот Извештај е составен дел на овој Заклучок, не се објавува во “Сл. гласник на Општина Кичево”, а се чува во архивата на Советот на Општина Кичево. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кичево”. 4. Примерок од Заклучокот да се достави до ЈП “Комуналец” - Кичево и архивата на Советот на Општина Кичево.

1. Miratohet në tërësi Raporti për punën e Ndërmarrjes publike për veprimtari komunale “Komunalec” – Kërçovë për vitin 2005 2. Raporti i miratuar është pjesë përbërse e këtij Konkluzioni, nuk publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”, ndërsa ruhet në Arkivin e Këshillit të Komunës së Kërçovës. 3. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe do të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”. 4. Kopje nga ky Konkluzion të dorëzohet në NP “Komunalec” – Kërçovë, dhe Arkivin e Këshillit të Komunës së Kërçovës.

Број 07-1188/4 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/4 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини на подрачјето на Општина Кичево, а за вршење угостителска и трговска дејност

KONKLUZION për shpalljen e Vendimit për vedosjen e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese në rajonin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare

1.Се прогласува Одлуката за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини на подрачјето на Општина Кичево, а за вршење угостителска и трговска дејност.бр. 07-1188/5, што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година.

1. Shpallet Vendimi për vendosjen e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqet publike dhe qakulluese në rajonin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare nr. 07-1188/5, që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të, mbajtur më dt. 12.04.2006.

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 3 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 3

2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

Број 08-1414/4 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/4 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96) и член 20 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), во врска со член 3 од Законот за комунални такси („Службен весник на Република Македонија” бр. 61/04), Советот на Општина Кичево на седницата одржана на ден 12.04.2006 година, донесе:

Në bazë të nenit 61 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Gz. zyrtare e RM-së” nr. 1/96), dhe neni 20 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz. zyrtare e RMsë” nr. 5/02), ndërsa lidhur me nenin 3 nga Ligji për taksa komunale (“Gz. zyrtare e RM-së” nr. 61/04), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e mbajtur më dt. 12.04.2006 solli:

ОДЛУКА за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини на подрачјето на Општина Кичево, а за вршење на угостителска и трговска дејност

VENDIM për vendosjen e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese në rajonin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare

ОПШТИ ОДРЕДБИ

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Член 1 Со оваа Одлука се уредува начинот на поставување и користење на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини на подрачјето на Општина Кичево, а со цел на вршење на угостителска и трговска дејност (во натамошниот текст:комерцијални услуги), од страна на физички и правни лица, постапката за добивање на Одобрение и инспекцискиот надзор.

Neni 1 Me këtë Vendim rregullohet mënyra e vendosjes dhe shfrytzimit të pajisjeve dhe mobiljeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese në rajonin e Komunës së Kërçovës, ndërsa me qëllim për kryerje të veprimtarisë hotilierike dhe tregtare (në tekstin e mëtejshëm shërbime komerciale) nga ana e personave juridikë dhe fizikë, dhe mënyra e marrjes së Lejes dhe mbikëqyrjes inspektuese.

Член 2 Поставувањето на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини, како и нивното користење е допуштено само во согласност со оваа Одлука и актите донесени за нејзино спроведување.

Neni 2 Vendosja e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese si dhe shfrytzimi i tyre është lejuar vetëm në pajtim me këtë Vendim dhe aktet e sjellura për zbatimin e tij.

Член 3 Поставувањето на мебелот и опремата на јавни и сообраќајни површини не смее да ги оневозможи условите за безбедно и несметано одвивање на пешачкото движење.

Neni 3 Vendosja e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese nuk duhet të pamundësojë kushtet e kalimit dhe sigurisë të këmbësorëve dhe lëvizjen e tyre.

Член 4 Мебелот и опремата кои се поставуваат и користат за давање услуги од член 1 на оваа Одлука не смее да се прицврстуваат за подлогата и лесно и брзо да се отстрануваат.

Neni 4 Mobiljet dhe pajisjet të cilat vendosen dhe shfrytzohen për dhënien e shërbimeve nga neni 1 i këtij Vendimi nuk duhet të forcohen në shtresën e sipërfaqes dhe lehtë të mënjanohen.

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 4 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 4

Мебелот и опремата кои се поставуваат на јавни и сообраќајни површини не смеат да претставуваат архитектонски бариери кои можат да го попречат безбедното движење на пешаците или да го оневозможат движењето на хендикепираните лица. Со поставувањето на мебел и подвижна опрема не смеат да се преземаат градежни зафати на подлогата со кои ќе се измени материјалот и нивелетата на користената површина. По исклучок од став 3 од овој член може да се поставуваат монтажни дрвени подлоги во пешачката зона на улица Маршал Тито со цел израмнување со нивелетата од тротоарот.

Mobiljet dhe paisjet të cilat vendosen në vise publike dhe qarkulluese nuk duhet të përfaqësojnë barriera arqitektonike të cilat do të pengonin lëvizjen e këmbësorëve ose të pamundësonin lëvizjen e personave të hendikepuar. Me vendosjen e mobiljeve dhe pajisjeve lëvizëse, nuk duhet të kryhen punë ndërtimore në sipërfaqen tokësore me të cilën gjë do të ndryshonte materijali dhe nivelacioni i shfrytzimit të sipërfaqes. Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, ka mundësi të vendosen shtresa montuese prej druri në zonën e këmbësorëve në rrugën “Marshall Tito” me qëllim të rrafshimit të nivelacionit nga trotuari.

Член 5 Користењето на јавните и сообраќајните површини за комерецијални услуги не смее: - да го наруши карактерот, изгледот и употребата на околниот градски простор, - негативно да влијае на изгледот и користењето на објектите и зоните со статус на заштитено културно добро или зоните со посебен заштитен режим, - да создава бучава над дозволените граници и на било кој друг начин да ги попречува функциите на домувањето.

Neni 5 Shfrytzimi i sipërfaqeve publike dhe qarkulluese për shërbime komerciale nuk duhet të: - të prishë karakterin, pamjen dhe përdorimin e hapsirës rrethuese në qytet, - negativisht të ndikojë në pamjen dhe shfrytzimin e objekteve dhe zonave me Status mbrojtës si objekt kulturor ose zona me rregjim të posaçëm të mbrojtëjes.

Член 6 Поставувањето на мебел и опрема не е дозволено на делот од тротоарот во зоната на свртување на улицата, односно зоната на вкрстување на улиците.

Neni 6 Vendosja e mobiljeve dhe pajisjeve nuk është e lejuar në pjesën e trotuarit në zonën e kthesës rrugore, përkatësisht zonën e kryqzimit rrugor.

- të krijojë zhurmë mbi kufijtë e lejuar dhe në çdo mënyrë tjetër të pengojë funkcionet e banimit.

DISPOZITA TË VEÇANTA

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ Член 7 Поставувањето на мебел и опрема се врши согласно условите, критериумите, нормативите и начинот за нивно поставување утврдени со акт на Општина Кичево. Одобрение за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини за комерцијални услуги издава Градоначалникот на Општина Кичево,

Neni 7 Vendosja e mobiljeve dhe pajisjeve bëhet në pajtim me kushtet, kriteret dhe mënyrën e vendosjes së tyre të caktuar me akt të Komunës së Kërçovës.

Член 8 Во зависност од природата на дејноста и начинот на нејзино остварување може да се добијат следните Одобренија: 1. Одобрение за поставување на мебел и опрема за вршење на угостителска дејност, 2. Одобрение за поставување на мебел и опрема за вршење на трговска дејност, 3. Одобрение за поставување на мебел и опрема за вршење на угостителска и трговска дејност од мал обем т. е. за краткотрајно или долготрајно користење на јавни и сообраќајни површини.

Neni 8 Varësisht nga natyra e veprimtarisë dhe mënyra e realizimit të saj, ka mundësi të pranohen këto leje:

Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese për shërbime komerciale jep Kryetari ki Komunës së Kërçovës.

1. Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë hotelierike, 2. Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë tregtare, 3. Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare nga vëllimi i vogël, d.m.th. për shfrytzim afatshkurtër ose afatgjatë të sipërfaqeve publike dhe qarkulluese.

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 5 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 5

1) Одобрение за поставување мебел и опрема на јавни и сообрачајни површини за вршење на угостителска дејност.

1) Leje për vendosjen e mobiljeve dhe pajisjeve në vise publike dhe qarkulluese për kryerje të veprimtarisë hotelierike.

Член 9 Одобрение за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини за угостителски услуги може да добијат правни и физички лица пред деловните простори при што подготвувањето на пијалоците и храната се врши исклучиво во објектите, а закупената површина се користи само за служење на корисниците на услугите.

Neni 9 Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve në vise publike dhe qarkulluese për shërbime hotelierike mund të pranojnë persona juridikë dhe fizikë para lokaleve afariste, ndërsa përgatitja e ushqimit dhe e pijeve të bëhet kryesisht brenda objektit, ndërsa sipërfaqja e marrë me qira të shfrytzohet vetëm për të shërbyer shfrytzuesit e shërbimeve.

Член 10 При користењето на јавни и сообраќајни површини за угостителски услуги, дозволено е поставување на следниот мебел и опрема: - маси и столици, - шанкови со столици, - пултови, - жардињери, - огради, - чадори, - тенди

Neni 10 Gjatë shfrytzimit të sipërfaqeve publike dhe qarkulluese për shërbime hotelierike, lejohet vendosja prej këtyre mobiljeve dhe pajisjeve: - tavolina dhe karrike - shank dhe karrike - rafte - zhardinjerë - rrethoja, - ombrella - tenda.

Член 11 Одобрението за поставување на маси и столици од точка 1, се издава за времетраење од девет месеци и тоа сезона март-ноември, но најмалку за три месеци, зависно од временските услови.

Neni 11 Leje për vendosjen e tavolinave dhe karrikeve nga pika 1 e jep Organi në kohëzgjatje prej nëntë muajsh dhe atë: në sezonin maj – nëntor, por më së paku për 3 muaj, varësisht nga kushtet e motit.

2) Одобрение за поставување мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини за вршење на трговска дејност

2) Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisje në sipërfaqe publike dhe qarkulluese për kryerje të veprimtarisë tregtare.

Член 12 Одобрение за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини за трговска дејност може да добијат правни и физички лица пред деловните простории при што складирањето, пакувањето и наплатата на стоката се врши исклучиво во внатрешноста на објектите, додека закупената површина се користи само за излагање на стоката.

Neni 12 Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese për veprimtari tregtare mund të pranojnë persona juridikë dhe fizikë para lokaleve afariste gjatë së cilës vendosja, paqetimi dhe pagesa e mallit kryhet definitivisht në mbrendi të objekteve ndërsa sipërfaqja e marrë me qira shfrytzohet vetëm për ekspozim të mallit.

Член 13 При користењето на јавните и сообраќајните површини за вршење на трговска дејност, дозволено е поставување на мебел и опрема: - тезга - пултови - фрижидери - тенди.

Neni 13 Gjatë shfrytzimit të sipërfaqeve publike dhe qarkulluese për kryerje të veprimtarisë tregtare, lejohet vendosje e mobiljeve dhe pajisjeve për: - tezga - rafte - frigoriferë - tenda.

Член 14 Одобрение за поставување на мебел и опрема на јавни и сообрачајни површини за трговска дејност се издава за времетраење од девет месеци (сезона март-ноември)

Neni 14 Leje për vendosje të moboljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese për veprimtari tregtare jepet në kohëzgjatje prej nëntë muajsh ( sezoni mars – nëntor ).

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 6 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 6

3) Одобрение за поставување на мебел и опрема за вршење на угостителска и трговска дејност од мал обем т.е. за краткотрајно или долготрајно користење на јавни и сообраќајни површини

3) Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare të vëllimit të vogël d.m.th. për shfrytzim afatshkurtër ose afatgjatë në vise publike dhe qarkulluese.

Член 15 Одобрение за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини за вршење на угостителска и трговска дејност од мал обем т. е. за краткотрајно или долготрајно користење на јавните и сообраќајните површини може да добијат правни и физички лица на самостојни монтажни и подвижни тезги.

Neni 15 Leje për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve në vise publike dhe qarkulluese për kryerje të veprimtarisë tregtare nga vëllimi i vogël d.m.th. për shfrytëzim afatshkurtër ose sfatgjatë të sipërfaqeve publike dhe qarkulluese mund të pranojnë persona juridikë dhe fizikë për tezga të pavarura, montuese dhe lëvizëse.

Член 16 При краткотрајно или долготрајно користење на јавните и сообраќајните површини за вршење на угостителска и трговска дејност дозволено е поставување на самостојни монтажни или подвижни тезги со типска или уникатна изработка.

Neni 16 Gjatë shfrytzimit afatshkurtër ose afatgjatë të sipërfaqeve publike dhe qarkulluese për kryerje të veprimtarisë tregtare, lejohet vendosje e tezgave të pavarura montuese ose lëvizëse me përpunim tipik ose unikat.

Член 17 Одобрението за краткотрајно користење има важност од најмногу десет дена. Градоначалникот може да издаде Одобрение и со подолг рок на важење доколку постојат оправдани причини ако тоа го побара подносителот на барањето

Neni 17 Leja për shfrytzim afatshkurtër ka vlerë më së paku dhjetë ditë. Kryetari i Komunës mund të japë leje edhe për afat më të gjatë të vleftës në qoftë se ekzistojnë shkaqe të arsyeshme dhe në qoftë se këte e kërkon dorëzuesi i kërkesës.

Член 18 При користењето на закупената површина за давање комерцијални услуги, имателот на Одобрението е должен мебелот, опремата и закупената површина да ги одржува во исправка, чиста и визуелно привлечна состојба. По истекот на времетраењето на Одобрението имателот е должен мебелот и опремата да ги отстрани.

Neni 18 Gjatë shfrytzimit të sipërfaqes së marrë me qira për shërbime komerciale, poseduesi i lejes obligohet mobiljet dhe pajisjet dhe sipërfaqen e marrë, ti mirëmbajë në gjendje të rregullt, të pastërt dhe gjendje tërheqëse vizuele. Pas kalimit të kohës së lejes, poseduesi është i obliguar që të mënjanojë mobiljet dhe pajisjet.

Член 19 Физички и правни лица може да добијат Одобрение од член 8 на оваа Одлука доколку поднесат барање до Градоначалникот на Општина Кичево. Барањето содржи: - име и седиште на барателот, - извод од регистерот на дејности, - минимално-технички услови (употребна дозвола), - опис на комерцијалната услуга која ќе се врши, со опис на локалитетот, потоа, тип мебел што ќе се користи, бараната површина (м2), и временскиот период.

Neni 19 Personat fizikë dhe juridikë kanë mundësi të marrin leje nga neni 8 i këtij Vendimi, në qoftë se dorëzojnë kërkesë te Kryetari i Komunës së Kërçovës.

Член 20 Надлежната служба при Општина Кичево го разгледува барањето, врши увид и проверка на доставените податоци на лице место, решава по барањето и доколку предлог-решението е позитивно, изготвува Одобрение кое го издава Градоначалникот на Општина Кичево.

Neni 20 Shërbimi kompetent i Komunës së Kërçovës e shqyrton kërkesën, bënë shikim kdhe kontrollim të të dhënave të dorëzuara në vendin e ngjarjes vendos për kërkesën dhe në qoftë se,Propozim – Vendimi është pozitiv përgatit leje të cilën e jep Kryetari i Komunës së Kërçovës.

Kërkesa përfëshin: - emrin dhe selinë e kërkuesit, - çertifikatë nga regjistrimi i veprimtarisë, - kushte minimale teknike ( lejen e përdorimit) - përshkrimi i shërbimit komercial i cili do të kryhet me përshkrim të lokalitetit dhe pataj lloji i mobiljeve që do të shfrytzohen, sipërfaqja e kërkuar (M2) dhe periudha kohore.

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 7 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 7

Одобрението содржи: - име и седиште на барателот, - времетраење на важност на Одобрението, - прецизен опис на комерцијалната услуга, која се врши на бараната површина, - детален цртеж со опис на дозволената површина за поставување на мебел и опрема на јавната и сообраќајнаата површина во размер 1:50. - пресметка за висината на закупнината, што барателот треба да ја плати како комунална такса. Во Одобрението посебно се наведуваат обврските за одржување на исправноста, чистотата и атрактивниот изглед на закупената површина, околниот простор, мебелот, опремата и другите обврски кои се условени од карактерот на просторот во кој таа се поставува. Издаденото Одобрение гласи на барателот и не може да се пренесе на друго лице.

Leja përfëshin: - emrin dhe selinë e kërkuesit, - kohëzgjatjen e vlerës së Lejes, - përshkrim preciz të shërbimit komercial i lcili kryhet për sipërfaqen e kërkuar, - vizatim detal me përshkrim për sipërfaqen e lejuar për vendosje të mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese në masë 1: 50, - llogaritje për latësinë e qirasë, të cilën kërkuesi duhet ta paguajë si taksë komunale. Në lejen rradhiten në veçanti obligimet për mirëmbajtje, pastërti, atraktivitet dhe rregullësi si dhe pamje të sipërfaqes së marrë dhe sipërfaqes për rreth mobiljeve dhe pajisjeve si dhe obligime tjera të cilat janë kushtëzuar për sipërfaqen në të cilën vendosen.

Член 21 Закупнината што треба да ја плаќа имателот на Одобрението за користење на јавни и сообраќајни површини за комерцијалните услуги се определува со акт на Општина Кичево, врз основа на следниве критериуми: - зоната во која се наоќа предметната површина, - уреденост на јавната и сообраќајната површина и опременост со урбана опрема и инфраструктура, - атрактивност и фрекфентност, - времетраење на важноста на одобрението.

Neni 21 Qiranë që duhet ta paguajë poseduesi i Lejes për shfrytzim për sipërfaqe publike dhe qarkulluese për shërbime komerciale,me akt të posaçëm e cakton Komuna e Kërçovës në bazë të këtyre kritereve:

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Leja e dhënë jepet për kërkuesin dhe nuk ka mundësi të bartet për person tjetër.

- zona në të cilën gjendet sipërfaqja që është lëndë e dhënies, - rregullimi i sipërfaqes publike dhe qarkulluese dhe pajisja me pajisje urbane dhe të infrastrukturës, -

atraktivitet dhe frekuencë, kohëzgjatja e vlerës së lejes.

MBIKËQYRJE INSPEKTUESE

Член 22 Инспекциски надзор врз спроведувањето на оваа Одлука врши Општински инспектор. Општинскиот инспектор проверува дали корисниците на закупените површини во Општина Кичево имаат Одобрение и дали се придржуваат кон условите пропишани во него.

Neni 22 Mbikëqyrje inspektuese rreth zbatimit të këtij Vendimi bën inspektori komunal. Inspektori komunal kontrollon se a kanë leje shfrytzuesit e tokës të marrë nga Komuna e Kërçovës të cilët kanë leje dhe se a u përbahen kushteve të përshkruara në leje.

Член 23 Доколку општинскиот инспектор утврди дека корисникот на јавната и сообраќајната површина нема Одобрение, му издава Решение за отстранување на мебелот и опремата. Доколку корисникот во рок од 24 часа по добивањето на Решението за отстранување на мебелот и опремата, истите не ги отстрани, тоа ќе го сторат општинските извршни служби односно субјектот овластен од општинските органи.

Neni 23 Në qoftë se Inspektori komunal vëren se shfrytzuesi i sipërfaqes publike dhe qarkulluese nuk ka leje, i jep Aktvendim për mënjanim të mobiljeve dhe pajisjeve. Në qoftë se shfrytzuesi në afat prej 24 orësh pas pranimit të Aktvendimi për mënjanim të mobiljeve dhe pajisjeve nuk i mënjanon ato, këtë e bëjnë shërbimet ekzekutive komunale përkatësisht subjekti i autorizuar nga organet komunale.

Член 24 Доколку Општинскиот инспектор утврди дека корисникот на јавна и сообраќајна површина, кој има Одобрение, не се придржува кон условите наведени во Одобрението или на било кој начин го ремети нормалното одвивање на пешачкото

Neni 24 Në qoftë se Inspektori komunal konstaton se shfrytëzuesi i i sipërfaqes publike dhe qarkulluese i cili ka Leje nuk u përmbahet kushteve të theksuara në leje ose në ndonjë mënyrë e pengon lëvizjen normale të këmbësorëve. funskionimin e lokaleve të afërt,kojshive

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 8 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 8

движење, функционирањето на соседните локали, домувањето и сл. презема мерки согласно законските прописи и му предлага на Градоначалникот за одземање на Одобрението, за што Градоначалникот донесува Решение. Доколку корисникот во рок од три дена по добивањето на Решението за одземање на Одобрението, не ги отстрани мебелот и опремата од пешачката површина, тоа ќе го сторат општинските служби односно субјектот овластен од општинскиот орган. На Решението за одземање на Одобрението корисникот има право на жалба до Комисијата од втор степен при Владата на Република Македонија. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

dhe të ngjajshme, ndërmerr masa në pajtim e rregullat ligjore dhe i propozon Kryetarit të Komunës, poseduesit ti merret leja dhe Kryetari i Komunës sjell Aktvendim.

Член 25 Начинот на отстранување, чување и примопредавање, односно оттуќување на мебелот и опремата отстранети од јавните и сообраќајните површини се определува со акт од Општината.

Neni 25 Mënyra e mënjanimit, ruajtjes dhe pranimdorzimit, përkatësisht tjetërsimi i mobiljeve dhe pajisjeve të mënjanuara nga sipërfaqet publike dhe qarkulluese, caktohet me akt të Komunës.

Член 26 Градоначалникот има право да не им издаде Одобрение на барателите на кои претходно им било одземено издаденото Одобрение.

Neni 26 Kryetari i Komunës ka të drejtë që të mos u japi leje kërkuesve të cilëve u është marrë paraprakisht leja e dhënë.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Në qoftë se shfrytzuesi në afat prej tri ditësh pas pranimit të Aktvendimit për marrje të lejes nuk i mënjanon mobiljet dhe pajisjet nga sipërfaqëja e këmbësorëve, këtë do ta bëjnë Organet komunale përkatësisht subjekti i autorizuar nga organi komunal. Në Aktvendim për marrje të lejes, shfrytzuesi ka të drejtë për Ankesë në Komisionin e shkallës së dytë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Ankesa nuk e anulon ekzekutimin e Aktvendimit.

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Член 27 Корисниците на јавните и сообраќајните површини за комерцијални услуги се должни во рок од триесет дена пред започнувањето на користењето на бараната површина, да поднесат барање за издавање на Одобрение за комерцијално користење. Корисниците на јавните и сообраќајните површини кои нема во дадениот рок да поднесат барање од став 1 на овој член или на кои Градоначалникот нема да им издаде Одобрение се должни да ги отстранат бесправно поставените мебел и опрема.

Neni 27 Shfrytëzuesit e sipërfaqeve publike dhe qarkulluese për shërbime komerciale janë të obliguar që në afat prej tridhjetë ditësh para fillimit të shfrytëzimit të sipërfaqes së kërkuar, të dorëzojnë kërkesë për dhënie të lejes për shfrytëzim komercial. Shfrytëzuesit e sipërfaqeve publike dhe qarkulluese të cilët në afatin e caktuar nuk do të dorëzojnë kërkesë nga paragrafi 1 i këtij neni ose të cilëve Kryetari i Komunës nuk do tu japë Leje, janë të obliguar që të mënjanojnë mobiliet dhe pajisjet e vendosura pa të drejtë.

Член 28 Актите од член 7,21 и 25 од оваа Одлука, Градоначалникот ќе ги донесе во рок од 15 дена од влегувањето во сила на оваа Одлука.

Neni 28 Aktet nga neni 7, 21 dhe 25 të këtij Vendimi. Kryetari i Komunës do ti sjellë në afat prej l5 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

Член 29 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кичево”.

Neni 29 Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e publikimit në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”.

Број 07-1188/5 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/5 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

http://www.kicevo.gov.mk

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar, Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.


Службен гласник на Општина Кичево стр. 9 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 9

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Кичево

KONKLUZION për shpalljen e Vendimit për ndryshime dhe plotësime të Vendimit për caktimin e lartësisë së taksave komunale në Komunën e Kërçovës

1. Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Кичево,бр. 07-1188/6 што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpallet Vendimi për ndryshime dhe plotësime të Vendimit për caktimin e lartësisë së taksave komunale në Komunën e Kërçovës, nër. 07-1188/6, që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të të mbajtur më dt. 12.04.2006.

Број 08-1414/5 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/5 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”. Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 2, став 2 од Законот за комунални такси („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04), Советот на Општина Кичево на седницата одржана на ден 12. 04. 2006 година, донесе:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 3 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz. zyrtare e RM” nr. 5/2), ndërsa në lidhje me nenin 2 paragrafi 2 nga Ligji për taksa komunale (“Gz. zyrtare e RM” nr. 61/84), Këshilli i Komunës së Kërçovës, në mbledhjen e mbajtur më dt. 12.04.2006 solli:

ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Кичево

VENDIM për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për caktimin e lartësisë së taksave komunale në Komunën e Kërçovës

Член 1 Со оваа Одлука се врши измена и дополна на Буџетот за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Кичево, бр. 07-1474/29 од 19.08.2005 година, т. е. се изменува и дополнува членот 2, тарифа бр. 4 од членот 2 кое гласи: - Ставот 1 од тарифен број 4 од членот 2 од Одлуката се брише во целост се дополнува со три 3 нови ставови и тоа: За истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места и тоа: за 7 дена 800,00 ден.по бр.на барања до 30 дена 1.300,00 ден.по бр.на барања до 1 година 1.600,00 ден.по бр.на барања

Neni 1 Me këtë Vendim kryhet ndryshimi dhe plotësimi në Buxhet për caktimin e lartësisë së taksave komunale në Komunën e Kërçovës, nr. 07-1474/29 nga dt. 18.08.2005, a.q. ndryshohet dhe plotësohet neni 2, tarifa nr. 4 nga neni 2 i cili thotë: - Paragrafi 1 nga nr. tarifor 4 nga neni 2 i këtij Vendimi fshihet në tërësi dhe plotësohet me 3 paragrafe tjera dhe atë: Për vendosjen e reklamave, shpalljeve dhe lajmërimeve në vende publike dhe atë: për 7 ditë 800,00 den. me nr. të kërkesës deri më30ditë 1.300,00 den. me nr. të kërkesës deri më 1 vjet 1.600,00 den. me nr. të kërkesës

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 10 Број VI/2006 21.04.2006 За истакнување на реклами од 1–4 м2 и тоа: до 7 дена до 30 дена до 1 година

600,00 ден./м2 1.000,00 ден./м2 1.400,00 ден./м2

За истакнување на реклами преку 4 м2 и тоа: до 7 дена до 30 дена до 1 година

400,00 ден./м2 700,00 ден./м2 1.200,00 ден./м2

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 10 Për vendosjen e reklamave nga 1–4 m2 dhe atë: deri më 7 ditë deri më 30 ditë deri më 1 vjet

600,00 den./ m2 1.000,00 den./ m2 1.400,00 den./ m2

Për vendosjen e reklamave më tepër se 4 m2 dhe atë: deri më 7 ditë 400,00 den./m2 deri më 30 700,00 den./m2 deri më 1 vjet 1.200,00 den./m2

Член 2 Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кичево” и истата е составен дел на Одлуката бр. 07-1474/29 од 19.08.2005 година.

Neni 2 Ky Vendim hyn në fuqi ditën e rradhës nga dita e publikimit në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” dhe është pjesë përbërse e Vendimit nr. 07-1474/29, nga dt. 19.08.2005.

Член 3 Примерок од оваа Одлука да се достави до Одделението за финансии и Буџет на извршување.

Neni 3 Kopje nga ky Vendim të dorëzohet te: Seksioni për Financa dhe Buxhet, për ekzekutim.

Број 07-1188/6 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/6 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar, Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина

KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина бр. 071188/7што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpalllet Konkluzioni për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, nr. 07-1188/7 që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të mbajtur më dt. 12.04.2006. 2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

Број 08-1414/6 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/6 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

http://www.kicevo.gov.mk

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.


Службен гласник на Општина Кичево стр. 11 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 11

Брз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 83, став 1 од Статутот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Советот на Општина Кичево на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година го разгледа Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина, и по одржаната расправа, донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz.zyrtare e RM”nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 83, paragrafi 1 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e 12-të të mbajtur më dt. 12.04.2006, e shqyrtoi Raportin nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe pas diskutimit të zhvilluar, solli:

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина

KONKLUZION për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

1. Се усвојува Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина, бр. 07-1273/2 од 07.04.2006 година. 2. Усвоениот Извештај е составен дел од овој Заклучок и се чува во архивата на Советот, а не се објавува во “Сл. гласник на Општина Кичево”. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кичево”. 4. Примерок од овој Заклучок да се достави до Комисијата и архивата на Советот на Општина Кичево.

1. Miratohet në tërësi Raporti nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor, nr. 07-1273/2 nga dt. 7.04.2006 2. Raporti i miratuar është pjesë përbërse e këtij Konkluzioni, nuk publikohet në “Fletoren zyrtare të Komunës së Kërçovës”, ndërsa ruhet në Arkivin e Këshillit të Komunës së Kërçovës. 3. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe do të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”. 4. Kopje nga ky Konkluzion të dorëzohet te Komisioni dhe Arkivi i Këshillit të Komunës së Kërçovës.

Број 07-1188/7 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/7 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar, Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија

KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për festa, manifestime, ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија бр. 07-1188/8 што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик.

1. Shpallet Konkluzioni për miratimin e Raportit nga Komisioni për festa, manifestime, ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve nr. 07-1188/8, që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12, mbajtur më dt.12.04.2006. 2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 12 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 12

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

Број 08-1414/7 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/7 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 83, став 1 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Советот на Општина Кичево на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година, го разгледа Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија, и по одржаната расправа, донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz.zyrtare e RM”nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 83, paragrafi 1 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e 12-të të mbajtur më dt. 12.04.2006, e shqyrtoi Raportin nga Komisioni për festa,manifestime ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve dhe pas diskutimit të zhvilluar solli:

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија

KONKLUZION për miratimin e Raportit nga Komisioni për festa manifestime, ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve

1. Се усвојува Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија, бр. 07-1226/3 од 10.04.2006 година. 2. Усвоениот Извештај е составен дел на овој Заклучок, а се чува во архивата на Советот на Општина Кичево, и не се објавува во “Службен гласник на Општина Кичево”. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кичево”. 4. Примерок од Заклучокот да се достави до Комисијата и архивата на Советот на Општина Кичево.

1. Për miratimin e Raportit nga Komisioni për festa dhe manifestime dhe ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve, nr. 07-1226/3 nga dt. 10.04.2006 2. Raporti i miratuar është pjesë përbërse e këtij Konkluzioni, nuk publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”, ndërsa ruhet në Arkivin e Këshillit të Komunës së Kërçovës. 3. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe do të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”. 4. Kopje nga ky Konkluzion të dorëzohet te Komisioni dhe Arkivi i Këshillit të Komunës së Kërçovës.

Број 07-1188/8 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/8 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar. Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за финансии и Буџет

KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për Financa dhe Buxhet

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 13 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 13

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за финансии и Буџет. бр. 07-1188/9 што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpallet Konkluzioni për miratimin e Raportit nga Komisioni për Financa dhe Buxhet nr. 07-1188/9 që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të, mbajtur më dt. 12.04.2006.

Број 08-1414/8 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/8 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”. Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 83, став 1 од Статутот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево”бр. 1/96), Советот на Општина Кичево на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година, го разгледа Извештајот од Комисијата за финансии и Буџет и по одржаната расправа, донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz.zyrtare e RM”nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 83, paragrafi 1 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e 12-të të mbajtur më dt. 12.04.2006, e shqyrtoi Raportin nga Komisioni për Financa dhe Buxhet dhe pas diskutimit të zhvilluar, solli:

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за финансии и Буџет 1. Се усвојува Извештајот од Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Кичево, бр. 07-1166/2 од 07. 04. 2006 година. 2. Усвоениот Извештај е составен дел на овој Заклучок, се чува во архивата на Советот, и не се објавува во “Службен гласник на Општина Кичево”. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл. гласник на Општина Кичево”. 4. Примерок од овој Заклучок да се достави до Комисијата и архивата на Советот на Општина Кичево.

KONKLUZION për miratimin e Raporti të Komisionit për Financa dhe Buxhet 1. Miratohet Raporti nga Komisioni për Financa dhe Buxhet i Këshillit të Komunës së Kërçovës nr. 071166/2 nga dt.7.04.2006 2. Raporti i miratuar është pjesë përbërse e këtij Konkluzioni, nuk publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”, ndërsa ruhet në Arkivin e Këshillit të Komunës së Kërçovës. 3. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe do të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”. 4. Kopje nga ky Konkluzion të dorëzohet te Komisioni dhe Arkivi i Këshillit të Komunës së Kërçovës.

Број 07-1188/9 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/9 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 14 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 14

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за општествени дејности

KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari të përëgjithshme

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за општествени дејности. бр. 07-1188/10 што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpallet Konkluzioni për mirtimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari të përgjithshme nr. 071188/10, që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të mbajtur më dt. 12.04.2006.

Број 08-1414/9 21.04.2006 год. Кичево

Nr. 08-1414/9 21.04.2006 Kërçovë

Општина Кичево Градоначалник, Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”. Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 83, став 1 од Статутот на Општина Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево”бр. 1/96), Советот на Општина Кичево на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година, го разгледа Извештајот од Комисијата за општествени дејности и по одржаната расправа донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz.zyrtare e RM”nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 83, paragrafi 1 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Këshilli i Komunës së Kërçovës në mbledhjen e 12-të të mbajtur më dt. 12.04.2006, e shqyrtoi Raportin nga Komisioni për veprimtari të përgjithshme dhe pas diskutimit të zhvilluar solli:

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за општествени дејности

KONKLUZION për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari të përgjithshme

1. Се усвојува Извештајот од Комисијата за општествени дејности на Советот на Општина Кичево бр. 07-1212/2 од 06.04.2006 година. 2. Усвоениот Извештај е составен дел на овој Заклучок, се чува во архивата на Советот, а не се објавува во “Сл. гласник на Општина Кичево”. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кичево”. 4. Примерок од овој Заклучок да се достави до Комисијата и архивата на Советот на Општина Кичево”.

1. Shpallet Raporti nga Komisioni për veprimtari të përgjithshme i Këshillit të Komunës së Kërçovës nr. 071212/2 nga dt. 6.04.2006 2. Raporti i miratuar është pjesë përbërse e këtij Konkluzioni, nuk publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”, ndërsa ruhet në Arkivin e Këshillit të Komunës së Kërçovës. 3. Konkluzioni hyn në fuqi me ditën e sjelljes dhe do të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”. 4. Kopje nga ky Konkluzion të dorëzohet te Komisioni dhe Arkivi i Këshillit të Komunës së Kërçovës.

Број 07-1188/10 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/10 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

http://www.kicevo.gov.mk

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.


Службен гласник на Општина Кичево стр. 15 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 15

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Кичево, а за доделување на користење на Гимнастичката сала - Соколана

KONKLUZION për shpalljen e Vendimit për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës, ndërsa për dhënien në shfrytzim të Sallës së gjimnastikës –” Sokollana”

1. Се прогласува Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Кичево, а за доделување на користење на Гимнастичката сала Соколана. бр. 07-1188/11, што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Shpallet Vendimi për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës për dhënien në shfrytëzim të Sallës së gjimnastikës – “Sokollana” nr 07-1188/11 të cilin Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të mbajtur më dt. 12.04.2006

Број 08-1414/10 Општина Кичево 21.04.2006 год. Градоначалник, Кичево Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

Nr. 08-1414/10 21.04.2006 Kërçovë

Врз основа на член 36 став 1 точка 1, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 82 и 90 од Статутот на Општина – Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево”бр. 1/96), Советот на Општина Кичево на седницата одржана на ден 12. 04. 2006 година, го рагледа Извештајот од Комисијата за општествени дејности, а кој се однесува за рагледување на барање на КУД “Младост” - Кичево, бр. 07-1212/1 од 06.04.2004 година и по одржаната расправа Советот донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1 pika 1 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz. zyrtare e e RM-së” nr 5/02 ndërsa lidhur me nenin 82 dhe 90 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“ Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës “ nr. 1/96) Këshilli i Komunës së Kërçovës në Mbledhjen e mbajtur më dt. 12.04.2006 e shqyrtoi Raportin e Komisionit për veprimtari shoqërore ndërsa i cili kishte të bëjë me kërkesën e SHKA “Mlladost” – Kërçovë nr. 07-1212/1 nga dt. 6.04.2004 dhe pas diskutimit të zhvilluar Këshilli solli:

ОДЛУКА за овластување на Градоначалникот на Општина – Кичево, а за доделување на користење на Гимнастичката сала “Соколана”

VENDIM për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës për ndarjen në shfrytëzim të Sallës së gjimnastikës “Sokollana”

Член 1 Со ова Одлука се овастува Градоначалникот на Општина – Кичево, да ја додели Гимнастичката сала “Соколана” - Кичево, по претходно барање на КУД “Младост” и другите културни уметнички друштва, спортски друштва и истите да достават распоред за одржување на подготовки, припреми, тренинзи и сл.

Neni 1 Me këte vendim autorizohet Kryetari i Komunës së Kërçovës që të ndajë Sallën e gjimnastikës “Sokollana” – Kërçovë me kërkesë paraprake SHKA “ Mlladost” dhe shoqërive tjera kulkturore artistike, shoqatave sportive dhe kërkuesve tjerë për të mbajtur përgatitje,trajnime etj.

2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

http://www.kicevo.gov.mk

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.


Службен гласник на Општина Кичево стр. 16 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 16

Член 2 Правата и обврските помеќу Градоначалникот на Општина – Кичево и КУД “Младост” и другите друштва ќе се регулираат со посебен Договор во писмена форма во време траење на една година согласно Законот за облигациони односи.

Neni 2 Të drejtat dhe obligimet ndërmjet Kryetarit të Komunës së Kërçovës, SHKA “Mlladost” dhe shoqërive tjera do të rregullohen me Kontratë të posaçme në formë të shkruar në kohëzgjatje prej një viti në pajtim me Ligjin për mardhënie obligative.

Член 3 Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавуањето во “Сл. гласник на Општина Кичево”,

Neni 3 Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e publikimit në “Fl zyrtare të Komunës së Kërçovës”.

Член 4 Примерок од оваа Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина – Кичево, и Комисијата за општествени дејности на надлежност и извршување.

Neni 4 Ekzemplari i këtij Vendimi të dorëzohet te Kryetari i Komunës së Kërçovës dhe Komisioni për veprimtari shoqërore për kompetencë dhe procedim.

Број 07-1188/11 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/11 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02) и член 62 став 1 член 84 став 2 од Статутот на Општина Кичево („Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Градоначалникот на Општина Кичево донесе

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), dhe neni 62 paragrafi 1, neni 84, paragrafi 2, të Statutit të Komunës së Kërçovës (“Fl. zyrtare e Komunës së Kërçovës” nr. 1/96), Kryetari i Komunës së Kërçovës, solli

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Кичево, за доделување на парични средства

KONKLUZION për shpalljen e Vendimit për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës, për ndarjen e mjeteve në të holla

1. Се прогласува Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Кичево, за доделување на парични средства бр. 07-1188/12, што Советот на Општина Кичево ја донесе на 12-та седница одржана на 12.04.2006 година. 2. Заклучокот ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево” на македонски и албански јазик. 3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кичево”.

1. Spallet Vendimi për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës, për ndarjen e mjeteve në të holla nr. 07-1188/12 që Këshilli i Komunës së Kërçovës e solli në mbledhjen e 12-të mbajtur më dt. 12.04.2006

Број 08-1414/11 Општина Кичево 21.04.2006 год. Градоначалник, Кичево Дипл. инж. Владимир Толески с.р.

Nr. 08-1414/11 21.04.2006 Kërçovë

2. Konkluzioni të publikohet në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës” në gjuhën maqedonase dhe shqipe. 3. Konkluzioni hynë në fuqi me ditën e sjelljes, ndërsa do të publikohet në “Fl. zytare të Komunës së Kërçovës”.

http://www.kicevo.gov.mk

Komuna e Kërçovës Kryetar, Inxh. dpl. Vladimir Toleski d.v.


Службен гласник на Општина Кичево стр. 17 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 17

Врз основа на член 36 став 1 точка 1, од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 82 и 90 од Статутот на Општина – Кичево (“Службен гласник на Општина Кичево” бр. 1/96), Советот на Општина Кичево на седницата одржана на ден 12. 04. 2006 година, го рагледа Извештајот од Комисијата за Финансии и Буџет и Комисијата за Празници и манифестации и доделување награди и признанија, и по одржаната расправа Советот донесе:

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1 pika 1 nga Ligji për vetadministrim lokal (“Gz. zyrtare e e RM - së” nr. 5/02 ndërsa lidhur me nenin 82 dhe 90 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës “ nr. 1/96) Këshilli i Komunës së Kërçovës në Mbledhjen e mbajtur më dt. 12.04.2006 e shqyrtoi Raportin nga Komisioni për Financa dhe Buxhet dhe Komisioni për festa, manifestime, ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve, dhe pas diskutimit të zhvilluar Këshilli solli:

ОДЛУКА за овластување на Градоначалникот на Општина – Кичево за доделување на парични сретства

VENDIM për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës për ndarjen e mjeteve në të holla

Член 1 Со ова Одлука се овлатува Градоначалникот на Општина – Кичево да додели парични сретства на следните субјекти: - Здружението на родители на деца со пречки во развојот “Надеж” во износ од 100.000,00 денари,

Neni 1 Me këtë Vendim autorizohet Kryetari i Komunës së Kërçovës tu ndaj mjete në të holla këtyre subjekteve: - Shoqatës së prindërve të fëmijëve me pengesa në zhvillim “Nadezh” në shumë prej 100.000,00 denarë - KK “Rinia “ mjete në të holla prej 55.000,00 denarë.

- На КК-”Ринија” парични сретства од 55.000,00 денари, Член 2 Ова Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на овјавувањето во “Сл. гласник на Општина Кичево”.

Neni 2 Ky Vendim hyn në fuqi ditën e rradhës nga dita e publikimit në “Fl. zyrtare të Komunës së Kërçovës”

Член 3 Примерок од ова Одлука да се достави до Градоначалникот на Општина – Кичево, Одделението за Финансии и Буџет, на надлежност и извршување.

Neni 3 Kopje nga ky Vendim të dorëzohet te Kryetari i Komunës së Kërçovës, Seksioni për financa dhe buxhet, në kompetencë dhe procedim.

Број 07-1188/12 12.04.2006 год. Кичево

Nr. 07-1188/12 12.04.2006 Kërçovë

Советот на Општина Кичево Претседател, Љупче Петковски – Шеќерко с.р.

http://www.kicevo.gov.mk

Këshilli i Komunës së Kërçovës Kryetar Lupçe Petkovski – Sheqerko d.v.


Службен гласник на Општина Кичево стр. 18 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 18

PËRMBAJTJA

СОДРЖИНА ЗАКЛУЧОК за прогласување на Програмата за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2006 година .......... 1

KONKLUZION për shpalljen e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2006 ............................1

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП „Комуналец” – Кичево за 2005 година ........................ 1 ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП “Комуналец” - Кичево за 2005 година......................................................................... 2 ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини на подрачјето на Општина Кичево, а за вршење угостителска и трговска дејност ......................................................... 2 ОДЛУКА за поставување на мебел и опрема на јавни и сообраќајни површини на подрачјето на Општина Кичево, а за вршење на угостителска и трговска дејност ................................. 3 ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Кичево .................................................... 9 ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во Општина Кичево ..................... 9 ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина................................................... 10 ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за комунални дејности, урбанизам и заштита на животната средина ................................ 11

KONKLUZION Shpellet Konkluzioni për miratimin e Raportit të puns të NP “Komunalec” – Kërçovë për vitin 2005..................................................1 KONKLUZION Për miratimin e Raportit të punës së NP “Komunalec” për vitin 2005.................................2

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија........................... 12

KONKLUZION Për shpalljen e Vendimit për vedosjen e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese në rajonin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare.................................................2 VENDIM Për vendosjen e mobiljeve dhe pajisjeve në sipërfaqe publike dhe qarkulluese në rajonin e Komunës së Kërçovës, ndërsa për kryerje të veprimtarisë hotelierike dhe tregtare ..............3 KONKLUZION Për shpalljen e Vendimit për ndryshime dhe plotësime të Vendimit për caktimin e lartësisë së taksave komunale në Komunën e Kërçovës .....................................................................9 VENDIM për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për caktimin e lartësisë të taksave komunale në Komunën e Kërçovës ..............................9 KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor ....................................................................... 10 KONKLUZION për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari komunale, urbanizim dhe mbrojtje të mjedisit jetësor .......................................... 11 KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për festa dhe manifestime dhe ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve .............................................................. 11 KONKLUZION për miratimin e Raportit nga Komisioni për festa, manifestime, ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve .................................. 12

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за финансии и Буџет .................................................... 12

KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për Financa dhe Buxhet ................................................................ 12

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за финансии и Буџет ............................. 13 ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за општествени дејности .............................................. 14 ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештајот од Комисијата за општествени дејности ....................... 14

KONKLUZION për miratimin e Raporti të Komisionit për Financa dhe Buxhet ............................. 13

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештајот од Комисијата за празници и манифестации и доделување награди и признанија................................................ 11

ОДЛУКА за овластување на Градоначалникот на Општина – Кичево, а за доделување на користење на Гимнастичката сала “Соколана”. ....... 15

KONKLUZION për shpalljen e Konkluzionit për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari të përgjithshme .......................................................... 14 KONKLUZION për miratimin e Raportit nga Komisioni për veprimtari të përgjithshme..................... 14 KONKLUZION për shpalljen e Vendimit për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës, ndërsa për dhënien në shfrytzim të Sallës së gjimnastikës –” Sokollana”.......................................... 15 VENDIM për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës për ndarjen në shfrytëzim të Sallës së gjimnastikës “Sokollana”............................................. 15

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Кичево, за доделување на парични средства. ......... 16

KONKLUZION për shpalljen e Vendimit për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës, për ndarjen e mjeteve në të holla. ............................... 16

ЗАКЛУЧОК за прогласување на Одлуката за овластување на Градоначалникот на Општина Кичево, а за доделување на користење на Гимнастичката сала - Соколана ............................... 15

http://www.kicevo.gov.mk


Службен гласник на Општина Кичево стр. 19 Број VI/2006 21.04.2006

Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës 21.04.2006 Numri VI/2006 faqe 19

ОДЛУКА за овластување на Градоначалникот на Општина – Кичево за доделување на парични сретства ..................................................... 17

VENDIM për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Kërçovës për ndarjen e mjeteve në të holla ............ 17

ПРИЛОГ БР. 1 Програма за уредување на градежно земјиште за просторот на Општина Кичево за 2006 година

SHTOJCA NR. 1 Programi për rregullimin e tokës ndërtimore për hapsirën e Komunës së Kërçovës për vitin 2006

СОДРЖИНА .......................................................... 18

PËRMBAJTJA ........................................................ 18

УРЕДУВА И ИЗДАВА:

BOTON DHE REDAKTON:

ОПШТИНА КИЧЕВО

KOMUNA E KËRÇOVËS

Sluzben glasnik VI-2006  

Sluzben glasnik na Opstina Kicevo broj VI-2006 21.04.2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you