Page 1

Ben B chiu trach nhiem ve ky thuat, chat lugng cong trinh, dam bao thi cong theo dung thiet ke da dugc chu dau tu chap thuan. Truac khi son, ben B se xa nuac cho ben A kiem tra viing. Neu nuac khong ngap dong xu la dat tieu chuan. PIEU 10 : DIEU KHOAN CHUNG > Hai ben cam ket thuc hien tot cac dieu khoan da thoa thuan trong hop dong. > Hop dong nay c6 hieu lire tu ngay ky va dugc lap thanh 4 ban, moi ben 2 ban va c6 gia tri nhu nhau. DAI DIEN BEN B GIAM DOC ^ /

C^NGTV

DAI DIEN BEN A

(a

''?nRACHNHCMHDlJH N \

,

Ala} ^HAdf^AC TOAN

HO MINH TINH

i

Trang 3/3

Img375  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you