__MAIN_TEXT__

Page 1

Cykla och vandra i Tingsryds kommun Radfahren und Wandern in Tingsryds Kommune Cycling and hiking in the Tingsryd area

1


Turöversikt / Tour overview / Ubersicht Cykla och vandra i Tingsryds kommun Längs slingrande vägar i din egen takt! Att cykla i Småland och Tingsryd kan vara rofullhet och avkoppling. Men du kan även göra det till ett äventyr och en utmaning! Du bestämmer själv takten, motorn är dina ben och sjöarna ger dig välkommen svalka under varma dagar! I den här broschyren får du förslag på 10 olika turer i området. Allt från riktigt korta till 4-milsturen vid Korrö. 4 av turerna är skyltade, de övriga 6 följer du enkelt med broschyrens kartor och vägbeskrivningar. På sidan 30–33 hittar du fler tips på cykelleder i området. På www.visittingsryd.se finns information om cykeluthyrning i området. Välkommen till ett cykelparadis!

!

! ! !!

! !

!

!

!! !

!!

!! !!

!

!!!!

!

! !!

!

! !

!!! !

!

! !!

! !!! ! !

!! !

!

! !!

!

120

! !!

!

! !

!! ! ! ! !!

!

!

!

! !!!

!! ! !

!

!

! ! ! ! ! !!

!

!!

!

!

!! ! !! ! ! ! ! ! !!

! !

!

! !! !

!

!

!

!!

!! !! ! !! !! ! ! !

! !! !

! ! !! ! !!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!!

! !!

!!

!! !!

!!

!

n

!! !

!! ! !

!

! !!

29

!

!!

!

! !

!

!

!

!!

! ! !! !!

!

! !

!

!! !! ! ! ! !

!

!!

!

!

!

!!

!!

!

! !

!

! !! !

!

Tur 8

Yxnanäs ! !

! Konga

!

!

! !

! ! !!

!! ! !

!

!

!!

! !!

! !!!!

!

! ! !!

! !

!

!

! !!

!

! !!

!!

! ! !! !!

!

!

! ! !

!!!

!! !

!

! !! !!

!

!!

!

!!

!! !

Dångebo !

! !! !

!!

!!

!

!

! ! !! ! !

!

!!

!

Tur 9

Rävemåla

!

!

!!

! !! ! ! ! ! !!

!

! ! ! ! ! ! !! ! !! !

!

! !!

! ! !!

122

! !! ! ! !! !

!

!

!

! ! ! ! ! ! !! !

! !!

! !

!

Älmeboda

Turöversikt

!

!!

!

!

! !! !

!

Fridafors

! !!

Tur 5

!Tingsryd ! !

!

! !! !!

! !

!!

!

!!

Tur 3

!

! !

!

!!

Tur 6

! !!

Tur 1

!

!! !! !! !!

27 !

!

! !! ! !! !

!!

126

Ryd 119

!

!

! !!

Tur 7 Urshult

!

!

!!! !

! ! ! !

Tur 2

!

!

!

! !!

!! !! !

!!

!! !!! !

!

! ! !!

! !! !

!

!!

! ! ! !

!!

!! !

Väckelsång

!

!

!

Linneryd

!

!

Tur 4

!!

! ! !

!

!

Tur 10

!

!! !!

Skyltad led Följ karta och beskrivning i broschyren Läs mer om dessa leder på sid 4–29

0

5

10

20 Kilometer

För dig som vill cykla längre! Foto: Alexander Mahmoud Hans Runesson Magdalena Andersson Kartor: ©Lantmäteriet 2

• Sydostleden, bilfri, skyltad • Åsnen Runt, skyltad • Banvallsleden, bilfri, skyltad • Cykla i Utvandrarbygd, Skyltad • Cykla i Småländsk idyll, skyltad • Kronobergstrampen, skyltad • Krösnabaneleden, skyltad Läs mer om dessa leder på sid 30–33


Radfahren und Wandern in Tingsryds Kommune Entlang den Wegen in deinem Tempo! Radfahren in Småland und Tingsryd kann entspannend und gemütlich sein. Aber du kannst es auch zu einem Abenteuer und einer Herausforderung machen! Du bestimmst das Tempo, der Motor sind deine Beine und in den unzähligen Seen in der Umgebung kannst du dich an warmen Tagen erfrischen! In dieser Broschüre präsentieren wir 10 verschiedene Touren in der Umgebung. Alles von der ganz kurzen Tour bis zur 40 km langen Runde in Korrö. 4 der Touren sind ausgeschildert, den anderen 6 kannst du einfach mithilfe der Beschreibungen und Karten folgen. Auf Seite 30–33 findest du weitere Tips für Radtouren in der Umgebung. Auf www.visittingsryd.se findest du Informationen über Fahrradvermietungen in der Nähe. Willkommen im Fahrradparadies! Ausgeschilderte Radtour Folge der Karte und Beschreibung in der Broschüre Lies mehr über diese Touren auf Seite 4–29

Cycling and hiking in the Tingsryd area Along trails in your own pace! Cycling in Småland and Tingsryd can be relaxing and calm. But you can also turn it into an adventure and a challenge! You decide the pace, the engine is your legs and the countless lakes in the area can refresh you on warm days! In this brochure you will find suggestions for 10 different bicycle routes in the area. From the really short ones to the 40 km long tour in Korrö. 4 of the routes are marked, the other 6 are easy to follow with the help of the maps and descriptions in this brochure. On page 30–33 you will find more tips for bicycle routes in the area. At www.visittingsryd.se you find information about bicycle rentals in the area. Welcome to bicycle paradise! Marked route Follow the map and description in the brochure Read more about the routes on page 4–29

Bist du an einer längeren Tour interessiert?

• South east Sweden bike route, autofrei, ausgeschildert • Åsnen runt, ausgeschildert • Banvallsleden, autofrei, ausgeschildert • Radfahren auf dem Auswandererweg, ausgeschildert • Radfahren in småländischer Idylle, ausgeschildert • Kronobergstrampen, ausgeschildert • Krösnabaneleden, ausgeschildert Lies mehr über diese Touren auf Seite 30–33

For those who want to bike longer tours! • South east Sweden bike route, car-free, marked • Åsnen Runt, marked • Banvallsleden, car-free, marked • Cycling on the emigrant trail, marked • Cycling in Småland idyll, marked • Kronobergstrampen, marked • Krösnabaneleden, marked Read more about the routes on page 30–33

3


Tur/Tour 1 • 12 km Hönshyltefjorden runt Start Norraryds Camping. Korsa väg 120 och följ cykelvägen in mot Ryds centrum. På en del av sträckan befinner du dig på den så kallade Holländarevägen, som på 1600-talet var transportvägen mellan Huseby bruk vid Åsnens norra ände ner till kusten och Bodekull (Karlshamn). Du passerar Norraryds gamla stationshus och Hönshylte skans (1), en medeltida bevakningsborg. I Hönshyltefjorden (2) sticker Ryds kännemärke upp: Hajen. Kör till Ryds centrum (3) och sväng vänster vid Västergatan, och fortsätt på Brunnsgatan. Vid slutet av gatan ser man Almundsryds kyrka (4) från 1830. Besök Hembygdsgården (5) – det lokala muséet med flera intressanta miljöer. Du hittar öppettider på visittingsryd.se Brunnsområdet (6) har anor från 1890-talet. Här finns en Hälsokälla där man ”drack brunn”. Det är främst medelklassen som besökte denna brunnsort. Idag inryms bl.a. en internatskola inom området. Följ gångbroarna via ön till motsatta sidan av sjön.

Fortsätt på skogsvägen ca 1 km. Sväng vänster och följ vägen genom byarna Brorsmåla och Vrångaböke (7). Norr om Brorsmåla finns ett gammalt stenbrott, där man förut brutit diabas. Strax före väg 120 sväng vänster in på cykelvägen på järnvägsbanken. Två fina järnvägsbroar går över Mörrumsån. Efter bron gör en avstickare till Blidingsholm. Följ skylten till höger genom skogen och höger igen. Här passerar man Brotorpets kanal – en liten raritet. Korsa väg 120 fram till den vackra stenvalvsbron (8) med sina åtta spann över Mörrumsån. Här finns Ålavärmanen (en speciell ålfiskemetod). Kör tillbaka till cykelvägen vid järnvägsbroarna och fortsätt fram till Norraryds Camping (9). Längst uppe på udden har man gjort utgrävningar och funnit fynd från stenåldern. Cirka halva leden går på bilfri cykelväg, halva på asfalterade mindre vägar, kort sträcka på grusväg. Leden är skyltad.

Rund um den Hönshyltefjorden Start Norraryds Camping. Überquere die Straβe 120 und folge dem Radweg in Richtung Ryd Zentrum. Ein Teil der Strecke ist der so genannte Holländarevägen, der im 17. Jahrhundert als Transportweg zwischen Huseby bruk am nördlichen Ende des Åsnen und der Küste und Bodekull (Karlshamn) gedient hat. Du passierst Norraryds altes Stationshaus und Hönshylte skans (1), eine mittelalterliche Bewachungsfestung. Im Hönshyltefjorden (2) befindet sich Ryds Erkennungszeichen: der Hai. Fahre zum Zentrum in Ryd (3) und biege links in die Västergatan ein. Am Ende der Straβe sieht man Almundsryds kyrka (4), eine Kirche aus dem Jahr 1830.Besuche den Hembygdsgården (5), das lokale Heimatmuseum mit vielen interessanten Milieus. Die Öffnungszeiten findest du auf visittingsryd.se. Brunnsområdet (6) hat Wurzeln aus dem späten 19. Jahrhundert. Hier gibt es eine ”Hälsokälla”, eine Gesundheitsquelle, aus der man trank. Es war hauptsächlich die Mittelschicht, die diesen Brunnen besuchte. Heute befindet sich hier unter anderem ein Internat.Überquere die Brücken zur anderen Seite

4

des Sees. Folge dem Waldweg etwa 1 km. Biege nach links ab und folge dem Weg durch die Dörfer Brorsmåla und Vrångaböke (7). Nördlich von Brorsmåla liegt ein alter Steinbruch, in dem früher Diabas abgebaut wurde. Biege kurz vor der Straβe 120 links in den Radweg auf dem alten Bahndamm ab. Zwei schöne Eisenbahnbrücken führen über den Mörrumsån. Hinter den Brücken kannst du einen Abstecher nach Blidingsholm unternehmen. Folge dem Schild auf der rechten Seite durch den Wald und danach wieder rechts. Hier kommt man am Brotorpets kanal vorbei, eine kleine Rarität. Überquere die Straβe 120 bis zur steinernen Brücke (8) mit ihren acht Pfeilern, die über den Mörrumsån reichen. Fahre zurück auf den Radweg bei den Eisenbahnbrücken und setze den Weg fort bis zum Norraryds Camping (9). Auf dem Ende der Landzunge hat man Ausgrabungen durchgeführt und Funde aus der Steinzeit gemacht. Ungefähr die Hälfte der Tour verläuft auf autofreien Radwegen, die andere Hälfte auf kleineren, asphaltierten Wegen, sowie kürzere Strecken auf Kiesweg. Die Tour ist ausgeschildert.


Around Hönshyltefjorden Start Norraryds Camping. Cross road 120 and follow the bicycle path towards Ryd center. Some parts of the way are the so called Holländarevägen. In the 17th century this was a transport way from Huseby bruk, at the northern part of lake Åsnen to the coast and Bodekull (Karlshamn). You pass by Norraryds old station house and Hönshylte skans (1), a medieval fortress. In lake Hönshyltefjorden (2) you see Ryds trademark: the shark. Go to Ryds center (3) and turn left at Västergatan and continue on Brunnsgatan. At the end of the street you see Almundryds kyrka (4), a church from 1830. Visit the Hembygdsgården (5), a local history museum with many interesting environments. You find the opening hours on visittingsryd.se. Brunnsområdet (6) was established in the late 19th century. Here you find a remains from an old mineral spring, a health well where people, mainly from the middle class, came and drank from the well. Today you find here, among other things, a boarding school.

!!

!

7 !!

! !

0

Strömsborg

5

6

3 5

119

!

!

!

!

!

Florida

Ryds

Ryd

1

Hönshylte

Lugnet

Norraryd

Hönshylte

!!

Björkelund

!

!

!

Kråketorpet

9

2

!

! ! ! !!

!

!!!!! !!!!!!! !

!

!

TrestensdalPetersborgStrömsholm

!! !! !

!

Hönshylte

!!

!

!

Hönshyltefjorden

!

! !!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !

! ! ! ! !! !

!

!!

12 0

Rävagylet

!!

Trässhultsjön

! ! ! !

Trestenshult

.

!

!

!

8

!!

!

! ! ! !! ! !

126

Börjestorp

!!

Vrångaböke 250 500södergård 1 000 Meter

! !! !!!!

!! ! !! ! ! !!

4

!

!

Brorsmåla

7

! ! ! ! ! ! !!

!

!

!

Vrångaböke

Brändeborg

!

!!

!

!! ! ! ! ! ! !! !

Solhem

!

!!!

!

! !!

! !!

! !!

! !

! ! Riddarholmen ! !

måla

Nyborg

Follow the bridges to the other side of the lake. Stay on the small road through the forest for about 1 km, then turn left and follow the road through the villages Brorsmåla and Vrångaböke (7). North of Brorsmåla is an old dolerite quarry. Shortly before road 120 turn left onto the bicycle path on the old railway embankment. Two beautiful railway bridges are leading you over the river Mörrumsån. After the bridge you can take a detour to Blidingsholm. Follow the sign to the right side through the forest and then right again. Here you are passing Brotorpets kanal, a little rarity. Cross road 120 until you reach the beautiful stone bridge (8) with its eight arches. Turn back to the bicycle path on the railway embankment and continue your way to Norraryds Camping (9). During excavations on the peninsula artifacts from the stone age have been discovered. About half of the tour is on car-free bicycle paths, the other half on smaller asphalt roads. Shorter parts on gravel roads. The tour is marked.


Tur/Tour 2 • 8 km Rundtur i Äppelriket Start Kurrebo (1). Kurrebo är uppbyggd av kapten David Klingspor omkring 1900. Han kallades Kurre av sina vänner och därför fick gården namnet Kurrebo. Ta en tur upp till Lunnabacken (2). Beundra utsikten över sjön Åsnen (3) och övärlden. Här finns bl.a. Odensvallahults säteri från 1700-talet. För gående: Följ skylt "Bokskogen" från bilparkeringen ner till Kärrasand (4) och badplatsen, ca 500m. För cyklister: Följ vägen från trädgården och till höger ner mot Kärrasand.

Sväng vänster mot Fålaboda – Segersnäs (5). Där hittar man länets enda bevarade väderkvarn. Vid Bosgård ligger Hwems gamla kyrkplats (6). En naturskön plats med altare och kors i natursten och en härlig utsikt över sjön Åsnen. Fortsätt vägen fram. Vid skylten mot Västerbotorp kan du göra en avstickare till Porslinsmuséet (7). Ta vägen tillbaka till Kurrebo. Gör gärna ett besök bland ängsäppelodlingarna vid Ällenäs. Du kommer till Ällenäs när du kör förbi Kurrebo och Sånnahult. Leden går på asfalterade mindre vägar. Leden är skyltad.

Rundtour im Apfelreich Start Kurrebo (1). Kurrebo wurde etwa 1900 vom Hauptmann David Klingspor errichtet. Der Name Kurrebo ist Klingspors Spitznamen zu verdanken, Kurre. Besteige den Hügel Lunnabacken (2) neben Kurrebo. Von hier aus kannst du die Aussicht über den See Åsnen (3) und seine Inselwelt genieβen. Hier steht unter anderem die Odensvallahults säteri aus dem 18. Jahrhundert. Für Fuβgänger: Folge dem Schild ”Bokskogen” vom Parkplatz hinunter zu Kärrasand (4) und dem Badeplatz, ca.500m. Für Radfahrer: Folge dem Weg hinunter zur Straβe und dann nach rechts in Richtung Kärrasand. Hinter Kärrasand nach Fålaboda – Segersnäs (5) abbiegen. Hier findet man die einzig noch erhaltene Windmühle der Provinz.

Bei Bosgård liegt Hwems gamla kyrkplats (6). In der von Natur umgebenen Ruine stehen ein Altar sowie ein Kreuz aus Stein und man hat einen herrlichen Ausblick auf den See Åsnen. Setze den Weg fort. Am Schild nach Västerbotorp kannst du einen Abstecher zum Porslinsmuséet (7), einem Porzellanmuseum machen. Folge dem Weg zurück nach Kurrebo. Besuch gerne die Apfelgärten in Ällenäs. Dorthin gelangst du, indem du an Kurrebo und Sånnahult vorbeifährst. Die Tour verläuft auf kleineren, asphaltierten Wegen und ist ausgeschildert.

Round Apple Kingdom Start Kurrebo (1). Kurrebo was built by Captain David Klingspor around 1900. He was called Kurre by his friends, that´s how Kurrebo got its name. Take a walk up to Lunnabacken (2). Here you can enjoy the view over lake Åsnen (3) and its archipelago. Up on Lunnabacken you can visit the Odenvallahults säteri, a seat farm from the 18th century. If you are walking: Follow the sign ”Bokskogen” from the parking lot down to Kärrasand (4) and the bathing place, about 500m. If you are biking: Follow the way from the garden and then turn right towards Kärrasand. 6

After Kärrasand take a left turn towards Fålaboda – Segersnäs (5). Here you can find the only preserved windmill in the county. Hwems gamla krykplats (6) is located in Bosgård, a beautiful church ruin with a stone cross and altar, as well as a great view over lake Åsnen. Continue your way. At the sign towards Västerbotorp you can visit the Porslinsmuséet (7), a porcelain museum. Take the way back to Kurrebo. The apple orchards in Ällenäs are worth a visit. You get to Ällenäs by driving past Kurrebo and Sånnahult. The tour is on smaller asphalt roads and is marked.

Karls


Åsnen

Västerbotorp

3

Berg

!

Vasabro

! ! !

!

!! !

!!!

!

! !

!!

! !

!! !! !! !! ! ! !!!

!

Västerbotorp

!

!

!!

HagalidEkero

!! !

!!

!!!

! Norratorp

5

!! ! ! ! ! !

Ekelun

!!!!

!

! ! !!

!! !!

!

!

!!

!!

!

Hagalund !! !!

4

! ! !!

Högahul

!!

! !!

12 !!!! !

!

! !

Ängaholm

!

!

!

6

Sånna

Kärr

Knallehall

Sjöviken

Kurrebo

!

7

Storegården

! !! !

storp

Karatorp

Lillegården

tomta Brittelund Kilen

!!

Segersnäs Fålaboda

Åsnen

.

Ugglekull

0

250

500

1 000 Meter 7


Tur/Tour 3 • 27 km Mien runt Start Midingsbråte badplats (1). Turen går runt den sägenomspunna sjön Mien (2). Sägnen berättar att en meteor har slagit ner här och därför är sjön nästan rund och mycket djup, 43 m djup norr om ön Ramsö. Denna ö är naturreservat och har en ovanlig bergart: ryolit. Det är skiftande natur och miljöer som kantar vägarna runt sjön. Öppet landskap med vackra, stora mangårdsbyggnader på gårdarna i söder. Längre uppåt norr kommer skogen och de mindre torpen. Passa på och gör ett besök på Älgriket (3). Här

möter du skogens konung och hans mindre släktingar i sin naturliga miljö. Sittplatser för egen picknick finns såväl uppe vid djuren som nere vid sjön. Följ skylten mot Urshult. Efter ca 4 km följ skylten (4) mot Bastaremåla. Efter drygt 4 km, i Bastaremåla, följ Sverigeleden söderut. Stanna till och ta ett dopp vid Laxasand (5), badplats i Mien vid Midingstorp. Ta vägen tillbaka till Midingsbråte och badplatsen. Turen går mest på asfalterade mindre vägar och några korta sträckor med grusväg.

Rund um den Mien Start Midingsbråte Badeplatz (1). Die Radtour führt um den sagenumwobenen See Mien (2). Angeblich soll hier ein Meteor eingeschlagen sein, der dem See seine fast kreisrunde Form verliehen hat. Der See ist sehr tief, nördlich der Insel Ramsö etwa 43m tief. Die Insel ist ein Naturreservat und beherbergt eine seltene Gesteinsart: Rhyolith. Am See entlang findet man variierende Natur und Umgebungen: offene Landschaften mit schönen Höfen und Häusern im südlichen Teil, Wald und Hütten im Norden. Unternimm einen Abstecher zum Älgriket (3), einem Elchpark, in dem du den König des Waldes und seine

kleineren Artverwandten in ihrem natürlichen Miljö besuchen kannst. Sitzgelegenheiten für eigenes Picknick finden sich sowohl in der Nähe der Tiere, als auch am Seeufer. Folge dem Schild nach Urshult. Nach ca. 4 km folgst du dem Schild (4) Richtung Bastaremåla. Nach etwa 4 km, in Bastaremåla, folge den Schildern des "Sverigeleden" in Richtung Süden. In Laxasand (5) kann man sich im See erfrischen. Folge dem Weg zurück nach Midingsbråte und dem Badeplatz. Die Tour verläuft zum gröβten Teil auf kleineren asfaltierten Wegen und kürzere Strecken auf Kiesweg.

Around Mien Start Midingsbråte bathing place (1). The tour follows the way around the mythical lake Mien (2). According to legends a meteor has crashed here and given the lake its characteristic, almost perfectly round shape and great depth, around 43m north of the island Ramsö. The island is a nature reserve and you can find a rare type of rock: rhyolite. Around the lake you will find diverse nature and environment. Open landscapes and big, beautiful houses in the South and forests and smaller cottages in the North. Don´t miss the chance to visit Älgriket (3), a moose

8

park where you can meet the king of the forest and his smaller relatives in their natural habitat. Chairs and tables are situated close to the animals as well as down by the lake, so don´t forget to bring picnic. Follow the sign to Urshult. After about 4 km follow the sign (4) towards Bastaremåla. After about 4 km, in Bastaremåla, follow the "Sverigeleden" south. In Laxasand (5) you can take a bath in the lake. Follow the road back to Midingsbråte and the bathing place. The tour is mostly on smaller asphalt road and some shorter parts on gravel road.


Tjärränna

!

Långa göl

!

! ! !! ! !! ! !

5

! !! !

!

!

Svenstorp Hunnamåla

Vispesgölen Långegöl Slaggvarp Tjärdal

Nyelund ! Hultatorpet ! Tvistelund ! Arvidsdal

Slaggvarp

!

! !!

!!

Nyto

Kornalycke

!

PyttatorpetBjörkelund

Tjärränna Ekelund

!

!

!

!

Tjärränna

0

500

1 000 Sandkullen backa

2 000 Meter

29

!!

Björkdala

Lilla Fridhem Tjärränna ! ! Högåsa ! ! ! !Gäddeviksås !! Sjörup! !Bokelund lund Gärdesgölen Haga Ängaholm Björkelund

!! !

Sofielund

Solhäll ! !

!

! Sjöliden ! ! !! Sjövik Lillängen !

!!

!

!!

Ulriksberg

1

Yttra Källehult ! Ängahult ! ! ! !Källeberg ! ! ! Söräng

!!

!! !

3

2

!!

!

Björkelund

Birkesjön

Fredrika

Kornalycke

!!

Marielund !

Tjärrännor

Grönadal

Mien

Fridsberg

!!

.

! !! !

Mihem

TjärrännaMidingsbråte !

Grönegylet Tjärränna Björngylet

! ! ! !!

Mejeslätt

! ! !Midingstorp

!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! !! ! !! !

Gustava

!

!! !!! !

!

!!

Brevik

SlaggvarpTjärränna

Tjärränna

Högalund Bergåkra

Tjärränna Slaggvarp

Slaggvarp

Järnemåla

Ki

Fridhe

!

Tjärränna

Nyhemmet

Tjärränna

!

!!

!!

Tjärränna

Tjärdalar

Göljah

Tjärränn

Fridhem !! !

Ällsjön Tjärränna

!!

Tjärdal Tjärdal

Hunnamåla krok

Tjärdal

TjärrännaGrönadal

Nyelund

Tjärd

Sibbasjön !

!

!

!

! !! ! ! ! ! !! ! !!! !!

!

Göta göl

Tjärränna Söre göl

Agnagöl

Dal

HögagärdeTattaregölen

Tjärdal göl Tjärränna Norre göl TjärdalTjärdalarTjärrännor Ramsjölid

!

!! ! ! ! ! ! ! !

Jönsalyckan

Ramsberg

!

! !! !! ! ! !! ! ! ! ! ! !

Klasahult

Tjärränna

Tjärrännor

Lunksjön

!!

Ekelund Kämpamåla

!!!

Dammen

!! ! ! !

Trollgölen

Nybygget Västra BjörkelundHätte

!

Slaggvarp TjärdalTjärränna

!

! ! !

Röda göl

Bastaremåla

Väjlen

!

!

Drevsjön

Marielund Tjärdal Sävsjömåla Tjärdal Yttre Hätteboda Tjärrännor Tjärdal Koppegöl

Skillingsmåla

Ramsjömåla

Rydaholm Sköldstorp

Sävsjödal

!

Tjärdal

4

Yttre Aramo Dalhem

Tjärdal Lassagölen

!

Ljusadal

!

Gydingsmåla

!! !

Tjärränna

Tjärdal

Nybygget

Johannesberg Ulfsnäs

Tjärdal Torregöl Frösehult Hagasjögölen Tjärdal Lund Tjärdal Ryalund Bullragården Tjärdal Tjärdal Kräveke göl Sävsjön !! !!!

Högakull

TjärrännaTjärränna

Tjärdalar

AraslövSmeddalen

!! !

Sjödalen Kunninge

Björkelund

Vippegöl

!

Tjärdal

Dammen Bäckaskog Grönalund Fridhem

!! !

Buskaboda Hultalycke

Slätten Björkelund Nyhemmet

Grönalund

Tjärränna

Tjärd

Tjärränna

Klockbacken Rönneholm Björkholmen

Ljusalund

Salatorp

Tjärdal TjärrännaTjärränn

Bastön

Tjärränna

Tjärränna Abborragöl

Tjärränna Tjärdal Tjärdal

9 Snyggeto


Tur/Tour 4 • 22 km Väckelsångturen Start ICA Väckelsång (1). Ta Dackegatan/Centrumgatan och sväng vänster in på Gamla vägen. Kör förbi Larmgatan och sväng in på cykelvägen på vänstra sidan. Cykelleden "Åsnen Runt" går på samma sträcka och du kan följa skyltarna fram till skylten mot Ekamåla (2). Vid skylten håller du höger och fortsätter på den asfalterade vägen (sväng inte mot Ekamåla). Vid nästa korsning kör mot Jät. Efter några kilometer ser du skylten mot Ursötorpets badplats (3), där du kan ta ett svalkande dopp i Åsnen. Kör tillbaka till stora vägen och sväng upp mot Jät (4) och besök den fantastiska gamla medeltida kyrkan

från 1100-talet. Kör tillbaka och sväng vänster vid skylten till Väckelsång. Du passerar Lidhem (5) på vägen tillbaka. Lidhemssjön är en mycket fågelrik sjö. Lidhems gård och markerna omkring har härlig natur. Följ järnvägsbanken – cykelleden Åsnen Runt – ner mot Väckelsångs samhälle. Besök Väckelsångs kyrka (6), uppförd 1827–29. Intill ligger ett gravfält samt Väckelsångs hembygdsgård (7) med sina stugor. Kör via Centrumgatan tillbaka till ICA. Turen går i huvudsak på asfalterade mindre vägar. En kortare sträcka går på bilfri cykelväg.

Väckelsångrunde Start ICA Väckelsång (1). Fahre die Dackegatan/Centrumgatan entlang und biege links in den Gamla vägen ein. Fahre an der Larmgatan vorbei und biege dann in den Radweg auf der linken Seite ein. Der Radweg "Åsnen Runt" verläuft auf der gleichen Strecke und du kannst den Markierungen bis zum Schild nach Ekamåla (2) folgen. Hier folgst du nicht dem Weg nach Ekamåla, sondern bleibst auf dem gröβeren asphaltierten Weg. An der nächsten Kreuzung in Richtung Jät abbiegen. Nach ein paar Kilometern siehst du Ursötorps Badeplatz (3) ausgeschildert, wo du dich im See Åsnen erfrischen kannst. Zurück auf der Straβe fährst du nach Jät (4), wo du die schöne, mittelalterliche Kirche aus dem

12. Jahrhundert besuchen kannst. Fahre auf dem gleichen Weg wieder zurück und biege beim Schild nach Väckelsång links ab. Auf dem Weg passierst du Lidhem (5), wo ein vogelreicher See und schöne Natur rings um Lidhems gård und die umliegenden Gebiete beheimatet sind. Über den alten Bahndamm, den Radweg "Åsnen Runt", gelangst du wieder zurück in die Ortschaft Väckelsång. Besuche Väckelsångs kyrka (6), die 1827–29 erbaute Kirche und das Heimatmuseum mit seinen Hütten (7), welches ebenso wie der Friedhof neben der Kirche liegt. Fahre auf dem Centrumgatan zurück zum ICA. Die Tour verläuft zum gröβten Teil auf kleineren asphaltierten Wegen und eine kurze Strecke auf autofreiem Radweg.

Väckelsång route Start ICA Väckelsång (1). Take Dackegatan/Centrumgatan and take a left turn into Gamla vägen. Pass by Larmgatan and turn into the bicycle path on the left side. The bike route "Åsnen Runt" runs on the same route and you can follow the signs all the way to the sign towards Ekamåla (2). At the sign you keep right and continue on the asphalt road (Don’t turn towards Ekamåla), stay on the road until the junction, where you turn right towards Jät. After a few kilometers you see the sign for Ursötorps bathing place (3), where you can take a bath in lake Åsnen. Back on the road you take a turn towards Jät (4), 10

where you can visit the beautiful, medieval church from the 12th century. Go back the same way and turn left at the sign towards Väckelsång. On your way you pass Lidhem (5). Here you find Lidhemsjön, a lake with a high population of birds and Lidhem gård with its beautiful surrounding nature. Follow the old railway embankments, the bike route "Åsnen Runt" back to Väckelsång. Visit Väckelsångs kyrka (6), a church that was built between 1827 and 1829. A local history museum with cottages (7) is also close by. Take the Centrumgatan back to ICA. The tour is mainly on smaller asphalt roads and a shorter part on car-free bicycle route.


Kullarna Eriksgården Sjölyckorna

Kyrkekullen

Kararör Sandskog Sandbo

Norratorp

Lidhemssjön

Bondagården Brunagård Svenstorp Lidhem

Toragården Bråtagården Jät

5 Snappahem !!!! !

!

!

!

!! !

! !!

Britteberg Västra Bondagården

!

! !!! !

!

!!

!!

Hallagården

!!

7

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!!

!

! !! ! ! ! !!! ! !

!

!!! ! !! ! !

!

!

!

Gölen

!! !

!!

Elofshult

!

!

! ! !! ! ! !! ! !! ! !

!

!!

Bergasund Sjöholmen Snärshult

Kåranäs Kåradal

Botahult

! !!

Botahult ! !!

!

!

!! !

2! ! !!! ! !

!

Kanalen

Esbjörnamåla

Kvarnslätt Fiskarbacken Kärr

Södratorp

Hyllgrind SödragårdenSanden

Hagalund Håmman

Dalen Täppet

Fiskestadsjö Vibo

Kvarnamåla SideslundGunnebo Ekliden Björkedal Hönebol

Kersebärshult

Lyckhem

27

VästerbotorpFroaryd Södrag.

Nydala !!

Uvanäs Hyllesbol Lilläng

Linnersmåla

Karatorp Norragården

Nyadal

Halladal Hultalyckan Sutareslätt

!!!

!

Björkeryd

Möcklehult

!!

!!

Högalund

! Nybygget ! ! Grimsvik 2 000 Meter ! Nytorpet !! ! !!

Lundholmen

Korpagård

!

!! ! !

!

Agnasjön

Ilareudden Entorpet

Ällenäs

Lunnagården

Fiskestad

! !!!! !!!!!

!

!!

1 000

Ekedal

!

! ! !!

500

1

Tallberga

! !!

! !

!!

!

!! Kristiansdal Lilla Hult

Åsnen

0

Björklunda Helenelund

Skullagården

Vikarna

.

Väckelsång

!

!

!

!

3

Dalhem

6

!

! Bråten

Ravlan

Makagården

!

! !!

Fridhem ! Djupadal ! Knutsagården !! Brostugan !! !

!

! !!

Grundlyckan lund Västra Berget ! Björkhaga Ekedal Södratorp

Bondagård

Knapagården Täckaregårdengården Styragården Smedagården

!

!!

!

4Stommen

Andersgården

!

Öst

Torshögen

Ryadal

!

Nyelund

11

Nyato


Tur/Tour 5 • 23 km

Deutch English

Ygden runt Start Tingryds torg (1). På grönområdet vid Torggatan/Dackegatan finns minnesmärket "Karatorpsdubben" av Ingemar Svensson och Björn Gidstam, ett monument över småländsk stenbrytning. Ta Dackegatan/Kyrkogatan/Bäckgatan ner till cykelvägen och sväng höger. Vid Bräkneåns mynning ligger den natursköna lilla Å-parken (2). Strax till höger låg tidigare Tingsryds Bryggeri. Det flyttades ner från Korrö på 1890-talet och var sedan bryggeri i ca 90 år. Tingsrydsölet var både känt och uppskattat på sin tid. Nu ligger här Trensum, ett livsmedelsföretag. Följ cykelvägen på den gamla järnvägsbanken genom parken norrut mot Växjö ca 7 km. Vid 3:e korsande vägen, sväng till höger (3) mot Möckleryd. Strax före byn ligger en utsiktsplats på höger sida. Efter ca 700 meter sväng höger igen (4). Fortsätt genom vacker

12

småländsk natur med skog, äng och sjö genom byarna Söftestorp, Brevik, Bagganäs (5) och vidare ner mot Tingsryd. Ca 2,5 km efter du passerat skylt ”Bagganäs” sväng höger (6) in på en grusväg. I korsningen ligger en liten ladugård och ett hus på höger sida. Det ligger en fin rastplats vid Ygdens södra ände intill vägen mellan Linneryd och Tingsryd. Följ bilvägen i några hundra meter och sväng till höger vid första infarten – Linnerydsvägen. Passera Wasaskolan och Academy of Music and Business (7). Sväng höger till Tingsgatan och sedan Kyrkogatan. Här ligger Tingsås kyrka (8) från 1853. Via Dackegatan kommer du tillbaka till torget. Turen går omväxlande på asfalterade vägar och grusvägar samt bilfri cykelväg.


Bergasund Sjöholmen Snärshult

27 Bergsnäs

Kåranäs

Fridhem Ängalund

!

! ! !! ! ! !

! !

4

!

!

!

!!

!! ! ! ! !! !

!! !!!! !!!! !! !

5

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

!

5

Gängeskulla Tegelsjö

!!

Kvarnatorp

Svingerum Bokedal Stefanstorp Janneberg Nyboda Brånatorp Ryalund Ekefors Nybygget Bruket Möckleryd Hyllen LövåsSolhem Aspelund Lilla Konäs Nybo Ryadal Olsdal Bergdala Norralycke SödratorpSödra Bamsanet

! !!

Vitabäck

!!

!

!!

7 Östrahult

28 1 !

!

!

!

!

!

!

500

Kampingem

Södergården

Norresjön

Lillasjön

Stigamo

Dammarskulla Norra Veramåla

Tingsryd

Verasjön

Ängalund Perstorp

Södra Veramåla

Kulladal

0

Bjälkalu

Norregården

Korpalycke

!!

Ulfsholm

! !!

.

Norralund Toralund

6

Tiken

Idekulla

Ekängen

Hulthaget

!

Lilla Kroksjön

Göljaryd

!!

Mårslycke

! ! !! !

Smedsborg Kroksjömåla

Källelycke Haga

Tingsmåla

!

Mårsslätt

!

Tingsnäs

!

Skogsdal

Skyttemåla

Jämshög Mosjölund Strand Björkenäs Mosjön

! !! ! !!!!

Ebbalycke

Stora

Bokelund Ängadal

!!

!! ! ! ! ! !!! !! !

!!

Ygden

!! ! ! !! ! ! ! ! !

!! !!!

!

!

Konäs

Grävlingaryd

Charlottenberg

!! !!

Ekelund Salatorpet

!!

Skogstorp

Änganäs

!

Slättamåla

Gastahåmman ! ! ! !!!

!!

Jeppahem

Björnalyc

Källedal Hagalund

3

Nyatorp

Övre Källehult

Aspelund

! ! ! ! ! ! ! !! ! ! !

Lyckhem

Källehultamåla

Bergalund !! Rydaholm

Ekeryd

!!

Möckleryd

Bredahult

Kubbö Hallaslätt

Kamrapellens Palmslund

!!

Kvarnamåla SideslundGunnebo Ekliden Björkedal Hönebol

Bredahult

Söftesmåla

! !! ! !! ! ! !

Vibo

5

Svenshult

!

Fiskestadsjön

Grönadal

Drobbanäs Lyckedal

Söftestorp Solbacken ! !! !! ! ! Haga ! ! !!! Söftestorp

Kåradal

Hyllesbol Lilläng

Nybygget Nyängen

Boarydsudd Boarydsudd

1 000

Rosendal

Perstorpsgölen

2 000 Meter

120

Sandadal Sandhult

Ryalund

Ryadal Björkedal

Björkelund torp

Nyalun

Idemålatorp

13


Tur/Tour 5 • 23 km Rund um den Ygden Start Tingsryd Marktplatz (1). Auf der Grünfläche an der Ecke Torggatan/ Dackegatan steht das Denkmal ”Karatorpsdubben” von Ingemar Svensson und Björn Gidstam, ein Monument der småländischen Steinverarbeitung. Fahre über die Dackegatan/Kyrkogatan/Bäckgatan zum Radweg und biege rechts ab. An der Mündung des Bräkneån liegt der naturschöne Å-Park (2). Rechts vor der Einfart in den Park lag früher Tingsryds Bryggeri, die lokale Brauerei. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Brauerei von Korrö umgesiedelt und war dort etwa 90 Jahre in Betrieb. Das Tingsrydbier war zu seiner Zeit bekannt und geschätzt. Jetzt liegt im Gebäude Trensum, ein Lebensmittelunternehmen. Folge dem Radweg auf dem alten Bahndamm durch den Park in Richtung Växjö für etwa 7 km. Bei der dritten Kreuzung rechts (3) in Richtung Möckleryd abbiegen. Kurz vor dem Dorf liegt ein Aussichtsplatz auf der rechten Seite. Nach ca. 700m wieder rechts abbiegen (4). Setze deinen Weg durch die schöne, småländische Natur fort, vorbei an Wäldern, Hainen

und Seen und entlang den Dörfern Söftestorp, Brevik, Bagganäs (5) und weiter Richtung Tingsryd. Etwa 2,5 km nach dem Schild ”Bagganäs” biegen Sie rechts (6) auf einen Kiesweg. An der Kreuzung ist eine kleine Scheune und ein Haus auf der rechten Seite. Am südlichen Ende des Ygden liegt ein schöner Rastplatz, direkt vor der Straβe zwischen Linneryd und Tingsryd. Folge der Straβe einige hundert Meter und biege dann bei der ersten Einfahrt in den Linnerydsvägen ein. Fahre an der Wasaskola und der Academy of Music and Business (7) vorbei. Biege rechts in die Tingsgatan und dann in die Kyrkogatan ein. Hier liegt Tingsås kyrka (8), Tingsryds Kirche von 1853. Über die Dackegatan gelangst du zurück zum Marktplatz. Die Tour verläuft abwechselnd auf asphaltierten Straβen, Kieswegen und autofreien Radwegen.

Around Ygden Start Tingsryd Square (1). On the lawn by Torggatan/Dackegatan you find the monument "Karatorpsdubben", made by Ingemar Svensson and Björn Gidstam, a memory of quarrying in Småland. Follow Dackegatan/Kyrkogatan/Bäckgatan down to the bicycle path and turn right. The beautiful Å-park (2) is located by the river Bräkneån. On the right side, right before the entrance of the park, was Tingsryd Bryggeri, the local brewery. It was moved from Korrö at the end of the 19th century and continued its business for about 90 more years. The Tingsryd beer was both popular and appreciated. Today Trensum, a food company is located on the spot. Follow the bicycle path on the old railway embankment through the park towards Växjö for about 7 km. At the third junction, turn right (3) towards Möckleryd. Shortly before the village there is a observation point on the right side. After about 700m turn right again (4). Continue your

14

way through the beautiful nature of Småland, with its forests, lakes and meadows. Pass the villages Söftestorp, Brevik, Bagganäs (5) and back towards Tingsryd. Approx. 2.5 km after you have passed the sign "Bagganäs" turn right (6) onto a gravel road. At the crossing is a small barn and a house on the right.. You will find a nice picnic spot by the southern end of lake Ygden, right before the road between Linneryd and Tingsryd. Follow the road for some hundred meters and turn right at the first entrance on the right side, Linnerydsvägen. You will pass by Wasaskolan and Academy for Music and Business (7). Turn right to Tingsgatan and then Kyrkogatan, where you can see Tingsås kyrka (8), the church of Tingsryd, built in 1853. Follow Dackegatan to get back to the market square. The tour is on asphalt roads, gravel roads and carfree bicycle paths.


15


Tur/Tour 6 • 18 km Tiken runt Start Tingsryd Resort (1). Kör på cykelvägen som går bredvid campingplatsen Tingsryd Resort och sväng vänster mot Stenfors och fortsätt söderut längs med Tikens västra sida. Sväng vänster i Törnamåla (2) vid skylten mot "Sjövägen". Här cyklar du på en mindre grusväg genom skogen och förbi en trevlig rastplats med grill vid sjöns södra ände. En kort sträcka efter fikaplatsen ligger Stenfors bruk (3). Under 1600-talet fanns här ett aktivt järnbrukssamhälle. Här fanns de viktiga resurserna för att kunna framställa järn: Sjömalm i Tiken, skog för träkolsframställning och vattenkraft i Bräkneån. Idag är detta ett mycket naturskönt område och en

trevlig plats för picknick! Här finns även en intressant kulturstig att vandra. Fortsätt norrut på sjöns östra sida, vid skylten till Älganäs (4) kan du göra en avstickare till ett mycket fint naturreservat och fortsätt sedan vidare, tills du kommer fram till väg 27. Sväng till vänster och kör en kort sträcka och sväng sedan till höger till Tingsryd Travet (5) område. Följ cykelvägen tillbaka till centrum. Du passerar Kungastenarna (6), ett minne från kungliga besök. Följ cykelvägen, som går parallellt med väg 27, tillbaka till Tingsryd Resort. Leden går omväxlande på asfalterade mindre vägar och grusvägar. Leden är skyltad.

Rund um den Tiken Start Tingsryd Resort (1). Folge dem Radweg am Tingsryd Resort vorbei, biege links in Richtung Stenfors ab und folge dem Weg an der westlichen Seite vom Tiken. Biege in Törnamåla (2) beim Schild "Sjövägen" links ab. Hier fährst du auf einem kleineren Kiesweg durch den Wald und kommst am südlichen Ende an einem schönen Rastplatz mit Grill vorbei. Kurz hinter dem Rastplatz liegt Stenfors bruk (3). Im 17. Jahrhundert war dies ein aktiver Eisenhüttenort. Hier gab es alle wichtigen Ressourcen zur Eisenherstellung: Erz aus dem Tiken, Wälder für Kohlegewinnung und Wasserkraft vom Fluss Bräkneån. Heute ist dies eine naturschöne Umgebung und ein perfekter Platz für ein Picknick. Hier gibt es auch einen schönen Kulturpfad zum wandern.

Folge dem Weg nach Norden auf der östlichen Seite des Sees , beim Schild nach Älganäs (4) kannst du einen Abstecher in das schöne Naturreservat unternehmen. Setze danach deinen Weg fort und folge dem Weg bis zur Ausfahrt zur Straβe 27. Biege nach links ab, fahre eine kurze Strecke auf der Straβe und biege dann rechts zum Tingsryd Travet (5) ab. Folge dem Radweg zurück ins Zentrum. Du passierst die Kungastenarna (6), ein Steindenkmal als Erinnerung an königlichen Besuch. Folge dem Radweg, der parallel zur Straβe 27 verläuft, zurück zum Tingsryd Resort. Die Tour verläuft abwechselnd auf kleineren, asphaltierten Wegen und Kieswegen und ist ausgeschildert.

Around Tiken Start Tingsryd Resort (1). Follow the bicycle path next to the camping site Tingsryd Resort, turn left by the sign towards Stenfors and continue your way south on the west side of lake Tiken. In Törnamåla (2) turn left at the sign to "Sjövägen". Now you will go through forest on a smaller gravel road and pass by a beautiful picnic area with barbeque at the southern end of the lake. Just a few hundred meters ahead you will see Stenfors bruk (3). During the 17th century this was an active iron works area. Everything people needed to produce iron could be found in the area: iron ore from lake Tiken, forests for producing charcoal and water power from the river Bräkneån. Today this is a very scenic area a nice spot for a 16

picnic. There is also an interesting cultural trail to hike in the nature. Continue north on the eastern side of the lake, at the sign towards Älganäs (4) you can take a detour to an beautiful nature reserve and then continue on the road until you reach the exit for road 27. Turn left and follow the road for a short while, then turn right to Tingsryd Travet (5). Take the bicycle path back to the center. You are passing by Kungastenarna (6), a monument from royal visits. Follow the bike path, which is parallel to road 27, back to Tingsryd Resort. The tour is on smaller asphalt roads as well as gravel roads. The route is marked.


Björke

Stora

Skogsdal

Duvelund

Tingsmåla

Tingsnäs

Östrahult

1

! !

Mårsslätt ! ! ! !! !

!

!

Smedsborg

!

Mårslycke

!

Korpalycke

!

!

!

!

!

Tingsryd !

! !

! !!!

Lilla Kroksjön

!

!!

!

Kroksjömåla Västergården

Idekulla

Ekängen

! !

!

!

!

!

6!

!

!

Sandadal Sandhult

! ! !!

Rosendal Björkelund

!

!

!

! !!

Flöxdal ! !

!! ! !! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!!

! !

!!

Ängalund

Ulriksberg

!

4

!! !

2

Högelid

!

!! ! !

! !

!

!

Storegöl

Gullgölen

!

! !! !

!!

Törnamåla Älmeshult

!

Högagärde

!

!!

Petterslund

0

!

.

Marielund Dalen Karlsberg

! !! !

Sävsjömåla

!

Rydaholm Sköldstorp

! !!

Gränstorp

Nyhe Ängadal Svenstorp

!!

Sjöborgen

27

! ! !

Björkelund Törneborg Lyckedal

Johannesberg Ulfsnäs Johanneslund

Elsemå

!

Spårasjön

!

Illaregölen

Berghem

!

Nyhem

Spåramåla Aspelund

Marielund Skogsryd

Tiken

!

Ulfsmåla

5

120

torp

!

!

! ! Flöxhult !

!

! !!! !!!! !!! !!!!! !

Ulfsholm

!

!

Norralund Toralund

! ! ! !!!!

Kulladal

3

500 Stenfors

Ekedal

Djuramå Botildsdal

1 000

Blankan Törstegölen 2 000 Meter

Arnagö 17

Arna


Tur/Tour 7 • 7 km Tingsrydsrundan Start Tingryds torg (1). På grönområdet vid Torggatan/Dackegatan finns minnesmärket "Karatorpsdubben" av Ingemar Svensson och Björn Gidstam, ett monument över småländsk stenbrytning. Fortsätt Dackegatan till Tingsås kyrka (2) från 1853. Följ Kyrkgatan, Tingsgatan till Tingsmålavägen, där du svänger vänster. Följ gatan och sedan grusvägen norrut ut från samhället. Vid Bruket (3) går en bro över Bräkneån. På 1600-talets senare del bildades här Ekefors säteri och det ägdes av häradshövding Paul Rudebeck. Här anlade en masugn och en stångjärnshammare och man smälte sjömalm från sjön Ygden.

Strax bakom skylten mot Gängeskulla svänger du vänster in på cykelvägen mot Tingsryd. Vid korsningen svänger du vänster och kör ett kort stycke upp förbi tätortskylten och sväng därefter vänster. Följ vägen bakom villorna. Sväng till höger vid stenmuren och följ vägen. Denna cykel/gångväg går bakom villabebyggelsen och får så småningom Bräkneån på vänstra sidan. Framme vid Kvarngatan ta höger, därefter vänster på Växjövägen och höger till cykelvägen mot centrum. Nu passerar man den natursköna Å-parken (4) vid Bräkneån. Turen går i huvudsak på bilfri cykelväg och mindre grusvägar.

Tingsrydrunde Start Tingsryd Marktplatz (1). Auf der Grünfläche an der Ecke Torggatan/ Dackegatan steht das Denkmal "Karatorpsdubben" von Ingemar Svensson und Björn Gidstam, ein Monument der småländischen Steinverarbeitung. Folge der Dackegatan bis zur Tingsås kyrka (2), der 1853 erbauten Kirche von Tingsryd. Fahre über die Kyrkgatan und Tingsgatan zum Tingsmålavägen , dort biegst du links ab. Folge der Straβe und danach dem Kiesweg aus der Ortschaft hinaus. Bei der Müle (3) geht eine Brücke über den Bräkneån. Im späten 17. Jahrhundert wurde hier die Ekefors säteri gegründet. Diese wurde vom Hardenhäuptling Paul Rudebeck verwaltet. Auf dem Gelände standen eine Hammerschmiede und ein

Hochofen, in dem man Erz aus dem Ygden schmolz. Direkt hinter dem Schild nach Gängeskulla biegst du nach links auf den Radweg nach Tingsryd ein. An der Kreuzung biegst du links ab und fährst eine kurze Strecke, vorbei am Ortsschild und danach nach links. Folge dem Weg hinter den Gebäuden. Bei der Steinmauer biegst du rechts ab und folgst dem Weg hinter den Villen. Bald siehst du den Bräkneån auf der linken Seite. An der Kvarngatan biegst du nach rechts ab, auf dem Växjövägen nach links und danach nach rechts auf den Radweg in Richtung Zentrum. Fahre durch den naturschönen Å-Park (4) am Bräkneån entlang. Die Tour verläuft hauptsächlich auf autofreien Radwegen und kleineren Kieswegen.

Tingsryd route Start Tingsryd Square (1). On the lawn by Torggatan/Dackegatan you find the monument "Karatorpsdubben", made by Ingemar Svensson and Björn Gidstam, a memory of quarrying in Småland. Continue on Dackegatan to Tingsås kyrka (2), the church of Tingsryd, which was built in 1853. Follow Kyrkgatan and Tingsgatan to Tingsmålavägen, where you turn left. Follow the street and then the gravel road outside town. At ironworks (3) cross the bridge over the river Bräkneån. In the late 17th century Ekefors seat farm was established here and owned by District Judge Paul Rudebeck. A trip hammer and blast furnace was used to melt iron ore 18

from lake Ygden. Straight after the sign towards Gängeskulla take a left turn onto the bicycle path towards Tingsryd. At the junction turn left and follow the road a short while, pass the entry sign and turn left. Follow the road behind the villas. Turn right by the stone wall and follow the road behind the houses. Soon you see the river Bräkneån on your left side. At Kvarngatan turn right, thereafter left on Växjövägen and right onto the bike path towards the center. Now you are entering the beautiful Å-park (4) by the river Bräkneån. The tour is mainly on car-free bike path and smaller gravel roads.


Svingerum

!

!

! !! !!

!!

Ekefors

Nybygget

! ! ! ! ! !! ! ! ! !

! ! !!

!!!!!! !! !! !! !

Solhem

Aspelund

Norra Bamsanet Lilla EkerydNybo

!

!! !!

!

!!

!

27

!!!! !

! ! ! !! !!!! ! ! ! !

!

!! ! ! ! !

Tingsnäs

!! !

!!!! ! !

2! ! !

!

4! !

!!

Korpaly

!

1 000 Meter

!

!

!

!

!

!

1

!

500

! !!

250

!

Östrahult

!

!

0

! !

!

.

Tiken

! !

Mårslycke

!! !

Mårsslätt

!!

Tingsmåla

!

! Ebbalycke

!

!! !

!!

Ebbalycketorp

!

!!

Södra Bamsanet

!!

!!

!!

!! !

Bergdala

Ygd

! ! !! !

Möckleryd Hultatorpet

Karlsnäs Lövås

3

Bruket

!

Ryalund

!

!!

Nyboda

!

! !! !!

Janneberg

Stefanstorp

!!

Bokedal

!!

Bäckaskog

12 0

19


Tur/Tour 8 • 17–20 km Hensjörundan Turen kan cyklas från/till Tingsryd (20 km) eller från/till Konga (17 km). Man kan även cykla från Tingsryd till Konga eller tvärtom (17 km). A) Start Konga Allhuset (1): Konga är en bruksort, Örmo bruk grundades 1742. Bakom industriområdet ligger en backstuga, Dalgångsstugan (2) från 1859. Den var bebodd så långt fram som till 1930. Som mest bodde här 8 personer i det stora rummet som är ca 20m2. Stugan har byggts ut med kök och detta användes till såväl vedbod som hönshus. Kör till Ronnebyvägen mitt i byn. Ta cykelvägen mot Hensjön och Blötans badplats (3). Bada eller gå en tur i naturreservatet på Näset. Mycket fin bokskog.

Fortsätt runt sjön via Grönvik upp till Hensmåla (4). Följ cykelvägen tillbaka till Konga. B) Start på cykelvägen mitt emot busstationen i Tingsryd (5): Följ cykelvägen österut mot St. Hensjön. Vid Hensmåla sväng höger. Korsa bilvägen och fortsätt på vägen längs sjön. Fortsätt via Grönvik upp till Blötans badplats (3). Bada eller gå en tur i naturreservatet på Näset. Sväng vänster i Ekelund och cykla tillbaka mot Hensmåla på cykelvägen. Efter att du har korsat vägen och cyklat förbi vattenverket fortsätt på järnvägsbanken tillbaka till Tingsryd. Leden går främst på bilfri cykelväg samt mindre asfalterade vägar. Kort sträcka på grusväg.

Rund um den Hensjön Diese Tour kann man entweder von/nach Tingsryd (20 km), von/nach Konga (17 km) oder auch von Tingsryd nach Konga und umgekehrt fahren (17 km). A) Start Konga Allhuset (1): Konga ist ein Fabriksort, die Örmo bruk wurde 1742 gegründet. Hinter dem Industriegebiet liegt die sogenannte Dalgångsstuga (2), eine Hütte aus dem Jahr 1859. Diese war bis zum Jahr 1930 bewohnt und zu gewissen Zeiten lebten hier 8 Personen im Raum, der etwa 20m² misst. Die Hütte wurde mit einer Küche ausgebaut und diese wurde sowohl als Vorratsraum, als auch als Hühnerstall genutzt. Fahre zum Ronnebyvägen in der Mitte der Ortschaft. Biege in den Radweg Richtung Hensjön und Blötans Badeplatz (3) ein. Hier kannst du baden oder einen Spaziergang im schönen Buchenwald im Naturreservat unternehmen. Setze den Weg nach

Hensmåla (4) über Grönvik fort. Folge dem Radweg zurück nach Konga. B) Start auf dem Radweg gegenüber der Busstation in Tingsryd (5): Folge dem Radweg nach Osten in Richtung Hensjön. Biege in Hensmåla rechts ab. Überquere die Straβe und setze die Fahrt auf dem Weg entlang des Sees fort. Fahre über Grönvik zu Blötans Badeplatz (3). Hier kannst du baden oder einen Spaziergang im Naturreservat unternehmen. In Ekelund biegst du links ab und fährst auf dem Radweg zurück nach Hensmåla. Überquere die Straβe und fahre am Wasserwerk vorbei, dann fahre auf dem alten Bahndamm zurück nach Tingsryd. Die Tour verläuft gröβtenteils auf autofreien Radwegen und kleineren, asphaltierten Wegen, sowie eine kurze Strecke auf Kiesweg. Die Tour ist ausgeschildert.

Around Hensjön You can take this tour either from/to Tingsryd (20 km), from/to Konga (17 km) or from Tingsryd to Konga or the other way round (17 km). A) Start Konga Allhuset (1): Konga is a factory town, the Örmo bruk was established in 1742. The cottage Dalgångsstugan (2) from 1859 is located behind the industrial area and was used as a home until the year 1930. A maximum of 8 people lived in the 20m² sized living room. The cottage was extended by a kitchen, which was used as a woodshed and henhouse. Go to Ronnebyvägen in the middle of the village. Enter the bicycle path towards lake Hensjön and the bathing place Blötans badplats (3). Here you can take a bath in the lake or take a walk in the beautiful beech forest in the nature reserve at Näset. Continue your way around the lake via Grönvik up to 20

Hensmåla (4). Follow the bicycle path back to Konga. B) Start at the bicycle path facing the bus station in Tingsryd (5): Follow the bicycle path towards lake Hensjön. Turn right in Hensmåla. Cross the road and continue on the road next to the lake. Follow the road via Grönvik up to the bathing place Blötans badplats (3). Here you can take a bath in the lake or take a walk in the nature reserve at Näset. Turn left in Ekelund and follow the bicycle path back to Hensmåla. After having crossed the road and passed by the waterworks continue your way back to Tingsryd on the old railway embankment. The tour is mainly on car-free bicycle paths as well as smaller asphalt roads. Short parts on gravel road. The route is marked.


Högelid

Ängalund

Sandadal Sandhult

Blankan

21

Arnalid

Arnagöl

1 000

Ljungsryd

Skatemåla

Djurasjön

Djuramåla

Djuramåla

500

Bokedal

Idemålatorp

Lövingatorpet

Idemåla

Lindholmen

Grönadal

Lillemo

Stora göl Lilla göl

120

Fridhem Björkenäs Haga

Åkerslund

Grönadal

3

Lilla Stora Blötan

Mörkahult

Björkelund

!

Dångeborås

Tattamåla

mad

Kantemad

Krokfjorden

2Kullen

Konga

1

Klubben

Sandsjön

Östr

S

Sjön

Göle

Göranshöjd Askelund FridhemKnalladal

TattamålasjönEkenäset

Kvarntorpet

Kvistatorpet Verlingetorpet Hägershult Julsnäs

Stora Hensjön Lilla Hensjön Sjöudden

Grönvik

2 000 Meter

Norge

Sandviken

!

Högebonäs

Dångebo

Moadal Högadal

Svarvartorpet

Sonakullen Sjöändan Rörsbro Ljungadal Torsatorpet

Fridhem

Björkebacken

Bokelund

Rössmåla

Gropanäs

Örebro ! !Hensmåla Hagaslätt ! ! !! ! ! Kristinelund !! Sanddalen ! !! !!! ! !! !! ! !!! !! Bokön ! !! ! Ekelund ! Hinserås ! ! ! !!!!

4

Nygårdstorp

!

Törstegölen

0

Jostagården Djuramåla

Nyhem Ängadal Svenstorp

Lunden

Elserås

Lunden

Götamåla

Svartasjö

Nygård NyalundMossbacken

Perstorp

Perstorpsgölen

Södra Veramåla

Ängalund

Norra Veramåla

Verasjön

Ryadal Björkedal

Ryalund

Råsasjön

Elsemåla

Berghem

Marielund Skogsryd

torp

.

!

Botildsdal

Ekedal

Gränstorp

Sjöborgen

Tiken

Tingsryd

Korpalycke

Dammarskulla

!

Stenfors

rkelund

endal

ladal

kulla

!

5

!

rslycke

!!

Stigamo

! !! ! !! ! !

!!!

!!

! !

! !

Östrahult

!!

!!

!!

!

rsslätt

!!! !

!!

!!!

!!

!

ingsnäs

! ! !! !!!

!

!

!!

Svartsjörås

!

!

!

!

Lillasjön

!

!

! !!

!! ! !

! ! !!!

! !

!

Mosjön

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

Björkenäs

!

!

!

Tingsmåla

!

!

!

!

! ! !!!! !

!!! !

27 !


Tur/Tour 9 • 31 km

Deutch English

Rävemålarundan Start Älmeboda hembygdpark (1), Rävemåla. I hembygdsparken finns välbevarade byggnader med många sevärda miljöer som t.ex en gammal läkarmottagning. Vidare finns ett järnvägsspår med tillhörande vagnar från den smalspåriga järnvägen NAEJ – Nättraby–Alnaryd–Elmeboda Järnväg – även kallad Krösnabanan. Kör Ekvägen och Gamla vägen genom byn österut och korsa väg 122 till Persmålavägen. Vid väg 120 sväng vänster, efter en kort sträcka sväng höger mot Kavsjömåla – i närheten av sjön Kvesen. Nere i Yxnanäs ligger hembygdsgården (2) i den gamla skolan och en fornstuga (3) på andra sidan väg 122. Här finns också en hällkista och en bautasten. Gör en avstickare till Djupasjöns badplats (4). Sväng till höger vid skylten Fösingsmåla– Åskefällalund–Abrahamshult–Flisehult.

22

I Flisehult kan man göra en avstickare och besöka stenåldersboplatsen Klostergrottan (5). Följ skylten och därefter markeringen "Utvandrarleden" fram till grottan. På sträckan upp till Kållebo passerar man Sofielund (6). Här hade danska brigaden en förläggning under andra världskriget. På höger sida kommer strax Kulagölen (7) med putand-take fiske. Fiskekort krävs! Följ skylten mot Yxnanäs och därefter vänster mot Botamåla. Fortsätt norrut. Strax efter Makrismåla by håll utkik efter Tummastenen (8). Den ligger på höger sida och det finns en skylt uppsatt. Försök att rucka stenen med tummen! Korsa väg 120 och du är åter vid hembygdsparken. Turen går på asfalterade mindre vägar.


Kuramåle måle AskunnemålaFornåkrar Lindeberg

Bänkebogöl Fornåkrar Drakarör Grönalund Rävemåla

Nyadal

Bänkeboda Björkholmen

!!

!!

Gölatorpet

!

8Makrismåla !

Björkholmen Glasholmen

!

!

Fridhem

!!

! ! !! ! ! ! !

! !! !

Boamåla

Målen

!

Botamåla

Haghe

!

!!

!

!!

!

! 3! 2

!

! !!

!

!! !

!

!!!!! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !

!

Yxnanäs!

Kvese

Skärsnäs

Djupasjön Lekaremålagöl !!

Fornåkrar

!

Kinnen

Lekaremåla

Petersborg

!

Flisehult

! !! !

!! ! ! !

Abrahamshult

!

!

!

! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !!

!

!

!

2 000 Meter

!!

!

1 000

Östersjön

!

!

!! !! ! !

!

!!

!

!

500

Fösingsmåla

!!

0

Grävlingagölen

Grönalund Nyadal Västratorp Åskafällamåla

Skärsjöh

!!

Harabäcken Bäckalund

!

Rålången

borg

Södra Toramåla Bokelund

4

Fornåkrar

Olofsborg

Nabben

Höjden

Fornåkrar

Björkelund

Zonhem Skogslund

.

!

7 Fornåkrar Kinnanäs

Sjöstranden

Smedsberg Yxnanäs

!!

Sandslätt

!

Nyadal

Läppamåla

! ! ! ! !! !

Klostergrottan

Yasjön

Åskefälla

Fornåkrar

Hultadal Svensborg

5

!

Vilan

Hultadal

!

6

Tjärränna

Krusamåla

Skarmansmåla

Bäckalund

Ängen

Nyadal

!! ! ! !!

Kållebobacke

Lidanäs

! !! !

!

!

Gränsen

Nyadal

Östergården Bäckalund ! !! !! Fornåkrar !!! Kållebo ! ! ! Rosendal ! Strånganäs

Arneborg Västergården

Lidanäs

Biningen

Sjuamåla

! Fornåkrar

Kobacken

Dalagölen

Binnareboda

Estamåla

!

Fornåkrar

Ötorp

!

!! !! !

!

! ! ! !! !! !!

!

!

!!

Björnadal ! ! !

Follsebo

!

!!

Gölen Fornåker

!

! Kavsjömåla

2 12

Fornåker

Ekenäs Brunsmåla

!

Nybygget

Bodala

Gubbsmåla

!!

!

Grönadal

Bubbemåla

Källebäcken KälledalSolh

!!

Nyadal

Grönadalsö

Solhaga Hallatorpet

! !

Nyadal

!!! ! !!!

! !! ! ! !

!

Fornåker

!

1

KråksmålaLjungadal Hällsdal 120 Nyatorp Rörshult Hemmingsmåla Fornåkrar Fornåkrar Slättingen Nyadal Hagaborg Kvarntorpet

Knutsmåla

Brännamåla

Källeström Norregöl Källeström ! ! ! !!! ! Ingemundemåla ! ! Klippan Persmåla !!! ! ! ! ! ! !! Puppramåla SandhemSkogsholmen Sjöholm Vakt-Paradiset Södregöl Fridslund Suttaremåla

Fornåker

Sjönäset

Kuramåla

Lilläng Höjden

Munkam

AnnebergTeandertorpet

Getråsen

Hagalund

Gitterås

Tjärränna 23

Paraklen

Bråt


Tur/Tour 9 • 31 km Rävemålarunde Start Älmeboda hembygdpark (1), Rävemåla. Im Freilichtmuseum findet man gut erhaltene Gebäude mit vielen sehenswerten Milieus, wie z.B. einer alten Arztpraxis. Weiterhin gibt es hier Bahngleise mit Waggons der Schmalspurverbindung NAEJ – Nättraby–Alnaryd–Elmeboda Järnväg, auch Krösnabanan genannt. Folge Ekvägen und Gamla vägen durch die Ortschaft nach Osten und überquere Weg 122 nach Persmålavägen. Am Weg 120 links abbiegen und nach einer kurzen Strecke rechts in Richtung Kavsjömåla – in Nähe des Sees Kvesen – abbiegen. In Yxnanäs liegt ein Freilichtmuseum (2) in der alten Schule und eine fornstuga (3) auf der anderen Seite des Weg 122. Hier gibt es auch eine Steinkiste und einen Hinkelstein Unternimm einen abstecher zum Djupasjöns Badeplatz (4). Beim Schild nach Fösingsmåla–Åskefällalund– Abrahamshult–Flisehult recht einbiegen. In Flisehult kann die Steinzeitbehausung Klostergrottan

(5) besuchen. Hierzu einfach dem Schild zur Klostergrottan und danach den Markierungen des "Utvandrarleden" bis zur Höhle folgen. Auf der Strecke nach Kållebo fährt man an Sofielund (6) vorbei. Hier hatte die dänische Brigade einen Stützpunkt während des zweiten Weltkrieges. Auf der rechten Seite sieht man bald den Kulagölen (7), einen put-and-take See. Eine gültige Angelkarte ist hier Bedingung! Folge dem Schild nach Yxnanäs und danach links nach Botamåla. Folge dem Weg nach Norden. Kurz vor Makrismåla kannst du einen Stop beim sogenannten Daumenstein, dem Tummasten (8), einlegen. Diese befindet sich auf der rechten Seite des Weges und ist mit einem Schild versehen. Versuche, den Stein mit deinem Daumen zu bewegen! Überquere die Straβe 120 und du bist zurück am Freilichtmuseum. Die Tour verläuft auf kleineren, asphaltierten Wegen.

Rävemåla route Start Älmeboda hembygdspark (1), Rävemåla. In this local history museum you find well conserved building with many interesting environments, for example an old doctors practice. Furthermore you find a part of the old railway track and waggons from the NAEJ railway: Nättraby–Alnaryd–Elmeboda Järnväg, also called Krösnabanan. Follow Ekvägen and Gamla vägen through the village and cross road 122 towards Persmålavägen. At road 120 turn left, after a shirt while right towards Kavsjömåla, close to lake Kvesen. In Yxnanäs you can visit the local museum (2) in the old school and an ancient cottage (3) on the other side of road 122. Here you will even find a stone cist and a standing memorial stone. Take a detour to Djupasjöns bathing place (4). Turn right at the sign towards Fösingsmpla– Åskefälla–Abrahamshult–Flisehult. In Flisehult you can take a detour to the stone age settlement

24

Klostergrottan (5). Follow the sign for Klostergrottan and after that the signs of "Utvandrarleden" until you reach the cave. On the way to Kållebo you will pass Sofielund (6). The Danish Brigade had a camp here during World War 2. On the right side you will soon spot Kulagölen (7), a put-and-take lake. A fishing license is necessary here! Follow the signs towards Yxnanäs and then turn left towards Botamåla. Continue your way and shortly after Makrismåla, look out for Tummastenen (8). It is located on the right side of the road and marked. Try moving the stone with your thumb! Cross road 120 and you are back at the local museum. The tour is on smaller asphalt roads.


25


Tur/Tour 10 • 43 km

Deutch English

Korröturen Start Korrö Hantverksby (1). Korrö är en gammal hantverksby med anor från 1600-talet som ligger på en liten ö mitt i Ronnebyån. Idag hittar du hotell, vandrarhem, butik, café och restaurang här. Här erbjuds även fiske och paddling i Ronnebyån och vandring i naturreservatet. Kör genom hantverksbyn, genom skogen, förbi gårdar och ut en kort sträcka på väg 122. Sväng vänster på 122:an och följ sedan vägen mot Guleboda och Sandvik (2). Från Korrö kan du följa skyltarna för Kronobergstrampen fram till Sandvik, där du fortsätter rakt fram på asfalterade vägen. Här finns en badplats i sjön Viren (3). Fortsätt drygt 5 km norrut och passera bron över Ronnebyån vid Skogskvarn (4). Passera Solhem, vid nästa korsning sväng vänster på asfalterad väg. Efter ca 400 meter sväng höger på grusväg mot Knapanäs. Sväng höger vid skylt mot Storanäs. Efter drygt 2 km sväng vänster. Passa på att göra en avstickare till Knapelid (5) – en fin utsiktsplats över Tomtsjön. Fortsätt söderut mot Linneryd. Strax före väg 122 kan man göra en tur inom den fina gamla Linneryds by (6). Kör över väg 122, vid korsningen Kyrkvägen/Lind vägen ser man Linneryds kyrka (7) från 1700-talet. Sväng vänster in på Lindvägen och fortsätt ut mot väg 122 igen. Strax före vägen går en liten stig ner

26

till höger. Här är det bäst att gå eller cykla med en mountainbike. Snart är du framme vid Linneryd badoch campingplats (8). Här kan du ta en dopp och en fikapaus på campingens café. Följ utfarten till väg 122 och sväng höger. Efter ca 700m ser du Marknadsplatsen (9) på höger sida. Här spelades några scener in av filmen "Rasken" efter Vilhelm Mobergs roman med samma namn. Sväng vänster mot Rolsmo (10). Här finns en bad- och lekplats vid sjökanten. Runda sjöns norra ände och kör tillbaka till Linneryds samhälle på Lindvägen och Kyrkvägen. Mitt emot kyrkan ligger de välbevarade kyrkstallarna som idag inrymmer ett mycket sevärt hembygdsmuseum (11). Här visas miljöer från landsbygden i Småland som den kunde te sig i mitten av 1800-talet. Ta en extra tur kring Kyrkviken (12), som är en invallad del av Linnerydssjön. Fortsätt Kyrkvägen söderut, sväng vänster vid skylten till Vrångebo och kör via Stångsmåla och sedan vänster (13) mot Flålycke. Vid T-korsning (14) mot större väg sväng vänster och du är snart framme vid infarten till Korrö igen. Turen går omväxlande på asfalterade mindre vägar och grusvägar.


Rydaholm Ekebacken Holmaberg

Skälholmsryd

! !

!

!! !

!

!!

! ! !

Storanäs

!! ! !

!

!

!

!!

Hammarstorp

Sjöändan Sjöändan

! !

!

Kalvsnäs

!

LillegårdenStuntagården

Hult

!!

0

500

1 000

2 000 Meter

!! ! ! !

!!

Guleboda

! ! !!! Stenvärmsholm !! !! ! ! !! ! Broddam

Svartabäck

Blomsberg Vinnamåla

2

Fredsborg

! ! !!

! ! !!

!

!

!!

Björkelund Gustavsberg

Västragården Ruveboda

12 2

! ! ! ! ! Flålycke !! ! !! ! ! !! !

Stångsmåla Karlsborg

14

!

.

! Furulund !! !

Viren

!!

!! !! !

! ! !!!!

Obbetorp

!! ! !

1

Rosendal

Sandvik Bygget Lyckebo

!

Södergården Ängadal Villan Korrö ! ! !

13

!! ! Björkhaga ! ! !

!! ! !! !

Pettersborg Lillsjön Ringamåla Fridhem

Lyckansdal

Nottrakulla

2Puttlegryt

Skogslund

Lidhem

Ängadal

Sandvik

!

! !! ! ! !! ! ! ! ! !! !

!! TeleborgMellangården ! gården Nyadal

3

Södergården Bastanäs

!

Lönneborg

Koppgöl

Blötvik

Norregården

!

! ! !!!!! !

Bäckalund

! !

9

Kronsborg SötönRosenberg

Linnerydssjön Enaregården Rudolfsborg Norratorp

Norragården

SjöborgenEkholmen

! ! ! Dockeslätt

Rävagården

Kullen

!!

! ! !! !

!

!

Björkholmen

!!

!! !! !

!!

!!

! !

!

Södergården

!!

Sandku

!

!

!

!!!! !!!! ! !! !

8

Mörkadal

Virshult Kålshult

10

!

!

12

!! ! ! !! !

BerghemSödergården

! ! !! ! !

!

Rolsmo-

Öljemåla Ekholmen

!!!!

!!

! !!

!

!

!

!

!

!!

!

Lindholmen

!

!!

!!

HultalundHulta

!

! !!

11 7 Ängaholm

!

!!

Linneryd

Lindeberg Broholmen

Norregården

! !!

! ! !! ! ! !

Hammaren

Backen Stensnäs

! !! ! ! ! ! !

!! Lillahem

6! Södragården

Lindås

Öljeholm

! ! !!

!

! !

Dalen

Västragården

4

Strömsholm

!

!!

!!

Skogsnäs

!

!!

!!

!

!

!!

! !!

Sjöholmen

!!

!

!

Skogsryd

Ekedal

Norratorp Kärrsmåla

Veden

!

!

!

!!

!

!

! ! ! !! !

Backegården

!

Knapanäs

!

Skärvet Teskogen

Sofielund Ängalund Sannadal

Solhem Haga

!

! !

!

Jämshöjd

!! !

!!

Bäckadal

!!

!! ! ! !

!

!

Skogslund

Vedam

! !

!

Höganäs

Jämsgöl

!

! !

Duvelund

!

!! ! !! ! ! !!

!!!

Ekedal

5

Bodaholm

Klintalycke Lyckeboda

Vin


Tur/Tour 10 • 43 km Korrörunde Start Korrö Hantverksby (1). Korrö, ein altes Handwerkerdorf aus dem 17. Jahrhundert, liegt auf einer kleinen Insel mitten auf dem Ronnebyån. Heute findest du hier ein Hotel und Wanderheim, eine Butik, sowie ein Café und ein Restaurant. Hier kann man im Ronnebyån angeln und paddeln oder Wanderungen im Naturreservat unternehmen. Fahre durch das Handwerkerdorf, durch den Wald, vorbei am Fabrikgebäude und danach eine kurze Strecke auf der Straβe 122. Biege auf der Straβe 122 links ab und folge dem Weg nach Guleboda und Sandvik (2). Von Korrö bis Sandvik kannst du den Schildern des "Kronobergstrampen" folgen. In Sandvik bleibst du auf dem asphaltierten Weg und biegst nicht ab. Hier in Sandvik findest du einen Badeplatz am See Viren (3). Folge dem Weg ca. 5 km, in Skogskvarn (4) überquerst du den Ronnebyån auf einer Brücke. An der nächsten Kreuzung passierst du Solhem und biegst nach links in den asphaltierten Weg ein. Nach ca. 400m rechts auf den Kiesweg nach Knapanäs einbiegen. Beim Schild nach Storanäs rechts abbiegen und dann nach ca. 2 km links einbiegen. Unternimm einen Abstecher nach Knapelid (5), ein schöner Aussichtsplatz über den Tomtsjö. Folge dem Weg südlich nach Linneryd. Kurz vor der Straβe 122 kann man das alte, schöne Linneryds Dorf (6) besuchen. Überquere die Straβe 122, an der Kreuzung Kyrkvägen/Lindvägen sieht man Linneryds kyrka (7), eine Kirche aus dem 18. Jahrhundert.

28

Biege links in den Lindvägen ein und folge dem Weg in Richtung Weg 122. Direkt vor der Straβe liegt ein kleiner Pfad auf der rechten Seite, dem man am besten zu Fuβ oder mit einem Mountainbike folgt. Nach ein paar hundert Metern erreichst du Linneryds Bade- und Campingplatz (8). Hier kannst du baden und im Campingcafé Kaffee und Kuchen genieβen. Folge der Ausfahrt der Straβe 122 und biege rechts ab. Nach ca.700m siehst du den Marktplatz (9) zur rechten Seite. Hier wurden einigen Szenen des Filmes "Rasken", nach dem gleichnamigen Roman vom Vilhelm Moberg, eingespielt. Biege links nach Rolsmo (10) ab. Hier findest du einen Spiel- und Badeplatz am Seeufer. Umrunde den See und folge dann dem Weg über Lindvägen und Kyrkvägen zurück in die Ortschaft. Gegenüber der Kirche liegen die gut erhaltenen Kirchenställe, in denen sich heute ein sehenswertes Heimatmuseum (11) befindet. Hier werden Milieus des ländlichen Smålands im 19. Jahrhundert gezeigt. Unternimm einen Spaziergang im Kyrkviken (12), einem eingedämmten Teil des Linnerydsjö. Folge dem Kyrkvägen nach Süden, biege beim Schild nach Vrångebo links ein und fahre dann über Stångsmåla und danach links (13) Richtung Flålycke. An der T-Kreuzung (14) mit der Hauptstraβe biegst du nach links und bist nach kurzer Zeit zurück in Korrö. Die Tour verläuft abwechselnd auf kleineren, asphaltierten Wegen und Kieswegen.


Korrö route Start Korrö Hantverksby (1). (handicraft village) Korrö is an old handicraft village from the 17th century and is located on a small island in Ronnebyån. Today you can find a hotel, hostel, shop, café and restaurant here. You can go fishing or canoeing or go for a walk in the nature reserve. Go through Korrö and forest, pass farms and other buildings and follow road 122 for a short while. Take a left turn of road 122 and follow the road towards Guleboda and Sandvik (2). From Korrö you can follow the signs of the bikeg route "Kronobergstrampen" to Sandvik. Here you continue on the asphalt road. In Sandvik you find a bathing place by lake Viren (3). Continue on the road for about 5 km north and cross the bridge over Ronnebyån in Skogskvarn (4). Pass Solhem and turn left onto the asphalt road by the next junction. Turn right after about 400m and continue your way on gravel road towards Knapanäs. Turn right at the sign towards Storanäs. After about 2 km turn left. Visit Knapelid (5), a nice observation point over lake Tomtesjö. Continue your way south towards Linneryd. Shortly before road 122 you can take a detour through the old village, Linneryds by (6). Cross road 122, at the junction Kyrkvägen/Lindvägen you can see Linneryds kyrka (7), a church from the 18th century. Turn left onto Lindvägen and continue towards

road 122 again. Just before the road, you will spot a smaller path to your right side. Follow this path, preferebly by foot or on a mountain bike. Soon you will arrive at Linneryds bad- och campingsplats (8), where you can take a bath in the lake or have coffee break. Follow the exit towards road 122 and turn right. After about 700m you see Marknadsplatsen (9), the old market square. Some scenes from the movie "Rasken", after the novel by Vilhem Moberg, were shot here. Turn left towards Rolsmo (10). Here you will find a playground and bathing place by the lake. Follow the road around the lake and go back to Linneryd via Lindvägen and Kyrkvägen. The old church stables are located across the street and are now the location for a local history museum (11). Here you can experience life in Småland in the 19th century. Take a walk through Kyrkviken (12), an embanked part of Linnerydsjön. Leave Linneryd south on Kyrkvägen , turn left by the sign towards Vrångebo and follow the road via Stångsmåla and then left (13) towards Flålycke. At the T-junction (14) turn left onto the larger road and you will see Korrö after a short distance. The tour is on smaller asphalt roads as well as gravel roads.

29


Turer/Führungen/Tours

Deutch English

För dig som vill cykla längre! Redo att växla upp? Kanske ska cykling vara en stor del av din semester? Då har du våra bästa tips här. Olika längder, alla skyltade och en del helt bilfria.   Sydostleden – Sydostleden är en 270 km lång cykelled mellan Växjö och Simrishamn som går genom 9 kommuner i 3 landskap. Sydostleden håller en internationellt hög standard i klass med de etablerade cykellederna ute i Europa. 2016 ska hela Sydostleden vara öppen. 50 km av leden går genom Tingsryds kommun och denna del är invigd, helt bilfri och till största delen asfalterad. Hitta nedladdningsbar karta på sydostleden.se.   Åsnen runt – Åsnen runt är en naturskön led som går runt sjön Åsnen. Leden är ca 140 km lång och skyltad. Turen går såväl på nedlagda järnvägsbankar som på mindre vägar. Man kan följa leden via kommunkartan som finns att köpa på flera platser i kommunen, bl.a. Tingsryds Turistbyrå.   Banvallsleden – ”Från Västerhav till Östersjö” – en cykelled ca 250 km från Halmstad till Karlshamn. Naturskön tur som till största delen går på nerlagda järnvägsbankar. Ett flertal gamla stationsmiljöer passeras. Broschyr med kartor, färdbeskrivning och sevärdheter inkl. övernattningsalternativ finns att köpa på Tingsryds Turistbyrå.

Urshult

  Cykla i Småländsk idyll! – En tur på ca 85 km genom det småländska landskapet. Turen går på småvägar i den östra delen av kommunen. Passa på att besöka Klostergrottan, Korrö och Älmeboda kyrkoruin. Bekväm övernattning finns på Korrö och Sjöviksgården. Broschyr med karta och färdbeskrivning finns att köpa på Tingsryds Turistbyrå. Kronobergstrampen – ”Kronobergs­trampen” är en 350 km lång cykelled från Asa i norr till Tingsryd och Stenfors i söder. Turen är en ringled men det går naturligtvis bra att välja vissa sträckor. Leden är skyltad i vägkorsningar och där tveksamheter kan råda. Broschyr med kartor och ledbeskrivning finns att köpa på Tingsryds Turistbyrå.

126

  Cykla i Utvandrarbygd – Ett turförslag där naturupplevelser och kultur vävs samman på ett spännande sätt! Ca 130 km, skyltad i vägkorsningar. Utmed slingan finns charmiga vandrarhem och B&B och du kan kombinera cykling med vandring och paddling. Kartan finns att köpa på Tingsryds Turistbyrå eller ladda ner från utvandrarleden.se

Ryd

119

Fridafors

  Krösnabaneleden – Cykla eller vandra längs banvallen på den ursprungliga lilla järnvägen ”Krösnabanan” mellan Nättraby hamn och Älmeboda i Småland. Under cykelturen kommer man igenom många vackra byar, sjöar, skog och dalgångar. Ca 56 km, skyltad. Folder med information om sevärdheter utmed leden hittar du på Tingsryds Turistbyrå. 30


Linneryd Väckelsång

27

Älmeboda 122

Rävemåla 120

Tingsryd Dångebo Konga

Yxnanäs

29

n 0

5

10

20 Kilometer

31


Turer/Führungen/Tours Bist du an einer längeren Tour interessiert? Bereit, einen Gang hochzuschalten? Soll das Radfahren ein wichtiger Bestandteil in deinem Urlaub sein? Dann bekommst du hier die besten Tips für längere Radtouren. Unterschiedliche Längen, alle ausgeschildert und zum Teil auf komplett autofreien Wegen.   South east Sweden bike route Der Sydostleden ist ein 270 km langer Radweg zwischen Växjö und Simrishamn, der unterwegs durch 9 Kommunen in 3 Provinzen führt. Der Sydostleden hält einen internationalen, hohen Standard und kann sich mit etablierten Radwegen in Europa messen. 2016 wird der komplette Sydostleden geöffnet. 50 km der Tour gehen durch Tingsryds Kommune, dieser Teil ist bereits eingeweiht, komplett autofrei und zum gröβten Teil asphaltiert. Eine Karte zum Download steht auf sydostleden.se zur Verfügung.   Åsnen runt Die Rundtour um den Åsnen ist etwa 140 km lang und ausgeschildert. Die Tour verläuft sowohl auf ehemaligen Bahndämmen als auch auf kleineren Wegen. Man kann der Tour mithilfe der Kommunkarte folgen, die an mehreren Plätzen in der Kommune käuflich zu erwerben ist, z.B. im Touristenbüro Tingsryd.   Banvallsleden ”Von der Nordsee zur Ostsee” – eine etwa 250 km lange Radtour von Halmstad nach Karlshamn. Eine naturschöne Tour, die gröβtenteils auf ehemaligen Bahndämmen verläuft. Unterwegs kommt man an einigen ehemaligen Stationshäusern vorbei. Die Broschüre mit Karten, Wegbeschreibungen und Sehenswürdigkeiten inkl. Übernachtungsalternativen ist im Touristenbüro Tingsryd käuflich zu erwerben.   Radfahren auf dem Auswandererweg Ein Tourenvorschlag, in dem Naturerlebnisse und Kultur auf interessante Art miteinander verwebt sind. Etwa 130 km lang, und an Wegkreuzungen ausgeschildert. An mehreren Stationen der Tour gibt es Herbergen und du kannst die Radtour mit Wandern und Paddeln kombinieren. Die Karte ist im Touristenbüro Tingsryd käuflich zu erwerben und steht auf utvandrarleden.se zum Download zur Verfügung.

32

  Radfahren in småländischer Idylle Eine etwa 85 km lange Radtour durch die småländische Landschaft. Die Tour verläuft auf kleineren Wegen im östlichen Teil der Kommune. Unterwegs kannst du die Klostergrottan, Korrö und die Kirchenruine in Älmeboda besuchen. Gemütliche Übernachtungsplätze findest du in Korrö und Sjöviksgården. Die Broschüre mit Karte und Wegbeschreibungen ist im Touristenbüro Tingsryd käuflich zu erwerben. Kronobergstrampen Der Kronobergstrampen ist eine 350 km lange Radtour von Asa, nördlich von Tingsryd bis Stenfors im Süden. Der Kronobergstrampen ist eine Rundtour, aber man kann auch einzelne Strecken fahren. Die Tour ist an Wegkreuzungen und anderen notwendigen Punkten ausgeschildert. Die Broschüre mit Karten und Wegbeschreibungen ist im Touristenbüro Tingsryd käuflich zu erwerben.   Krösnabaneleden Auf dieser Tour kannst du wandern und Rad fahren. Sie verläuft auf den ehemaligen Bahndämmen der "Krösnabanan", eine Zugverbindung zwischen Nättraby hamn und Älmeboda in Småland. Unterwegs passiert man durch viele schöne Dörfer, Seen, Wälder und Täler. Die Tour ist 56 km lang aud ausgeschildert. Eine Mappe mit Informationen über Sehenswürdigkeiten entlang des Weges findest du im Touristenbüro Tingsryd.


For those who want to bike longer tours! Are you ready for more? Maybe cycling should be an essential part of your vacation? Here you find the best tips for longer tours. From 56–350 km, all tours are marked and some completely car-free.   South east Sweden bike route The Sydostleden is a 270 km long bicycle route from Växjö to Simrishamn that runs through 9 municipalities in 3 provinces. The Sydostleden has an international high standard and is on the same level as established bicycle routes in Europe. The whole route will open in 2016. 50 km of the tour is in the municipality of Tingsryd and this part is already completed, completely car-free and mainly on asphalt road. You can download the map at sydostleden.se.   Åsnen runt The ”Åsnen runt” is a beautiful route around lake Åsnen. The tour is about 140 km and marked. It follows partly old railway embankments and other parts runs on smaller roads. You can follow the tour with the help of a map of the municipality, which you can buy in several locations around the municipality, e.g. in the tourist office in Tingsryd.   Banvallsleden ”From the North Sea to the Baltic Sea” – a 250 km long bicycle route from Halmstad to Karlshamn. A beautiful tour mainly on old railway embankments. You will pass several old train station houses. You can buy the brochure with maps, descriptions, sights and accommodation alternatives at the tourist office in Tingsryd.

  Cycling on the emigrant trail A route where nature and culture meet and create an exciting experience. About 130 km and marked at junctions. Several charming hostels and B&B’s are located close by and you can combine cycling with hiking and paddling. You can buy the map in the tourist office in Tingsryd or download it from utvandrarleden.se.   Cycling in Småland idyll A 85 km long tour through the beautiful landscape of Småland. The tour is on smaller ways in the east part of the municipality. Visit Klostergrottan, Korrö and Älmeboda´s church ruin. Comfortable accommodation available in Korrö and Sjöviksgården. You can buy the brochure with map and description at the tourist office in Tingsryd. Kronobergstrampen The Kronobergstrampen is a 350 km long bicycle route from Asa, north of Tingsryd, to Stenfors in the South. This is a round tour, but you can also bicycle parts of it. The route is marked at junctions and other necessary spots. You can buy the brochure with maps and descriptions at the tourist office in Tingsryd.   Krösnabaneleden Bicycle or walk on the old railway embankments of the old railway ”Krösnabanan” between Nättraby hamn and Älmeboda in Småland. On your way you will pass many beautiful villages, lakes, forests and valleys. About 56 km long and marked. A folder with information about sights on the tour can be found at the tourist office in Tingsryd.

33


Tur/Tour Tips Praktiska tips inför din cykeltur!

› Välj en stabil cykel med däck som lämpar sig för

underlaget. Ska du cykla på grusvägar eller på stigar krävs kraftigare däck än om du bara ska cykla på belagd väg.

› Satsa på en skön sadel som är bekväm även efter

en timme.

› Packväskor är praktiskt att hänga på cykeln och bekvämare än ryggsäck. En stor plastpåse över skyddar mot regn. › Packremmar som kan låsas steglöst är bättre än Bläckfiskremmar (Tygklädd gummirem med krokar).

› Klä dig efter lager-på-lager-principen. Vindjacka och vindbyxor är alltid praktisk – både vid varmt och kallt väder. Ska man cykla en längre sträcka är det bekvämt med riktiga cykelbyxor. Glöm inte handskar, även en varm dag kan bjuda på en kylig morgon eller kväll. › En lätt regnjacka kan göra skillnaden mellan härligt uppfriskande tur eller en kall och våt cykelrunda.

› Cykeldator ger dig bra info om avstånd, tid och

› Solglasögon. Skyddar mot sol men även mot vind och regn och inte minst mot insekter i ögonen!

› Liten verktygsväska med bl.a. lagningssats för

› Vatten och fika eller lunchmat. Ett par energibars kan vara klokt att stoppa med som reserv om turen varar längre än beräknat.

hjälper dig att planera rutt och tempo.

punktering och en extra innerslang om du är på längre tur. Stark elastisk tejp kan lösa många praktiska problem. Cykelpump finns i små praktiska modeller.

› En barnsits fungerar bra på kortare sträckor, men en cykelvagn är oftast mer uppskattad av de mindre barnen om man ska cykla lite längre.

34

› Cykelhjälm bör naturligtvis alla i sällskapet ha. För barn och ungdomar upp till 15 är det lag på att bära hjälm i Sverige

› Ta god tid på dig och cykla inte längre än du vet att du mäktar med. Att cykla på semestern ska vara en härlig upplevelse!


Praktische Tips für deine Fahrradtour

› Benutze ein stabiles Fahrrad und passe die Reifen

an die Art des Belags an. Fährst du auf Kieswegen oder kleineren Pfaden, benötigst du kräftigere Reifen als für eine Radtour auf asphaltiertem Weg.

› Wähle einen Sattel, der auch noch nach einer

Stunde Radfahren bequem ist.

› Seitentaschen fürs Fahrrad sind praktisch und bequemer als Rucksäcke. Eine groβe Plastiktüte schützt vor Regen. › Stufenlose Spanngurte sind besser als Spanngummis.

› Ein Fahrradcomputer gibt dir nützliche Informationen über Abstand und Zeit und hilft dir, die Route zu planen. › Besonders auf längeren Touren empfiehlt sich eine kleine Werkzeugtasche mit beispielsweise Flickzubehör und einem extra Schlauch. Starkes, elastisches Klebeband kann dir in vielen Fällen behilflich sein. Fahrradpumpen gibt es auch in kleinen, praktischen Modellen. › Auf kürzeren Strecken ist ein Kindersitz kein

Problem, für längere Touren empfiehlt sich ein Anhänger.

Practical tips when biking

› Sturzhelme sollten eine Selbstverständlichkeit sein. In Schweden gilt Helmpflicht für Kinder und Jugendliche bis zu 15 jahren.

› Kleide dich nach dem Zwiebel-Prinzip. Eine › Windjacke und Windhosen sind immer praktisch, bei kaltem und warmen Wetter. Bei längeren Touren empfehlen sich richtige Radhosen. Vergiss nicht die Handschuhe, auch ein warmer Tag kann kalt anfangen und enden.

› Eine leichte Regenjcke kann den Unterschied › zwischen einer herrlich erfrischenden Tour oder einer nassen, kalten Radtour machen.

› Eine Sonnenbrille schützt nicht nur gegen Sonnenstrahlen, sondern auch gegen Wind, Regen und Insekten in den Augen!

› Vergiss nicht Getränke, Picknick oder Mittagessen mitzunehmen. Einige Energieriegel im Gepäck sind eine gute Kraftquelle, wenn die Tour länger dauert als erwartet. › Bring genügend Zeit mit und fahre nicht länger als deine Kraftreserven reichen. Eine Radtour im Urlaub soll schlieβlich eine positive Erfahrung sein!

› Choose a stable bicycle and suitable tires. If you go

› A helmet should be a given choice when going on a bicycle tour. In Sweden children are obliged to wear helmets until they are 15!

› Invest in a good saddle that still feels comfortable even after an hour of cycling.

› Choose your clothes according to the layer principle. Wind jackets and wind pants are always a good choice, both in warm and cold weather. If you are planning to go on a longer trip, wear bicycle pants. Don´t forget to bring gloves, even a warm day can start out and end cold.

on gravel road and paths you need thicker tires than on an asphalt road.

› Bike bags are practical and more comfortable than a backpack. A big plastic bag protects from rain. › Tie-down straps are better the elastic straps with hooks. › A bicycle computer gives you helpful information

about distance and time and helps you to plan the route and pace.

› Especially when on a longer tour bring a little tool box to fix a flat tire and an extra bicycle tube. Strong elastic tape can solve many problems. Bicycle pumps are also available in smaller models. › Child seats are working well on shorter tours, but for longer choose a bicycle trailer.

› A light rain jacket can make the difference between a nice refreshing tour and a cold and wet one. › Sunglasses are not only protecting your eyes from the sun, but also wind, rain and insects! › Don´t forget to bring water and a snack or meal. Some energy bars can give you new power when the tour turns out to be longer than expected. › Take your time and don´t go longer than your resources last. After all, a bicycle tour on vacation should be a pleasant experience! 35


Tingsryds Turistbyrå Skyttegatan 2 362 22 Tingsryd Tel: +46 (0)477-441 64 www.visittingsryd.se

Tingsryd VISITTINGSRYD.SE visittingsryd . se OFFICIAL official VISITOR visitor GUIDE guide

Production: Goodrace · Print: Eklundens grafiska

Där livet är härligt!

Profile for Karin E Nilsson

Cykla & Vandra i Tingsryd / Bike & Hike in Tingsryd  

Förslag på 10 olika slingor att cykla eller vandra i Tingsrydsområdet. Välj mellan olika långa turer, från 6 km till 41 km. 4 av turerna är...

Cykla & Vandra i Tingsryd / Bike & Hike in Tingsryd  

Förslag på 10 olika slingor att cykla eller vandra i Tingsrydsområdet. Välj mellan olika långa turer, från 6 km till 41 km. 4 av turerna är...

Advertisement