Page 1

Storyboard Air Plan Intro Project


Reference Video Mood and Tone


ภาพ Wild เคร�่องบินบินอยูบนทองฟา

ภาพว�วมองจากในเคร�่องบิน

Insert รอบเคร�่องบิน MS

กาวเดินในเคร�่องบิน CU เทา

CU ขาไขวหางนั่งอยูบนเคร�่องบิน

Insert รอบเคร�่องบิน CU


Transition ไปที่ีพี่หญิงนั่งอยูที่เกาอี้ PAN ผานหลัง มองไปที่เกาอี้อีกตัว

เดินออกมายืนกลองนิ่งจากตัว

CU หนาเช�ดมองทองฟา

กลอง PAN จากหลังพี่หญิง ไปที่เกาอี้ สองตัวที่ตั้งอยู ( Look Time lapese Scene )

Insert มุมสะทอนจากเคร�่องบิน CU

ภาพกวางพี่หญิงนั่งอยู แลวข�้น LOGO

Profile for Tin Anantanon

AirPlan Intro Project Board  

AirPlan Intro Project Board  

Advertisement