Page 1

TINA MARTIN MARKETINGSTRATEG & ADMINISTRATIV PA / EA


SKAL JEG VÆRE JERES NYE KOLLEGA?


Personlig beskrivelse: Jeg er en smilende, posi�v, humoris�sk og ekstrovert 30-årig kvinde, med fødderne solidt plantet i den jyske muld og ben i næsen. Jeg har gennem de sidste 14 år arbejdet i forskellige na�onale og globale virksomheder, hvor jeg med stor succes, har arbejdet tværsektorielt, opbygget rela�oner på tværs af landegrænser og organisa�oner, samt været drivkra� på projekter i ind- og udland. Jeg er en stærk kommunikator og koordinator, med en evne �l at arbejde i højt tempo og sam�dig holde hovedet koldt. Som person er jeg loyal og nærværende, med fortrolighed og diskre�on som bærende faktorer i mit arbejdsliv. Jeg elsker at udfordre mig selv, gribe de bolde der kastes op i lu�en, drible videre og følge dem �l dørs, for i sidste ende at se resultatet, hvor planlægning og eksekvering er den afgørende faktor. Mit krea�ve mind-set sikrer, at jeg al�d har en finger på pulsen og opdateres på relevant info i�t. markedsføring og nyeste tendenser. Jeg er nysgerrig og ini�a�vrig, og absolut ikke bange for at udfordre normerne og komme med nye vinkler på content og strategi. Jeg er struktureret og omhyggelig i gennemførslen og løsningen af de opgaver jeg bliver s�llet. Hvad enten opgaven vedrører udarbejdelse af online marke�ng strategi, konceptbeskrivelser, korrekturlægning, oversæ�elser, projektkoordinering eller administra�v stø�e. Ét er sikkert - jeg håndterer al�d opgaven professionelt, i højeste kvalitet og indenfor deadline. Jeg bor i et dejligt rækkehus i Ugelbølle med mine børn Filippa (8 år), Savanna (7 år) og Liam (6 år). Vi elsker at lave god mad, hygge med dem vi holder af og så er vi vilde med adrenalinkick. Som menneske er jeg impulsiv, holder meget af mit sociale liv og er et stort familiemenneske. Jeg er en ak�v kvinde som dyrker yoga, boksning, styrketræning og spinning for at holde hjernen i topform, holde en sund livss�l, og ikke mindst overskud �l både arbejde og familieliv - en dejlig work-life-balance, hvor mine børn o�e deltager i mine træninger.


CURRICULUM VITAE

SPROGLIG STUDENT

2004-2018

AUGUST 2004 - JULI 2007

EN HELHEDSOVERSIGT OVER MINE STUDIER + ERHVERVSERFARING

STATSSKOLEN SØNDERBORG

UDDANNELSE:

AP IN FASHION DESIGN TECHNOLOGY

ERHVERVSAKADEMI SYDVEST SØNDERBORG AUGUST 2007 - JUNI 2009

MEDHJÆLPENDE HUSTRU SHELL NORDBORG

ERHVERVSERFARING:

AUGUST 2006 - APRIL 2010

EKSPEDITION OG SERVICE KVICKLY NORDBORG NORDBORG POSTHUS ULDAHL / UTO BUDDY HOLLY

JUNI 2004 - DECEMBER 2009

BARSEL 3 BØRN APRIL 2010 JULI 2015


STEWARDESSE UDDANNELSE SUN-AIR OF SCANDINAVIA BILLUND

AUGUST 2015 - SEPTEMBER 2015

DIGITAL MARKEDSFØRING BIGUM & CO

AUGUST 2016 - MAJ 2017

SELVSTÆNDIG

MARKETING KONSULENT + PA FOR IVÆRKSÆTTERE CORALS JUNI 2017 - NU

STEWARDESSE SUN-AIR OF SCANDINAVIA JOINT JET

PA FOR STEFFEN LERCHE & MARKETINGANSVARLIG

AUGUST 2015 - JUNI 2016

JUNI 2017 - JUNI 2018

CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS A/S

MARKETINGKOORDINATOR AROS FORSIKRING PROJEKTSTILLING AUGUST 2018 - JANUAR 2019


MARKETING KOORDINATOR AROS FORSIKRING PROJEKTSTILLING AUGUST 2018 - JANUAR 2019

STRATEGI, UDVIKLING OG EKSEKVERING: Hos Aros Forsikring er jeg hyret ind i en 5 måneders projekts�lling som marke�ngkoordinator. Mine primære fokusområder er: digital markedsføringsstrategi, udvikling af content �l sociale medier og fastholdelse af den stærke posi�on Aros Forsikring har i forsikringsbranchen. Mine primære arbejdsopgaver er: Strategisk gennemgang af den nuværende hjemmeside med fokus på at re�e op på fejl og mangler, som giver dårlig Google ranking og nedsat has�ghed på hjemmesiden. Udvikling af contentstrategi og content: content kalender, struktur, overblik, flow i nyhedsinforma�on �l modtagere og udvikling af nyhedsportefølje. Strategisk samarbejde med ekstern brand manager, samt inhouse marke�ngansvarlig. Udvikling af ny strategi for websitet, med fokus på at implementere en ny hjemmeside på sigt, for at følge de trends der bevæger sig i forsikringsbranchen. Tværsektorielt samarbejde med andre stabsfunk�oner: Herunder - ledelse, jura, taksatorer og kundeservice Resultater: 22. august - 1. oktober: År �l dato lå antal sidevisninger pr. måned mellem 30.000-59.000 sidevisninger - nu 89.000 pr. måned. Es�meret antal sidevisninger i oktober 95.000. SEO op�mering af hjemmesiden indebar bl.a. �ernelse af 378 dublikate content pieces, �ernelse af broken links og SEO op�mering. Følgende er sket sta�s�sk: Antal besøgende som forlader forsiden er faldet med 30% S�gning i længden af læsernes gennemsnitlige besøg: 1 minut og 57 sekunder (år �l dato længste gennemsnitlige besøg) 2 minu�er og 10 sekunder (22. august �l 1. oktober) 2 minu�er og 18 sekunder (es�meret i oktober)


PA FOR STEFFEN LERCHE & MARKETING ANSVARLIG

CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS A/S JUNI 2017 - JUNI 2018

STRATEGI, ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION Hos Cambio Healthcare Systems blev jeg i juni 2017 hyret ind som marke�ngansvarlig på en konsulentkontrakt, men i løbet af e�eråret 2017 voksede både arbejdsbyrden og ansvarsområderne. Jeg blev hur�gt fastansat som marke�ngansvarlig, PA for direktør Steffen Lerche og direk�onsassistent for ledelsen. Desværre tabte Cambio i april måned et stort offentlig udbud, hvor 2/3 af medarbejderne blev opsagt inkl. undertegnede. Udtalelser fra direk�onen og kollegaer findes på min LinkedIn profil .

Mine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder i Cambio kan inddeles således: Marke�ng og kommunika�on: Ansvarlig for al marke�ng og PR i samarbejde med Gammelbys (kommunika�onsbureau) Udvikling af social media og content strategi: Facebook, LinkedIn og Twitter Udvikling af grafisk materiale (8 bøger) �l stort offentligt udbud (EPJSYD) Udvikling og eksekvering af WEBINAR Udvikling, strategi, design og eksekvering af messer og konferencer i Danmark Strategisk samarbejde med Cambios Marke�ng Team VP of Sales and Marketing, Marketingdirector og Marketingansvarlig i Storbritannien Resultater: Var med �l at udvikle hele Cambios nye iden�tet inkl. vision, mission og værdier Udviklede alle grafiske marke�ngmaterialer på koncernniveau Udviklede videomateriale på koncernniveau Ansvarlig for udvikling, design og eksekvering af succesfuld messe på WHINN 2017


PA FOR STEFFEN LERCHE & MARKETING ANSVARLIG

CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS A/S JUNI 2017 - JUNI 2018

STRATEGI, ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION PA FOR STEFFEN LERCHE: Mailstyring inkl. korrespondancer på vegne af Steffen Lerche Kalenderstyring, mødebooking (inkl. dagsorden) og rejseplanlægning Korrekturlæsning, tekstskrivning og præsenta�onsmateriale Support �l direk�onen: CEO, CFO, COO og CCO Deltagelse og referent på management board, strategi- og financemøder ADMINISTRAION: Kontraktstyring og forhandling med udlejer og leverandører HUMAN RESSOURCE: Cambio Danmarks interne HR ressource Uddannelse, udvikling personalehåndbog og medarbejderudvikling Rekru�ering af 12 nye medarbejdere i samarbejde med eksternt rekru�eringsbureau (ERHR - John Holck og Palle Hansen) og Head of People’s Succes i Cambio koncernen TEAMBUILDER OG EVENTMANAGER: Udvikling, planlægning og eksekvering af interne og eksterne teambuilding events Firmaarrangementer, julefrokoster, teambuilding og andre events RESULTATER: Ansvarlig for al kommunika�on internt i virksomheden og eksternt �l stakeholders og samarbejdspartnere. Stor indflydelse på dagligdagen i virksomheden - både organisatorisk og socialt. Implementerede forskellige personaleforbedrende �ltag, som øgede arbejdsglæden.


SELVSTÆNDIG

PA FOR IVÆRKSÆTTERE + MARKETING KONSULENT CORALS JUNI 2017 - NU

ADMINISTRATION & SKARP KOMMUNIKATION SELVSTÆNDIG PA: Rejseplanlægning - koordinering af flyrejser, hotel og restaurantbesøg Kalenderstyring og mødebooking (inkl. dagsorden) Korrekturlæsning, tekstskrivning og præsenta�onsmateriale Supportere på diverse ad hoc - fx. selskabsdannelse og Rejsegaran�fonden Deltagelse og referent på messer og inhouse kundeevents MARKETING: Opbygge hjemmesider og vedligeholde i Wordpress + Umbraco Udvikle digital media strategy Styring af social media pla�orme Udvikle skarp content strategi / inbound strategi Skrive content �l hjemmesider, blogs og social media opdateringer Brand iden�ty og designmanual


STEWARDESSE

SUN-AIR OF SCANDINAVIA JOINT JET AUGUST 2015 - JUNI 2016

KOMMUNIKATION, SERVICE OG KUNDETILFREDSHED I Sun-Air of Scandinavia var jeg ansat som alene stewardesse på små businessfly, samt privatflyvninger i Tyskland og Frankrig. Mit arbejde som stewardesse var utrolig spændende og ikke en dag ens. Hver flyvning bød på nye spændende rela�oner, udfordringer og problems�llinger. Jeg sagde selv min s�lling op, grundet store forandringer i mit arbejdsskema. Udtalelser fra passagerer og chefstewardesse findes på LinkedIn SOM STEWARDESSE OPARBEJDEDE JEG: Stor erfaring med koordinering og struktur i omgivelser som al�d kunne forandre sig At kunne �lpasse sig den enkelte flyning og dermed også situa�on Udvikling af mit sprogøre - engelsk, svensk og norsk MIN TILGANG TIL ARBEJDET: Proak�v, loyal og professionel service Et smil og en al�d posi�v �lgang �l �ngene kan løse de fleste problems�llinger Nærværende og �llidsvækkende appearence Høje forventninger �l egen performance skinner igennem RESULTATER: Fron�igur for Bri�sh Airways under åbningen af ny rute mellem Billund-Stanstead Flere udtalelser fra �lfredse kunder (se vedhæ�ede eller LinkedIn profil med PDF’er)


MEDHJÆLPENDE HUSTRU SHELL NORDBORG AUGUST 2006 - APRIL 2010

KOMMUNIKATION, ADMINITRATION OG KUNDELOYALITET I perioden arbejdede jeg som medhjælpende hustru i min eksmands virksomhed. Jeg var ansat �l at varetage personaleadministra�ve opgaver, sørge for høj kundeloyalitet, og var bindeleddet i kommunika�onen udad�l. Virksomheden beskæ�igede tre voksne fuld�dsansa�e, tre fleksjobbere og 16 ungarbejdere. Inden finanskrisen havde virksomheden et stærkt forretningsgrundlag, men krisen endte desværre i en konkurs i februar 2013. ARBEJDSOPGAVERNE: Kommunika�on �l kunderne via sociale medier og lokalaviser Styring af medarbejdertrivsel, løn, ferier og arbejdsskemaer Varelagerstyring og bu�ksindretning Kundehåndtering i bu�kken og op�mering af arbejdsgange for bedre kundeoplevelser


EKSPEDITION OG SERVICE KVICKLY NORDBORG NORDBORG POSTHUS ULDAHL / UTO BUDDY HOLLY

STRATEGI, ADMINISTRATION OG KOMMUNIKATION I perioden arbejdede jeg i forskellige s�llinger indenfor kundeservice, salg og lager. Jeg fandt her mit fodfæste i erhvervslivet, hvor jeg arbejdede intenst med at udvikle mit poten�ale indenfor service på højt niveau, håndtering af kunder, viden om egne kompetencer og udvikling af mit engelske sprog.

JUNI 2004 - DECEMBER 2009 NØGLEORD FOR MINE STILLINGER Kundeservice Værtskab Fortrolighed og diskre�on Op�mering af varelager Eneansvarlig i kasse, kiosk og posthus Ordrebehandling, fakturaer og reklama�oner


DIGITAL MARKEDSFØRING BIGUM & CO

AUGUST 2016 - JUNI 2017

ONLINE KOMMUNIKATION OG STRATEGI Uddannelse fra Bigum & Co med fokus på strategisk udvikling af online kommunika�on. Akademifag: 10 ECTS point

Uddannelsens omfang: SEO-op�mering Strategisk brug og op�mering af sociale medier Facebook, Linkedin, Instagram, Snapchat og Pinterest E-mail marke�ng - MailChimp Content Marke�ng Strategi (CM) Google Adwords og Googel Analy�cs Konverteringsop�mering E-handel Wordpress AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVER: 12


AP IN FASHION DESIGN TECHNOLOGY

ERHVERVSAKADEMI SYDVEST SØNDERBORG AUGUST 2007 - JUNI 2009

DESIGN, KOMMINIKATION OG GRAFISK PRODUKTION Uddannet designteknolog (AP Program in Fashion Design Technology) med speciale i printdesign og grafisk produk�on. Uddannelsen foregik udelukkende på engelsk. Erhvervsakademiuddannelse: 120 ECTS point

Uddannelsens omfang: Design Management Adobe Crea�ve Suite InDesign, Illustrator og PhotoShop Branding AFSLUTTENDE EKSAMENSOPGAVER: 10

SPROGLIG STUDENT STATSSKOLEN SØNDERBORG

AUGUST 2004 - JULI 2007

KOMMUNIKATION OG SPROGLIGE FÆRDIGHEDER Sproglig student fra Statsskolen i Sønderborg.

Uddannelsens omfang: Engelsk, tysk og fransk Historie Psykologi


KONTAKTOPLYSNINGER: GÅSEBAKKEN 41, UGELBØLLE 8410 RØNDE +45 2574 7309 TINA@CORALS.DK WWW.TINAMARTIN.DK linkedin.com/in/�na-e-mar�n

REFERENCER: Morten Dissing, CEO - Aros Forsikring Steffen Lerche, CEO - Cambio Healthcare Systems A/S Anne Me�e Bang, CEO - Cambio Healthcare Systems A/S Karina Hornshøj, Chefstewardesse - Sun-Air of Scandinavia Steffan Lykke Holm, CEO - Shell Nordborg


TINA MARTIN SKAL JEG VÆRE JERES NYE KOLLEGA? JEG GLÆDER MIG TIL AT HØRE FRA JER.

Profile for Tina Engkær Martin Holm

Tina Engkær Martin - Curriculum Vitae  

Tina Engkær Martin - Curriculum Vitae  

Advertisement