Page 1

Tina Petrović Monika Picek

WEB SERVIS ZA E – UČENJE: http://www.elearningsite.eu/ SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 29720R09 (T.P.) 31374R10 (M.P.)

Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ 1. UVOD ....................................................................................................................................... 3 1.1. PREDMET I CILJ RADA ....................................................................................................................3 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA ................................................................................3 1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA ...................................................................................................................3

2. KRATKI OPIS WEB SERVISA ........................................................................................................ 4 2.1. GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA ...................................................................................4 2.2. LINK NA WEB SERVIS I EKRANSKI PRIKAZ.......................................................................................5

3. TEHNOLOŠKI OKVIR .................................................................................................................. 5 3.1. LMS ............................................................................................................................................7 3.2. ALATI ZA IZRADU E-UČENJA ......................................................................................................9

4. KRATKI RAZVOJ ........................................................................................................................ 9 4.1. POVIJESNI RAZVOJ E-UČENJA ........................................................................................................9 4.2. EuropaMedia .............................................................................................................................. 10

5. OPIS PROBLEMA ......................................................................................................................11

6. DETALJNA RAZRADA TEME.......................................................................................................11 6.1. FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA I NJEGOVI EKRANSKI PRIKAZI............................................... 11 6.2. MOGUĆNOSTI WEB SERVISA ...................................................................................................... 14

7. KREIRANJE PROFILA .................................................................................................................20 7.1. PROCES REGISTRACIJE KORISNIKA.............................................................................................. 21 7.2. E-LEARNING REGISTRACIJA OPĆENITO ....................................................................................... 23

8. POSLOVNA PRIMJERNA E-UČENJA ............................................................................................24

9. KONKURENCIJA .......................................................................................................................25 9.1. “eLEARNING PAPERS” ................................................................................................................. 25 -1-


9.2. “EUROPSKA ONLINE AKADEMIJA” .............................................................................................. 26 9.3. “EIPA” ......................................................................................................................................... 28 9.4. „IES“ ............................................................................................................................................ 29

10. PREDNOSTI I NEDOSTACI E-UČENJA ........................................................................................29

11. SWOT ANALIZA ......................................................................................................................31

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ..............................................................32

13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE WEB SERVISA ..........................................................................32

14. ZAKLJUČAK ............................................................................................................................34

15. LITERATURA ..........................................................................................................................35

16. POPIS SLIKA I TABLICA............................................................................................................36

17. ŽIVOTOPIS .............................................................................................................................37 17.1. ŽIVOTOPIS – TINA PETROVIĆ .................................................................................................... 37 17.2.ŽIVOTOPIS – MONIKA PICEK ..................................................................................................... 39

18. SAŽETAK ................................................................................................................................41

-2-


1. UVOD

1.1. Predmet i cilj rada Danas se nalazimo u svijetu u kojem se kao ključni resurs javlja informacija i upotreba tehnologije. Sama tehnologija razvija se neizmjerno velikom brzinom te u obliku različitih web servisa pronalazi primjenu u svim aspektima ljudskog života. Kako ćemo se uskoro i same naći na tržištu rada nastojale smo istražiti web servis koji bi nam već i sada mogao uvelike olakšati sam proces pronalaženja posla i pomoći nam u obogaćivanju životopisa i stvaranju interesa kod budućih poslodavaca, a kako ćemo uskoro postati i dio EU možda i otvoriti vrata za odlazak u inozemstvo. Odlučile smo se za web servis vezan uz elektroničko učenje: http://www.elearningsite.eu/ koji je formiran od strane samostalne, neprofitne organizacije „EuropaMedia“ sa sjedištem u Budimpešti u Mađarskoj čija je organizacijska misija uslužiti javnost sa jasnim, strukturiranim i preciznim informacijama vezanim uz složenu strukturu EU i mogućnostima financiranja koje ona nudi. Sve to „EuropaMedia“ nastoji izložiti uz pomoć e-učenja tj. različitih e-tečajeva, trening servisa, online ispita. (dostupno na službenim stranicama „EuropaMedie“: http://www.europamedia.org/index.php [09.11.2012.]

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja U ovom smo se seminarskom radu, kao izvorima podataka, koristile prvenstveno webstranicama, člancima u elektroničkim časopisima te znanstvenim i stručnim radovima (prvenstveno seminarskim radovima). Također smo nastojale pružiti i kritički osvrt te svoje mišljenje vezano uz primjenu i funkcioniranje ovog web servisa. 1.3. Sadržaj i struktura Seminarski smo rad koncipirale u 18 točaka tj. poglavlja od kojih se neka sastoje i od manjih pod poglavlja. U glavnim poglavljima smo nastojale izložiti :  opis web servisa koji smo odabrale  tehnologije koje su korištene pri njegovoj izradi  povijesni razvoj -3-


 probleme koji se rješavaju upotrebom ovog servisa  funkcionalnosti koje pruža web servis  proces izrade profila i registracije  poslovnu primjenu  konkurenciju te konkurentska rješenja 

pozitivne i negativne strane

 SWOT analizu  troškove, pokazatelje poslovanja i uspješnost  razvoj web servisa u budućnosti

2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1. Glavne funkcionalnosti web servisa Glavna je odlika ovog servisa pronalazak informacija te mogućnost uključivanja i sudjelovanja u projekte koji su financirani od strane EU. Ovaj je web servis izrazito funkcionalan jer omogućava učenje na daljinu te pohađanje različitih kratkih i efikasnih online tečajeva koji su prilagođeni individualnim potrebama korisnika, a poduprti su različitim materijalima, zadacima i testovima kako bi utvrdili svoje znanje. Prvenstveno je okrenut na razvoj prijedloga i projektni menadžment1. Samim procesom registracije stječe se mogućnost konzultiranja s predavačima, pristup dodatnim materijalima vezanim uz tečaj koji pohađate, mogućnost vježbanja onog što ste naučili preko zadataka ili case study-a te razrada rezultata i isto tako testiranje vašeg znanja prije i nakon tečaja radi usporedne rezultata i napretka. Ovaj servis uvelike poboljšava kvalitetu učenja jer odabrati nastavne strategije i metode prikladne za određeni nastavni program, osmišljava aktivnosti kojima će osigurati postizanje planiranih ishoda učenja, pratiti redovitost i kvalitetu rada vlastitih polaznika u 1

PROJEKTNI MENADŽMENT je način upravljanja materijalnim i ljudskim resursima primjenom

menadžerskih metoda radi postizanja zadanih ciljeva (kvaliteta, vrijeme, trošak) (dostupno na: http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/5.1.1_Upravljanje_projektima.ppt [09.11.2012.])

-4-


online

okruženjima

te

vrši

procjenu

znanja

u

programima

e-učenja.

2.2. Link na web servis i ekranski prikaz

http://www.elearningsite.eu/

SLIKA 1 – Početna web stranica servisa 3. TEHNOLOŠKI OKVIR U današnje vrijeme obrazovanje na daljinu teško se može zamisliti bez značajne primjene informacijske i komunikacijske tehnologije. Međutim, veliki broj različite programske opreme može stvoriti negativne početne stavove prema obrazovanju na daljinu na obje strane, kako kod potencijalnih predavača, tako i kod korisnika on-line nastave. Predavač treba biti dobro upoznat sa svim vrstama programske opreme (softvera) koju će koristiti u nastavi. Za uspješnu primjenu određenih nastavnih metoda u elektroničkom učenju potrebno je da predavač/instruktor za svaku programsku opremu ima na raspolaganju upute za korištenje. Slijedeću važnu komponentu predstavlja kvalitetna tehnička podrška (potreban hardver, -5-


softver, pomoćno osoblje) koja će predavaču omogućiti postavljanje obrazovnih sadržaja online (npr. snimanje audio/videozapisa, digitalizacija podataka, konverzija u izabrani format i sl.), kao i prilagođavanje odgovarajuće programske opreme. Tehnička podrška treba biti organizirana i za polaznike kako bi se bez poteškoća mogli uključiti u različite vrste tehnološki podržanih aktivnosti u elektroničkom učenju. Polaznike treba uputiti u način instalacije i uporabe njima namijenjenih tehnologija koje im omogućuju on-line korištenje obrazovnih materijala i različite komunikacijske aktivnosti. Za uspješno korištenje predviđenih pedagoških elemenata i metoda rada s polaznicima u obrazovanju na daljinu važno je da je korisnicima u prvom planu obrazovni sadržaj, a ne poteškoće koje imaju s tehnologijom. Odgovarajuća tehnička opremljenost i informatička pismenost bitni su preduvjeti korisnika za uspješno sudjelovanje u obrazovanju na daljinu. Osim osiguravanja potrebnih oblika tehničke podrške za korisnike, preporučuje se procjena njihove tehničke opremljenosti i poznavanja informacijskih tehnologija prije početka on-line obrazovanja te osiguranje dodatnog tehničkog osposobljavanja ili uputa polaznicima koji bi mogli imati poteškoće u svladavanju i korištenju obrazovnih tehnologija. (Tehnologija e-obrazovanja; dostupno

na:

http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/metodika/tehno.html

[10.11.2011.])

Tri su temeljne sastavnice formiranja web servisa za e-učenje:  LMS – softverski sustav za upravljenje e-učenjem  Alati za izradu sadržaja e-učenja  Softverski sustav za suradnju sudionika procesa e-učenja (podjela prema: Požgaj, Ž. et al.: Izgradnja prototipa e-learning modela za segment nastavnog procesa kolegija Informatika, Serija članaka u nastajanju, članak broj 06-15, Ekonomski fakultet – Zagreb; dostupno na: web.efzg.hr/repec/pdf/Clanak%2006-15.pdf [09.11.2012.])

Važna je pretpostavka da konkretno primijenjeni softverski sustavi i programi budu funkcionalno kompatibilni u realnom vremenu te da podržavaju opće prihvaćene standarde nužne za razmjenu sadržaja i funkcioniranje procesa e-učenja. -6-


3.1. LMS LMS (Learning Management System) je najvažnija aplikacija u modelu e-learninga. To je program koji automatizira administriranje obrazovnih događaja, a čini ga komplet standardiziranih komponenti za učenje koje omogućuju centralizirano okružje učenja pomoću računala koje pokriva registraciju korisnika, praćenje korisnikovog napretka, davanje materijala te omogućuje provjeru znanja, brine se o sigurnosti podataka, a administratorima omogućuje definiranje razine pristupa za svakog pojedinog korisnika. Korisnik sustavu pristupa sa svog računala i uključuje se u proces nastave kada mu to odgovara, odabire modul za učenje i pristupa nastavnom sadržaju. Cijeli proces je kontroliran od strane LMS-a, koji u bazu podataka bilježi vrijeme pristupa pojedinom modulu, uspješnost u svladavanju gradiva, rezultate provjera te je na taj način moguća analiza i prezentacija tih podataka. Ovime se osigurava kvalitetna povratna informacija korisniku. (Matišić, I.; Šimić, I. (2012) E-učenje, Seminarski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni nastavnički studij

matematike

i

informatike

Odjel

za

matematiku;

dostupno

na:

http://www.mathos.unios.hr/~imatisic/seminari/E-ucenje.doc [09.11.2012.]).

Temeljne funkcije LMS-a su:  prijava i naplata - procesuiranje, provjeravanje i autorizacija prijave te provođenje naplate kod korisnika  upravljanje procesom - upravljanje procesom izvođenja obuke (lekcija, modula i seminara 

testiranje – odvija se na dva nivoa; prvi nivo se odnosi na kviz pitanja uz lekcije, dok drugi nivo obuhvaća testove nakon određenog broja lekcija ili modula, odnosno čitavog seminara

 mentoring i praćenje - omogućavaju vođenje tečaja tj., upravljanje virtualnim razredom ili napretkom pojedinačnog polaznika. Mentor određuje članove virtualnog razreda,

prati

napredak

svakog

člana

na

temelju

statistike

testova

te

komunicira sa svim članovima virtualnog razreda ili pojedinačnim polaznicima. Praćenje daje osnovu za izradu statistike. Prati strukturu točnih i netočnih odgovora na nivou lekcije, modula i seminara, što omogućuje praćenje uspjeha polaznika. Zapisi se spremaju u bazu podataka. -7-


 korisničke funkcije - omogućuju planiranje i praćenje vlastitog razvoja putem obrazovnih lanaca, komunikaciju sa mentorom, koordinatorom ili ostalim članovima grupe, uvid u najvažnije statuse njegova računa kao i statistike njegovog rada, te pomoćne funkcije kao što je tehnička podrška, on-line help, rječnik i sl.  administratorske funkcije - obuhvaćaju aktivnosti kao što su kontrola sadržaja, evidencija, praćenje i izvještaji, komunikacija, održavanje pregleda seminara itd. (dostupno

na:

http://www.edukacija.net/Default.aspx?tabId=9&ItemID=46&mid=48

[09.11.2012.] Korištenje pojedinog LMS-a omogućuje se nakon postavljenih zahtjeva za računalnom i programskom opremom koja je potrebna za rad predavača i polaznika kao korisnika sustava, nakon čega slijedi podešavanja njihovih postavki kako bi imali pristup odgovarajućim resursima LMS-a. Svi sudionici trebaju biti upoznati s minimalnim zahtjevima za osnovnu računalnu konfiguraciju koja im omogućuje korektno korištenje LMS-a (veza s Internetom; tehničke karakteristike njihovog računala: procesor, radna memorija, diskovni prostor, monitor itd.) i potrebnu audiovizualnu opremu (zvučnici, zvučna kartica, kamera i mikrofon za videokonferencije i sl.). Kod potrebne programske opreme radi se o instaliranom operacijskom sustavu, pregledniku, programu za rad s elektroničkom poštom, programu za rad s mrežnim novostima i ostaloj specifičnoj programskoj opremi. Namještanje postavki posebno je važno jer krivo upisane vrijednosti mogu onemogućiti korištenje pojedinog dijela opreme ili, pak, LMS sustav u cjelini. Osnovni dio postavki odnosi se na veličinu ekrana (npr. 800*600 ili 1024*768), dubinu boja, veličinu fontova… (Tehnologija e-obrazovanja; dostupno

na:

http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/metodika/tehno.html

[10.11.2012.])

3.2. Alati za izradu sadržaja e-učenja

SCORM standard (Shareable Content Object Reference Model) je temeljni standard sustava za upravljanje učenjem (LMS) te alata za izradu sadržaja. SCORM je standard koji sustavima za učenje putem Interneta omogućava pronalaženje, uvoz, dijeljenje, ponovnu upotrebu i izvoz sadržaja na standardiziran način. Ukratko, SCORM omogućava isporuku e-learning -8-


objekata u pravilnom slijedu te praćenje i izvještavanje napretka polaznika. SCORM standard se sastoji od tri dijela: 

OVERVIEW - model, vizija, budućnost

CONTENT AGGREGATION MODEL - opisuje kako posložiti sadržaj e-učenja tako da se njegovi dijelovi mogu ponovo upotrijebiti te da bude omogućena izmjenjivost dijelova sadržaja. Rezultat ovog modela je "uputa" kojom autor sadržaja prenosi LMSu kako sadržaj e-učenja prenijeti polazniku

RUN TIME ENVIRONMENT – opisuje način na koji se sadržaj pokreće i način na koji se vrši praćenje napretka polaznika i izvještavanje

(dostupno

na:

http://www.edukacija.net/Default.aspx?tabId=9&ItemID=46&mid=48

[09.11.2012.]

4. KRATKI RAZVOJ 4.1. Povijesni razvoj e-učenja Početak elektroničkog učenja i obrazovanja na daljinu na sveučilišnoj razini dogodio se u SAD-u krajem 19. stoljeća, kad je pokrenuto više inicijativa za obrazovanje putem tzv. dopisnih studija. Već početkom 20. stoljeća pozornost je usmjerena kreiranju novih pedagoških modela za dopisne studije, kao i standardima kvalitete za njihovo provođenje. Detaljniji povijesni pregled obrazovanja na daljinu pokazuje na velik utjecaj tehnologija, a posebno su u povijesti e-obrazovanja bili važni računalni i komunikacijski mediji. Osim obrazovnih radioemisija i dvosmjernog radija, u obrazovanju na daljinu korišteni su filmski medij, javna televizija, kabelska i satelitska televizija te sustavi plati nakon gledanja (engl. pay-per-view) i video prema zahtjevu (engl. video on demand). Također su korišteni trajni zapisi obrazovnih materijala na medijima kao što su gramofonske ploče, audiokasete i videokasete. Računalna tehnologija omogućila je interaktivno poučavanje putem e-učenja koje je vođeno posebno dizajniranim obrazovnim softverom, a prvi takvi sustavi pojavili su se približno 1960. godine. Poseban napredak u korištenju računala za obrazovanje omogućila je

-9-


tehnologija multimedijalnog CD-ROM-a, a svojevrsna tehnološka i pedagoška revolucija u obrazovanju na daljinu nastupila je s razvojem World Wide Weba. (Povijesni razvoj obrazovanja na daljinu, dostupno na: http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/naslovnica/zastomet/pov.html [10.11.2012.])

4.2. EuropaMedia

EuropaMedia je samostalna neprofitna organizacija pozicionirana u Budimpešti u Mađarskoj. Osnovana je 2003. godine od strane dvojice individualaca koji su nastojali podijeliti iskustvo stečeno na programima EU vezano uz razvoj prijedloga i projektni menadžment. Njihova organizacijska misija je uslužiti javnost sa jasnim, strukturiranim i preciznim informacijama vezanim uz složenu strukturu EU i mogućnostima financiranja koje ona nudi. Sve to EuropaMedia nastoji izložiti uz pomoć e-učenja tj. različitih e-tečajeva, trening servisa, online ispita. Od njezinog osnutka, EuropaMedia je organizirala preko 100 tečajeva koje je pohađalo preko 5000 polaznika. EuropaMedia je formirala opsežan portfolio programa usavršavanja dizajniranih za pojednostavljivanje projektnog menadžmenta EU. Online programi usavršavanja razlikuju se po težini, temi i trajanju, no unatoč tome veže ih jedna zajednička stvar, a to je da su tečajevi EuropaMedie bazirani uvijek 100% na iskustvu. Predavači EuropaMedie iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo te su njihovi tečajevi izrazito praktični, interaktivni, štede vrijeme i nude mogućnost različitih diskusija. Portal vezan uz financiranje od strane EU objavljen je za javnost 2007. godine i vezan je uz proračun EU u periodu od 2007.-2013. godine.

- 10 -


5. OPIS PROBLEMA Ovaj web servis ima široku poslovnu primjenu i u skladu s time nudi širok spektar poslova koji se mogu riješiti njegovom upotrebom. 

planiranje projekata i vezanih resursa (ljudi, vrijeme, financije)

izrađivanje projektne dokumentacije uključujući vremenski tijek i troškovnik projekta

upoznavanje s financijskim pravilima potrebnima za razvoj i pokretanje projekata

video konferencije – pružaju uvid u ključne faktore koji formiraju uspješne sastanke

kalkuliranje različitih troškova putem praktičnih primjera

koordiniranje poslova

6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Funkcionalnosti web servisa i njihovi ekranski prikazi Osim što ovaj web servis omogućava pronalazak informacija te mogućnost uključivanja i sudjelovanja u projekte koji su financirani od strane EU, njegova je temeljna funkcionalnost e-učenje tj. pohađanje različitih kratkih i efikasnih online tečajeva koji su prilagođeni individualnim potrebama korisnika. Takvi online tečajevi omogućuju učenje i rad iz udobnosti doma, a također štedi vrijeme jer korisnici ne moraju fizički odlaziti do odredišta ili trošiti vrijeme na traženje parkinga. Osim toga, cijena takvih online tečajeva u većini je slučajeva povoljnija u odnosu na klasične oblike nastave. Online tečajevi poduprti su različitim materijalima, zadacima i testovima kako bi utvrdili svoje znanje. Samim procesom registracije stječe se mogućnost konzultiranja s predavačima, pristup dodatnim materijalima vezanim uz tečaj koji pohađate, mogućnost vježbanja onog što ste naučili preko zadataka ili case study-a te razrada rezultata i isto tako testiranje vašeg znanja prije i nakon tečaja radi usporedne rezultata i napretka. Temelj funkcionalnosti je da je potreban samo jedan klik mišem kako bismo pronašli ono što tražimo tj. sve se nalazi na jednom mjestu.

- 11 -


POPIS TEČAJEVA

ISPITI

SLIKA 2 – Funkcionalnosti web servisa

SLIKA 3 – Lista tečajeva

- 12 -


SLIKA 4 – Testovi

SLIKA 5 - Dodaci - 13 -


6.2. Mogućnosti web servisa

Kao što smo napomenule ovaj je servis namijenjen e-učenju stoga su njegove temeljne mogućnosti vezane uz pružanje znanja korisnicima prvenstveno putem različitih tečajeva koje oni mogu pohađati. Svaki taj tečaj daje korisniku jednostavniji uvid u određeni dio poslovanja i daje mu mogućnost lakšeg savladavanja određenog dijela gradiva uz pomoć praktičnih zadataka. U ovom ćemo se dijelu seminara okrenuti prvenstveno na vrste tečajeva koje nudi ovaj servis te kakva znanja ti tečajevi pružaju korisnicima i što oni time dobivaju. Kako je EuropaMedia organizacija koja nastoji pružiti informacije o projektima financiranima od strane EU te o mogućnostima uključivanja u takve projekte, svi su tečajevi prvenstveno orijentirani na pružanje podatak o financiranju EU i prvenstveno koriste poslovanju unutar EU.

1. Generalne upute o fondovima EU - pruža kratak i razumljiv uvod kako funkcionira sistem fondova EU (kako je distribuiran budžet EU, vrste izvora financiranja) te objašnjava kako su izvori financiranja EU definirani različitim uvjetima, tečaj je besplatan

SLIKA 6 – Ekranski prikaz tečaja – Generalne upute o fondovima EU

- 14 -


2. Uvod u FP72 - pruža uvid u razumijevanje FP7 programa kao glavnog izvora financiranja od strane EU Komisije za period 2007.-2013., tečaj je besplatan

SLIKA 7 – Ekranski prikaz tečaja – Uvod u FP7 3. FP7 – temeljna pravila financiranja – pruža uvid u temelje i standardna pravila financiranja vezana uz razvoj i pokretanje nekog projekta, tečaj je besplatan

SLIKA 8 – Ekranski prikaz tečaja – FP7 - temeljna pravila financiranja 2

Okvirni program (FP) je glavni program EU koji financira istraživanje i tehnološki razvoj. Trenutno je

aktualan sedmi okvirni program (FP7) koji traje od 2007. – 2013., a raspolaže budžetom od oko 50 milijardi eura. Okvirni programi se implementiraju od 1984. godine, a cilj sedmog okvirnog programa je daljnje izgradnja Europskog istraživačkog prostora u smislu znanja, rasta i razvoja. Cjelokupni FP7 funkcionira na način da se raspisuju natječaji s točno definiranim kriterijima i aktivnostima. (Ukratko o FP7; dostupno na: http://www.fp7.hr/?id=159&l=hr&kat_id=8 [10.11.2012.] )

- 15 -


4. „Call“ analiza u FP7 – prezentira prve korake razvoja prijedloga putem praktičnog primjera

SLIKA 9 – Ekranski prikaz tečaja – „Call“ analiza u FP7 5. Organiziranje uspješnog sastanaka – prezentira ključne faktore koji determiniraju uspjeh sastanka, daje uvid u to kako započeti projekt, o čemu raspravljati, kako surađivati s partnerima i osigurati daljnji razvoj projekta, tečaj je besplatan

SLIKA 10 – Ekranski primjer tečaja – Organiziranje uspješnog sastanka

- 16 -


6. Širenje i eksploatacija (D&E) – govori o tome kako su aktivnosti vezane uz širenje i eksploataciju ključne kako bi se maksimalizirao utjecaj na projekt te osigurala održivost rezultata projekta i po završetku njegovog financiranja, tečaj je besplatan

SLIKA 11 – Ekranski prikaz tečaja – Širenje i eksploatacija

7. Razvoj prijedloga – govori o ključnim faktorima koji su potrebni za stjecanje financiranja za implementaciju projekta kao što su ideja projekta i plan rada, tečaj se plaća 45 eura

SLIKA 12 – Ekranski prikaz tečaja – Razvoj prijedloga - 17 -


8. FP7 – Razvoj budžeta – pruža uvid u korake razvoja budžeta te kako njime upravljati i načine izračunavanja različitih troškova putem praktičnih primjera, tečaj se plaća 35 eura

SLIKA 13 – Ekranski prikaz tečaja – FP7 – Razvoj budžeta 9. Procjena FP7 prijedloga – govori o samoj proceduri davanja procjene te kako pripremiti uspješan prijedlog u budućnosti tj. govori o tome na koji način razmišljaju procjenitelji te kako se najbolje pripremiti kako bi vaš projekt bio izabran za financiranje, tečaj se plaća 60 eura

SLIKA 14 – Ekranski prikaz tečaja – Procjena FP7 prijedloga

- 18 -


10. Pregovaranje – tečaj vas vodi kroz cjelokupni proces pregovaranja te ističe važnost poznavanja samog procesa, posjedovanje određenih znanja vezanih uz pregovaranje, ulogu dokumenata te važnost različitih uloga pregovarača kako bi se formirao ugovor s Europskom komisijom koji bi u konačnici doveo do implementacije vašeg projekta sa uspješnim ishodom, tečaj se plaća 40 eura

S

LIKA 15 – Ekranski prikaz tečaja - Pregovaranje 11. Uvod u koordiniranje projekata – daje uvid u važnost koordinacije poslovanja između različitih organizacija kako bi se postigli zadani ciljevi projekta i kako bi se ispunila očekivanja partnera i ostalih interesno – utjecajnih skupina, tečaj se plaća 50 eura

SLIKA 16 – Ekranski prikaz tečaja – Uvod u koordiniranje projekata - 19 -


12. Revizija FP7 projekata – govori o načinu ispitati točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa tj. kako utvrditi realnost financijskih izvještaja poduzeća i zakonitosti poslovanja poduzeća vezanih uz sam projekt, tečaj se plaća 40 eura

SLIKA 17 – Ekranski prikaz tečaja – Revizija FP7 projekata Bitni preduvjeti korisnika za uspješno sudjelovanje na tečajevima su odgovarajuća tehnička opremljenost i informatička pismenost. Također svaki korisnik treba biti upoznat s tehnologijom koja mu omogućuje on-line korištenje obrazovnih materijala i različite komunikacijske aktivnosti. Kako bi se mogli prijaviti za neki tečaj potrebno se najprije registrirati, prihvatiti uvjete korištenja te ako je potrebno platiti određeni tečaj. Nakon toga započinje komunikacija koja se odvija putem slanja i primanja poruka. Više o tome govoriti ćemo u dijel vezanom uz kreiranje profila.

7. KREIRANJE PROFILA Da bi se moglo pristupiti bilo kojem web servisu za učenje na daljinu, korisnik odnosno polaznik se mora registrirati kako bi bez problema mogao sudjelovati u raznim tečajevima i predavanjima koje sam odabere. Postupak registracije na web servis kojeg obrađujemo je jednostavan. Kao već spomenuto, ime našeg servisa je „EuropaMedia“ – EM. Web stranica preko koje se dolazi na ovaj oblik e-learninga je http://www.elearningsite.eu/ .

- 20 -


7.1. Proces registracije korisnika Nakon što korisnik posjeti stranicu e-learning servisa „EuropaMedia“, u gornjem desnom kutku naslovne stranice nalazi se postupak za registraciju. Novi polaznici tečajeva kliknu na Registration te im se otvori stranica na kojoj se moraju registrirati tj. unijeti svoje podatke i odabrati tečajeve koje žele pratiti. Polja koja korisnik obavezno mora ispuniti označena su zvjezdicom (*). Ovaj e-learning nudi šest besplatnih tečaja i šest tečajeva koji se moraju platiti. Besplatni tečajevi dostupni su korisnicima odmah nakon registracije bez ikakvog vremenskog određenja, dok im je ostalih šest tečajeva dostupno 4 tjedna od dana uplate. Zanimljivost je ta da se korisniku prilikom plaćanja određenog tečaja omogućuje povrat novaca u obliku EuropaMedia vaučera koji može biti iskorišten za obuku razrednog tipa od strane Europa Media organizacije u roku od godine dana nakon registracije. Vaučer može biti izdan u iznosu do 150 eura te nije prenosiv na druge osobe. Već registrirani korisnik se samo ulogira unošenjem svojeg korisničkog imena i lozinke. Ukoliko korisnik zaboravi svoje korisničko ime, treba napisati svoju e-mail adresu i oni mu šalju korisničko ime, a ukoliko zaboravi lozinku, može poslati e-mail i korisničko ime te mu pošalju novu lozinku. Klikom na Registration korisnik ulazi u sljedeći korak registracije koji se odnosi na prazna polja u koja korisnik mora unijeti svoje podatke. Prvo su navedeni besplatni tečajevi i tečajevi koji se plaćaju. Kod besplatnih tečajeva korisnik ne mora označavati ništa, dok kod tečajeva koji se plaćaju, korisnik mora označiti tečajeve jednim klikom miša na prazno polje pored tečaja koji želi polaziti. Prazna polja za unošenje podataka o korisniku označena zvjezdicom (*) korisnik je obavezan ispuniti. Korisnik je obavezan upisati titulu koju posjeduje (DR, Phd, Prof, Mr, Mrs, Miss, Ms), svoje ime, prezime, državu, tip i ime organizacije u kojoj radi te svoj položaj u toj organizaciji, korisničko ime, lozinku, e-mail te broj telefona. Nakon što upiše svoje podatke, korisnik je dužan pročitati uvjete o poslovanju

te ukoliko se s time slaže, to

potvrđuje i od tada se smatra registriranim te može slobodno odmah pristupiti bilo kojem besplatnom tečaju. Tečaju koji se plaća može pristupiti tek kad izvrši uplatu.

- 21 -


S LIKA 18 – Ekranski prikaz područja za registraciju

SLIKA 19 – Proces registracije

- 22 -


SLIKA 20 – Registracija - unošenje podataka 7.2. E- learning registracija općenito Web servis za učenje na daljinu kojeg mi obrađujemo bismo mogli nazvati e- učenjem koje se djelomično plaća. Taj naziv bi odgovarao zbog toga što on omogućuje slušanje nekoliko tečajeva besplatno, te nekoliko uz plaćanje. Pored takvih oblika e-učenja, postoje i oni koju su u potpunosti besplatni. Jedan takav primjer bio bi e-learning za djecu dostupan na stranici http://www.e-learningforkids.org. „E-learning for Kids“ je globalna neprofitna organizacija osnovana s ciljem pružanja zabavnog i besplatnog online učenja djeci u dobi od 5 do 12 godina (dostupno na: http://www.e-learningforkids.org/ [13.11.2012.]). Pored navedenih, postoji i oblici e-učenja koji se u potpunosti plaćaju. Primjer jednog takvog je škola stranih jezika Prospero koja uz standardne tečajeve stranih jezika pruža i online tečajeve. U školi stranih jezika Prospero može se naučiti ili usavršiti poslovni engleski jezik te opći engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski i ruski. Registracija je vrlo slična našoj, samo što se ovaj e-learning u potpunosti plaća. Cijena kupnje online tečaja jednog stupnja stranog jezika košta 600 kn, dok se cijena standardnog tečaja u učionicama škole za strane jezike Prospero kreće između 1100 i 2100 kuna. Velika je razlika u cijeni ali je bitna razlika i u tome da se po

- 23 -


završetku standardnog tečaja dobije javna svjedodžba s pravom upisa u radnu knjižicu dok po završetku online tečaja to nije moguće. (dostupno na: http://www.prospero.hr/ [13.11.2012.])

8. POSLOVNA PRIMJENA E-UČENJA Danas

je online obrazovanje moguće iz različitih područja, od učenja stranih jezika i

informatike do različitih tečajeva i predmeta vezanih uz stručna zanimanja. E- učenje je prisutno na fakultetima gdje studenti pojedine predmete mogu slušati i polagati putem interneta. Online učenjem studenti razvijaju svoje informacijske vještine, samodisciplinu, komunikaciju, sudjelovanje u nastavi, timski rad, te se uvelike smanjuju troškovi studiranja. E-learning je sve prisutniji i u poslovnom okruženju. Sve je više online tečajeva iz područja menadžmenta, financija i mnogih drugih vezanih uz područje ekonomije. Isto tako, mnoge organizacije omogućuju online učenje svojim zaposlenicima u cilju doškolovanja, usavršavanja i unapređenja. Globalna organizacija CAE primjer je vodeće kompanije iz modelinga, simulacije i treniranja za civilno zrakoplovstvo (avijaciju) i obranu (zaštitu). Ona omogućava online učenje putem kojeg je moguće obučavanje za pilota, člana posade i ostalih funkcija važnih za aviokompanije (dostupno na stranici http://www.cae.com [13.11.2012.]) Naš Web servis je primjenjiv na području ekonomije. Tečaj poput „FP7 osnovna financijska pravila“ govori o sedmom okvirnom programu za istraživački i tehnološki razvoj nazvan FP7, o njegovim sredstvima, područjima koje financijski podržava. Ovaj tečaj je besplatan što mu daje još veću prednost. Ostali tečajevi koji se tiču najviše financijskog dijela i financijskog područja Europske unije, zapravo Europske fondacije se kreću u cijenama od 20 do 60 eura, zavisno o kompleksnosti tečaja. Svi tečajevi nude video prezentacije preko kojih je moguće slušati i gledati predavanja vezana uz odabrano područje i odabran predmet. E-learning EuropaMedia

može biti koristan i za sve organizacije koje vežu svoje poslovanje za

Europsku uniju, te isto tako za sva ona koja se zanimaju i žele saznati više o Europskoj uniji i Europskim fondovima. Svi tečajevi imaju dostupne materijale i priručnike u PDF formatu koje polaznici mogu skinuti i po tome učiti.

- 24 -


9. KONKURENCIJA Možemo reći da e-učenje zapravo nema konkurenciju, osim što postoji konkurencija unutar određenih područja koja obrađuje e-učenje kao npr. područje ekonomije. Primjerice postoje različiti online tečajevi iz menadžmenta koji međusobno konkuriraju jedan drugome. Isto tako međusobno si konkuriraju i online tečajevi iz područja informatike i stranih jezika. Svi se trude imati što bolji dizajn, jači brand, bolje i kvalitetnije nastavne materijale, vrhunske predavače i tečajeve. Kao i ostali i naš web servis ima konkurenciju. 9.1. “eLearning Papers“ “eLearning Papers“ je digitalna publikacija kreirana kao dio elearning.europa.info portala. Ovaj portal je inicijativa Europske komisije koja time želi promovirati primjenu multimedije i interneta na području obrazovanja i obuke. Mogli bismo ih nazvati i “e-novinama“. „eLearning Papers“ omogućuje svima zainteresiranima da objave svoje članke i tekstove online diljem Europe. Kroz te članke ove e-novine promoviraju primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije za cjeloživotno učenje putem interneta u Europi. Kratki sažeci članaka prevedeni su čak na 21 jezik, dok su cijeli tekstovi i članci dostupni u originalno napisanom jeziku. Također je moguće pronaći i informacije o autorima članaka. Kratki sažeci se mogu skinuti na jeziku koje korisnik odabere, u PDF formatu. (dostupno na stranici www.elearningeuropa.info [15.11.2012.]). Korisnici se mogu registrirati na web stranici http://www.elearningeuropa.info te će nakon registracije e-mailom biti obaviješteni kada će neki novi članak biti objavljen. Registracija je besplatna.

- 25 -


SLIKA 21 – Ekranski prikaz „eLearning Papers“ 9.2. „Europska online akademija“ (eng. European Online Academy)

CIFE (Centre International de

Formation Européenne) je privatna internacionalna,

neprofitna organizacija koja uključuje nekoliko institucija i studijskih tečajeva. Dobiva potporu od Europske unije i ostalih internacionalnih organizacija, uprava, privatnih organizacija i fondova. Program CIFE uključuje edukacijske i istraživačke djelatnosti vezane za europsko ujedinjenje, svjetska ujedinjenja, federalizam, regionalizam i promjene u sklopu struktura današnjeg društva. CIFE nudi postdiplomsko online studiranje o europskim integracijama za stručnjake u javnom i privatnom sektoru. Ovaj e-learning nudi 2 programa online učenja: dvogodišnji program tj. magisterij (eng. Master in EU Studies Online) i jednogodišnji program tj. diplome (Certificate in EU Studies Online). Online magisterij je omogućen svima koji se zanimaju ili već rade na području vezanom uz europske integracije. Prva godina magisterija posvećena učenju o općenitom razvoju europskih integracijskih procesima, EU institucijama, zakonodavstvu EU i o ekonomiji EU. Na drugoj godini se korisnik opredjeljuje i specijalizira za jedno od područja (ekonomija, političke znanosti ili pravo EU). Po završetku stječe diplomu magistra. Za pohađanje ovog tečaja korisnik mora ispunjavati određene uvjete: mora imati diplomu da je završio fakultet te mora biti privržen - 26 -


temama vezanim uz EU ili imati relevantno radno iskustvo i znanje engleskog jezika jer su sva predavanja na engleskom jeziku. Jednogodišnji program je vrlo sličan dvogodišnjem, samo je razlika što nije magisterij. Europska online akademija je kombinacija e-učenja i nekoliko faza standardnog učenja u Berlinu, Rimu, Budimpešti i Bruxellesu. Organizirani su različiti internacionalni posjeti određenim europskim institucijama potrebni za predavanja. Ova dva tipa nude online tečajeve, forume, radionice, interkulturalne seminare, simulacije, testove, usmene i pismene ispite te posjete nacionalnim i institucijama EU. Registracija korisnika se obavlja putem njihove službene web stranice

http://www.eu-online-

academy.org. Nakon registracije, korisnik se putem aplikacije prijavljuje za određeni tečaj. Godina dana košta 3600 eura i polaznik snosi troškove putovanja koja dolaze u sklopu predavanja. (dostupno na stranici: http://www.eu-online-academy.org [15.11.2012.])

SLIKA 22 – Ekranski prikaz „European Online Academy“

- 27 -


9.3. „EIPA“

EIPA (eng. European Institute of Public Administration) je europski institut javne administracije koji pruža potporu Europskoj uniji i njezinim članicama. Također nastoji dati odgovore na često postavljana pitanja običnih građana o EU. Europska komisija podržava ovaj institut kroz budžet EU. EIPA nudi mogućnost e-učenja kroz jedinstvenu kolekciju elearning tečajeva iz nekoliko područja kao što su institucije EU, pravo i politika EU te donošenje odluka. Ovi online tečajevi uključuju audio i video prezentacije, videokonferencije i webinare3 te sinkronizirane online učionice. Registracija je moguća na njihovoj službenoj web stranici http://www.eipa.eu/ . Tečajevi koštaju 150 eura dok magisterij, koji EIPA također nudi, košta 4875 eura. (dostupno na : http://www.eipa.eu [15.11.2012.])

SLIKA 23 – Ekranski prikaz „EIPA“

3

Naziv online seminara

- 28 -


9.4. „IES“)

IES (eng. Institute for European Studies ) je institut u Bruxellesu fokusiran na Europsku uniju i internacionalnu okolinu od 2006. godine koji uvodi početne tečajeve o europskim institucijama i europskom pravu kroz platformu e-učenja. Ovaj e-learning tečaj se sastoji od tri područja koja uključuju: europsku povijest, institucije i donošenje odluka te zakonodavstvo EU. Cijena ovih tečajeva se s obzirom na vrijeme trajanja kreće od 150 do 700 eura. Službena stranica je http://www.ies.be/e-learning a registracija je moguća putem te web stranice.

SLIKA 24 – Ekranski prikaz „IES e-learning“ Iako naš web servis nema neku veliku konkurenciju, ove konkurencije prethodno navedene joj ipak predstavljaju na neki način “opasnost“, odnosno konkurentnost. Razlikuju se po tome što konkurencija pruža mogućnost postdiplomskog studiranja i obavljanja online magisterija. Također pruža mogućnost sinkroniziranih tečajeva, razne videkonferencije i webinare, no i puno skuplje tečajeve. Naš web servis ima pristupačne cijene i nudi mogućnost i besplatnih tečajeva i onih koji se plaćaju. 10. PREDNOSTI I NEDOSTACI E-UČENJA Kao što medalja ima dvije strane tako i naš web servis ima svoje prednosti i mane. Neke od značajnijih navedene su u sljedećoj tablici. - 29 -


PREDNOSTI

NEDOSTACI

1. vremenska i prostorna fleksibilnost

1. određena znanja i vještine

2. interakcija između polaznika i nastavnika

2. veća odgovornost i motivacija korisnika

3. modernizirana e-učionica otvorena je 24

3. nedostatak kontakta uživo

sata dnevno

4. problemi s autorskim pravima

4. komunikacija i grupni rad 5. globalni pristup obrazovnom sadržaju

(pojava sličnih nelojalnih ili kvalitetnijih tečajeva drugih autora) 5. određena tehnička podrška koja košta 6. stalan razvoj u skladu s razvojem

6. aktualniji i ažurniji obrazovni materijali

tehnologije koja se koristi

7. interaktivni sadržaji za učenje

7. oprema nije 100% pouzdana

8. virtualne učionice

8. ovisnost o tehnologiji

9. nadoknada propuštenog gradiva

9. preduga izrada samih e-learning nastavnih materijala 10. potrebna za vrlo visokom razinom

10. samostalna provjera znanja

samodiscipline i motivacije kako bi korisnici samostalno obavljali svoje e-learning zadaće

11. učenje s multimedijskim sadržajima (korištenje brojnih audio, video, tekstualnih i slikovnih materijala)

11. zamorno, ponekad i dosadno čitanje s ekrana (potrebno posebnu pažnju posvetiti dizajnu i izradi multimedijskih i interaktivnih sadržaja za učenje)

12. učenje ili usavršavanje informacijskih vještina

TABLICA 1 – Prednosti i nedostaci e-učenja

- 30 -


11. SWOT ANALIZA SWOT analiza (engl. SWOT analisys, njem. SWOT- Analyse) je kvalitativna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u okviru četiri polja analize: snaga (strengths), slabosti (weaksnesses), prilika (opportunities) i prijetnji (threats) procjenjuju jake i slabe strane, pogodnosti i problemi razmatranog problema ili pojave. Temeljno ćemo obaviti SWOT analizu našeg web servisa kako bi se sadašnji i budući korisnici ovog web servisa detaljnije o njemu informirali.

Pet snaga ovog web servisa su:  vremenska fleksibilnost – mogućnost pristupa online učenju u bilo koje vrijeme  prostorna fleksibilnost – mogućnost pristupa online učenju sa bilo kojeg mjesta (uz uvjet da ima pristup internetu)  vlastiti odabir područja – mogućnost vlastitog odabira predmeta i tečajeva koji nas uistinu zanimaju, te su nam stvarno potrebni u struci ili životu općenito  nadoknada propuštenog gradiva– mogućnost nadograđivanja gradiva propuštenog zbog obaveza  dostupnost “e-učionice“ 24 sata dnevno – “virtualna učionica“ je dostupna 24 sata, te joj je moguće pristupiti uvijek

Pet slabosti ovog web servisa su: 

nedovoljan broj obrazovanih stručnjaka – još uvijek nedostaje obrazovanih informatičara, web dizajnera i stručnih predavača za e-učenje

nema kvalitetnog sustava nagrađivanja i motiviranja

ovisnost o tehnologiji

određena znanja i vještine – korisnik treba posjedovati određene informacijske vještine i računalnu pismenost

Pet prilika ovog web servisa su: 

akumulacija znanja i stručnjaka iz područja izrade online nastavnih materijala

mogućnost pružanja obrazovanja 'udaljenim' polaznicima na otocima ili planinskim dijelovima - 31 -


komunikacija i grupni rad

razvoj novih poznanstava

samostalna provjera znanja

Pet prijetnji ovog web servisa su:  neadekvatno uvođenje e-obrazovanja  nedostatna stručna i financijska podrška  dodatna industrijalizacija obrazovanja  gubitak podataka ili krađe hardvera,  spora integracija tehnologije u učionice i organizacije

12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Iako nigdje ne postoje točne i pouzdane informacije koliko financijski košta pokretanje jednog web servisa za učenje na daljinu, smatramo da je pokretanje jednog takvog web servisa velik i komplicirani posao te zahtjeva mnogo sati rada, informacijskih vještina i znanja, te dobru računalnu opremu. Informatika je budućnost, a već sve više i sadašnjost, no informatičkih je stručnjaka još uvijek premalo. Kao što smo već navele, naš web servis nudi besplatne tečajeve te tečajeve po cijeni od 35 do 60 €. U odnosu na ostale konkurentske online tečajeve, EuropaMedia nudi tečajeve po prihvatljivim cijenama. Pokazatelj uspješnosti i dobrog poslovanja ovog servisa je sam broj polaznika i njihovo zadovoljstvo tim načinom učenja. Od svog osnutka EuropaMedia je organizirala preko 100 online tečajeva koji je pohađalo više od 5000 sudionika iz cijelog svijeta.

13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE WEB SERVISA Web servis za učenje na daljinu „“EuropaMedia e-learning“ bi mogao uvesti još više online tečajeva vezanih uz područje kojim se bavi – Europska unija. Osim financijskih tečajeva bilo bi dobro kada bi postojali i tečajevi koji bi poučavali općenito o Europskoj uniji, o osnovnim - 32 -


pravilima ulaska, o zemljama članicama, europskim institucijama. Isto tako,

nastavni

materijali bi se mogli proširiti. Uvođenje više video i audio prezentacija, seminara, diskusija pridonijelo bi reputaciji i kvaliteti njihovih online tečajeva i sustava e-učenja.

- 33 -


14. ZAKLJUČAK

S razvojem tehnologije i brzim rastom zemalja javila se potreba i za usavršavanjem radne snage čim se sve više i više stvara interes za učenjem i stjecanjem novih znanja. Primjernom informacijske tehnologije u procesima obrazovanja može se povećati djelotvornost i učinkovitost tih procesa te na taj način omogućiti obrazovnim ustanovama stjecanje povoljnijeg položaja na tržištu. Samostalno učenje predstavlja jednu od bitnih pretpostavki za stjecanje znanja. U današnjim uvjetima sposobnost samostalnog učenja postaje ključnim činiteljem napredovanja u struci. Primjenom elemenata multimedije i komunikacije putem interneta u izvođenju nastave može se značajno povećati djelotvornost i učinkovitost procesa učenja. Integracija teksta, slike i zvuka, može povećati količinu gradiva koju ljudi mogu apsorbirati u jedinici vremena. Odlike koje daju prednost e-učenju u odnosu na tradicionalno obrazovanje su smanjenje ukupnih troškova zbog eliminacije troškova vezanih za najam prostorija, putovanja i boravak te skraćivanje vremena učenja i povećano zadržavanje znanja i sposobnost primjene. Glavni nedostatak odnosi se na početne troškove vezane uz nabavku opreme i izradu didaktičkih materijala. Društvo temeljeno na znanju nameće nove potrebe i stvara nova tržišta za obrazovne ustanove. Potreba za novim znanjima utječe na to da se pojedinci moraju školovati tijekom cijelog života (life long learning). Prvenstveno je riječ je o radno aktivnom društvu koje u pravilu nema vremena za pohađanje predavanja pa je za njih eučenje vrlo prikladan način stjecanja znanja. Pošto ćemo se uskoro naći kao dio jedne značajne svjetske grupacije – EU, smatramo da je ovaj web servis idealno pomagalo ljudima, koji će tražiti posao izvan granica RH, kako bi mogli konkurirati u izradi vlastitih projekata te se općenito usavršiti unutar svoje struke. Ovaj je web servis izuzetno koristan jer ne samo da otvara vrata i pruža mogućnost povezivanja s ekspertima diljem Europe, nego daje svojevrstan „feedback“ tj. mogućnost da sami procijenimo ono što smo naučili putem različitih testova, a isto tako da steknemo određena znanja proučavanjem praktičnih primjera kako bismo ih kasnije mogli primijeniti u stvarnim poslovnim situacijama i izazovima.

- 34 -


15. LITERATURA znanstveni i stručni radovi:  Matišić, I.; Šimić, I. (2012) E-učenje, Seminarski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike – Odjel za matematiku; dostupno na: http://www.mathos.unios.hr/~imatisic/seminari/Eucenje.doc članak u elektroničkom časopisu:  Požgaj, Ž. et al.: Izgradnja prototipa e-learning modela za segment nastavnog procesa kolegija Informatika, Serija članaka u nastajanju, članak broj 06-15, Ekonomski fakultet – Zagreb; dostupno na: web.efzg.hr/repec/pdf/Clanak%2006-15.pdf

web stranice:  http://www.europamedia.org/index.php  http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/5.1.1_Upravljanje_projektima.ppt  http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/metodika/tehno.html  http://www.edukacija.net/Default.aspx?tabId=9&ItemID=46&mid=48  http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/metodika/tehno.html  http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/naslovnica/zastomet/pov.html  http://www.fp7.hr/?id=159&l=hr&kat_id=8  http://www.elearningsite.eu/  http://www.prospero.hr/  http://www.e-learningforkids.org/  http://www.cae.com  www.elearningeuropa.info  http://www.eu-online-academy.org  http://www.eipa.eu  http://www.ies.be/e-learning

- 35 -


16. POPIS SLIKA I TABLICA  SLIKA 1 – POČETNA WEB STRANICA SERVISA  SLIKA 2 – FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA  SLIKA 3 – LISTA TEČAJEVA  SLIKA 4 – TESTOVI  SLIKA 5 – DODACI  SLIKA 6 – EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – GENERALNE UPUTE O FONDOVIMA EU  SLIKA 7 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – UVOD U FP7  SLIKA 8 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – FP7 – TEMELJNA PRAVILA FINANCIRANJA  SLIKA 9 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – „CALL“ ANALIZA U FP7  SLIKA 10 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – ORGANIZIRANJE USPJEŠNOG SASTANKA  SLIKA 11 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – ŠIRENJE I EKSPLOATACIJA  SLIKA 12 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – RAZVOJ PRIJEDLOGA  SLIKA 13 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – FP7 – RAZVOJ BUDŽETA  SLIKA 14 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – PROCJENA FP7 PRIJEDLOGA  SLIKA 15 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – PREGOVARANJE  SLIKA 16 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – UVOD U KOORDINIRANJE PROJEKATA  SLIKA 17 - EKRANSKI PRIKAZ TEČAJA – REVIZIJA FP7 PROJEKATA  SLIKA 18 - EKRANSKI PRIKAZ PODRUČJA ZA REGISTRACIJU  SLIKA 19 – PROCES REGISTRACIJE  SLIKA 20 – REGISTRACIJA – UNOŠENJE PODATAKA  SLIKA 21 – EKRANSKI PRIKAZ – „eLEARNING PAPERS“  SLIKA 22 – EKRANSKI PRIKAZ – „EUROPEAN ONLINE ACADEMY“  SLIKA 23 – EKRANSKI PRIKAZ – „EIPA“  SLIKA 24 – EKRANSKI PRIKAZ – „IES eLearning“  TABLICA 1 – PREDNOSTI I NEDOSTACI E-UČENJA

- 36 -


EUROPASS ŽIVOTOPIS Tina Petrović Osobni podaci Prezime / Ime Adresa Broj mobilnog telefona E - mail

PETROVIĆ, Tina Ivana plemenitog Zajca 35, 40000, Čakovec, Hrvatska 098 906 3145 petrovic.tina@yahoo.com

Državljanstvo Datum rođenja

Hrvatsko 25.02.1991.

Mjesto rođenja

Čakovec

Radno iskustvo srpanj 2010 i srpanj 2011

Turistički vodič na konju u Jelovom klancu ( volonterski rad kao član Konjičkog kluba Equus Igni )

Obrazovanje i osposobljavanje rujan 2005 – svibanj 2009

srpanj

Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec matura u lipnju 2009 ( maturalni rad: Teorija zavjere na primjeru terorističkog napada na WTC – 11.9.2001. ) Ekonomski fakultet Zagreb ( smjer : Ekonomija )

2009 listopad 2009 – srpanj 2010 Vienna University of Economics and Business listopad 2010 – izgledan Ekonomski fakultet Zagreb ( ponovni upis; smjer: Poslovna ekonomija ) završetak studija 2015

Osobne vještine i kompetencije Materinji jezik

Hrvatski

- 37 -


Drugi jezici (samoprocjena )

Engleski jezik – izvrsno Njemački jezik – dobro Ruski jezik – osnovno

Stranica 1/ 2 – Životpis Petrović, Tina

sklonost timskom radu, dobre komunikacijske vještine stečene tijekom volonterskog rada, dobre prezentacijske vještine, sportski duh Društvene vještine i kompetencije

vješto baratanje Office alatima ( Word, Excel, PowerPoint ) Računalne vještine i kompetencije

Druge vještine i kompetencije

Vozačka dozvola

1999 – počela se baviti rekreativnim jahanjem 2010 i 2011 – član Konjičkog kluba Equus Igni ( Jastrebarsko ) - volontiranje 2011 – član konjičkog kluba Sveti Križ ( Čakovec ) – položena licenca za preponsko i dresurno jahanje 2012 – član konjičkog kluba Mirnovec ( Samobor ) - aktivna u preponskom jahanju B kategorija

- 38 -


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi)

E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Picek Monika Turkovčina 89, Bedenica 10 381, Hrvatska Fiksni telefon : +385 01/2064262

Broj mobilnog +385 994136131 telefona:

picek.monika@gmail.com Hrvatsko 22.08.1991. Žensko

Željeno zaposlenje/zanimanje Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

Rujan 2011. – lipanj 2013. Demonstrator na katedri za Poslovne strane jezike na EFZG Podučavanje njemačkog jezika, administrativni poslovi Ekonomski fakultet Zagreb, Trg J.F.Kennedyja 6

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Jezična gimnazija 2006.- 2010. godina Jezična gimnazija (XVIII. gimnazija) u Zagrebu Ekonomski fakultet u Zagrebu

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski - 39 -


Drugi jezik(ci) Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*) Njemački jezik Engleski jezik

B2

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje Govorna produkcija

Samostalni Samostalni Samostalni Samostalni B Samostalni B2 B1 B1 korisnik korisnik korisnik korisnik 2 korisnik

B Samostalni Samostalni B1 A2 2 korisnik korisnik

Temeljni korisnik

A2

Temeljni korisnik

A 2

Temeljni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike Društvene vještine i kompetencije

Organizacijske vještine i kompetencije

Računalne vještine i kompetencije

Timski rad stečen kroz brojne prezentacijske radove i male projekte na fakultetu Prezentacijske vještine stečene prilikom brojnih izlaganja prezentacija na fakultetu Komunikacijske vještine stečene prilikom održavanja demonstratura Organizacijske vještine stečene prilikom priprema za demonstrature

Informacijske vještine, poznavanje brojnih računalnih programa

Druge vještine i kompetencije

Članica lokalne folklorne skupine „KUD Danica – Bedenica“

Vozačka dozvola

Kategorija B

- 40 -


18. SAŽETAK E–učenje (engl. e-learning) predstavlja oblik učenja uz korištenje multimedije i interneta u svrhu poboljšanja samog učenja. Drugi naziv je učenje na daljinu. E-učenje omogućava korisnicima kvalitetno sudjelovanje u nastavi i kada to pitanje udaljenosti, rasporeda i sličnih okolnosti praktički čine nemogućim. Povijest e-učenja seže u 19 . stoljeće te je vezano uz područje SAD-a. Kako bi e-učenje moglo funkcionirati potrebno je dobro informatičko znanje i računalna opremljenost kako predavača, tako i polaznika. Tri su temeljne sastavnice formiranja web servisa za e-učenje: LMS – softverski sustav za upravljanje e-učenjem, alati za izradu sadržaja e-učenja i softverski sustav za suradnju sudionika procesa e-učenja . Web servis za učenje na daljinu kojeg smo mi odabrale naziva se „e-učenje EuropaMedia“. Taj je servis kreiran od strane samostalne neprofitne organizacije pozicionirane u Budimpešti – EuropaMedie. Ova organizacija osnovana je od strane dvojice individualaca koji su nastojali podijeliti iskustvo stečeno na programima EU vezano uz razvoj prijedloga i projektni menadžment. EuropaMedia nastoji izložiti tu složenu strukturu EU i mogućnosti financiranja koje ona nudi, putem e-obrazovanja, različitih on-line tečajeva. Postupak registracije na ovaj web servis je jednostavan. Registracija je moguća na njihovoj web stranici koja glasi www.elearningsite.eu. Prilikom registracije korisnik mora unijeti sve svoje podatke koji uključuju: ime i prezime korisnika, svoj status, državu u kojoj živi, ime organizacije u kojoj radi (ukoliko studira - ime fakulteta), tip organizacije, svoju poziciju u organizaciji, korisničko ime, lozinku te svoju e-mail adresu. Korisnik može, ali nije obavezan, navesti broj telefona. Također, u registraciji su navedeni tečajevi koje je moguće pohađati. Besplatne tečajeve korisnik ne treba posebno označavati već im može pristupiti odmah nakon registracije. Navedeni su i tečajevi koje je potrebno platiti te ukoliko polaznik želi sudjelovati na jednom od tih tečajeva, mora ih označiti u svojoj registraciji te izvršiti uplatu tečaja. Tim tečajevima pristup je omogućen 4 tjedna nakon izvršenja uplate korisnika. Prihvaćanjem uvjeta poslovanja na kraju registracije, korisnik se smatra registriranim. Ovaj web servis ima široku poslovnu primjenu poput planiranja projekata, izrađivanja projektne dokumentacije, upoznavanje s financijskim pravilima potrebnim za razvoj i pokretanje projekata, kalkuliranje različitih troškova putem praktičnih primjera, koordiniranje poslova. Pruža mogućnost različitih videokonferencija, komunikacije s ostalim polaznicima i sa samim predavačima, dostupnost različitih nastavnih materijala te mogućnost provjere znanja putem rješavanja online ispita vezanih uz pojedini tečaj. Postoji šest besplatnih tečajeva i šest onih koji se - 41 -


plaćaju. Cijene tih tečajeve kreću se od 35 do 60 eura. Velika prednost i snaga ovog web servisa je vremenska i prostorna fleksibilnost te dostupnost obrazovanja svima koji posjeduju računalo i internet. Nedostatak i slabost je ta što korisnik ovog web servisa mora imati određeno računalno znanje i posjedovati računalnu opremu, mora imati financijsku i stručnu podršku, a negativnost je također prilično dug i zahtjevan proces izrade online nastavnih materijala, sadržaja, tečajeva i ispita. Sve u svemu, e-učenje je budućnost i on će se i dalje razvijati te možda, u ne tako dalekoj budućnosti, postati naša svakodnevnica. Web servis kojeg smo mi obradile nam pruža uvid u Europsku uniju, kojoj ćemo ubrzo i sami pripadati te je potrebno da se stanovništvo educira o raznim financijskim projektima, fondovima, programima i institucijama Europske unije, a to nam upravo omogućava e-učenje EuropaMedie.

- 42 -

WEB SERVIS ZA E-UČENJE  

http://www.youblisher.com/ SEMINARSKI RAD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you