Page 1

Wat hebben wij voor u bereikt? Onderwerp

Omschrijving

Actie van HAP

Adamas inloophuis voor kankerpatiĂŤnten

Motie tbv structurele subsidie inloophuis

Motie HAP aangenomen

Belastingen Haarlemmermeer

Geen verhogingen, niet meer vragen dan nodig is

Inbreng Begroting

Burgerinitiatief Huis van de Sport / Topsporthal

Inwoners de kans geven zelf een voorstel op de raadsagenda te plaatsen, de raad debatteert erover en neemt een besluit Meerkosten HvdS niet akkoord in de begroting 2007-2010

Initiatiefvoorstel aan de raad voorgelegd, verworpen Amendement HAP verworpen

Jeugdhonk Badhoevedorp

Is uitgewerkt tot JC Rijstvogelstraat 'de Badkuip'

Jeugdland, speelruimtebeleid JeugdSportpas uitbreiden

Realisatie Jeugdland in NV (initiatiefnemer HAP). Uitstel realisatie steeds opnieuw aan de orde gesteld. Tot 18 jaar en gratis voor deelnemers

Motie HAP aangenomen, opening januari 2009 Uitvoering pas in zomer 2009

Jongerencentrum Floriande

Behoefte aan JC is groot >4200 tieners

Ondernemers, structurele aandacht starters

Startershuizen, delen ruimte + faciliteiten startende ondernemers

Diverse moties aangenomen + middelen in PB Motie HAP/D66

Openbaar vervoer gratis

Gratis kleinschalig openbaar vervoer tussen kernen

Motie 2006, zie Mobiliteitsbeleid 2009

Parkeren NS station Nieuw-Vennep GRATIS

Ketenvervoer stimuleren, pilot auto parkeren gratis

Motie HAP en CDA

Schoolgebouwen moderniseren

Kwaliteitsverbetering + 10% meer m2 ruimte in de scholen

Uitvoering 2002-2006

Servicecentra in de kernen

Inzet DdZ e.a. idee --> B&W in 2003, opgenomen in Focus:Klant!

Uitvoering miv 2006 in diverse kernen

Sportactiviteiten op middelbaar onderwijs

Buitenschoolse sportactiviteiten organiseren + Who'Z Next teams

Motie HAP aangenomen

Sport- en spelbrigade inzetten in de wijken

Inzet Sport- en spelbrigade in vakantieperiode

Motie HAP aangenomen

2006

Motie HAP aangenomen


Onderwerp

Omschrijving

Verkeerssituatie Beinsdorp

Verkeersmaatregelen genomen, waaronder een vrachtautoverbod op de Venneperweg, nog meer maatregelen nodig. Dit kan het beste gebeuren parallel met het Ringvaartbeleid. Dit zal in 2010 gebeuren Versnelling proces rondom bouw inbreilocaties

Woningbouw Abbenes

Actie van HAP

2007 Belastingen Haarlemmermeer

Geen verhogingen, niet meer vragen dan nodig is

Calatravabruggen, herstel roestvorming en onderhoud Inzet intermediairs

aansprakelijkheid, is het krediet herstel en onderhoud voldoende?

SV College

Intermediairs als schakelfunctie in de wijken

Jeugdoverlast in Getsewoud-Zuid

overleg omwonenden + actie regiegroep + St. Meerwaarde?

Motie HAP verworpen (ivm toezegging college SV College

Jongerenparticipatie

Budget tbv structureel betrekken van jongeren bij het gem. bestuur zorgen over communicatie en samenwerking met onderwijsveld

Motie alle partijen aangenomen

handhaving beleid + bestemming wijzigen?

SV College

Topsporthal 'Huis van de Sport’

exploitatiekosten, meerkosten sinds 2005 en gebiedsvisie VHGL

SV College

Verkeersveiligheid Lisserdijk/Huigsloterdijk

onveilige situaties aangekaart

SV College

Voedselbank

Motie tbv financiĂŤle ondersteuning

Motie aangenomen

Voedselbank, werkwijze

inzicht in afspraken en naleven ervan door gemeente en VBH

SV + motie afkeuring hierna

Wachtruimten NS

Wachtruimten opknappen

SV + oplossing NS

WMO, samenwerking met WMO raad

verordening, monitoring + evaluatie (toezeggingen aan raad nakomen)

SV College

Onderwijsveld en gemeente, comunicatie&samenwerking Schuttingen/erfafscheidingen

SV College


Onderwerp

Omschrijving

Actie van HAP

2008 Afgesloten fietsbrug Vijfhuizen weer open

SV HAP en DBP: fietsbrug geopend

Belastingen Haarlemmermeer

Geen verhogingen, niet meer vragen dan nodig is

Boerderij educatie, pilot lessen op basisscholen

Basisscholen krijgen les op agrarische bedrijven

Motie HAP aangenomen

Buitenschoolse opvang

SV mbt inzet B&W tbv versnelde oplossing tekort kindplaatsen

SV HAP en PvdA

Burgerinitiatief

Invoeren in H'meer

Huiswerkbegeleiding

SubsidiĂŤren 3e groep Huiswerkbegeleiding Allochtone Leerlingen

Initiatiefvoorstel HAP verworpen, werkgroep werkt dit verder uit Motie HAP e.a. aangenomen

Kwijtschelding kosten identiteitskaart voor minima MeerOmroep digitale ontvangst mogelijk maken

Geen extra kosten obv nieuwe wetgeving ID kaart v.a. 14 jaar

Ondernemers, huisvesting starters

Opnieuw op uitvoering motie HAP/D66 2006 aangedrongen

Motie HAP en D'66 aangenomen, maar niet uitgevoerd Vragenuur

Participatiebeleid, pilot voor dorps- en wijkraden

Meer zeggenschap d/wijkraden mbt inzet geld openbare ruimte

Motie HAP en VVD verworpen

Polderhuis, toegankelijkheid gehandicapten

Traplift aanbrengen tbv toegang gehandicapten

Participatie dorps- en wijkraden

Zeggenschap d/w raden mbt inzet geld tbv openbare ruimte

Persbericht HAP: hierna traplift aangebracht Motie HAP en VVD verworpen

Verkeersveiligheid rondom scholen

2004-2009 moties tbv verbeteren verkeersveiligheid om scholen

Moties ism GL aangenomen

Aangepast sporten

Sportvoorzieningen geschikt maken voor Aangepast Sporten

Amendement bij HvdS aangenomen

Abbenes nieuwbouw brug - versnelde aanleg

Betere bereikbaarheid Lisserbroek

Afvalcontainers papierbakken

Gewezen op gevaar te grote opening bak voor kinderen

ANBO gebouw nieuw onderkomen

HAP heeft zich ingezet voor een nieuw gebouw

Aandringen HAP : versnelde aanleg van de brug Inwerp-openingen onderzocht en aangepast Aandringen snel nieuw onderkomen na brand

Belastingen Haarlemmermeer

Geen verhogingen, niet meer vragen dan nodig is

Lokale omroep uitzenden via digitale zender

2009


Onderwerp

Omschrijving

Buitenschoolse opvang

Regie + initiatieven tbv versnelde oplossing tekort BSO plaatsen

Motie HAP e.a. aangenomen

Burg. van Stamplein

Doorontwikkeling van Stamplein + omgeving

Motie HAP, PvdA, GL aangenomen

Coffeeshop Nieuw Vennep

HAP locatie coffeeshop in woonwijk, naast jongerencentra, NEE

ienstencentrum't Rietland (senioren) Badhoevedorp Diftar (proef afvalinzameling gewicht/frequentie)

Activiteiten DC onderbrengen bij MFA

Vragenuur + motie bevriezen besluitvorming verworpen Gesprek HAP fractie met vrijwilligers en SV Motie eerst andere maatregelen is verworpen Motie verworpen

Dorpshuis Buitenkaag Fietsproblematiek weekmarkt Hoofddorp

Glas/papierbakken sneller legen, meer plastic bakken, informatie inwoners verbeteren Extra subsidie realisatie dorpshuis

Actie van HAP

Vragen gesteld iz fietsenrekken die ivm marktkramen onbruikbaar zijn Veel signalen mbt slechte dienstverlening aan de orde gesteld

Motie HAP e.a. aangenomen

Amendementen aangenomen

Glastuinbouw Primavera, Rijsenhout

Alle sportaccommodaties. geschikt maken + sportbudget gehandicapten realiseren Communicatie omwonenden verbeteren!

Greenwheels (deelauto's) in H'meer

Beleid maken op dit gebied (in mobiliteitsbeleid)

Honkbalcomplex Pioniers Toolenburg Zuid

Participatie inwoners + behoud groen en sport in de wijk

Toezegging college : gedeeld autogebruik komt in mobiliteitsbeleid SV + amendement HAP aangenomen

Hoorzitting Hoenderdos

Hoorzitting noodzakelijk in dit dossier

Motie aangenomen

Huis van de Sport / Topsporthal

Inrichten voor gehandicapte sporters en bezoekers

Intermediairs JC Floriande

HAP wil uitleg over inzet/taken intermediairs in de gemeente (HAP heeft in 2007 motie ingediend) Inzet HAP realisatie Jongerencentrum Floriande

Amendement onderzoek inrichten tbv aangepast sporten aangenomen SV College

Jongerenactiviteiten Floriande

Overzicht voorzieningen jongeren activiteiten gevraagd

Diverse moties aangenomen + middelen in begroting gereserveerd SV College

Jongerenfoyer (RIBW-LdH) Floriande

Toezicht in verband met overlast rond jongerenfoyer de Baron

SV, bezoek gebracht, 3x vragenuur

Kantoorpanden leegstand, ombouwen tot woningen

Voorstel ombouwen tot woningen gedaan

1 keer uitgevoerd (Q23) hierna niet meer

Focus Klant (eindrapportage) Gehandicapte sporters

Dienstverlening moet veel beter

Amendementen verworpen


Onderwerp

Omschrijving

Actie van HAP

Kleinschalige woningbouw kleine kernen

Inzet HAP voor kleinschalige woningbouw

Snelheid in uitvoering gevraagd

Kwaliteit toezicht kinderopvang

Stavaza en blijvende handhaving

SV nav rapport inspectie onderwijs

Mantelzorgers huisvesting mobiele zorgwoningen

Plaatsing mobiele mantelzorgwoningen

Motie HAP en CDA verworpen

Markt Ambulante handel stippenplan motie

Uitbreiding standplaatsen

Motie aangenomen

Meerse

Financiele strop De Meerse

Vragen gesteld div. fracties

MeerOmroep subsidiering tbv TV uitzendingen

Voor jaarschijven 2010 t/m 2012 bedrag in begroting opnemen

Motie HAP e.a. aangenomen

Meerwaarde

Wethouder Horn faalt in dossier Meerwaarde

Verkeersveiligheid Molenaarslaan Floriande

Verkeersveiligheid: aanpassing kruising

Nachttarief ZuidTangent

Aanpassing tarief ook in H'meer (via Stadsregio)

HAP toont dit tijdens het debat gedocumenteerd aan Vragenuur resultaat kruising aangepast Vragenuur resultaat tarief aangepast

Nieuwe begraafplaats Nw-Vennep

Behoefte extra begraafplaatsen + behoefte crematorium bekijken

Persbericht verstuurd

Noodlokalen Getsewoud Noord en Zuid

HAP maakt participatie omwonenden mogelijk

Ondernemers, huisvesting starters

Opnieuw op uitvoering motie HAP/D66 2006 aangedrongen

Gesprekken geĂŻnitieerd met College, bestemmingsplan aangepast Vragenuur

Parklaan beschermd dorpsgezicht

Initiatief CDA

Ondersteund door HAP

Participatie cliĂŤnten leerlingenvervoer

Motie HAP en GL aangenomen

Polderwegen grote gaten vorstperiode begin 2009

Opzetten participatieorgaan mbt leerlingenvervoer voor einde 2009 Rapportage open gaten in de weg polder

Politieagenten tekort

Uiting zorgen politie tekort + BOA'S OP STRAAT

Vragenuur resultaat probleem verholpen Voorstellen gedaan uitbreiding uren

Scholen in kleine kernen

Behoud van openbare scholen in kleine kernen (beleidsnotitie)

SV College

Schuttingenbeleid

Groenstroken bewoners na drie jaar nog steeds geen herplant

SV College + vragenuur

Speelruimte in de wijken

Opknappen speelplekken + nieuwe plekken realiseren

Motie HAP e.a. aangenomen


Spectrum, duidelijkheid openblijven sportcentrum Sportcomplex Toolenburg plannen 300 woningen

Blijft het Spectrum open na realisatie HvdS?

SV College

Sportvelden in kern laten, Badhoevedorp

Bewoners problemen aantal huizen + verdwijnen sport/groen in wijk Korfbal, tennis en Petanque behouden in kern

Vragenuur resultaat :communicatie met bewoners ge誰nitieerd Amendementen HAP aangenomen

VCP bebording

Bebording moet duidelijker

Vragenuur + sessies VCP

Wachtlijsten voor Jeugdzorg

Adequate zorg voor Haarlemmermeerse kinderen

SV College


Hoorzittingen geïnitieerd Hoorzitting Brandweer Hoorzitting Jeugdbeleid Hoorzitting Hoenderdos

2005 2007 2009

Rapporten in opdracht van HAP Stille Armoede 'Lokaal Signaal' Maatschappelijke participatie / integratie Grondtransacties 'Ondoorgrondelijk grondbeleid doorgrond'

2005 2008 2008-2009

HAP raadsleden zijn lid van Raadswerkgroep Millenniumgemeente 2015

2009 e.v.

Raadswerkgroep Werkwijze Raad Raadswerkgroep Fonds Wijken en Kernen Raadswerkgroep Raadslid in de Klas Raadswerkgroep Communicatie Raadswerkgroep Introductie nieuwe raadsleden Vertrouwenscommissie t.b.v. burgemeester Auditcommissie

2008 e.v. 2002 e.v. 2004 e.v. 2006 e.v. 2005 e.v. 2007 e.v. 2008 e.v.

Klankbordgroep Rekenkamercommissie Presidium Voorzitterspoule (raadsessie-voorzitters) Seniorenconvent (fractievoorzitters)

2006 e.v. 2006 e.v. 2006 e.v. 2006 e.v.

Bijzondere Initiatieven ‘Op de koffie bij de HAP’

2009

Opiniepanel inwoners en ondernemers

2008

Mobiele fractiekamer HAP ingezet voor bezoeken aan de kernen Elke 3-4 maanden wordt een opiniepanel onder inwoners of ondernemers gehouden

Luisteren naar wat inwoners bezighoudt Betrokkenheid van inwoners vergroten

Wat hebben we voor U bereikt?  

Successenlijst van HAP afgelopen vier jaar.

Advertisement