Page 1

เสียงสะท้อนจากผูใ้ ช้บริการห้องสมุด ท่านรู้หรือไม่ว่าผู้ใช้บริการ สะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการของห้องสมุด อย่างไรบ้าง? งานห้องสมุด เป็นงานด้านการให้บริการสารสนเทศเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการห้องสมุดจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ พวกเราชาวห้องสมุดทุกคนต้องรับฟัง เพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รวมถึง ใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) สานักหอสมุด ได้สารวจความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการ โดยส่งแบบสารวจออนไลน์ให้นักศึกษาและบุคลากรผ่าน e-Mail ของมหาวิทยาลัย จานวน 20,321 คน รวมทั้งนาแบบสารวจขึ้นบนเว็บไซต์ห้องสมุด มีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 1,973 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างใช้บริการห้องสมุดทั้งแบบเข้ามาใช้บริการด้วยตัวเอง ( Walk in) และสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ (Remote Access) เฉลี่ย 2-3 วัน/สัปดาห์ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 30 นาที – 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์หลักในการใช้ห้องสมุด เพื่อยืม – คืนหนังสือ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้/การทางานเป็นประจา คือ ใช้หนังสือ/ ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นรูปเล่ม ด้านความพึงพอใจของการใช้บริการห้องสมุด จากเกณฑ์ 5 คะแนน พบว่า ความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม 3.94 คะแนน โดยมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ เรียนรู้มากที่สุด 4.17 คะแนน รองลงมา มีความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ (ความทัน สมัย,ความพอเพียง, ความตรงต่อความต้องการ) การให้บริการของบุคลากร (ความรวดเร็ว, การบริการตามความคาดหวัง, ความสามารถ ในการแก้ปัญหาของผู้ให้บริการ) ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ คะแนน 3.98, 3.94, 3.91 ตามลาดับ

คะแนนเต็ม 5

ความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ปี 2555 4.2 4.1 4 3.9 3.8 3.7 3.6

4.17 3.98

3.94

3.91

3.94

3.84 3.83

3.82


ส่วนห้องสมุดในฝัน/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ที่อยากให้ห้องสมุดเป็น คือ 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ : ทรัพยากรสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการ มีความทันสมัย ครอบคลุม ทุกสาขา และเพียงพอต่อการใช้งาน (โดยเฉพาะหนังสือประกอบการสอนที่มีผู้เรียนจานวนมาก) เพิ่มทรัพยากร สารสนเทศออนไลน์และมีแหล่งข้อมูลใหม่ๆ เพื่อเป็นความรู้นอกห้องเรียน 2. ด้านบริการ : บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว พนักงานบริการด้วยความเต็มใจและปฏิบัติกับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทุกวัยอย่างเท่าเทียมกัน 3. ด้านพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ : เพิ่มพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ เพียงพอกับความต้องการ จัดโซนระหว่างพื้นที่ติว พื้นที่อ่านหนังสือ และพื้นที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : มีระบบเทคโนโลยีที่สืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ระบบ เครือข่ายมีประสิทธิภาพ มีเว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นหนังสือได้ครบตามคาค้น และมีเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนการ เรียนรู้ ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง/แก้ไข 1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ : - สารวจข้อมูลหนังสือที่มีความต้องการใช้มาก ถูกยืมบ่อย และมีจานวนน้อย เพื่อจัดซื้อ/จัดหาเพิ่มเติม - เพิ่มจานวนหนังสือประกอบการสอน - จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพิ่มขึ้น - จัดทาข้อสอบเก่าในรูปแบบ PDF File และให้บริการบนระบบเครือข่าย 2. ด้านบริการ : ความใส่ใจในการให้บริการของบุคลากรบางคน ให้บริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด วิทยาเขตบางมดกับห้องสมุดวิทยาเขตบางขุนเทียน 3. ด้านพื้นที่และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ : ควบคุมการใช้เสียงในพื้นที่อ่านหนังสือ เพิ่มพื้นที่ติว/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุด 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : ปรับปรุงระบบสัญญาณ Wireless และเพิ่มความเร็ว พัฒนา ระบบการสืบค้นข้อมูล (OPAC) และปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับสถานภาพปัจจุบัน 5. ด้านอื่นๆ : ปรับปรุงบริการร้านถ่ายเอกสาร รณรงค์ให้มีการใช้ห้องสมุดมากขึ้น สานักหอสมุด ได้นาเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงคุณภาพบริการ ในกรณีที่สามารถดาเนินการได้ จะดาเนิ นการทัน ที เช่ น การปรับรูปแบบการจั ดกิจกรรมส่ง เสริม การเรีย นรู้ การปรับ ภาระงานของบุคลากรให้ สอดคล้องกับการให้บริการ ส่วนกรณีที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ มีการดาเนินงาน ดังเช่น 1. สัมมนาบุคลากร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพบริการ เช่น การแก้ปัญหาเรื่องการใช้เสียง 2. ประสานงานกับสานักคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบสัญญาณ Wireless ให้รองรับการใช้งาน 3. การปรับปรุงเว็บไซต์ ในปีงบประมาณ 2556 4. การปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบันและการสารวจหนังสือประจาปี เมื่อพวกเราชาวห้องสมุด ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการแล้ว ขอให้ช่วยกันพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบ อย่างดีที่สุด

user satisfaction  

user satisfaction survey in fiscal year 2012

user satisfaction  

user satisfaction survey in fiscal year 2012

Advertisement