Page 1

โสม : กับการปรับสภาวะสมดุลใน ร่างกาย

โดย Tim Sri


เหตุผลของการทดลองรับประทานโสม • ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยือนสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ถึง 2 ครั้ง จึงได้ทราบว่าคน เกาหลี นิ ย มรั บ ประทานโสมเป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ และโสมได้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบ สาคัญในอาหารจานโปรด รวมทั้งการ ผสมในเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา กาแฟ ลู ก อม หรือ แม้ ก ระทั่งการนาโสมเป็ น ส่ ว นผสมของเครื่ อ งส าอางค์ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศ เกาหลี เป็นต้น


การไปเยือนเกาหลีครั้งแรก ผู้เขียนยังไม่สนใจที่จะ ซื้อโสมมารับประทาน ด้วยเหตุผลหลักๆ 2 ประการ คือ 1. ราคาแพง (สาหรับผู้เขียน) 2. ไม่แน่ใจว่าการรับประทานโสมเป็นครั้งคราว ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะช่วยปรับสภาวะสมดุลของร่างกายได้หรือไม่


หลังจากกลับจาก เกาหลีครั้งแรก ผู้เขียนยังติด ใจกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องโสม และลั ง เลที่ จ ะซื้ อ เมื่ อ มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ เ ดิ น ท า ง ไ ป เกาหลี อี ก คร้ ง จึ ง หาข้ อ มู ล เพิ่มเติม เพื่อการตัดสินใจว่า จะซื้ อ มาลองรั บ ประทานดี หรือไม่ จึงหาข้อมูลเกี่ยวกับ โสม มานาเสนอ ดังนี้


โสม (Ginseng) เป็นพืชในสกุล Panax โตได้ใน บริเวณซีกโลกเหนือ ในทวีปเอเชีย และทวีปอเมริกาเหนือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Panax ginseng C.A. Mayer


โสมเกาหลี หรือโสมคน (Korean ginseng) -

เนื่องจากรูปร่างของราก ที่มีลักษณะคล้ายคน เมื่อปลูกจนมี อายุครบ 6 ปี จึงจะมีตัวยาสาคัญสูงสุด โสมที่ขายในตลาด ทั่วไปรวมทั้งประเทศไทย มีอยู่ 2 ชนิด คือโสมขาว และโสมแดง


ประเภทของโสม - โสมแดง (red ginseng) คือโสมที่ผ่านไอน้าอุณหภูมิ ประมาณ 100 องศาเซลเซียส เพื่อฆ่าเอนไซม์ และ เชื้อรา ความร้อนทาให้ได้สารที่มีลักษณะคล้ายคารา เมลที่ผิวชั้นนอก (epidermis) ของราก ทาให้ได้ราก โสมที่มีสีแดงอมน้าตาล และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ดีกว่าโสมขาว และราคาแพงกว่า - โสมขาว (white ginseng) ได้จากการนารากโสมมา ล้างน้าให้สะอาด และตากแดดให้แห้ง จะมีสีน้าตาล อ่อนถึงน้าตาลเข้ม


คุณสมบัติของโสม • โสมมีคุณสมบัติเป็น “adaptogen” ซึ่งหมายถึง ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับภาวะกดดัน และ เป็นยา บารุงทั้งร่างกาย


สรรพคุณของโสม • เพิ่มสมรรถนะในการทางานของร่างกายให้สูงขึ้น เนื่องจากโสมมีสรรพคุณในการต้านความ เมื่อยล้า (antifatigue effect) • ต่อต้านความเครียด (antistress effect) โดยจะ ช่วยปรับร่างกาย และจิตใจ ให้ทนต่อความกดดัน จากภายนอก • กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง มีผลให้รู้สึกมี ชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า โดยไม่ทาให้เกิดการ อ่อนเพลีย


สรรพคุณของโสม (ต่อ) • เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน โดยมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายแบบไม่เฉพาะเจาะจง • มีฤทธิ์ลดระดับน้าตาลในเลือด โดยมีฤทธิ์กระตุ้นตับ อ่อนให้หลั่งอินซูลิน มาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้ เป็นปกติ • ชะลอความแก่


ข้อควรระวังในการรับประทานโสม เนื่องจากโสม มีคุณสมบัติในการบารุงธาตุหยาง (ร้อน) ทาให้ร่างกายอบอุ่น จึงมีข้อควรระวังสาหรับการ รับประทานสาหรับคนไทย ซึ่งเป็นเมืองร้อน หลายอย่าง เช่น • ไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ ควรใช้เป็นช่วงๆ คือนาน 1-2 เดือน แล้วหยุด 1-2 เดือน แล้วเริ่มใหม่ • ควรทานโสมก่อนอาหาร 3 ชั่วโมง และไม่ควรทาน พ ร้ อ ม วิ ต า มิ น ซี ห รื อ ผ ล ไ ม้ ร ส เ ป รี้ ย ว


ข้อควรระวังในการรับประทานโสม (ต่อ) • ระวังการใช้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้ที่ มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด • ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้าตาลในเลือด เนื่องจากอาจทาให้ระดับน้าตาลในเลือดต่าเกินไป • ระวังการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด • ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และในเด็ก


ผลจากการหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการซื้อโสม • เ มื่ อ ผู้ เ ขี ย น ห า ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ ต อ บ ข้อสังสัยของตัวเองแล้ว จึงตัดสินใจลองซื้อมารับ ประทนานจานวน 1 แผง ปริ ม าณ 300 เม็ ด ด้ ว ย เหตุผลหลัก คือ

• ผู้เขียนเป็นคนที่เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียอยู่บ่อยๆ (เป็นคนที่ ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ) • การทางานมีความเครียด จึงอยากรับประทานเพื่อให้ช่วย ปรับร่างกาย และจิตใจ ให้ทน ต่อความกดดันจากภายนอก • ทดลองทานเพื่อดูสรรพคุณของ โสมว่าจะเหมาะสมกับสภาพ ร่างกายของตัวเองหรือไม่


ผู้เขียนได้ทดลองรับประทานโสมมาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2556 ได้ผลอย่างไรจะเล่าให้ฟังอีก ครั้งนะคะ

ขอบคุณค่ะ


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “โสม” ที่มีในห้องสมุด มจธ. • การศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในเชิงยารักษาโรค วารสารยา สมาคมร้านขายยา 20, 5 (ก.ย.-ต.ค. 44) 3740 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ ประโยชน์และสรรพคุณของโสม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 21, 3 (ก.ค.-ก.ย. 49) 33-36 • ความลับของโสม : จากสูตรยาตุ๋นถึงงานวิจัย โดย อรชุน เลียววัฒนะผล และบรรจบ ชุนหสวัสดิกุล • โสม : ราชันย์สมุนไพรแห่งโลกตะวันออก = Ginseng : the magical herb of the East / โดย ฟลูเดอร์, สตีเฟ่น


แหล่งข้อมูลอ้างอิง • http://www.oknation.net/blog • http://th.wikipedia.org/wiki/%E0% B9%82%E0%B8%AA%E0%B8% /print.php?id=339021 A1

• http://thai-goodhealth.blogspot.com

• ภาพประกอบจาก Photos.com และ Google.com

ginseng  

โสม : กับการปรับสภาวะสมดุลในร่างกาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you