Page 1

Gwyn Hall Neuadd Gwyn www.gwynhall.com


How to find us Dod o hyd i ni: A

Aberdulais

Rhyddings

A465

A4230

Merthyr B4434

A465 A474 A4230 A474

A465

M4

NEATH

A465

43

B4287

A474

B4434

M4

B4434 e Th

Parad e eet

l ol Gn . Dr

London

Road

hw ec Be

B4287 B4434

A474

Take the A465 and follow signs for Neath (A474). When exiting the A474 take the 2nd left and follow the signs to the Gwyn Hall.

ad

NEATH

Directions from Merthyr/ Heads of the Valley road:

or Ro Westernmo

A474

v.

eet

The R ope W alk

ad Ro ed

oo dA

d Str

f Dy

Orchard Str

Alfre

Road Windsor

Leave the M4 at junction 43, then at roundabout take the 3rd exit onto the A465 signposted Neath. Exit A465 for Neath, then at roundabout take the 3rd exit onto the A474 signposted Neath. At roundabout take the 2nd exit and follow signs for Gwyn Hall.

A465

Milla nd R oad

Directions from M4:

B4287

Lew is Road

Cyfeiriadau o’r M4: Gadewch yr M4 wrth gyffordd 43, cymerwch yr A465 i Gastell-nedd a dilyn yr arwyddion ar gyfer Castell-nedd (A474). Wrth adael yr A474, cymerwch yr ail heol ar y chwith a dilynwch yr arwyddion i Neuadd Gwyn. Cyfeiriadau o Ferthyr/Ffordd Blaenau’r Cymoedd: Ewch ar hyd yr A465 a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Castell-nedd (A474). Wrth adael yr A474, cymerwch yr ail heol ar y chwith a dilynwch yr arwyddion i Neuadd Gwyn.

www.gwynhall.com


Welcome / Croeso Welcome to Gwyn Hall

Croeso i Neuadd Gwyn

Gwyn Hall is located in the heart of Neath Town Centre and has been an integral part of Neath’s history since it was built in 1887. It is now an award-winning example of how excellent contemporary design can enhance and complement a historic building and is rapidly gaining a reputation as one of the most versatile contemporary arts and entertainment centres in the area.

Mae Neuadd Gwyn yng nghanol tref Castell-nedd ac wedi bod yn rhan annatod o hanes Castell-nedd ers ei hadeiladu ym 1887. Mae nawr yn enghraifft arobryn o sut gall dylunio cyfoes rhagorol wella adeilad hanesyddol a chydredeg ag ef ac mae'n gyflym magu enw fel un o'r canolfannau celfyddydau ac adloniant cyfoes mwyaf amlddefnydd yn yr ardal.

Open seven days a week, Gwyn Hall’s state of the art facilities include an auditorium, studio and cinema pod.

Ar agor saith niwrnod yr wythnos, mae'r cyfleusterau o'r radd flaenaf sydd ar gael yn Neuadd Gwyn yn cynnwys awditoriwm, stiwdio a sinema pod.

Gwyn Hall is proud of its family friendly and accessible facilities on every floor. Wheelchair areas are available on request in the main theatre and cinema pod. Gwyn Hall is available for private hire for productions, conferences and special events. The Team guarantees a professional and personalised service, whilst catering is provided by the fully licensed café bar. Contact gwynhire@celticleisure.org for further information.

www.gwynhall.com

Mae Neuadd Gwyn yn ymfalchïo yn ei chyfleusterau hygyrch ac addas i deuluoedd sydd ar gael ar bob llawr. Mae ardaloedd i gadeiriau olwyn ar gael ar gais yn y brif theatr ac yn y pod sinema. Mae Neuadd Gwyn ar gael ar gyfer llogi preifat ar gyfer cynyrchiadau, cynadleddau a digwyddiadau arbennig. Mae'r tîm yn sicrhau gwasanaeth proffesiynol a phersonol, a darperir arlwyo gan y bar caffi â thrwydded lawn. E-bostiwch gwynhire@celticleisure.org am ragor o wybodaeth.


Auditorium / Awditoriwm State of the Art

O'r Radd Flaenaf

The auditorium is excellently equipped for both professional and amateur productions with state of the art lighting, sound and staging. Tiered seating offers an unobstructed view of the stage at both stalls and circle levels.

Mae gan yr awditoriwm offer rhagorol ar gyfer cynyrchiadau proffesiynol ac amatur â goleuadau, sain a llwyfannu o'r radd flaenaf. Mae seddi rhenciog yn cynnig golygfa heb ei rhwystro o'r llwyfan o'r seddi theatr a'r seddi cylch.

The stall’s seats are fully retractable allowing cabaret or theatre in the round layouts. The pit seating area can be lowered to serve as an orchestra pit or raised to give a continuous flat floor.

Mae modd tynnu'r seddi theatr yn ôl yn llwyr, gan alluogi cabare neu theatr yn y cynlluniau crwn. Mae modd gostwng y seddi ôl i'w defnyddio fel seddi cerddorfa neu eu codi ar gyfer llawr gwastad di-dor.

A full sized screen converts the theatre to a first release cinema showing the latest films in Dolby Digital.

Mae sgrîn maint llawn yn trosi'r theatr yn sinema sy'n dangos y ffilmiau diweddaraf mewn Dolby Digital.

Rear screen projection enables presentations to take place whilst the stage is set for live dance and theatre demonstrations. This has proved invaluable for a number of high-profile multi-media productions and events.

Mae'r taflunydd sgrîn cefn yn galluogi cynnal cyflwyniadau ac mae'r llwyfan yn barod ar gyfer arddangosiadau dawns a theatr byw. Mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy i nifer o gynyrchiadau a digwyddiadau amlgyfrwng proffil uchel.

www.gwynhall.com


Studio / Stiwdio

Inspirational

Ysbrydolus

Set in the vaulted arches of the roof, the studio is a stunning, light space which is suitable for a variety of uses.

Ym mwâu cromennog y to, mae'r stiwdio'n drawiadol, lle ysgafn sy'n addas at amrywiaeth o ddefnyddiau.

For dance and drama classes and workshops, the studio’s Harlequin professional dance floor, full length mirrors and ballet barres ensure students are inspired to achieve high standards in this modern designated facility.

Ar gyfer dosbarthiadau a gweithdai dawns a drama, mae llawr dawnsio proffesiynol Harlequin y stiwdio, drychau hyd llawn, a barrau bale'n sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hysbrydoli i gyflawni safonau uchel yn y cyfleuster dynodedig modern hwn.

Professional lighting and sound makes the space ideal for small dance and theatre performances and presentations. The studio is also much in demand as a modern fully equipped conference room. It is an ideal venue for delegates to meet in comfortable, contemporary surroundings. Blackout blinds can be activated if the onsite digital projector and 4m screen are required for presentations. The room can be laid out in theatre, cabaret or boardroom style.

Gyda goleuadau a sain proffesiynol, dyma'r lle delfrydol ar gyfer perfformiadau a chyflwyniadau dawns a theatr bach. Hefyd, mae galw mawr ar y theatr fel ystafell gynadledda â'r holl offer modern. Mae'n lleoliad delfrydol i gynrychiolwyr gyfarfod mewn amgylchedd cysurus, cyfoes. Gellir defnyddio cysgodlenni tywyllu os oes angen y taflunydd digidol a'r sgrîn 4m sydd ar y safle ar gyfer cyflwyniadau. Gellir trefnu'r ystafell mewn dull theatr, cabare neu ystafell fwrdd.

www.gwynhall.com


3D digital cinema / Sinema digidol 3D Contemporary

Cyfoes

Available in both the auditorium and cinema pod, Dolby Digital sound and crystal clear picture quality are only to be expected from such a well designed and equipped facility. Both screens boast Dolby Digital sound and 3D capability.

Ar gael yn yr awditoriwm a'r pod sinema, mae sain Dolby Digital ac ansawdd llun crisialaidd glir i'w disgwyl dim ond mewn cyfleuster â dyluniad ac offer cystal. Mae'r ddwy sgrîn yn ymfalchïo mewn sain Dolby Digital sound a galluedd 3D.

As well as operating as a first release cinema offering the latest blockbuster films, alternative content such as National Theatre Live, ballet and opera screenings give audiences the opportunity to experience the best of the world’s entertainment close to home.

Yn ogystal â gweithredu fel sinema sy'n cynnig y ffilmiau mawr diweddaraf, mae cynnwys arall megis y Theatr Genedlaethol yn Fyw, dangosiadau bale ac opera'n rhoi'r cyfle i gynulleidfaoedd gael adloniant gorau'r byd heb fynd yn bell o'r cartref.

A luxurious and intimate cinema pod forms part of the award winning design of this breath-taking contemporary facility. As well as being an extremely popular cinema screen, this area is also ideal for independent film events and presentations. Both the auditorium cinema and pod can be hired for private screenings and events, subject to availability.

www.gwynhall.com

Mae pod sinema moethus a phersonol yn rhan o ddyluniad arobryn y cyfleuster cyfoes hwn sy'n anhygoel. Yn ogystal â bod yn sgrîn sinema hynod boblogaidd, mae hyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau a chynyrchiadau ffilm annibynnol. Mae modd i'r awditoriwm a'r pod sinema gael eu llogi ar gyfer dangosiadau a digwyddiadau preifat, yn amodol ar argaeledd.


Design: www.savageandgray.co.uk

Gwyn Hall, Orchard Street, Neath, SA11 1DU T: 0300 365 6677 E: gwynhire@celticleisure.org www.gwynhall.com

Gwyn Hall Conference Pack  

A Presentation folder and set of information inserts to promote private hire and conference faciliites at the Gwyn Hall Arts Centre Design...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you