Page 1

Ees$ Arhitektuurikeskus  MTÜ Rahvusvahelistest  arhitektuurivõistlustest  osavõtu  toetamine 12.dets  2013 Preambula   Ees$  Arhitektuurikeskus  soovib  aidata  kaasa  Ees$  arhitektuuribüroode  eksporditegevusele   ning   pakub   selleks   koos   E?evõtluse   Arendamise   Sihtasutusega   arhitektuuribüroodele   võimaluse   taotleda   toetust   rahvusvahelistest   arhitektuurivõistlustest   osavõtukulude   katmiseks. 1.  Toetuse  eesmärk  ja  põhimõ:ed:   1.1 Toetus   on   mõeldud   arhitektuuribüroodele   (juriidilistele   isikutele)   erialase   töö   hankimiseks   läbi   välisriikides   korraldatavate   arhitektuurivõistluste   või   projekteerimishangete. 1.2 Toetust   jagatakse   MTÜ   Ees$   Arhitektuurikeskuse  poolt   (edaspidi   EAK)   E?evõtluse   Arendamise   SA   (edaspidi  EAS)   poolt   eraldatud   vahenditest   lähtudes   Majandus-­‐   ja   kommunikatsiooniministri   määrusest   nr   83,   14.08.2009   „Loomemajanduse   tugistruktuuride  toetamise  $ngimused  ja  kord“. 2.  Toetuste  eraldamise  =ngimused 2.1 Toetust   on  võimalik  taotleda  arhitektuuribüroodel  (edaspidi  Taotleja),  kes  vastavad   alljärgnevatele  $ngimustele: ·   Taotleja   on   oma  senises  tegevuses  saavutanud   tunnustust   ja  olnud   edukas  Ees$   sisestel  arhitektuurivõistlustel; Taotleja  omab  pädevust  ja  oskusteavet,  mis  annavad  eelduse,  et  toetataval  võistlusel   · osalemine  on  edukas; ·  Taotleja  on  seadnud  eesmärgiks  tegeleda  erialase  ekspordiga  ja  on  selle  kinnituseks   liitunud  EAK  ekspordivõrgus$kuga  AKU;   Taotleja   kinnitab,   et   kvalifitseerub   osalema   taotluses   nimetatud   · arhitektuurivõistlusel  või  projekteerimishankel; ·   Taotlejal  ei  ole  taotluse  esitamise  ajal  riikliku  maksu  maksuvõlga  ega  tähtpäevaks   tasumata   jäetud   maksusummalt   arvestatud   intressivõlga.   Maksuvõla   tasumise   ajatamise  korral  on  maksuvõlg  tasutud  ajakava  kohaselt; ·  Taotleja  on  täitnud  nõuetekohaselt  kõik  oma  senised  kohustused  EAK  ja  EASi  ees; 2.2   Taotleja  ja  taotluse  nõuetele  vastavuse  kontrollimiseks  on  Ees$  Arhitektuurikeskusel   õigus  küsida  taotlejalt   täiendavat   informatsiooni  (näiteks  kompetents   valdkonnas,   projekteerimiskogemus  vms). 2.3

Toetust eraldatakse   Taotlejale  välisriikides  korraldatavatest   arhitektuurivõistlustest   või  projekteerimishangetest  osavõtuga  seonduvate  kulude  osaliseks  katmiseks.

Rahvusvahelistel arhitektuurivõistlustel  osalemise  toetamine      1 /4


2.4

Toetuse eraldamisel  on   eelistatud   osavõ?   kutsutud  võistlustest.   Teises  valikus  on   avalikud   võistlused  ja  riigihanked.   Ideevõistlusi,   millele  üldjuhul  ei  järgne  tellimust   või  rakendust  ei  toetata  (nt  EUROPAN);

2.5 Toetuse   eraldamisel   on   võistluse   toimumise   kohana   eelistatud   Ees$   Arhitektuurikeskuse  poolt               määratud  sih?urud:     1)  esimesena:  Põhjamaad,  Bal$  riigid,  Venemaa  Föderatsioon;       2)  teisena:  Ida-­‐Euroopa  riigid;   3)  kolmandana:  ülejäänud  maailm. 2.6   Ühe  võistluse  kohta  eraldatakse  toetust  maksimaalselt  kolmele  Taotlejale. 3.  Taotlusvooru  eelarve,  toetuse  suurus,  toetuse  määr  ja  taotlemine   3.1   Toetusvooru  eelarve  on  kokku  15  000  eurot; 3.2 Toetuse   maksimaalne   suurus   on   kuni   2   000   eurot   ühe   taotluse   kohta   (ilma   käibemaksuta); 3.3 Kui   võistlustöö   ostub   edukaks   ning   saab   edasi  järgmisse   vooru,   siis   võib   Taoleja   esitada  uue  taotluse    toetuse  saamiseks  järgmises  voorus  osalemisega  seotud  kulude   katmiseks.   Täiendava  toetuse  suurus  on  kuni  2   000   eurot   ühe  taotluse  kohta  (ilma   käibemaksuta); 3.4 Toetuse  abikõlblike  kulude  toetuse  määr  on  80%    ja  omafinantseeringu  määr  20%; 3.5 Taotlusi  saab  esitada  jooksvalt  Ees$  Arhitektuurikeskusele  digitaalselt   allkirjastatuna   mailiaadressile   info@arhitektuurikeskus.ee   või   saata   pos$ga   aadressile   Lai   31,   Tallinn.     Taotleja  esitab  taotluse  (vorm  1),  kus  on  kirjas  võistluse  tutvustus,   ajalised   piirid  ning  prognoositav  eelarve  ja  kulud;   3.6   Toetuse  kasutamise  periood  on  kuni  30.06.2014.  Vahendite  olemasolul  pikendatakse   toetuste  kasutamise  perioodi; 3.7 Taotlused   vaatab   üle   ja   otsustab   toetuse   eraldamise   komisjon   koosseisus   EAK   juhataja  ja  finantsspetsialist  ning   2   sõltumatut   erialaspetsialis$,   kelleks  on  taotluse   tüübi  järgi  $ngimustele  vastavust  kontrollima  kutsutud  erialaliidu  esindajad; 3.8 Komisjon  teeb  otsuseid  1  kord  kuus.  Eelmise  kuu  taotlused  vaadatakse  läbi  järgmise   kuu  10-­‐daks  kuupäevaks; 3.9 Komisjon  teeb  otsuse  lähtuvalt  Taotleja  senisest  edukusest  rahvusvahelistel   ja/või   siseriiklikel  arhitektuurivõistlustel  ja  omistatud   auhindadest   ja  arhitektuurivõistluse   sih?urust  ning  võistluse  tüübist; 3.10 Ühes   kuus   otsustatakse   üldjuhul   kuni   kolme   toetuse   eraldamine,   erandjuhul   on   mo$veeritud  otsusega  võimalik  seda  hulka  suurendada  kuni  viie  toetuseni; 3.11 Toetuse  eraldamisel  sõlmitakse  toetuse  saajaga  leping; 3.12 Juba  toimunud  võistlusi  tagantjärgi  ei  toetata. 4.   Abikõlblikud  ja  mi:eabikõlblikud  kulud   4.1              Abikõlblikud  kulud  on: a)  võistluste  osalustasud; b)  võistlusega  seotud  tõlkekulud; Rahvusvahelistel  arhitektuurivõistlustel  osalemise  toetamine      2 /4


4.2       5. 5.1

5.2

5.3 5.4

5.5 5.6 5.7

c) võistlusega  seotud  vormistuskulud  (trükk,  esitlusmaterjalid) d)   sisseostetud   teenused,   mis   on   vajalikud   võistlustöö   nõuetekohaseks   esitamiseks,   nagu            make?/3D/BIM/energiasimulatsioon  jms; e)  võistlustöö  saatmiskulud; f)  võistlusega  seotud  transport  (lennu-­‐,laeva-­‐,  rongi-­‐  või  bussipile$d),  juhul  kui        võistlus$ngimustes  on  nõutud  töö  kohapealset  esitlemist.  Eduka  võistlustöö   korral            auhindamisele  minekuga  seonduvad  transpordikulud; g)  kulud  on  tehtud  puk$s  3.1.5  toodud  abikõlbliku  perioodi  jooksul; h)  käibemaks,  kui  toetuse  saaja  ei  ole  käibemaksu  kohuslane; i)  abikõlbike  kulude  eest  on  tasutud  pangaükelandega. Mi?eabikõlblikud  kulud  on: a)  töötasud; b)  toitlustamine; c)  majutuskulud; d)  reisikulud  (v.a  punk$s  4.1  f)  toodud  juhtudel; e)  päevarahad  jm  mi?esihipärased  kulutused; f)  käibemaks,  kui  toetuse  saaja  on  käibemaksu  kohuslane. Toetuse  aruandlus,  väljamaksmine  ja  teavitamine Aruandlus   toetuse   kasutamise   kohta   (sh   tõendusmaterjal   võistlustöö   tähtaegase   esitamisest   ja  kuludokumen$de  ning  nende  tasumist   tõendavate  maksekorralduste   koopiad)   tuleb   esitada   EAK-­‐le   hiljemalt   30   päeva   jooksul   peale   võistlustööde   esitamise   tähtaega,   kuid   mi?e   hiljem   kui  p   3.6   nimetatud   toetuste   väljamaksmise   tähataega.   Aruanne  esitatakse  e?eantud  vormidel  (finatsosa  Vorm  3  ja  sisuline  osa   Vorm  4);   EAK   poolt   kontrollib   aruande   vastavust     meetme   $ngimustele   finantsspetsialist.   Aktspteeritud   aruanne   edastatakse   EAS-­‐ile   vatavalt   EAS-­‐i   poolt   e?eantud   tähtaegadele   (aruanded   esitatakse   EAS-­‐ile   1   kuu   jooksul   peale   iga   kolmekuulise   aruandeperioodi  lõppu,  millest   tulenevalt  võib  toetuse  väljamaksmine  toimuda  kuni   viis  kuud  peale  Toetuse  saaja  poolse  aruande  esitamist).   Toetus  kantakse  üle  toetuse  saaja  arveldusarvele  kolme  tööpäeva  jooksul  peale     EAS-­‐ lt  vastava  toetuse  laekumist.   Toetuseks  saadud  projek$  kulud  peavad  olema  aruande  esitamise  hetkeks  eelnevalt   täies  ulatuses  tasutud  ning  raamatupidamises  nõuetekohaselt   dokumenteerituda  ja   selgelt  eristada. Peale  võistlustulemuste  selgumist   tuleb  Toetuse  saajal  30   päeva  jooksul  anda  Ees$   Arhitektuurikeskusele  ülevaade  võistluse  tulemustest; Toetuse   väljamaksmise   aluseks   olnud   originaaldokumente   tuleb   Toetuse   saajal   säilitada  vastavalt  Euroopa  Liidu  Regionaalarengu  Fondi  reeglitele  kuni  aastani  2025. Toetuse  mi?esihipärasel  kasutamise  korral  nõuab  EAK  või  EAS  saadud  toetuse  tagasi   ning  toetuse  saanul  ei  ole  võimalik  käesoleva  meetme  raames  enam  toetust  saada.   Rahvusvahelistel  arhitektuurivõistlustel  osalemise  toetamine      3 /4


5.8

Toetuse saajal   on   kohustus   lisada   Euroopa   Regionaalarengu   Fondi   ja   Ees$   Arhitektuurikeskuse  logod  oma  kodulehele.

6. 6.1

EAK ekspordivõrgus=k  AKU AKU   on   Ees$   Arhitektuurkeskuse   juurde   2010.   aastal   loodud   koostöövõrgus$k   ühendamaks   arhitektuurivaldkonna   ekspordi   ambitsiooniga   e?evõ?eid.   Ees$   arhitektuurivaldkonna   e?evõ?eid   ühendav   ekspordile   suunatud   koostöövõrgus$k   AKU   seob   tänase   seisuga   kokku   15   tunnustatud   e?evõtet,   kes   põhitegevusena   p akuvad   tellijatele   nii   ideelahenduste   väljatöötamist,   arhitektuurset   projekteerimist,   sh   linnaplaneerimist,   kui   ka   arhitektuurialast   nõustamist,   alusuuringute   läbiviimist   ja   projek$juh$mist.   Põhiliselt   on   AKU   liikmed   pakkunud   oma   teenuseid   Ees$   siseturul,   kuid   samas   on   kõigil   e?evõtetel   välisturgudel   töötamise   kogemus.   Teenuseid   on   pakutud   eelkõige   naaberriikidesse:   Läh,   Soome   ja   Venemaale.   Samu$   on   teenuste   osutamise   sihtriikideks   olnud   Norra,   Taani,  Rootsi,  Ukraina,  Gruusia,  Valgevene,  Leedu,  Holland,  Itaalia,  Iirimaa  ja  Taiwan.

6.2

Liikmelisus AKU liikmestaatus  otsustatakse  arhitek$/arhitek$de  loominguliste  saavutuste   n i n g   kvaliteedi  põhjal.  AKU  liikmelisus  on  büroopõhine  ja  tähtajatu.  Igal  AKU   liikmel   on   õigus  loobuda  AKU  liikmeks  olemisest.

6.3

6.4  

Liitumistaotlus Liitumistaotluse tuleb   esitada   EAK-­‐le   (vorm   2)   paberkandjal   allkirjastatult   või   digitaalselt  allkirjastatult.  Liituda  soovijatega  sõlmitakse  kirjalik  leping. Liikmemaks EAK  poolt   AKU  liikmetele  osutatavate  tugiteenuste  eest  on  igale  liikmele  aastamaks   kuni  500  eur.

Lisainfo info@arhitektuurikeskus.ee Ees$ Arhitektuurikeskus  MTÜ Aadress:  Lai  31,  Tallinn  10133 Telefon:  +372  6117436

Kinnitatud Ees$  Arhitektuurikeskuse  juhataja  käskirjaga  nr  10  12.dets  2013

Rahvusvahelistel arhitektuurivõistlustel  osalemise  toetamine      4 /4

Arhitektuurivoistlustest osavotmise toetus tingimused  

http://www.arhitektuurikeskus.ee/wp-content/uploads/2013/12/arhitektuurivoistlustest_osavotmise_toetus_tingimused.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you