Page 1

MTÜ EESTI ARHITEKTUURIKESKUS

2008/2009. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Äriregistri nr. Põhitegevusala: Aruandeaasta algus ja lõpp:

Lai 29 10123 Tallinn Eesti Vabariik 8027378 Eesti kaasaegse arhitektuuri teadvustamine, tähtsustamine ning tutvustamine 14.10.2008-31.12.2009


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Sisukord TEGEVUSARUANNE ................................................................................................................ 3 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE ............................................................................. 5 Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele .................................................................................................... 5 Bilanss......................................................................................................................................................................... 6 Tulude ja kulude aruanne............................................................................................................................................ 7 Rahavoogude aruanne [alustades põhitegevuse tulemist] .......................................................................................... 8 Netovara muutuste aruanne ........................................................................................................................................ 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad ....................................................................................................................... 10 Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ............................................ 11 Lisa 2 Raha .......................................................................................................................................................... 12 Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed ................................................................................................................................ 12 Lisa 4 Maksud....................................................................................................................................................... 12 Lisa 5 Materiaalne põhivara ................................................................................................................................. 12 Lisa 6 Võlad ja ettemaksed ................................................................................................................................... 13 Lisa 7 Muud tulud ................................................................................................................................................. 13 Lisa 8 Sithtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud ........................................................................ 13 Lisa 9 Tegevuskulud ............................................................................................................................................. 13 Lisa 10 Tööjõukulud ............................................................................................................................................. 13 Lisa 11 Sihtfinantseerimine .................................................................................................................................. 14 Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega................................................................................................................... 14

Juhatuse allkirjad 2008/2009. a majandusaasta aruandele ......................................................... 15

2


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

TEGEVUSARUANNE 2008.a. toimus MTÜ Eesti Arhitektuurikeskuse (EAK )asutamine, tegevus algas 2009.a. alguses, mil komplekteeriti meeskond, sisustati ruumid vajaliku mööbli ja tehnikaga ning planeeriti edasine tegevus. EAK palgal oli 2008/2009. aastal 2 põhikohaga töötajat. Samuti kasutati töövõtulepingu alusel töötavate isikute abi. Aruandeaasta palgakulu kokku 297 281 krooni. MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus juhatus koosneb ühest liikmest, kellele juhatuse liikmena töötasu ei arvestatud. 2009.a. toimusid EAK eestvedamisel: •Linnafoorumid Arhitektuurikeskus koos koostööpartneritega algatas 2009.a. linnafoorumite üritustesari. Tegu on kahepäevase töötoaga. Iga Linnafoorum tegeleb konkreetse (arengujärgus) koha/probleemiga linnas, eesmärgiga luua diskussiooni kohaga seotud erinevate huvigruppide vahel. Linnafoorumi tulemusena peaks sündima mitmekihiline ala käsitlev kontseptsioon, millele tuginedes oleks võimalik kohe vaadeldava ala arendamisega edasi minna. Kontseptsiooni mitmekihilisus tähendab, et sellega oleks võimalik haakuda nii arendajatel-investoritel kui ka arhitektidel-planeerijatel. 2009.a. toimusid Tallinna, Rakvere ja Narva linnafoorumid. Foorumit rahastas EAS Norra EMP toetusprogrammi raames. •Välkloengud Loengusarja eesmärgiks on soodustada arhitektide ja ühiskonna erinevate elualade esindajate vahelist dialoogi ning haarata avalikkust kaasa mõtlema ja rääkima meid ümbritseva keskkonna ehk avaliku ruumi kujundamisel. Arhitektuur mõjutab meid kõiki ja on meie kõigi asi. Loengud on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Senitoimunud loengud on salvestatud ning avaldatud kuulamiseks/vaatamiseks kodulehel www.arhitektuurikeskus.ee Valikuliselt on loengud kuulatavad ka ööülikoolis www.ylikool.ee. 2009.a. Toimusid välkloengud järgmistel teemadel: „Arhitektuur mõjub“, „Riigi arhitektuuriruum“, „Arhitektuur ümber keha“, „Mis sel linnal üle jääb“, „Arhitektuur poliitilisel pinnasel“, „Arhitektuur või äri“. „Arhitektuur täis energiat“, „Arhitektuur tulvil mälestusi“. Välkloengute moderaatorid arhitektid Margit Mutso ja Mattias Agabus. Osalejate arv ühel välkloengul 150-250. Välkloengud toimusid Rotermanni Prooviveskis. •Näitus Eramu 2006-2007 •Arhitektide Liidu näituse 2006-2007.a. valminud eramutest korraldamine Pärnusse, Ammende villa õuele. Näitus oli avatud Ammendes juunist – augustini.

•Reklaam otsingumootorites Arhitektuurifilmidest MAJA 2002-2007 objektipõhiste klippide tegemine ja riputamine youtube´i. Eesti arhitektide andmebaasi loomine-täiendamine wikipediasse (ingl., eesti k). Projekti kestus september-oktoober 2009.a. •Disainiööl osalemine EAK tellis Disainiööl osalemiseks oma logo kujulise raamaturiiuli, millest pakuti huvilistele arhitektuurialast kirjandust. Disainiöö toimus 26.-28. septembril. • •Logo ja nime konkurss Logo konkursi võitis loovagentuur Identity. Nime konkursi võitis nimi „AKU“, esitaja Kristi Scheler, mida kasutatakse vajadusel arhitektuuriklubi jaoks. Konkursid toimusid veebruarist – aprillini.

3


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

• •Minu Eesti mõttetalgud Osalejaid oli 32. esitati mitmeid linnaruumilisi ettepanekuid, millega saab tutvuda EAK veebis. Mõttetalgutest sai alguse MTÜ Meie Linn. Mõttetalgud toimusid 1. mail. Ruumid Kultuurikatlas

Algas Kultuurikatlasse planeeritavate Arhitektuuri- ja Disainikeskuse ühiste ruumide projekteerimise ettevalmistamine.

_______________________ Juhatuse liige Ülar Mark

Tallinn, ___________________ 2010

4


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 14 toodud MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus 2008/2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust. Juhatus kinnitab, et: 1.

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2.

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3.

MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

__________________________ Juhatuse liige Ülar Mark

Tallinn, ___________________ 2010

5


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Bilanss (kroonides) 31.12.2009 Lisa nr VARAD Käibevara Raha Nõuded ja ettemaksed Käibevara kokku Põhivara Materiaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed Sihtfinantseerimine Lühiajalised kohustused kokku KOHUSTUSED KOKKU Netovara Aruandeaasta tulem NETOVARA KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

2 3

634 352 3 394 637 746

5

35 367 35 367 673 113

4,6 11

393 116 188 882 591 998 591 998 91 115 673 113 673 113

6


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Tulude ja kulude aruanne (kroonides) 14.10.2008-31.12.2009 Lisa nr Liikmetelt saadud tasud Annetused ja toetused Muud tulud Sihtotstarbeliselt finanatseeritud projektide otsesed kulud Mitmesugused tegevuskulud Tööjõu kulud Põhivara kulum ja väärtuse langus Muud ärikulud Põhitegevuse tulem

8 8 9 10 5

400 000 1 180 090 55 335 -685 691 -456 017 -396 955 -6 867 -174 89 721

Finantstulud ja -kulud Muud finantstulud ja -kulud Finantstulud ja –kulud kokku Aruandeaasta tulem

1 394 1 394 91 115

7


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne [alustades põhitegevuse tulemist] (kroonides) 14.10.2008-31.12.2009 Lisa nr Rahavood põhitegevusest Põhitegevuse tulem Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus Korrigeerimine sihtfinantserimisega Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus Laekunud intressid Kokku rahavood äritegevusest

89 721 5 3 7

6 867 -496 216 -2 130 393 116 130 -8 512

Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetus Kokku rahavood investeerimistegevusest

5

-42 234 -42 234

Rahavood finantseerimistegevusest Laekunud sihtfinantseerimise teel Kokku rahavood finantseerimistegevusest

11

685 098 685 098

Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

634 352 2 2

0 634 352 634 352

8


MTĂœ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne (kroonides) Akumuleeritud tulem Saldo seisuga 14.10.2008

0

Aruandeaasta tulem

91 115

Saldo seisuga 31.12.2009

91 115

9


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus 2008/2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. A. Raha ja raha ekvivalendid Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. B. Nõuded ostjate vastu Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. B. Muud nõuded Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. B. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

10


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised: •

Muu inventar ja IT seadmed

33%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse vara eemaldamisel kasutusest või ümberklassifitseerimisel “müügiootel põhivaraks”. B. Kapitali- ja kasutusrendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Ettevõte kui rentnik Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. B. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena. Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi. B. Finantskohustused Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. B. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna. B. Tulude arvestus Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

11


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

Lisa 2

2008/2009. a majandusaasta aruanne

Raha 31.12.2009 634 351 634 351

Pangakontod Raha kokku

Lisa 3

Nõuded ja ettemaksed 31.12.2009

Muud lühiajalised nõuded Viitlaekumised Muud nõuded Nõuded ja ettemaksed kokku

Lisa 4

Maksud

Maksuliik Üksikisiku tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaks Kokku

Lisa 5

3 394 1 264 2 130 3 394

31.12.2009 Maksuvõlg 14 044 25 066 201 3 192 42 503

Materiaalne põhivara

Muu materiaalne põhivara Saldo seisuga 14.10.2008 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

0 0 0

2008/2009. a toimunud muutused Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu

42 234 -6 867

Saldo seisuga 31.12.2009 Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

42 234 -6 867 35 367

12


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

Lisa 6

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Võlad ja ettemaksed 31.12.2009

Võlad tarnijatele Võlad töövõtjatele Maksuvõlad (lisa 4) Muud võlad Võlad ja ettemaksed kokku Lisa 7

151 449 8 027 42 503 191 136 393 115

Muud tulud 2008/2009 54 029 1 306

Loengute ja seminaride korraldamine Arhitektuurikirjanduse müük Kokku Lisa 8

55 335 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

Esinejate- ja osalemistasud Ruumide rent Tehnika ja inventari rent

2008/2009 216 830 48 049 113 501

Reklaamikulud

43 165

Muud kulud Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud kokku

264 146 685 691

Lisa 9

Tegevuskulud

Telefon, andmeside Reisikulud Ruumide rent ja kommunaalid Juhtimisteenus Muud kulud Tegevuskulud kokku

2008/2009 13 985 53 837 28 305 278 277 81 613 456 017

Lisa 10 Tööjõukulud

Palgakulu Sotsiaalmaksud Tööjõukulud kokku

2008/2009 297 281 99 664 396 945

Aruandeaasta keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale oli 5.

13


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Lisa 11 Sihtfinantseerimine MTÜ Eesti Arhitekruurikeskus on saanud sihtfinantseerimise korras: 2009 Tegevuskulude finantseerimine Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest perioodi alguse seisuga Saadud Euroopa Liidu toetusfondidelt Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest perioodi lõpu seisuga

0 685 097 496 215 188 882

Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega MTÜ Eesti Arhitekruurikeskus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a. b.

tegev- ja kõrgemat juhtkonda; eespool toodud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

MTÜ Eesti Arhitekruurikeskus on aruandeaastal 2008/2009 ostnud teenuseid juhatuse liikmega seotud ettevõttelt summas 278 277 krooni. Saldod seotud osapooltega:

Juhatuse liikmega seotud ettevõtted Lühiajalised kohustused kokku

31.12.2009 182 266 182 266

Aruandeaastal ei ole juhatuse ja nõukogu liikmetle arvestatud tasusid ja muid soodustusi.

14


MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus

2008/2009.a majandusaasta aruanne

Juhatuse allkirjad 2008/2009. a majandusaasta aruandele MTÜ Eesti Arhitekruurikeskus 2008/2009. a majandusaasta aruande allkirjastamine ______________2010

_____________________________ Juhatuse liige Ülar Mark

15

/arhitekt-2009aa  

http://www.arhitektuurikeskus.ee/wp-content/uploads/2010/11/arhitekt-2009aa.pdf