Ravne, mesto Forme vive

Page 1

RAVNE, THE TOWN OF FORMA VIVA RAVNE, MESTO FORME VIVE


Izdajatelj: ZKŠTM Ravne na Koroškem Besedilo zbrala in uredila: Saša jelen, Tim Kolar-Erat

Lektoriranje: Bojana Verdinek, Jaka Kotnik Fotografije: Tomo Jeseničnik, Miha Kolar, Nejc Kotnik, arhiv ZKŠTM Ravne na Koroškem, Ivan Pisar Oblikovanje: Rok Medvešek Tisk: Malex d. o. o.

Ravne na Koroškem, 2019Dear visitors, if your path leads you through these lands with a good spirit and an open heart you will be, throughout your way, accompanied by this special feeling that cannot be described and needs to be experienced through the contact with the lands of the KoroĹĄka region, its green fields and local people. 4


Dragi gostje, ko boste obiskali naĹĄe kraje z dobro voljo in odprtim srcem, vas bo spremljalo tisto posebno koroĹĄko Ä?utenje, ki se ga ne da opisati, da se ga le obÄ?utiti v stiku s temi kraji, zeleno pokrajino in v pogovoru z ljudmi.

5


6


Welcome to The Heart of Koroška! The town lies in the diverse area of the lower Meža valley and is squeezed in a wide basin surrounded by rich forests. In the background stands mount Uršlja. This is the most populated area in all of the Koroška region. Ravne is the largest town and represents the economic, educational, sports, cultural and civic centre of the valley and Koroška in general. In many ways it breaches the borders of it's region. It is the town of ironworkers, Forma Viva steel sculptures and a profusion of books.

Dobrodošli v srcu Koroške! Mesto leži v razgibani pokrajini Spodnje Mežiške doline in je stisnjeno v široko kotlino, ki jo obrobljajo bogati gozdovi, z južne strani pa stoji v ozadju Uršlja gora. To je najbolj poseljen del Koroške in Ravne so njeno največje mesto. Predstavljajo upravno, gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središče Mežiške doline in Koroške. V marsičem mesto presega meje svoje koroške pokrajine. To je mesto železarjev, jeklenih skulptur Forme vive ter bogatega knjižnega fonda.

7


STEEL ART AT THE HEART OF RAVNE NA KOROŠKEM

The Forma Viva steel sculptures are the most outstanding sights of Ravne na Koroškem. More than 30 exceptional works of art made of iron and steel which enrich the architectural image of the town and its surroundings were created by artists – sculptors from fifteen different countries in co-operation with the experts of steel-making from the Ravne steel factory. Our sculptures are among one of Europe's unique outdoor exhibitions.

8


JEKLENA UMETNOST V SRCU RAVEN NA KOROŠKEM

Jeklene skulpture forme vive so znamenitost mesta Ravne na Koroškem. Umetniki, kiparji, iz petnajstih različnih držav, so v sodelovanju z jeklarskimi mojstri iz železarne Ravne ustvarili preko trideset izjemnih umetnin iz železa in jekla, ki bogatijo arhitekturno podobo mesta in okoliških krajev ter tvorijo eno izmed najbolj edinstvenih razstav na prostem v Evropi.

9


10


Heritage:

dediščina:

Our Past, Present and Future

Naša preteklost, sedanjost in prihodnost

The unique cultural beat of the town and

Kulturni utrip mesta in okolice s specifičnimi

surroundings, largerly connected to ancient

vsebinami, ki so v veliki meri vezane na

habits and traditions, is a generator of Ravne's

starosvetnost

identity. Cultural events play a significant role

generator lokalne identitete. Pomembnejše

in town people's lives. The rich legacy and

kulturne

creative power of the town and the area are a

praznik vseh prebivalcev mesta in okolice.

reflection of those individuals who have called

Bogastvo

Ravne home during different periods of time.

mesta je odsev vseh tistih posameznikov,

Ironwork industry, arising from more than 300

ki oblikujejo življenski prostor, in tistih, ki so

years of ironworking tradition, has given the

skozi zgodovinska obdobja ustvarjali v mestu

town and the area its industrial character.

in okolici. Železarska atmosfera in industrijski

običajev

prireditve dediščine

so in

in

tradicije,

domala

je

kulturni

ustvarjalne

moči

ambienti, ki izhajajo iz več kot tristo let stare tradicije fužinarstva, dajejo mestu in okolici močan industrijski pečat.

11


12


DISCOVER. EXPERIENCE. TASTE. HOMEMADE. NATURAL. DELICIOUS. Wisdom, ingenuity and a respectful relationship to nature is also reflected in the region's traditional cuisine. In short, it can be described as homemade, natural and prepared with love. You should experience gastronomic adventures at our farms and restaurants. Also, treat yourself with a tasty goodness and take it home. You are warmly welcome !

Odkrijte. Doživite. Okusite. Domače. Naravno. Okusno. Preudarnost, iznajdljivost in spoštljiva povezanost z naravo se odražajo tudi v tradicionalni koroški hrani in pijači. Na kratko jo lahko opišemo kot domače, naravno in pripravljeno z ljubeznijo. Gastronomske avanture po koroških kmetijah in gostilnah res ne smete zamuditi. Ob odhodu se nagradite še s kakšno vrhunsko dobroto in jo odnesite domov. Prisrčno vabljeni!

13


14


Nature: Wild and Free Narava: Neokrnjena svoboda The charms of the town and area are not found in magnificent monuments, but hidden in small precious things, designed by both nature and man. The best way to get to know the charms of the area, its nature and people is to feel and experience them actively. Čari kraja se ne skrivajo v veličastnih monumentih, ampak v drobnih dragocenostih, ki jih skupaj ali vsak zase oblikujeta narava in človek. Čare mesta in okolice, naravo in ljudi boste najbolje spoznali, ko jih boste občutili in doživeli aktivno.

15


The surrounding area with its dense network of roads

Okolica s svojo gosto mrežo obstoječih manj prometnih

with light traffic, forest roads and trails, as well as a

in gozdnih cest ter poti in z vse večjo mrežo kolesarskih

growing network of cycling lanes and paths, offers

stez in poti nudi številne možnosti kolesarjenja in

numerous cycling possibilities and the opportunity to

doživljanja edinstvene pokrajine med Alpami in reko

experience the unique landscape between the Alps

Dravo.

and the Drava river.

16


On numerous themed hiking trails nature can be

Na številnih tematskih pohodnih poteh z vsemi čuti

experienced with all of our senses, escaping from the

doživite naravo na pobegu iz urbanega vrveža v

urban bustle into the tranquil forests and secluded

spokojnost širnih gozdov in celkov raztresenih samotnih

farms.

kmetij.

17


MODERN WELLNESS CENTER

Ski runs on the slopes of Mt. Uršlja as well as in the valleys offer plenty of opportunities especially for beginners

Saunas, in an embrace of warmth, sensual scents and

and families with children as well as experienced skiers.

pleasant tranquility.

Smučišča na pobočjih Uršlje gore kot tudi v dolinah

SODOBEN WELLNESS CENTER

nudijo obilo užitkov izkušenim smučarjem in še posebej

Savne, v objemu topline, čutnih dišav in prijetnega

začetnikom ter družinam z otroki.

miru.

18


Mladinski hotel Punkl // Youth hostel Punkl Gozdarska pot 18 2390 Ravne na Koroškem Recepcija GSM: +386 41 736 638 GSM: +386 40 310 566 E-mail: info@punkl.si Informacije za pripravo ponudb Saša Jelen, vodja turizma in mladinske dejavnosti na ZKŠTM GSM: +386 40 745 464 E-mail: sasa@zkstm.si www.punkl.si

Hotel & Hostel Delalut Dobja vas 119 2390 Ravne na Koroškem Recepcija Tel.: +386-2-821-82-40 GSM: +386 41-630-982 (Drago) GSM: +386 31-552-345 (Tina) E-mail: info@delalut.si www.delalut.si

19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.