Page 1

ตารางเรียน ชั้น ม. 5/1 หองเรียนประจํา 422 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ

ว30222 ครูมลนา 336 IS1 ครูจิราพร 311 คาบ เกียรติยศ

อ32101 พฤหัสฯ ครูนิพาพร 214 อ32201 ศุกร ครูสุจินดา 446

ว30222 ครูมลนา 336 ประชุม ระดับ ม.5 ค32101 ครูวิชญา 423 ค32201 ครูวิชญา 423 ส32101 ครูมารศรี 422

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว30242 ครูทัศนีย 303 ว30285 ครูวิริยา 335 ว30202 ครูอุปถัม 325 ส32103 ครูเกตุชัย 422 ค32101 ครูวิชญา 423

ส32101 ครูมารศรี 422 ว30285 ครูวิริยา 335 ว30202 ครูอุปถัม 325 กิจกรรม ชุมนุม ม.5 ค32101 ครูวิชญา 423

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ศ32101 ครูบุญยงค ศิลปะ ค32201 ครูวิชญา 423 ว30285 ครูวิริยา 336 แนะแนว5 ครูวิศิษฏพร 422 ว30202 ครูอุปถัม 325

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ค30292 ครูวิชญา 423 ค32201 ครูวิชญา 423 ว30222 ครูมลนา 336 ว30242 ครูทัศนีย 303 ว30202 ครูอุปถัม 325

ท32101 ครูวิสสุดา 422 ภาษาที่2 ภาษา 51 ท32101 ครูวิสสุดา 422 ว30242 ครูทัศนีย 303 IS1 ครูจิราพร 311

อ32201 ครูสุจินดา 422 อ32101 ครูนิพาพร 214 พ32101 ครูนงคราญ 727 อ32201 ครูDavid1 445 ง32101 ครูสมชาย 642


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/2 หองเรียนประจํา 436 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ

อ32201 ครูกําไล 436 ค32201 ครูวิชญา 423 คาบ เกียรติยศ

ว30222 พฤหัสฯ ครูวิริยา 336 อ32101 ศุกร ครูนิพาพร 214

อ32201 ครูกําไล 436 ประชุม ระดับ ม.5 ศ32101 ครูบุญยงค 601 ว30222 ครูวิริยา 336 ค32101 ครูวิชญา 423

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว30202 ว30202 ครูนิวัฒน ครูนิวัฒน 326 326 ว30242 ว30242 ครูเสาวลักษณ ครูเสาวลักษณ 316 316 ส32101 พ32101 ครูอิทธิพล ครูนงคราญ 445 727 อ32101 กิจกรรม ครูนิพาพร ชุมนุม 214 ม.5 ท32101 ส32103 ครูรัติยา ครูเกตุชัย 436 436

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค32101 ส32101 IS1 ว30242 ครูโสภณ ครูอิทธิพล ครูอารีรัศฌิ์ ครูเสาวลักษณ 423 436 436 316 อ32201 ง32101 ภาษาที่2 แนะแนว5 ครูDavid1 ครูสมชาย ภาษา ครูวิศิษฏพร 436 642 51 125 ง32201 ง32201 ท32101 ค32101 ครูมนตรี ครูมนตรี ครูรัติยา ครูโสภณ 135 135 436 423 ค32201 ค32201 ว30202 ว30202 ครูวิชญา ครูวิชญา ครูนิวัฒน ครูนิวัฒน 423 423 326 326 IS1 ส32201 ว30222 ครูอารีรัศฌิ์ ครูอารีรัศฌิ์ ครูวิริยา 436 436 335

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/3 หองเรียนประจํา 446 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค32201 ครูวิชญา 423 พ32101 อังคาร ครูนงคราญ 727 คาบ เกี ย รติยศ พุธ

จันทร

พฤหัสฯ ศุกร

ค32201 ครูวิชญา 423 ว30242 ครูทัศนีย 315

ค32101 ครูวิชญา 423 ประชุม ระดับ ม.5 IS1 ครูชมพู 314 อ32101 ครูนิพาพร 214 ว30242 ครูทัศนีย 315

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว30222 ว30222 ครูมลนา ครูมลนา 336 336 ว30202 ว30202 ครูปรีชา ครูปรีชา 325 325 ค32101 ส32201 ครูวิชญา ครูอารีรัศฌิ์ 423 446 ง32101 กิจกรรม ครูสมชาย ชุมนุม 642 ม.5 อ32201 IS1 ครูสุจินดา ครูชมพู 446 332

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

อ32201 ครูสุจินดา 446 ภาษาที่2 ภาษา 52 ท32101 ครูวิสสุดา 446 ส32101 ครูมารศรี 446 ว30222 ครูมลนา 336

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ง32201 ครูอภิรมย 134 อ32201 ครูDavid1 446 อ32101 ครูนิพาพร 214 ศ32101 ครูบุญยงค ศิลปะ ท32101 ครูวิสสุดา 446

ง32201 ว30242 ครูอภิรมย ครูทัศนีย 134 322 ส32103 ส32101 ครูเกตุชัย ครูมารศรี 446 446 ค32101 แนะแนว5 ครูวิชญา ครูวิศิษฏพร 423 125 ว30202 ว30202 ครูปรีชา ครูปรีชา 325 325 ค32201 ครูวิชญา 423


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ง32201 ง32201 ครูมนตรี ครูมนตรี 135 135 ส32101 ประชุม ระดับ อังคาร ครูอิทธิพล 522 ม.5 คาบ ค32101 เกี ย รติ ย ศ ครู ศรายุทธ พุธ 425 ว30242 ว30242 พฤหัสฯ ครูเสาวลักษณ ครูเสาวลักษณ 315 315 แนะแนว5 IS1 ศุกร ครูวิศิษฏพร ครูมุทิตา 434 526

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

อ32101 พ32101 ครูนิพาพร ครูนงคราญ 214 727 ส32103 ว30222 ครูเกตุชัย ครูมลนา 446 336 อ32201 อ32201 ครูกําไล ครูกําไล 436 436 อ32201 กิจกรรม ครูDavid1 ชุมนุม 442 ม.5 ค32201 ท32101 ครูศรายุทธ ครูรัติยา 425 446

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ท32101 ค32101 ง32101 ครูรัติยา ครูศรายุทธ ครูสมชาย 435 425 642 ภาษาที่2 ค32201 ค32201 ภาษา ครูศรายุทธ ครูศรายุทธ 52 425 425 ส32201 ว30202 ว30202 ครูอารีรัศฌิ์ ครูนิวัฒน ครูนิวัฒน 433 326 326 ค32101 ส32101 ว30222 ครูศรายุทธ ครูอิทธิพล ครูมลนา 425 445 336 ว30202 ว30202 ว30242 ครูนิวัฒน ครูนิวัฒน ครูเสาวลักษณ 326 326 325

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

IS1 ครูมุทิตา 442 ศ32101 ครูบุญยงค 601 อ32101 ครูนิพาพร 214 ว30222 ครูมลนา 336


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/5 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ง32201 ง32201 ครูอภิรมย ครูอภิรมย 134 134 แนะแนว5 ประชุม อังคาร ครูวิศิษฏพร ระดับ 446 ม.5 คาบ ส32101 เกี ย รติ ย ศ ครู มารศรี พุธ 446 ว30242 ว30242 พฤหัสฯ ครูทัศนีย ครูทัศนีย 316 316 ว30202 ว30202 ศุกร ครูบรรเจิด ครูบรรเจิด 326 326

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ส32101 ท32101 ครูมารศรี ครูวิสสุดา 523 442 ค32201 พ32101 ครูศรายุทธ ครูนงคราญ 425 727 อ32201 ศ32101 ครูสุจินดา ครูบุญยงค 446 ศิลปะ ค32201 กิจกรรม ครูศรายุทธ ชุมนุม 425 ม.5 ว30222 ว30222 ครูมลนา ครูมลนา 336 336

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค32101 ว30242 อ32101 IS1 ครูศรายุทธ ครูทัศนีย ครูนิพาพร ครูจิราพร 425 325 214 302 ว30202 ว30202 อ32101 ท32101 ครูบรรเจิด ครูบรรเจิด ครูนิพาพร ครูวิสสุดา 326 326 214 442 ส32103 ภาษาที่2 ว30222 ค32201 ครูเกตุชัย ภาษา ครูมลนา ครูศรายุทธ 443 53 336 425 IS1 อ32201 ง32101 ส32201 ครูจิราพร ครูสุจินดา ครูสมชาย ครูอารีรัศฌิ์ 311 444 642 446 ค32101 ค32101 อ32201 ครูศรายุทธ ครูศรายุทธ ครูDavid1 425 425 446

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/6 หองเรียนประจํา 445 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ส32101 พ32101 ครูอิทธิพล ครูนงคราญ 445 727 ค32201 ประชุม อังคาร ครูศรายุทธ ระดับ 445 ม.5 คาบ แนะแนว5 เกี ย รติ ย ศ ครู วิศิษฏพร พุธ 445 ว30202 ว30202 พฤหัสฯ ครูนิวัฒน ครูนิวัฒน 326 326 ค32101 อ32101 ศุกร ครูศรายุทธ ครูนิพาพร 425 214

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค32101 อ32201 ครูศรายุทธ ครูDavid1 425 445 ว30202 ว30202 ครูนิวัฒน ครูนิวัฒน 326 326 ค32201 ค32201 ครูศรายุทธ ครูศรายุทธ 425 425 ว30222 กิจกรรม ครูวิริยา ชุมนุม 336 ม.5 ว30222 ว30222 ครูวิริยา ครูวิริยา 335 335

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ว30242 ว30242 ครูเสาวลักษณ ครูเสาวลักษณ 315 315 ง32201 ง32201 ครูมนตรี ครูมนตรี 135 135 อ32101 ภาษาที่2 ครูนิพาพร ภาษา 214 53 ง32101 ค32101 ครูสมชาย ครูศรายุทธ 642 425 อ32201 อ32201 ครูกําไล ครูกําไล 435 435

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ส32103 IS1 ครูเกตุชัย ครูเกตุชัย 445 445 ท32101 ส32101 ครูรัติยา ครูอิทธิพล 445 445 ศ32101 ท32101 ครูบุญยงค ครูรัติยา ศิลปะ 445 ส32201 ว30242 ครูอารีรัศฌิ์ ครูเสาวลักษณ 445 315 IS1 ครูเกตุชัย 445


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/7 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร

ค32101 ครูโสภณ 444 ว30242 ครูทัศนีย 315 คาบ เกียรติยศ ค32201 ครูโสภณ 445 ส32101 ครูมารศรี 435

ส32201 ครูอารีรัศฌิ์ 446 ประชุม ระดับ ม.5 ค33201 ครูโสภณ 435 ท32101 ครูวิสสุดา 446 อ32201 ครูสุจินดา 446

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ส32103 ครูเกตุชัย 436 ว30222 ครูมลนา 336 ว30202 ครูกฤษณา 332 ส32101 ครูมารศรี 446 ภาษาที่2 ภาษา 54

อ32101 ครูนิพาพร 214 ศ32101 ครูบุญยงค 601 ว30202 ครูกฤษณา 332 กิจกรรม ชุมนุม ม.5 ค32201 ครูโสภณ 425

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ท32101 IS1 ครูวิสสุดา ครูชมพู 421 323 พ32101 ค32101 ครูนงคราญ ครูโสภณ 727 436 ว30242 ว30242 ครูทัศนีย ครูทัศนีย 315 315 ว30222 ว30222 ครูมลนา ครูมลนา 336 336 อ32101 แนะแนว5 ครูนิพาพร ครูวิศิษฏพร 214 441

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ว30202 ครูกฤษณา 332 ค32101 ครูโสภณ 436 อ32201 ครูสุจินดา 526 ง32201 ครูอภิรมย 135 IS1 ครูชมพู 323

ว30202 ครูกฤษณา 332 ง32101 ครูสมชาย 642 อ32201 ครูDavid1 436 ง32201 ครูอภิรมย 135


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/8 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

พ32101

อ32101

727 ง32101 ครูหัตถชัย 801 คาบ เกียรติยศ

422 ประชุม ระดับ ม.5 ท33201 ครูอารยา 436 IS1 ครูเกตุชัย 443 ท33201 ครูอารยา 445

จันทร ครูนงคราญ ครูอัจฉรา อังคาร พุธ

ส32101 พฤหัสฯ ครูอิทธิพล 443 ท32101 ครูรัติยา ศุกร 436

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ส32101 ค32201 ครูอิทธิพล ครูอาเทตยา 442 436 ส32203 ค32101 ครูณฐชล ครูอาเทตยา 443 436 ว30202 ว30202 ครูธีรพงษ ครูธีรพงษ 334 334 อ32101 กิจกรรม ครูอัจฉรา ชุมนุม 445 ม.5 ภาษาที่2 ค32101 ภาษา ครูอาเทตยา 54 431

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ว30202 ครูธีรพงษ 334 ส32201 ครูอารีรัศฌิ์ 435 ค32101 ครูอาเทตยา 436 ศ32101 ครูบุญยงค 601 ส32203 ครูณฐชล 445

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ว30202 ครูธีรพงษ 334 ท33201 ครูอารยา 444 ค32201 ครูอาเทตยา 436 ท32101 ครูรัติยา 433 ง32201 ครูมนตรี 135

แนะแนว5 ครูวิศิษฏพร 446 อ32201 IS1 ครูDavid1 ครูเกตุชัย 441 431 อ32201 อ32201 ครูกําไล ครูกําไล 442 442 ส32103 ค32201 ครูเกตุชัย ครูอาเทตยา 434 433 ง32201 ครูมนตรี 135


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/9 หองเรียนประจํา 444 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร

อ32201 ครูDavid1 526 ภาษาที่2 ภาษา 55 คาบ เกียรติยศ อ32101 ครูอัจฉรา 422 ค32101 ครูโสภณ 444

ส32203 ครูณฐชล 444 ประชุม ระดับ ม.5 ส32103 ครูเกตุชัย 444 พ32101 ครูนงคราญ 727 ค32101 ครูโสภณ 444

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว30104 ครูพิษณุ 333 อ32101 ครูอัจฉรา 444 ท33201 ครูอารยา 444 ท32101 ครูวิสสุดา 444 ท33201 ครูอารยา 444

ว30104 ครูพิษณุ 333 ค32201 ครูโสภณ 444 อ32201 ครูสุจินดา 444 กิจกรรม ชุมนุม ม.5 ส32101 ครูอิทธิพล 444

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ท33201 ครูอารยา 444 IS1 ครูจิราพร 332 ง32201 ครูอภิรมย 134 ค32201 ครูโสภณ 444 ว30286 ครูพรรณสิริ 316

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ค32201 ครูโสภณ 444 แนะแนว5 ครูวิศิษฏพร 445 ง32201 ครูอภิรมย 134 ง32101 ครูหัตถชัย 801 ว30286 ครูพรรณสิริ 316

อ32201 ส32101 ครูสุจินดา ครูอิทธิพล 444 444 ท32101 ครูวิสสุดา 444 ค32201 IS1 ครูโสภณ ครูจิราพร 444 334 ศ32101 ส32203 ครูบุญยงค ครูณฐชล 601 444 ส32201 ครูอารีรัศฌิ์ 444


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/10 หองเรียนประจํา 443 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ส32201 ครูอารีรัศฌิ์ 443 ภาษาที่2 ภาษา อังคาร 55 คาบ เกี ย รติยศ พุธ

จันทร

ว30202 พฤหัสฯ ครูธีรพงษ 334 อ32201 ครูกําไล ศุกร 443

ท33201 ครูอารยา 443 ประชุม ระดับ ม.5 IS1 ครูมุทิตา 443 ว30202 ครูธีรพงษ 334 อ32201 ครูกําไล 443

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

อ32201 ท32101 ครูDavid1 ครูรัติยา 443 443 ว30202 ว30202 ครูธีรพงษ ครูธีรพงษ 334 334 อ32101 ค32201 ครูอัจฉรา ครูอาเทตยา 443 443 ค32201 กิจกรรม ครูอาเทตยา ชุมนุม 443 ม.5 ส32103 ส32203 ครูเกตุชัย ครูณฐชล 421 443

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส32101 ครูอิทธิพล 443 ส32101 ครูอิทธิพล 443 ศ32101 ครูบุญยงค ศิลปะ ท32101 ครูรัติยา 443 ง32201 ครูมนตรี 135

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ค32201 ครูอาเทตยา 443 ค32201 ครูอาเทตยา 443 ส32203 ครูณฐชล 443 พ32101 ครูนงคราญ 727 ค32201 ครูอาเทตยา 443

อ32101 ง32201 ครูอัจฉรา ครูมนตรี 431 135 ค32201 IS1 ครูอาเทตยา ครูมุทิตา 443 443 ท33201 ครูอารยา 443 แนะแนว5 ง32101 ครูวิศิษฏพร ครูหัตถชัย 443 801 ท33201 ครูอารยา 443


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/11 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

อ32201 ค32101 ครูสุจินดา ครูเทียนศักดิ์ 446 431 ท32101 ประชุม ระดับ อังคาร ครูวิสสุดา 431 ม.5 คาบ พ32101 เกี ย รติ ย ศ ครู นงคราญ พุธ 727 อ32201 ท33201 พฤหัสฯ ครูสุจินดา ครูอารยา 446 445 อ32101 ส32203 ศุกร ครูอัจฉรา ครูณฐชล 445 432

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ภาษาที่2 ส32203 ภาษา ครูณฐชล 56 432 ง32201 ง32201 ครูอภิรมย ครูอภิรมย 135 135 ส32203 IS1 ครูณฐชล ครูอิทธิพล 442 434 IS1 กิจกรรม ครูอิทธิพล ชุมนุม 436 ม.5 ว30286 ว30286 ครูพรรณสิริ ครูพรรณสิริ 315 315

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ง32101 ครูหัตถชัย 801 แนะแนว5 ครูวิศิษฏพร 441 ค32101 ครูเทียนศักดิ์ 431 ว30104 ครูพิษณุ 333 ท32101 ครูวิสสุดา 433

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ท33201 อ32201 ครูอารยา ครูDavid1 446 443 ส32201 ส32203 ครูอารีรัศฌิ์ ครูณฐชล 523 442 ส32101 อ32101 ครูมารศรี ครูอัจฉรา 433 431 ว30104 ส32101 ครูพิษณุ ครูมารศรี 333 433 ส32103 ค32101 ครูเกตุชัย ครูเทียนศักดิ์ 444 436

ท33201 ครูอารยา 441 ศ32101 ครูบุญยงค 601


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/12 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ท32101 ศ32101 ครูรัติยา ครูบุญยงค 524 ศิลปะ ค32101 ประชุม อังคาร ครูอาเทตยา ระดับ 436 ม.5 คาบ ส32101 เกี ย รติ ย ศ ครู อิทธิพล พุธ 421 อ32201 อ32201 ครูกําไล พฤหัสฯ ครูกําไล 436 436 ว30202 ว30202 ศุกร ครูธีรพงษ ครูธีรพงษ 334 334

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ภาษาที่2 ท33201 ภาษา ครูอารยา 56 444 ท33201 ส32203 ครูอารยา ครูณฐชล 445 435 พ32101 ท33201 ครูนงคราญ ครูอารยา 727 431 ส32203 กิจกรรม ครูณฐชล ชุมนุม 532 ม.5 ค32101 อ32201 ครูอาเทตยา ครูDavid1 445 445

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส32103 แนะแนว5 ส32203 อ32101 ครูเกตุชัย ครูวิศิษฏพร ครูณฐชล ครูอัจฉรา 445 442 442 421 อ32101 ท32101 ง32101 ครูอัจฉรา ครูรัติยา ครูหัตถชัย 432 441 801 ว30202 ว30202 ง32201 ง32201 ครูธีรพงษ ครูธีรพงษ ครูมนตรี ครูมนตรี 334 334 135 135 ส32201 IS1 ค32101 ครูอารีรัศฌิ์ ครูพิชภัค ครูอาเทตยา 445 436 436 ส32101 ส32203 IS1 ครูอิทธิพล ครูณฐชล ครูพิชภัค 444 544 526

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/13 หองเรียนประจํา 442 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

อ32101 ครูอัจฉรา 422 ค32101 อังคาร ครูเทียนศักดิ์ 442 คาบ เกี ย รติยศ พุธ

จันทร

พฤหัสฯ ศุกร

จ32204 ครูอนุชา 226 จ32204 ครูอนุชา 442

ท32101 ครูวิสสุดา 442 ประชุม ระดับ ม.5 ส32201 ครูอารีรัศฌิ์ 442 ภาษาที่2 ภาษา 57 อ32101 ครูอัจฉรา 442

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ศ32101 ครูบุญยงค ศิลปะ อ32201 ครูสุจินดา 442 จ32204 ครูอนุชา 226 ค32101 ครูเทียนศักดิ์ 423 ง32201 ครูอภิรมย 134

จ32204 ครูอนุชา 232 IS1 ครูพิษณุ 333 แนะแนว5 ครูวิศิษฏพร 442 กิจกรรม ชุมนุม ม.5 ง32201 ครูอภิรมย 134

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

พ32101 ครูนงคราญ 727 ส32203 ครูณฐชล 442 อ32201 ครูDavid1 442 อ32201 ครูสุจินดา 442 IS1 ครูพิษณุ 314

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ง32101 ครูหัตถชัย 801 ส32101 ครูอิทธิพล 442 ส32103 ครูเกตุชัย 442 ท32101 ครูวิสสุดา 442 ค32101 ครูเทียนศักดิ์ 442

ว30286 ว30286 ครูพรรณสิริ ครูพรรณสิริ 334 334 จ32204 จ32204 ครูอนุชา ครูอนุชา 226 226 ว30104 ว30104 ครูพิษณุ ครูพิษณุ 333 333 ส32203 ครูณฐชล 442 ส32101 ครูอิทธิพล 442


ตารางเรียน ชั้น ม. 5/14 หองเรียนประจํา 441 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค32101

ท32101 ครูรัติยา 441 441 อ32101 ประชุม ระดับ อังคาร ครูอัจฉรา 441 ม.5 คาบ อ32201 เกี ย รติ ย ศ ครู David1 พุธ 441 ค32101 ภาษาที่2 พฤหัสฯ ครูอาเทตยา ภาษา 441 57 ง32101 ส32101 ศุกร ครูหัตถชัย ครูอิทธิพล 801 441

จันทร ครูอาเทตยา

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

อ32201 ครูกําไล 441 แผน B ญ,ฝ

อ32201 ครูกําไล 441 แผน B ญ,ฝ

แนะแนว5 ส32203 ครูวิศิษฏพร ครูณฐชล 441 441 IS1 กิจกรรม ครูพิชภัค ชุมนุม 441 ม.5 ศ32101 อ32101 ครูบุญยงค ครูอัจฉรา ศิลปะ 422

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส32203 ครูณฐชล 441 ว30202 ครูธีรพงษ 334 ท32101 ครูรัติยา 441 พ32101 ครูนงคราญ 727 แผน C ญ,ฝ

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ส32201 แผน A แผน A ครูอารีรัศฌิ์ ญ , ฝ ญ,ฝ 441 ว30202 ง32201 ง32201 ครูธีรพงษ ครูอภิรมย ครูอภิรมย 334 135 135 ส32101 IS1 ครูอิทธิพล ครูพิชภัค 441 441 ส32103 ว30202 ว30202 ครูเกตุชัย ครูธีรพงษ ครูธีรพงษ 441 334 334 แผน C ค32101 ญ , ฝ ครูอาเทตยา 441

ตารางเรียนชั้นม.5  
ตารางเรียนชั้นม.5  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

Advertisement