Page 1

ตารางเรียน ชั้น ม. 3/1 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ส23101 ง23101 ครูอรอนงค ครูสุทิน 533 136 ศ23101 ว23101 อังคาร ครูจิรายุส ครูอุบลศรี 632 331 คาบ ท23101 เกี ย รติ ย ศ ครู ยงยุทธ พุธ 545 แนะแนว3 อ23101 ครูวาสนา พฤหัสฯ ครูยุพา 523 542 ส23101 ภาษาที่2 ครูสมสุข ภาษา ศุกร 523 31

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ง31101 ครูเสรี 641 ว23201 ครูวิษณุศักดิ์ 302 ค23201 ครูศิริมาส 543 ท23101 ครูยงยุทธ 543 อ23101 ครูวาสนา 533

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ค23201 ครูศิริมาส 543 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 พ23101 ครูณรงค 535

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค23101 ครูศิริมาส 544 ค23101 ครูศิริมาส 544 ส23101 ครูอรอนงค 542 ศ23101 ครูจิรายุส 632 ค23201 ครูศิริมาส 523

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

พ23101 อ23201 ครูเฉลิม ครูแพรวพรร หอประชุม 544 ส20203 อ23101 ครูอดุง ครูวาสนา 541 533 อ23201 ว23101 ครูDavid1 ครูอุบลศรี 444 331 ค23101 ส23103 ครูศิริมาส ครูอรอนงค 523 534 ท23101 ง23201 ครูยงยุทธ ครูศศกร 526 136

ว20206 ครูธนิษฐา 331

ว23101 ครูอุบลศรี 331


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/2 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ

ส23101 ครูจตุรพร 431 ค23201 ครูศิริมาส 534 คาบ เกียรติยศ

ค23201 พฤหัสฯ ครูศิริมาส 536 แนะแนว3 ครูยุพา ศุกร 524

ง31101 ครูเสรี 641 ว23101 ครูกฤษณา 332 อ23101 ครูประพิศ 533 ค23201 ครูศิริมาส 536 ภาษาที่2 ภาษา 31

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ง23201 กิจกรรม ครูศศกร ชุมนุม 136 ม.3 ศ23101 ประชุม ครูจิรายุส ระดับ ศิลปะ ม.3 ส23103 ท23101 ครูอรอนงค ครูกาญจนาพ 432 535 ง23101 ลูกเสือ ครูสุทิน เนตรนารี 136 ม.3 ค23101 อ23201 ครูศิริมาส ครูแพรวพรร 534 544

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส23101 ครูสมสุข 543 ส23101 ครูจตุรพร 536 ส20203 ครูอดุง 541 พ23101 ครูณรงค 524 ท23101 ครูกาญจนาพ 542

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ค23101 ครูศิริมาส 543 อ23101 ครูประพิศ 535 ค23201 ครูศิริมาส 544 อ23201 ครูElena 434 ว23101 ครูกฤษณา 332

อ23101 ท23101 ครูประพิศ ครูกาญจนาพ 542 544 พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม ศ23101 ว23201 ครูจิรายุส ครูวิษณุศกั ดิ์ 641 302 ว20206 ครูธนิษฐา 314 ว23101 ครูกฤษณา 332


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/3 หองเรียนประจํา 534 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

แนะแนว3 ท23101 ครูยุพา ครูทศพร 534 534 ว23101 ว23201 อังคาร ครูอุบลศรี ครูวิษณุศักดิ์ 331 302 คาบ อ23101 เกี ย รติ ย ศ ครู วาสนา พุธ 534 ค23101 อ23201 พฤหัสฯ ครูพงศศักดิ์ ครูแพรวพรร 534 534 ท23101 ค23101 ครูทศพร ครูพงศศักดิ์ ศุกร 534 534

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ส23101 ครูจตุรพร 534 ว20206 ครูอําพร 332 ค23101 ครูพงศศักดิ์ 534 พ23101 ครูณรงค 534 ศ23101 ครูจิรายุส 632

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ค23201 ครูพงศศักดิ์ 534 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 อ23101 ครูวาสนา 534

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ง23101 ค23201 ครูสุทิน ครูพงศศักดิ์ 136 534 อ32101 ง23201 ครูElena ครูศศกร 534 136 ท23101 ส23101 ครูทศพร ครูสมสุข 534 534 อ23101 ว23101 ครูวาสนา ครูอุบลศรี 534 331 ส20203 ศ23101 ครูอดุง ครูจิรายุส 541 ศิลปะ

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ส23103 ครูอรอนงค 534 ค23201 ส23101 ครูพงศศักดิ์ ครูจตุรพร 534 534 พ23101 ภาษาที่2 ครูเฉลิม ภาษา หอประชุม 32 ว23101 ครูอุบลศรี 331 ง31101 ครูเสรี 641


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/4 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค23101 ครูชัยวุฒิ 533 ส23101 ครูสมสุข อังคาร 532 ว20206 ครูอําพร พุธ 332 ง31101 ท23101 ครูทศพร พฤหัสฯ ครูเสรี 641 432 ส23101 ส23103 ศุกร ครูจตุรพร ครูอรอนงค 546 544

จันทร

ง23201 ครูศศกร 136 ค23101 ครูชัยวุฒิ 536 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ศ23101 ครูจิรายุส 632 ส20203 ครูอดุง 541 ค23201 ครูชัยวุฒิ 545 อ23101 ครูประพิศ 434 ท23101 ครูทศพร 544

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ค23201 ครูชัยวุฒิ 545 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 อ23101 ครูประพิศ 522

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

อ23201 ง23101 ครูElena ครูสุทิน 534 136 ท23101 แนะแนว3 ครูทศพร ครูยุพา 545 543 ว23101 พ23101 ครูนงนาฏ ครูณรงค 331 542 ค23101 ว23201 ครูชัยวุฒิ ครูวิษณุศักดิ์ 545 302 ศ23101 ค23101 ครูจิรายุส ครูชัยวุฒิ ศิลปะ 534

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ส23101 ครูจตุรพร 546 อ23101 ครูประพิศ 542 อ23201 ภาษาที่2 ครูแพรวพรร ภาษา 542 32 ว23101 ว23101 ครูนงนาฏ ครูนงนาฏ 322 322 พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/5 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

อ23201

ท23101

จันทร ครูแพรวพรร ครูกาญจนาพ

542 545 อ23101 ท23101 อังคาร ครูประพิศ ครูกาญจนาพ 532 544 คาบ พ23101 เกี ย รติ ย ศ ครูเฉลิม พุธ หอประชุม ท23101 ส23101 พฤหัสฯ ครูกาญจนาพ ครูอรอนงค 542 533 ศ23101 อ23201 ศุกร ครูจิรายุส ครูDavid1 632 523

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค23101 ครูปราณี 545 ง23101 ครูสุทิน 136 ค23201 ครูปราณี 533 ค23101 ครูปราณี 526 ส23103 ครูอรอนงค 546

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ค23201 ครูปราณี 546 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ง23201 ครูศศกร 136

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส20203 ภาษาที่2 ว23101 ครูอดุง ภาษา ครูอุบลศรี 541 33 331 ส23101 ค23201 แนะแนว3 ครูอรอนงค ครูปราณี ครูยุพา 535 534 523 ง31101 ค23101 พ23101 อ23101 ครูเสรี ครูปราณี ครูณรงค ครูประพิศ 641 532 536 535 อ23101 ส23101 ศ23101 ว20206 ครูประพิศ ครูสมสุข ครูจิรายุส ครูอําพร 526 532 632 332 ว23101 ว23101 ว23201 ครูอุบลศรี ครูอุบลศรี ครูวิษณุศักดิ์ 331 331 302

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/6 หองเรียนประจํา 542 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ว23201

อ23201

302 ส23101 ครูจตุรพร 542 คาบ เกียรติยศ

542 อ23101 ครูประพิศ 542 แนะแนว3 ครูยุพา 542 ง23101 ครูสุทิน 136 ส20203 ครูอดุง 541

จันทร ครูวิษณุศักดิ์ ครูElena อังคาร พุธ

ง23201 พฤหัสฯ ครูศศกร 136 อ23101 ศุกร ครูประพิศ 542

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

พ23101 ครูณรงค 542 ค23101 ครูพงศศักดิ์ 542 อ23101 ครูประพิศ 542 อ23201 ครูแพรวพรร 542 ค23101 ครูพงศศักดิ์ 542

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ท23101 ครูยงยุทธ 542 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ท23101 ครูยงยุทธ 542

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค23201 ครูพงศศักดิ์ 542 ท23101 ครูยงยุทธ 542 พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม ว23101 ครูกฤษณา 332 ว20206 ครูอําพร 332

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ภาษาที่2 ภาษา 33 ส23101 ครูสมสุข 542 ว23101 ครูกฤษณา 332 ค23201 ครูพงศศักดิ์ 542 ส23101 ครูจตุรพร 542

ศ23101 ครูจิรายุส 632 ง31101 ครูเสรี 641 ว23101 ครูกฤษณา 332 ค23201 ครูพงศศักดิ์ 542 ส23103 ครูอรอนงค 542

ค23101 ครูพงศศักดิ์ 542 ศ23101 ครูจิรายุส 632


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/7 หองเรียนประจํา 543 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค23101 ครูปราณี 543 ค23201 ครูปราณี อังคาร 543 ค23101 ครูปราณี พุธ 543 ค23201 ท23101 พฤหัสฯ ครูปราณี ครูยงยุทธ 543 543 ส23103 แนะแนว3 ศุกร ครูอรอนงค ครูยุพา 543 543

จันทร

ท23101 ครูยงยุทธ 543 ค23201 ครูปราณี 543 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว20206 ครูอําพร 332 อ23101 ครูวาสนา 543 ว23101 ครูอุบลศรี 331 ว23201 ครูวิษณุศักดิ์ 302 อ23201 ครูElena 543

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ว23101 ครูอุบลศรี 331 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ส23101 ครูจตุรพร 543

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ศ22101 ครูเพียร 905 พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม ค23101 ครูปราณี 543 ส23101 ครูจตุรพร 543 ศ22101 ครูเพียร 905

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ว23101 พ23101 ครูอุบลศรี ครูณรงค 331 543 ภาษาที่2 อ23201 ภาษา ครูแพรวพรร 34 543 อ23101 ท23101 ครูวาสนา ครูยงยุทธ 543 543 ง31101 ส20203 ครูเสรี ครูอดุง 641 541 ง23201 อ23101 ครูศศกร ครูวาสนา 136 543

ส23101 ครูสมสุข 543 ง23101 ครูณภัทร 134


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/8 หองเรียนประจํา 544 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค23101 ครูชัยวุฒิ 544 ท23101 อังคาร ครูกาญจนาพ 544 คาบ เกี ย รติยศ พุธ

ส23101 ครูจตุรพร 544 ง23201 ครูศศกร 136 กิจกรรม โครงงาน C31 ส23103 ค23101 พฤหัสฯ ครูอรอนงค ครูชัยวุฒิ 544 544 ง23203 ง23203 ศุกร ครูสมชาย ครูสมชาย 901 901

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

แนะแนว3 ครูยุพา 544 อ23101 ครูพิชภัค 544 ท23101 ครูกาญจนาพ 544 ท20203 ครูระวีวรรณ 544 ว23101 ครูนงนาฏ 322

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 อ23101 ครูพิชภัค 544 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ว23101 ครูนงนาฏ 322

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ว23101 ศ22101 ครูนงนาฏ ครูเพียร 331 905 ง23101 ภาษาที่2 ครูณภัทร ภาษา 136 34 ส23101 ศ23201 ครูสมสุข ครูเพียร 544 905 ศ22101 ท23101 ครูเพียร ครูกาญจนาพ 905 544 อ23101 พ23201 ครูพิชภัค ครูสนั่น 544 สนาม

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม ค23101 ครูชัยวุฒิ 544 ศ23201 ครูเพียร 905 ส23101 ครูจตุรพร 544 พ23201 ครูสนั่น สนาม

ง31101 ครูเสรี 641 พ23101 ครูณรงค 544


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/9 หองเรียนประจํา 545 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ภาษาที่2 ภาษา 35 ส23103 ครูอรอนงค อังคาร 545 กิจกรรม โครงงาน พุธ C31 ท33201 ส23101 พฤหัสฯ ครูทศพร ครูจตุรพร 545 545 อ23201 ท23101 ศุกร ครูแพรวพรร ครูทศพร 545 545

จันทร

ส23101 ครูสมสุข 545 อ23101 ครูวาสนา 545 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม ท33201 ครูทศพร 545 ว23101 ครูนงนาฏ 322 ค23101 ครูชัยวุฒิ 545 ง23101 ครูณภัทร 136

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ว23101 ครูนงนาฏ 322 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ง31101 ครูเสรี 641

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส22201 ครูพรศิริ 545 ว23101 ครูนงนาฏ 322 ส23101 ครูจตุรพร 545 ง23201 ครูศศกร 136 ค23101 ครูชัยวุฒิ 545

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

อ23101 ท23101 ศ22101 ครูวาสนา ครูทศพร ครูเพียร 545 545 905 ค23101 ท20203 ครูชัยวุฒิ ครูระวีวรรณ 545 545 ส22201 อ23101 ท23101 ครูพรศิริ ครูวาสนา ครูทศพร 545 545 545 พ23101 ศ22101 ครูณรงค ครูเพียร 545 905 อ23201 แนะแนว3 ครูDavid1 ครูยุพา 545 545


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/10 หองเรียนประจํา 546 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

อ23101 ภาษาที่2 ครูประพิศ ภาษา 546 35 ค23201 ค23201 อังคาร ครูพงศศักดิ์ ครูพงศศักดิ์ 546 546 คาบ กิจกรรม เกี ย รติ ย ศ โครงงาน พุธ C31 ท33201 อ23101 พฤหัสฯ ครูระวีวรรณ ครูประพิศ 546 546 ว23101 ว23101 ศุกร ครูอุบลศรี ครูอุบลศรี 331 331

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว23101 ครูอุบลศรี 331 ส23101 ครูจตุรพร 546 ส23101 ครูสมสุข 546 ส23101 ครูจตุรพร 546 ศ22101 ครูกิตติพงษ 904

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ง23101 ครูณภัทร 136 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ท23101 ครูทศพร 546

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

พ23101 ครูณรงค 546 ง31101 ครูเสรี 641 อ23201 ครูแพรวพรร 546 ค23101 ครูมลฤดี 546 อ23101 ครูประพิศ 546

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ส23103 ครูอรอนงค 546 ท33201 ครูระวีวรรณ 546 ค23101 ครูมลฤดี 546 ท23101 ครูทศพร 546 ท20203 ครูระวีวรรณ 546

ศ22101 ค23101 ครูกิตติพงษ ครูมลฤดี 904 546 อ23201 ครูElena 546 ท23101 พ23101 ครูทศพร ครูเฉลิม 546 หอประชุม แนะแนว3 ง23201 ครูยุพา ครูศศกร 546 136 ค23201 ครูพงศศักดิ์ 546


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/11 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ง31101 อ23101 ครูเสรี ครูวาสนา 641 524 ง23201 ศ22101 อังคาร ครูศศกร ครูกิตติพงษ 136 904 คาบ ส23101 เกี ย รติ ย ศ ครู จตุรพร พุธ 544 ว23101 ว23101 พฤหัสฯ ครูนงนาฏ ครูนงนาฏ 322 322 ง22201 ส23101 ครูสุทิน ครูจตุรพร ศุกร 136 532

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค23101 ครูชัยวุฒิ 546 ค23201 ครูชัยวุฒิ 534 อ23201 ครูแพรวพรร 524 แนะแนว3 ครูยุพา 525 กิจกรรม โครงงาน C32

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 อ23201 ครูElena 435 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 ภาษาที่2 ภาษา 36

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

พ23101 พ23101 ท23101 ครูเฉลิม ครูณรงค ครูกาญจนาพ หอประชุม 544 532 ท23101 อ23101 ส23101 ครูกาญจนาพ ครูวาสนา ครูสมสุข 525 536 522 ง22201 ง23101 ค23101 ครูสุทิน ครูสุทิน ครูชัยวุฒิ 136 136 534 ท20203 อ23101 ค23201 ครูระวีวรรณ ครูวาสนา ครูชัยวุฒิ 544 534 536 ว23101 ท23101 ค23101 ครูนงนาฏ ครูกาญจนาพ ครูชัยวุฒิ 322 543 532

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ศ22101 ครูกิตติพงษ 904 ส23103 ครูอรอนงค 535 ค23201 ครูชัยวุฒิ 524


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/12 หองเรียนประจํา 533 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ว23101 ว23101 ครูนงนาฏ ครูนงนาฏ 322 322 ศ22101 ท23101 อังคาร ครูกิตติพงษ ครูยงยุทธ 904 533 คาบ ง23101 เกี ย รติ ย ศ ครูสทุ ิน พุธ 136 พ23101 ศ22101 พฤหัสฯ ครูณรงค ครูกิตติพงษ 533 904 ค23201 ค23201 ศุกร ครูศิริมาส ครูศิริมาส 533 533

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค23101 กิจกรรม ครูศิริมาส ชุมนุม 533 ม.3 ส23103 ประชุม ครูอรอนงค ระดับ 533 ม.3 ง23201 ส23101 ครูศศกร ครูจตุรพร 136 533 ส23101 ลูกเสือ ครูสมสุข เนตรนารี 533 ม.3 กิจกรรม ภาษาที่2 โครงงาน ภาษา C32 36

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส23101 ครูจตุรพร 533 อ23201 ครูแพรวพรร 533 ค23201 ครูศิริมาส 533 ค23101 ครูศิริมาส 533 ท20203 ครูระวีวรรณ 533

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

อ23101 ครูประพิศ 533 ค23101 ครูศิริมาส 533 ว23101 ครูนงนาฏ 331 อ23101 ครูประพิศ 533 พ23101 ครูเฉลิม หอประชุม

ท23101 ครูยงยุทธ 533 ง22201 ครูสุทิน 136 อ23101 ครูประพิศ 533 ง31101 ครูเสรี 641 อ23201 ครูElena 533

แนะแนว3 ครูยุพา 533 ง22201 ครูสุทิน 136 ท23101 ครูยงยุทธ 533


ตารางเรียน ชั้น ม. 3/13 หองเรียนประจํา 532 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ภาษาที่2 อ23101 ภาษา ครูพิชภัค 37 532 ว23101 ว23101 อังคาร ครูนงนาฏ ครูนงนาฏ 322 322 คาบ ส23101 เกี ย รติ ย ศ ครู อรอนงค พุธ 532 ส23101 ค23101 พฤหัสฯ ครูสมสุข ครูมลฤดี 532 532 ค23101 ง23101 ครูมลฤดี ครูสุทิน ศุกร 532 136

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ส23101 ครูอรอนงค 532 อ23201 ครูDavid1 532 ค23201 ครูมลฤดี 532 ศ22101 ครูกิตติพงษ 904 กิจกรรม โครงงาน C32

กิจกรรม ชุมนุม ม.3 ประชุม ระดับ ม.3 ค23201 ครูมลฤดี 532 ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 อ23101 ครูพิชภัค 532

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค23101 ครูมลฤดี 532 ค23201 ครูมลฤดี 532 ศ22101 ครูกิตติพงษ 904 ส23103 ครูอรอนงค 532 ท23101 ครูยงยุทธ 532

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ท23101 ง23201 ครูยงยุทธ ครูศศกร 532 136 พ23101 ท23101 ครูเฉลิม ครูยงยุทธ หอประชุม 532 ง31101 ท20203 ครูเสรี ครูระวีวรรณ 641 532 ง22201 ง22201 ครูสุทิน ครูสุทิน 136 136 แนะแนว3 ว23101 ครูยุพา ครูนงนาฏ 532 331

อ23201 ครูแพรวพรร 532

อ23101 ครูพิชภัค 532 พ23101 ครูณรงค 532

ตารางเรียนชั้นม.3  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you