Page 1

ตารางเรียน ชั้น ม. 2/1 หองเรียนประจํา 734 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ

ส22101 ครูธันวา 734 อ22201 ครูDavid1 734 คาบ เกียรติยศ

พ22101 พฤหัสฯ ครูอภิชัย 727 ค22201 ศุกร ครูนภาพร 734

อ22101 ครูอาภา 734 ค22101 ครูอุษา 734 ว22201 ครูเพชรา 322 อ22101 ครูอาภา 734 ค22201 ครูนภาพร 734

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ว22101 ครูประสิทธิ์ 323 ง22201 ครูกิตติพัทธ 134 ท22101 ครูราตรี 734 อ22201 ครูวัชราพรรณ 212 ศ22101 ครูขนิษฐา 601

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.2 ค22201 ครูนภาพร 734 ง22101 ครูณภัทร 134 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค22101 พ22102 IS1 ครูอุษา ครูสมบัติ ครูวันวิสาข 734 สฟ.2 335 ว22101 ว22101 ท22101 ครูประสิทธิ์ ครูประสิทธิ์ ครูราตรี 323 323 734 ศ22101 ง22101 อ22101 ครูขนิษฐา ครูศากุน ครูอาภา 601 622 734 ท22101 ส22101 ค22101 ครูราตรี ครูธันวา ครูอุษา 734 734 734 ส22103 ส22101 IS1 ครูพิชิต ครูธันวา ครูวันวิสาข 734 734 314

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ภาษาที่2 ภาษา 21

แนะแนว2 ครูวิภาพร 734


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/2 หองเรียนประจํา 731 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

พ22102 ส22101 ครูสมบัติ ครูจุฬาลักษณ สฟ.2 731 ค22201 ค22201 อังคาร ครูทินดา ครูทินดา 731 731 คาบ IS1 เกี ย รติ ย ศ ครู พ งศทพิ า พุธ 731 ส22103 แนะแนว2 พฤหัสฯ ครูพิชิต ครูวิภาพร 731 731 ศ22101 ง22101 ศุกร ครูขนิษฐา ครูศากุน 601 622

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ง22101 ประชุม ครูณภัทร ระดับ 134 ม.2 ท21101 ลูกเสือ ครูมุทิตา ยุวกาชาด 731 ม.2 ค22101 พ22101 ครูทินดา ครูอภิชยั 731 731 ว22201 ท21101 ครูอุบลศรี ครูมุทิตา 331 731 IS1 กิจกรรม ครูพงศทิพา ชุมนุม 443 ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ง22201 ค22101 อ22101 ครูกิตติพัทธ ครูทินดา ครูอาภา 134 731 731 ศ22101 ส22101 อ22101 ภาษาที่2 ครูขนิษฐา ครูจุฬาลักษณ ครูอาภา ภาษา 601 731 731 21 ส22101 ว22101 อ22201 ครูจุฬาลักษณ ครูแสงรวี ครูวัชราพรรณ 731 333 223 ค22201 อ22101 ว22101 ว22101 ครูทินดา ครูอาภา ครูแสงรวี ครูแสงรวี 731 731 333 333 ท21101 ค22101 อ22201 ครูมุทิตา ครูทินดา ครูDavid2 731 731 731

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร

ศ22101 ครูขนิษฐา 601 ท22101 ครูบุญศิริ 737 คาบ เกียรติยศ ง22101 ครูศากุน 622 ค22201 ครูอุษา 724

ส22101 ครูธันวา 232 อ22101 ครูอาภา 735 ค22101 ครูสุวิทย 734 ค22201 ครูอุษา 724 ส22101 ครูธันวา 724

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค22101 ประชุม ครูสุวิทย ระดับ 731 ม.2 ส22101 ลูกเสือ ครูธันวา ยุวกาชาด 732 ม.2 อ22201 ง22201 ครูDavid1 ครูกิตติพัทธ 737 134 อ22101 ค22101 ครูอาภา ครูสุวิทย 735 724 ท22101 กิจกรรม ครูบุญศิริ ชุมนุม 734 ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

พ22101 อ22201 ว22101 ครูอภิชัย ครูวัชราพรรณ ครูประสิทธิ์ 732 222 323 ค22201 ศ22101 ง22101 ครูอุษา ครูขนิษฐา ครูณภัทร 738 601 134 IS1 ว22101 ว22101 IS1 ครูวันวิสาข ครูประสิทธิ์ ครูประสิทธิ์ ครูวันวิสาข 314 323 323 303 ส22103 ท22101 แนะแนว2 พ22102 ครูพิชิต ครูบุญศิริ ครูวิภาพร ครูสมบัติ 742 742 731 สฟ.2 ภาษาที่2 อ22101 ว22201 ภาษา ครูอาภา ครูเพชรา 22 735 322

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/4 หองเรียนประจํา 738 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

IS1

อ22201

จันทร ครูระวีวรรณ ครูDavid2

738 236 ส22101 ส22103 อังคาร ครูจุฬาลักษณ ครูพิชิต 738 738 คาบ ท22101 เกี ย รติ ย ศ ครู พรรณยุพา พุธ 738 ค22201 ค22201 พฤหัสฯ ครูทินดา ครูทินดา 738 738 อ22101 แนะแนว2 ครูอัมพร ครูวิภาพร ศุกร 738 738

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ศ22101 ครูขนิษฐา 601 ว22201 ครูอุบลศรี 331 พ22102 ครูสมบัติ สฟ.2 ว22101 ครูแสงรวี 333 ค22101 ครูทินดา 738

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.2 อ22101 ครูอัมพร 738 ว22101 ครูแสงรวี 333 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค22201 ท22101 ส22101 ครูทินดา ครูพรรณยุพา ครูจุฬาลักษณ 738 738 738 ว22101 ค22101 อ22101 ครูแสงรวี ครูทินดา ครูอัมพร 333 738 738 ง22101 ค22101 พ22101 IS1 ครูศากุน ครูทินดา ครูอภิชัย ครูระวีวรรณ 622 738 738 738 ท22101 อ22201 ส22101 ศ22101 ครูพรรณยุพา ครูวัชราพรรณ ครูจุฬาลักษณ ครูขนิษฐา 738 231 738 601 ภาษาที่2 ง22101 ง22201 ภาษา ครูณภัทร ครูกิตติพัทธ 22 134 134

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/5 หองเรียนประจํา 724 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค22101 ครูอุษา 724 IS1 ครูสกุลณา อังคาร 301 ส22101 ครูธันวา พุธ 724 พ22102 ศ22101 พฤหัสฯ ครูสมบัติ ครูขนิษฐา สฟ.2 601 ว22101 ว22101 ศุกร ครูประสิทธิ์ ครูประสิทธิ์ 323 323

จันทร

อ22201 ครูDavid2 724 ง22101 ครูณภัทร 134 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

อ22101 ครูอัมพร 724 ค22101 ครูอุษา 724 ค22201 ครูอุษา 724 ภาษาที่2 ภาษา 23 อ22101 ครูอัมพร 724

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ระดับ ม.2 ค22201 ครูอุษา 724 พ22101 ครูอภิชัย 727 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ท22101 ครูราตรี 724 ง22201 ครูกิตติพัทธ 134 ส22103 ครูพิชิต 724 ค22101 ครูอุษา 724 ส22101 ครูธันวา 724

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

แนะแนว2 ศ22101 อ22201 ครูวิภาพร ครูขนิษฐา ครูวัชราพรรณ 724 601 213 ว22201 ง22101 ครูเพชรา ครูศากุน 322 622 ท22101 อ22101 ครูราตรี ครูอัมพร 724 724 ว22101 IS1 ส22101 ครูประสิทธิ์ ครูสกุลณา ครูธันวา 323 311 724 ท22101 ค22201 ครูราตรี ครูอุษา 724 724


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/6 หองเรียนประจํา 725 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

จันทร อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร

ว22101 ครูแสงรวี 333 ศ22101 ครูขนิษฐา 601 คาบ เกียรติยศ ค21101 ครูสุวิทย 725 พ22102 ครูสมบัติ สฟ.2

ว22101 ครูแสงรวี 333 แนะแนว2 ครูวิภาพร 725 พ22101 ครูอภิชัย 725 ง22101 ครูศากุน 622 ง22101 ครูณภัทร 134

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ท21101 ครูมุทิตา 725 อ22101 ครูอัมพร 725 อ22201 ครูวัชราพรรณ 225 ภาษาที่2 ภาษา 23 IS1 ครูอดุง 541

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.2 ศ22101 ครูขนิษฐา 601 ว22201 ครูอุบลศรี 331 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ค21201 ค21201 อ22201 ครูนภาพร ครูนภาพร ครูDavid2 725 725 725 ส22103 ว22101 ค21101 IS1 ครูพิชิต ครูแสงรวี ครูสุวิทย ครูอดุง 725 333 725 541 ค21201 ส22101 ท21101 ครูนภาพร ครูจุฬาลักษณ ครูมุทิตา 725 725 725 อ22101 ท21101 ง22201 ส22101 ครูอัมพร ครูมุทิตา ครูกิตติพัทธ ครูจุฬาลักษณ 725 725 134 725 อ22101 ค21101 ส22101 ครูอัมพร ครูสุวิทย ครูจุฬาลักษณ 725 725 725

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/7 หองเรียนประจํา 735 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

พ22101 ครูอภิชัย 735 ง22101 ครูศากุน อังคาร 622 ค22101 ครูทินดา พุธ 735 ว22101 ว22101 พฤหัสฯ ครูประสิทธิ์ ครูประสิทธิ์ 323 323 ค22201 ค22201 ครูทินดา ครูทินดา ศุกร 735 735

จันทร

ท22101 ครูบุญศิริ 735 ส22101 ครูธันวา 735 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค22101 ครูทินดา 735 ภาษาที่2 ภาษา 24 อ22101 ครูอาภา 735 ว22201 ครูเพชรา 322 ส22101 ครูธันวา 735

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.2 แนะแนว2 ครูวิภาพร 735 อ22201 ครูDavid2 735 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

อ22101 ส22101 ครูอาภา ครูธันวา 735 735 อ22101 ง22201 ครูอาภา ครูกิตติพัทธ 735 134 IS1 พ22102 ครูจิราพร ครูสมบัติ 303 สฟ.2 ง22101 ศ22101 ครูณภัทร ครูขนิษฐา 134 601 ศ22101 IS1 ครูขนิษฐา ครูจิราพร 601 302

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

อ22201 ครูวัชราพรรณ 222 ค22201 ครูทินดา 735 ท22101 ครูบุญศิริ 735 ค22101 ครูทินดา 735 ส22103 ครูพิชิต 735

ว22101 ครูประสิทธิ์ 323 ท22101 ครูบุญศิริ 735


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/8 หองเรียนประจํา 732 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ส22101

IS1

จันทร ครูจุฬาลักษณ ครูสมสุข

732 732 ศ22201 ศ22201 อังคาร ครูพรศักดิ์ ครูพรศักดิ์ 905 905 คาบ ส22101 เกี ย รติ ย ศ ครู จุฬาลักษณ พุธ 732 ท22101 ศ22101 พฤหัสฯ ครูพรรณยุพา ครูพรศักดิ์ 732 903 ง22101 พ22101 ครูศากุน ครูอภิชัย ศุกร 622 732

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ค22101 ครูศศิพงศ 734 ภาษาที่2 ภาษา 24 ศ22101 ครูพรศักดิ์ 903 อ22101 ครูอัมพร 732 ท22101 ครูพรรณยุพา 732

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.2 ค22101 ครูศศิพงศ 732 ว22101 ครูอําพร 332 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ว22101 ครูอําพร 332 แนะแนว2 ครูวิภาพร 732 พ22102 ครูสมบัติ สฟ.2 ค22101 ครูศศิพงศ 732 ง22203 ครูวิภาพร 735

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ว22101 อ22101 ครูอําพร ครูอัมพร 332 732 อ22101 ส22101 ครูอัมพร ครูจุฬาลักษณ 732 732 ส22103 ท22101 ครูพิชิต ครูพรรณยุพา 732 732 ง22101 IS1 ง22201 ครูณภัทร ครูสมสุข ครูกิตติพัทธ 134 732 134 ง22203 พ22201 พ22201 ครูวิภาพร ครูอัศวิน ครูอัศวิน 233 732 732


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/9 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ส22201 ครูพิชิต 746 ท22101 ครูราตรี อังคาร 724 ศ22101 ครู พรศักดิ์ พุธ 903 ง22201 ท22201 พฤหัสฯ ครูกิตติพัทธ ครูบุญศิริ 134 732 อ22101 ส22201 ครูอาภา ครูพิชิต ศุกร 726 731

จันทร

ง22101 ครูศากุน 622 แนะแนว2 ครูวิภาพร 725 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

IS1 ประชุม ครูวันวิสาข ระดับ 302 ม.2 ค22101 ลูกเสือ ครูศศิพงศ ยุวกาชาด 738 ม.2 ว22101 ว22101 ครูประสิทธิ์ ครูประสิทธิ์ 323 323 ส22101 ภาษาที่2 ครูธันวา ภาษา 734 25 ค22101 กิจกรรม ครูศศิพงศ ชุมนุม 725 ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

พ22102 ศ22101 ท22201 ครูสมบัติ ครูพรศักดิ์ ครูบุญศิริ สฟ.2 903 744 ส22101 IS1 อ22201 ครูธันวา ครูวันวิสาข ครูวัชราพรรณ 734 303 225 อ22201 ส22101 ค22101 ครูDavid2 ครูธันวา ครูศศิพงศ 734 743 737 อ22101 ส22201 ว22101 ครูอาภา ครูพิชิต ครูประสิทธิ์ 735 724 323 ง22101 พ22101 ท22101 ครูณภัทร ครูอภิชยั ครูราตรี 134 727 738

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

อ22101 ครูอาภา 723

ท22101 ครูราตรี 725


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/10 หองเรียนประจํา 723 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค22101 อ22201 ครูศศิพงศ ครูวัชราพรรณ 723 231 อ22101 ว22101 อังคาร ครูอัมพร ครูแสงรวี 723 333 คาบ อ22101 เกี ย รติ ย ศ ครูอัมพร พุธ 723 ท21101 อ22201 พฤหัสฯ ครูมุทิตา ครูDavid1 723 723 ค22101 IS1 ศุกร ครูศศิพงศ ครูระวีวรรณ 723 723

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ง22101 ครูศากุน 622 ศ22101 ครูพรศักดิ์ 903 ว22101 ครูแสงรวี 333 ง22101 ครูณภัทร 134 แนะแนว2 ครูวิภาพร 723

ประชุม ระดับ ม.2 ลูกเสือ ยุวกาชาด ม.2 ว22101 ครูแสงรวี 333 ภาษาที่2 ภาษา 25 กิจกรรม ชุมนุม ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ท21101 IS1 ครูมุทิตา ครูระวีวรรณ 723 723 ค22201 ค22201 ครูศศิพงศ ครูศศิพงศ 723 723 ท22201 ส22101 ครูบุญศิริ ครูสมพิศ 723 723 ศ22101 ส22101 ครูพรศักดิ์ ครูสมพิศ 903 723 ท22201 อ22101 ครูบุญศิริ ครูอัมพร 723 723

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ส22103 ง22201 ครูพิชิต ครูกิตติพัทธ 723 134 ส22101 ครูสมพิศ 723 พ22102 ค22101 ครูสมบัติ ครูศศิพงศ สฟ.2 723 ค22201 พ22101 ครูศศิพงศ ครูอภิชัย 723 723 ท21101 ครูมุทิตา 723


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/11 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค22201 อ22201 ครูนภาพร ครูDavid1 726 738 อ22101 ว22101 อังคาร ครูอาภา ครูประสิทธิ์ 724 323 คาบ แนะแนว2 เกี ย รติ ย ศ ครูวิภาพร พุธ 726 อ22201 ค22101 พฤหัสฯ ครูวัชราพรรณ ครูสุวิทย 236 726 ศ22101 ค22101 ศุกร ครูพรศักดิ์ ครูสุวิทย 903 725

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

พ22102 ประชุม ครูสมบัติ ระดับ สฟ.2 ม.2 ท22101 ลูกเสือ ครูบุญศิริ ยุวกาชาด 726 ม.2 ง22201 ภาษาที่2 ครูกิตติพัทธ ภาษา 134 26 พ22101 ส22101 ครูอภิชัย ครูธันวา 727 738 อ22101 กิจกรรม ครูอาภา ชุมนุม 726 ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ส22103 ท22101 ง22101 ส22101 ครูพิชิต ครูบุญศิริ ครูศากุน ครูธันวา 731 734 622 726 ค22201 ค22201 ง22201 ง22201 ครูนภาพร ครูนภาพร ครูแคทลียา ครูแคทลียา 726 726 131 131 ส22101 อ22101 ค22101 ง22101 ครูธันวา ครูอาภา ครูสุวิทย ครูณภัทร 726 731 731 134 ท22101 IS1 ศ22101 ครูบุญศิริ ครูอดุง ครูพรศักดิ์ 726 541 903 ว22101 ว22101 IS1 ครูประสิทธิ์ ครูประสิทธิ์ ครูอดุง 323 323 541

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/12 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

IS1 ครูพิชภัค 433 ท22101 อังคาร ครูพรรณยุพา 732 คาบ เกี ย รติยศ พุธ

ค22201 ครูศศิพงศ 725 ค22101 ครูศศิพงศ 742 ง22101 ครูณภัทร 134 ค22201 ค22201 พฤหัสฯ ครูศศิพงศ ครูศศิพงศ 742 742 ง22201 ว22101 ศุกร ครูกิตติพัทธ ครูแสงรวี 134 333

จันทร

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ท22101 ประชุม ครูพรรณยุพา ระดับ 723 ม.2 ส22101 ลูกเสือ ครูจุฬาลักษณ ยุวกาชาด 723 ม.2 ค22101 ภาษาที่2 ครูศศิพงศ ภาษา 744 26 พ22102 ท22101 ครูสมบัติ ครูพรรณยุพา สฟ.2 732 ส22101 กิจกรรม ครูจุฬาลักษณ ชุมนุม 746 ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ว22101 ครูแสงรวี 333 อ22201 ครูวัชราพรรณ 212 แนะแนว2 ครูวิภาพร 735 ส22101 ครูจุฬาลักษณ 233 ง22201 ครูแคทลียา 131

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ว22101 ศ22101 ครูแสงรวี ครูพรศักดิ์ 333 903 ส22103 IS1 ครูพิชิต ครูพิชภัค 734 748 อ22101 ศ22101 ครูอัมพร ครูพรศักดิ์ 735 903 อ22101 พ22101 ครูอัมพร ครูอภิชัย 726 727 ง22201 ค22101 ครูแคทลียา ครูศศิพงศ 131 734

อ22101 ครูอัมพร 734 ง22101 ครูศากุน 622 อ22201 ครูDavid2 742


ตารางเรียน ชั้น ม. 2/13 หองเรียนประจํา 726 ภาคเรียนที่ 1/2555 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร 1 2 พัก 3 4 พักเที่ยง 5 6 7 8 ชั่วโมงที่ เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 00.00-00.00 00.00-00.00

ค22101 ครูสุวิทย 726 ง22101 ครูณภัทร อังคาร 134 ว22101 ครู แสงรวี พุธ 333 ส22101 ง22201 พฤหัสฯ ครูจุฬาลักษณ ครูกิตติพัทธ 726 134 อ22201 ส22101 ศุกร ครูวัชราพรรณ ครูจุฬาลักษณ 233 726

จันทร

แนะแนว2 ครูวิภาพร 725 อ22101 ครูพิชภัค 726 คาบ เกียรติยศ

... ... ... ... พัก ... ... 20 ... ... นาที ... ... ... ...

ส22103 ประชุม ครูพิชิต ระดับ 726 ม.2 ง22101 ลูกเสือ ครูศากุน ยุวกาชาด 622 ม.2 ง22201 ง22201 ครูแคทลียา ครูแคทลียา 131 131 ค21201 ค21201 ครูนภาพร ครูนภาพร 726 726 IS1 กิจกรรม ครูวันวิสาข ชุมนุม 303 ม.2

... ... ... ... พัก ... ... กลาง ... ... วัน ... ... ... ...

ท22101 ส22101 อ22101 ครูพรรณยุพา ครูจุฬาลักษณ ครูพิชภัค 726 726 726 IS1 ศ22101 ท22101 ค22101 ครูวันวิสาข ครูพรศักดิ์ ครูพรรณยุพา ครูสุวิทย 303 903 726 726 พ22101 อ22201 ค21201 ท22101 ครูอภิชัย ครูDavid2 ครูนภาพร ครูพรรณยุพา 727 726 726 726 อ22101 ภาษาที่2 พ22102 ศ22101 ครูพิชภัค ภาษา ครูสมบัติ ครูพรศักดิ์ 234 27 สฟ.2 903 ว22101 ว22101 ค22101 ครูแสงรวี ครูแสงรวี ครูสุวิทย 333 333 726

เริ่มใช 11 มิถุนายน 2555

ตารางเรียนชั้นม.2  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you