Page 1

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี การศึกษา 2553 ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนห้ องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ จํานวนเวลา วิชาพืน ฐาน 1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ รวมรายวิชาพืน ฐาน วิชาเพิม% เติม 1. คณิ ตศาสตร์ 2. ภาษาอังกฤษ 3, พระพุทธศาสนา 4, ฟิ สิ กส์ 5, เคมี 6, ชีวะ 7, วิทยาศาสตร์เสริ มห้องเรี ยนพิเศษ 8, คณิ ตศาสตร์เสริ มห้องเรี ยนพิเศษ 9, โลกศึกษา 10, โครงงานเพื8อสาธารณะประโยชน์ 11, ทฤษฎีองค์ความรู ้ 12, การเขียนความเรี ยงชั;นสูง 13, ภาษาต่างประเทศที8 2 14, ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา รวมรายวิชาเพิม% เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรี ยน 3. กิจกรรมเพื8อสาธารณะประโยชน์ 4. เกียรติยศ 5. ประชุมประจําสัปดาห์ รวมกิจกรรม รวมทังหมด

ม.4

ม.5

ม.6

ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต 2 2 10 2 1 1 1 2 21

1.0 1.0 5.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 10.5

2 2 2 1 1 1 2 11

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5

2 2 2 1 1 1 2 11

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5

2 2 2 1 1 1 2 11

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 1 1 1 2 11

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5

3 2 1 2 1 1 1 1 1 13

1.5 1.0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 6.0

3 2 1 4 3 3 2 1 1 1 1 22

1.5 1.0 0.5 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 10.5

3 2 1 4 3 3 3 1 1 1 1 1 24

1.5 1.0 0.5 2 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.5

3 2 1 4 3 3 2 1 1 1 1 22

1.5 1.0 0.5 2 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 10.5

3 2 1 4 3 3 2 1 1 1 21

1.5 1.0 0.5 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 10.5

3 2 1 4 3 3 1 1 1 19

1.5 1.0 0.5 2 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 9.5

1 1 1 1 1 5 39

0 16.5

1 1 1 1 1 5 38

0 16.0

1 1 1 1 1 5 40

0 17.0

1 1 1 1 1 5 38

0 16.0

1 1 1 1 1 5 39

0 17.0

1 1 1 1 1 5 35

0 15.0


โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระ จํานวนเวลา วิชาพืน ฐาน 1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาต่างประเทศ รวมรายวิชาพืน ฐาน วิชาเพิม% เติม 1. คณิ ตศาสตร์ 2. ภาษาอังกฤษ 3, พระพุทธศาสนา 4, ฟิ สิ กส์ 5, เคมี 6, ชีวะ 7, โลกศึกษา 8, โครงงานเพื8อสาธารณะประโยชน์ 9, ทฤษฎีองค์ความรู ้ 10, การเขียนความเรี ยงชั;นสูง 11, ภาษาต่างประเทศที8 2 12, ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา 13, Computer รวมรายวิชาเพิม% เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรี ยน 3. กิจกรรมเพื8อสาธารณะประโยชน์ 4. เกียรติยศ 5. คุณธรรม จริ ยธรรม รวมกิจกรรม รวมทังหมด

ม.4

ม.5

ม.6

ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต 2 2 10 2 1 1 1 2 21

1.0 1.0 5.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 10.5

2 2 2 1 1 1 2 11

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 1 1 1 2 11

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 5.5

2 2

1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 4 1 1 1 2 13

1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

4 1 1 1 2 13

3 2 1 1 1 1 1 1 11

1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5

3 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 21

1.5 1.0 0.5 2.0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5

3 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 21

1.5 1.0 0.5 2.0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5

3 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 21

1.5 1.0 0.5 2.0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5

3 3 1 4 3 3 1 1 1 1 21

1.5 1.5 0.5 2.0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5

3 3 1 4 3 3 1 1 1 1 21

1.5 1.5 0.5 2.0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5

1 1 1 1 4 36

0 16.0

1 1 1 1 4 36

0 16.0

1 1 1 1 4 38

0 17.0

1 1 1 1 4 36

0 16.0

1 1 1 1 4 38

0 17.0

1 1 1 1 4 38

0 17.0


โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี การศึกษา 2553 ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนศิลป์ คํานวณ กลุ่มสาระ จํานวนเวลา วิชาพืน ฐาน 1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5, ประวัติศาสตร์ 6. สุขศึกษาและพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. ภาษาต่างประเทศ รวมรายวิชาพืน ฐาน วิชาเพิม% เติม 1, คณิ ตศาสตร์ 2, ภาษาอังกฤษ 3, ภาษาไทย 4, พระพุทธศาสนา 5, สังคมศึกษา 6, โลกศึกษา 7, โครงงานเพื8อสาธารณะประโยชน์ 8, ทฤษฎีองค์ความรู ้ 9, การเขียนความเรี ยงชั;นสูง 10, ภาษาต่างประเทศที8 2 11, Computer 12, ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา รวมรายวิชาเพิม% เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรี ยน 3. กิจกรรมเพื8อสาธารณะประโยชน์ 4. เกียรติยศ 5. คุณธรรม จริ ยธรรม รวมกิจกรรม รวมทังหมด

ม.4

ม.5

ม.6

ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต 2 2 3 2 1 1 1 2 14

1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0

2 2 3 2 1 1 1 2 14

1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0

2 2 4 2 1 1 1 2 15

1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 17

1.5 1.0 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 8.0

3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 17

1.5 1.0 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 8.0

3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 17

1.5 1.0 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 8.0

3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 17

1.5 1.0 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 8.0

3 2 3 1 2 1 1 1 2 16

1.5 1.0 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 8.0

3 2 3 1 2 1 1 1 2 16

1.5 1.0 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 8.0

1 1 1 1 1 5 36

0 15.0

1 1 1 1 1 5 36

0 15.0

1 1 1 1 1 5 37

0 15.5

1 1 1 1 1 5 35

0 14.5

1 1 1 1 1 5 34

0 14.5

1 1 1 1 1 5 34

0 14.5


โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี การศึกษา 2553 ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย - สั งคม กลุ่มสาระ จํานวนเวลา วิชาพืน ฐาน 1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5, ประวัติศาสตร์ 6. สุขศึกษาและพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. ภาษาต่างประเทศ รวมรายวิชาพืน ฐาน วิชาเพิม% เติม 1, ภาษาอังกฤษ 2, ภาษาไทย 3, พระพุทธศาสนา 4, สังคมศึกษา 5, โลกศึกษา 6, โครงงานเพื8อสาธารณะประโยชน์ 7, ทฤษฎีองค์ความรู ้ 8, การเขียนความเรี ยงชั;นสูง 9, ภาษาต่างประเทศที8 2 10, Computer 11, ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา รวมรายวิชาเพิม% เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรี ยน 3. กิจกรรมเพื8อสาธารณะประโยชน์ 4. เกียรติยศ 5. ประชุมประจําสัปดาห์ รวมกิจกรรม รวมทังหมด

ม.4

ม.5

ม.6

ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต 2 2 3 2 1 1 1 2 14

1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0

2 2 3 2 1 1 1 2 14

1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0

2 2 4 2 1 1 1 2 15

1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 3 1 4 1 1 1 2 1 16

1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 3 1 4 1 1 1 2 1 16

1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 3 1 4 1 1 1 2 1 16

1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 3 1 4 1 1 1 2 1 16

1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 3 1 4 1 1 1 2 15

1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 3 1 4 1 1 1 2 15

1.0 1.5 0.5 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

1 1 1 1 1 5 35

0 14.5

1 1 1 1 1 5 35

0 14.5

1 1 1 1 1 5 36

0 15.0

1 1 1 1 1 5 34

0 14.0

1 1 1 1 1 5 33

0 14.0

1 1 1 1 1 5 33

0 14.0


กลุ่มสาระ จํานวนเวลา วิชาพืน ฐาน 1. ภาษาไทย 2. คณิ ตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์ 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5, ประวัติศาสตร์ 6. สุขศึกษาและพลศึกษา 7. ศิลปะ 8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9. ภาษาต่างประเทศ รวมรายวิชาพืน ฐาน วิชาเพิม% เติม 1, พระพุทธศาสนา 2, ภาษาอังกฤษเพิม8 เติม 3, สังคมศึกษา 4, ภาษาจีน ภาษาญี8ปุ่น ฝรั8งเศส 5, โลกศึกษา 6, โครงงานเพื8อสาธารณะประโยชน์ 7, ทฤษฎีองค์ความรู ้ 8, การเขียนความเรี ยงชั;นสูง 9, ภาษาต่างประเทศที8 2 10, Computer 11, ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา รวมรายวิชาเพิม% เติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรี ยน 3. กิจกรรมเพื8อสาธารณะประโยชน์ 4. เกียรติยศ 5. ประชุมประจําสัปดาห์ รวมกิจกรรม รวมทังหมด

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี การศึกษา 2553 ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนภาษาจีน - ภาษาญีป% นุ่ - ฝรั%งเศส

ม.4 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ภาคเรียนที% 1 ภาคเรียนที% 2 ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต ช.ม./สัปดาห์ หน่ วยกิต 2 2 3 2 1 1 1 2 14

1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0

2 2 3 2 1 1 1 2 14

1.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.0

2 2 4 2 1 1 1 2 15

1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

2 2 2 2 1 1 1 2 13

1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 6.5

1 2 2

0.5 1.0 1.0

1 2 2

0.5 1.0 1.0

1 2 2

0.5 1.0 1.0

1 2 2

0.5 1.0 1.0

1 2 2

0.5 1.0 1.0

1 2 2

0.5 1.0 1.0

5

2.5

5

2.5

5

2.5

5

2.5

5

2.5

5

2.5

1 1 1 2 1 16

0.5 0.5 0.5 1 7.5

1 1 1 2 1 16

0.5 0.5 0.5 1 7.5

1 1 1 2 1 16

0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

1 1 1 2 1 16

0.5 0.5 0.50 1.00 7.5

1 1 1 2 15

0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

1 1 1 2 15

0.5 0.5 0.5 1.0 7.5

1 1 1 1 1 5 35

0 14.5

1 1 1 1 1 5 35

0 14.5

1 1 1 1 1 5 36

0 15.0

1 1 1 1 1 5 34

0 14.0

1 1 1 1 1 5 33

0 14.0

1 1 1 1 1 5 33

0 14.0

Course structure m4-6  

โครงสร้างรายวิชาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.ปลาย

Course structure m4-6  

โครงสร้างรายวิชาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ม.ปลาย

Advertisement