Page 1

E

e íi


E

e íi Ti má rAnna

De s i g nS z ol f é z s Por t f ól i ó

20192020


T i má rAn n a S z ül et és i hel y , i dő:Buda pes t , 1996. 09. 17. E l ér het ős ég: +36202642207 t i ma r a nn@gma i l . c om


Tanul mányok: 2019-Mohol yNagyMűvés z et iEgyet em t á r g y a l kot ó/ / f é mműv e s 20162019Budapes t iKompl exSZCKéz műves i par iSz akgi mnáz i uma öt v ös , OKJ5421106 a r a nyműv e s , OKJ5521101 20072016Sz ent endr eiRef or mát usGi mnáz i um é r e t t s é g i Nyel vi s mer et : Angolköz é pf okú-Eur oe x a m B2 Fr anc i aa l a ps z i nt űkommuni ká c i óské s z s é g

Megj el enés ek: 2019Nemes f ényki ál l í t ás–a r a nyműv e svi z s g a munka( CORALLDI ) 2019I nhor gent aki ál l í t ás( Münc he n)–öt v ösvi z s g a munka( VOY AS H) 2018Ij úal kot ókki ál l í t ás-öt v ösvi z s g a munka( VOY AS H) TI MRAt e x t i l é ks z e r e k: 2017augus z t us-ART6Sz al ondi v a t be mut a t ój á nv a l óköz r e működé s

2017j úl i us-ART6Sz al onki r a ka t á ba nki á l l í t á s


Vi z u á l i ss t ú d i u mo k Té r á t a l a k í t á s

Témavez et ő: Be nc z úrEme s e , J óz s aPá l Cs apat t agok: Or s z á gEs z t e r Buda i Kr i s z t i naLe t í c i a F e di c sLa ur a Ré v é s zNi kol e t t S z öl l ős i Zor aBe r t a

F e l a da t unk e g yt é rki v á l a s z t á s av ol ta ka mpus z on,a me l y e tá tke l l e t ta l a kí t a ni , c s opor t f ot ótké s z í t e ni é sat é re g yr é s z l e t é te g y70x 100c mha bka r t onr aa kr i l f e s t é kke l me g f e s t e ni , ma j de z tat é r bevi s s z a i l l e s z t e ni .


Wo r k s h o p

Al t e r n a t í vKa r á c s o n y f a Témavez et ő: Pa i sPa nni , Or l a i Ba l á z s Cs apat t agok: S z i l á g yi Nór a Ha l ma i Pe t r a Buda i Kr i s z t i naLe t í c i a

AHa g y dé l ni-Él niha g yc .f or ma t e r v e z é s ipá l y á z a t r ake l l e ta l t e r na t í vka r á c s onyf á t t e r v e z nünk. Cs a pa t unk, a köz t e r e kr e ki á l l í t ot t ka r á c s onyf á k he l y e t t e s í t é s é r e f ókus z á l t .Akonc e pc i ónka zv ol t ,hog yne me g yki v á g ot tf e ny őtt e nné nke g yt é r r e , ha ne me g yé l őf e ny őkör éka r á c s onyiha ng ul a t ú,z á r t ,be ns ős é g e s ,demé g i sbá r ki s z á má r anyi t ot tt e r e ta l a kí t unkki .


Pl a s z t i k a Tr a n s z f o r má c i ó

Témavez et ő: Ke l eI l di kó Cs apat t agok: Zá ká nyGa br i e l l a Ng uy e nTr a nNor be r t

A pl a s z t i ka bl okk a l a t ts z a ba don v á l a s z t ot t2 f é l el á g ya ny a g ból ,a z ok i z i ka i t ul a j dons á g a i na ki g y e l e mbe v é t e l é v e lke l l e tl é t r e hoz nunk e g y ol y a n di na mi kus t á r g y a t ,a me l y s t r ukt úr á j á ból a dódóa n a t e s ta r á ny a i hoz é s moz g á s á hoz a l ka l ma z kodv ame g v á l t oz t a t j aa za l a kj á t .


De s i g nAl a p o k Pe r s z ó n a

Témavez et ő: Tomc s á nyi Dór a Cs apat t agok: F e di c sLa ur a S z i l á g yi Nór a Ki s sHa ng a

J udi t -öz v e g y⟶ f é r j é ne kahi á ny a : -é ks z e r l e v é t e l be ns e g í t s é g -ké z f og á s-bi z t ons á g é r z e t

Ade s i g ns z ol f é z st a nt á r g yut ol s óf e l a da t ae g yha the t e sbl okkv ol t , me l yne ks or á na z v ol taf e l a da t unk, hog ye g yi kt í vka r a kt e r té pí t s ünkf e le g yhúz ot tf ot óa l a pj á n. Me g ke l l e t tha t á r oz nunkaka r a kt e rt ul a j dons á g a i t , s z oká s a i t , há t t e r é té se z e ka l a pj á ne g y ki v á l a s z t ot tut a z á s if or má hoze g yol y a nkol l e kc i ótke l l e tme g t e r v e z nünk,a me l ya pe r s z ónaut a z á s á ts e g í t i . Ape r s z óná nke g yol y a ni dőshöl g yv ol t , a kiöz v e g y , ut a z á s a s or á né r z if é r j é ne kahi á ny á té ss z e r e t ihaadol g a ir e nde z e t t e né sbi z t ons á g ba n v a nna k. Te r v e z é s ünkke l e z e npr obl é má kr ake r e s t ünkme g ol dá s t .


Éks z e r ka poc s ki nyi t á s á t s e g í t őe s z köz

Hor doz ha t ós z é ft á s ka


Profile for Timár Anna

Timár Anna Design Szolfézs Portfólió 2019  

Timár Anna Design Szolfézs Portfólió 2019  

Profile for timaranna
Advertisement