Page 1

ซากกุระ, ซาโยนาระ เขขี ยน ティックトック

“เพราะททุกอยย่ างมมีชย่วงผลลิบาน และการจากลา”


แดด่ ความทรงจจ าทขียที่ งยั คงผลลิ บาน


สารบบัญ บทททที่ศนศู ยย: ณ จจุดเรรที่ มตต้ น คคิวชช บทททที่ 1: เผชรญหนต้ าททที่นางาซากร บทททที่ 2: คคาเชช ชื้อชวนจากหญรงสาวทางตอนใตต้ บทททที่ 3: ยรนดทตต้อนรรับสศูสู่นางาซากร บทททที่ 4: บต้ านของครอบครรัวมศูราคามร บทททที่ 5: ซศูชรไรต้ ชชที่อ ความรรัก และความกลต้ าหาญ บทททที่ 6: สวนรร มทะเล และกต้ นบสู่อลลึก บทททที่ 7: ความลรับ และททที่ซสู่อนตรัวของเอรร มศูราคามร บทททที่ 8: สถาปรั ตยกรรม ศรลปะ และใบหนต้ าของผศูต้เกทที่ยวขต้ องกรับการเกษตร บทททที่ 9: ชสู่อซากจุระททที่สมบศูรณยแบบททที่สดจุ ในโลก และความมหรัศจรรยยธรรมดา บทททที่ 10: อาหารรรัสเซทย และความทรงจคาททที่อาจบรดเบท ชื้ยว บทททที่ 11: โซบะรร มนค ชื้า ความสศูญเสทยและการกอบกศูต้ฟชนชื้ ฟศูตนเอง บทททที่ 12: พบกรันอทกททบนพช ชื้นททที่ททที่ครรังชื้ หนลึงที่ เคยเตต็มไปดต้ วยความสศูญเสทย บทททที่ 13: จจุดศศูนยยกลางการระเบรด สวนสรันตรภาพ และความบอบบางททที่ไมสู่คงทน บทททที่ 14: กาแฟสองแกต้ ว และบทสนทนารร มทะเล บทททที่ 15: เนรนโพลต้ เพลต้ ดรนเนอรย และแผนการททที่ไมสู่อาจหยรังที่ รศูต้ บทททที่ 16: เพราะทจุกอยสู่างมทชสู่วงเวลาของมรัน บทททที่ 17: ณ จจุดททที่เชชที่อมญทที่ปนสศู จุสู่ สู่โลก และชรัยชนะเลต็กๆ นต้ อยๆ ททที่มทเหนชอโชคชะตา บทททที่ 18: เกาะโดดเดทที่ยว ผศูต้คนไมสู่เดทยวดาย บทททที่ 19: จากนางาซากรถลึงฟจุกโจุ อกะ บทททที่ 20: ฟจุกโจุ อกะ การบอกลาอรันแสนปกตร บทททที่ 21: ฟจุกโจุ อกะ เพราะไมสู่รต้ ศูจกรั จลึงไมสู่ (อาจ) ตกหลจุมรรัก


คบันไซ บทททที่ 22: คชอความวจุสู่นวายในโอซากต้ า บทททที่ 23: เกทยวโตแรกพบ เมชที่อสายฝนไมสู่โรแมนตรก บทททที่ 24: เกทยวโต เราจะผสู่านวรันททที่ชทวรตไมสู่มทแสงแดดไปไดต้ อยสู่างไร บทททที่ 25: เกทยวโต คต้ นพบเพชที่อนรสู่ วมทางกลจุสู่มใหมสู่ บทททที่ 26: มช ชื้อเททที่ยงฟรท และอรัญมณทในหจุบเขาของเกทยวโต บทททที่ 27: คนแปลกหนต้ า และความทรงจคาททที่แสนเดสู่นชรัดในเกทยวโต บทททที่ 28: รรักแรกพบ…เดต็กหญรงผศูต้กลต้ าหาญแหสู่งโอซากต้ า บทททที่ 29: เผชรญหนต้ ากรับความจรรง บทททที่ 30: โกเบททที่ไมสู่มทสเตต๊ ก บทททที่ 31: หญรงสาวผศูต้คอยปฏรเสธโอโคโนะมรยากร บทททที่ 32: บทเพลงรร มถนน ควรันบจุหรทที่ ในสายฝน และความฝรั นของหญรงสาวจากฮอกไกโด บทททที่ 33: จากครวชศูถงลึ ครันไซ – ผศูต้คนททที่เราพบเปลทที่ยนแปลงเราไมสู่มากกต็นต้อย บทททที่ 34: บทสสู่งทต้ าย: ทจุกอยสู่างมทชวสู่ งเวลาของมรัน

ภาคพคิเศษ : โตเกกียว – โชคชะตา


ณ จกุดเรคิริ่มตต้ น

ปลายเดชอนเมษายน ปท 2013 กสู่อนหนต้ าททที่ญทที่ปนจะประกาศใหต้ จุสู่ คน ไทยเขต้ าญทที่ปนไดต้ จุสู่ โดยไมสู่ตต้องใชต้ วทซสู่า ธนาคารโลกประกาศผลทจุนเขต้ าเรท ยน ตสู่อปรร ญญาโท มทรายชชที่อฉรันตรดอยศูสู่ในกลจุสู่มผศูต้ไดต้ รรับทจุน ทจุนนท ชื้ระบจุวสู่าฉรันตต้ อง เขต้ าเรท ยนโปรแกรมภาษาอรังกฤษ ททที่มหาวรทยาลรัยโตเกทยว ประเทศญทที่ปนจุสู่ เปต็ นการเขต้ าเรท ยนตสู่อปรร ญญาโทหลรังจากเรท ยนจบตรท มาแลต้ วสรบปท พอดท เปต็ นการเรท ยนตสู่อในวรัยสามสรบสอง ไมสู่สายไปททที่จะเรรที่ มเรท ยน แตสู่ถชอวสู่าลสู่าชต้ ากวสู่าคนอชที่นอยศูสู่หลายชสู่วง กต้ าว และเมชที่อเททยบกรับคนหนจุสู่มสาวรจุสู่ นใหมสู่ ฉรันเหมชอนคนขากะเผลกททที่ ไมสู่มทวนรั วรที่งตามพวกเขาทรัน ฉรันบรนไปโตเกท ยวดต้ วยความหวาดหวรันที่ เครชที่ องลงจอดในชสู่วงฤดศู รต้ อนของญทที่ปนเมช จุสู่ ที่อวรันททที่ 14 สรงหาคม 2013 และฉรันเจอแดนในอทกสามวรัน ถรัดมา และอทกสามสรัปดาหย แดนกต็บรนจากโตเกทยวไป “แดน” เปต็ นใคร, คจุณคงสงสรัย


ซากกุระ, ซาโยนาระ

เขาคช อชายหนจุสู่มอรังกฤษททที่ บรนมาฝลึ กงานฤดศูรต้ อนททที่ โตเกท ย ว อายจุ นต้ อยกวสู่าฉรันเกต้ าปท และเราเจอกรันหลรังหนรัง Lost in Translation ออกฉาย ครบสรบปท พอดท ในหนรังเรชที่ อง Lost in Translation ของโซเฟท ย คอปโปลา ตรัวละคร ตสู่างวรัยสองคนพบเจอและผศูกสรัมพรันธย ในเวลาอรันแสนสรันชื้ พวกเขาตะลจุย โตเกท ยวดต้ วยกรัน ยรมชื้ หรัวเราะ และทะเลาะเบาะแวต้ งเทสู่าททที่ เวลาราวหนลึที่ง สรัปดาหยจะเอชอชื้ อคา นวย กสู่อนสวมกอดอคา ลา แมต้ เราไมสู่รต้ ศู อนาคตของพวก เขาหลรังหนรังจบลง แตสู่เรารศูต้ วสู่า พวกเขาไดต้ ทร ชื้งรสู่ องรอยบางอยสู่างไวต้ ในชทวรต กรันและกรัน แปลก, ในวรันสจุดทต้ ายททที่แดนตต้ องบรนจากโตเกทยว บนขบวนรถไฟ สายสทเขท ยวอสู่อน “ยามาโนเตะ” ยามสทที่ ทสู่จุม ฉรันกรับแดนคจุยกรัน เรชที่ องหนรัง Lost in Translation หลรังจากนรันเขากต็ ชื้ จากไป ฤดศูรต้อนจบลง ฤดศูใบไมต้ รสู่วงเดรนทางมา กสู่อนฤดศูหนาวโหดรต้ ายจะ มาเยชอน และเมชที่อภาคการศลึกษาแรกในมหาวรทยาลรัยสร ชื้นสจุดลง ใบไมต้ ผลร และซากจุระแรกของฉรันกต็มาเยชอน ดอกซากจุระททที่ชชศู สู่ออยศูสู่หนต้ าบต้ าน ทคาใหต้ ฉนรั ครดถลึงแดน ฉรันเสทยดายททที่เราไมสู่มทโอกาสยชนมองซากจุระบานดต้ วยกรัน เปต็ นฤดศูนรันชื้ เอง ททที่ โ ลกออนไลนย นคา พาใหต้ ฉรั น ไดต้ เหต็ น ภาพความ งดงามตรลึ งตราของพจุสู่มซากจุระททที่ผลรบานในเมชองเกสู่าอยสู่างเกทยวโต นรับแตสู่ นรันชื้ ฉรัน กต็ ตรังชื้ ใจไวต้ วสู่ า เมชที่ อ ใบไมต้ ผ ลร ห นททที่ ส องโผลสู่ ม า ฉรั น จะเดร น ทางไป เยทที่ยมเยทยนภศูมรภาคครันไซ อรันเปต็ นททที่ตงของเมช รั ชื้ องเกทยวโตและโอซากต้ า ซลึที่ง


ถชอเปต็ นหมจุดหมายชมซากจุระททที่สคาครัญแหสู่งหนลึงที่ ในญทที่ปนจุสู่ ฉรันเรรที่ มวางแผน เกต็บออมเงรนทจุน และหาขต้ อมศูลการเดรนทาง แผนการชมซากจุระบานในครันไซถศูกวางไวต้ หมดแลต้ ว และทรังหมด ชื้ นรันชื้ เปต็ นแผนสคา หรรั บเดรนทางคนเดทยว ไปยรังภศูมรภาคเดทยว “ครันไซ” โดย ไมสู่มท “ครวชศู” ปะปน แตสู่แ ลต้ ว ความตรังชื้ ใจเดร ม ของฉรั น ตต้ อ งเปลทที่ ย นไป เมชที่ อ “แดน” สสู่ง ขต้ อความเกทที่ยวกรับทรร ปครวชศูของเขามาใหต้ พรต้ อมถามถลึงความเปต็ นไปไดต้ ททที่ เราทรังคศู ชื้ จสู่ ะเจอกรันอทกครรังชื้ ชรัวที่ ขณะหนลึที่ง ภาพททที่เราสองคนยชนมองซากจุระดต้ วยกรันกต็ผลรบานใน ความครด จากนรันตรั ชื้ วตั๋ เครชที่ องบรนกต็ถกศู เปลทที่ยนแปลง และทรร ปเพชที่อเจอเพชที่อนเกสู่า พรต้ อมการเผชรญหนต้ ากรับความรศูต้ สลึกตรัว เอง จลึงถชอกคาเนรดขลึ ชื้น และนทที่คชอเรชที่ องราวระหวสู่างนรันชื้


ซากกุระ, ซาโยนาระ


ซากกุระ, ซาโยนาระ

คคิวชช


ซากกุระ, ซาโยนาระ

1: เผชคิญหนต้ าทกีริ่นางาซากคิ

“เธอไมสู่ครดอยากมาเททที่ยวนางาซากรบต้างเหรอ นต้ องสาวฉรันมทบต้าน พรักอยศูสู่แถวนรันชื้ เธอพรักกรับนต้ องสาวฉรันไดต้ นะ” ปลายปท 2014 กสู่อนวรันครร สตยมาสสรบวรัน แดนสสู่งขต้ อความนท ชื้มาหา ผสู่ า นแอพพลร เ คชรัที่น ไลนย สท เ ขท ย วสดใส ตอนนรันชื้ เขายรัง อยศูสู่ททที่ สร ง คโปรย แตสู่ วางแผนจะแวะเกาะครวชศูกสู่อนบรนกลรับอรังกฤษ ฉรันเจอแดนททที่โตเกทยวเมชที่อ ฤดศูรต้อนปท 2013 เราพรักททที่บต้านพรักรวมหลรังเดทยวกรัน เขาคชอคนแรกในบต้ าน พรักรวมททที่ฉรันไดต้ เผชรญหนต้ าดต้ วย เขามองกระเปป๋ าใบโตของฉรันพลางถามวสู่า “มาใหมสู่เหรอ” กสู่อนจะพาเดรนแนะนคานศูสู่นนทที่รอบบต้ าน “ตรงนรันคช ชื้ อททที่ทร ชื้งขยะ นะ ขยะเผาไดต้ ทร ชื้งตรงนท ชื้ พลาสตรกตรงนท ชื้ แกต้ วตรงนท ชื้ สสู่วนครรัวอยศูสู่ตรงนรันชื้ นรันที่ หต้ องอาบนค ชื้า นรันที่ หต้ องสจุขา ถต้ าจะซรักผต้ ากต็ตรงนท ชื้” ททที่สคาครัญ เขายรังพาเดรนไปดศู สถานทรถไฟททที่ใกลต้ ททที่สดจุ พรต้ อมแนะนคาเสต้ นทางเดรนไปมหาวรทยาลรัยโตเกทยว


“ตรัวสศูงและใจดท” นรันที่ คชอความรศูต้สกลึ แรกททที่ฉนรั มทตอสู่ แดน ตอนททที่อยศูสู่บต้านพรักรวมหลรังนรันชื้ ฉรันมรักเจอแดนททที่โตต๊ ะกรนขต้ าวในหต้ อง ครรัวเสมอ เราเรรที่ มตต้ นบทสนทนาครรั งชื้ ททที่สองดต้ วยเรชที่ องฮารศู กร มศูราคามร อา จดศูคลรเชสู่ซค ชื้าซาก แตสู่ตอนนรันชื้ ฉรันพกหนรังสชอ Kafka on the Shore ของมศู ราคามรไปอสู่านระหวสู่างกรนขต้ าว แดนบอกวสู่าเขาชอบเลสู่มนท ชื้มาก ฉรันบอกวสู่า ฉรันชอบเลสู่ม South of the Border, West of the Sun ตอนนรันชื้ คช อชสู่ว ง กสู่อนเปร ดเทอม ฉรันวางแผนจะไปตามรอยสถานททที่ตสู่างๆ ในหนรังสชอของมศู ราคามร แดนถามวสู่าเขาไปดต้ วยไดต้ ไหม อาจดศูคลรเชสู่ซค ชื้าซากอทกแลต้ ว แตสู่ฉรัน ตอบวสู่า “ไดต้ สร” แตสู่เรชที่ องจรร งคชอ เราไมสู่เคยไดต้ ไปทรร ปตามรอยมศูราคามรดต้วยกรันเลย แดนบร น จากโตเกท ย วไปในวรั น ททที่ 9 กรั น ยายน 2013 ฉรั น จคา ไดต้ แมสู่นยคามากเพราะฉรันเปต็ นคนสจุดทต้ ายททที่ยชนสสู่งเขาททที่สถานทรถไฟนรชรนรปโปรร เราเปต็ นเพชที่อนรสู่วมบต้ านพรักไดต้ ราวๆ สามสรัปดาหย อาจดศูแสนสรันชื้ แตสู่ระหวสู่าง นรันชื้ มทเรชที่ องราวเกรดขลึนชื้ มากมาย เราไปดศูดอกไมต้ ไฟดต้ วยกรัน เราไปกรนขต้ าว เมาเหลต้ า และพลาดรถไฟเททที่ยวสจุดทต้ าย เรารต้ องคาราโอเกะดต้ วยกรันยรันเชต้ า เรายรมชื้ หรัวเราะ รวมถลึงทะเลาะเบาะแวต้ งเทสู่าททที่เวลาสามสรัปดาหย จะเอชอชื้ อคานวย จรร งๆ เรารศูต้ จกรั กรันนต้ อยมาก แตสู่ขณะเดทยวกรันเรากต็กลต้ าเปร ดใจตสู่อ กรันมาก กสู่อนททที่เครชที่ องบรนจะทะยานขลึนชื้ ฟต้า แดนสสู่งอทเมลยาวเหยทยดมา จากสนามบรนฮาเนดะ เขาเอสู่ยถลึงมรตรภาพสามสรัปดาหยของพวกเรา รวม


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ถลึงบอกวสู่า “เราควรเจอกรันอทก ททที่ไหนสรักแหสู่งบนโลกใบนท ชื้” นรันที่ คชอเรชที่ องราวกสู่อนชรันเรท ชื้ ยนปรร ญญาโทจะเรรที่ มตต้ น แดนบรนกลรับลอนดอนไมสู่ถลึงเดชอน กต็ตต้องบรนไปเรท ยนตสู่อปรร ญญา เอกดต้ านวรศวกรรมคอมพรวเตอรย ททที่สรงคโปรย โตเกท ยวคชอเมชอง “ระหวสู่าง กลาง” ระหวสู่างปรร ญญาโทททที่อรังกฤษกรับปรร ญญาเอกททที่สรงคโปรย เขาแคสู่ แวะมาเพชที่อฝลึ กงานภาคฤดศูรต้อนเทสู่ านรันชื้ เมชที่ อฤดศูรต้อนจบลง แดนจากไป สสู่วนฉรันตต้ องเรรที่ มตต้ นชท วรตนรักศลึกษาปรร ญ ญาโทในมหาวรทยาลรัยโตเกท ย ว เสทยทท และการเรรที่ มตต้ นชท วรตนรักศลึกษาปรร ญญาโทในวรัยสามสรบสองปท กต็ ไมสู่ใชสู่เรชที่ องงสู่ายเลย มหาวรทยาลรัยเปร ดเทอมในฤดศูใบไมต้ รสู่วง อากาศเยต็นเรรที่ มหสู่มคลจุม กรจุ งโตเกทยว ฉรันตต้ องเขต้ าเรท ยนวรชาบรังครับมากมาย วรชาพช ชื้นฐานสสู่วนใหญสู่ เกทที่ยวพรันกรับการคคานวณ ฉรันรต้ างลาจากการเรท ยนไปเกชอบสรบปท สรที่งเหลสู่านท ชื้ จลึงทคาใหต้ กรังวลใจมาก แถมฉรันยรังมทปรัญหากรับภาษาอรังกฤษอทก ความทด ทต้ อเรรที่ มเขต้ าครอบงคา จร ตใจ ในวรันททที่ อจุณหภศูมรเรรที่ ม เยต็นลงถลึ ง 15 องศา คน เมชองรต้ อนอยสู่างฉรันรศูต้สกลึ หนาวเหนต็บ


เปต็ นตอนนรันเองทท ชื้ ที่ฉนรั เรรที่ มครดถลึงแดน เมชที่อตต้ องใชต้ ชทวรตและเผชรญปรั ญหาตรัวคนเดทยวในกรจุ งโตเกทยว ฉรัน เรรที่ มครดถลึงชทวรตกสู่อนเปร ดเทอมในบต้ านพรักรวมซากจุระ ยสู่านเซนดากร ททที่มทแดน อยศูสู่ดต้วย ฉรันครดถลึงตอนททที่มทแดนอยศูสู่ขต้างๆ รสู่ วมพศูดคจุยถลึงปรั ญหาและแบสู่งเบา ความกรังวลใจ แปลกททที่ในตอนนรันชื้ ณ ชสู่วงเวลานรันชื้ ตอนททที่มทเขาอยศูสู่ตรงนรันชื้ ฉรันกลรับไมสู่เคยครดถลึงเขาขนาดนท ชื้มากสู่อน

บอกไวต้

“เรามรักครดถลึงบางสรที่ง ตอนททที่สศูญเสทยมรันไปแลต้ ว” ใครบางคนเคย

ฉรันไมสู่ไดต้ สญ ศู เสทยแดนไป เขายรังสสู่งอทเมลยาวเหยทยดมาเรชที่ อยๆ เลสู่า ถลึงชท วรตปรร ญญาเอกอรันแสนวจุสู่นวายจนแทบไมสู่ไดต้ พรัก เขาบสู่นถลึงอากาศ รต้ อนเหลชอทนของเกาะสรงคโปรย บสู่นถลึงชท วรตแสนรท บเรสู่ งและแกสู่งแยสู่งของ คนในประเทศเลต็กๆ นรันชื้ “ผศูต้คนททที่นทที่ไมสู่สภจุ าพ ไรต้ นค ชื้าใจ และไมสู่มองหาความ รชที่ นรมยยใดๆ ใหต้ ชทวรต” เขาเขทยนมาอยสู่างนรันชื้ “คนญทที่ปนสจุ จุสู่ ภาพกวสู่ามาก” “ถต้ างรันกลรั ชื้ บมาโตเกทยวสร” ฉรันตอบกลรับไป “เธอกต็รต้ ศูวสู่าฉรันอยากกลรับไป” เขาตอบกลรับมาในอทเมลอทกฉบรับ อจุณหภศูมรเรรที่ มเยต็นลงถลึง 10 องศา แตสู่ฉรันไมสู่รต้ ศู สลึกหนาวเหนต็บแบบททที่


ซากกุระ, ซาโยนาระ

เคยเปต็ นอทกแลต้ ว ฤดศูใบไมต้ รสู่วงผสู่านไป ฤดศูหนาวโบกมชอลา ภาคการศลึกษาแรกใน มหาวรทยาลรัยโตเกทยวจบลง กสู่อนททที่ฤดศูใบไมต้ ผลรอรันอบอจุสู่นพรต้ อมภาคการ ศลึกษาใหมสู่จะโผลสู่หนต้ ามาเยชอน ฉรันไดต้ เหต็นซากจุระบานครรังชื้ แรกกต็ในตอน นรันชื้ เมชที่อยชนมองดอกบอบบางททที่บานอวดโฉมทรัที่วกรจุ งโตเกทยว ฉรันรศูต้ สลึก ครดถลึงแดน เปต็ นชสู่วงเวลานรันชื้ เองททที่แดนรศูต้ สลึกหดหศูสู่ เขามทเรชที่ องราวในอดทตททที่ตต้อง รรั บ มช อ และยรัง ขต้ า มมรัน ไมสู่ พต้ น แดนเลสู่ า มาในอท เ มลฉบรับ หนลึที่ ง เกทที่ ย วกรั บ อจุบตรั รเหตจุสมรัยปรร ญญาตรท อจุบตรั รเหตจุหนนรันครสู่ ชื้ าชทวรตทจุกคนยกเวต้ นเขา หนลึที่ง ในผศูต้เสทยชทวรตคชอแฟนสาวททที่เขาคบหาอยสู่างจรร งจรังและจรร งใจ เปต็ นอจุบตรั รเหตจุหนนรันชื้ เองททที่ทคา ใหต้ แดนตต้ องเลรกวรที่งมาราธอน หรันมา ทคากายภาพบคา บรัดดต้ วยการวสู่ายนค ชื้า เขายรังทนอยศูสู่บต้านเกรดไมสู่ไดต้ เลยตต้ อง ยต้ ายมาเรท ยนปรร ญญาโทททที่ลอนดอน เมชที่อคอรย สเรท ยนเสรต็ จสรนชื้ ความรศูต้ สลึก อยากหนทจากอรังกฤษกต็เกรดขลึ ชื้น ดศูเหมชอนอจุบตรั รเหตจุนนจะมท รั ชื้ อรทธร พลตสู่อชทวรต เขามากเหลชอเกรน


“ฉรันเลชอกมาโตเกทยวเพราะเจอประกาศรรับสมรัครฝลึ กงาน” เขาเลสู่า “ตอนททที่นงรัที่ เครชที่ องบรนมาโตเกทยวนรันชื้ ฉรันยรังไมสู่รต้ ศู เลยดต้ วยซค ชื้าวสู่าจะพรักททที่ไหน” มรั น อาจฟรั ง ดศูค ลร เ ชสู่ ซค ชื้าซาก ทวสู่ า เรชที่ อ งราวหลรั ง จากนรั นชื้ กต็ ค ลต้ าย อจุบตรั รเหตจุของโชคชะตา ชทวรต”

“ฉรัน พบวสู่า การมาโตเกท ย วเปต็ นหนลึที่ ง ในการตรัด สร น ใจททที่ ดท ททที่ สจุด ใน

แตสู่ความหดหศูสู่ยงรั คอยจศูสู่โจมเขาเปต็ นระยะ เมชที่อแมสู่ของแฟนสาวแวะ เยทที่ยมเขาททที่สรงคโปรย แดนพบวสู่าการตต้ องเผชรญหนต้ ากรับบจุคคลททที่ทคาใหต้ ภาพ ทรงจคา เกทที่ยวกรับอจุบตรั รเหตจุและแฟนสาวกลรับมา ยรที่งทคาใหต้ เขาซลึมเศรต้ า เขา ตรัดขาดตรัวเองจากไลนย วอทสแอพ รวมถลึงแอพพลรเคชรัที่นโซเชท ยลมท เดทย ตสู่างๆ เขาเลชอกแลต้ วททที่จะอยศูสู่อทกวงโคจรหนลึที่ง ชสู่องทางเดทยวททที่ฉรันจะตรดตสู่อ กรับเขาไดต้ มทเพทยงอทเมลเทสู่านรันชื้ ในเดชอนเมษายนปท 2014 ฉรันเขทยนอทเมลตลกๆ หาแดน และหวรัง ลลึกๆ วสู่าเขาจะดทขลึ ชื้น...ในสรักวรันหนลึงที่ ในชสู่วงเวลานรันเอง ชื้ มหานครโตเกทยวไดต้ พาชทวรตฉรันไปพาดผสู่านกรับ วงโคจรของชทวรตใครอชที่นๆ อทกหลายคน ชทวรตนรันชื้ เปต็ นเรชที่ องประหลาดดท ในเวลาททที่เราไมสู่คาดหวรังอะไรเลย


ซากกุระ, ซาโยนาระ

บางสรที่งบางอยสู่างมรักจะเกรดขลึ ชื้น ใครบางคนผสู่านเขต้ ามา ใครบางคนททที่ทคา ใหต้ ฉรันเรรที่ มตรังชื้ คคา ถามกรับ ความรศูต้สกลึ ททที่ฉนรั มทตอสู่ แดน คนททที่ทคาใหต้ ฉรันตต้ องกลรับไปทบทวนความครดถลึงททที่ฉรันมทใหต้ แดน ฤดศูใบไมต้ ผลรผสู่านไป ฤดศูรต้อนผสู่านเลย ใบไมต้ รสู่วงกลรับมาอทกครรังชื้ แลต้ ว กต็ถลึงคราวททที่ฤดศูหนาวเหนต็บมาเยชอนโตเกทยว กสู่อนสร ชื้นปท 2014 แดนกลรับมาแอต็กททฟในไลนย วอทสแอพ และแอพ พลรเคชรันที่ โซเชทยลมทเดทยอชที่นๆ อทกครรังชื้ พรต้ อมกรันนรันเขาถามฉรั ชื้ นเรชที่ องทรร ปนา งาซากร “เธอไมสู่ครดอยากมาเททที่ยวนางาซากรบต้างเหรอ นต้ องสาวฉรันมาแลก เปลทที่ยนและมทบต้านพรักอยศูสู่แถวนรันชื้ เธอพรักกรับนต้ องสาวฉรันไดต้ นะ” สรบวรันกสู่อนครร สตยมาส ขต้ อความในไลนย ททที่สสู่งมาจากคนททที่สรงคโปรย ทคา ใหต้ ฉรันตต้ องทบทวนความรศูต้ สลึกตรัวเองอทกครรังชื้ โปรแกรมหนลึที่งปท ครลึที่ งของ แดนททที่สรงคโปรย กคาลรังจะจบลง และเขาตต้ องบรนกลรับไปสานตสู่ออทกครลึที่ งของ โปรแกรมททที่อรังกฤษ ในระหวสู่างตรงกลางของสองฝรัที่ งโลก เขาเลชอกแวะ กลรับมาญทที่ปนอท จุสู่ กครรังชื้ และครรังชื้ นท ชื้มรันคชอดรนแดนทางตอนใตต้ ...เมชองนางาซากร เกาะครวชศู


“เราควรเจอกรันอทก ททที่ไหนสรักแหสู่งบนโลกใบนท ชื้” ฉรันครดถลึงขต้ อความ ททที่ครรังชื้ หนลึงที่ เขาเคยสสู่งอทเมลมา อทเมลฉบรับยาวเหยทยดททที่เขาเขทยนขลึ ชื้นกสู่อนจะ บรนจากโตเกทยวไป ฉรันไมสู่แนสู่ใจอทกแลต้ ววสู่าตรัวเองรศูต้สกลึ ยรังไงกรับแดน “เราควรเจอกรันททที่นางาซากร” ฉรันเขทยนตอบกลรับไป

หนต้ า”

“เมชที่อไมสู่แนสู่ใจในความรศูต้ สกลึ สรที่งททที่เราควรทคามากททที่สดจุ คชอการเผชรญ

ไมสู่ มท นรัก คร ด คนไหนบอกไวต้ แตสู่ เ ปต็ นตรัว ฉรั น เองททที่ เ ลช อ กจะกลสู่ า ว ประโยคนท ชื้ แลต้ วทรร ปมจุสู่งสศูดสู่ รนแดนทางตอนใตต้ กต็ถชอกคาเนรดขลึ ชื้น


ซากกุระ, ซาโยนาระ

2: คคาเชชอชื้ ชวนจากหญคิงสาวทางตอนใตต้

“ททที่นางาซากร เธอพรักกรับฉรันไดต้ นะ คอนโดเรามทหลายหต้ องนอน แมสู่ ฉรันบอกวสู่าอยากใหต้ เธอมาพรักดต้ วยกรัน” เอรร เอสู่ยคคาเชช ชื้อชวนในกลางเดชอน มกราคม ปท 2015 ททที่อากาศกคา ลรังหนาวเหนต็ บจรับ ใจ เธอเปต็ นหญร งสาว สดใสมองโลกในแงสู่ดทททที่มาจากดรนแดนทางตอนใตต้ ฉรันเจอเอรร ครรั งชื้ แรกตอนไปทรร ปเมชองคามาคจุระชสู่วงธรันวาคม ปท 2013 ทรร ปนรันชื้ มทคนไปทรังหมด ชื้ 5 คน เรานรัดเจอกรันททที่สถานทโตเกทยว พอมท คนเอสู่ยปากแนะนคาวสู่าฉรันคชอตรติ๊กตสู่อก เอรร กต็ทคา เสทยงตชที่นเตต้ นวสู่า “เธอนทที่เอง คชอตรติ๊กตสู่อก!” ตอนนรันฉรั ชื้ นไมสู่รต้ ศู วสู่าอะไรทคาใหต้ เธอตชที่นเตต้ นขนาดนรันชื้ แตสู่ฉรันมา รศูต้ ททหลรังวสู่านทที่เปต็ นบจุคลรกหลรักของเอรร ตชที่นเตต้ นและยรนดทกรับทจุกสรที่ง เปต็ นมรตร กรับคนอชที่นไดต้ งสู่าย และดศูเหมชอนจะชสู่างเปร ดเผยและไวต้ วางใจผศูต้คน ทสู่าททททที่เปต็ นมรตรกรับคนอชที่นไดต้ งสู่ายนรัที่นเองททที่บสู่อยครรั งชื้ ผศูต้คนมรักเขต้ าใจ และตทความเธอไปผรดๆ


ฉรันมาสนรทกรับเอรร จรร งๆ ในภาคการศลึกษาฤดศูใบไมต้ ผลร /รต้ อน เรรที่ ม จากเธอเอสู่ยปากขอปรลึกษาประเดต็นเกทที่ยวกรับอาชทพสชที่อสารมวลชน ความททที่ เหต็ น ฉรัน เคยคลจุก คลท อ ยศูสู่ใ นแวดวงนร ต ยสาร แมต้ จ ะไมสู่ ถลึ ง ขนาดรายงาน ขสู่าวสารเตต็มตรัว แตสู่เธอเหต็นวสู่าฉรันนสู่าจะพอใหต้ คคาแนะนคาเกทที่ยวกรับอาชทพททที่ เธออยากทคา ไดต้ เรานรัที่ง คจุย กรัน เกช อ บสามชรัที่ว โมงในรต้ านสตารย บรัค สย ใ กลต้ มหาวรทยาลรัย แลต้ วหลรังจากนรันเรากต็ ชื้ พดศู คจุยกรันบสู่อยขลึ ชื้น เมชที่อคจุยกรันบสู่อยๆ ฉรันพบวสู่าเอรร มทหลายสรที่งททที่ขรัดแยต้ งกรับรศู ปลรักษณย ภายนอกเธอเปต็ นสาวสวยเปรท ยชื้ ว ชอบนจุสู่งสรันและเปร ชื้ ดเปลชอยเนช ชื้อตรัว เธอ บอกเสมอวสู่าถต้ าไมสู่เปร ดเปลชอยยสู่อมไมสู่ใชสู่ตวรั เธอ ขณะเดทยวกรันเอรร กต็สนใจ ปรั ญหาหนรักๆ ททที่ญทที่ปนสมรั จุสู่ ยใหมสู่กคา ลรังเผชรญหนต้ าอยศูสู่ หลรังเหตจุการณย แผสู่น ดรนไหวและสลึนามรถลสู่มเมชที่อเดชอนมทนาคม ปท 2011 เอรร สนใจภศูมรภาคโทโฮ คจุมาก เธอออกเดร นทางไปททที่ ภศูมรภ าคแหสู่ งนรันชื้ เพชที่ อ รรั บรศูต้ ถลึ งความสศูญ เสท ย พรต้ อมกรับเรท ยนรศูต้ และตรังชื้ คคา ถามถลึงการฟช ชื้นฟศูและการพรัฒนา เอรร บอกวสู่า เมชองใหญสู่ของภศูมรภาคอยสู่างเซนไดนรันฟช ชื้ นชื้ ตรัวไดต้ เรต็ วเพราะเมชองพจุสู่งเปต้าไปสศูสู่ การพรัฒนาและไมสู่มวรั มาครคที่ าครวญ ขณะททที่เมชองเลต็กหลายเมชอง ผศูต้นคาของ เมชองไดต้ รรับงบประมาณจากการสศูญเสทย การตอกยค ชื้าภาพลรักษณย ความ สศูญเสทยจะชสู่วยดลึงดศูดงบประมาณมาไดต้ เรชที่ อยๆ แตสู่ในแงสู่หนลึที่งนรัที่นคชอการ ชะลอการพรัฒนาเมชอง และไมสู่ชสู่วยใหต้ ผต้ คศู นกลรับมามทชทวรตดรังเดรมไดต้ ในเรต็ ว วรัน


ซากกุระ, ซาโยนาระ

“โทโฮคจุ ทคา ใหต้ ฉรันครดถลึงนางาซากร ” เอรร คชอสาวจากเมชองทางใตต้ บต้ านเกร ดเมชองนอนของเธอคชอนางาซากร เธอรรั กและหวงแหนเมชองเกร ด มาก “นางาซากรเปต็ นเมชองสจุดทต้ ายบนโลกททที่ถกศู ถลสู่มดต้ วยระเบรดปรมาณศู เรชที่ องมรันผสู่านมาเจต็ดสรบกวสู่าปท แลต้ ว เมชองพรัฒนาไปมาก แตสู่เธอเคยสรังเกต ไหมวสู่า ภาพลรักษณยของนางาซากรกรับฮรโรชรมาตสู่างกรันมาก” เธอหรันมาตรังชื้ คคาถามกรับฉรัน “พรพรธภรัณฑย ททที่ฮรโรชรมาถศูกสรต้ างขลึ ชื้นมาดต้ วยความรศูต้ สลึกวสู่า อยากพา เมชองกต้ าวใหต้ พต้นความสศูญเสท ยและมจุสู่งหนต้ าสศูสู่อนาคต ขณะททที่ พรพรธ ภรัณฑย เมชองนางาซากรแมต้ จะทคาใหต้ เราตระหนรักถลึงความรต้ ายกาจของสงคราม แตสู่ เหมชอนจะยคที่า อยศูสู่กรับการตอกยค ชื้าความสศูญเสท ยอยสู่างไมสู่จบสรนชื้ ไมสู่มทสสู่วน ไหนของพรพรธภรัณฑย บอกเราเลยวสู่า ผศูต้คนในเมชองแหสู่งนรันชื้ กต้ าวขต้ ามความ ยากลคาบากมาไดต้ อยสู่างไร นทที่ตาสู่ งหากคชอสรที่งททที่โลกตต้ องเรท ยนรศูต้จากนางาซากร ‘การฟช ชื้น ฟศูเ มช อ ง’ แตสู่เ หมช อ นเรชที่ อ งเหลสู่า นท จชื้ ะถศูก เลสู่ า ขานไมสู่ ม ากพอ แมต้ กระทรังที่ พรพรธภรัณฑยของเมชองกต็ไมสู่ไดต้ ทคาหนต้ าททที่นน” รั ชื้ สคาหรรับเอรร หนลึที่งในสรที่งททที่ เธออยากทคา มากททที่ สจุด หลรัง จากเรท ย นจบดต้ า นนโยบายสาธารณะจาก มหาวรทยาลรัยโตเกทยวคชอ การสชที่อสารประเดต็นเหลสู่านท ชื้ออกไปใหต้ โลกไดต้ รรับรศูต้ “ฉรันอยากใหต้ เธอไปเหต็นนางาซากร ” เธอเคยพศูดกรับฉรันตรังชื้ แตสู่ฤดศู รต้ อนปท 2014 ตอนนรันชื้ ความครดเรชที่ องการไปเยชอนนางาซากรไมสู่ไดต้ อยศูสู่ในหรัว สมองของฉรันเลยแมต้ แตสู่นต้อย ดรังนรันชื้ เมชที่อฉรันบอกใหต้ เธอรศูต้ ถลึงทรร ปทางตอน


ใตต้ ของฉรันในชสู่วงซากจุระบานปท 2015 เอรร จลึงทรังตช ชื้ ที่นเตต้ นและประหลาดใจ “อะไรทคาใหต้ เธอเปลทที่ยนใจ” เธอถาม แดน

ฉรันเลสู่าเรชที่ องของแดนใหต้ เอรร ฟรัง เธอคชอคนแรกในคณะททที่รรับรศูต้ เรชที่ อง

ฉรันไมสู่เคยเลสู่าเรชที่ องของแดนใหต้ คนในคณะรศูต้ มากสู่อน ทรังเรช ชื้ ที่ องความ ทรงจคาสามสรัปดาหยททที่เรามทรสู่วมกรัน ความครดถลึง หรช อแมต้ กระทรังที่ เรชที่ องททที่ฉนรั ไมสู่ แนสู่ใจในความรศูต้สกลึ ตรัวเอง แตสู่ฉนรั ตรัดสรนใจเลสู่าเรชที่ องนท ชื้ใหต้ เอรร ฟรัง ฉรันเลชอกเอรร เพราะรศูต้วาสู่ เธอจะไมสู่ตดรั สรน ไมสู่ตดรั สรนแมต้ แตสู่ในวรันททที่ฉนรั รศูต้สกลึ หวรันที่ ไหวกรับใครบางคนททที่กต้าวเขต้ ามาในฤดศูใบไมต้ ผลร “ฉรันจะตรัดสรนเธอไดต้ ไง เธอยรังไมสู่เคยตรัดสรนฉรันเลย” เธอหมายถลึง ความสรัมพรันธยของเธอ เรชที่ องททที่ฉนรั คอยรรับฟรั ง แตสู่ไมสู่เคยกต้ าวเขต้ าไปตรัดสรน เอรร ชอบพอ และเธอใชต้ คคาวสู่า “หลงใหลคลรังที่ ไคลต้ ” ผศูต้หญรงคนหนลึที่ง มาก ใชสู่แลต้ ว เธอมทความสรัมพรันธย เชรงโรแมนตรกกรับหญร งสาวดต้ วยกรัน เปต็ น ครรั งชื้ แรกททที่ เธอเลช อกจะมท ความสรัมพรันธย แบบนท ชื้ เหตจุผลไมสู่ใชสู่เพชที่ อประชด ผศูต้ชายททที่ไหน เธอรศูต้ สกลึ วสู่าผศูต้หญรงคนนรันชสู่ ชื้ างพรเศษ เธอหลงรรักความครดอสู่าน ของผศูต้หญรงคนนรันชื้ ตอนแรกเธอรศูต้ สลึกหวาดหวรันที่ เกรงวสู่าอทกฝสู่ ายจะปฏรเสธ และเธอกต็โดนปฏรเสธจรร งๆ แตสู่เอรร ยงรั คงซชที่อสรัตยยกบรั ความรศูต้ สลึกตรัวเอง โดย


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ยชนยรันวสู่าชอบอทกคนมากๆ มากกวสู่าททที่จะสนใจวสู่าสรังคมรอบขต้ างจะมอง ความสรัมพรันธย ของเธออยสู่างไร ประเดต็นเรชที่ องเพศทางเลชอกเปต็ นประเดต็นททที่ สรังคมญทที่ปนไมสู่ จุสู่ รรับรอง ไมสู่ยอมรรับ และไมสู่มอบพช ชื้นททที่แสดงออกในสรังคมใหต้ เมชที่อเราถามคนญทที่ปนถลึ จุสู่ งประเดต็นนท ชื้ บางครรังชื้ เราอาจไดต้ รรับคคาตอบวสู่า สรังคม ญทที่ปนไมสู่ จุสู่ มทเกยย เลสเบท ชื้ยน หรช อเพศทางเลชอกดคารงอยศูสู่ แตสู่เอรร ยชนยรันวสู่ามท และเธอคชอเพศทางเลชอกนรันชื้ การยชนยรันของเอรร ไมสู่ไดต้ รรับการตสู่อตต้ านจากครอบครรัว ครอบครรัว เธอถชอวสู่าเปต็ นหรัวสมรัยใหมสู่ จรร งๆ แมสู่ของเอรร กต็หวรังอยสู่างททที่แมสู่ทวรัที่ ไปหวรังกรับ ลศูกสาวตรัวเองนรันที่ แหละ แตสู่เธอเคารพการตรัดสรนใจของลศูก นรันที่ ยรที่งทคาใหต้ ฉนรั รศูต้สกลึ ชชที่นชมแมสู่ของเอรร และหวรังวสู่าจะไดต้ เจอโอกต้ าซรังตรัวเปต็ นๆ สรักครรังชื้ และดศูเหมชอนวสู่า ทรร ปลสู่องใตต้ หนนท ชื้ จะเปต็ นโอกาสอรันดทททที่ทคา ใหต้ ฉรัน ไดต้ เจอเธอ “แมสู่กบรั ยายฉรันตชที่นเตต้ นมาก ยายถามวสู่า ใชสู่ตรติ๊กตสู่อกหรช อเปลสู่าคนททที่ เอรร หลงรรัก” เอรร เลสู่า ฉรันถลึงกรับตต้ องหรัวเราะทรันททททที่ไดต้ ยรนประโยคนท ชื้ “ไมสู่ใชสู่ นะ ไมสู่ใชสู่ฉรัน” ฉรันปฏรเสธเสทยงแขต็ง คราวนทเชื้ ปต็ นททของเอรร หรัวเราะออกมา บต้ าง “ฉรันกต็ตชที่นเตต้ นนะ ททที่จะไดต้ เปต็ นไกดยพาเธอเททที่ยวนางาซากร” เอรร ยร ชื้มสดใส นค ชื้าเสทยงตชที่นเตต้ นจรร งจรัง จนฉรันอดรศูต้ สกลึ ตชที่นเตต้ นไปดต้ วย


ไมสู่ไดต้ “เธอตชที่นเตต้ นททที่จะไดต้ เจอแดนไหม” 30 มทนาคม 2015 เททที่ยวบรนเวลาเจต็ดโมงยทที่สรบจากสนามบรนฮาเน ดะ คชอเททที่ยวบรนททที่จะพาเราไปยรังเมชองนางาซากร และฉรันจะไดต้ เจอแดนใน วรันรจุสู่งขลึ ชื้น มรันเปต็ นชสู่วงเวลาททที่ดอกซากจุระกคาลรังบานทรัวที่ เกาะครวชศู ฉรันมองหนต้ าเอรร ...ไมสู่มทคคาตอบใหต้ กบรั คคาถามนรันชื้ เพราะฉรันเองกต็ไมสู่รต้ ศูดต้วยซค ชื้าวสู่าตรัวเองรศูต้สกลึ อยสู่างไร


ซากกุระ, ซาโยนาระ

3: ยคินดกีตต้อนรบั บสชสู่นางาซากคิ

แตกตสู่างจากใบไมต้ แดงในฤดศูใบไมต้ รสู่วง ททที่มรักเรรที่ มเรชที่ อแดงจากดรน แดนทางเหนชอไลสู่มายรังตอนใตต้ ซากจุระในฤดศูใบไมต้ ผลรนนจะเรร รั ชื้ ที่ มบานจาก ดรนแดนทางใตต้ ไลสู่ขลึ ชื้นไปตอนเหนชอ ถต้ าอากาศไมสู่แปรปรวนเกรนไป ทจุกปท ใน ชสู่วงปลายเดชอนมทนาคมคาบเกทที่ยวสรัปดาหยแรกของเดชอนเมษายน เกาะ ตอนใตต้ อยสู่างครวชศูจะถศูกยต้ อมดต้ วยสทชมพศูสลรับขาวของดอกซากจุระ นรัที่นคชอสรัปดาหยททที่เรท ยกกรันวสู่า “ฟศูลบลศูม” อรันมทระยะยาวนานเพทยง แคสู่หนลึงที่ สรัปดาหยเทสู่านรันชื้ ฉรันกรับเอรร เดรนทางมาถลึงเมชองนางาซากรในชสู่วงเวลานท ชื้ สนามบรนนานาชาตรเมชองนางาซากร เปต็ นสนามบรนขนาดไมสู่ใหญสู่ ไมสู่โต มทลานบรนตรังอยศู ชื้ สู่บนเกาะ หสู่างจากตรัวเมชองนางาซากร จรังหวรัดนางา ซากรในระยะสามสรบกรโลเมตร การเดรนทางเขต้ าตรัวเมชองททที่งสู่ายททที่สจุดคชอนรัที่ง รถบรัส จากหนต้ าสนามบรน จสู่ายคสู่ารถบรัสคนละ 900 เยน ขนกระเปป๋ าเกต็บไวต้


ในชสู่องเกต็บของดต้ านใตต้ จากนรันชื้ รถจะพาเราแลสู่นผสู่านทะเล เมชองชนบท ขนาดเลต็ก และวรวภศูเขาสดสวย ยรที่งเดรนทางในชสู่วงซากจุระบาน วรวททที่มอง ผสู่านหนต้ าตสู่างกระจกรถยรที่งชวนใหต้ หวรั ใจเตต้ นระรรัว วรันเวลาททที่เราเดรนทางมาถลึงนางาซากรนนรั ชื้ เปต็ นชสู่วงเวลาททที่ญทที่ปนเพร จุสู่ ที่ง ไดต้ มรสแจแปน 2015 มาหมาดๆ เธอคชออาเรท ยนา มรยาโมโตะ เปต็ นหญร ง สาววรัยยทที่สรบเอต็ดปท ททที่เกร ดและเตรบโตในเมชองซาเซโบะ จรังหวรัดนางาซากร การไดต้ ตคา แหนสู่งของเธอถชอเปต็ นเรชที่ องใหญสู่ ในสรังคมญทที่ ปจุสู่นมาก เพราะอา เรท ยนาเปต็ นลศูกครลึที่งผรวสทอเมรร กนรั -ญทที่ปนจุสู่ นทที่เปต็ นหนแรกททที่ดรนแดนอาทรตยยอทจุ ยรั ยกตคาแหนสู่งความงามระดรับประเทศใหต้ กรับหญร งสาวททที่มทรศูปรสู่ างผรวพรรณ แตกตสู่า งจากพร ม พย นรย มขาวใสแบบททที่ เ คยทคา กรัน มาจนเปต็ นธรรมเนท ย ม ปฏรบตรั ร* การไดต้ ตคาแหนสู่งของอาเรท ยนา นคามาซลึที่งการถกเถทยงระดรับชาตร แมต้ ญทที่ปนจะเปต็ จุสู่ นประเทศททที่ขลึ ชื้นชชที่อวสู่าผศูต้คนมทนค ชื้าใจตสู่อชาวตสู่างชาตรมาก แตสู่ขณะ เดทยวกรัน ญทที่ ปจุสู่นถช อเปต็ นสรังคมททที่ คสู่อนขต้ า งปร ดและไมสู่ยอมรรั บความหลาก หลาย ในระดรับฐานรากนรันชื้ ชาวญทที่ปนถช จุสู่ อวสู่าความงามททที่เหมาะสมกรับการ เปต็ นตรัวแทนระดรับชาตรควรเปต็ นความงามททที่สะทต้ อนความเปต็ นญทที่ ปจุสู่นแบบ แทต้ ๆ อรันหมายถลึง ผรวขาวละมจุนแบบซากจุระ และมทภาพลรักษณยบอบบาง ละมจุนละไม การมทหนต้ าตาและรศูปลรักษณยแบบอชที่นๆ แมต้ กระทรังที่ หนต้ าตาแบบ ฝรรัที่ ง ตะวรัน ตกตาสท ฟต้ า ยรัง ไมสู่ เ ปต็ นททที่ ย อมรรั บ ดต้ ว ยซค ชื้า ดรัง นรันชื้ การททที่ ค ณะ


ซากกุระ, ซาโยนาระ

กรรมการประกวดมรสแจแปนยกตคาแหนสู่งอรันดรับหนลึที่งใหต้ กรับอาเรท ยนา จลึง เปต็ นเรชที่ องชต็อกชาวญทที่ ปจุสู่นโดยเฉพาะกลจุสู่มชาตรนรยมมาก ขณะเดทยวกรันกต็มท กลจุสู่ม ททที่ อ อกมาเชท ย รย อ าเรท ย นาจคา นวนไมสู่ นต้ อ ย การปะทะกรั น ของสอง แนวครดททที่ตสู่างกรันสจุดขรัวนท ชื้ ชื้ ในทางหนลึที่งสะทต้ อนใหต้ เหต็นวสู่า ญทที่ปนกค จุสู่ าลรังอยศูสู่ใน ชสู่วงเปลทที่ยนแปลงเชรงคจุณคสู่าและวรัฒนธรรม จากประเทศททที่มกรั จะเชรดชศูแคสู่ คจุณคสู่าใดคจุณคสู่าหนลึที่ง และอคาพรางคจุณคสู่าอชที่นจนมรด ในปท 2015 ดศูเหมชอน สรังคมญทที่ปนกค จุสู่ าลรังคสู่อยๆ เปลทที่ยนไปททละนต้ อย แตสู่นนรัที่ แหละ...มทอะไรไมสู่เปลทที่ยนไปบต้ างเหรอ มทอะไรททที่จะคงทนและทต้ าทายความยาวนานของกาลเวลาไดต้ บต้าง พจุสู่มซากจุระสรันที่ ไหวตามแรงลมทะเล เผลอแปต๊ บเดทยว รถบรัสกต็แลสู่น ผสู่านอจุโมงคยและนคาเราเขต้ าสศูเสู่ ขตเมชองนางาซากรแลต้ ว เมชองนางาซากรคชอเมชองหลรักของจรังหวรัดนางาซากร ตรังอยศู ชื้ สู่ในเกาะ ครวชศูอรันอยศูสู่ทางตะวรันตกเฉท ยงใตต้ ของญทที่ ปจุสู่น ในยจุคททที่ญทที่ปนปร จุสู่ ดประเทศใน ศตวรรษททที่ 17 ถลึ ง 19 นางาซากร คช อ เมช อ งทสู่ า เมช อ งเดท ย วททที่ เ ปร ดสศูสู่ โ ลก ภายนอก เมชองเดทยวกรันนท ชื้ยรังไดต้ ชชที่อวสู่าเปต็ นตต้ นทางการเผยแผสู่ศาสนาครร สตย นร ก ายคาทอลร ก ใหต้ แ พรสู่ ห ลายทรัที่ว หมศูสู่เ กาะญทที่ ปจุสู่ น ครรั นชื้ ในยจุค เมจร ททที่ เ ปร ด ประเทศและเรสู่ ง พรัฒ นาอยสู่ า งจรร ง จรั ง นางาซากร ก ลายเปต็ นเมช อ งททที่ มท


อจุตสาหกรรมหนรักและอศูสู่ตสู่อเรช อจคานวนมาก ความเปต็ นหนลึที่งในเมชองทสู่าททที่ เตต็มไปดต้ วยอจุตสาหกรรมสคาครัญนทที่เองททที่ทคาใหต้ นางาซากรกลายเปต็ นหนลึที่งใน จจุดหมายการทร ชื้งระเบรดปรมาณศูในสงครามโลกครรังชื้ ททที่ 2 เมชที่อปท 1945 จากวรันนรันจนถลึ ชื้ งวรันนท ชื้ เจต็ดสรบกวสู่าปท ผสู่าน นางาซากรไดต้ ฟชนชื้ ฟศูตวรั เอง ขลึ ชื้นมาจากความสศูญเสทยและซากปรรักหรักพรัง การกอบกศูต้ตวรั เองททที่ทคาไดต้ ยาก ยรที่ง...นางาซากรไดต้ พรสจศู นยแลต้ ววสู่า “ทคาไดต้ ” รถบรัสแวะจอดตรงใจกลางเมชอง ฉรันและเอรร เดรนลงไปตรงชสู่อง เกต็บกระเปป๋ า เราหยรบกระเปป๋ าออกมา ชะโงกหนต้ าไปโบกมชอลาคนขรับรถ เรายชนอยศูสู่ตรงหนต้ าธนาคารทต้ องถรที่นประจคาเมชอง ตรงหรัวมจุมใกลต้ ๆ มท รถรางเพรที่งแลสู่นจากไป “ยร นดท ตต้อนรรั บสศูสู่เมช องนางาซากร ” เพชที่ อนสาวผศูต้ถชอครองนามสกจุล เดทยวกรับฮารศูกร มศูราคามร กลสู่าวดต้ วยนค ชื้าเสทยงสดใสปะปนความตชที่นเตต้ น แดดอบอจุสู่นของตต้ นฤดศูใบไมต้ ผลรทอประกาย และฉรันรศูต้ สกลึ เหมชอนไดต้ กลรที่นทะเลลอยลมมา

*หนนที่งปขี ตด่อมานยับจากอาเรขี ยนา มลิ ยาโมโตะ ไดด้ตจาแหนด่ง ปรลิ ยานกา โยชลิ กาวา สาวลลกครนที่ งญขี ที่ปนปด่ -อลิ นเดขี ย กก็ควด้าตจ าแหนด่งมลิ สเวลิ ลดด์แจแปน อยันถถื อเปก็ น อขี กรางวยัลใหญด่ในแวดวงประกวดนางงาม


ซากกุระ, ซาโยนาระ

4: บต้ านของครอบครบั วมชราคามคิ

วรันนท ชื้เราจะพรักททที่บต้านของครอบครรัวมศูราคามร แมต้ จะถชอครองนามสกจุลเดทยวกรับฮารศู กร มศูราคามร แตสู่ครอบครรั วมศู ราคามรแหสู่งนทไชื้ มสู่มทอะไรเกทที่ยวพรันกรับนรักเขทยนชชที่อกต้ องแตสู่อยสู่างใด ขณะททที่มศู ราคามร คนดรังเกร ดและเตรบโตในแถบครันไซ แตสู่บต้านมศูราคามร หลรัง นท ชื้ ปรั ก หลรัก ยชนหยรัด และเตรบโตททที่นทที่ ทางตะวรันตกเฉทยงใตต้ ของเกาะครวชศู บต้ านมศูราคามรตงอยศู รั ชื้ สู่รรมแมสู่นค ชื้าใจกลางเมชองททที่เรท ยกวสู่าแมสู่นค ชื้านากาจร มะ ระหวสู่างทางเดรนจากตลาดฮะมรันมะจร -ศศูนยยกลางการคต้ าของเมชองนา งาซากร เราตต้ องเดรนผสู่านสะพานหรนคลาสสรกเมกาเนะบาชร สะพานแหสู่งนท ชื้ สรต้ างขลึ ชื้นในปท 1634 อรันเปต็ นชสู่วงเวลาททที่นางาซากรดคารงตนเปต็ นประตศูเมชอง เดทยวททที่เปร ดญทที่ปนสศู จุสู่ โสู่ ลกภายนอก โครงสรต้ างสะพานเมกาเนะบาชรมทลกรั ษณะเหมชอนครลึที่ งวงกลมสอง วงททที่วางตรดกรัน ถต้ ามองจากเงาสะทต้ อนของแมสู่นค ชื้านากาจรมะ จะเหต็นเปต็ น


ดวงตาสองดวงททที่กคาลรังสวมแวสู่นอยศูสู่ เกป๋ไกป๋ใชสู่ยสู่อย เลยถศูกนรับใหต้ เปต็ นแลนดย มารย กหนลึงที่ ของเมชองกต็วสู่าไดต้ “บต้ านอยศูสู่ตรงโนต้ น” พอพต้ นตรัวสะพาน เอรร ชทใชื้ หต้ ดศูมจุมถนนททที่อยศูสู่ไกล ลรบสจุดขอบสายตา มทตลึกเกต้ าชรันชื้ อยศูสู่ตรงนรันชื้ ตรงขต้ างหนต้ าตลึกมทพสู่จุมซากจุระ สทชมพศูชชศู สู่อบาน พสู่อของเอรร เพรที่งปลศูกซากจุระตต้ นนท ชื้ไดต้ ไมสู่นาน พอถลึงตรัวตลึก เราเดรนลากกระเปป๋ าขลึ ชื้นลรฟทย ชรันบนสจุ ชื้ ดคชอจจุดหมาย ของเรา ครอบครรั ว มศูร าคามร พรัก ททที่ หต้ อ งชจุด ขนาดใหญสู่ แ หสู่ ง นท ชื้ ในหต้ อ งชจุด ประกอบดต้ วยสทที่หต้องนอน สามหต้ องนค ชื้า ชรันลอย ชื้ หต้ องเกต็บของ หต้ องครรัว และ หต้ องโถงขนาดกวต้ างตรดกระจกททที่มองออกไปเหต็นวรวแมสู่นค ชื้า ฉรันพอจะรศูต้ มาบต้ างวสู่าเอรร ม าจากครอบครรั วฐานะดท ไมสู่อยสู่างนรันชื้ ครอบครรัวคงสสู่งเสทยใหต้ เธอไปเรท ยนตสู่างประเทศในชสู่วงมรัธยมปลาย และ มหาวรทยาลรัยไมสู่ไดต้ หรอก แตสู่ฉรันไมสู่เคยจรนตนาการมากสู่อนวสู่า ครอบครรัว เธอจะมทหต้องชจุดอรันใหญสู่โตตรังอยศู ชื้ สู่ใจกลางเมชองขนาดนท ชื้ พอเปร ดประตศูหต้อง เขต้ าไป ฉรันเลยไดต้ แตสู่ยชนตรัวแขต็งนรที่ง โอกต้ าซรัง หรช อแมสู่ของเอรร แวสู่บจากออฟฟร ศกลรับมาตต้ อนรรั บ เธอ จรัดแจงใหต้ ฉรันพรักหต้ องของนต้ องชายเอรร บต้ านนท ชื้พรักอาศรัยกรันอยศูสู่ 5 คน คชอโอ โตต้ ซงรั (คจุณพสู่อ) โอกต้ าซรัง (คจุณแมสู่) เอรร นต้ องสาว และนต้ องชายคนเลต็กสจุด อทกหนลึที่งคน แตสู่ความททที่ตอนนท ชื้นต้ องชายเรท ยนอยศูสู่ททที่มหาวรทยาลรัยวาเซดะใน โตเกทยว หต้ องพรักจลึงวสู่างลง และฉรันไดต้ สรทธรพกรั หต้ องนท ชื้สองคชน โดยมทขต้อแมต้ ททที่


ซากกุระ, ซาโยนาระ

โอกต้ าซรังแอบกระซรบวสู่า “หต้ ามแพรสู่งพรายใหต้ มาสะ (นต้ องชายเอรร ) รศูต้เปต็ นอรัน ขาดนะวสู่ามทคนมาพรักหต้ องของเขา” ฉรันเลชที่อนประตศูหต้องแบบญทที่ปนของมาสะเขต้ จุสู่ าไป วรวจากหต้ องนท ชื้มอง เหต็นโรงเรท ยนอนจุบาลททที่อยศูสู่ตรดกรัน เสทยงเดต็กเจช ชื้อยแจต้ วอยสู่างสดใสดรังไกลขลึ ชื้น มาถลึงชรันชื้ เกต้ า พอเปร ดประตศูหนต้ าตสู่างบานกระจก เสทยงยรที่งชรัดเจนขลึนชื้ ตรง ขต้ างลสู่างนรันที่ มทเดต็กตรัวเลต็กจคานวนไมสู่นต้อยกวสู่ายทที่สรบคนกคาลรังเลสู่นกรันอยศูสู่ นทที่คชอบต้ านของครอบครรัวมศูราคามร สถานททที่ททที่เอรร มศูราคามร เตรบโต มาสรนะ


ซากกุระ, ซาโยนาระ

5: ซชชคิไรต้ ชริ่ ชอ ความรบั ก และความกลต้ าหาญ

โอกต้ าซรังบอกวสู่า จะพาไปกรนซศูชรเปต็ นมช ชื้อเททที่ยง รต้ านซศูชรททที่โอกต้ าซรังพาไป เปต็ นรต้ านใกลต้ บต้านมศูราคามรมาก เดรนเพทยง ไมสู่เกรนหต้ านาททกต็ถลึงแลต้ ว รต้ านตรังชื้ อยศูสู่บนถนนขนาดเลต็กชชที่ อครันโกะโดรร อรันททที่ จรร งแลต้ ว คคา วสู่า “โดรร ” หมายถลึงถนน ชชที่อของยสู่านนท ชื้ททที่ถกศู ตต้ องจลึงควรเรท ยกวสู่า “ถนนครันโกะ” เปต็ นถนนททที่เตต็มไปดต้ วยรต้ านรวงพช ชื้นบต้ านญทที่ปนจุสู่ และรต้ านอาหารตกแตสู่งนสู่ารรัก เตต็มไปหมด เราเดรนผสู่ านรต้ านขายผรักผลไมต้ ททที่มทสตรอวย เบอรย รท วางอยศูสู่ สตรอวย เบอรย รทแพต็กโตถศูกแปะปต้ายไวต้ ททที่ราคา 250 เยน ฉรันเหต็นแลต้ วแทบกรทติ๊ ดใสสู่ ททที่ โตเกทยวหาราคาแบบนท ชื้ไมสู่ไดต้ หรอกนะ ททที่เมชองหลวงแหสู่งนรันชื้ สตรอวยเบอรย รท ราคา 400 เยนขลึ ชื้นทรังนรั ชื้ นชื้ แตสู่เราทคาไดต้ เพทยงกรทติ๊ ดในใจ เพราะรต้ านสตรอวยเบอรย รทไมสู่ใชสู่จดจุ หมายของเรา แตสู่เปต็ นรต้ านซศูชรขนาดยสู่อมเจต็ดททที่นงรัที่ ตสู่างหาก


รต้ านซศูชรไรต้ ชชที่อ (เพราะฉรันจคาชชที่อไมสู่ไดต้ ) แหสู่งนท ชื้ ตรังอยศู ชื้ สู่ใจกลางถนนครัน โกะโดรร ตกแตสู่งเรท ยบงสู่าย เปต็ นบารย ซศูชรขนาดเลต็กททที่ลกศู คต้ าจะไดต้ เหต็นพสู่อครรัว ปรั นชื้ และตระเตรท ยมซศูชรใหต้ ดตศู สู่อหนต้ าตสู่อตาเลย คลต้ ายๆ กรับรต้ านซศูชรของลจุงจร โรสู่ ผต้ โศู ดสู่งดรังททที่โตเกทยวนรัที่นแหละ แตสู่รต้านไรต้ ชชที่อททที่นางาซากรอาจจะมทชชที่อเสทยง เงทยบๆ ในชจุมชนเมชองขนาดเลต็กเทสู่านรันชื้ สารภาพวสู่าฉรันไมสู่เคยไปกรนซศูชรรต้านดรังของลจุงจรโรสู่ เนชที่องดต้ วยสศูต้ราคา เซต็ตละ 31,000 เยน (ประมาณหนลึที่งหมชที่นบาท) ไมสู่ไหว แตสู่ถลึงจะสศูต้ราคา ไหว กต็ไมสู่แนสู่ใจวสู่าจะจองครวไดต้ เพราะรต้ านของลจุงจรโรสู่ นนรั ชื้ ตต้ องจองกรันขต้ าม ปท ททเดทยวถลึงจะไดต้ กรน ฉรันชอบกรนซศูชรและปลาดรบ แตสู่พศูดไดต้ เลยวสู่า ตรัวเองไรต้ ทรักษะการ กร นสจุดๆ ฉรันเปต็ นคนททที่แยกรสชาตรไดต้ แคสู่ “โหยยยยย อรสู่ อยอสู่ะ” กรับ “ฮชที่ อ อออ ไมสู่อรสู่ อยเลย” เทสู่านรันชื้ ฉรันไมสู่สามารถบอกไดต้ วสู่าอาหารชร ชื้นไหนมทสสู่วน ผสมของอะไร เนชอชื้ ปลาสสู่วนไหนดทกวสู่าสสู่วนไหน ขต้ า วพรันธจุย แ บบไหนจะ เหมาะกรับซศูชรมากกวสู่า ฉรันรศูต้ วสู่าบนโลกนท มชื้ ทคนแบบนรันชื้ เหลสู่า นรักวรจารณย อาหารททที่กรนเปต็ น แยกแยะรสชาตรและรสสรัมผรัสเปต็ น พวกเขาเหลสู่านท ชื้แหละ ททที่ แ ยกความแตกตสู่างระหวสู่า งซศูชรราคา 3,000 เยน ออกจากซศูชรเซต็ต ละ 31,000 เยน


ซากกุระ, ซาโยนาระ

สารภาพอทกรอบวสู่าฉรันไมสู่เคยกรนซศูชรของลจุงจรโรสู่ แตสู่จาก ประสบการณยการอยศูสู่ญทที่ปนปท จุสู่ ครลึที่ง ฉรันคต้ นพบวสู่า สคาหรรับซศูชรและซาชรมรนนรั ชื้ ถต้ าราคา (และคจุณภาพ) เกรน 3,000 เยนเมชที่อไหรสู่ ฉรันจะเรรที่ มแยกความ อรสู่อยไมสู่ไดต้ พศูดงสู่ายๆ คชอ ซศูชรราคา 3,000 หรช อ 31,000 เยน กต็ “โหย ยยยยยยยยย อรสู่อยยยยยยยยยยยย อสู่ะ” เหมชอนกรันหมดสคาหรรับลร ชื้นของ ฉรัน และสคาหรรับซศูชรรต้านไรต้ ชชที่อแหสู่งนท ชื้ กต็เปต็ นเชสู่นนรันชื้ “โหยยยยยยยย อรสู่อยยยยยยยย อสู่ะ” ฉรันหรันไปบอกเอรร หลรังจาก ททที่คทบซศูชรปลาเนช ชื้อขาวเขต้ าปากคคาแรก เอรร บอกวสู่าปลาเนช ชื้อขาวนท ชื้ถชอเปต็ น ปลาททที่โดสู่งดรังของเมชอง ทต้ องทะเลของนางาซากรนนจรั รั ชื้ บปลาไดต้ มากเปต็ น อรันดรับสองของญทที่ปนจุสู่ ความหลากหลายของปลาแตสู่ละฤดศูกาลนรันไมสู่ ชื้ นต้ อยหนต้ าตลาดปลาสลึครจรชชที่อดรังของโตเกทยวสรักเทสู่าไหรสู่ เราสรังที่ ซศูชรทงหมดเจต็ รั ชื้ ดชร ชื้น เปต็ นปลาและอาหารทะเลททที่แตกตสู่างกรัน ไป พอจรัดการซศูชรจนหมดเกลท ชื้ยงแลต้ ว เอรร แนะใหต้ ฉนรั ลองจรบซจุปหอยลาย ทะเล “อจุชรโอะจรรจุ” ดศู ซจุปนท ชื้เปต็ นซจุปททที่มทรสชาตรเขต้ มขต้ นมากกวสู่าซจุปมรโสะ ทรัวที่ ไป ความททที่ฉนรั ไมสู่ใชสู่สายกรน ตรังแตสู่ ชื้ อยศูสู่ญทที่ปนมาปท จุสู่ ครลึที่ง นทที่จลึงเปต็ นครรังชื้ แรกททที่ ฉรันไดต้ ลองซจุปนท ชื้ และมรันชสู่าง “โหยยยยยยยยยยยย อรสู่อยยยยยยย อสู่ะ” จรร งๆ ดต้ วย “นทที่เปต็ นซศูชรและอาหารททที่ดทททที่สดจุ ตรังแตสู่ ชื้ ฉรันอยศูสู่ญทที่ปนมาเลยลสู่ จุสู่ ะคสู่ะ” ฉรัน


หรันไปบอกโอกต้ าซรังททที่นงรัที่ อยศูสู่ฝรัที่งซต้ ายมชอ โอกต้ าซรังยร ชื้มสวย กสู่อนจะหรันไปแปล ประโยคของฉรันใหต้ เจต้ าของรต้ านฟรั ง เจต้ าของรต้ านเปต็ นคนหนจุสู่มสรักสามสรบก วสู่าๆ เขามทลกศู สาวหนต้ าตานสู่ารรักคอยปต้วนเปท ยชื้ นอยศูสู่ในรต้ านดต้ วย เธออายจุสทที่ ขวบ ชชที่อมรโดรร จงรั มรโดรร จรังชอบดอกไมต้ มาก วรันนรันชื้ ฉรันใสสู่เสช ชื้อกรับกระโปรง ลายดอก เดต็กหญรงเลยมาปต้วนเปท ยชื้ นดต้ วยบสู่อยๆ ฉรันหรันไปหาเธอ พลางชท ชื้ ททที่ลายดอกไมต้ ในกระโปรงของตรัวเอง กสู่อนจะพศูดเปต็ นภาษาญทที่ ปนวสู่ จุสู่ า “ฮา นะ กะ ซลึคร” ททที่แปลวสู่า “ชอบดอกไมต้ ใชสู่ไหม” เธอพยรักหนต้ า กสู่อนจะวรที่งหาย ไปหลรังรต้ าน แลต้ วกลรับมาพรต้ อมดอกไมต้ หลากสทในมชอเพชที่อนคามาอวด โอกต้ าซรังยร ชื้มสวยอทกครรังชื้ กสู่อนจะพศูดกรับมรโดรร จงรั วสู่า “นสู่ารรักจรังเลย” เรากรนซศูชรกรันเสรต็ จเรท ยบรต้ อยในสามสรบนาทท โอกต้ าซรังตต้ องกลรับไป ทคางานตอนบสู่าย ฉรันโคต้ งขอบคจุณททที่เธออจุตสสู่าหยจรัดหาททที่พกรั ใหต้ แถมยรังพา มากร นมชอชื้ เททที่ยงแสนอรสู่ อยอทก ยรที่งมารศูต้ ททหลรังวสู่า การททที่ครอบครรัวญทที่ ปจุสู่นพา แขกไปกร นซศูชรนรัที่งเคานย เตอรย และไมสู่มทราคาในเมนศู ถช อเปต็ นการใหต้ เกท ยรตร และใหต้ ความสคาครัญกรับแขกคนนรันอยสู่ ชื้ างพรเศษสจุด ฉรันยรที่งรศูต้ สลึกเกรงใจและ รศูต้สกลึ แยสู่กบรั ตรัวเองมาก ททที่ไมสู่ไดต้ ตระเตรท ยมของฝากมาใหต้ บต้านมศูราคามรเลย “ไมสู่เปต็ นไรๆ” โอกต้ าซรังโบกไมต้ โบกมชอสสู่งสรัญญาณวสู่าไมสู่เปต็ นไรจรร งๆ กสู่อนจากเธอดลึงฉรันไปกอด พลางบอกวสู่า “เจอกรันคคที่านท ชื้นะจต๊ ะ” “โอกต้ าซรังใจดทจงรั ” ฉรันหรันมาบอกเอรร หลรังจากททที่เธอเดรนจากไปแลต้ ว จรร งๆ ตรังชื้ แตสู่มาถลึงเมชองนางาซากร เอรร ดศูจะมทเรชที่ องถกเถทยงกรับโอกต้ าซรังพอ


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ประมาณ ไลสู่ไปตรังชื้ แตสู่การเถท ยงกรันเรชที่ องชจุดททที่เอรร จะใสสู่ (เอรร ชอบใสสู่ชจุดททที่ เปร ดเผยเนช ชื้อตรัวหนสู่อยๆ) โอกต้ าซรังตต้ องทคาทสู่าจจุต๊ปากออกมาวสู่า “อยากใหต้ เอรร จรังแตสู่งตรัวดทๆ” ครรั นชื้ พอพศูดอยสู่างนทกชื้ ต็ตต้องเถทยงกรันอทกวสู่า นรยามของคคา วสู่า “แตสู่งตรัวดทๆ” คชออะไร มทขอบเขตแคสู่ไหน แตสู่สจุดทต้ ายคนเปต็ นแมสู่กต็ยอมใหต้ ลศูกอยศูสู่ดท แมต้ วาสู่ จะแอบทคาสทหนต้ าคต้ อนใสสู่อยศูสู่บต้างกต็ตาม “ใจดทมากเลยลสู่ะ” เอรร ยร ชื้มกวต้ าง “แมต้ จะชอบบสู่นชอบวสู่า แตสู่สดจุ ทต้ าย โอกต้ าซรังกต็พรต้ อมจะยอมรรั บลศูกอยสู่างททที่ลศูกเปต็ น” เอรร คงหมายถลึงเรชที่ องเพศ สภาพของเธอ โอกต้ าซรังไมสู่ไดต้ บสู่นเรชที่ องททที่เธอชอบผศูต้หญรงดต้ วยกรันแมต้ แตสู่นต้อย อรันททที่จรร งแลต้ ว โอกต้ าซรังยรังเคยคจุยสไกปยทางไกลทรักทายกรับผศูต้หญรงททที่เอรร คลรังที่ ไคลต้ ดต้วย “วสู่าแตสู่แมสู่เอรร ทคางานอะไรเหรอ” จรร งๆ ตอนแรกฉรันครดมาตลอด วสู่าแมสู่ของเอรร คงเปต็ นแมสู่บต้านเหมช อนแมสู่บต้านญทที่ ปจุสู่นทรัที่วไป ฉรันไมสู่เคยครด ภาพแมสู่เอรร ทคางานในออฟฟร ศเลย “ชสู่วยโอโตต้ ซงรั จรัดการเรชที่ องธจุรกรจนสู่ะ” “แลต้ วโอโตต้ ซงรั ทสู่านทคาอะไรเหรอ” “ทคางานททที่บรร ษรัทฮอนดต้ านสู่ะ รศูต้จกรั อยศูสู่ใชสู่ไหม” ฉรันพยรักหนต้ าตอบรรับ “โอโตต้ ซรัง ดศูแ ลตลาดมอเตอรย ไ ซคย ข องฮอนดต้ า ตอนนท เชื้ ปต็ นรอง


ประธานฮอนดต้ าอยศูสู่” เอรร พดศู ดต้ วยนค ชื้าเสทยงปกตร ไมสู่มทแววโอต้ อวดแตสู่อยสู่างใด “เดทตั๋ยวนะ เปต็ นรองประธานแลต้ วไมสู่ตต้องอยศูสู่ประจคาททที่โตเกทยวเหรอ” เราเดรนไปคจุยไป ผสู่านรต้ านรวงในถนนครันโกะโดรร กสู่อนตรัดทะลจุผสู่านตลาด ฮะมรันมะจรเพชที่อเดรนไปสศูสสู่ วนรร มทะเล “ตอนเขาเสนอตคา แหนสู่ ง ใหต้ เขากต็ บ อกวสู่ า ตต้ อ งยต้ า ยไปประจคา ททที่ โตเกทยว” เอรร ตอบ “แตสู่เพราะโอโตต้ ซงรั รรักโอกต้ าซรังมาก ถต้ าตต้ องยต้ ายไปโตเกทยว ทสู่านจะ ไมสู่ รรั บ ตคา แหนสู่ ง แตสู่ ท างบรร ษรั ท อยากใหต้ ทสู่ า นชสู่ ว ยดศูแ ลงานดต้ า นนท จชื้ รร ง ๆ สจุดทต้ ายเลยตกลงกรันวสู่า โอโตต้ ซรังประจคา ททที่ นางาซากร กต็ไดต้ แตสู่ตต้องขลึนชื้ ไป ประชจุมและจรัดการงานททที่โตเกทยวเปต็ นระยะ ทสู่านเลยตกลง แถมบอกวสู่าจะ ไดต้ ถชอโอกาสขลึนชื้ ไปเยทที่ยมฉรันกรับนต้ องชายเปต็ นระยะดต้ วยไง” ถลึงตอนนท ชื้เสทยง เอรร สดใสเรร งรสู่ า “โอต้ โห โอโตต้ ซงรั เทสู่ไปเลยเนอะ ยอมไมสู่รรับตคาแหนสู่งใหญสู่กต็ไดต้ แคสู่ขอ ใหต้ ไดต้ อยศูสู่กรับหญรงททที่รรัก” ฉรันทลึที่งจรร งๆ นะ แหม คนในเจเนอเรชรัที่นของโอโตต้ ซรังนสู่ะ คชอคนรจุสู่ นททที่ทสู่จุมเททคา งานหนรักเพชที่อบรร ษรัท การไดต้ โปรโมทตคา แหนสู่ง ระดรับสศูงจลึงเปต็ นเรชที่ องยากมากททที่ใครจะกลต้ าปฏรเสธ ยรที่งปฏรเสธดต้ วยเหตจุผล ในนามของความรรักแลต้ วลสู่ะกต็ ดศูเปต็ นสรที่งททที่เกรดขลึ ชื้นไดต้ ยากมากสคาหรรับเจเนอ เรชรันที่ ของพสู่อแมสู่เอรร คงตต้ องใชต้ ความกลต้ าหาญอยสู่างมากเชทยวลสู่ะ


ซากกุระ, ซาโยนาระ

เธอยร ชื้มๆ

“ฉรันรศูต้แลต้ วลสู่ะวสู่าเอรร ไดต้ ความกลต้ าหาญมาจากไหน” ฉรันหรันไปบอก

ในประเดต็นเรชที่ อ งความรรั ก ททที่ ผสู่า นมาเอรร มรักจะใชต้ หรัว ใจมากกวสู่า สมอง หลายคนอาจมองวสู่าเปต็ นการตรัดสรนใจททที่งทที่เงสู่า เธอเปต็ นคนสวยททที่มท ผศูต้ชายหลายคนรจุ มจทบ แตสู่เธอเลชอกตกหลจุมรรักหญรงสาวททที่ตอนนท ชื้อยศูสู่ไกลอทก ฟากฝรัที่ งโลก และเรชที่ องกลต้ าหาญลสู่าสจุดททที่เธอทคาคชอการใชต้ เวลาปร ดเทอมฤดศู ใบไมต้ ผลรททที่เพรที่งผสู่านมา ทคางานในรต้ านเคต้ กตรังแตสู่ ชื้ เชต้ าตรศูสู่ จรดเยต็นเพชที่อเกต็บเงรน เปต็ นคสู่าตรัวตั๋ เครชที่ องบรนไปประเทศบราซรล ดรนแดนททที่อยศูสู่อทกซทกโลก หลายคนครดวสู่าเธอตรัดสรนใจอยสู่างงทที่เงสู่า แตสู่ฉรันเชชที่อวสู่าการททที่ใครสรัก คนจะตรัดสรนใจบรนไปหาใครอทกคนยรังอทกฝรัที่ งโลกไดต้ มรันตต้ องใชต้ ความกลต้ า หาญเปต็ นจจุดตรังตต้ ชื้ นอยสู่างมาก และในอาณาจรักรแหสู่งความรรัก ฉรันครดวสู่าเอรร กลต้ าหาญมาก “แตสู่เธอยอมเปลทที่ยนแผนการเดรนทาง และบรนมานางาซากร เพชที่อ เจอแดนไมสู่ใชสู่เหรอ เธอกต็กลต้ าหาญเชสู่นกรันนะตรติ๊กตสู่อก” เอรร ยร ชื้ม เราเดรนเทต้ า มาจนถลึงสวนรร มทะเล หรช อททที่เรท ยกวสู่าสวนมรสเลึ บะโนะโมรร (Seaside Park) แลต้ ว ฉรันไมสู่รต้ ศู วสู่ามรันคชอความกลต้ าหาญ หรช อเปต็ นเพทยงความไมสู่แนสู่ใจกรัน แนสู่ แตสู่ถต้าใหต้ เลชอกตรัดสรนใจอทกครรั งชื้ ฉรันครดวสู่า คคา ตอบคงเปต็ นแบบเดรมนทที่


แหละ ฉรันคงเลชอกใหต้ เรา - ฉรันและแดน - ไดต้ เจอกรันอทกครรังชื้ อยศูสู่ดท ... ททที่ไหนสรักแหสู่ง บนโลกใบนท ชื้

Sakura, Sayonara  

บันทึกถึง คิวชู คันไซ และโตเกียว เรื่องราวการเดินทาง และจังหวะโชคชะตาของคนสองคน ที่มีซากุระเป็นฉากหลัง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you