Page 1

ซากกุระ, ซาโยนาระ เขขียน ティックトック ย่ งผลลิบาน และการจากลา” “เพราะทกุกอยย่างมมีชว


แดด่ ความทรงจจาทขีย ที่ ยังคงผลลิบาน


สารบ บัญ บททขีศ ที่ น ศู ยย: ณ จจุดเรลิม ที่ ต ต้น

คลิวชช บททขีที่ 1: เผชลิญหน ต้าทขีน ที่ างาซากลิ ช ชวนจากหญลิงสาวทางตอนใต ต้ บททขีที่ 2: คจาเชชอ ด่ างาซากลิ บททขีที่ 3: ยลินดขีต ต้อนรยับสศูน บททขีที่ 4: บ ต้านของครอบครยัวมศูราคามลิ ที่ ความรยัก และความกล ต้าหาญ บททขีที่ 5: ซศูชไลิ ร ต้ชชอ บททขีที่ 6: สวนรลิมทะเล และก ต้นบด่อลลึก ด่ นตยัวของเอรลิ มศูราคามลิ บททขีที่ 7: ความลยับ และทขีซ ที่ อ บททขีที่ 8: สถาปยั ตยกรรม ศลิลปะ และใบหน ต้าของผศู ต้เกขีย ที่ วข ต้องกยับการเกษตร บททขีที่ 9: ชด่อซากจุระทขีส ที่ มบศูรณยแบบทขีส ที่ ด จุ ในโลก และความมหยัศจรรยยธรรมดา บททขีที่ 10: อาหารรยัสเซขีย และความทรงจจาทขีอ ที่ าจบลิดเบขีย ช ว บททขีที่ 11: โซบะรลิมนจช า ความสศูญเสขียและการกอบกศู ต้ฟชช นฟศูตนเอง บททขีที่ 12: พบกยันอขีกทขีบนพชน ช ทขีท ที่ ค ขีที่ รยังช หนลึงที่ เคยเตต็มไปด ต้วยความสศูญเสขีย บททขีที่ 13: จจุดศศูนยยกลางการระเบลิด สวนสยันตลิภาพ และความบอบบางทขีไที่ มด่คงทน บททขีที่ 14: กาแฟสองแก ต้ว และบทสนทนารลิมทะเล บททขีที่ 15: เนลินโพล ต้เพล ต้ ดลินเนอรย และแผนการทขีไที่ มด่อาจหยยัที่งรศู ต้ บททขีที่ 16: เพราะทจุกอยด่างมขีชวด่ งเวลาของมยัน ที่ มญขีป บททขีที่ 17: ณ จจุดทขีเที่ ชชอ ที่ นสศู จุด่ โด่ ลก และชยัยชนะเลต็กๆ น ต้อยๆ ทขีม ที่ เขี หนชอโชคชะตา บททขีที่ 18: เกาะโดดเดขีย ที่ ว ผศู ต้คนไมด่เดขียวดาย บททขีที่ 19: จากนางาซากลิถงลึ ฟจุกโจุ อกะ บททขีที่ 20: ฟจุกโจุ อกะ การบอกลาอยันแสนปกตลิ บททขีที่ 21: ฟจุกโจุ อกะ เพราะไมด่รศู ต้จยัก จลึงไมด่ (อาจ) ตกหลจุมรยัก


ค บันไซ บททขีที่ 22: คชอความวจุน ด่ วายในโอซาก ต้า บททขีที่ 23: เกขียวโตแรกพบ เมชอ ที่ สายฝนไมด่โรแมนตลิก บททขีที่ 24: เกขียวโต เราจะผด่านวยันทขีช ที่ วขี ต ลิ ไมด่มแ ขี สงแดดไปได ต้อยด่างไร บททขีที่ 25: เกขียวโต ค ต้นพบเพชอ ที่ นรด่วมทางกลจุม ด่ ใหมด่ บททขีที่ 26: มชอ ช เทขีย ที่ งฟรขี และอยัญมณขีในหจุบเขาของเกขียวโต บททขีที่ 27: คนแปลกหน ต้า และความทรงจจาทขีแ ที่ สนเดด่นชยัดในเกขียวโต บททขีที่ 28: รยักแรกพบ…เดต็กหญลิงผศู ต้กล ต้าหาญแหด่งโอซาก ต้า บททขีที่ 29: เผชลิญหน ต้ากยับความจรลิง บททขีที่ 30: โกเบทขีไที่ มด่มส ขี เตต๊ก บททขีที่ 31: หญลิงสาวผศู ต้คอยปฏลิเสธโอโคโนะมลิยากลิ บททขีที่ 32: บทเพลงรลิม ถนน ควยั น บจุ ห รขีที่ ใ นสายฝน และความฝยั นของหญลิง สาวจาก ฮอกไกโด บททขีที่ 33: จากคลิวชศูถงลึ คยันไซ – ผศู ต้คนทขีเที่ ราพบเปลขีย ที่ นแปลงเราไมด่มากกต็น ต้อย บททขีที่ 34: บทสด่งท ต้าย: ทจุกอยด่างมขีชวด่ งเวลาของมยัน

ภาคพลิเศษ : โตเกมียว – โชคชะตา


ณ จกุดเรลิม ริ่ ตต้น

ปลายเดชอ นเมษายน ปขี 2013 กด่อ นหน าต้ ทขีที่ญขีที่ปจุด่ นจะประกาศให ต้คน ไทยเข ต้าญขีป ที่ นได จุด่ ต้โดยไมด่ต ต้องใช ต้วขีซาด่ ธนาคารโลกประกาศผลทจุนเข ต้าเรขียนตด่อ ที่ ฉยั นตลิดอยศูใด่ นกลจุม ปรลิญญาโท มขีรายชชอ ด่ ผศู ต้ได ต้รยับทจุน ทจุนนขีรช ะบจุวาด่ ฉยั นต ต้องเข ต้าเรขียน โปรแกรมภาษาอยังกฤษ ทขีม ที่ หาวลิทยาลยัยโตเกขียว ประเทศญขีป ที่ น จุด่ ลิ ปขี พอดขี เปต็ นการเข ต้าเรขียนตด่อปรลิญญาโทหลยังจากเรขียนจบตรขีมาแล ต้วส บ เปต็ นการเรขียนตด่อในวยัยสามสลิบสอง ไมด่สายไปทขีจ ที่ ะเรลิม ที่ เรขียน แตด่ถอ ช วด่าลด่าช ต้ากวด่าคนอชน ที่ อยศูด่หลายชด่วงก ต้าว และเมชอ ที่ เทขียบกยับคนหนจุด่ มสาวรจุด่นใหมด่ ฉยั นเหมชอนคนขากะเผลกทขีไ ที่ มด่มขีวยันวลิงที่ ตามพวกเขาทยัน ฉยั นบลินไปโตเกขียวด ต้วยความหวาดหวยัที่น เครชที่องลงจอดในชด่วงฤดศูร ต้อน ของญขีป ที่ นเมช จุด่ อ ที่ วยันทขีที่ 14 สลิงหาคม 2013 และฉยั นเจอแดนในอขีกสามวยันถยัดมา และอขีกสามสยัปดาหย แดนกต็บน ลิ จากโตเกขียวไป “แดน” เปต็ นใคร, คจุณคงสงสยัย เขาคชอชายหนจุด่ ม อยังกฤษทขีบ ที่ น ลิ มาฝลึ กงานฤดศูร ต้อนทขีโที่ ตเกขียว อายจุน อต้ ย กวด่าฉยั นเก ต้าปขี และเราเจอกยันหลยังหนยั ง Lost in Translation ออกฉายครบ สลิบปขี พอดขี ในหนยั ง เรชที่ อ ง Lost in Translation ของโซเฟขี ย คอปโปลา ตยั ว ช พวกเขาตะลจุย ละครตด่างวยัยสองคนพบเจอและผศูกสยัมพยันธยในเวลาอยันแสนสยัน โตเกขียวด ต้วยกยัน ยลิม ช หยัวเราะ และทะเลาะเบาะแว ต้งเทด่าทขีเที่ วลาราวหนลึงที่ สยัปดาหย จะเอชอ ช อจา นวย กด่อนสวมกอดอจา ลา แม ต้เราไมด่รศู ต้อนาคตของพวกเขาหลยังหนยั ง จบลง แตด่เรารศู ต้วด่า พวกเขาได ต้ทลิงช รด่องรอยบางอยด่างไว ต้ในชขีวต ลิ กยันและกยัน


ซากกุระ, ซาโยนาระ

แปลก, ในวยันสจุดท ต้ายทขีแ ที่ ดนต ต้องบลินจากโตเกขียว บนขบวนรถไฟสาย ที่ จุด่ม ฉยั น กยับแดนคจุย กยัน เรชที่อ งหนยั ง Lost in สขีเขขียวอด่อน “ยามาโนเตะ” ยามสขีท Translation หลยังจากนยัน ช เขากต็จากไป ฤดศูร ต้อนจบลง ฤดศูใบไม ต้รด่วงเดลิน ทางมา กด่อ นฤดศูหนาวโหดร ต้ายจะมา ช สจุดลง ใบไม ต้ผลลิแ ละ เยชอน และเมชที่อภาคการศลึกษาแรกในมหาวลิท ยาลยั ย สลิน ซากจุระแรกของฉยั นกต็มาเยชอน ด่ อยศูห ดอกซากจุระทขีช ที่ ช ศู อ ด่ น ต้าบ ต้าน ทจาให ต้ฉยั นคลิดถลึงแดน ฉยั นเสขียดายทขีเที่ ราไมด่มโขี อกาสยชนมองซากจุระบานด ต้วยกยัน เปต็ นฤดศูนยัน ช เอง ทขีโที่ ลกออนไลนยนจา พาให ต้ฉยั นได ต้เหต็นภาพความงดงาม ตรลึงตราของพจุด่มซากจุระทขีผ ที่ ลลิบานในเมชองเกด่า อยด่า งเกขียวโต นยั บ แตด่นยั ชน ฉยั น กต็ ตยั งช ใจไว วต้ ด่ า เมชที่ อ ใบไม ผ ต้ ลลิห นทขีที่ส องโผลด่ ม า ฉยั น จะเดลิน ทางไปเยขีที่ย มเยขีย น ภศูม ภ ลิ าคคยั นไซ อยันเปต็ นทขีต ที่ ยั งช ของเมชองเกขีย วโตและโอซาก ต้า ซ งลึที่ ถชอ เปต็ นหมจุด หมายชมซากจุระทขีส ที่ จาคยัญแหด่งหนลึงที่ ในญขีป ที่ น จุด่ ฉยั นเรลิม ที่ วางแผน เกต็บออมเงลินทจุน และหาข ต้อมศูลการเดลินทาง แผนการชมซากจุระบานในคยันไซถศูกวางไว ต้หมดแล ต้ว และทยังช หมดนยั น ช เปต็ นแผนสจา หรยั บ เดลิน ทางคนเดขีย ว ไปยยั ง ภศู ม ลิภ าคเดขีย ว “คยั น ไซ” โดยไมด่ มขี “คลิวชศู” ปะปน แตด่ แ ล วต้ ความตยั ชง ใจเดลิม ของฉยั นต อ ต้ งเปลขีที่ ย นไป เมชที่ อ “แดน” สด่ ง ข ต้อความเกขีย ที่ วกยับทรลิปคลิวชศูของเขามาให ต้ พร ต้อมถามถลึงความเปต็ นไปได ต้ทขีเที่ รา ทยังช คศูจ ด่ ะเจอกยันอขีกครยังช ชยัที่ว ขณะหนลึที่ง ภาพทขีที่เ ราสองคนยชน มองซากจุร ะด ต้วยกยั น กต็ ผ ลลิบ านใน ความคลิด จากนยั น ช ตยัตั๋วเครชอ ที่ งบลินกต็ถก ศู เปลขีย ที่ นแปลง และทรลิปเพชอ ที่ เจอเพชอ ที่ นเกด่า พร ต้อมการเผชลิญหน ต้ากยับความรศู ต้สลึกตยัวเอง จลึงถชอกจาเนลิดขลึน ช และนขีค ที่ อ ช เรชอ ที่ งราวระหวด่างนยัน ช


ซากกุระ, ซาโยนาระ

คคิว ชช


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ลิ หนต้าทมีน 1: เผชญ ริ่ างาซากลิ

“เธอไมด่คด ลิ อยากมาเทขีย ที่ วนางาซากลิบ ต้างเหรอ น ต้องสาวฉยั นมขีบ ต้านพยั ก อยศูแ ด่ ถวนยั น ช เธอพยักกยับน ต้องสาวฉยั นได ต้นะ”

ปลายปขี 2014 กด่อนวยันครลิสตยมาสสลิบวยัน แดนสด่งข ต้อความนขีม ช าหาผด่าน แอพพลลิเคชยัที่นไลนยสเขี ขขียวสดใส ตอนนยั น ช เขายยังอยศูด่ทส ขีที่ งลิ คโปรย แตด่วางแผนจะ แวะเกาะคลิวชศูกอ ด่ นบลินกลยับอยังกฤษ ฉยั นเจอแดนทขีโที่ ตเกขียวเมชอ ที่ ฤดศูร ต้อนปขี 2013 ลิ เราพยักทขีบ ที่ ต้านพยักรวมหลยังเดขียวกยัน เขาคชอคนแรกในบ ต้านพยักรวมทขีฉ ที่ ยั นได ต้เผช ญ หน ต้าด ต้วย เขามองกระเปป๋ าใบโตของฉยั นพลางถามวด่า “มาใหมด่เหรอ” กด่อนจะ พาเดลิน แนะนจ า นศูด่ น นขีที่ ร อบบ ต้าน “ตรงนยั ชน คชอทขีที่ท งลิช ขยะนะ ขยะเผาได ต้ทลิงช ตรงนขีช พลาสตลิกตรงนขีช แก ต้วตรงนขีช สด่วนครยั วอยศูด่ตรงนยั ชน นยัที่ นห ต้องอาบนจช า นยัที่ นห ต้องสจุขา ถ ต้าจะซยั ก ผ ต้ากต็ ต รงนขีช ” ทขีที่สจา คยั ญ เขายยั ง พาเดลิน ไปดศู ส ถานขี ร ถไฟทขีที่ใ กล ต้ทขีที่สจุ ด พร ต้อมแนะนจ าเส ต้นทางเดลินไปมหาวลิทยาลยัยโตเกขียว

“ตยัวสศูงและใจดขี” นยัที่นคชอความรศู ต้สลึกแรกทขีฉ ที่ ยั นมขีตอ ด่ แดน

ตอนทขีที่อยศูด่บ ต้านพยั กรวมหลยั ง นยั ชน ฉยั น มยั กเจอแดนทขีที่โ ตต๊ะ กลิน ข ต้าวในห ต้อง ครยัวเสมอ เราเรลิม ที่ ต ต้นบทสนทนาครยังช ทขีส ที่ องด ต้วยเรชอ ที่ งฮารศูก ลิ มศูราคามลิ อาจดศูคลลิ เชด่ซจชา ซาก แตด่ตอนนยั น ช ฉยั นพกหนยั งสชอ Kafka on the Shore ของมศูราคามลิ ไปอด่านระหวด่างกลินข ต้าว แดนบอกวด่าเขาชอบเลด่มนขีม ช าก ฉยั นบอกวด่าฉยั นชอบเลด่ม South of the Border, West of the Sun ตอนนยั ช น คช อ ชด่ ว งกด่ อ นเปลิ ด


เทอม ฉยั นวางแผนจะไปตามรอยสถานทขีต ที่ ด่างๆ ในหนยั งสชอของมศูราคามลิ แดน ถามวด่าเขาไปด ต้วยได ต้ไหม อาจดศูคลลิเชด่ซจชาซากอขีกแล ต้ว แตด่ฉยันตอบวด่า “ได ต้สลิ” แตด่เรชอ ที่ งจรลิงคชอ เราไมด่เคยได ต้ไปทรลิปตามรอยมศูราคามลิด ต้วยกยันเลย

แดนบลินจากโตเกขียวไปในวยันทขีที่ 9 กยันยายน 2013 ฉยั นจจาได ต้แมด่นยจา ลิ ลิป โปรลิ เราเปต็ น มากเพราะฉยั น เปต็ นคนสจุด ท ต้ายทขีที่ยชน สด่ง เขาทขีที่ส ถานขีร ถไฟนลิช น ช แตด่ระหวด่างนยั น เพชที่อนรด่วมบ ต้านพยั กได ต้ราวๆ สามสยัปดาหย อาจดศูแสนสยัน ช มขีเรชที่อง ราวเกลิดขลึน ช มากมาย เราไปดศูดอกไม ต้ไฟด ต้วยกยัน เราไปกลินข ต้าว เมาเหล ต้า และ พลาดรถไฟเทขีย ที่ วสจุดท ต้าย เราร ต้องคาราโอเกะด ต้วยกยันยยันเช ต้า เรายลิม ช หยัวเราะ รวมถลึงทะเลาะเบาะแว ต้งเทด่าทขีเที่ วลาสามสยัปดาหยจะเอชอ ช อจา นวย จรลิงๆ เรารศู ต้จยั ก กยันน ต้อยมาก แตด่ขณะเดขียวกยันเรากต็กล ต้าเปลิ ดใจตด่อกยันมาก กด่อนทขีเที่ ครชอ ที่ งบลินจะ ทะยานขลึน ช ฟต้ า แดนสด่งอขีเมลยาวเหยขียดมาจากสนามบลินฮาเนดะ เขาเอด่ยถลึง มลิตรภาพสามสยัปดาหยของพวกเรา รวมถลึงบอกวด่า “เราควรเจอกยันอขีก ทขีไ ที่ หน สยักแหด่งบนโลกใบนขี”ช

ช เรขียนปรลิญญาโทจะเรลิม นยัที่นคชอเรชอ ที่ งราวกด่อนชยัน ที่ ต ต้น

แดนบลินกลยับลอนดอนไมด่ถงลึ เดชอน กต็ต ต้องบลินไปเรขียนตด่อปรลิญญาเอก ด ต้านวลิศ วกรรมคอมพลิว เตอรยท ขีที่ส งลิ คโปรย โตเกขีย วคชอ เมชอ ง “ระหวด่ า งกลาง” ระหวด่างปรลิญญาโททขีที่อยัง กฤษกยับ ปรลิญญาเอกทขีที่ส งลิ คโปรย เขาแคด่แวะมาเพชที่อ ฝลึ กงานภาคฤดศูร ต้อนเทด่านยั น ช เมชอ ที่ ฤดศูร ต้อนจบลง แดนจากไป สด่วนฉยั นต ต้องเรลิม ที่ ต ต้น ชขีวต ลิ นยักศลึกษาปรลิญญาโทในมหาวลิทยาลยัยโตเกขียวเสขียทขี

และการเรลิม ที่ ต ต้นชขีวต ลิ นยั กศลึกษาปรลิญญาโทในวยัยสามสลิบสองปขี กต็ไมด่ใชด่ เรชอ ที่ งงด่ายเลย

มหาวลิทยาลยัยเปลิ ดเทอมในฤดศูใบไม ต้รด่วง อากาศเยต็ นเรลิม ที่ หด่มคลจุมกรจุง โตเกขียว ฉยั นต ต้องเข ต้าเรขียนวลิชาบยังคยับมากมาย วลิชาพชชนฐานสด่วนใหญด่เกขีย ที่ วพยัน กยั บ การคจา นวณ ฉยั น ร ต้างลาจากการเรขีย นไปเกชอ บสลิบ ปขี สลิงที่ เหลด่ า นขีช จ ลึง ทจา ให ต้


ซากกุระ, ซาโยนาระ

กยังวลใจมาก แถมฉยั น ยยั งมขีปยัญ หากยับ ภาษาอยัง กฤษอขีก ความทดท ต้อเรลิม ที่ เข ต้า ครอบงจาจลิตใจ ในวยันทขีอ ที่ ณ จุ หภศูมเลิ รลิม ที่ เยต็นลงถลึง 15 องศา คนเมชองร ต้อนอยด่างฉยั น รศู ต้สลึกหนาวเหนต็ บ เปต็ นตอนนยัน ช เองทขีฉ ที่ ยั นเรลิม ที่ คลิดถลึงแดน

เมชอ ที่ ต ต้องใช ต้ชขีวต ลิ และเผชลิญปยั ญหาตยัวคนเดขียวในกรจุงโตเกขียว ฉยั นเรลิม ที่ คลิดถลึงชขีวต ลิ กด่อนเปลิ ดเทอมในบ ต้านพยักรวมซากจุระ ยด่านเซนดากลิ ทขีม ที่ แ ขี ดนอยศูด ด่ ต้วย ฉยั นคลิดถลึงตอนทขีม ที่ แ ขี ดนอยศูด่ข ต้างๆ รด่วมพศูดคจุยถลึงปยั ญหาและแบด่งเบาความกยังวล ใจ แปลกทขีใที่ นตอนนยัน ช ณ ชด่วงเวลานยัน ช ตอนทขีม ที่ เขี ขาอยศูต ด่ รงนยัน ช ฉยั นกลยับไมด่เคย คลิดถลึงเขาขนาดนขีม ช ากด่อน

“เรามยักคลิดถลึงบางสลิงที่ ตอนทขีส ที่ ญ ศู เสขียมยันไปแล ต้ว” ใครบางคนเคยบอก ไว ต้

ฉยั นไมด่ได ต้สศูญเสขียแดนไป เขายยังสด่งอขีเมลยาวเหยขียดมาเรชอ ที่ ยๆ เลด่าถลึง ชขีวต ลิ ปรลิญญาเอกอยันแสนวจุด่นวายจนแทบไมด่ได ต้พยัก เขาบด่นถลึงอากาศร ต้อนเหลชอ ทนของเกาะสลิงคโปรย บด่นถลึงชขีวต ลิ แสนรขีบเรด่งและแกด่งแยด่งของคนในประเทศ เลต็ กๆ นยั น ช “ผศู ต้คนทขีที่นขีที่ไมด่สจุภาพ ไร ต้นจช า ใจ และไมด่มองหาความรชที่น รมยยใ ดๆ ให ต้ ชขีวต ลิ ” เขาเขขียนมาอยด่างนยัน ช “คนญขีป ที่ นสจุ จุด่ ภาพกวด่ามาก” “ถ ต้างยัน ช กลยับมาโตเกขียวสลิ” ฉยั นตอบกลยับไป “เธอกต็รศู ต้วด่าฉยั นอยากกลยับไป” เขาตอบกลยับมาในอขีเมลอขีกฉบยับ

อจุณหภศูมเลิ รลิม ที่ เยต็นลงถลึง 10 องศา แตด่ฉยันไมด่รศู ต้สลึกหนาวเหนต็ บแบบทขีเที่ คย เปต็ นอขีกแล ต้ว

ฤดศู ใ บไม ต้รด่ ว งผด่ า นไป ฤดศู ห นาวโบกมช อ ลา ภาคการศลึก ษาแรกใน มหาวลิทยาลยัยโตเกขียวจบลง กด่อนทขีฤ ที่ ดศูใบไม ต้ผลลิอน ยั อบอจุน ด่ พร ต้อมภาคการศลึกษา ใหมด่จะโผลด่หน ต้ามาเยชอน ฉยั นได ต้เหต็นซากจุระบานครยังช แรกกต็ในตอนนยัน ช


เมชที่อ ยชน มองดอกบอบบางทขีที่บ านอวดโฉมทยัที่ ว กรจุ ง โตเกขีย ว ฉยั น รศู ต้ส ลึก คลิดถลึงแดน

เปต็ นชด่ว งเวลานยั ชน เองทขีที่แ ดนรศู ต้สลึก หดหศูด่ เขามขีเ รชที่อ งราวในอดขีต ทขีที่ต ต้อง รยั บมชอและยยังข ต้ามมยันไมด่พ ต้น แดนเลด่ามาในอขีเมลฉบยับหนลึที่งเกขีย ที่ วกยับอจุบยัตเลิ หตจุ สมยัยปรลิญญาตรขี อจุบยัตเลิ หตจุหนนยั น ช ครด่าชขีวต ลิ ทจุกคนยกเว ต้นเขา หนลึงที่ ในผศู ต้เสขียชขีวต ลิ คชอแฟนสาวทขีเที่ ขาคบหาอยด่างจรลิงจยังและจรลิงใจ

เปต็ นอจุบยัตเลิ หตจุหนนยั น ช เองทขีท ที่ จา ให ต้แดนต ต้องเลลิกวลิงที่ มาราธอน หยันมาทจา กายภาพบจา บยัดด ต้วยการวด่ายนจช า เขายยังทนอยศูด่บ ต้านเกลิดไมด่ได ต้ เลยต ต้องย ต้ายมา ช ความรศู ต้สลึกอยากหนขีจาก เรขียนปรลิญญาโททขีล ที่ อนดอน เมชอ ที่ คอรยสเรขียนเสรต็จสลิน อยังกฤษกต็เกลิดขลึน ช ดศูเหมชอนอจุบยัตเลิ หตจุนยัน ช จะมขีอท ลิ ธลิพลตด่อชขีวต ลิ เขามากเหลชอเกลิน

“ฉยั น เลชอ กมาโตเกขีย วเพราะเจอประกาศรยั บ สมยั ค รฝลึ กงาน” เขาเลด่า “ตอนทขีน ที่ ยัที่งเครชอ ที่ งบลินมาโตเกขียวนยัน ช ฉยั นยยังไมด่รศู ต้เลยด ต้วยซจชาวด่าจะพยักทขีไที่ หน” มยันอาจฟยั งดศูคลลิเชด่ซจชาซาก ทวด่าเรชอ ที่ งราวหลยังจากนยั น ช กต็คล ต้ายอจุบยัตเลิ หตจุ ของโชคชะตา “ฉยั นพบวด่าการมาโตเกขียวเปต็ นหนลึงที่ ในการตยัดสลินใจทขีด ที่ ท ขี ส ขีที่ ด จุ ในชขีวต ลิ ”

แตด่ค วามหดหศูด่ยยัง คอยจศูด่โ จมเขาเปต็ นระยะ เมชที่อ แมด่ข องแฟนสาวแวะ เยขีย ที่ มเขาทขีส ที่ งลิ คโปรย แดนพบวด่าการต ต้องเผชลิญหน ต้ากยับบจุคคลทขีท ที่ จาให ต้ภาพทรง ลึ เศร ต้า เขาตยัดขาด จจา เกขีย ที่ วกยับอจุบยัตเลิ หตจุและแฟนสาวกลยับมา ยลิงที่ ทจา ให ต้เขาซ ม ตยัว เองจากไลนย วอทสแอพ รวมถลึง แอพพลลิเคชยัที่น โซเชขีย ลมขีเ ดขีย ตด่างๆ เขา เลชอกแล ต้วทขีจ ที่ ะอยศูด่อก ขี วงโคจรหนลึงที่ ชด่องทางเดขียวทขีฉ ที่ ยั นจะตลิดตด่อกยับเขาได ต้ มขี เพขียงอขีเมลเทด่านยั น ช

ในเดชอ นเมษายนปขี 2014 ฉยั น เขขีย นอขีเ มลตลกๆ หาแดน และหวยั ง ลลึกๆ วด่าเขาจะดขีขน ลึช ...ในสยักวยันหนลึงที่


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ในชด่วงเวลานยั น ช เอง มหานครโตเกขียวได ต้พาชขีวต ลิ ฉยั นไปพาดผด่านกยับวง โคจรของชขีวต ลิ ใครอชน ที่ ๆ อขีกหลายคน ชขีวต ลิ นยั น ช เปต็ นเรชอ ที่ งประหลาดดขี ในเวลาทขีเที่ ราไมด่คาดหวยังอะไรเลย บาง ที่ สลิงบางอยด่างมยักจะเกลิดขลึน ช ใครบางคนผด่านเข ต้ามา ใครบางคนทขีท ที่ จาให ต้ฉยั นเรลิม ที่ ตยังช คจาถามกยับความ รศู ต้สลึกทขีฉ ที่ ยั นมขีตด่อแดน คนทขีท ที่ จาให ต้ฉยั นต ต้องกลยับไปทบทวนความคลิดถลึงทขีฉ ที่ ยั นมขีให ต้แดน

ฤดศูใบไม ต้ผลลิผด่านไป ฤดศูร ต้อนผด่านเลย ใบไม ต้รด่วงกลยับมาอขีกครยังช แล ต้วกต็ ถลึงคราวทขีฤ ที่ ดศูหนาวเหนต็ บมาเยชอนโตเกขียว ช ปขี 2014 แดนกลยับมาแอต็กทขีฟในไลนย วอทสแอพ และแอพ กด่อนสลิน พลลิเคชยัที่นโซเชขียลมขีเดขียอชน ที่ ๆ อขีกครยังช พร ต้อมกยันนยั น ช เขาถามฉยั นเรชอ ที่ งทรลิปนางา ซากลิ

“เธอไมด่ค ด ลิ อยากมาเทขีที่ยวนางาซากลิบ ต้างเหรอ น อต้ งสาวฉยั น มาแลก เปลขีย ที่ นและมขีบ ต้านพยักอยศูแ ด่ ถวนยั น ช เธอพยักกยับน ต้องสาวฉยั นได ต้นะ”

สลิบ วยั น กด่อ นครลิส ตยม าส ข ต้อความในไลนย ท ขีที่ส ด่ ง มาจากคนทขีที่ส งลิ คโปรย ทจาให ต้ฉยั นต ต้องทบทวนความรศู ต้สลึกตยัวเองอขีกครยังช โปรแกรมหนลึงที่ ปขี ครลึงที่ ของแดนทขีที่ สลิงคโปรยกจาลยังจะจบลง และเขาต ต้องบลินกลยับไปสานตด่ออขีกครลึงที่ ของโปรแกรม ทขีอ ที่ งยั กฤษ ในระหวด่างตรงกลางของสองฝยัที่ งโลก เขาเลชอกแวะกลยับมาญขีป ที่ นอขี จุด่ ก ครยังช และครยังช นขีม ช ยันคชอดลินแดนทางตอนใต ต้...เมชองนางาซากลิ เกาะคลิวชศู

“เราควรเจอกยันอขีก ทขีไที่ หนสยักแหด่งบนโลกใบนขีช” ฉยั นคลิดถลึงข ต้อความทขีที่ ครยังช หนลึงที่ เขาเคยสด่งอขีเมลมา อขีเมลฉบยับยาวเหยขียดทขีเที่ ขาเขขียนขลึน ช กด่อนจะบลิน จากโตเกขียวไป


ฉยั นไมด่แนด่ใจอขีกแล ต้ววด่าตยัวเองรศู ต้สลึกยยังไงกยับแดน

“เราควรเจอกยันทขีน ที่ างาซากลิ” ฉยั นเขขียนตอบกลยับไป

“เมชที่อไมด่แ นด่ ใ จในความรศู ต้สลึก สลิงที่ ทขีที่เ ราควรทจา มากทขีที่สจุด คชอ การเผชลิญ หน ต้า” ไมด่มน ขี ยั กคลิดคนไหนบอกไว ต้ แตด่เปต็ นตยัวฉยั นเองทขีเที่ ลชอกจะกลด่าวประโยค นขีช

ด่ น แล ต้วทรลิปมจุงด่ สศูด ลิ แดนทางตอนใต ต้กต็ถอ ช กจาเนลิดขลึน ช


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ช ชวนจากหญลิงสาวทางตอนใตต้ 2: คคาเชอ

“ทขีน ที่ างาซากลิ เธอพยักกยับฉยั นได ต้นะ คอนโดเรามขีหลายห ต้องนอน แมด่ฉยัน ช ชวนในกลางเดชอนมกราคม บอกวด่าอยากให ต้เธอมาพยักด ต้วยกยัน” เอรลิเอด่ยคจาเชชอ ปขี 2015 ทขีอ ที่ ากาศกจา ลยังหนาวเหนต็ บจยั บใจ เธอเปต็ นหญลิงสาวสดใสมองโลก ในแงด่ดท ขี ม ขีที่ าจากดลินแดนทางตอนใต ต้

ฉยั นเจอเอรลิครยังช แรกตอนไปทรลิปเมชองคามาคจุระชด่วงธยันวาคม ปขี 2013 ทรลิป นยั ชน มขีค นไปทยั งช หมด 5 คน เรานยั ด เจอกยัน ทขีที่ส ถานขีโ ตเกขีย ว พอมขีค นเอด่ย ปากแนะนจ าวด่าฉยั นคชอตลิติ๊ กตด่อก เอรลิกต็ทจาเสขียงตชน ที่ เต ต้นวด่า “เธอนขีที่เองคชอตลิติ๊ กตด่อก!” ตอนนยั น ช ฉยั นไมด่รศู ต้วด่าอะไรทจา ให ต้เธอตชน ที่ เต ต้นขนาดนยั น ช แตด่ฉยันมารศู ต้ทขีหลยังวด่านขีที่เปต็ น บจุคลลิกหลยักของเอรลิ ตชน ที่ เต ต้นและยลินดขีกยับทจุกสลิงที่ เปต็ นมลิตรกยับคนอชน ที่ ได ต้งด่าย และ ดศูเหมชอนจะชด่างเปลิ ดเผยและไว ต้วางใจผศู ต้คน ทด่าทขีทเขีที่ ปต็ นมลิตรกยับคนอชน ที่ ได ต้งด่ายนยัที่ นเองทขีบ ที่ ด่อยครยังช ผศู ต้คนมยักเข ต้าใจและ ตขีความเธอไปผลิดๆ

ฉยั นมาสนลิทกยับเอรลิจรลิงๆ ในภาคการศลึกษาฤดศูใบไม ต้ผลลิ/ร ต้อน เรลิม ที่ จาก ที่ สารมวลชน ความทขีเที่ หต็นฉยั น เธอเอด่ยปากขอปรลึกษาประเดต็นเกขีย ที่ วกยับอาชขีพสชอ เคยคลจุกคลขีอยศูด่ในแวดวงนลิตยสาร แม ต้จะไมด่ถงลึ ขนาดรายงานขด่าวสารเตต็มตยัว


แตด่เธอเหต็นวด่าฉยั นนด่าจะพอให ต้คจา แนะนจ า เกขีย ที่ วกยับอาชขีพทขีเที่ ธออยากทจา ได ต้ เรา นยัที่ งคจุยกยันเกชอบสามชยัที่วโมงในร ต้านสตารยบยัคสยใกล ต้มหาวลิทยาลยัย แล ต้วหลยังจาก นยัน ช เรากต็พด ศู คจุยกยันบด่อยขลึน ช

เมชที่อ คจุ ย กยั น บด่ อ ยๆ ฉยั น พบวด่ า เอรลิมขี ห ลายสลิที่ง ทขีที่ขยั ด แย งต้ กยั บ รศู ป ลยั ก ษณย ช และเปลิ ดเปลชอยเนชชอตยัว เธอบอก ภายนอกเธอเปต็ นสาวสวยเปรขีย ช ว ชอบนจุด่งสยัน เสมอวด่าถ ต้าไมด่เปลิ ดเปลชอยยด่อมไมด่ใชด่ตยัวเธอ ขณะเดขียวกยันเอรลิกต็ส นใจปยั ญ หา หนยั กๆ ทขีญ ที่ ป ขีที่ นสมยั จุด่ ยใหมด่กจาลยังเผชลิญหน ต้าอยศูด่ หลยังเหตจุการณยแผด่นดลินไหวและสลึ นามลิถลด่มเมชอ ที่ เดชอนมขีนาคม ปขี 2011 เอรลิสนใจภศูมภ ลิ าคโทโฮคจุมาก เธอออก เดลินทางไปทขีภ ที่ ม ศู ภ ลิ าคแหด่งนยั น ช เพชอ ที่ รยับรศู ต้ถลึงความสศูญเสขีย พร ต้อมกยับเรขียนรศู ต้และตยังช คจา ถามถลึงการฟชช นฟศูและการพยั ฒ นา เอรลิบอกวด่าเมชองใหญด่ของภศูม ภ ลิ าคอยด่าง ด่ เซนไดนยั ช น ฟชช นตยั ว ได เต้ รต็ ว เพราะเมช อ งพจุด่ ง เปต้ าไปสศู ก ารพยั ฒ นาและไมด่ มยั ว มา ครจที่าครวญ ขณะทขีเที่ มชองเลต็กหลายเมชอง ผศู ต้นจ า ของเมชองได ต้รยั บงบประมาณจาก การสศูญเสขีย การตอกยจชาภาพลยักษณยความสศูญเสขียจะชด่วยดลึงดศูดงบประมาณมา ได ต้เรชอ ที่ ยๆ แตด่ในแงด่หนลึงที่ นยัที่ นคชอการชะลอการพยัฒนาเมชอง และไมด่ช วด่ ยให ต้ผศู ต้คน กลยับมามขีชวขี ต ลิ ดยังเดลิมได ต้ในเรต็ววยัน

“โทโฮคจุ ทจา ให ต้ฉยั น คลิด ถลึง นางาซากลิ” เอรลิค ชอ สาวจากเมชอ งทางใต ต้ บ ต้านเกลิดเมชองนอนของเธอคชอนางาซากลิ เธอรยักและหวงแหนเมชองเกลิดมาก “นางาซากลิเ ปต็ นเมชอ งสจุด ท ต้ายบนโลกทขีที่ถศู ก ถลด่ ม ด ต้วยระเบลิด ปรมาณศู เรชอ ที่ งมยันผด่านมาเจต็ดสลิบกวด่าปขี แล ต้ว เมชองพยัฒนาไปมาก แตด่เธอเคยสยังเกตไหม วด่า ภาพลยักษณยของนางาซากลิกยับฮลิโรชลิมาตด่างกยันมาก” เธอหยันมาตยังช คจา ถาม กยับฉยั น “พลิพธลิ ภยัณฑยทฮ ขีที่ โลิ รชลิมาถศูกสร ต้างขลึน ช มาด ต้วยความรศู ต้สลึกวด่า อยากพาเมชอง ก ต้าวให ต้พ ต้นความสศูญเสขียและมจุด่งหน ต้าสศูด่อนาคต ขณะทขีที่พพ ลิ ธ ลิ ภยัณฑยเมชอ งนางา ซากลิแม ต้จะทจา ให ต้เราตระหนยั กถลึงความร ต้ายกาจของสงคราม แตด่เหมชอนจะยจที่า ช ไมด่มส อยศูด่กยับการตอกยจชาความสศูญเสขียอยด่างไมด่จบสลิน ขี วด่ นไหนของพลิพธ ลิ ภยัณฑย บอกเราเลยวด่า ผศู ต้คนในเมชองแหด่งนยั น ช ก ต้าวข ต้ามความยากลจาบากมาได ต้อยด่างไร นขีที่ตด่างหากคชอสลิงที่ ทขีโที่ ลกต ต้องเรขียนรศู ต้จากนางาซากลิ ‘การฟชช นฟศูเมชอง’ แตด่เหมชอน เรชอ ที่ งเหลด่านขีชจะถศูกเลด่าขานไมด่มากพอ แม ต้กระทยัที่งพลิพธ ลิ ภยัณฑยของเมชองกต็ไมด่ได ต้ ทจา หน ต้าทขีน ที่ ยั น ช ” สจา หรยั บเอรลิ หนลึงที่ ในสลิงที่ ทขีเที่ ธออยากทจา มากทขีส ที่ จุดหลยังจากเรขียน


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ที่ สารประเดต็น จบด ต้านนโยบายสาธารณะจากมหาวลิทยาลยัยโตเกขียวคชอ การสชอ เหลด่านขีอ ช อกไปให ต้โลกได ต้รยับรศู ต้

“ฉยั นอยากให ต้เธอไปเหต็นนางาซากลิ” เธอเคยพศูดกยับฉยั นตยังช แตด่ฤดศูร ต้อนปขี 2014 ตอนนยั น ช ความคลิดเรชอ ที่ งการไปเยชอนนางาซากลิไมด่ได ต้อยศูด่ในหยัวสมองของ ฉยั นเลยแม ต้แตด่น ต้อย ดยังนยั น ช เมชที่อฉยั นบอกให ต้เธอรศู ต้ถลึงทรลิป ทางตอนใต ต้ของฉยั นใน ชด่วงซากจุระบานปขี 2015 เอรลิจงลึ ทยังช ตชน ที่ เต ต้นและประหลาดใจ “อะไรทจาให ต้เธอเปลขีย ที่ นใจ” เธอถาม ฉยั นเลด่าเรชอ ที่ งของแดนให ต้เอรลิฟยัง เธอคชอคนแรกในคณะทขีรที่ ยับรศู ต้เรชอ ที่ งแดน

ฉยั นไมด่เคยเลด่าเรชอ ที่ งของแดนให ต้คนในคณะรศู ต้มากด่อน ทยังช เรชอ ที่ งความทรง จจา สามสยัปดาหยทเขีที่ รามขีรด่วมกยัน ความคลิดถลึง หรชอแม ต้กระทยัที่งเรชที่องทขีฉ ที่ ยั นไมด่แนด่ใจ ในความรศู ต้สลึกตยัวเอง แตด่ฉยันตยัดสลินใจเลด่าเรชอ ที่ งนขีใช ห ต้เอรลิฟยัง ฉยั น เลชอกเอรลิ เพราะรศู ต้วด่าเธอจะไมด่ตยั ดสลิน ไมด่ตยั ดสลิน แม ต้แตด่ในวยัน ทขีที่ฉยั น รศู ต้สลึกหวยัที่นไหวกยับใครบางคนทขีก ที่ ต้าวเข ต้ามาในฤดศูใบไม ต้ผลลิ

“ฉยั น จะตยัดสลินเธอได ต้ไง เธอยยั งไมด่เ คยตยัด สลิน ฉยั น เลย” เธอหมายถลึง ความสยัมพยันธยของเธอ เรชอ ที่ งทขีฉ ที่ ยั นคอยรยับฟยั ง แตด่ไมด่เคยก ต้าวเข ต้าไปตยัดสลิน

เอรลิช อบพอ และเธอใช ต้คจา วด่า “หลงใหลคลยัที่ง ไคล ต้” ผศู ต้หญลิง คนหนลึที่ง มาก ใชด่แล ต้ว เธอมขีความสยัมพยั นธยเชลิงโรแมนตลิกกยับหญลิงสาวด ต้วยกยัน เปต็ นครยังช แรกทขีที่เ ธอเลชอ กจะมขีค วามสยั ม พยั น ธยแ บบนขีช เหตจุ ผ ลไมด่ ใ ชด่เ พชที่ อ ประชดผศู ช ต้ าย ทขีที่ไ หน เธอรศู ต้สลึกวด่าผศู ต้หญลิงคนนยั ชน ชด่า งพลิเ ศษ เธอหลงรยั ก ความคลิด อด่า นของผศู ต้ หญลิงคนนยั น ช ตอนแรกเธอรศู ต้สลึกหวาดหวยัที่น เกรงวด่าอขีกฝด่ ายจะปฏลิเสธ และเธอกต็ ที่ สยัตยยกยับความรศู ต้สลึกตยัวเอง โดยยชนยยันวด่าชอบ โดนปฏลิเสธจรลิงๆ แตด่เอรลิยยังคงซชอ อขีกคนมากๆ มากกวด่าทขีจ ที่ ะสนใจวด่าสยังคมรอบข ต้างจะมองความสยัมพยันธยของเธอ อยด่างไร ประเดต็นเรชที่องเพศทางเลชอกเปต็ นประเดต็นทขีส ที่ ยังคมญขีป ที่ จุด่ นไมด่รยับรอง ไมด่ ยอมรยั บ และไมด่ ม อบพชชน ทขีที่แ สดงออกในสยั ง คมให ต้ เมชที่อ เราถามคนญขีที่ปจุด่ นถลึง ประเดต็ น นขีช บางครยั งช เราอาจได ต้รยั บ คจา ตอบวด่า สยัง คมญขีที่ปจุด่นไมด่มขีเ กยย เลสเบขีชย น


หรชอเพศทางเลชอกดจารงอยศูด่ แตด่เอรลิยน ช ยยันวด่ามขี และเธอคชอเพศทางเลชอกนยัน ช

การยชนยยันของเอรลิไมด่ได ต้รยั บการตด่อต ต้านจากครอบครยัว ครอบครยั วเธอ ถชอวด่าเปต็ นหยัวสมยัยใหมด่ จรลิงๆ แมด่ของเอรลิกต็หวยังอยด่างทขีแ ที่ มด่ทยัที่วไปหวยังกยับลศูกสาว ที่ ชม ตยัวเองนยัที่นแหละ แตด่เธอเคารพการตยัดสลินใจของลศูก นยัที่นยลิงที่ ทจาให ต้ฉยั นรศู ต้สลึกชชน แมด่ของเอรลิ และหวยังวด่าจะได ต้เจอโอก ต้าซยังตยัวเปต็ นๆ สยักครยังช และดศูเหมชอนวด่า ทรลิปลด่องใต ต้หนนขีช จะเปต็ นโอกาสอยันดขีทท ขีที่ จา ให ต้ฉยั นได ต้ เจอเธอ

“แมด่กยับยายฉยั นตชน ที่ เต ต้นมาก ยายถามวด่า ใชด่ตก ลิติ๊ ตด่อกหรชอเปลด่าคนทขีเที่ อรลิ หลงรยั ก ” เอรลิเ ลด่ า ฉยั น ถลึง กยั บ ต ต้องหยั ว เราะทยั น ทขีท ขีที่ไ ด ต้ยลิน ประโยคนขีช “ไมด่ ใ ชด่น ะ ไมด่ใชด่ฉยัน” ฉยั นปฏลิเสธเสขียงแขต็ง คราวนขีเช ปต็ นทขีของเอรลิหยัวเราะออกมาบ ต้าง “ฉยั นกต็ตน ชที่ เต ต้นนะ ทขีจ ที่ ะได ต้เปต็ นไกดยพาเธอเทขีย ที่ วนางาซากลิ” เอรลิยม ลิช สดใส นจช า เสขียงตชน ที่ เต ต้นจรลิงจยัง จนฉยั นอดรศู ต้สลึกตชน ที่ เต ต้นไปด ต้วยไมด่ ได ต้

“เธอตชน ที่ เต ต้นทขีจ ที่ ะได ต้เจอแดนไหม”

ลิ จากสนามบลินฮาเนดะ 30 มขีนาคม 2015 เทขีย ที่ วบลินเวลาเจต็ดโมงยขีส ที่ บ คชอเทขีย ที่ วบลินทขีจ ที่ ะพาเราไปยยังเมชองนางาซากลิ และฉยั นจะได ต้เจอแดนในวยันรจุงด่ ขลึน ช

มยันเปต็ นชด่วงเวลาทขีด ที่ อกซากจุระกจาลยังบานทยัที่วเกาะคลิวชศู ฉยั นมองหน ต้าเอรลิ...ไมด่มค ขี จาตอบให ต้กยับคจาถามนยัน ช เพราะฉยั นเองกต็ไมด่รศู ต้ด ต้วยซจชาวด่าตยัวเองรศู ต้สลึกอยด่างไร


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ย่ างาซากลิ 3: ยลินดมีตอ ต้ นร บับสชน

แตกตด่างจากใบไม ต้แดงในฤดศูใบไม ต้รด่วง ทขีม ที่ ยักเรลิม ที่ เรชอ ที่ แดงจากดลินแดน ทางเหนชอไลด่มายยังตอนใต ต้ ซากจุระในฤดศูใบไม ต้ผลลินยัน ช จะเรลิม ที่ บานจากดลินแดน ทางใต ต้ไลด่ขน ลึช ไปตอนเหนชอ ถ ต้าอากาศไมด่แปรปรวนเกลินไป ทจุกปขี ในชด่วงปลาย เดชอนมขีนาคมคาบเกขีย ที่ วสยัปดาหยแรกของเดชอนเมษายน เกาะตอนใต ต้อยด่างคลิวชศู จะถศูกย ต้อมด ต้วยสขีชมพศูสลยับขาวของดอกซากจุระ

นยัที่ นคชอสยัป ดาหยท ขีที่เ รขีย กกยันวด่า “ฟศูลบลศูม ” อยัน มขีร ะยะยาวนานเพขีย งแคด่ หนลึงที่ สยัปดาหยเทด่านยั น ช ฉยั นกยับเอรลิเดลินทางมาถลึงเมชองนางาซากลิในชด่วงเวลานขีช

สนามบลินนานาชาตลิเมชองนางาซากลิ เปต็ นสนามบลินขนาดไมด่ใหญด่ไมด่โต มขีลานบลินตยังช อยศูบ ด่ นเกาะ หด่างจากตยัวเมชองนางาซากลิ จยังหวยัดนางาซากลิในระยะ สามสลิบกลิโลเมตร การเดลินทางเข ต้าตยัวเมชองทขีงที่ ด่ายทขีส ที่ จุดคชอนยัที่ งรถบยัส จากหน ต้า สนามบลิน จด่ายคด่า รถบยั สคนละ 900 เยน ขนกระเปป๋ าเกต็ บ ไว ต้ในชด่องเกต็ บ ของ ด ต้านใต ต้ จากนยั ชน รถจะพาเราแลด่ น ผด่ า นทะเล เมชอ งชนบทขนาดเลต็ ก และวลิว


ภศูเขาสดสวย ยลิงที่ เดลินทางในชด่วงซากจุระบาน วลิวทขีม ที่ องผด่านหน ต้าตด่างกระจกรถ ยลิงที่ ชวนให ต้หยัวใจเต ต้นระรยัว

วยันเวลาทขีเที่ ราเดลินทางมาถลึงนางาซากลินยัน ช เปต็ นชด่วงเวลาทขีญ ที่ ป ขีที่ นเพลิ จุด่ งที่ ได ต้ มลิสแจแปน 2015 มาหมาดๆ เธอคชออาเรขียนา มลิยาโมโตะ เปต็ นหญลิงสาววยัย ลิ เอต็ ด ปขี ทขีที่เ กลิด และเตลิบ โตในเมชอ งซาเซโบะ จยั ง หวยั ด นางาซากลิ การได ต้ ยขีที่ส บ ตจาแหนด่งของเธอถชอเปต็ นเรชอ ที่ งใหญด่ในสยังคมญขีป ที่ นมาก จุด่ เพราะอาเรขียนาเปต็ นลศูก ครลึงที่ ผลิวสขีอเมรลิกน ยั -ญขีป ที่ น จุด่ นขีเที่ ปต็ นหนแรกทขีด ที่ น ลิ แดนอาทลิตยยอท จุ ยัยยกตจาแหนด่งความ งามระดยับประเทศให ต้กยับหญลิงสาวทขีม ที่ รขี ศูปรด่างผลิวพรรณแตกตด่างจากพลิมพยนย ลิ ม ขาวใสแบบทขีเที่ คยทจากยันมาจนเปต็ นธรรมเนขียมปฏลิบยัต*ลิ

การได ต้ตจา แหนด่ ง ของอาเรขีย นา นจ า มาซลึงที่ การถกเถขีย งระดยั บ ชาตลิ แม ต้ ที่ วด่ า ผศู ต้คนมขีนจชา ใจตด่ อ ชาวตด่ า งชาตลิม าก แตด่ ข ณะ ญขีที่ปจุด่ นจะเปต็ นประเทศทขีที่ข น ลึช ชชอ เดขียวกยัน ญขีป ที่ จุด่ นถชอเปต็ นสยังคมทขีค ที่ ด่อนข ต้างปลิ ดและไมด่ยอมรยั บความหลากหลาย ในระดยับฐานรากนยั น ช ชาวญขีป ที่ นถช จุด่ อวด่าความงามทขีเที่ หมาะสมกยับการเปต็ นตยัวแทน ระดยับชาตลิควรเปต็ นความงามทขีส ที่ ะท ต้อนความเปต็ นญขีป ที่ นแบบแท จุด่ ต้ๆ อยันหมายถลึง ผลิวขาวละมจุนแบบซากจุระ และมขีภาพลยักษณยบอบบางละมจุนละไม การมขีหน ต้า ตาและรศูปลยักษณยแบบอชน ที่ ๆ แม ต้กระทยัที่งหน ต้าตาแบบฝรยัที่งตะวยันตกตาสขีฟต้า ยยังไมด่ เปต็ นทขีที่ย อมรยั บ ด วต้ ยซจชา ดยั ง นยั ช น การทขีที่ค ณะกรรมการประกวดมลิส แจแปนยก ตจา แหนด่ ง อยันดยั บหนลึที่งให ต้กยับ อาเรขีย นา จลึง เปต็ นเรชที่อ งชต็ อ กชาวญขีที่ปจุด่นโดยเฉพาะ กลจุด่มชาตลินลิยมมาก ขณะเดขียวกยันกต็มขีกลจุด่มทขีที่ออกมาเชขียรยอาเรขีย นาจจา นวนไมด่ น ต้อย การปะทะกยันของสองแนวคลิดทขีต ที่ ด่างกยันสจุดขยัวช นขีช ในทางหนลึที่งสะท ต้อนให ต้ เหต็ น วด่า ญขีที่ปจุด่ นกจา ลยั ง อยศูด่ ใ นชด่ว งเปลขีที่ย นแปลงเชลิง คจุ ณ คด่ า และวยั ฒ นธรรม จาก ประเทศทขีม ที่ ยักจะเชลิดชศูแคด่คจุณคด่าใดคจุณคด่าหนลึที่ง และอจา พรางคจุณคด่าอชน ที่ จนมลิด ในปขี 2015 ดศูเหมชอนสยังคมญขีป ที่ นกจ จุด่ าลยังคด่อยๆ เปลขีย ที่ นไปทขีละน ต้อย

แตด่นยัที่นแหละ...มขีอะไรไมด่เปลขีย ที่ นไปบ ต้างเหรอ มขีอะไรทขีจ ที่ ะคงทนและท ต้าทายความยาวนานของกาลเวลาได ต้บ ต้าง

ที่ ไหวตามแรงลมทะเล เผลอแปต๊ บเดขียว รถบยัสกต็แลด่นผด่าน พจุม ด่ ซากจุระสยัน


ซากกุระ, ซาโยนาระ

อจุโมงคยและนจ าเราเข ต้าสศูเด่ ขตเมชองนางาซากลิแล ต้ว

เมชองนางาซากลิคอ ช เมชองหลยักของจยังหวยัดนางาซากลิ ตยังช อยศูใด่ นเกาะคลิวชศู อยันอยศูด่ทางตะวยันตกเฉขียงใต ต้ของญขีป ที่ น จุด่ ในยจุคทขีญ ที่ ป ขีที่ นปลิ จุด่ ดประเทศในศตวรรษทขีที่ 17 ถลึง 19 นางาซากลิค ชอ เมชอ งทด่ า เมชอ งเดขีย วทขีที่เ ปลิ ดสศู ด่ โ ลกภายนอก เมชอ ง ที่ วด่าเปต็ นต ต้นทางการเผยแผด่ศาสนาครลิสตยนก เดขียวกยันนขีชยยังได ต้ชชอ ลิ ายคาทอลลิกให ต้ แพรด่หลายทยัที่วหมศูด่เกาะญขีป ที่ น จุด่ ครยัน ช ในยจุคเมจลิทเขีที่ ปลิ ดประเทศและเรด่งพยัฒนาอยด่าง จรลิงจยั ง นางาซากลิกลายเปต็ นเมชองทขีม ที่ ขีอจุตสาหกรรมหนยั กและอศูด่ตด่อ เรชอ จจา นวน มาก ความเปต็ นหนลึงที่ ในเมชองทด่าทขีเที่ ตต็มไปด ต้วยอจุตสาหกรรมสจาคยัญนขีที่เองทขีท ที่ จาให ต้ นางาซากลิกลายเปต็ นหนลึงที่ ในจจุดหมายการทลิงช ระเบลิดปรมาณศูในสงครามโลกครยังช ทขีที่ 2 เมชอ ที่ ปขี 1945 จากวยันนยั น ช จนถลึงวยันนขีช เจต็ดสลิบกวด่าปขี ผด่าน นางาซากลิได ต้ฟชช นฟศูตยัวเองขลึน ช มาจากความสศู ญ เสขีย และซากปรยั ก หยั ก พยั ง การกอบกศู ต้ตยั ว เองทขีที่ทจา ได ยต้ าก ยลิงที่ ...นางาซากลิได ต้พลิสจ ศู นยแล ต้ววด่า “ทจาได ต้”

รถบยัสแวะจอดตรงใจกลางเมชอง ฉยั นและเอรลิเดลินลงไปตรงชด่องเกต็บ กระเปป๋ า เราหยลิบกระเปป๋ าออกมา ชะโงกหน ต้าไปโบกมชอลาคนขยับรถ เรายชนอยศูด่ตรงหน ต้าธนาคารท ต้องถลิน ที่ ประจจาเมชอง ตรงหยัวมจุมใกล ต้ๆ มขีรถ รางเพลิงที่ แลด่นจากไป

“ยลินดขีต ต้อนรยับสศูด่เมชองนางาซากลิ” เพชอ ที่ นสาวผศู ต้ถชอครองนามสกจุลเดขียว กยับฮารศูก ลิ มศูราคามลิ กลด่าวด ต้วยนจช าเสขียงสดใสปะปนความตชน ที่ เต ต้น

ลึ เหมชอ นได ต้ แดดอบอจุด่น ของต ต้นฤดศูใ บไม ต้ผลลิท อประกาย และฉยั น รศู ต้ส ก กลลิน ที่ ทะเลลอยลมมา


ลิ าวา สาวลศูกครลึงที่ ญขีที่ปจุด่ น *หนลึที่งปขี ตด่อมานยั บจากอาเรขียนา มลิยาโมโตะ ได ต้ตจา แหนด่ ง ปรลิยานกา โยช ก อลินเดขีย กต็คว ต้าตจาแหนด่งมลิสเวลิลดยแจแปน อยันถชอเปต็ นอขีกรางวยัลใหญด่ในแวดวงประกวดนางงาม


ซากกุระ, ซาโยนาระ

4: บต้านของครอบคร บัวมชราคามลิ

วยันนขีเช ราจะพยักทขีบ ที่ ต้านของครอบครยัวมศูราคามลิ

แม ต้จะถชอครองนามสกจุลเดขียวกยับฮารศูก ลิ มศูราคามลิ แตด่ครอบครยัวมศูราคามลิ ที่ ก ต้องแตด่อยด่างใด ขณะทขีม แหด่งนขีชไมด่มขีอะไรเกขีย ที่ วพยันกยับนยั กเขขียนชชอ ที่ ศูราคามลิคน ดยั ง เกลิด และเตลิบ โตในแถบคยั น ไซ แตด่บ ต้านมศู ร าคามลิห ลยั ง นขีช ปยั กหลยั ก ยชน หยยั ด และเตลิบโตทขีน ที่ ขีที่ ทางตะวยันตกเฉขียงใต ต้ของเกาะคลิวชศู

บ ต้านมศูราคามลิตยังช อยศูด่รม ลิ แมด่นจชา ใจกลางเมชองทขีเที่ รขียกวด่าแมด่นจชา นากาจลิมะ ระหวด่างทางเดลินจากตลาดฮะมยันมะจลิ-ศศูนยยกลางการค ต้าของเมชองนางาซากลิ เราต ต้องเดลินผด่านสะพานหลินคลาสสลิกเมกาเนะบาชลิ สะพานแหด่งนขีชสร ต้างขลึน ช ในปขี 1634 อยันเปต็ นชด่วงเวลาทขีน ที่ างาซากลิดจารงตนเปต็ นประตศูเมชองเดขียวทขีเที่ ปลิ ดญขีป ที่ นสศู จุด่ ด่ โลกภายนอก โครงสร ต้างสะพานเมกาเนะบาชลิมล ขี ยักษณะเหมชอนครลึงที่ วงกลมสองวงทขีที่ วางตลิดกยัน ถ ต้ามองจากเงาสะท ต้อนของแมด่นจชานากาจลิมะ จะเหต็นเปต็ นดวงตาสอง


ดวงทขีก ที่ จาลยังสวมแวด่นอยศูด่ เกป๋ไกป๋ใชด่ยด่อย เลยถศูกนยั บให ต้เปต็ นแลนดยมารยกหนลึงที่ ของ เมชองกต็วาด่ ได ต้ “บ ต้านอยศูด่ตรงโน ต้น” พอพ ต้นตยัวสะพาน เอรลิช ใขีช ห ต้ดศูมจุมถนนทขีอ ที่ ยศูด่ไกลลลิบ ช อยศูด่ตรงนยั น สจุดขอบสายตา มขีตก ลึ เก ต้าชยัน ช ตรงข ต้างหน ต้าตลึกมขีพจุด่มซากจุระสขีชมพศูชศู ชด่อบาน พด่อของเอรลิเพลิงที่ ปลศูกซากจุระต ต้นนขีไ ช ด ต้ไมด่นาน ช บนสจุดคชอจจุดหมายของ พอถลึงตยัวตลึก เราเดลินลากกระเปป๋ าขลึน ช ลลิฟทย ชยัน เรา ครอบครยัวมศูราคามลิพยักทขีห ที่ ต้องชจุดขนาดใหญด่แหด่งนขีช ในห ต้องชจุดประกอบด ต้วย ที่ ต้องนอน สามห ต้องนจช า ชยัน ช ลอย ห ต้องเกต็บของ ห ต้องครยัว และห ต้องโถงขนาด สขีห กว ต้างตลิดกระจกทขีม ที่ องออกไปเหต็นวลิวแมด่นจชา

ฉยั นพอจะรศู ม ต้ าบ าต้ งวด่ า เอรลิ ม าจากครอบครยั ว ฐานะดขี ไมด่ อ ยด่ า งนยั ช น ครอบครยั ว คงสด่ง เสขีย ให ต้เธอไปเรขีย นตด่ า งประเทศในชด่ว งมยั ธ ยมปลาย และ มหาวลิทยาลยัยไมด่ได ต้หรอก แตด่ฉยันไมด่เคยจลินตนาการมากด่อนวด่า ครอบครยัวเธอ จะมขีห ต้องชจุดอยันใหญด่โตตยังช อยศูด่ใจกลางเมชองขนาดนขีช พอเปลิ ดประตศูห ต้องเข ต้าไป ฉยั นเลยได ต้แตด่ยน ช ตยัวแขต็งนลิงที่

โอก ต้าซยั ง หรช อ แมด่ ข องเอรลิ แวด่ บ จากออฟฟลิ ศกลยั บ มาต อต้ นรยั บ เธอ จยัดแจงให ต้ฉยั นพยักห ต้องของน ต้องชายเอรลิ บ ต้านนขีชพยักอาศยัยกยันอยศูด่ 5 คน คชอโอโต ต้ ซยัง (คจุณพด่อ ) โอก ต้าซยัง (คจุณ แมด่ ) เอรลิ น ต้องสาว และน อต้ งชายคนเลต็ ก สจุด อขีก หนลึงที่ คน แตด่ความทขีต ที่ อนนขีชน ต้องชายเรขียนอยศูท ด่ ม ขีที่ หาวลิทยาลยัยวาเซดะในโตเกขียว ห ต้องพยั กจลึงวด่างลง และฉยั นได ต้สลิทธลิพยักห ต้องนขีชสองคชน โดยมขีข ต้อแม ต้ทขีโที่ อก ต้าซยัง แอบกระซลิบวด่า “ห ต้ามแพรด่งพรายให ต้มาสะ (น ต้องชายเอรลิ) รศู ต้เปต็ นอยันขาดนะวด่ามขี คนมาพยักห ต้องของเขา”

ฉยั นเลชอ ที่ นประตศูห ต้องแบบญขีป ที่ นของมาสะเข จุด่ ต้าไป วลิวจากห ต้องนขีชมองเหต็น โรงเรขียนอนจุ บาลทขีอ ที่ ยศูด่ตด ลิ กยัน เสขียงเดต็กเจชอ ช ยแจ ต้วอยด่างสดใสดยังไกลขลึน ช มาถลึง ช เก ต้า พอเปลิ ดประตศูหน ต้าตด่างบานกระจก เสขียงยลิงที่ ชยัดเจนขลึน ชยัน ช ตรงข ต้างลด่างนยัที่ น ลิ คนกจาลยังเลด่นกยันอยศูด่ มขีเดต็กตยัวเลต็กจจานวนไมด่น ต้อยกวด่ายขีส ที่ บ


ซากกุระ, ซาโยนาระ

นขีที่ค ชอบ ต้านของครอบครยั ว มศูร าคามลิ สถานทขีที่ทเขีที่ อรลิ มศูร าคามลิ เตลิบ โตมา สลินะ

ชริ่ ความร บัก และความกลต้าหาญ 5: ซชชไลิ รต้ชอ

โอก ต้าซยังบอกวด่า จะพาไปกลินซศูชเลิ ปต็ นมชอ ช เทขีย ที่ ง

ลิ โขีที่ อก ต้าซยังพาไป เปต็ นร ต้านใกล ต้บ ต้านมศูราคามลิมาก เดลินเพขียงไมด่ ร ต้านซศูชท เกลินห ต้านาทขีกต็ถงลึ แล ต้ว ที่ คยันโกะโดรลิ อยันทขีจ ร ต้านตยังช อยศูด่บนถนนขนาดเลต็กชชอ ที่ รลิงแล ต้วคจาวด่า “โดรลิ” ที่ ของยด่านนขีชทถ หมายถลึงถนน ชชอ ขีที่ ศูกต ต้องจลึงควรเรขียกวด่า “ถนนคยันโกะ” เปต็ นถนน ทขีเที่ ตต็มไปด ต้วยร ต้านรวงพชน ช บ ต้านญขีป ที่ น จุด่ และร ต้านอาหารตกแตด่งนด่ารยักเตต็มไปหมด เราเดลินผด่านร ต้านขายผยักผลไม ต้ทขีม ที่ ส ขี ตรอวยเบอรยรวขี างอยศูด่ สตรอวยเบอรยรขี แพต็ กโตถศูกแปะปต้ ายไว ต้ทขีรที่ าคา 250 เยน ฉยั นเหต็นแล ต้วแทบกรขีติ๊ ดใสด่ ทขีโที่ ตเกขียว หาราคาแบบนขีชไมด่ได ต้หรอกนะ ทขีเที่ มชองหลวงแหด่งนยั น ช สตรอวยเบอรยรรขี าคา 400 เยนขลึน ช ทยังช นยัน ช แตด่เราทจาได ต้เพขียงกรขีติ๊ ดในใจ เพราะร ต้านสตรอวยเบอรยรไขี มด่ใชด่จจุดหมาย ลิ นาดยด่อมเจต็ดทขีน ของเรา แตด่เปต็ นร ต้านซศูชข ที่ ยัที่งตด่างหาก


ที่ (เพราะฉยั นจจา ชชอ ที่ ไมด่ได ต้) แหด่งนขีช ตยังช อยศูด่ใจกลางถนนคยัน ร ต้านซศูช ไลิ ร ต้ชชอ ลิ นาดเลต็กทขีล โกะโดรลิ ตกแตด่งเรขียบงด่าย เปต็ นบารยซช ศู ข ที่ ศูกค ต้าจะได ต้เหต็นพด่อครยัวปยั ชน ลิ องลจุงจลิโรด่ผศู ต้โดด่ง และตระเตรขียมซศูชใลิ ห ต้ดศูตอ ด่ หน ต้าตด่อตาเลย คล ต้ายๆ กยับร ต้านซศูชข ที่ ทขีน ชที่ เสขียงเงขียบๆ ใน ดยังทขีโที่ ตเกขียวนยัที่ นแหละ แตด่ร ต้านไร ต้ชชอ ที่ างาซากลิอาจจะมขีช อ ชจุมชนเมชองขนาดเลต็กเทด่านยัน ช

สารภาพวด่าฉยั นไมด่เคยไปกลินซศูชรลิ ต้านดยังของลจุงจลิโรด่ เนชอ ที่ งด ต้วยสศู ต้ราคาเซต็ ตละ 31,000 เยน (ประมาณหนลึงที่ หมชน ที่ บาท) ไมด่ไหว แตด่ถงลึ จะสศู ต้ราคาไหว กต็ ไมด่แนด่ใจวด่าจะจองคลิวได ต้ เพราะร ต้านของลจุงจลิโรด่นยัน ช ต ต้องจองกยันข ต้ามปขี ทขีเดขียว ถลึงจะได ต้กลิน

ลิ ละปลาดลิบ แตด่พศูดได ต้เลยวด่า ตยัวเองไร ต้ทยักษะการกลิน ฉยั นชอบกลินซศูชแ ที่ อออ ไมด่ สจุดๆ ฉยั นเปต็ นคนทขีแ ที่ ยกรสชาตลิได ต้แคด่ “โหยยยยย อรด่อยอด่ะ” กยับ “ฮชอ ลิช ไหนมขีสด่วนผสมของ อรด่อยเลย” เทด่านยั น ช ฉยั นไมด่สามารถบอกได ต้วด่าอาหารช น อะไร เนชชอปลาสด่วนไหนดขีกวด่า สด่วนไหน ข ต้าวพยั นธจุยแ บบไหนจะเหมาะกยับซศูช ลิ มากกวด่ า ฉยั น รศู ต้วด่ า บนโลกนขีช มขีค นแบบนยั ชน เหลด่ า นยั ก วลิจ ารณย อ าหารทขีที่ก น ลิ เปต็ น แยกแยะรสชาตลิและรสสยัมผยัสเปต็ น พวกเขาเหลด่านขีชแหละทขีแ ที่ ยกความแตกตด่าง ระหวด่างซศูชรลิ าคา 3,000 เยน ออกจากซศูชเลิ ซต็ตละ 31,000 เยน

ลิ องลจุงจลิโรด่ แตด่จากประสบการณย สารภาพอขีกรอบวด่าฉยั นไมด่เคยกลินซศูช ข ลิ ละซาชลิม น การอยศูด่ญขีที่ปจุด่ นปขี ครลึที่ง ฉยั น ค ต้นพบวด่ า สจา หรยั บ ซศูช แ ลิ ยั ชน ถ ต้าราคา (และ คจุณภาพ) เกลิน 3,000 เยนเมชอ ที่ ไหรด่ ฉยั นจะเรลิม ที่ แยกความอรด่อยไมด่ได ต้ พศูดงด่ายๆ คช อ ซศู ช ลิร าคา 3,000 หรช อ 31,000 เยน กต็ “โหยยยยยยยยยย อรด่ อ ย ยยยยยยยยยยย อด่ะ” เหมชอนกยันหมดสจาหรยับลลิน ช ของฉยั น ที่ แหด่งนขีช กต็เปต็ นเชด่นนยั น และสจาหรยับซศูชรลิ ต้านไร ต้ชชอ ช

“โหยยยยยยยย อรด่อยยยยยยยย อด่ะ” ฉยั นหยันไปบอกเอรลิหลยังจากทขีที่ ลิ ลาเนชชอขาวเข ต้าปากคจา แรก เอรลิบอกวด่าปลาเนชชอขาวนขีชถ ชอเปต็ นปลาทขีที่ คขีบซศูช ป โดด่งดยังของเมชอง ท ต้องทะเลของนางาซากลินยัน ช จยับปลาได ต้มากเปต็ นอยันดยับสอง ของญขีป ที่ น จุด่ ความหลากหลายของปลาแตด่ละฤดศูกาลนยั น ช ไมด่น ต้อยหน ต้าตลาดปลา


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ชที่ ดยังของโตเกขียวสยักเทด่าไหรด่ สลึคจ ลิ ช ลิ อ ลิ ยังช หมดเจต็ ดชลิน ช เปต็ นปลาและอาหารทะเลทขีแ เราสยัที่งซศูชท ที่ ตกตด่างกยันไป พอจยัดการซศูชจลิ นหมดเกลขีย ช งแล ต้ว เอรลิแนะให ต้ฉยั นลองจลิบซจุปหอยลายทะเล “อจุ ชลิโอะจลิรจุ” ดศู ซจุปนขีชเปต็ นซจุปทขีม ที่ รขี สชาตลิเข ต้มข ต้นมากกวด่าซจุปมลิโสะทยัที่วไป ความทขีที่ ฉยั นไมด่ใชด่สายกลิน ตยังช แตด่อยศูด่ญป ขีที่ จุด่ นมาปขี ครลึงที่ นขีที่จงลึ เปต็ นครยังช แรกทขีฉ ที่ ยั นได ต้ลองซจุปนขีช และมยันชด่าง “โหยยยยยยยยยยยย อรด่อยยยยยยย อด่ะ” จรลิงๆ ด ต้วย

ลิ ละอาหารทขีด “นขีเที่ ปต็ นซศูชแ ที่ ท ขี ส ขีที่ ด จุ ตยังช แตด่ฉยันอยศูญ ด่ ป ขีที่ นมาเลยลด่ จุด่ ะคด่ะ” ฉยั นหยัน ไปบอกโอก ต้าซยั ง ทขีที่นยัที่ ง อยศูด่ ฝยัที่ งซ ต้ายมชอ โอก ต้าซยั ง ยลิชม สวย กด่ อ นจะหยั น ไปแปล ประโยคของฉยั นให ต้เจ ต้าของร ต้านฟยั ง เจ ต้าของร ต้านเปต็ นคนหนจุด่มสยักสามสลิบกวด่าๆ ขีที่ วบ ชชอ ที่ มลิ เขามขีลศูกสาวหน ต้าตานด่ารยักคอยปต้ วนเปขีช ยนอยศูด่ในร ต้านด ต้วย เธออายจุส ข ช กยับกระโปรงลายดอก เดต็ก โดรลิจยัง มลิโดรลิจยังชอบดอกไม ต้มาก วยันนยั น ช ฉยั นใสด่เสชอ ช ล หญลิงเลยมาปต้ วนเปขีช ยนด ต้วยบด่อยๆ ฉยั นหยันไปหาเธอ พลางชขีท ขีที่ ายดอกไม ต้ใน ลึ ”ลิ ทขีแ กระโปรงของตยัวเอง กด่อนจะพศูดเปต็ นภาษาญขีป ที่ นวด่ จุด่ า “ฮานะ กะ ซ ค ที่ ปลวด่า “ชอบดอกไม ต้ใชด่ไหม” เธอพยยักหน ต้า กด่อนจะวลิงที่ หายไปหลยังร ต้าน แล ต้วกลยับมา พร ต้อมดอกไม ต้หลากสขีในมชอเพชอ ที่ นจ ามาอวด โอก ต้าซยังยลิม ช สวยอขีกครยังช กด่อนจะพศูดกยับมลิโดรลิจยังวด่า “นด่ารยักจยังเลย”

ลิ ยั น เสรต็ จ เรขีย บร ต้อยในสามสลิบ นาทขี โอก ต้าซยั ง ต ต้องกลยั บ ไป เรากลิน ซศูช ก ทจา งานตอนบด่าย ฉยั นโค ต้งขอบคจุณทขีเที่ ธออจุตสด่าหยจยัดหาทขีพ ที่ ยั กให ต้ แถมยยังพามา กลินมชอ ช เทขีย ที่ งแสนอรด่อยอขีก ยลิงที่ มารศู ต้ทขีหลยังวด่า การทขีค ที่ รอบครยั วญขีที่ปจุด่นพาแขกไป ลิ ยัที่ งเคานยเตอรยและไมด่มรขี าคาในเมนศู ถชอเปต็ นการให ต้เกขียรตลิและให ต้ความ กลินซศูชน สจาคยัญกยับแขกคนนยั น ช อยด่างพลิเศษสจุด ฉยั นยลิงที่ รศู ต้สลึกเกรงใจและรศู ต้สลึกแยด่กยับตยัวเอง มาก ทขีไที่ มด่ได ต้ตระเตรขียมของฝากมาให ต้บ ต้านมศูราคามลิเลย “ไมด่เปต็ นไรๆ” โอก ต้าซยังโบกไม ต้โบกมชอสด่งสยัญญาณวด่าไมด่เปต็ นไรจรลิงๆ กด่อนจากเธอดลึงฉยั นไปกอด พลางบอกวด่า “เจอกยันคจที่านขีน ช ะจต๊ะ”

“โอก ต้าซยังใจดขีจยัง” ฉยั นหยันมาบอกเอรลิหลยังจากทขีเที่ ธอเดลินจากไปแล ต้ว จรลิง ๆ ตยั งช แตด่ ม าถลึง เมชอ งนางาซากลิ เอรลิดศู จ ะมขีเ รชที่อ งถกเถขีย งกยั บ โอก ต้าซยั ง พอ ประมาณ ไลด่ไปตยังช แตด่การเถขียงกยันเรชที่องชจุดทขีเที่ อรลิจะใสด่ (เอรลิชอบใสด่ชจุดทขีเที่ ปลิ ด


เผยเนชอ ช ตยัวหนด่อยๆ) โอก ต้าซยังต ต้องทจาทด่าจจุต๊ปากออกมาวด่า “อยากให ต้เอรลิจยังแตด่ง ตยัวดขีๆ” ครยัน ช พอพศูดอยด่างนขีชกต็ต ต้องเถขียงกยันอขีกวด่า นลิยามของคจาวด่า “แตด่งตยัวดขีๆ” คชออะไร มขีขอบเขตแคด่ไหน แตด่สด จุ ท ต้ายคนเปต็ นแมด่กต็ยอมให ต้ลศูกอยศูด่ด ขี แม ต้วด่าจะ แอบทจาสขีหน ต้าค ต้อนใสด่อยศูบ ด่ ต้างกต็ตาม

“ใจดขีม ากเลยลด่ะ ” เอรลิย ม ลิช กว ต้าง “แม ต้จะชอบบด่น ชอบวด่า แตด่สจุด ท ต้าย โอก ต้าซยังกต็พร ต้อมจะยอมรยับลศูกอยด่างทขีล ที่ ก ศู เปต็ น” เอรลิคงหมายถลึงเรชอ ที่ งเพศสภาพ ของเธอ โอก ต้าซยังไมด่ได ต้บด่นเรชอ ที่ งทขีเที่ ธอชอบผศู ต้หญลิงด ต้วยกยันแม ต้แตด่น ต้อย อยันทขีจ ที่ รลิง แล ต้ว โอก ต้าซยังยยังเคยคจุยสไกปย ทางไกลทยักทายกยับผศู ต้หญลิงทขีเที่ อรลิคลยัที่งไคล ต้ด ต้วย

“วด่าแตด่แมด่เอรลิทจา งานอะไรเหรอ” จรลิงๆ ตอนแรกฉยั นคลิดมาตลอดวด่า แมด่ของเอรลิคงเปต็ นแมด่บ ต้านเหมชอนแมด่บ ต้านญขีป ที่ นทยั จุด่ ที่วไป ฉยั นไมด่เคยคลิดภาพแมด่เอ รลิทจางานในออฟฟลิ ศเลย “ชด่วยโอโต ต้ซยังจยัดการเรชอ ที่ งธจุรกลิจนด่ะ” “แล ต้วโอโต ต้ซยังทด่านทจาอะไรเหรอ” “ทจางานทขีบ ที่ รลิษยัทฮอนด ต้านด่ะ รศู ต้จยักอยศูใด่ ชด่ไหม” ฉยั นพยยักหน ต้าตอบรยับ “โอโต ต้ซยังดศูแลตลาดมอเตอรยไซคยของฮอนด ต้า ตอนนขีเช ปต็ นรองประธาน ฮอนด ต้าอยศู”ด่ เอรลิพด ศู ด ต้วยนจช าเสขียงปกตลิ ไมด่มแ ขี ววโอ ต้อวดแตด่อยด่างใด “เดขีย ตั๋ วนะ เปต็ นรองประธานแล ต้วไมด่ต ต้องอยศูด่ประจจาทขีโที่ ตเกขียวเหรอ” เรา เดลินไปคจุยไป ผด่านร ต้านรวงในถนนคยันโกะโดรลิ กด่อนตยัดทะลจุผาด่ นตลาดฮะมยันมะ ด่ วนรลิมทะเล จลิเพชอ ที่ เดลินไปสศูส “ตอนเขาเสนอตจา แหนด่ ง ให ต้ เขากต็ บ อกวด่ า ต อ ต้ งย าต้ ยไปประจจา ทขีที่ โตเกขียว” เอรลิตอบ “แตด่เพราะโอโต ต้ซยังรยั กโอก ต้าซยังมาก ถ ต้าต ต้องย ต้ายไปโตเกขียว ทด่านจะ ไมด่รยับตจาแหนด่ง แตด่ทางบรลิษยัทอยากให ต้ทด่านชด่วยดศูแลงานด ต้านนขีชจรลิงๆ สจุดท ต้าย เลยตกลงกยันวด่า โอโต ต้ซยังประจจา ทขีน ที่ างาซากลิกต็ได ต้ แตด่ต ต้องขลึน ช ไปประชจุมและ จยัดการงานทขีโที่ ตเกขียวเปต็ นระยะ ทด่านเลยตกลง แถมบอกวด่าจะได ต้ถชอโอกาสขลึน ช


ซากกุระ, ซาโยนาระ

ไปเยขีย ที่ มฉยั นกยับน ต้องชายเปต็ นระยะด ต้วยไง” ถลึงตอนนขีเช สขียงเอรลิสดใสเรลิงรด่า

“โอ ต้โห โอโต ต้ซยังเทด่ไปเลยเนอะ ยอมไมด่รยับตจาแหนด่งใหญด่กต็ได ต้ แคด่ขอ ให ต้ได ต้อยศูด่กยับหญลิงทขีรที่ ยัก” ฉยั นทลึงที่ จรลิงๆ นะ แหม คนในเจเนอเรชยัที่นของโอโต ต้ซยัง นด่ ะ คชอคนรจุด่นทขีท ที่ จุด่มเททจา งานหนยั กเพชที่อบรลิษยัท การได ต้โปรโมทตจา แหนด่งระดยับ สศูงจลึงเปต็ นเรชอ ที่ งยากมากทขีใที่ ครจะกล ต้าปฏลิเสธ ยลิงที่ ปฏลิเสธด ต้วยเหตจุผลในนามของ ที่ ของพด่อแมด่ ความรยักแล ต้วลด่ะกต็ ดศูเปต็ นสลิงที่ ทขีเที่ กลิดขลึน ช ได ต้ยากมากสจาหรยับเจเนอเรชยัน เอรลิ คงต ต้องใช ต้ความกล ต้าหาญอยด่างมากเชขียวลด่ะ “ฉยั น รศู ต้แล ต้วลด่ะวด่า เอรลิได ต้ความกล ต้าหาญมาจากไหน” ฉยั น หยั น ไปบอก เธอยลิม ช ๆ ในประเดต็ นเรชที่องความรยั ก ทขีผ ที่ ด่านมาเอรลิมยักจะใช ต้หยัวใจมากกวด่า สมอง หลายคนอาจมองวด่าเปต็ นการตยัดสลินใจทขีงที่ เขีที่ งด่า เธอเปต็ นคนสวยทขีม ที่ ผ ขี ศู ต้ชายหลาย คนรจุมจขีบ แตด่เ ธอเลชอ กตกหลจุม รยั ก หญลิง สาวทขีที่ต อนนขีช อ ยศูด่ไ กลอขีก ฟากฝยัที่ งโลก และเรชอ ที่ งกล ต้าหาญลด่าสจุดทขีเที่ ธอทจา คชอการใช ต้เวลาปลิ ดเทอมฤดศูใบไม ต้ผลลิทเขีที่ พลิงที่ ผด่านมา ทจา งานในร ต้านเค ต้กตยังช แตด่เช ต้าตรศูด่จรดเยต็ นเพชที่อเกต็บเงลินเปต็ นคด่าตยัตั๋วเครชอ ที่ ง บลินไปประเทศบราซลิล ดลินแดนทขีอ ที่ ยศูอ ด่ ก ขี ซขีกโลก ที่ วด่าการทขีใที่ ครสยักคน หลายคนคลิดวด่าเธอตยัดสลินใจอยด่างงขีเที่ งด่า แตด่ฉยันเชชอ จะตยัดสลิน ใจบลินไปหาใครอขีกคนยยั งอขีกฝยัที่ งโลกได ต้ มยันต ต้องใช ต้ความกล ต้าหาญ เปต็ นจจุดตยังช ต ต้นอยด่างมาก และในอาณาจยักรแหด่งความรยัก ฉยั นคลิดวด่าเอรลิกล ต้าหาญมาก

“แตด่เธอยอมเปลขีย ที่ นแผนการเดลินทาง และบลินมานางาซากลิเ พชที่อเจอ แดนไมด่ใ ชด่เ หรอ เธอกต็ กล ต้าหาญเชด่น กยั น นะตลิติ๊ กตด่อ ก” เอรลิย ม ลิช เราเดลิน เท ต้ามา จนถลึงสวนรลิมทะเล หรชอทขีเที่ รขียกวด่าสวนมลิสเลึ บะโนะโมรลิ (Seaside Park) แล ต้ว

ฉยั นไมด่รศู ต้วด่ามยันคชอความกล ต้าหาญ หรชอเปต็ นเพขียงความไมด่แนด่ ใจกยันแนด่ แตด่ถ ต้าให ต้เลชอกตยัดสลินใจอขีกครยังช ฉยั นคลิดวด่า คจาตอบคงเปต็ นแบบเดลิมนขีแ ที่ หละ


ฉยั นคงเลชอกให ต้เรา - ฉยั นและแดน - ได ต้เจอกยันอขีกครยังช อยศูด่ด ขี ... ทขีไที่ หนสยักแหด่ง บนโลกใบนขีช


ซากกุระ, ซาโยนาระ

เกขีย ที่ วกยับผศู ต้เขขียน

Tiktok

ไมด่เคยหลงใหลญขีที่ปจุด่น แตด่จยับพลยัดจยับผลศูได ต้ทจุนไปศลึกษาตด่อปรลิญญา โททขีม ที่ หาวลิทยาลยัยโตเกขียว (หลยังจากสมยัครขอทจุนประเทศโซนตะวยันตกแล ต้ว ไมด่ได ต้สยักทขี)ที่ จดจจา ความรศู ต้สลึกครยังช แรกทขีเที่ หต็นดอกซากจุระบานสะพรยัที่ งหน ต้าบ ต้าน พยักในกรจุงโตเกขียวได ต้เปต็ นอยด่างดขี และเรลิม ที่ เข ต้าใจถลึงชด่วงเวลาแหด่งการผลลิบาน และรด่วงโรย

เคยเปต็ นบรรณาธลิการบทความให ต้กยับ นลิต ยสาร Women's Health ฉบยับภาษาไทย ปยั จจจุบยั นยยั ง รยั บจ ต้างเขขีย นหนยั งสชอ เลด่น IG หยัดเขขีย นแอพพลลิ ที่ มชอถชอ วลิงที่ และฝลึ กทรงตยัวบนสเกตบอรยด เคชยัน

หวยังวด่าสยักวยันจะได ต้กลยับไปยชนมองซากจุระผลลิบานและรด่วงหลด่นทขีญ ที่ ป ขีที่ น จุด่ อขีกครยังช

Instagram: tiktokthailand Facebook: deartiktok

Profile for Tiktok

Sakura, Sayonara  

บันทึกถึง คิวชู คันไซ และโตเกียว เรื่องราวการเดินทาง และจังหวะโชคชะตาของคนสองคน ที่มีซากุระเป็นฉากหลัง

Sakura, Sayonara  

บันทึกถึง คิวชู คันไซ และโตเกียว เรื่องราวการเดินทาง และจังหวะโชคชะตาของคนสองคน ที่มีซากุระเป็นฉากหลัง

Advertisement