Page 1

10. januar 2012

Aktualni razpisi


Kazalo 1. Javni razpis za Ukrep 113 »Zgodnje upokojevaje kmetov« za leto 2012 .................................. 3 2. 6. javni razpis iz naslova Ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja ........... 4 3. 7. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2012 ............................... 6 4. Javni razpis za Ukrep 122 povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2011 ...................................................................................................................................................... 7 5. IV. Javni razpis za Ukrep 133 – podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovostne hrane ............................ 9 6. Javni razpis za Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2012 ................ 11 7. Javni razpis za Ukrep 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu .......... 13 8. 2. Javni razpis iz naslova ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011 ......... 15 9. Financiranje tehnološko - razvojnih projektov v obliki kredita s statusom državne pomoči . 17 10. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3) ....................................................................................................................... 18 11. Novo javno povabilo Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih .......................... 19 12. Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« ........................................................................... 20 13. Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije ................................................................................... 22 14. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo .................................................................................................. 24 15. Javni razpis za ukrep predelava in trženje ................................................................................ 26 16. Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo ......................................................... 27 17. Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011 ...................... 29 18. II. javni razpis za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane .................................................................................................................................................... 31 19. Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški procesov letih 2011, 2012 in 2013 .................................................................................... 32 20. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 46PO11................................................................ 33 22. Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije ............................................................... 34 23. III. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010 .................... 36 Dogodki ................................................................................................................................................ 38 1. Delavnica: Črpanje iz EU sredstev ............................................................................................. 38

Nov razpis

Nov dogodek


1. Javni razpis za Ukrep 113 »Zgodnje upokojevaje kmetov« za leto 2012 Predmet podpore javnega razpisa je izplačilo sredstev v obliki rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost in kmetijo lastniško prenesel na mladega prevzemnika. Cilj ukrepa: 1. Pospešitev strukturnih sprememb na kmetijah; 2. Izboljšanje starostne strukture kmetij; 3. Povečanje razvojne sposobnost kmetij in produktivnosti dela v kmetijstvu. Vlagatelji so fizične osebe (prenosniki, ki so starejši od 57 let), ki nepreklicno prenehajo opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika in mladi prevzemniki (starejši od 18 let in mlajši od 40 oziroma 50 let), ki lastniško prevzamejo kmetijo. Prenos kmetije je lahko sklenjen zlasti na podlagi: – izročilne pogodbe, – darilne pogodbe, – pogodbe o preuţitku, – kupoprodajne pogodbe Upravičeni stroški: Celotno obdobje prejemanja rente je do vključno 10 let. Renta se lahko prejema do dopolnjene starosti 70 let. Renta je sestavljena iz 2 delov, in sicer:  Fiksni del: 5000 EUR na kmetijo na leto  Variabilni del, ki se izračuna na podlagi podatka o PKP (za 1PKP je 300 EUR/ha)

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 6.1.2012 Številka uradnega lista: 1/2012 Rok za prijavo na razpis: do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKGP Višina subvencije: fiksni del 5000 letno + variabilni del Okvirna višina sredstev: 600.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


2. 6. javni razpis iz naslova Ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeţelja Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeţelja v okviru PRP 2007–2013. Predmet podpore: 1. nepremična kulturna dediščina na podeţelju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina; 2. muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine; 3. ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja; Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeţelju in izboljšanju kakovosti ţivljenja ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeţelja. Vlagatelji na ta javni razpis so fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine. Za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore. Lokacija naloţbe se mora nahajati izven naselij, ki imajo status mesta. Upravičeni stroški: 1. Stavbna dediščina 2. Naselbinska dediščina 3. Kulturna in zgodovinska krajina 4. Vrtnoarhitekturna dediščina 5. Memorialna in druga dediščina 6. Arheološka dediščina 7. Drugi opravičeni stroški a. Nakup informacijsko – komunikacijskih tehnologij b. Dodatni stroški pri predmetu podpore 2 c. Dodatni stroški pri predmetu podpore 3 8. Splošni stroški Najniţja dodeljen znesek javne pomoči znaša 3.000 EUR, skupna vrednost naloţbe ob prijavi na razpis pa ne sme presegati 300.000 EUR. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 6.1.2012 Številka uradnega lista: 1/2012 Rok za prijavo na razpis: Javni razpis je odprt od 7. 1. 2012 do vključno 25. 2. 2012 do 24. Ure


Višina subvencije: do 85 % upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 3.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


3. 7. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2012 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013. Predmet podpore: 1. ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeţelskih naseljih; 2. ureditev vaških jeder 3. ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih 4. obnova in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druţenje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeţelju; 5. preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti ţivljenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeţelskih območjih. Vlagatelji na ta javni razpis so občine. Upravičeni stroški: Upravičeni stroški za predmete podpore od 1 do 4 so: 1. Ureditev površin za skupne namene, novogradnja, rekonstrukcija in investicijsko, vzdrţevalna del, gradbena in obrtniška del, izgradnja komunalne in prometne infrastruktur 2. Nakup zemljišča 3. Nakup nove opreme 4. Nakup informacijsko – komunikacijskih tehnologij 5. Splošni stroški Upravičeni stroški za predmete podpore 5 so: 1. odkup nepremičnin in zemljišč v vaškem središč 2. Splošni stroški Najniţja dodeljen znesek javne pomoči znaša 10.000 EUR, skupna vrednost naloţbe ob prijavi na razpis pa ne sme presegati 500.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 6.1.2012 Številka uradnega lista: 1/2012 Rok za prijavo na razpis: Javni razpis je odprt od 7. 1. 2012 do vključno 25. 2. 2012 do 24. Ure Višina subvencije: do 85 % upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 6.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


4. Javni razpis za Ukrep 122 povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2011 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« v okviru PRP 2007–2013 za naloţbe v:  gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak (v nadaljnjem besedilu gozdnih prometnic) – Namen A,  nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za fizične osebe razen samostojnih podjetnikov posameznikov – Namen B1,  nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike – Namen B2 Cilj ukrepa:  večja izraba proizvodnega potenciala gozdov,  uvajanje proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa,  večja varnosti pri delu v gozdu. Upravičenci so fizične ali pravne osebe, ki so lastniki gozda v zasebni lasti na območju Republike Slovenije ter njihova zdruţenja in občine, ki so lastniki gozda. Upravičeni stroški: Stroški naloţbe (predmet podpore A)  stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme  stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme  prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga potrdi ZGS, do višine 20% priznanih upravičenih stroškov naloţbe  nepredvideni izdatki, to so izdatki, ki so nujni za zaključek dela in lahko znašajo do 12% priznanih upravičenih stroškov naloţbe Stroški naloţbe (predmet podpore B)  stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo  stroški usposabljanja za delo z novo mehanizacijo, vezano na investicijo  stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na investicijo Splošni stroški  Splošni stroški povezani s pripravo in izvedbo projekta do višine 10% priznanih upravičenih stroškov naloţbe Najniţji znesek javne pomoči znaša 500 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 500.000 EUR za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 500.000 EUR pomoči.


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 30.12.2011 Številka uradnega lista: 109 Rok za prijavo na razpis: 29.2.2012 do 24. ure Višina subvencije: 50% ali 60 % upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 6.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


5. IV. Javni razpis za Ukrep 133 – podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovostne hrane Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam proizvajalcev za: 1. informiranje potrošnikov, 2. oglaševanje in 3. pospeševanje prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije oziroma Republike Slovenije. Upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije pri tem ukrepu so:  ekološka pridelava in predelava,  zaščiteni kmetijski pridelki oziroma ţivila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost),  vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP),  integrirana pridelava in  višja kakovost. Cilj podpore dejavnostim informiranja potrošnikov in pospeševanja prodaje proizvodov, vključenih v sheme kakovosti, je povečati obseg proizvodnje in trţenja proizvodov z zaščitenim znakom oziroma simbolom kakovosti, prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih proizvodov. Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter bolj organizirano in aktivno trţenje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove trţne moţnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost agroţivilskega sektorja. Upravičenci so skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in zdruţujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode ali ţivila ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake in:  so zaščitile svoje proizvode na ravni EU oziroma so njihovi proizvodi ţe zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,  zdruţujejo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma ţivil z oznako ekološke pridelave oziroma,  zdruţujejo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma ţivil z oznako integrirane pridelave oziroma,  so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma,  zdruţujejo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP).


Upravičeni stroški 1. Stroški organizacije, priprave in sodelovanja na javnih nastopih, sejmih, trţnicah, razstavah, oddajah, delavnicah in drugih oblikah javnih nastopov oziroma dogodkov a. Stroški priprave idejne zasnove: b. Stroški predsejemskih aktivnosti oziroma aktivnosti pred dogodkom: c. Stroški najema oziroma zakupa prostora: d. Stroški tehnične izvedbe javnega nastopa, tematske oddaje, dogodka e. Potni stroški, dnevnice in stroški nastanitve 2. Stroški oglaševanja in informiranja na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije a. Stroški priprave idejne zasnove b. Stroški izvedbenega oblikovanja razstavnega prostora, stojnice itd. c. Stroški priprave razstavnega prostora, stojnice itd.: d. Stroški najema oziroma zakupa prostora na prodajnih mestih: e. Stroški pospeševanja prodaje na prodajnih mestih: f. Potni stroški, dnevnice in stroški nastanitve 3. Stroški priprave, izdaje in distribucije informacijskega in promocijskega materiala za namene obveščanja potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in ţivil iz shem kakovosti a. Stroški priprave idejne zasnove b. Stroški izvedbenega in grafičnega oblikovanja, produkcije c. Stroški zakupa medijskega prostora in časa za oglaševanje d. Stroški ureditve in postavitve spletnega mesta: e. Stroški tiskanja gradiv (publikacije (letaki, zloţenke, brošure, karte, revije, itd.), plakati razli�nih velikosti, druge vrste gradiv) f. Stroški zapisov na drugih medijih (CD, DVD, itd.) g. Honorarji zunanjih izvajalcev (za zasnovo, izvedbo ter upravljanje akcij) h. Stroški distribucije predvidenih objav in avdiovizualnega gradiva 4. Stroški organizacije in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje a. Odnosi z javnostmi 5. Splošni stroški a. Stroški priprave vloge b. Stroški priprave zahtevkov za izplačilo Do podpore so upravičene le informacijske, promocijske in oglaševalske dejavnosti na notranjem trgu. Najvišji znesek podpore na projekt znaša 200.000,00 EUR. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 30.12.2011 Številka uradnega lista: 109 Rok za prijavo na razpis: 29.2.2012 Višina subvencije: do 70% upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 3.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


6. Javni razpis za Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti za leto 2012 Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naloţbe v: 1. proizvodne dejavnosti, povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji 2. proizvodne dejavnosti za predelavo proizvodov, ki niso navedeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47) in drugih nekmetijskih proizvodov na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS:  oddelek 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,  oddelek 13 Proizvodnja tekstilij,  oddelek 14 Proizvodnja oblačil,  oddelek 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,  oddelek 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva (razen za določene izdelke objavljene na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si),  oddelek 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,  oddelek 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov,  oddelek 21. Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,  oddelek 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,  oddelek 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,  oddelek 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,  oddelek 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,  oddelek 27 Proizvodnja električnih naprav,  oddelek 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,  oddelek 29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic,  razred 30.99 Proizvodnja vpreţnih in drugih vozil,  oddelek 31 Proizvodnja pohištva,  oddelek 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,  oddelek 33 Popravila in montaţa strojev in naprav. 3. podpore se dodelijo tudi za naslednje vrste aktivnosti v skladu s SKD:  proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov,  predelava biomase za obnovljive vire energije,  infrastruktura za obnovljivo energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije. 4. storitvene dejavnosti na kmetijah:  turizem (gostinske nastanitvene dejavnosti (SKD – oddelek 55) in streţba jedi (SKD 2008 – oddelek 56) in druge negostinske dejavnosti (definirane v predpisih, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji),  veterinarstvo (SKD – oddelek 75),  izobraţevanje(SKD – razred 85.10, 85.52, 85.59),  zdravstvo in socialno varstvo (SKD – oddelek 86, 87 in 88),  druge storitvene dejavnosti (SKD – pododdelek 45.2, oddelek 95 in 96).


Cilj ukrepa: Prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. To bo omogočilo začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji. Upravičenci so člani kmetijskega gospodinjstva, ki so: 1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeţa kmetijskega gospodarstva – kmetije in so nosilci dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki, 2. pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo. Upravičeni stroški: –

Investicijski stroški o Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaţa ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) o Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti o Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaţe opreme).

Splošni stroški o Priprava vloge in poslovnega načrta, pridobitev gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo, ki so povezani s pripravo in izvedbo projektov ter lahko predstavljajo vrednost v deleţu do vključno 5 odstotkov skupne priznane vrednosti naloţbe.

Najniţji dodeljeni znesek pomoči na upravičenca znaša 3.500 EUR. Prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 30.12.2011 Številka uradnega lista: 109 Rok za prijavo na razpis: 29.2.2012 do 24. ure Višina subvencije: do 60% upravičenih stroškov, naloţbe v pridobivanje energije iz obnovljivih virov 70 % upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 6.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


7. Javni razpis za Ukrep 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in ţivilstvu Predmet podpore v okviru tega ukrepa je usposabljanje z namenom povečanja produktivnosti dela v kmetijskem, gozdarskem in ţivilskem sektorju, in sicer tisto, ki ni del rednega izobraţevalnega sistema. Cilj ukrepa je s podporo usposabljanja dvigniti raven produktivnosti in inovativnosti dela v kmetijskem,gozdarskem in ţivilskem sektorju. Usposabljanje mora vključevati vsaj eno od naslednjih vsebin: – optimizacija proizvodnih procesov ali tehnologij, – uvajanje novih tehnologij ali proizvodov, – tradicionalna znanja, – podjetništvo, – soočanje z novimi izzivi, – informacijsko-komunikacijska znanja (v povezavi s kmetijskim, gozdarskim in ţivilskim sektorjem), – seznanjanje z zakonodajnimi področji ali – varnost in zdravje pri delu. Upravičenci so vlagatelji javne in zasebne izobraţevalne ustanove, raziskovalne ustanove, javni zavodi, interesna zdruţenja, stanovska zdruţenja in organizacije s področja kmetijstva, gozdarstva in ţivilstva. Upravičenci morajo biti registrirani za: – P85.5 Drugo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali – P85.59 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Upravičeni stroški: Vrsta stroška Tehnično – administrativno – finančno delo Najem predavatelja (predavatelj z najmanj 10-letnimi delovnimi izkušnjami in do vključno 6 ravni izobrazbe) Najem predavatelja (predavatelj z najmanj 10-letnimi delovnimi izkušnjami in od vključno 7 ravni izobrazbe) Najem prostora Izdelava študijskega in promocijskega gradiva Kilometrina za skupinski prevoz pri organizaciji ekskurzije

Omejitev (najvišja priznana vrednost) do 10 EUR/uro usposabljanja do 35 EUR/uro do 90 EUR/uro do 30 EUR/uro do 0,625 EUR/uro po osebi do 1 EUR/kilometer

Najniţji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 10.000 EUR za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 500.000 EUR.


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 30.12.2011 Številka uradnega lista: 109 Rok za prijavo na razpis: do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh MKGP in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja Višina subvencije: do 100% upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 3.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


8. 2. Javni razpis iz naslova ukrep 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske druţbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011

Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa so naloţbe v: 1. predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. marca 2010, str 47), razen proizvodov iz rib (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi) – NAMEN A; 2. predelavo ţivil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi – NAMEN A; 3. kombinirana predelava proizvodov iz 1. in 2. Točke – NAMEN A; 4. trţenje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naloţbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo – NAMEN A; 5. prvo stopnjo predelave lesa – NAMEN B. Cilj ukrepa je Izboljšati konkurenčnost kmetijskega, ţivilskega in gozdarskega sektorja. Upravičenci: 1. gospodarske druţbe, 2. samostojni podjetniki posamezniki, 3. zadruge in 4. zavodi. Upravičeni stroški: Št. Upravičeni strošek Stroški naloţbe 1 nakup nepremičnin

2

novogradnje, investicijsko nepremičnin

rekonstrukcije in vzdrţevanje

3

stroški nakupa novih strojev, opreme in naprav

Dodatna pojasnila Stroški prenove kupljenega objekta ter novih strojev in opreme doseţejo najmanj 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naloţbe. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaţe in stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) Med stroške nakupa novih strojev, opreme in naprav, spada tudi nakup laboratorijske in IKT opreme, vključene v proces trţenja ali predelave ter nakup naprav za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije.


Splošni stroški 4 stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naloţbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa

Med te stroške sodijo stroški za pripravo vloge na javni razpis in poslovnega načrta, stroški pridobitve gradbene ali tehnične dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo sredstev, v višini do vključno deset odstotkov upravičenih stroškov naloţbe iz naslova tega ukrepa.

Najniţji znesek javne pomoči znaša 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek pa do vključno 2.500.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007-2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 6.000.000 EUR pomoči. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Datum objave v Uradnem listu: 30.12.2011 Številka uradnega lista: 109 Rok za prijavo na razpis: do vključno 15. 2. 2012 Višina subvencije: od 25% do 60% upravičenih stroškov Okvirna višina sredstev: 10.000.000 EUR Informacije o razpisu: Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


9. Financiranje tehnološko - razvojnih projektov v obliki kredita s statusom drţavne pomoči Namen kredita je financiranje uvajanja novih produktov na trg ali uvajanje novih rešitev v gospodarski druţbi v okviru projektov. Upravičenci Kredit lahko pridobijo pravne osebe zasebnega prava s sedeţem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske druţbe po zakonu o gospodarskih druţbah ter ki s ciljem uvajanja novih produktov na trg ali uvajanja novih rešitev v podjetju ali vstopa na nove trge izvajajo:  raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer industrijske raziskave oz. eksperimentalni razvoj, ali  naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva za udejanjenje rezultatov lastne raziskovalno-razvojne dejavnosti, in sicer povečanje raznovrstnosti proizvodnje in/ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu. Upravičenost kredita Kredit se lahko odobri le za projekte, ki jih gospodarska druţba ni pričela izvajati pred vložitvijo vloge, pri tem da gospodarska druţba izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev, in sicer da bo zaradi kredita bistveno: a) razširila velikost projekta/dejavnosti; b) razširila obseg projekta/dejavnosti; c) povečala skupni znesek, ki ga bo porabila za projekt/dejavnost; d) hitreje zaključila projekt. Najniţji znesek kredita za posamični projekt znaša 200.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 18.750.000,00 EUR. Najkrajša ročnost je štiri leta oziroma dve leti v primeru avtonomnega podjetja z manj kot 3.000 zaposlenimi. Najdaljša ročnost je dvanajst let. Ročnost in morebitni moratorij na odplačilo glavnice se določita glede na predvideno dobo trajanja projekta in ostale značilnosti s kreditom podprte naloţbe. Obrestna mera se določi glede na bonitetno oceno gospodarske druţbe, kvaliteto predloţenih zavarovanj, ročnost kredita in ostale parametre tveganj. Kredit lahko krije do 75% vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta. Vabilo velja od dne objave do porabe sredstev predvidenih za izvajanje Programa SID banke v skupni višini 150 milijonov EUR oziroma do datuma, ki ga SID banka predhodno objavi na spletni strani. SID banka lahko zadnji kredit po tem vabilu odobri najkasneje 31.12.2013. Razpisnik: SID Banka Datum objave: 21.11.2011 Rok za oddajo: 31.12.2013 Višina subvencije: do 75% vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta


10. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3) Predmet razpisa: Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naloţbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir. Upravičenci: Upravičenci do drţavne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava – Gospodarske družbe, zadruge, zavodi in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava – društva in ustanove, ko ne gre za pridobitno dejavnost. Upravičeni nameni so:  vgradnja KNLB z avtomatskim dodajanjem goriva (kurilna naprava, sistem za doziranje goriva, čiščenje dimnih plinov, hranilnik toplote);  dodatna dela (npr. montaţa KNLB, kotlovnica, dimnik, zalogovnik za gorivo) v skupni v višini največ 75% stroškov KNLB za operacije, ki se izvajajo po pridobljenem gradbenem dovoljenju. V kolikor se operacija izvaja kot investicijsko vzdrţevanje, lahko znašajo stroški dodatnih del največ 50% stroškov KNLB;  izvedba oz. posodobitev primarnega dela mikro daljinskega razvoda s skupno dolţino trase do max. 300 m, do največ štirih uporabnikov toplote, ki so v objektih izven objekta, kjer se vgrajuje KNLB; Višina subvencije: Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije je določena v skladu s pravili dodeljevanja drţavnih pomoči in znaša 30-40 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. Rok za predložitev vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 05.09.2013. Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru. Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 13.5.2011 Rok za oddajo: 5.9.2013 Predvidena višina razpisanih sredstev: 9.000.000 EUR Višina subvencije: 30 – 40 %


11. Novo javno povabilo Zaposli.me za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih Predmet je spodbujanje zaposlovanja teţje zaposljivih brezposelnih oseb, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencioniranje zaposlitev teţje zaposljivih brezposelnih oseb. Namenjen javnega povabila je spodbujanju zaposlovanja teţje zaposljivih brezposelnih oseb. Predvidenih je 3.250 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin javnega povabila. Nanj se lahko prijavijo tržni delodajalci, ki so v preteklem poslovnem letu več kot polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu in izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila. Upravičenci Delodajalci, registrirani kot samostojni poslovni subjekti s svojo matično številko, ki so trţni delodajalci in bodo s pomočjo subvencije zaposlili teţje zaposljivo(e) brezposelno(e) osebo(e), za določen čas najmanj dvanajst (12) mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko oz. za krajši delovni čas (za zaposlitev invalida) v skladu z odločbo o invalidnosti. Povabilo je odprto do porabe razpoloţljivih sredstev, najkasneje do 29. 2. 2012. Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so invalidi, iskalci prve zaposlitve, starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni ali imajo stalno prebivališče na območju Pokolpja (v občinah Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič ali Metlika). Za pridobitev subvencije za zaposlitev morajo brezposelni v celoti ustrezati vsaj eni od omenjenih ciljnih skupin, ki so podrobneje opredeljene v javnem povabilu.  Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.000 EUR (oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti). Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.  Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni sluţbi Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedeţ, oziroma s pomočjo eStoritev, ki so dosegljive na Zavodovi spletni strani. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcu brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalec izbere ustreznega kandidata za prijavljeno delovno mesto. Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalec predloži ponudbo na javno povabilo. To lahko stori osebno ali po pošti v vloţišče pristojne območne službe. Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Datum objave: 19. September 2011 Rok za oddajo: do porabe razpoloţljivih sredstev, najkasneje do 29. 2. 2012. Predvidena višina razpisanih sredstev: 13 milijonov EUR


12. Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Predmet sofinanciranja so projekti praviloma z naslednjimi vsebinami energetske sanacije domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost: - energetska sanacija ovoja stavb: a) toplotna izolacija fasad, b) toplotna izolacija podstrešja, c) zamenjava oken in vrat na lupini stavbe, d) toplotna izolacija tal. - sanacija energetskih sistemov: a) sanacija ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemov (vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteţenje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava toplotnih podpostaj, izboljšave pri ventilatorjih, črpalkah, kompresorjih), b) vgradnja kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk ter solarnih sistemov za ogrevanje in pripravo sanitarne vode ter toplote za tehnologijo (kuhinje, pralnice, likalnice), c) izkoriščanje odpadne toplote za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode, - vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave, - samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov uspešnosti investicije. Upravičenci Prijavitelji po tem razpisu so SVZ (socialno varstveni zavodi), katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost. Upravičeni stroški so: - stroški gradbenega nadzora največ do 3% ocenjene vrednosti operacije, - stroški za vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva, ki vključujejo nabavo in vgradnjo oken in vrat, nabavo in vgradnjo zunanjih senčil, nabavo in vgradnjo okenskih polic in obdelavo špalet, - stroški za izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine ki vključujejo postavitev gradbenega odra, odstranitev obstoječega ometa, nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, obdelavo


špalet, nabavo in vgradnjo okenskih polic, nabavo in vgradnjo izolacije podstrešja vključno s paro prepustno oziroma paro zaporno folijo, letvami oziroma deskami (ter izvedbo odzračevalnih kanalov) nad špirovci, hidroizolacijo in termoizolacijo kletnih prostorov skupaj z izdelavo silikonske bariere, -

-

-

-

stroški za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in prezračevalne sisteme, ki vključujejo črpalke, ventilatorje, kompresorje in druge elektromotorne pogone, regulacijske elemente in potrebne armature, naprave za regeneracijo ali rekuperacijo toplote, izkoriščanje odpadne toplote za namene ogrevanja in hlajenja ter pripravo sanitarne vode, centralni prezračevalni sistem s kanali z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi, toplotno črpalko, ki je vključena v centralni prezračevalni sistem, s pripadajočim krmilnim sistemom, stroški energetsko učinkovite razsvetljave, ki vključujejo vgradnjo varčnih svetilk, vgradnjo regulacije osvetljevanja, foto senzorjev, senzorjev gibanja in časovnih stikal vključno s potrebnimi instalacijskimi deli, stroški nastali zaradi rabe obnovljivih virov za ogrevanje prostorov, ki vključujejo nabavo in vgradnjo solarnih sistemov, kotlov na lesno biomaso ter toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in tehnologijo, stroški za sistem za energetski monitoring.

Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 300.000,00 EUR brez DDV. Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Datum objave: 15.7.2011 Rok za oddajo: 24.8.2011, 14.10.2011, 13.1.2012 oz. do porabe sredstev. Predvidena višina sredstev: 20.000.000,00 EUR od 2011-2013 Višina sofinanciranja: največ 90% upravičenih stroškov


13. Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za naloţbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Namen razpisa je povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseţe z zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih in vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne razsvetljave doseţe ekonomično zmanjšanje porabe elektrike. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne razsvetljave so: I. zamenjava: - zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, - zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, - rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne pomoţne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji izkaţe, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomoţne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave; II. uvedba: - vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, - oprema za učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; III. upravljanje: - izdelava investicijske in projektne dokumentacije, - opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, - oprema za spremljanje porabe in izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, - stroški informiranja in obveščanja javnosti. Upravičenci Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer za: - nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk, - nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav,


-

-

-

rekonstrukcijo in predelavo pomoţne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomoţne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v investicijski dokumentaciji izkaţe, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomoţne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave, nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po izvedbi) v deleţu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije, ki se nanašajo na: izdelavo projektne in investicijske dokumentacije (ID), za katero so priloţena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vloţitvijo vloge, ter so označena skladno z Navodilom organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, strokovno-tehnični nadzor izvedbe operacije, ki je dogovorjen v pogodbi o izvedbi operacije in je opravljen s strani tretje osebe, nabavo in vgradnjo nove opreme za merjenje in spremljanje porabe električne energije za javno razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroške informiranja in obveščanja.

Vrednost operacije po tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR. Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 8.7.2011 Rok za oddajo: 31.8.2011, 30.11.2011, nato vsake 4 mesece prvo delovno sredo Predvidena višina sredstev: 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013 Višina sofinanciranja: največ 50% upravičenih stroškov


14. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Finančne spodbude so namenjene za naloţbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omreţje. Upravičenci Prijavitelji po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske druţbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih druţbah ali samostojni podjetniki, ki imajo sedeţ v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedeţem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je niţja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV. Upravičeni nameni Upravičeni nameni so: - izgradnja sistemov DOLB s kotlovsko kapaciteto največ do 20 MW1; - razširitev omreţja pri obstoječem DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja geotermalno energijo, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso (v primeru, ko gre za razširitev omreţja, brez dograditve novih kotlov, mora prijavitelj računsko dokazati, da bo več kot 80% na novo potrebne toplote proizvedeno v obstoječem kotlu na lesno biomaso oziroma z uporabo geotermalne energije) - izgradnja mikro sistemov DOLB. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del; b) stroški nakupa, dobave in montaţe pripadajoče opreme; c) stroški nakupa objektov (kolikor je nakup obstoječega objekta gospodaren, je upravičen strošek); d) stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema. Stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema z vakumskimi sprejemniki. e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Če gre za mikro sistem DOLB ali za razširitev obstoječega omreţja DOLB, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko niţja od 400.000 EUR, vendar mora biti višja od 150.000 EUR (brez DDV).


Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 1.7.2011 Rok za oddajo: 1.9.2011 in vsak prvi delovni Ä?etrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru Predvidena viĹĄina sredstev: 17.100.000,00 EUR za leta 2012 do 2015 ViĹĄina sofinanciranja: 30% za velika podjetja 40% za srednja podjetja 50% za mala podjetja 50% za mikro podjetja


15.

Javni razpis za ukrep predelava in trţenje

Predmet razpisaje dodelitev nepovratnih sredstev za naloţbe v obrate za predelavo in trţenje iz naslova ukrepa predelava in trţenje iz OP 2007–2013, za povečanje proizvodnje v predelavi rib in povečanje števila ribjih proizvodov ter boljšo oskrba trţišča s temi proizvodi. Predmet podpore so naslednje naloţbe v predelava in trţenje: - naloţbe v obrate in prostore za predelavo rib s pripadajočo opremo; - naloţbe v obrate in prostore, namenjene za trţenje in ki se uporabljajo za skladiščenje in distribucijo rib iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva vključno s pripadajočo opremo; - nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov iz predelave in distribucijo ribjih proizvodov Upravičenci Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti predelave in trţenja rib kot; – gospodarska druţba, – zadruga, – samostojni podjetnik posameznik, – nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji. Upravičeni stroški so: - stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je obratov in prostorov za predelavo in trţenje ribjih proizvodov, nakup pripadajoče opreme za predelavo in trţenje, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave in trţenja, - pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaţe ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), - pri nakupu strojne in transportne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje, - nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribjih proizvodov iz lastne proizvodnje in predelave, s tem, da skupni strošek naloţbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 EUR in hkrati 20% ter ne sme presegati 20% priznane vrednosti naloţbe, - nakup zemljišč za predelovalne obrate in obrate za trţenje, ki ne presega 10% priznane vrednosti naloţbe, - splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 12% priznane vrednosti naloţbe, kot so: honorarji projektantom, inţenirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naloţbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del, ter izdelava vloge. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 24.6.2011 Rok za oddajo: zaprtje razpisa bo objavljeno na spletni straneh MKGP Predvidena višina sredstev: 5.750.000 EUR Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 3.500.000 EUR na vlogo.


16.

Javni razpis za ukrep Produktivne naloţbe v ribogojstvo

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naloţbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naloţbe v nove ribogojnice ter naloţbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic. Predmet podpore so naslednje naloţbe v ribogojstvo: - naloţbe v vališča s pripadajočo opremo, - naloţbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo, - naloţbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo, - naloţbe v školjčišča s pripadajočo opremo, - naloţbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje ţivih školjk, - naloţbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo, - nakup zemljišč za ribogojnico, - nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport ţivih proizvodov ribogojstva iz lastne vzreje; - nakup delovnih plovil (čolni, ladje), - drugih plavajočih naprav (splavi, pontonska plovila) s pripadajočo opremo, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu; - nakup in postavitev zaščitnih mreţ, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi; - naloţbe v sisteme za zmanjšanje onesnaţevanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo, - naloţbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo, - nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom. Upravičenci Vlagatelji so lahko pravne ali fizične osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot: – gospodarske druţbe, – zadruge, – samostojni podjetnik posameznik, – zavodi, ki imajo trţno dejavnost ter – nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji. Vlagatelji iz prejšnje točke so lahko le mikro in mala podjetja Upravičeni stroški so: - stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je ribogojnih bazenov, ribnikov, kletk, sistemov za gojenje školjk, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov namenjenih za ribogojske namene (vključno s prodajalno rib iz lastne proizvodnje znotraj ribogojnega objekta), nakup pripadajoče opreme za ribogojsko proizvodnjo in opremo v prodajalni, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje. - pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaţe ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del),


-

-

pri nakupu strojne opreme se priznavajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodnji oziroma tehnološki proces ribogojske proizvodnje, nakup opreme za transport ţivih ribogojskih proizvodov, nakup transportnih sredstev (gospodarska vozila, prikolice), za transport ţivih ribogojskih proizvodov iz lastne vzreje: s tem, da skupni strošek za nakup transportnih sredstev ne sme presegati 100.000 EUR ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naloţbe, (v primeru, da gre za gospodarsko vozilo, ki se uporablja tudi za druge namene je opravičljiv strošek za nakup vozila, le v deleţu povezanem z rabo izključno za namene ribogojske proizvodnje), nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno za potrebe ribogojstva na morju, s tem, da skupni strošek naloţbe v delovno plovilo ne sme presegati 200.000 EUR ter ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naloţbe, nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne presega 10 odstotkov priznane vrednosti naloţbe, nakup in postavitev zaščitnih mreţ, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi; naloţbe v sisteme za zmanjšanje onesnaţevanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo, naloţbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo, nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom, splošne stroške za izvedbo projekta, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naloţbe, kot so: honorarji projektantom, inţenirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naloţbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti, stroški nadzornikov del ter stroški izdelave vloge.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 24.6.2011 Rok za oddajo: zaprtje razpisa bo objavljeno na spletni straneh MKGP Predvidena višina sredstev: 2.740.000 EUR Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov


17. Javni razpis za ukrep 112: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011 Predmet razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Glede na čas, ki je datumsko pretekel med dnem prevzema kmetije in datumom vloţitve vloge na javni razpis, se vlagatelji uvrščajo v štiri ločene sklope, in sicer: sklop A: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 15. meseci, vendar ne več kot pred 16. meseci pred dnem vloţitve vloge na javni razpis; sklop B: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 14. meseci, vendar ne več kot pred vključno 15. meseci pred dnem vloţitve vloge na javni razpis; sklop C: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred več kot 10. meseci, vendar ne več kot pred vključno 14. meseci pred dnem vloţitve vloge na javni razpis; sklop D: prevzem kmetije je bil s strani vlagatelja opravljen pred manj kot vključno 10. meseci pred dnem vloţitve vloge na javni razpis. Upravičenci Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije, so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo. Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: Mora biti starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki je dopolnil 40 let v letu oddaje vloge na javni razpis. Najkasneje na dan oddaje vloge na javni razpis: a) mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev in b) mora postati lastnik kmetije, ki obsega najmanj 3 ha primerljivih kmetijskih površin, kamor spada tudi gozd ali c) lastnik kmetije, ki ima v reji ali lasti najmanj: – 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic, – 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso, – 6 glav velike ţivine (v nadaljnjem besedilu: GVŢ) za vzrejo istovrstnih ţivali, – 40 čebeljih druţin ali d) mora vlagatelj, ki ima del svojih zemljišč izven območja Republike Slovenije in zaradi tega ne izpolnjuje vstopnega kriterija 3ha PKP, v vlogi na javni razpis, izkazati primeren bruto prihodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti. Vlagatelj mora postati nosilec in lastnik kmetije, ki obsega kmetijska in gozdna zemljišča v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora imeti vlagatelj na prevzeti kmetiji stalno ali začasno prebivališče. Vlagatelj mora na dan oddaje vloge na javni razpis imeti ustrezno poklicno znanje in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti. Imeti mora: a) najmanj dokončano osnovno šolo in najmanj pet let izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti in pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti ali b) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti (agro-ţivilska, veterinarska, gozdarska, lesarska, vrtnarska) in najmanj tri leta izkušenj z opravljanjem kmetijske ali gozdarske dejavnosti.


Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 17.6.2011 Rok za oddajo: zaprtje razpisa bo objavljeno na spletnih straneh MKGP Predvidena višina sredstev: 10.000.000 EUR Višina sofinanciranja: do 70.000 EUR


18. II. javni razpis za ukrep 132 – sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane« v okviru PRP 2007 – 2013, za namen podpore kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni shemi kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije za delno pokritje stalnih stroškov, nastalih zaradi vključitve in sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti. Podpora ima obliko letnega plačila, kjer vlagatelji na letni ravni uveljavljajo delno pokritje stalnih stroškov. Podpora se upravičencu dodeli za največ pet let. Upravičene sheme kakovosti so ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma ţivila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), integrirana pridelava in višja kakovost. Cilj ukrepa je spodbuditi kmetijske proizvajalce k sodelovanju v shemah kakovosti, ki pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov in s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu in ponudbe na trgu. Upravičenci Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in so vključeni v eno od shem kakovosti Evropske unije ali nacionalno shemo kakovosti. Do podpore so upravičeni samo proizvajalci kmetijskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi. Upravičeni stroški Za zaščitene kmetijske pridelke oziroma ţivila (sheme Skupnosti) in višjo kakovost (nacionalna shema) - stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost z zahtevami iz specifikacij, - stroški analiz preiskav vzorcev kmetijskih proizvodov oziroma surovin, zahtevanih v specifikacijah proizvodov, - administrativni stroški. Za ekološko pridelavo in predelavo (shema Skupnosti) - stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost s predpisi iz tega področja, - stroški analiz preiskav ţivil rastlinskega in ţivalskega izvora, krme in tal, - administrativni stroški. Za integrirano pridelavo (nacionalna shema) - stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost s predpisi iz tega področja, - administrativni stroški. Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 3.6.2011 Rok za oddajo: zaprtje razpisa bo objavljeno na spletni strani MKGP Predvidena višina sredstev: 1.000.000,00 EUR Višina sofinanciranja: največ 3.000 EUR


19. Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški procesov letih 2011, 2012 in 2013 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti organizacije in izvedbe delavnic v obliki poletnih šol za študente in usposabljanj mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za izvajanje študijskih praks. Sofinancirano bo plačilo stroškov organizacije in izvedbe omenjenih delavnic na območju Republike Slovenije. Projekt mora biti namenjen: – dodiplomskim in podiplomskim študentom in – mentorjem oziroma kandidatom za mentorje za izvajanje študijskih praks Upravičenci Do sredstev so upravičeni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov. Upravičeni stroški – plače in drugi stroški dela, – stroški storitev za zunanje izvajalce, – stroški prevoza in nastanitev za študente in mentorje oziroma kandidate za mentorje za izvajanje študijskih praks, – stroški informiranja in obveščanja, – davek na dodano vrednost (DDV). Davek na dodano vrednost (DDV) je upravičen strošek, če prijavitelj nima pravice do odbitnega DDV. Obračunani DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV Razpisnik: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Datum objave: 27.5.2011 Rok za oddajo: 13. 6. 2011, 31. 1. 2012 Predvidena višina sredstev: 1.785.462,00 EUR za leta od 2011 do 2013


20.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naloţb 46PO11

Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naloţbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. Predmet podpore S kreditom je mogoče financirati naloţbe oziroma v projektu opredeljene faze naloţb za: A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov B) Zmanjšanje onesnaţevanja zraka C) Gospodarjenje z odpadki D) Varstvo voda E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo F) Začetne naloţbe v okoljske tehnologije. Upravičenci Do kreditov so upravičene občine, gospodarske druţbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki). Kreditni pogoji a) Obrestna mera Najniţja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem pozivu, je: - za namene 1.A2 in 1.A3 (naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije): trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5% oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči drţave, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun drţavne pomoči - za ostale namene trimesečni EURIBOR + 1,5%. b) Odplačilna doba Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naloţbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme (in vozil). Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. c) Višina kredita Kredit se odobri v deleţu od vrednosti priznanih stroškov naloţbe. Najvišji deleţ kredita je 90 % priznanih stroškov naloţbe za namene pod točko A in 80 % priznanih stroškov naloţbe za namene pod točko B, C, D, E ter 75 % za namen F. Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instrumentov Višina posameznega kredita je omejena na 2 milijona EUR, najniţji znesek kredita pa znaša 50.000 EUR. Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 29.4.2011 Rok za oddajo: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.1.2012 Predvidena višina sredstev: 20 mio EUR Višina sofinanciranja: kredit v višini do 90% priznanih stroškov


22. Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1 (v nadaljevanju: UREE1). Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naloţbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme. Namen sofinanciranja je vgradnja elektromotornih naprav, pogonov in sistemov ter vgradnja energetsko učinkovitih naprav notranje in zunanje razsvetljave v industriji in storitvenem sektorju. Cilj razpisa je povečana električna učinkovitost sistemov in naprav, ki ustrezajo sodobnemu stanju tehnike, in manjšo porabo električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, ki je določena v specifikaciji ukrepov s popisom opreme in storitev, ustrezno vsebini tehničnih specifikacij za pridobitev ponudb in vsebini predvideno izbrane ene ali več ponudb za naročilo opreme in storitev za izvedbo operacije. Upravičeni stroški (US) za posamezne ukrepe, ki so predloţeni v specifikaciji v vlogi, se omejujejo po kriterijih v nadaljevanju, pri čemer je P (kW) ….. nazivna pogonska moč (elektromotorja), in sicer lahko znašajo največ:

US (€)  232  P 0,593 0, 989 nabava in vgradnja elektromotorjev P > 20kW ............................. US (€)  74,1  P

nabava in vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov elektromotornih

nabava in vgradnja elektromotorjev P ≤ 20kW .............................

naprav P ≤ 20kW ............................................................................. 

US (€)  496  P 0, 46

nabava in vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov elektromotornih

US (€)  148  P 0,877 0, 45 nabava in vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo ......................... US (€)  1343  P

nabava in vgradnja drugih črpalk ................................................

nabava in vgradnja ventilatorjev US (€) 179  P in največ 112 €/MWh letnega prihranka

naprav P > 20kW ............................................................................

US (€)  568  P 0,508

 nabava in vgradnja kompresorjev s frekvenčno regulacijo za komprimiran zrak

P ≥ 15kW ....................................................................................... US (€)  1475  P

0,807

,

sicer za ostale sisteme, vendar ne celotne hladilne in klimatske naprave 537 €/MWh  Pri napravah notranje in zunanje razsvetljave se upošteva: nabava in vgradnja varčnih svetilk in sijalk notranje razsvetljave ter regulatorjev osvetljevanja ......... 522 €/ MWh letnega prihranka  nabava in vgradnja varčnih svetilk in sijalk zunanje razsvetljave ter regulatorjev osvetljevanja ......................................................................... 420 €/ MWh letnega prihranka  stroški nadzora izvedbe operacije v višini predračunske vrednosti upravičenih stroškov za te namene in skupaj ne več od deleţa 2 % upravičenih stroškov celotne operacije.


Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod trţnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25% lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem. Neupravičeni stroški         

dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, izdelava projektne in investicijske dokumentacije (ID), stroški nadzora izvedbe projekta, ki presegajo deleţ priznanih upravičenih stroškov stroški demontaţe opreme in odstranjevanja starih naprav, postavitev nove ali gradnja nadomestne pomoţne opreme (drogovi, konzole, nove instalacije pri razsvetljavi), izboljšave, ki so predmet rednega vzdrţevanja (npr. odprava puščanja zraka sistemov za pripravo komprimiranega zraka) DDV, davek na promet nepremičnin in drugi davki; naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing; stroški najemanja kreditov, zavarovanj in upravnega postopka, priprave vloge itd.

Sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih sredstev ne bo odobreno za nakup rabljene opreme, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Upravičeni vlagatelji Upravičenci za dodelitev drţavnih pomoči po tem razpisu so podjetja, ki imajo sedeţ v RS in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte vgradnje in izboljšav elektromotorne pogonske opreme, ki omogočajo učinkovito rabo električne energije. Drţavne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti: - primarna kmetijska proizvodnja iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelovanje in trţenje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, - ribištvo in ribogojništvo, - premogovništvo, - jeklarstvo, - promet, - ladjedelništvo, - industrija sintetičnih vlaken, - proizvodnja oroţja in streliva. Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo Datum objave: 17.12.2010 Rok za oddajo: 12.1.2011 in 2.3.2011. (Nadaljnja odpiranja bodo vsako trimesečje in sicer prvo sredo v mesecu do porabe sredstev) Predvidena višina sredstev: 6.500.000 EUR Višina sofinanciranja: 30 – 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije


23. III. javni razpis za ukrep 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije za leto 2010 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je del ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture. Cilj razpisa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Predmet podpore so naslednje aktivnosti: a) komasacije, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča ter v komasacijsko območje v skladu z občinskimi prostorskimi akti ni vključenih več kot 30 odstotkov nekmetijskih zemljišč; b) agromelioracije, ki se izvajajo na podlagi predpisa, ki ureja kmetijska zemljišča. Podpirajo se samo tiste agromelioracije, ki se izvajajo na komasacijskih območjih in se z njimi dosega cilj celovitega urejanja kmetijskega prostora. Predmet podpore so investicije v ureditev poljskih poti (nekategorizirane občinske poti), odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč, izboljšanje dostopa na kmetijska zemljišča in krčenje grmičevja razen agromelioracijskih del, ki so se ali se izvajajo na komasacijskih območjih in so bile financirane iz drugega ukrepa PRP 2007–2013 ali iz proračuna lokalne skupnosti. c) na komasacijskem območju je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa v posamezni vlogi komasacija ali agromelioracija. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije oziroma agromelioracije. Končni koristniki učinka dodeljenih nepovratnih sredstev so lastniki komasiranih zemljišč oziroma lastniki ali večletni zakupniki agromelioriranih zemljišč. Upravičeni stroški 1. Stroški izvedbe projekta: stroški izvedbe komasacije in agromelioracije (pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaţe ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). 2. Splošni stroški: Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naloţbe do vključno višine 20 odstotkov upravičenih stroškov projekta.


Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:    

plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, rabljena oprema, bančni stroški, stroški promocije.

Razpisnik: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Datum objave: 19.11.2010 Rok za oddajo: do objave zaprtja razpisa Predvidena višina sredstev: do 5.000.000 EUR Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov


Dogodki 1. Delavnica: Črpanje iz EU sredstev Delavnica Črpanje iz EU sredstev bo potekalo v sredo, 18. januarja 2012 ob 9.00 uri v prostorih Štajerske gospodarske zbornice (Ul. talcev 24). Na delavnici bo bistven poudarek namenjen pripravi dokumentacije za prijavo na razpis (pregled vsebinskega dela, kakšne poudarke izpostaviti za večjo »všečnost«), obravnavali boste pregled celotnih stroškov, predvsem pa namenili pozornost celotnemu projektnemu vodenju, saj se podjetja največkrat srečujejo s problemi kompleksnosti projektov. Člani ŠGZ 50% niţja kotizacija! PREDAVANJE JE NAMENJENO:  Vsem, ki jih zanima postopek, kako učinkovito priti do nepovratnih sredstev EU in strukturnih skladov in ki bi se radi izognili pastem pridobivanja teh sredstev  Računovodjem in finančnikom, ki sodelujejo pri pripravi finančnih konstrukcij  Raziskovalcem in vodjem raziskovalnih skupin v gospodarskih druţbah, ki iščejo sredstva za svoje raziskovalno‐razvojne projekte  Projektnim vodjem vseh ravni in članom projektnih skupin  Zasebnim in javnim ustanovam ter institucijam, ki razmišljajo inovativno in napredno, ki pripravljajo projekte EU in nacionalne projekte TRAJANJE: delavnica poteka 4,5 do 5 ur. PREDAVA: Kristina KOČET, svetovalka za nepovratna sredstva pri podjetju TIKO PRO d.o.o PRIJAVE IN KOTIZACIJA: Prijave sprejemamo preko e-prijavnice (spodaj) ali s prijavnico v tem VABILU na fax 02/220 87 11. Za člane ŠGZ znaša kotizacija samo 60,00EUR (+20% DDV), za nečlane 120,00 EUR (+20% DDV). Več informacij najdete tukaj!

EU razpisi in nepovratna sredstva 10. januar 2012  

Aktualni EU razpisi in nepovratna sredstva 10. januar 2012

EU razpisi in nepovratna sredstva 10. januar 2012  

Aktualni EU razpisi in nepovratna sredstva 10. januar 2012

Advertisement