Page 1

PRAKTIJKMANAGEMENT

Sociale media in de zorg: do’s en dont’s Professioneel communiceren gaat tegenwoordig hand in hand met sociale media. Ook zorginstellingen kunnen niet langer om Facebook, Twitter en/of LinkedIn heen. Om contact te houden met patiënten of personeel te werven, maar ook om hun imago uit te dragen of de bevolking te informeren. Hoog tijd voor een stoomcursus ‘sociaalmediagebruik’, vindt Zorgnet Vlaanderen.

O

p dinsdag 12 maart 2013 organiseert Zorgnet Vlaanderen een studiedag over de toepassing van sociale media, en dan specifiek toegespitst op de zorgsector. Niet overbodig: de ‘nieuwe’ communicatiekanalen kennen, staat immers helemaal niet gelijk aan weten hoe ze te gebruiken. Nieuwe wegen brengen niet alleen extra uitkomsten met zich mee, maar ook nieuwe valkuilen.

NAAM VVAN A AN HET GENEESMIDDEL Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten Xarelto 15  mg filmomhulde tabletten Xarelto 20  mg filmomhulde tabletten 10 mg 10 tabs: € 48,84 KW ALITTATTIEVE EN KWANTITATIEVE KW WA ANTITTATTIEVE SAMENSTELLING Xarelto 10 mg Elke filmomhulde tablet bevat bevat 10 mg 10 mg rivaroxaban. Hulpstoffen met bekend effect: elke KWALITATIEVE mg lactosemonohydraa bevat 15 mg 15 mg rivaroxaban. Hulpstoffen met bekend effect: elke filmomhulde tablet beva bevatt 27,9  27,9 mg lactosemonohydraat.t. Xarelto 15 mg Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg 30 tabs: € 107,31 mg bevat bevat 25,4  mg lactosemonohydraat. lactosemonohydraat. Xarelto 20 mg Elke filmomhulde tablet bevat bevat 20 mg 20 mg rivaroxaban. Hulpstoffen met bekend filmomhulde tablet van 15  15 mg 25,4 mg 15 en 20 mg 28 tabs: € 94,98 20 mg beva mg lactosemonohydraa FARMACEUTISCHE A V Filmomhulde tablet. Xarelto 10 mg Lichtrode, ronde, effect: elke filmomhulde tablet van 20 mg bevatt 22,9  22,9 mg lactosemonohydraat.t. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde AYER-k YER-kruis Y op de ene zijde en ‘10’ en een driehoek op de andere aan beide zijden bolronde tabletten (diameter 6 mm, radius van de bolling 9 mm) met het BA BAYER-kruis 15 en 20 mg 98 tabs: € 249,66 BAAYYER-kruis op de ene zijde en zijde. Xarelto 15 mg Rode, ronde, aan beide zijden bolronde tabletten (diameter 6 mm, radius van de bolling 9 mm) met het BAYER-kruis “15” en een driehoek op de andere zijde. Xarelto 20 mg Bruinrode, ronde, aan beide zijden bolronde tabletten (diameter 6 mm, radius van de bolling 9 mm) patiënten die AYYER-kruis op de ene zijde en “20” en een driehoek op de andere zijde. KLINISCHE GEGEVENS Therapeutische indicaties Xarelto 10 mg Preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen volwassen patiënten met het BA BAYER-kruis knievervangende operatie operatie ondergaan. Xarelto 15 en 20 mg Preventie van cerebrovasculair accident (CVA) A en systemische embolie bij volwassen vo volwassen patiënten patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren atriumfibrilleren met één of (CVVA) electief een heup- of knievervangende erdere CVVA of TIA (transient ischaemic attackk)). Behandeling van diep veneuze trombose (DVT) en preventie van recidief DVT en meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere vaan toediening Dosering D g Xarelto 10 mgg De aanbevolen dosis is 10 mg 10  mg rivaroxaban eenmaal daags daags oraal ingenomen. De initiële dosis moet pulmonale embolie (PE) na een acute DVT bij volwassenen. Dosering en wijze van 6  tot 10 uur na de operatie operatie worden ingenomen, mits hemostase is bereikt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de kans van de pa tiënt op veneuze trombo-embolie, die wordt bepaald door het type orthopedische 6 tot 10 uur patiënt tiënten die een grote heupopera tie ondergaan, wordt een behandelingsduur van 5 weken 5 weken aanbevolen. Voor opera tie. VVoor oor o pa Voor o patiënten patiënten die een grote knie-opera tie ondergaan, wordt een behandelingsduur van 2 weken 2 weken aanbevolen. operatie. patiënten heupoperatie knie-operatie Als een dosis is vergeten, moet de pa gs innemen zoals daar voor. Overschakelen van vitamine K-antaaggonisten (VKA) naar Xa Xarelto patiënt Xarelto alsnog onmiddellijk innemen en dan de volgende dagg doorgaan met het eenmaal daa daags daarvoor. ’s naar Xarelto, worden de INR-waarden foutief verhoogd na de inname van Xarelto. De INR-waarde is geen geldige maa Wanneer W anneer a patiënten VKA’s maatt voor de antistollings antistollingswerking werking van Xarelto en ma magg daarom niet pa tiënten overschakelen van VKA worden gebruikt. Overschakelen van Xarelto naar vitamine K-anta K-antagonisten aggonisten (VKA) Er bestaat bestaat een mogelijkheid voor inadequa inadequate adequate te antistolling dient te antistolling tijdens het overschakelen van Xarelto naar VKA. Continue adequa verzekerd te zijn gedurende elke overschakeling op een ander antistollingsmiddel. Denk eraan da datt Xarelto kan bijdra bijdragen patiënten tiënten die overschakelen van Xarelto naar VKA, dient de VKA gen aan een verhoogde INR-waarde. Bij pa aanvangsdosis geleide gelijktijdig te worden gegeven totdat totdat de INR-waarde ≥ 2,0 is. Gedurende de eerste twee dagen dagen van vaan de overschakelingsperiode dient de standaard aanvangsdo sis VKA te worden gebruikt, daarna dient de dosis VKA op gel leide van de gemeten INR-waarden te worden aangepast. Zolang patiënten zowel Xarelto als VKA krijgen, moet de INR-waarde niet eerder dan 24 uur na de voorgaande dosis, maar vóór de volgende dosis Xarelto worden bepaald. Wanneer eenmaal is gestopt met Xarelto, kan de INR-waarde minimaal 24 uur na de laatste dosis betrouwbaar worden getest. Overschakelen van parenterale antistollingsmiddelen naar Xarelto Bij patiënten die tot dat moment een parenteraal antistollingsmiddel kregen, dient 0 tot 2 uur vóór het tijdstip van de volgende geplande toediening van het parenterale geneesmiddel (bijv. LMWH) met Xarelto te worden gestart, of op het moment dat een continu toegediend parenteraal geneesmiddel (bijv. intraveneuze, niet-gefractioneerde heparine) wordt stopgezet. Overschakelen van Xarelto naar parenterale antistollingsmiddelen Geef de eerste dosis parenteraal antistollingsmiddel op het moment dat de volgende dosis Xarelto zou moeten worden ingenomen. Doseringg Xarelto 15 en 20 mgg

Nierinsufficiëntie Xarelto 10 mg De dosering hoeft niet te worden aangepast voor patiënten met lichte nierinsufficiëntie (creatinineklaring 50  80 ml/min)   of matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 30  49 ml/min).   Beperkte klinische gegevens voor patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15 - 29 ml/min) laten zien dat de plasmaconcentraties rivaroxaban significant verhoogd zijn. Daarom is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Xarelto door deze patiënten. Het gebruik wordt niet aanbevolen bij patiënten met creatinineklaring < 15 ml/min. Xarelto 15 en 20 mg De dosering hoeft niet te worden aangepast voor patiënten met lichte nierinsufficiëntie (creatinineklaring 50  80 ml/min).       Beperkte klinische gegevens voor patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15  29 ml/min)   laten zien dat de plasmaconcentraties rivaroxaban significant verhoogd zijn. Daarom is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Xarelto door deze patiënten. Het gebruik wordt niet aanbevolen bij patiënten met creatinineklaring < 15 ml/min. Leverinsufficiëntie Xarelto is gecontra-indiceerd bij patiënten met een leveraandoening die gepaard gaat met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico, waaronder cirrotische patiënten met ChildPugh B en C. Oudere patiënten Geen doseringsaanpassing. Lichaamsgewicht Geen doseringsaanpassing. Geslacht Geen doseringsaanpassing. Pediatrische patiënten De veiligheid en werkzaamheid van Xarelto bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar zijn niet vastgesteld. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt Xarelto niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar. Wijze j van toedieningg Xarelto 10 mg: Voor oraal gebruik. Xarelto kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Xarelto 15 en 20 mg :Voor oraal gebruik. De tabletten dienen met voedsel te worden ingenomen. Contra-indicaties Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Klinisch significante actieve bloeding. Leveraandoening gepaard gaande met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico, waaronder cirrotische patiënten met Child-Pugh B en C. g p Zwangerschap en borstvoeding. Bijwerkingen Samenvattingg van het veiligheidsprofiel

Hoe maakt u van uw medewerkers ambassadeurs van uw organisatie? Sprekers van dienst Steven Van Belleghem, Lucien Engelen en Lieven Van Nieuwenhuyze komen hun expertise met u delen. Steven Van Belleghem is inspirator bij B-Conversational, een spin-off van marktonderzoeksbureau InSites Consulting, en geeft deeltijds les als professor marketing aan de Vlerick Business School. Hij zal meer uitleg geven over conversatiemanagement in de zorgsector en probeert volgende vragen te beantwoorden: hoe kunt u als instelling sociale media inzetten bij de communicatie met uw patiënten en de rest van de sector, en is dat überhaupt wel nuttig? Hoe maakt u van uw medewerkers ambassadeurs van uw organisatie? Enzovoort. ➠

16

Beschijving j g van bepaalde p bijwerkingen j g Vanwege het farmacologische werkingsmechanisme kan het gebruik van Xarelto geassocieerd zijn met een verhoogd risico op occulte of duidelijke bloedingen van elk weefsel of orgaan, die kunnen leiden tot posthemorragische anemie. De klachten, symptomen en ernst (inclusief fatale afloop) variëren afhankelijk van de locatie en de mate of uitgebreidheid van de bloeding en/of anemie. In de klinische onderzoeken werden bloedingen van slijmvliezen (bijvoorbeeld epistaxis, gingivaal, gastro-intestinaal, urogenitaal) en anemie vaker gezien tijdens een langdurige behandeling met rivaroxaban, in vergelijking met een behandeling met VKA. Daarom kan, naast een adequaat klinisch toezicht, laboratoriumonderzoek van het hemoglobine/hematocriet van waarde zijn voor het ontdekken van occult bloedverlies, indien dit geschikt wordt geacht. Het risico op bloedingen kan verhoogd zijn bij bepaalde patiëntengroepen, bijvoorbeeld bij patiënten met ernstige arteriële hypertensie die niet onder controle is en/of die gelijktijdig een Bloedingscomplicaties kunnen zich uiten in zwakte, bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn of onverklaarde behandeling krijgen die de hemostase beïnvloedt. zwelling, dyspnoe en onverklaarde shock. In sommige gevallen zijn symptomen van cardiale ischemie zoals angina pectoris als gevolg van anemie waargenomen. Bekende complicaties als gevolg van een ernstige bloeding, zoals compartimentsyndroom en nierfalen als gevolg van hypoperfusie, zijn gemeld voor Xarelto. Daarom moet bij de beoordeling van de conditie van patiënten die worden behandeld met anticoagulantia altijd de mogelijkheid van een bloeding worden overwogen. AFLEVERING Op medisch voorschrift. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Bayer Pharma AG 13342 Berlin Duitsland NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN Xarelto 10 mg: EU/1/08/472/001-010 Xarelto 15 mg: EU/1/08/472/011-016 Xarelto 20 mg: EU/1/08/472/017-021 DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING 30 september 2008 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 05/2012

ARTSENKRANT Dinsdag 11 december 2012 Nr. 2285

Mediargus met docroom pdf


PRAKTIJKMANAGEMENT

IN Bf D L A A T E B G U R TE Preventie van CVA en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren*

De tweede spreker, Lucien Engelen, is beter bekend als directeur van Radboud REshape & Innovation Center, het onderzoekscentrum van het UMC St. Radboud uit Nijmegen dat inzet op de rol die sociale media kunnen spelen in de ‘emancipatie’ van de patiënt. (Een van de projecten is de virtuele spreekkamer FaceTalk, die artsen toelaat om herhaalbezoeken van patiënten vanop afstand te laten verlopen via een videoconsult, zie ook AK 2283.) Hij volgt de trends van sociaalmediage-

1 TABLET, TABL A ET T,, 1X DAAGS bruik in de zorg op de voet en zal een overzicht brengen van de belangrijkste recente tendensen.

E-rekrutering

vragen@xarelto.be

0800 11 119 A LD TAA S TERUGBET DS ED EE RE

Als laatste spreker is Lieven Van Nieuwenhuyze, docent en autoriteit in online rekrutering en social media marketing in de zorg, aan de beurt. Hij moet de mogelijkheden op het vlak van e-rekrutering uit de doeken doen – steeds meer instellingen werven nieuw personeel aan via het web – en toelichten welke kansen sociale media bieden op het domein van marketing. Na de lezingen van de gastsprekers staan inspirerende praktijkvoorbeelden uit de Vlaamse zorgsector op het programma. En afsluiten gebeurt met een debat onder leiding van VRT-nieuwsanker Goedele Wachters. Tijs Ruysschaert

Preventie van CVA en systemische embolie **

Preventie van VTE bij orthopedische chirurgie **

Behandeling van DVT en preventie van recidief DVT en PE **

Praktisch • Wat: Wegwijzer Sociale media in de zorg – I like • Waar: Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen • Wanneer: Dinsdag 12 maart 2013, van 9u tot 16u15 • Inschrijven: iedereen uit de brede zorgsector, €150 voor leden Zorgnet Vlaanderen en ICURO, €220 voor niet-leden, €100 voor studenten • Accreditatie wordt aangevraagd • Meer info: www.zorgnetvlaanderen.be, rubriek ‘Onze opleidingen’

ARTSENKRANT Dinsdag 11 december 2012 Nr. 2285

17

Mediargus met docroom pdf

Sociale media in de zorg: do’s en dont’s  

Professioneel communiceren gaat tegenwoordig hand in hand met sociale media. Ook zorginstellingen kunnen niet langer om Facebook, Twitter en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you