Page 1

AK2237-008_AK2237-008 20/04/12 15:26 Pagina 8

ACTUALITEIT

P S YC H I AT R I S C H E O P VA N G V O O R J O N G E R E N

Overheden moeten netwerk uitbouwen et landschap van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren is erg versnipperd. Er heerst een gebrek aan visie en de wachtlijsten zijn lang. Een vijfde van de kinderen in onze westerse samenleving kampt met psychische problemen, en één op de twintig heeft daarbij klinische hulp nodig. Veertig procent van de kinderen die gespecia liseerde opvang nodig hebben, krijgt die vandaag niet.

H

Correcte doorverwijzing Het KCE bevroeg 66 stakeholders volgens een gestructureerde methode. Niet alleen jeugdpsychiaters en psychologen waren hierbij betrokken, maar ook uiteenlopende actoren uit de gespecialiseerde jeugdzorg, de welzijnszorg, de eerste lijn, het onderwijs... Ze formuleerden adviezen voor de overheid, onder andere gesteund op wetenschappelijke literatuur.

Er is dringend een betere crisisopvang nodig, met één centraal contactpunt en mobiele multidisciplinaire interventieteams in de verschillende regio’s. Er moet ook hard gewerkt worden aan een meer correcte doorverwijzing. De deskundigheid in verschillende sectoren moet worden vergroot: onderwijs, politie en jeugdzorg. Ook huisartsen moeten nog beter worden opgeleid in de jeugdpsychiatrie. Daarnaast dringt het KCE ook aan op meer preventie, en op een meer systematische uitbouw van de opvang voor die groep van jongeren die met ernstige, meervoudige problemen kampen.

Transformatieproces Zorgnet Vlaanderen maakt dankbaar gebruik van het KCE-rapport om het probleem weer aan te kaarten. Bijna een jaar geleden trok de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen al aan de alarmbel, stelt Zorgnet.

© ImageGlobe

Het recentste KCE-rapport kaart het gebrek van een consistente opvang aan voor jongeren met psychische problemen. Zorgnet Vlaanderen dringt erop aan dat de Vlaamse en nationale ministers daar samen echt werk van maken. | Wouter Colson

Een grotere deskundigheid op het hele werkveld is nodig.

De Raad wees erop dat meer capaciteit nodig was voor opvang van deze kinderen – vooral in de ambulante multidisciplinaire zorg. De Interministeriële Conferentie – waar de federale overheid en de gemeenschappen hun beleid op elkaar afstemmen – dient zich nu maar eens dringend over de problematiek te buigen, zo onderstreept de ziekenhuiskoepel. Een technische werkcel moet

een samenhangend zorgprogramma voor deze doelgroepen uitwerken. Diverse zorgvormen moeten zich aan elkaar schakelen tot regionale netwerken. Vandeurzen deed al een stap in de goede richting door meer geld vrij te maken voor de ambulante kinderteams. Ook de federale overheid moet nu maar eens in beweging komen. ◆

CARDIALE SCREENING SPORTERS

SKA: ‘Protocol volgt deze of volgende week’ De discussie over het al dan niet verplichten van een cardiale screening voor jonge voetballers laaide vorige week opnieuw op in de algemene pers. De vereniging SKA (Sport- en KeuringsArtsen) hield zich bewust afzijdig. Ze hoopt binnenkort een preventieprotocol te kunnen voorstellen dat meer omvat dan enkel hartscreening en dat bedoeld is voor alle sportfederaties. | Tijs Ruysschaert e Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen vzw SKA werkt al een hele poos aan een preventieprotocol voor sportertjes. Door de ruime mediabelangstelling voor het thema, lijkt dat protocol er nu sneller te komen dan verwacht. SKA-voorzitter Dr. Tom Teulingkx hoopt het eind deze of begin volgende week – samen met alle partners – officieel te kunnen voorstellen. “We zitten in een beslissende fase”, aldus

D

Dr. Teulingkx. “Maar we willen er pas mee naar buiten komen als alles afgerond is. Daarom hielden we ons de afgelopen dagen bewust afzijdig van de discussie in de pers.”

Paniek De media-aandacht volgt vooral de emoties van de dag, merkt SKA op. Logisch ook, een sterfgeval van een jonge sporter beroert immers de gemoederen. Teulingkx: “Maar het kan onze bedoeling niet zijn om een

Baeke: ‘Toegankelijk voor iedereen’ Een belangrijke partner van SKA is het SVH. Ondervoorzitter Dr. Rufy Baeke benadrukt dat zijn syndicaat het voorstel van SKA voluit steunt. “Wij hebben ons evenwel niet willen moeien met het opstellen van het protocol zelf. Waar wij mee willen voor zorgen, is dat de screening voor iedereen toegankelijk is aan dezelfde zachte voorwaarden. Ook voor zij die uit een familie komen die het financieel moeilijk heeft. Dat kan als verschillende partijen een bijdrage leveren – ook de ziekenfondsen en de clubs.”

8

ARTSENKRANT Dinsdag 24 april 2012 Nr. 2237

richtlijn voor te dragen die gebaseerd is op paniek. Wij hebben ons daarom in stilte beziggehouden met de uitwerking van een uitgebreid en gefundeerd protocol.” De voorzitter van de Vlaamse vereniging voor sportartsen benadrukt de wetenschappelijke fundering van het voorstel dat op tafel ligt. “Vijftien cardiologen van de verschillende Vlaamse universitaire ziekenhuizen hebben zich over het onderwerp gebogen en hebben de bevindingen uit de literatuur aan hun expertise getoetst. Daaruit is dan een protocol gedistilleerd.” Teulingkx voegt er nog aan toe dat ook professor Brugada achter de visie van SKA op preventieve screening staat. “Wij hadden al een constructief gesprek en hopen hem nu mee aan boord te krijgen.”

Breed eerstelijnsprotocol Naast de wetenschappelijke gegrond-

heid van het voorstel, is ook de haalbaarheid van belang. “We hebben ervoor proberen te zorgen dat het voorstel aanvaardbaar was voor zowel de maatschappij – qua kosten en qua frequentie van screening – als voor de individuele sporter – die op zijn minst een deel van de kostprijs op zich zal moeten nemen”, legt Teulingkx uit. “Belangrijk is dat het om een eerstelijnsprotocol gaat, dat bovendien erg breed is. Naast een cardiale screening omvat het ook een orthopedische controle, een pneumologische screening... Én het is bedoeld voor sporters van alle soorten en maten: jongeren en ouderen, amateurs en liefhebbers, en dat ongeacht de sporttak.” SKA overlegde al met enkele ziekenfondsen over de invulling van de financiering. Gisteren was de vereniging te gast op het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA), en er staan ook gesprekken op de agenda met minister Jo Vandeurzen. Teulingkx: “En als alles goed gaat, kunnen we eind deze of begin volgende week een officiële persmededeling de wereld insturen.” ◆

SKA: ‘Protocol volgt deze of volgende week’  

De discussie over het al dan niet verplichten van een cardiale screening voor jonge voetballers laaide vorige week opnieuw op in de algemene...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you