Page 1

AK2260-001_AK2260-001 07/09/12 16:47 Pagina 1

BELGIË - BELGIQUE

Medisch bloggen, mag dat? > blz. 25

B-331

2012-RA-05/ZLDR-02

De referentie voor huisartsen en specialisten

P.B.-P.P.

www.artsenkrant.com

32ste jaar nr 2260 - Dinsdag 11 september 2012 - 1,50 € - Halfwekelijks blad - P309577 - ACTUAMEDICA - RAKETSTRAAT 50, BUS 14 - 1130 BRUSSEL

© TS

2

BEZUINIGINGSMAATREGELEN IN EUROPA: WIE GEEFT HET GOEDE VOORBEELD?

DOMUS MEDICA OP WEEKEND: IEDEREEN ABNORMAAL

4-5

30

© DL

BINNENKORT EEN OVERLIJDENSATTEST VÓÓR DE DOOD?

Paul Callewaert

CONTROLEARTSEN GETUIGEN OVER WANPRAKTIJKEN

‘Mensura legt ongepast hoge quota op’ Bepalen of iemand werkelijk arbeidsongeschikt is, is een delicate aangelegenheid. Enkele controleartsen getuigen over wanpraktijken bij Mensura Absenteïsme. “Op het totale aantal controles is 10% vervroegde hervattingen normaal. Maar Mensura spoort zijn controleartsen aan om 20 à 30% te halen”, vertellen ze. “Wie daar niet in slaagt, vliegt buiten.” | Tijs Ruysschaert

Bij Mensura Absenteïsme ontkennen ze de aantijgingen van de anonieme getuigen formeel. Algemeen directeur Pieter Van Aerschot: “De samenwerking met onze controleartsen wordt niet geëvalueerd op basis van een quotum, maar gaat over medisch-technische, communicatieve en administratieve vaardigheden.” Toch is het relaas van onze anonieme getuigen, althans

> Lees de getuigenissen van de artsen en de reactie van Mensura op blz. 6-7.

Slagaderprothese: primeur in ZNA Vaatchirurgen Dominique De Roover en Sven Vercauteren behandelden een patiënt met aneurysma aan de lichaamsslagader met een totaal nieuw type slagaderprothese. Het was de eerste ingreep in ons land met deze innovatieve prothesen die werd terugbetaald. Het Riziv zette in maart het licht op groen voor de terugbetaling van deze slagaderprothese voor de behandeling van aneurysma in de aorta. Een aandoening die vooral voorkomt bij mannen ouder dan 65 jaar. De prothese kost zo’n 20.000 euro en mag alleen in enkele erkende en gespecialiseerde centra in ons land worden geplaatst. “Het gaat om een prothese die volledig op maat en met de hand wordt vervaardigd in Australië. Dit opent perspectieven voor een bepaalde groep aneurysmapatiënten, die tot nu toe vaak waren aangewezen op een zware openbuikoperatie”, legt dokter De Roover uit. Het inbrengen van deze gefenestreerde prothese via de lies maakt de behandeling een stuk minder ingrijpend. Er wordt ook stevig geknabbeld aan de herstelperiode. “De patiënt kan na twee dagen het ziekenhuis verlaten. Ter vergelijking: bij een openbuikoperatie verblijft hij twee weken in het hospitaal, waarvan verschillende dagen op een intensieve afdeling.” | K.V.H. > Blz. 10: Eerste terugbetaalde slagaderprothese in ons land geplaatst

ZNA/Dirk Kerstens

Mensura ontkent

volgens sommigen, niet uit de lucht gegrepen. Zo reageerde Dr. Joost Rampelberg, arbitrage- en huisarts, allerminst verwonderd als we hem ermee confronteerden. “Via informele weg vang ik inderdaad op dat de druk op artsen die voor verzekeringsmaatschappijen werken, stilaan de perken van het welvoeglijke te buiten gaat. De druk op controleartsen, maar ook op raadsartsen inzake onge-

©

T

wee van de getuigende artsen werken ondertussen niet langer voor Mensura Absenteïsme, de andere controlearts wel nog. Alle drie willen ze graag anoniem blijven. De voormalige Mensura-controleartsen omdat ze nu voor andere controleorganisaties werken, de derde getuige om voor de hand liggende redenen. Ieder van hen wijst naar de aanstelling van directeur Pieter Van Aerschot als kantelmoment in de werkwijze van het bedrijf. “Sindsdien verloren wij onze onafhankelijkheid”, getuigen ze allemaal. “Dat gebeurde via verplichte quota: Mensura eist van zijn controleartsen dat zij van het totale aantal arbeidsongeschikte patiënten die ze controleren, 20 à 30% vervroegd opnieuw aan het werk zetten. Wie dat cijfer niet haalt, krijgt een verwittiging én wordt ‘gecoacht’ om zijn percentage op te krikken. Als er daarna nog steeds geen ‘verbetering’ merkbaar is, wacht de deur...”

vallen of privépolissen. Tegelijkertijd wordt de werkdruk opgevoerd: een vaste vergoeding per onderzoek, dat dan nog vaak in de tijd wordt beperkt. Helaas zie ik geen middel om deze toestanden te bestrijden...” Dr. Rampelberg hoedt zich er wel voor enkel Mensura Absenteïsme te viseren. “Eén bepaalde maatschappij wil ik niet met de vinger wijzen. Così fan tutte! (Zo doen ze allemaal, red.)” ◆


AK2260-006_AK2260-06-07 07/09/12 16:43 Pagina 6

ACTUALITEIT

VERVOLG VAN BLZ. 1

‘Controleartsen verliezen hun onafhankelijkheid’

Drie dokters die anoniem wensen te blijven, getuigen over de praktijken bij Mensura. | Tijs Ruysschaert

controlearts is 10% vervroegde hervattingen zowat het maximum haalbare. Maar ons werd gevraagd om 20 à 30% te halen. Toch beloofde ik in eerste instantie om mijn best te doen, waarop ik opnieuw vaker aan het werk werd gezet.”

Medische deontologie?

Een maand later belde directeur Van Aerschot dokter A zelf op. “Uw percentage vervroegde hervattingen is onvoldoende gestegen, zei hij. Ik legde uit dat ik correct wilde blijven ten opzichte van mijn collegae behandelende artsen én ten opzichte de zieke werknemers – een zieke patiënt heeft recht op voldoende tijd om te herstellen. Maar daar werd niet naar geluisNieuwe directeur terd.” Het vervolg laat zich raden. Dokter A Aan het woord is dokter A. Twintig jaar kreeg steeds minder opdrachten, en voor lang werkte hij als controlearts bij het bedegene die hij nog kreeg, moest hij vaak drijf dat tegenwoordig als Mensura Absengrote afstanden afleggen. teïsme door het leven gaat. Na de aanstelling van Van ‘Wie niet in het plaatje “Toen had ik er echt genoeg Aerschot als algemeen direcvan het bedrijf past, vliegt van”, klinkt het bitter. Dokter A uitte van dan af ook kritiek op teur kreeg hij plots een pak minder opdrachten toege- onherroepelijk buiten’ andere wanpraktijken van zijn toenmalige werkgever. “Menkend. “Mijn inkomen viel dus sura legde bijvoorbeeld al jarenlang de verferm terug, want de betaling gebeurt per plichting op aan zijn controleartsen om de prestatie”, vertelt hij. “Niemand had mij diagnose en/of een beschrijving van de trouwens gezegd waarom ik minder opmedische toestand mee te delen op het drachten kreeg. Ik nam dan ook contact op controledocument. Maar dat is in strijd met Mensura en vroeg naar de reden.” met de medische deontologie; het persoHet antwoord van directeur Van Aerneel van het controleorgaan kan die info schot was niet mis te verstaan: “Ik ben onimmers doorspelen aan de werkgever. Bij tevreden over uw percentage vervroegde de weinige opdrachten die ik nog ontving, hervattingen op het totale aantal controschreef ik dat dus niet meer op. En vanaf les.” Dokter A viel uit de lucht. “Voor een

6

ARTSENKRANT Dinsdag 11 september 2012 Nr. 2260

Kleurcodes Dokter A: “Wist je, tegenwoordig kent Mensura zelfs een ‘kleurcode’ toe aan zijn controleartsen: minder dan 10% vervroegde hervattingen staat gelijk aan rood, tussen 10 en 20% is oranje en boven 20% is

groen. Collegae die in het rood zitten, worden gecoacht door de hoofdgeneesheer – een legerarts nota bene – om hun percentage te ‘verbeteren’. Lukt dat niet, dan vliegen ze buiten. De oranje artsen worden aangespoord om nog beter te doen, en de groene worden met rust gelaten.” “Recentelijk heb ik overigens vernomen dat de vorige medisch directeur zijn ontslag heeft gekregen”, vervolgt dokter A. “Ook hij had problemen met het feit dat Mensura het beroepsgeheim niet respecteerde en hij weigerde om andere controleartsen onder druk te zetten. Waarop hij prompt de laan werd uitgestuurd.” Zowel dokter A als dokter B benadrukken dat het niet om alleenstaande gevallen gaat. Allebei kennen ze andere controleartsen die net hetzelfde meemaakten. Onze derde getuige, nog aan de slag bij Mensu-

© TS

“D

e problemen begonnen in 2008, na de aanstelling van jurist Pieter Van Aerschot als manager van Mensura. Toenmalig directeur Dr. Rudi Hoogmartens overleed dat jaar, Van Aerschot volgde hem op. Dr. Hoogmartens zaliger had zich altijd correct opgesteld op deontologisch gebied. Het gebeurde wel eens dat hij ons opbelde met de vraag om extra attent te zijn bij een controlepatiënt, omwille van een specifieke reden die de werkgever had meegedeeld. Maar dat was logisch. Als controlearts stonden wij immers nooit rechtstreeks in contact met de werkgever, het was Mensura dat de opdrachten verdeelde.”

dat moment kreeg ik geen enkele opdracht meer.” Onze tweede getuige bevestigt het verhaal van dokter A. Begin jaren 2000 begon dokter B bij Mensura, ondertussen is hij er ook weg. “Met die verplichte quota ontneemt Mensura zijn controleartsen hun onafhankelijkheid”, is hij duidelijk. “Ik gaf indertijd aan daar niet akkoord mee te gaan, en dat protest bleek een voldoende aanleiding voor mijn acuut ontslag. Wie niet in het plaatje van het bedrijf past, vliegt onherroepelijk buiten.”

Het gaat hier niet om alleenstaande gevallen, benadrukken onze gesprekspartners.


AK2260-006_AK2260-06-07 07/09/12 16:43 Pagina 7

ACTUALITEIT

ra, bevestigt dat hun ontboezemingen niet uit lucht gegrepen zijn. Details over zijn eigen ervaringen wil hij echter niet kwijt in onze krant. “U moet weten dat ik momenteel afhankelijk ben van Mensura voor mijn inkomen. Als ik getraceerd word op basis van mijn uitspraken, verlies ik mijn broodwinning. Maar ik onderschrijf de verhalen van dokter A en dokter B compleet, ik ervaar die praktijken zelf ook allemaal.” ◆ Herkent u de problemen van deze dokters, heeft u gelijkaardige verhalen over wanpraktijken in de controlegeneeskunde of wilt u een andere reactie kwijt, neem dan contact op met tijs.ruysschaert@actuamedica.be.

Mensura: ‘Evaluatie niet op basis van quota’ Lees hieronder de integrale reactie van algemeen directeur Pieter Van Aerschot op de uitlatingen van de anonieme getuigen: Mensura Absenteïsme betreurt dat de twee betreffende artsen misnoegd zijn. Anderzijds is het mogelijk dat partijen zich op een bepaald moment niet meer vinden in een zakelijke samenwerking; vaak ligt een veelheid van factoren dan aan de basis. Hiertegenover staat dat Mensura Absenteïsme constructief samenwerkt met een nationaal netwerk van 300 controleartsen die in totaal 185.000 kwalitatieve controles op jaarbasis uitvoeren. Uiteraard bewaken we hiervoor kwaliteitsstandaarden waarover wij met onze controleartsen communiceren. De samenwerking met een controlearts wordt niet geëvalueerd op een quotum zoals gesteld door de getuigen, maar een evaluatie gaat over medisch-technische, communicatieve en administratieve vaardigheden. De wet betreffende controlegeneeskunde kadert de opdrachten van controleartsen op een eenduidige manier. De controlearts gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en verifieert de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid. Bovendien voert de controlearts als zelfstandige deze opdrachten uit in volledige onafhankelijkheid. Mensura Absenteïsme houdt zich strikt aan deze wettelijke bepalingen. Mensura Absenteïsme houdt zich eveneens strikt aan de medische deontologie en de medische onafhankelijkheid. Conform de deontologie ontvangt de werk gever geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie. Mensura Absenteïsme is bereid om alle mogelijke vragen van de Orde van geneesheren en controle artsen over dit onderwerp te beantwoorden. ◆ T. R.

ARTSENKRANT Dinsdag 11 september 2012 Nr. 2260

7

'Mensura legt ongepast hoge quota op'  

Bepalen of iemand werkelijk arbeidsongeschikt is, is een delicate aangelegenheid. Enkele controleartsen getuigen over wanpraktijken bij Mens...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you