Page 1

AK2262-009 14/09/12 16:43 Pagina 9

ACTUALITEIT

Ziekenhuizen weerleggen aanklacht van ziekenfondsen De CM heeft samen met drie andere mutualiteiten verschillende ziekenhuizen gedagvaard omdat ze volgens het ziekenfonds onterecht prestaties zouden hebben aangerekend bij patiënten voor radiologische onderzoeken. Onder de geviseerde ziekenhuizen het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis van Aalst en het Jessa Ziekenhuis uit Hasselt. “Het gaat hier om het aanrekenen van een prestatie door een cardioloog, waarover elke patiënt vooraf zijn toestemming heeft ondertekend”, luidt het bij advocatenkantoor Dewallens en partners, dat beide instellingen vertegenwoordigt. | Kari Van Hoorick

D

e juridische procedure die vorige week in de media kwam, is niet nieuw. “Het Jessaziekenhuis werd al drie jaar geleden hiervoor gedagvaard en de zaak is intussen zelfs al gepleit. Ook de klacht tegen Aalst is al een hele poos geleden ingediend. Dat dit nu naar buiten komt, moeten we allicht zien als een mediastunt van dit ziekenfonds dat op deze manier de publieke opinie

wil bespelen,” zegt advocaat Raf Van Goethem (Dewallens en partners).

Patiëntenbrochure Waar draait het om? Volgens de CM werden bij een groot aantal patiënten de voorbije jaren onterecht ‘supplementen’ aangerekend voor de uitvoering van een coronarografie. “Die berichtgeving van de mutualiteiten is

foutief. Het gaat om een radiologisch onderzoek. Om de radioloog toe te laten dat uit te voeren, is vooraf een prestatie – en dus geen ereloonsupplement zoals de CM zegt – nodig door een cardioloog. Die brengt daarbij een katheter in in de slagader. Tot 2001 bestond voor deze specifieke handeling een apart nomenclatuurnummer. In 2001 heeft de overheid dat om besparingsredenen geschrapt. Terwijl die prestatie door de cardioloog natuurlijk nog moest geleverd worden om het onderzoek mogelijk te maken. Vandaar dat tussen 2001 en 2011 de ziekenhuizen hun patiënten vooraf duidelijk maakten dat dit apart zou worden aangerekend. Er werd zelfs een speciale patiëntenbrochure gemaakt om hen hierover in te lichten. Patiënten ondertekenden vooraf een toestemmingsformulier.” De CM neemt daar geen genoegen mee en contacteerde de voorbije maanden zelf patiën-

ten bij wie ze hadden vastgesteld dat er onterechte prestaties waren aangerekend. De Christelijke Mutualiteiten schreven deze patiënten aan met de vraag om zich aan te sluiten bij hun gerechtelijke procedure. Volgens het grootste ziekenfonds waren er bij hen alleen al zo’n 6.500 leden bij wie deze betwiste prestaties van zo’n 100 euro waren aangerekend. Sinds begin 2012 is de wetgeving over dit radiologisch onderzoek opnieuw veranderd. “De wetgever stipuleert nu uitdrukkelijk dat bij dit type van radiologische ingreep alle manipulaties inbegrepen zijn. Voordien was dat met andere woorden dus niet het geval. Dat is een belangrijk argument om aan te geven dat de ziekenhuizen correct volgens de wet hebben gehandeld.” Eind september wordt een vonnis verwacht in rechtszaak tegen het Jessaziekenhuis. ◆

Getuigenissenover Mensura verdelen controleartsen De getuigenissen van drie controleartsen over de werkwijze van Mensura Absenteïsme (AK 2260) lokken heel wat reacties uit. Enkele lezers bevestigen het verhaal van onze getuigen, anderen nuanceren het en een lezer verdedigt Mensura.| T. R. “Anoniem wens ik niet te blijven”, schrijft Dr. Roger Schouteden. De arts uit Geel betreurt het dat “enkele anonieme schrijfsels alles wat met controlegeneeskunde nogmaals in een slecht daglicht plaatsen”. “In 25 jaar als controlearts heb ik slechts tweemaal face to face contact gehad met bestuursleden van Mensura”, vertelt hij. In die hele periode kreeg hij naar eigen zeggen nooit statistieken over zijn eigen prestaties toegestuurd. “Er is ook nooit gesproken over percentages, enkel over objectiviteit en hoffelijkheid ten op-

zichte van de te controleren personen en niet te verge- voor de firma’s Mensura en Mediwe uit loyaliteit, omten hun behandelende huisartsen”, aldus Dr. Schoudat zij mij vanaf het begin de kans hebben gegeven teden. “Ik heb ook nooit de indruk gehad dat mijn aan- om ervaring op te doen én omdat ze me daar steeds tal opdrachten bepaald werd zeer goed voor hebben op basis van mijn hoeveelheid ‘Er is nooit gesproken over quota, betaald.” vervroegde tewerkstellingen. enkel over objectiviteit en Integendeel, ik heb mijn werk Delicate materie hoffelijkheid ten opzichte van de last steeds kunnen beperken Andere lezers, die patiënten en hun huisartsen’ in het kader van mijn anoniem wensen te groeiende huisartsenpraktijk, blijven, beamen daar en dat zeer tegen de zin van de organisatie, die het entegen wel dat Mensura met quota werkt. Ook zij door artikels als het uwe erg moeilijk krijgt om nieuwe vertellen dat ze minder opdrachten kregen omdat hun controleartsen te vinden.” percentage vervroegde werkhervattingen onvolDr. Schouteden benadrukt verder dat hij niet voor doende steeg. Een arts klaagt ook de eenrichtingsrelaeigen winkel reageert. “Nee, ik doe dit niet om meer tie tussen het bedrijf en zijn controleartsen aan. “Naar opdrachten te ontvangen van het bedrijf. Ik werk nog ons wordt amper geluisterd. Over de aanpassing van

vergoedingen wordt zelfs niet gesproken, Mensura legt de honoraria vast als een dictaat.” Toch mag je niet alles afschuiven op het bedrijf, vindt een controlearts uit Edegem. “Wat mijn collega’s be schrijven, gebeurt niet enkel bij Mensura. Maar vergeet niet dat het een concurrentieel circuit betreft en dat het in feite de bedrijven zijn die controleorganismen dwingende eisen opleggen”, laat hij weten. “Bepalen of iemand arbeids ongeschikt is, heeft verschillende implicaties. Voor de collega’s van de werknemer in kwestie en voor zijn bedrijf, dat een gewaarborgd loon moet uitbetalen. Het blijft dan ook een delicate kwestie die volgens mij nooit een goede oplossing zal krijgen.” Wordt vervolgd. ◆ De gegevens van alle anonieme getuigen zijn bekend bij de redactie.

ARTSENKRANT Dinsdag 18 september 2012 Nr. 2262

9

Getuigenissen over Mensura verdelen controleartsen  

De getuigenissen van drie controleartsen over de werkwijze van Mensura Absenteïsme (AK 2260) lokken heel wat reacties uit. Enkele lezers bev...