Page 61

Kerndoelen

36. De leerlingen kunnen geestelijke stromingen, waaronder de christelijke, Joodse, Islamitische en Hindoeïstische godsdienst en levensbeschouwingen als het humanisme, die in de Nederlandse pluriforme en multiculturele samenleving een belangrijke rol vervullen en/of internationaal van invloed zijn, op de volgende punten karakteriseren: ontstaan, grote voorgangers en belangrijke geschriften, verbreiding, feesten en gedenkdagen

37. De leerlingen kunnen van belangrijke geestelijke stromingen kenmerkende opvattingen aangeven.

38. De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat in het dagelijks leven de levensbeschouwing van mannen en vrouwen tot uitdrukking komt.

De kerndoelen van het primair onderwijs zie ik als de vormgeving van de visie en de wijze waarop deze gerealiseerd dient te worden. Dit is de missie van het onderwijs algemeen en daarmee dus ook van het openbaar onderwijs. Ik meld hier nogmaals dat ik me in dit geval richt op de levensbeschouwelijke component van de identiteit. De geestelijke stromingen en burgerschapsontwikkeling zijn in dat opzicht de enige beschreven kerndoelen138. Zij vallen onder de paraplu van Mens en Maatschappij. De missie komt voort uit de visie. De visie is eigenlijk het theoretisch kader. Meestal is de visie slechts een formalisering en daardoor dus abstracter. Wanneer men deze verdiept ontstaat er een verbinding tussen het beeld dat de omgeving van de openbare school heeft en wat het openbaar onderwijs daadwerkelijk IS. Hieronder heb ik de vragen die het best een antwoord geven op de onderschrijving van de missie, zoals deze is verwoord in de kerndoelen, in een tabel samengevat. Over godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kunnen we zien dat hier de meningen ongeveer gelijk verdeeld zijn. De verplichting geestelijke stromingen aan alle kinderen aan te bieden laat zien dat deze door 88,5% wordt onderschreven. Hieruit concludeer ik dat het facultatieve aspect van het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs hierin een rol speelt, omdat op de stelling: ‘mijn school biedt GVO/HVO aan ouders van kinderen die dat wensen’ maar 67,4% met ‘ja’ heeft geantwoord. Daarnaast geeft 37,1% ook aan dat de kerndoelen en de wetgeving artikel 50 en 51 niet met elkaar overeenstemmen. Tegelijkertijd geeft 31,1% aan hier geen idee van te hebben en 31,8% zegt dat ze wel met elkaar overeenstemmen. Jammer, want in de enquête werd dit expliciet toegelicht. Ze stemmen ook niet met elkaar overeen, want godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs gebeurt niet door de eigen leerkracht, maar door mensen die daartoe zijn aangewezen door betreffende instellingen. Alleen die kinderen van wie de ouders dit wensen ontvangen hierin onderwijs. Het onderwijs in de geestelijke stromingen is er voor ALLE kinderen. Er lijkt een kloofje tussen de kerndoelen burgerschap – geestelijke stromingen en de wetgeving te zitten. De wet is in elk geval niet expliciet genoeg en de vrijheid van het 138

http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html, kerndoelen 36-38 61

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement