Page 55

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

Elke school heeft de verplichting

%

geestelijke stromingen in het

N= 153 Elke school heeft de verplichting geestelijke stromingen in zijn curriculum aan te bieden. %

curriculum aan te bieden. N=153

2 2,6

Helemaal mee eens

51,6

Mee eens

43,8

Niet mee eens

helemaal mee eens mee eens

2 43,8

Helemaal niet mee eens

2,6

51,6

niet mee eens helemaal niet mee eens

We zien dat van de 153 scholen 95,4% het eens is met de wettelijke verplichting geestelijke stromingen aan te bieden in het curriculum.

Artikel 50 van de Wet op het Primair onderwijs: mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 8, zevende lid, aanhef en onder a, tenminste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.

Artikel 51 van de Wet op het Primair onderwijs: leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs132

Godsdienstonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door kerkelijke gemeenten, plaatselijke kerken, of rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens hun staturen het geven van godsdienstonderwijs ten doel stellen. Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven door leraren daartoe aangewezen door volledige rechtsbevoegdheid bezittende organisatie op geestelijke grondslag.

132

www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 50 en 51 55

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement