Page 47

Tevens dient het ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Een school is een morele gemeenschap waar men bepaalde waarden deelt. Deze waarden worden aan de kinderen overgebracht en voorgeleefd. De pluriformiteit en multiculturaliteit van de samenleving is hierin het uitgangspunt. De uitdaging de identiteit van kinderen te ontwikkelen is een proces van zelfzorg naar betrokkenheid en verantwoordelijkheid op de ander. Door Bildung leren de kinderen de waarden en normen uit de diverse culturen kritisch te bereflecteren en hun eigen standpunten te bepalen, hun eigen idealen en morele waarden te ontwikkelen. Door deze in verbondenheid met elkaar te kunnen oefenen leidt dit tot sociale zelfontplooiing. In dialoog met anderen leren zij een vorm van leven te ontwikkelen, waarin er met aandacht gestreefd wordt naar samen met en met het oog op anderen iets (meer) van het leven te maken121.

3.

Onderkent men de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit zowel van de school als van de kinderen? In dialoog tussen de kinderen en tussen kinderen en leerkrachten ontwikkelen de kinderen eigen

waarden en normen en hier vloeien een eigen moreel besef en hun eigen manier van het leven beschouwen uit. Religieuze idealen kunnen hieraan bijdragen, omdat ze behoren tot de brede moraal. Zij overlappen de smalle universele moraal. Idealen geven richting aan het leven van mensen en stellen ze in staat om autonoom te handelen122. Internationaal gezien is niet investeren in educatie en de ontwikkeling van wereldburgerschap dan ook een schending van de rechten van het kind. Het recht op educatie is cruciaal omdat het alle andere rechten van de mens omarmt en ervoor zorgt dat wanneer kinderen onderwijs onthouden wordt, dit ze ook van de andere mensenrechten buitensluit123. Hoe goed onze kinderen het ook hebben, toch blijft het ook voor Nederland en het onderwijs zaak de visie op educatie en burgerschap steeds opnieuw te evalueren en herwaarderen. Per slot van rekening investeert onze politiek minder in onderwijs dan de ons omringende landen zoals BelgiĂŤ, Duitsland en dan Denemarken!124 We delen met elkaar de ‘zorg’ voor goed onderwijs dat tot volwaardig participeren aan de samenleving leidt.

121

Dohmen, Joep, Brief aan een middelmatige man; pleidooi voor een nieuwe publieke moraal, p. 16

122

Ruyter, Doret de, Religieuze idealen en morele opvoeding, in: Miedema, Siebren, Levensbeschouwelijk leren samenleven, p.29 en 35

123

Nussbaum, Martha, Women and Human Development: the capabilities approach, p. 1-15

124

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/07/education-at-a-glance-2010.html, p. 284 47

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement